MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008"

Transkript

1 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I TROMSØ APRIL APRIL: KL APRIL: KL Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Mariann Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen: Ellen Inga O. Hætta reindriftssjef Stig Gøran Hagen ass. reindriftssjef Bodil Mannsverk førstekonsulent /sekretær Isak Mathis Henriksen orienterte om rapport for kartlegging av slakte- og videreforedlingsanlegg for rein. Stig Gøran Hagen fratrådte kl Sakene 32, 33 og 34 ble behandlet etter referatsakene. SAKSLISTE Sak 13/2008 Referatsaker Sak 14/2008 Utviklingsfond årsregnskap Sak 15/ Filefjell Reinlag Søknad om erstatning for tap av rein. Sak 16/ Essand reinbeitedistrikt Søknad om tilskudd til rettshjelp. Sak 17/ Distrikt 23 Jalgon-siida Søknad om tilskudd til rettshjelp. Sak 18/ Jørgen J. Buljo, 23D-Ealenjárga Søknad om livdyrlån. Sak 19/ Mathis Aslak Eira, 16-Karasjok Søknad om livdyrlån. Sak 20/ Mikkel J. Utsi, 33T-Rendalen Søknad om livdyrlån. Sak 21/ Ragnhild Sparrok Larsen, Byrkije Søknad om livdyrlån. Sak 22/ Distrikt 26-Lákkonjárga Forprosjekt: planlegging av feltslakteanlegg. Sak 23/ Per Johnsen Gaup, 40-Orda Søknad om tilskudd til gjeterhytte klage. Sak 24/ International Sentre for Reindeer Husbandry og Kvinnenettverket i Kautokeino Prosjekt: Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindrifta. Sak 25/ VERDDE AS Søknad om lån/tilskudd til driftskapital. Sak 26/ Brita O. Hætta Kurs/seminar: Videreutdanning i samfunnsfag med vekt på reindriftsfag. Sak 27/ Distrikt 33-Spalca Tilskudd til oppføring av sperregjerde i Badaávži. Sak 28/ Distriktene 29-Seahkesnjárga m/silda og 32-Silvetnjárga Tilskudd til oppføring av sperregjerde mellom distriktene.

2 2 Sak 29/ Inger Aina Sara Søknad om utdanningsstipend klage over avslag. Sak 30/ Mads Kappfjell, Voengel-Njaarke Tilskudd til transportkasse for rein. Sak 31/ Kanstadfjord/Vestre Hinnøy Ombygging/utvidelse av gjerdeanlegg ved Kåringen. Sak 32/ Retningslinjer for utmåling av støtte etter ordningen for skjønnsmessig støtte ved omfattende tap av rein. Sak 33/ Retningslinjer for behandling av søknader om rente- og avdragsfritt lån ved kjøp av livdyr. Sak 34/ Retningslinjer for behandling av søknader om transport av rein. Sak 35/ Distrikt 7-Raggonjarga Søknad om tilskudd til sperregjerde fra finskegrensen til Korsmyra tilleggssøknad. Sak 36/ Rapport om velferdsordninger i reindriften. Sak 37/ Utviklingsfond møteplan Sak 13/2008 REFERATSAKER 1. Innkalling til møte i RUF, dat Brev av fra Sonja Kristine Danielsen til R.forv. Alta om at hun trekker sin søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. 3. Administrative vedtak ekstraordinære tiltak i konvensjonsområdene: a) Byrkije reinbeitedistrikt- fòring av rein 2007/2008 kr ,00 b) Ildgruben rbd. fòring av rein vinteren 2008 kr ,00 c) Kuhmunen/Oskal-siida fòring av rein 07/08 kr ,00 4. Administrative vedtak refusjon av kursavgift: a) Bjørg Kappfjell, Voengel-Njaarke kr. 699,00 b) Betty Kappfjell, Voengel-Njaarke kr. 699,00 c) Risten Anne Utsi, Jillen Njaarke kr. 300,00 d) Gun-Margret Utsi, Jillen Njaarke kr. 590,00 e) Irja M. Kappfjell, Hestmannen/Strandtindene kr. 900,00 f) Anne Margretha Oskal, Saltfjellet kr ,00 g) Brita O. Hætta, 23-Seainnus/Navggastat kr ,00 h) Eva Stina Andersson, Hestmannen/Strandtindene kr. 300,00 i) Nils-Johan Kappfjell, Voengel Njaarke kr ,00 j) Kristina J. Eira, Gielas kr ,00 k) Knut Kappfjell, Voengel Njaarke kr. 706,00 l) Berit Kappfjell, Voengel Njaarke kr. 366,00 m) Berit Oskal Eira, Gielas kr ,00 n) Olof-Anders Kuhmunen, Saltfjellet kr. 596,00

3 3 5. Administrative vedtak avløsning ved svangerskap/fødsel: a) Mikkel Klemetsen Gaino, 25-Stjernøy kr ,00 Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering. Sak 14/2008/KO REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND ÅRSREGNSKAP 2007 Årsregnskap 2007 for Utviklingsfond godkjennes og underskrives av styret for Utviklingsfond og oversendes Landbruks- og Matdepartementet samt til Riksrevisjonen i henhold til Økonomiregelverkets bestemmelser. Reindriftssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 15/2008/AS FILEFJELL REINLAG - SØKNAD OM ERSTATNING FOR TAP AV REIN Etter drøftinger i styret anses saken avgjort ved RUFs behandling i sak 3/2007 og Landbruksog Matdepartementets behandling i brev av Anmodning om ny behandling etterkommes ikke. Sak 16/2008/DSO ESSAND REINBEITEDISTRIKT V/LEDER IDAR BRANSFJELL TILSKUDD TIL RETTSHJELP KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: IKKE OPPGITT

4 4 BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-5 litra b, jf sak 30/2006, avslås søknaden. Begrunnelse: Søknaden faller utenfor RUF-forskriftens virkeområde. Sak 17/2008/DSO DISTRIKT 23 JALGON-SIIDA STØTTE TIL RETTSHJELP KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0 Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-5 annet ledd litra b avslås søknad om midler til konfliktforebyggende tiltak i forbindelse med åpning av Alta-skjønnet. Begrunnelse: Etter en helhetsvurdering av det omsøkte formål anses det ikke hensiktsmessig å åpne Altaskjønnet innenfor den kostnadsrammen og på de premisser som søker skisserer. Sak 18/2008/BAB JØRGEN JØRGENSEN BULJO, RBD. 23D-EALETNJARGA RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,-

5 5 BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Jørgen Jørgensen Buljo om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbyggingen av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 19/2008/HM MATHIS ASLAK EIRA, DISTRIKT 16D-KARASJOK RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 2 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i rente- og avdragsfritt lån til Mathis Aslak Eira til kjøp av livdyr. RUF forholder seg til reintall for nåværende sommersiida, opprinnelig sommerbeitedistrikt 16D. Lånet nedskrives årlig med 10 % av opprinnelig lånebeløp og slettes etter 10 år. Vilkår: Før lånet anvises til utbetaling skal reindriftsagronomen kontrollere at de kjøpte livdyr er merket med klips, godkjent av Reindriftssjefen. Overdragelsen skal for øvrig skje i henhold til gjeldende bestemmelser for merking av tamrein. Hvis siidaandelens innehaver forlater reindriften, skal resten av lånet tilbakebetales med umiddelbart forfall. Lånet utbetales med 60 % av tilskuddsberettigede kostnader.

6 6 Sak 20/2008/HHA MIKKEL J UTSI, DISTRIKT 33T-RENDALEN RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Mikkel J. Utsi om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av siidaandelen fremgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 21/2008/BAB RAGNHILD SPARROK LARSEN - SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kap. 2 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i rente- og avdragsfritt lån til Ragnhild Sparrok Larsen til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Det planlagte livdyrkjøpet er et ledd i en naturlig overdragelse/overtakelse av driften, og er tatt med i godkjent og stadfestet driftsplan for reinbeitedistriktet Byrkije/Børgefjell. Livdyrkjøpet medfører ikke til at distriktets rammebetingelser overskrides med hensyn til distriktets fastsatte høyeste reintall (900).

7 7 Vilkår: Lånet nedskrives årlig med 10 % av opprinnelig lånebeløp og slettes etter 10 år. Dette forutsettes at: 1. Før lånet anvises til utbetaling skal Reindriftsagronomen kontrollere kjøpet og at de kjøpte livdyr er merket med klips, godkjent av Reindriftssjefen. Overdragelse skal for øvrig skje i henhold til gjeldende bestemmelser for merking av tamrein. 2. Hvis siidaandelen forlater reindriften, skal resten av lånet tilbakebetales med umiddelbar forfall. 3. Lånet utbetales med 70 % av de tilskuddberettigede kostnader. Sak 22/2008/HM REINBEITEDISTRIKT 26- LAKKONJARGA TILSKUDD TIL FORPROSJEKT PLANLEGGING AV FELTSLAKTEANLEGG KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3, 3-1 avslås søknaden fra reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga om midler til forprosjekt planlegging av et reindriftsanlegg. Begrunnelse: Søknaden faller utenfor 3-1 formålsbestemmelsen og RUFs virkeområde. Dette er ikke et reindriftsanlegg som trenger leid konsulentbistand. Sak 23/2008/HM

8 8 PER JOHNSEN GAUP, DISTRIKT 40-ORDA TILSKUDD TIL GJETERHYTTE KLAGE PÅ VEDTAK SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Utviklingsfond opprettholder Reindriftsjefens avslag av fra Per Johnsen Gaup om tilskudd til gjeterhytte ved Salganjavri. Jf. 3-2 i Forskrifter til Reindriftsavtalen Vilkår for tilskudd. Begrunnelse: Tilskudd skal ikke innvilges til gjeterhytte som er påbegynt eller ferdig før søknad fremmes. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for endelig avgjørelse. Sak 24/2008/HHA INTERNATIONAL CENTRE FOR REINDEER HUSBANDRY OG KVINNENETTVERKET I KAUTOKEINO PROSJEKT - TRADISJONELL KUNNSKAP OG OPPLÆRING I REINDRIFTA KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i retningslinjer for kvinneretta tiltak, pkt. 3) bokstav b. bevilger Utviklingsfond for år 2008 tilskudd til prosjektet Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften på kr ,- under følgende forutsetninger: Det lages en detaljert oversikt over aktiviteter og oppgaver som planlegges i løpet av prosjektets første år. Aktiviteter med reindriftskvinner som hovedmålgruppe må inngå. Denne oversikten må godkjennes av Reindriftssjefen før utbetaling av tilskudd kan foretas.

9 9 Det må lages en ny faglig og økonomisk fremdriftsplan for hvordan prosjektet skal bygges opp videre med begrensede kostnadsrammer. Planen må godkjennes av Reindriftssjefen. Detaljert budsjett for prosjektets første år sendes Reindriftssjefen. Det må arrangeres en aktivitet i løpet av prosjektets første år der minst 30 % av deltakerne er reindriftskvinner. Dokumentasjon sendes Reindriftssjefen. Nærmere definert samarbeidsavtale mellom ICR og Kvinnenettverket i reindriften i Kautokeino utarbeides og sendes Reindriftssjefen. Ytterligere bevilgninger til prosjektet forutsetter ny søknad der faglig og økonomisk rapport finnes vedlagt. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Det forutsettes rapport og regnskap etter at prosjektet er avsluttet. Sak 25/2008/DSO VERDDE AS /V STYRELEDER ANDERS J. H. EIRA SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL DRIFTSKAPITAL SØKNAD: KR ,00 BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-5 annet ledd litra a og 1-3 innvilges ikke søknad om rentefritt lån/tilskudd til driftsstøtte. Begrunnelse: Det omsøkte forholdet er ikke et markedsfremmende tiltak. Det er heller ikke avsatt midler til denne typen tiltak. Aslak J. Eira var inhabil og fratrådte ved behandlingen.

10 10 Sak 26/2008/BAB BRITA OLESDATTER HÆTTA - SØKNAD OM MIDLER TIL KURS/SEMINAR: VIDEREUTDANNING I SAMFUNNSFAG MED VEKT PÅ REINDRIFTSFAG Utviklingsfond avslår søknad fra Brita Olesdatter Hætta om midler til kurs/seminar Videreutdanning i samfunnsfag med vekt på reindriftsfag. Begrunnelse: Tiltaket faller ikke innenfor delmålene for målsetninger for satsningen for kvinnemidlene og kvinnerettede tiltak. Sak 27/2008/BAB RBD. 33-SPALCA - SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPFØRING AV SPERREGJERDE I BAĐAÁVŽI KVÆNANGEN KOMMUNE Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3 Tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg, bevilger Reindrifts Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til reinbeitedistrikt 33-Spalca til oppføring av gjerde i Bađaávži fra Čeabetjohka til Rássegorsa. Det forutsettes at: 1. Gjerdets endelig plassering og utforming i detalj, herunder anlegg av nødvendige porter, stier, veger m.m. samt materialvalg, fastsettes etter befaring der søker, representanter fra nabodistrikt, grunneier, miljø- og kulturmyndigheter, reindriftsforvaltningen, kommunen og andre som har interesser i saken gis høve til å delta. 2. Om det under arbeid i marka kommer fram levninger og spor som syner eldre menneskelig aktivitet på stedet, stanses arbeidet, og reinbeitedistriktet skal umiddelbart varsle kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven Det tas hensyn til merknader som er framkommet fra Kvænangen kommune.

11 11 4. Alt gammelt gjerdemateriell (streng/netting) skal samles og fraktes til godkjent søppelplass. 5. Portene i gjerdet skal bare holdes lukket til de tider det er påkrevd av hensyn til arbeid med rein; ferdsel gjennom portene må for øvrig kunne foregå trygt og uhindret. 6. Etter byggingen foretar Reindriftsagronomen ferdigbefaring av anlegget sammen med representanter fra søkerdistriktet, og der representanter fra nabodistrikt og fra aktuelle offentlige instanser og grunneier inviteres til å delta. 7. Gjerdeanlegget må holdes ordentlig ved like og skader og liknende på det må straks utbedres. 8. Om disse forutsetningene ikke blir fulgt opp, kan berørte myndigheter/parter kreve at søker fjerner gjerdet og rydder opp etter seg. Om ikke dette skjer vil gjerdet bli fjernet og trasèen ryddet på eiers regning. Tilskuddet utbetales med 70 % av dokumenterte tilskuddberettige kostnader når reindriftsagronomen har kontrollert at arbeidet er utført som forutsatt. Midler som ikke er nyttet innen 3 år vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Sak 28/2008/BAB RBD. 29-SEAKKESNJÁRGA M/SILDA OG RBD. 32-SILVETNJÁRGA - SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPFØRING AV REINSPERREGJERDE MELLOM DISTRIKTENE Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3 Tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg, bevilger Reindrifts Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til reinbeitedistriktene 29-Seakkesnjárga/Silda og 32-Silvvetnjárga til oppføring av gjerde fra Fraktfjord til Olderfjordvannet. Det forutsettes at: 1. Gjerdets endelig plassering og utforming i detalj, herunder anlegg av nødvendige porter, gjerdets høyde, stier, veger m.m. samt materialvalg, fastsettes etter befaring der søker, representanter fra nabodistrikt, grunneier, miljø- og kulturmyndigheter, reindriftsforvaltningen, kommunen og andre som har interesser i saken gis høve til å delta.

12 12 2. Om det under arbeid i marka kommer fram levninger og spor som syner eldre menneskelig aktivitet på stedet, stanses arbeidet, og reinbeitedistriktet skal umiddelbart varsle kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven Alt gammelt gjerdemateriell (streng/netting) skal samles og fraktes til godkjent søppelplass. 4. Portene i gjerdet skal bare holdes lukket til de tider det er påkrevd av hensyn til arbeid med rein; ferdsel gjennom portene må for øvrig kunne foregå trygt og uhindret. 5. Etter byggingen foretar Reindriftsagronomen ferdigbefaring av anlegget sammen med representanter fra søkerdistriktet, og der representanter fra nabodistrikt og fra aktuelle offentlige instanser og grunneier inviteres til å delta. 6. Gjerdeanlegget må holdes ordentlig ved like og skader og liknende på det må straks utbedres. 7. Om disse forutsetningene ikke blir fulgt opp, kan berørte myndigheter/parter kreve at søker fjerner gjerdet og rydder opp etter seg. Om ikke dette skjer vil gjerdet bli fjernet og trasèen ryddet på eiers regning. Tilskuddet utbetales med 80 % av dokumenterte, tilskuddberettigede kostnader når reindriftsagronomen har kontrollert at arbeidet er utført som forutsatt. Midler som ikke er nyttet innen 3 år vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Sak 29/2008/BOM INGER AINA SARA - SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND - KLAGE OVER AVSLAG I medhold av forskrift om utdanningsstipend, jf 6-1 tilrår Utviklingsfond at vedtak om avslag på søknad om utdanningsstipend fra Inger Aina Sara opprettholdes. Begrunnelse: Klager hører ikke til den krets som har rett til stipend over denne ordningen idet hun ikke er barn av siidaandelsinnehaver og heller ikke innehar egen siidaandel. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for avgjørelse. Sak 30/2008/HM MADS KAPPFJELL, NAMSSKOGAN

13 13 TILSKUDD TIL TRANSPORTKASSE FOR REIN KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,80 BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til Mads I. Kappfjell til restaurering og ombygging av transportkasse for rein. Vilkår: Det forutsettes at ombyggingen tilfredsstiller norske krav for dyretransport. Før tilskuddet utbetales skal mattilsynet ha godkjent kjøretøyet for transport av levende dyr. Dersom prosjektet ikke er oppstartet innen tre år vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Sak 31/2008/HM KANSTADFJORD/VESTRE HINNØY REINBEITEDISTRIKT OMBYGGING/UTVIDELSE GJERDEANLEGG KÅRINGEN KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3, 3-3 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- til Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. Tilskuddet skal benyttes til ombygging/utvidelse til gjerdeanlegget på Kåringen. Vilkår:

14 14 1. Før tilskudd utbetales forutsettes at Mattilsynet har godkjent anlegget til den bruken som er forutsatt. 2. Reindriftsagronomen skal påse at anlegget er ført opp etter de planer og tegninger som foreligger. 3. Anlegget skal vedlikeholdes, skader skal utbedres med en gang. 4. Om ikke anlegget lenger er i bruk skal det rives og området ryddes. 5. Om vilkårene ikke blir fulgt kan berørte myndigheter kreve anlegget fjernet innen en tidsfrist. Om ikke dette blir fulgt vil anlegget bli revet og området ryddet på eiers regning. 6. Gammelt gjerdemateriell skal samles og fraktes til godkjent søppelplass. 7. Anlegget godkjennes i henhold til Reindriftsloven. Sak 32/2008/TFS RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØTTE ETTER ORDNINGEN FOR SKJØNNSMESSIG STØTTE VED OMFATTENDE TAP AV REIN I ULYKKER Dersom tapets omfang tilfredsstiller kriteriene i 4-2 i Forskrift for Utviklingsfond av (med seinere endringer), brukes følgende prinsipper ved støtteutmåling: 1) For det antall tapte dyr som er dokumentert ved kadaver beregnes et støttebeløp etter følgende modell: Kadaverpris = Grunnpris + Ulempeskompensasjon + evt. Livdyrtillegg + evt. Kompensasjon for tapt tilskudd 2) For det antall tapte dyr som er sannsynliggjort ved før-etter-vurdering av reintall, eller ved differanse mellom forventet og aktuell kalvetilgang (merket kalv), beregnes et støttebeløp etter følgende modell: Pris = 0,70 * Kadaverpris Forventet kalvetilgang (merket kalv) beregnes som et gjennomsnitt av de siste 5 år. Parametrene i modellen er definert som følger: Grunnprisen er produktet av gjennomsnittlig slaktevekt for distriktet og kilopris for området. For å utjevne variasjoner mellom år nyttes et flatt gjennomsnitt for de siste 3 år. Kiloprisene bakover i tid indeksreguleres. Dersom det over 3 år er for lite vekter til å beregne

15 15 et statistisk tilfredsstillende gjennomsnitt (under 10 vekter), skal tall fra området som helhet, eventuelt sonen, legges til grunn. Ulempeskompensasjon for merarbeid knyttet til tapet (0,35 * 30 kg * gj.snittlig kilopris for hele landet). Livdyrtillegg er differensiert for simler over 2 år (lik grunnprisen av 2,6 kalver) og for simler 1-2 år (lik 50 % av grunnprisen). Kompensasjon for tapt tilskudd utbetales bare for kalver som tapes i perioden (gjeldende sats for kalveslaktetilskudd). RUF anmoder om at avtalepartene foretar en grundig gjennomgang av kap 4 i forskrift om støtte ved omfattende tap av rein i ulykker. Forvaltningen bes videre spesielt foreta en gjennomgang av skjønnsmessig utmåling av tap samt vurdere terskelen for å komme inn under ordningen. Saken utsettes inntil dette er utført. Vedtaket var enstemmig. Sak 33/2008/SGH RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN VED KJØP AV LIVDYR Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-3 annet ledd fastsetter Utviklingsfond satsen for kjøp av simler til kr ,00. Det ytes tilskudd til kjøp av maksimalt 150 simler. Satsen på kr ,- indeksreguleres annet hvert år. For andre livdyr settes satsen til kr. 0 Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-8 annet ledd delegerer RUF beslutningsmyndighet til Reindriftssjefen. Delegasjonen gjelder for behandling av søknader om livdyrlån etter kapittel 2 i RUF-forskriften. Satsen settes til kr ,00 og indeksreguleres annet hvert år. For øvrig ble innstillingen vedtatt med 3 stemmer.

16 16 Medlemmet Mariann W. Magga stemte mot å delegere beslutningsmyndighet til Reindriftssjefen. Sak 34/2008/SGH FASTSETTING AV SATSER FOR TRANSPORT AV REIN TIL OG FRA ØYENE OG HALVØYENE I REINBEITEOMRÅDENE OG TIL OG FRA KONVENSJONSBEITENE I SVERIGE Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-3 annet ledd fastsetter Utviklingsfond en sats på kr. 0,14 pr. rein pr. km. til biltransport av rein til øyer og halvøyer i reinbeiteområdene og til/fra konvensjonsbeitene i Sverige. Rein som transporteres med landgangsfartøy i Finnmark og Troms omfattes ikke av ordningen. Nødvendig transport av rein, på annen måte enn med bil og landgangsfartøy, støttes med 50 % av dokumenterte kostnader. Kostnadene må dokumenteres i form av kvittering. Vilkår: 1. Der tradisjonell flytting kan foretas vil ikke tilskudd til transport innvilges. 2. Det skal foretas samordning med annen finansiering av transport, eks. tapsforebyggende tiltak over rovdyrmidler og midler fra avsetning til kriseberedskap. 3. Transportør må ha nødvendige godkjenninger for å kunne transportere levende rein. 4. Bevilgningene utbetales etter at utgifter til transport er dokumentert Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-8 annet ledd delegerer RUF beslutningsmyndighet i forbindelse med behandling av søknader om støtte til transport i henhold til 1-5 annet ledd bokstav c til Reindriftssjefen. Sak 35/2008/BAB DISTRIKT 7-RAGGONJARGA SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPERREGJERDE FRA FINSKEGRENSEN TIL KORSMYRA - TILLEGGSSØKNAD

17 17 Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond, kap. 3, bevilger Utviklingsfond inntil kr ,00 i tilleggstilskudd til distrikt 7-Raggonjarga til oppføring av sperregjerde fra finskegrensen til Korsmyra. Det forutsettes at: 1. Eventuelt gammelt gjerdemateriell skal fjernes og transporteres til godkjent søppelplass. 2. Gjerdestrekningen skal ha årlig vedlikehold, skader og lignende skal utbedres straks. 3. Dersom gjerdet ikke lenger er i bruk skal det fjernes og området ryddes. 4. Det forutsettes at bestemmelsene som er forutsatt i avtalen mellom distriktene 6 og 7 blir fulgt opp. 5. Ferdsels- og viltporter skal, hvis det er nødvendig, føres opp. Dette avtales med berørte myndigheter. 6. Om disse forutsetningene ikke blir fulgt opp, kan de berørte myndigheter/parter kreve at søker fjerner gjerdet og rydder opp etter seg. Om dette ikke skjer vil gjerdet bli fjernet og traceen ryddet på eiers regning. Tilskuddet utbetales med 80 % av dokumenterte, tilskuddsberettigede kostnader når reindriftsagronomen har kontrollert at arbeidet er utført som forutsatt. Midler som ikke er nyttet innen 3 år vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Sak 36/2008 RAPPORT OM VELFERDSORDNINGER I REINDRIFTEN Saken ble drøftet og oversendes Økonomisk Utvalg for nærmere vurdering. Sak 37/2008 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPLAN møte: 25. mars telefonmøte 2. møte: april i Tromsø 3. møte: august (fellesmøte med VSP-Rein) 4. møte: november i Røros Møte i 2009: Januar i Kautokeino

18 18

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

NOTAT 2012 23. Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen

NOTAT 2012 23. Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen NOTAT 2012 23 Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen VALBORG KVAKKESTAD ELLEN HENRIKKE AALERUD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2004-06, og endring fra 2005 til 2006, samt budsjett 2007 (1.

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2004-06, og endring fra 2005 til 2006, samt budsjett 2007 (1. Forord Forord Mandatet til Økonomisk utvalg for reindriften er gitt ved instruks fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1993. Utvalgets oppgave er å fremstille et økonomisk grunnlagsmateriale som

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner) Utgifter Inntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Skjervøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Skjervøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Undersøkelse i Skjervøy kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av vedtak i kommunestyret i Skjervøy 1 og mandat fra kommunenes kontrollutvalg har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003. 1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving,

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer