MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008"

Transkript

1 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I TROMSØ APRIL APRIL: KL APRIL: KL Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Mariann Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen: Ellen Inga O. Hætta reindriftssjef Stig Gøran Hagen ass. reindriftssjef Bodil Mannsverk førstekonsulent /sekretær Isak Mathis Henriksen orienterte om rapport for kartlegging av slakte- og videreforedlingsanlegg for rein. Stig Gøran Hagen fratrådte kl Sakene 32, 33 og 34 ble behandlet etter referatsakene. SAKSLISTE Sak 13/2008 Referatsaker Sak 14/2008 Utviklingsfond årsregnskap Sak 15/ Filefjell Reinlag Søknad om erstatning for tap av rein. Sak 16/ Essand reinbeitedistrikt Søknad om tilskudd til rettshjelp. Sak 17/ Distrikt 23 Jalgon-siida Søknad om tilskudd til rettshjelp. Sak 18/ Jørgen J. Buljo, 23D-Ealenjárga Søknad om livdyrlån. Sak 19/ Mathis Aslak Eira, 16-Karasjok Søknad om livdyrlån. Sak 20/ Mikkel J. Utsi, 33T-Rendalen Søknad om livdyrlån. Sak 21/ Ragnhild Sparrok Larsen, Byrkije Søknad om livdyrlån. Sak 22/ Distrikt 26-Lákkonjárga Forprosjekt: planlegging av feltslakteanlegg. Sak 23/ Per Johnsen Gaup, 40-Orda Søknad om tilskudd til gjeterhytte klage. Sak 24/ International Sentre for Reindeer Husbandry og Kvinnenettverket i Kautokeino Prosjekt: Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindrifta. Sak 25/ VERDDE AS Søknad om lån/tilskudd til driftskapital. Sak 26/ Brita O. Hætta Kurs/seminar: Videreutdanning i samfunnsfag med vekt på reindriftsfag. Sak 27/ Distrikt 33-Spalca Tilskudd til oppføring av sperregjerde i Badaávži. Sak 28/ Distriktene 29-Seahkesnjárga m/silda og 32-Silvetnjárga Tilskudd til oppføring av sperregjerde mellom distriktene.

2 2 Sak 29/ Inger Aina Sara Søknad om utdanningsstipend klage over avslag. Sak 30/ Mads Kappfjell, Voengel-Njaarke Tilskudd til transportkasse for rein. Sak 31/ Kanstadfjord/Vestre Hinnøy Ombygging/utvidelse av gjerdeanlegg ved Kåringen. Sak 32/ Retningslinjer for utmåling av støtte etter ordningen for skjønnsmessig støtte ved omfattende tap av rein. Sak 33/ Retningslinjer for behandling av søknader om rente- og avdragsfritt lån ved kjøp av livdyr. Sak 34/ Retningslinjer for behandling av søknader om transport av rein. Sak 35/ Distrikt 7-Raggonjarga Søknad om tilskudd til sperregjerde fra finskegrensen til Korsmyra tilleggssøknad. Sak 36/ Rapport om velferdsordninger i reindriften. Sak 37/ Utviklingsfond møteplan Sak 13/2008 REFERATSAKER 1. Innkalling til møte i RUF, dat Brev av fra Sonja Kristine Danielsen til R.forv. Alta om at hun trekker sin søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. 3. Administrative vedtak ekstraordinære tiltak i konvensjonsområdene: a) Byrkije reinbeitedistrikt- fòring av rein 2007/2008 kr ,00 b) Ildgruben rbd. fòring av rein vinteren 2008 kr ,00 c) Kuhmunen/Oskal-siida fòring av rein 07/08 kr ,00 4. Administrative vedtak refusjon av kursavgift: a) Bjørg Kappfjell, Voengel-Njaarke kr. 699,00 b) Betty Kappfjell, Voengel-Njaarke kr. 699,00 c) Risten Anne Utsi, Jillen Njaarke kr. 300,00 d) Gun-Margret Utsi, Jillen Njaarke kr. 590,00 e) Irja M. Kappfjell, Hestmannen/Strandtindene kr. 900,00 f) Anne Margretha Oskal, Saltfjellet kr ,00 g) Brita O. Hætta, 23-Seainnus/Navggastat kr ,00 h) Eva Stina Andersson, Hestmannen/Strandtindene kr. 300,00 i) Nils-Johan Kappfjell, Voengel Njaarke kr ,00 j) Kristina J. Eira, Gielas kr ,00 k) Knut Kappfjell, Voengel Njaarke kr. 706,00 l) Berit Kappfjell, Voengel Njaarke kr. 366,00 m) Berit Oskal Eira, Gielas kr ,00 n) Olof-Anders Kuhmunen, Saltfjellet kr. 596,00

3 3 5. Administrative vedtak avløsning ved svangerskap/fødsel: a) Mikkel Klemetsen Gaino, 25-Stjernøy kr ,00 Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering. Sak 14/2008/KO REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND ÅRSREGNSKAP 2007 Årsregnskap 2007 for Utviklingsfond godkjennes og underskrives av styret for Utviklingsfond og oversendes Landbruks- og Matdepartementet samt til Riksrevisjonen i henhold til Økonomiregelverkets bestemmelser. Reindriftssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 15/2008/AS FILEFJELL REINLAG - SØKNAD OM ERSTATNING FOR TAP AV REIN Etter drøftinger i styret anses saken avgjort ved RUFs behandling i sak 3/2007 og Landbruksog Matdepartementets behandling i brev av Anmodning om ny behandling etterkommes ikke. Sak 16/2008/DSO ESSAND REINBEITEDISTRIKT V/LEDER IDAR BRANSFJELL TILSKUDD TIL RETTSHJELP KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: IKKE OPPGITT

4 4 BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-5 litra b, jf sak 30/2006, avslås søknaden. Begrunnelse: Søknaden faller utenfor RUF-forskriftens virkeområde. Sak 17/2008/DSO DISTRIKT 23 JALGON-SIIDA STØTTE TIL RETTSHJELP KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0 Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-5 annet ledd litra b avslås søknad om midler til konfliktforebyggende tiltak i forbindelse med åpning av Alta-skjønnet. Begrunnelse: Etter en helhetsvurdering av det omsøkte formål anses det ikke hensiktsmessig å åpne Altaskjønnet innenfor den kostnadsrammen og på de premisser som søker skisserer. Sak 18/2008/BAB JØRGEN JØRGENSEN BULJO, RBD. 23D-EALETNJARGA RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,-

5 5 BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Jørgen Jørgensen Buljo om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbyggingen av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 19/2008/HM MATHIS ASLAK EIRA, DISTRIKT 16D-KARASJOK RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 2 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i rente- og avdragsfritt lån til Mathis Aslak Eira til kjøp av livdyr. RUF forholder seg til reintall for nåværende sommersiida, opprinnelig sommerbeitedistrikt 16D. Lånet nedskrives årlig med 10 % av opprinnelig lånebeløp og slettes etter 10 år. Vilkår: Før lånet anvises til utbetaling skal reindriftsagronomen kontrollere at de kjøpte livdyr er merket med klips, godkjent av Reindriftssjefen. Overdragelsen skal for øvrig skje i henhold til gjeldende bestemmelser for merking av tamrein. Hvis siidaandelens innehaver forlater reindriften, skal resten av lånet tilbakebetales med umiddelbart forfall. Lånet utbetales med 60 % av tilskuddsberettigede kostnader.

6 6 Sak 20/2008/HHA MIKKEL J UTSI, DISTRIKT 33T-RENDALEN RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Mikkel J. Utsi om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av siidaandelen fremgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 21/2008/BAB RAGNHILD SPARROK LARSEN - SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kap. 2 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i rente- og avdragsfritt lån til Ragnhild Sparrok Larsen til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Det planlagte livdyrkjøpet er et ledd i en naturlig overdragelse/overtakelse av driften, og er tatt med i godkjent og stadfestet driftsplan for reinbeitedistriktet Byrkije/Børgefjell. Livdyrkjøpet medfører ikke til at distriktets rammebetingelser overskrides med hensyn til distriktets fastsatte høyeste reintall (900).

7 7 Vilkår: Lånet nedskrives årlig med 10 % av opprinnelig lånebeløp og slettes etter 10 år. Dette forutsettes at: 1. Før lånet anvises til utbetaling skal Reindriftsagronomen kontrollere kjøpet og at de kjøpte livdyr er merket med klips, godkjent av Reindriftssjefen. Overdragelse skal for øvrig skje i henhold til gjeldende bestemmelser for merking av tamrein. 2. Hvis siidaandelen forlater reindriften, skal resten av lånet tilbakebetales med umiddelbar forfall. 3. Lånet utbetales med 70 % av de tilskuddberettigede kostnader. Sak 22/2008/HM REINBEITEDISTRIKT 26- LAKKONJARGA TILSKUDD TIL FORPROSJEKT PLANLEGGING AV FELTSLAKTEANLEGG KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3, 3-1 avslås søknaden fra reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga om midler til forprosjekt planlegging av et reindriftsanlegg. Begrunnelse: Søknaden faller utenfor 3-1 formålsbestemmelsen og RUFs virkeområde. Dette er ikke et reindriftsanlegg som trenger leid konsulentbistand. Sak 23/2008/HM

8 8 PER JOHNSEN GAUP, DISTRIKT 40-ORDA TILSKUDD TIL GJETERHYTTE KLAGE PÅ VEDTAK SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Utviklingsfond opprettholder Reindriftsjefens avslag av fra Per Johnsen Gaup om tilskudd til gjeterhytte ved Salganjavri. Jf. 3-2 i Forskrifter til Reindriftsavtalen Vilkår for tilskudd. Begrunnelse: Tilskudd skal ikke innvilges til gjeterhytte som er påbegynt eller ferdig før søknad fremmes. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for endelig avgjørelse. Sak 24/2008/HHA INTERNATIONAL CENTRE FOR REINDEER HUSBANDRY OG KVINNENETTVERKET I KAUTOKEINO PROSJEKT - TRADISJONELL KUNNSKAP OG OPPLÆRING I REINDRIFTA KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i retningslinjer for kvinneretta tiltak, pkt. 3) bokstav b. bevilger Utviklingsfond for år 2008 tilskudd til prosjektet Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften på kr ,- under følgende forutsetninger: Det lages en detaljert oversikt over aktiviteter og oppgaver som planlegges i løpet av prosjektets første år. Aktiviteter med reindriftskvinner som hovedmålgruppe må inngå. Denne oversikten må godkjennes av Reindriftssjefen før utbetaling av tilskudd kan foretas.

9 9 Det må lages en ny faglig og økonomisk fremdriftsplan for hvordan prosjektet skal bygges opp videre med begrensede kostnadsrammer. Planen må godkjennes av Reindriftssjefen. Detaljert budsjett for prosjektets første år sendes Reindriftssjefen. Det må arrangeres en aktivitet i løpet av prosjektets første år der minst 30 % av deltakerne er reindriftskvinner. Dokumentasjon sendes Reindriftssjefen. Nærmere definert samarbeidsavtale mellom ICR og Kvinnenettverket i reindriften i Kautokeino utarbeides og sendes Reindriftssjefen. Ytterligere bevilgninger til prosjektet forutsetter ny søknad der faglig og økonomisk rapport finnes vedlagt. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Det forutsettes rapport og regnskap etter at prosjektet er avsluttet. Sak 25/2008/DSO VERDDE AS /V STYRELEDER ANDERS J. H. EIRA SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL DRIFTSKAPITAL SØKNAD: KR ,00 BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-5 annet ledd litra a og 1-3 innvilges ikke søknad om rentefritt lån/tilskudd til driftsstøtte. Begrunnelse: Det omsøkte forholdet er ikke et markedsfremmende tiltak. Det er heller ikke avsatt midler til denne typen tiltak. Aslak J. Eira var inhabil og fratrådte ved behandlingen.

10 10 Sak 26/2008/BAB BRITA OLESDATTER HÆTTA - SØKNAD OM MIDLER TIL KURS/SEMINAR: VIDEREUTDANNING I SAMFUNNSFAG MED VEKT PÅ REINDRIFTSFAG Utviklingsfond avslår søknad fra Brita Olesdatter Hætta om midler til kurs/seminar Videreutdanning i samfunnsfag med vekt på reindriftsfag. Begrunnelse: Tiltaket faller ikke innenfor delmålene for målsetninger for satsningen for kvinnemidlene og kvinnerettede tiltak. Sak 27/2008/BAB RBD. 33-SPALCA - SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPFØRING AV SPERREGJERDE I BAĐAÁVŽI KVÆNANGEN KOMMUNE Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3 Tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg, bevilger Reindrifts Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til reinbeitedistrikt 33-Spalca til oppføring av gjerde i Bađaávži fra Čeabetjohka til Rássegorsa. Det forutsettes at: 1. Gjerdets endelig plassering og utforming i detalj, herunder anlegg av nødvendige porter, stier, veger m.m. samt materialvalg, fastsettes etter befaring der søker, representanter fra nabodistrikt, grunneier, miljø- og kulturmyndigheter, reindriftsforvaltningen, kommunen og andre som har interesser i saken gis høve til å delta. 2. Om det under arbeid i marka kommer fram levninger og spor som syner eldre menneskelig aktivitet på stedet, stanses arbeidet, og reinbeitedistriktet skal umiddelbart varsle kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven Det tas hensyn til merknader som er framkommet fra Kvænangen kommune.

11 11 4. Alt gammelt gjerdemateriell (streng/netting) skal samles og fraktes til godkjent søppelplass. 5. Portene i gjerdet skal bare holdes lukket til de tider det er påkrevd av hensyn til arbeid med rein; ferdsel gjennom portene må for øvrig kunne foregå trygt og uhindret. 6. Etter byggingen foretar Reindriftsagronomen ferdigbefaring av anlegget sammen med representanter fra søkerdistriktet, og der representanter fra nabodistrikt og fra aktuelle offentlige instanser og grunneier inviteres til å delta. 7. Gjerdeanlegget må holdes ordentlig ved like og skader og liknende på det må straks utbedres. 8. Om disse forutsetningene ikke blir fulgt opp, kan berørte myndigheter/parter kreve at søker fjerner gjerdet og rydder opp etter seg. Om ikke dette skjer vil gjerdet bli fjernet og trasèen ryddet på eiers regning. Tilskuddet utbetales med 70 % av dokumenterte tilskuddberettige kostnader når reindriftsagronomen har kontrollert at arbeidet er utført som forutsatt. Midler som ikke er nyttet innen 3 år vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Sak 28/2008/BAB RBD. 29-SEAKKESNJÁRGA M/SILDA OG RBD. 32-SILVETNJÁRGA - SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPFØRING AV REINSPERREGJERDE MELLOM DISTRIKTENE Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3 Tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg, bevilger Reindrifts Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til reinbeitedistriktene 29-Seakkesnjárga/Silda og 32-Silvvetnjárga til oppføring av gjerde fra Fraktfjord til Olderfjordvannet. Det forutsettes at: 1. Gjerdets endelig plassering og utforming i detalj, herunder anlegg av nødvendige porter, gjerdets høyde, stier, veger m.m. samt materialvalg, fastsettes etter befaring der søker, representanter fra nabodistrikt, grunneier, miljø- og kulturmyndigheter, reindriftsforvaltningen, kommunen og andre som har interesser i saken gis høve til å delta.

12 12 2. Om det under arbeid i marka kommer fram levninger og spor som syner eldre menneskelig aktivitet på stedet, stanses arbeidet, og reinbeitedistriktet skal umiddelbart varsle kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven Alt gammelt gjerdemateriell (streng/netting) skal samles og fraktes til godkjent søppelplass. 4. Portene i gjerdet skal bare holdes lukket til de tider det er påkrevd av hensyn til arbeid med rein; ferdsel gjennom portene må for øvrig kunne foregå trygt og uhindret. 5. Etter byggingen foretar Reindriftsagronomen ferdigbefaring av anlegget sammen med representanter fra søkerdistriktet, og der representanter fra nabodistrikt og fra aktuelle offentlige instanser og grunneier inviteres til å delta. 6. Gjerdeanlegget må holdes ordentlig ved like og skader og liknende på det må straks utbedres. 7. Om disse forutsetningene ikke blir fulgt opp, kan berørte myndigheter/parter kreve at søker fjerner gjerdet og rydder opp etter seg. Om ikke dette skjer vil gjerdet bli fjernet og trasèen ryddet på eiers regning. Tilskuddet utbetales med 80 % av dokumenterte, tilskuddberettigede kostnader når reindriftsagronomen har kontrollert at arbeidet er utført som forutsatt. Midler som ikke er nyttet innen 3 år vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Sak 29/2008/BOM INGER AINA SARA - SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND - KLAGE OVER AVSLAG I medhold av forskrift om utdanningsstipend, jf 6-1 tilrår Utviklingsfond at vedtak om avslag på søknad om utdanningsstipend fra Inger Aina Sara opprettholdes. Begrunnelse: Klager hører ikke til den krets som har rett til stipend over denne ordningen idet hun ikke er barn av siidaandelsinnehaver og heller ikke innehar egen siidaandel. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for avgjørelse. Sak 30/2008/HM MADS KAPPFJELL, NAMSSKOGAN

13 13 TILSKUDD TIL TRANSPORTKASSE FOR REIN KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,80 BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til Mads I. Kappfjell til restaurering og ombygging av transportkasse for rein. Vilkår: Det forutsettes at ombyggingen tilfredsstiller norske krav for dyretransport. Før tilskuddet utbetales skal mattilsynet ha godkjent kjøretøyet for transport av levende dyr. Dersom prosjektet ikke er oppstartet innen tre år vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Sak 31/2008/HM KANSTADFJORD/VESTRE HINNØY REINBEITEDISTRIKT OMBYGGING/UTVIDELSE GJERDEANLEGG KÅRINGEN KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3, 3-3 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- til Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. Tilskuddet skal benyttes til ombygging/utvidelse til gjerdeanlegget på Kåringen. Vilkår:

14 14 1. Før tilskudd utbetales forutsettes at Mattilsynet har godkjent anlegget til den bruken som er forutsatt. 2. Reindriftsagronomen skal påse at anlegget er ført opp etter de planer og tegninger som foreligger. 3. Anlegget skal vedlikeholdes, skader skal utbedres med en gang. 4. Om ikke anlegget lenger er i bruk skal det rives og området ryddes. 5. Om vilkårene ikke blir fulgt kan berørte myndigheter kreve anlegget fjernet innen en tidsfrist. Om ikke dette blir fulgt vil anlegget bli revet og området ryddet på eiers regning. 6. Gammelt gjerdemateriell skal samles og fraktes til godkjent søppelplass. 7. Anlegget godkjennes i henhold til Reindriftsloven. Sak 32/2008/TFS RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØTTE ETTER ORDNINGEN FOR SKJØNNSMESSIG STØTTE VED OMFATTENDE TAP AV REIN I ULYKKER Dersom tapets omfang tilfredsstiller kriteriene i 4-2 i Forskrift for Utviklingsfond av (med seinere endringer), brukes følgende prinsipper ved støtteutmåling: 1) For det antall tapte dyr som er dokumentert ved kadaver beregnes et støttebeløp etter følgende modell: Kadaverpris = Grunnpris + Ulempeskompensasjon + evt. Livdyrtillegg + evt. Kompensasjon for tapt tilskudd 2) For det antall tapte dyr som er sannsynliggjort ved før-etter-vurdering av reintall, eller ved differanse mellom forventet og aktuell kalvetilgang (merket kalv), beregnes et støttebeløp etter følgende modell: Pris = 0,70 * Kadaverpris Forventet kalvetilgang (merket kalv) beregnes som et gjennomsnitt av de siste 5 år. Parametrene i modellen er definert som følger: Grunnprisen er produktet av gjennomsnittlig slaktevekt for distriktet og kilopris for området. For å utjevne variasjoner mellom år nyttes et flatt gjennomsnitt for de siste 3 år. Kiloprisene bakover i tid indeksreguleres. Dersom det over 3 år er for lite vekter til å beregne

15 15 et statistisk tilfredsstillende gjennomsnitt (under 10 vekter), skal tall fra området som helhet, eventuelt sonen, legges til grunn. Ulempeskompensasjon for merarbeid knyttet til tapet (0,35 * 30 kg * gj.snittlig kilopris for hele landet). Livdyrtillegg er differensiert for simler over 2 år (lik grunnprisen av 2,6 kalver) og for simler 1-2 år (lik 50 % av grunnprisen). Kompensasjon for tapt tilskudd utbetales bare for kalver som tapes i perioden (gjeldende sats for kalveslaktetilskudd). RUF anmoder om at avtalepartene foretar en grundig gjennomgang av kap 4 i forskrift om støtte ved omfattende tap av rein i ulykker. Forvaltningen bes videre spesielt foreta en gjennomgang av skjønnsmessig utmåling av tap samt vurdere terskelen for å komme inn under ordningen. Saken utsettes inntil dette er utført. Vedtaket var enstemmig. Sak 33/2008/SGH RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN VED KJØP AV LIVDYR Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-3 annet ledd fastsetter Utviklingsfond satsen for kjøp av simler til kr ,00. Det ytes tilskudd til kjøp av maksimalt 150 simler. Satsen på kr ,- indeksreguleres annet hvert år. For andre livdyr settes satsen til kr. 0 Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-8 annet ledd delegerer RUF beslutningsmyndighet til Reindriftssjefen. Delegasjonen gjelder for behandling av søknader om livdyrlån etter kapittel 2 i RUF-forskriften. Satsen settes til kr ,00 og indeksreguleres annet hvert år. For øvrig ble innstillingen vedtatt med 3 stemmer.

16 16 Medlemmet Mariann W. Magga stemte mot å delegere beslutningsmyndighet til Reindriftssjefen. Sak 34/2008/SGH FASTSETTING AV SATSER FOR TRANSPORT AV REIN TIL OG FRA ØYENE OG HALVØYENE I REINBEITEOMRÅDENE OG TIL OG FRA KONVENSJONSBEITENE I SVERIGE Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-3 annet ledd fastsetter Utviklingsfond en sats på kr. 0,14 pr. rein pr. km. til biltransport av rein til øyer og halvøyer i reinbeiteområdene og til/fra konvensjonsbeitene i Sverige. Rein som transporteres med landgangsfartøy i Finnmark og Troms omfattes ikke av ordningen. Nødvendig transport av rein, på annen måte enn med bil og landgangsfartøy, støttes med 50 % av dokumenterte kostnader. Kostnadene må dokumenteres i form av kvittering. Vilkår: 1. Der tradisjonell flytting kan foretas vil ikke tilskudd til transport innvilges. 2. Det skal foretas samordning med annen finansiering av transport, eks. tapsforebyggende tiltak over rovdyrmidler og midler fra avsetning til kriseberedskap. 3. Transportør må ha nødvendige godkjenninger for å kunne transportere levende rein. 4. Bevilgningene utbetales etter at utgifter til transport er dokumentert Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-8 annet ledd delegerer RUF beslutningsmyndighet i forbindelse med behandling av søknader om støtte til transport i henhold til 1-5 annet ledd bokstav c til Reindriftssjefen. Sak 35/2008/BAB DISTRIKT 7-RAGGONJARGA SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPERREGJERDE FRA FINSKEGRENSEN TIL KORSMYRA - TILLEGGSSØKNAD

17 17 Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond, kap. 3, bevilger Utviklingsfond inntil kr ,00 i tilleggstilskudd til distrikt 7-Raggonjarga til oppføring av sperregjerde fra finskegrensen til Korsmyra. Det forutsettes at: 1. Eventuelt gammelt gjerdemateriell skal fjernes og transporteres til godkjent søppelplass. 2. Gjerdestrekningen skal ha årlig vedlikehold, skader og lignende skal utbedres straks. 3. Dersom gjerdet ikke lenger er i bruk skal det fjernes og området ryddes. 4. Det forutsettes at bestemmelsene som er forutsatt i avtalen mellom distriktene 6 og 7 blir fulgt opp. 5. Ferdsels- og viltporter skal, hvis det er nødvendig, føres opp. Dette avtales med berørte myndigheter. 6. Om disse forutsetningene ikke blir fulgt opp, kan de berørte myndigheter/parter kreve at søker fjerner gjerdet og rydder opp etter seg. Om dette ikke skjer vil gjerdet bli fjernet og traceen ryddet på eiers regning. Tilskuddet utbetales med 80 % av dokumenterte, tilskuddsberettigede kostnader når reindriftsagronomen har kontrollert at arbeidet er utført som forutsatt. Midler som ikke er nyttet innen 3 år vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Sak 36/2008 RAPPORT OM VELFERDSORDNINGER I REINDRIFTEN Saken ble drøftet og oversendes Økonomisk Utvalg for nærmere vurdering. Sak 37/2008 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPLAN møte: 25. mars telefonmøte 2. møte: april i Tromsø 3. møte: august (fellesmøte med VSP-Rein) 4. møte: november i Røros Møte i 2009: Januar i Kautokeino

18 18

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 22. SEPTEMBER 2008 KL. 09.00 10.30 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 11.09.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 11.09.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 11. SEPTEMBER 2007 KL. 08.00 09.30 OG 11.00 11.30 Tilstede: Fra styret: - Ottar Befring leder - Viil Søyland medlem - Mariann Wollmann Magga medlem - Aslak J.

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I HONNINGSVÅG 11. JUNI 2009 KL. 13.00 15.30 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Mats Kappfjell varamedlem Berit Marie E. Eira varamedlem Fra

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I LIERNE 25. AUGUST 2009 KL. 0830-1130 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Marianne Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I ALTA 6. 7. NOVEMBER 2008-6. NOVEMBER KL. 15.00 19.00-7. NOVEMBER KL. 08.30 11.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann Wollmann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 25. MARS 2008 KL. 09.00 10.45 Tilstede: Fra styret: - Ottar Befring leder - Viil Søyland medlem - Mariann Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen: -

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 Tilstede: Fra Reindriftsstyret: Ottar Befring leder Margreta Påve Kristiansen nestleder Jarle Jonassen medlem Mats Kappfjell medlem Berit Marie

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 10:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Viil Søyland

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina

Detaljer

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 Tilstede: Fra styret: - Mona Røkke leder - Jarle Jonassen nestleder - Johan Mathis Turi medlem - Thorbjørn Bratt medlem - Nils Mikkel Somby medlem - Margreta

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016 BEAVDEGIRJI/MØTEBOK REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016 Møtested: Oslo, Stortingsgt. 28 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.45 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016 Møtested: Oslo Fra kl. 12:00 Til kl. 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Lodve Solholm Marthe Birgitte Bay Haugen

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 3/2017 Møtet ble hevet kl 11:00. Til stede: Alf Johansen, Gaute Elvesæter Helland,

Detaljer

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 19. OKTOBER 2004 Til stede: Fra styret: Mona Røkke leder Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem Jarle

Detaljer

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede:

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede: 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Mona Røkke leder Jarle Jonassen nestleder Johan Mathis Turi medlem (fratrådte p.g.a. sykdom) Thorbjørn Bratt medlem

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 29.mai 2012

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 29.mai 2012 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 29.mai 2012 Møtested: Stjørdal Fra kl. 13:00 Til kl. 18:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina Jonsson Eira Iver

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012 Møtested: Oslo Fra kl. 11.30 Til kl. 15.30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina Jonsson Eira Iver

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Møtested: Murmansk REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30. Trondheim. Møte nr. 01/2017

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30. Trondheim. Møte nr. 01/2017 P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30 i Trondheim Møte nr. 01/2017 Møtet ble hevet kl 10:30. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira, Gaute Elvesæter

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 3. desember 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 3. desember 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 3. desember 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 12:00 Til kl. 14:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Marthe Birgitte Bay Haugen Inga Kristina

Detaljer

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515.

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.01.2011 SØKNAD OM STØTTE TL CATERNG SMÅSKALA AV REN Ann Kristine

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 07.03.2013 Áigi/Tid: 12:00-17:30 Faste medlemmer

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 14. APRIL 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 14. APRIL 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 14. APRIL 2011 Møtested: Tromsø Fra kl. 08:30 Til kl. 16:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010 Møtested: Snåsa Fra kl. 09:00 08:30 Til kl. 17:30 12:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Inge Ryan Berit Oskal

Detaljer

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 11.04.2012 Áigi/Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Fra kl. 08:30 08:30 Til kl. 18:00 13:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 14:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732.

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.02.2012 Høring - Bioforskrapport nr5(157)2010 om håndtering

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Møtested: Alta 23.6.2014 24.6.2014 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Til kl. 17:00 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede

Detaljer

MØTEBOK. Reindriftsstyret Alta 15.06.2006. Sak 17/2006 Frode Utsi, distrikt 7-Raggonjarga Klage over avvisningsvedtak vedr. overføring av driftsenhet.

MØTEBOK. Reindriftsstyret Alta 15.06.2006. Sak 17/2006 Frode Utsi, distrikt 7-Raggonjarga Klage over avvisningsvedtak vedr. overføring av driftsenhet. 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I ALTA 15. JUNI 2006 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Ottar Befring leder Margreta Påve Kristiansen nestleder Jarle Jonassen medlem Alf Johansen medlem Inger Skjerve Bjartnes

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010 Møtested: Sommarøy REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010 Fra kl. 08:30 Til kl. 16:00 Tilstede på møtet mer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- mer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2008

Reindriftsavtale 1. juli juni 2008 Reindriftsavtale 1. juli 2007-30. juni 2008 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2016

Reindriftsavtale 1. juli juni 2016 Reindriftsavtale 1. juli 2015-30. juni 2016 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011 Møtested: Alta Tilstede på møtet REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011 Fra kl. 08:30 Til kl. 16:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011 Møtested: Tromsø Tilstede på møtet Fra kl. 13:00 08:30 Til kl. 18:15 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Reindriftens utviklingsfond. Mandag 19. juni 2017 kl. 09:00. Molde. Møte nr. 2/2017

P R O T O K O L L. fra. møte i Reindriftens utviklingsfond. Mandag 19. juni 2017 kl. 09:00. Molde. Møte nr. 2/2017 P R O T O K O L L fra møte i Reindriftens utviklingsfond Mandag 19. juni 2017 kl. 09:00 i Molde Møte nr. 2/2017 Møtet ble hevet kl 14:30. Til stede: Inga Kristina Jonsson Eira, Iver Per Smuk, Lodve Solholm,

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 2. desember 2015

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 2. desember 2015 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 2. desember 2015 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 10:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Lodve Solholm Marthe Birgitte Bay

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 6. juni 2016

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 6. juni 2016 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 6. juni 2016 Møtested: Oslo, Stortingsgt. 28 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Lodve Solholm Marthe

Detaljer

Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt 1 Formål og virkeområde Forskriften gir regler om erstatning fra staten for tap og følgekostnader som reindriften

Detaljer

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2017 23.06.2017 nr. 985 Forskrift om endring

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok:

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok: BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00 Faste medlemmer som deltok: Navn Berit Kristine Hætta Roger Hansen Johan

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Til kl. 15:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 12:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken Berit

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 17. og 18. juni 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 17. og 18. juni 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 17. og 18. juni 2014 Møtested: Vadsø Fra kl. 08:30 08:30 Til kl. 12:00 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina

Detaljer

Journaldato: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 10.01.2011 Vedrørende utbetaling av tilskudd til gjeterhytte i Kvænangsbotn

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2015

Reindriftsavtale 1. juli juni 2015 Reindriftsavtale 1. juli 2014 30. juni 2015 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Levanger REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 15:00 Medlemmer Inge Ryan Leder (angi evt. Berit Oskal Eira Nestleder ( meldt forfall) hvem som er Alf Johansen Medlem

Detaljer

Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt

Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Sak 18/10 Karen Marit Utsi - Søknad om bruksendring for gjeterhytte til

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

Journaldato: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2011 KRAV OM TLBAKEBETALNG AV KVNNERETTEDE PROSJEKTMDLER

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl. 13.30 Til kl. 18.00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010 Møtested: Alta Fra kl. 08:00 Til kl. 14:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510.

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.05.2012 Notat - Forslag om endringer i forskrift om tilskudd

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15 Møtested: Lom REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15 Til kl. 19:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Inge Ryan Berit Oskal Eira

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2018

Reindriftsavtale 1. juli juni 2018 Reindriftsavtale 1. juli 2017-30. juni 2018 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksog matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) inngått

Detaljer

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.05.2010 John Erik N. Eira og vvár Ánde Eira - rbd. 14A-Spierttagáisa

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2017

Reindriftsavtale 1. juli juni 2017 Reindriftsavtale 1. juli 2016-30. juni 2017 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksog matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014 KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014 Møtested: Stjørdal Fra kl. 09:00 Til kl. 15:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlmemmer Leif Anders Somby Idar

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014 KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014 Møtested: Tromsø Fra kl. 09:40 Til kl. 14:40 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Leif Anders Somby Idar Bransfjell Karen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.11.2013 Rapport 04.11.2013 Reinbeitedistrikt 4/5B - Anmodning om utdrivning

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011 Møtested: Oslo Fra kl. 17:00 08:30 Til kl. 19:00 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.08.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.08.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.11.2013 nnhold: Oppstartsvarsel, planarbeid, fv.866 Langbakken

Detaljer

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. januar 2009, jf. 71 i lov om reindrift (reindriftsloven) av 15. juni 2007 nr. 40 og kongelig

Detaljer

Journaldato: 19.12.2011-25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.10.2011.

Journaldato: 19.12.2011-25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.12.2011 Referat fra møte 171011 Markedsføring av reinkjøtt 2010/100-68

Detaljer

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511.

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.08.2010 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.09.2010 nnhold: RE: Distriktsregnskap 2009 - rbd. 21 Gearretnjárga Rbd

Detaljer

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen REINDRIFTSFORVALTNINGEN Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen Hovedprioriteringer og retningslinjer i perioden 2012-2014 Vedtatt av Reindriftens utviklingsfond 29.05.2012 Hovedprioriteringene i denne

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 3. og 4. november 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 3. og 4. november 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 3. og 4. november 2011 Møtested: Stjørdal Fra kl. 14:00 08:30 Til kl. 18:30 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Journaldato: 28.6.2010-2.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 29.04.2010. Klassering: 514.

Journaldato: 28.6.2010-2.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 29.04.2010. Klassering: 514. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2010-2.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.07.2010 møte med reindriftsforvaltningen vedr gjerdeanlegg ved reisavann

Detaljer

Leiaren har ordet! Eg vil rette ei takk til Reindriftssjefen og alle som arbeider i forvaltninga for godt utført arbeid i 2006.

Leiaren har ordet! Eg vil rette ei takk til Reindriftssjefen og alle som arbeider i forvaltninga for godt utført arbeid i 2006. 1 Leiaren har ordet! Arbeidet i Reindriftsstyret og i Reindriftens Utviklingsfond har vore krevande, men interessant og spennande. Vi har reindrift på om lag 40 % av det norske landarealet. Såleis skulle

Detaljer

- 0,5 mill kroner til disiriktenes arbeid med sikring av reindrifkns maler.

- 0,5 mill kroner til disiriktenes arbeid med sikring av reindrifkns maler. Reindriftsavtale 1. juii 2008-30. juni 2009 henhold td Hovedavtalen for rehdriftsnaeringen av 26. februar 1993, har Landbruks og matdepartementet og Norske Reindrifhmers Landsforbund inngått klgende reindriftsavtale

Detaljer

Journaldato: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.08.2010 Felles søknad om godkjenning av gjeterhytte i Suorbmu -

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011 Møtested: Røros Tilstede på møtet REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011 Fra kl. 20:00 13:30 Til kl. 22:00 17:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30 Til kl. 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan Berit Marie

Detaljer

Journaldato: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: ALTA/AEK

Journaldato: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: ALTA/AEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.05.2010 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010 Møtested: Alta Fra kl. 08:00 Til kl. 14:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf

Detaljer

Møtebok/Čoahkkingirji

Møtebok/Čoahkkingirji Møtebok/Čoahkkingirji Arkivref: 2014/373-1 / 515.4 Saksbehandler: Inger Elisabeth Haug Saksnr: Styre: Møtedato: 79/14 Reindriftens Utviklingsfond 03.12.2014 Tilskudd til kvinnerettede tiltak - Hovedprioriteringer

Detaljer

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010 KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010 Møtested: Tromsø Fra kl. 09:00 Til kl. 15:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Ole Mathis J. Eira Knut Kappfjell Leif Anders

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Klagenemnd for merkesaker. Onsdag 30. august 2017 kl. 10:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Klagenemnd for merkesaker. Onsdag 30. august 2017 kl. 10:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Klagenemnd for merkesaker Onsdag 30. august 2017 kl. 10:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 03/2017 Møtet ble hevet kl 14:00. Til stede: Karen Anette Anti-Oskal,

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

VEILEDER TIL REINDRIFTSAVTALENS FORSKRIFTER FOR 2008/2009

VEILEDER TIL REINDRIFTSAVTALENS FORSKRIFTER FOR 2008/2009 VEILEDER TIL REINDRIFTSAVTALENS FORSKRIFTER FOR 2008/2009 Reindriftsforvaltningen 1. juli 2008 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Veileder til forskrift for Reindriftens Utviklingsfond 3 Kapittel 1: Generelle

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV 27.6.2007 INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV Ny reindriftslov trer i kraft 1. juli 2007 Ny reindriftslov ble vedtatt av Stortinget 7. juni 2007. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2007. Det

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Mandag 4. september 2017 kl. 09:00. Geiranger. Møte nr. 4/2017

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Mandag 4. september 2017 kl. 09:00. Geiranger. Møte nr. 4/2017 P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Mandag 4. september 2017 kl. 09:00 i Geiranger Møte nr. 4/2017 Møtet ble hevet kl 14:00. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira, Gaute Elvesæter

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00 Møtested: Telefonstyremøte REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00 Til kl. 15:30 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak 14/2015-17/2015

Detaljer

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16.

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16. Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms Kommunesamling landbruk onsdag 16. september 2016 Organisasjonskart Fylkesmannen i Troms Nasjonale føringer og forventniger

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer