Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere"

Transkript

1 Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo dárbbaša eanet čeahpes oahpaheddjiid ja mánáidgárdeoahpaheddjiid

2 Oslo-skolen norsk Oslo kommune har over 170 skoler og har et skolebudsjett på ca. 10 milliarder kroner. Oslo er både kommune og fylke og har ansvar for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. På Utdanningsetatens nettside finnes oversikt over alle skolene i Oslo. Hver skole har sin egen nettside med relevant informasjon. Oslo-skolen har et stort mangfold og et internasjonalt miljø blant elever og ansatte og kan tilby mange spennende jobbmuligheter. Oslo kommune har også et eget samisk skoletilbud. Kampen grunnskole har ansvaret for å gi samiske elever i Oslo-skolen opplæring i samisk. Tilbudet omfatter elever i grunnskole og videregående opplæring. Informasjon om det samiske skoletilbudet finnes på Kampen skoles hjemmeside. Oslo kommune har høye og ambisiøse mål for Oslo-skolen. Oslo kommune er opptatt av elevenes læringsresultater og at alle elever skal ha et godt og trygt læringsmiljø preget av ro og orden. Målet er at Oslo-skolen skal ligge i toppsjiktet internasjonalt. Oslo-skolen kan vise til gode resultater, ikke minst på grunn av mange dyktige lærere og skoleledere. Oslo-skolen er inne i en periode med sterk elevtallsvekst og vi trenger flere ambisiøse medarbeidere. For å holde et høyt nivå og oppfylle de målene vi har satt, ønsker vi å sikre oss de aller beste lærerne. Oslo kommune trenger også samisktalende lærere. Velkommen som søker til stilling i Oslo-skolen! PRAKTISK INFORMASJON På Utdanningsetatens nettside (www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no) finnes god informasjon om Oslo-skolen. Her finnes bl.a. lenker til den enkelte skoles hjemmeside, informasjon om satsingsområder, organisering av Oslo-skolen og hvordan man søker stilling i Oslo-skolen. I menyen Jobb i Oslo-skolen finnes det bl.a. utfyllende informasjon om hva Oslo kommune kan tilby, bl.a. forsterket lærerutdanning, gode lønns- og arbeidsbetingelser og et bredt spekter av kurs og videreutdanningstilbud. Her finnes også lenke til ledige stillinger og informasjon om hvordan man går frem for å søke jobb på den enkelte skole.

3 Oslo skuvla samigiela Oslo gielddas leat badjel 170 skuvlla ja skuvlabušeahtta lea sullii 10 miljárdda kruvnna. Oslo lea sihke gielda ja fylka ja das lea ovddasvástádus vuođđoskuvllas, joatkkaoahpahusas ja rávesolbmuidoahpahusas. Oahpahusetáhta neahttasiiddus oidnojit buot Oslo skuvllat. Juohke skuvllas lea iežas neahttasiidu guoskevaš dieđuiguin. Oslo skuvla lea girjái ja doppe lea riikkaidgaskasaš biras ohppiid ja oahpaheddjiid gaskkas ja skuvla sáhttá fállat ollu gelddolaš bargguid. Oslo gielddas lea maid sierra sámi skuvlafálaldat. Kampen vuođđoskuvllas lea ovddasvástádus addit Oslo skuvlla sámi ohppiide sámegieloahpahusa. Fálaldat addojuvvo vuođđoskuvlla ja joatkkaoahpahusa ohppiide. Dieđut sámi skuvlafálaldaga birra leat biddjojuvvon Kampen skuvlla ruovttusiidui. Oslo gielddas lea alla ja gudneáŋgiris mihttomearit Oslo-skuvlii. Oslo gildii leat ohppiid oahppanbohtosat deaŧalaččat ja ahte buot ohppiin lea buorre ja oadjebas oahppanbiras mas lea ráfi ja skihkka. Mihttomearrin lea ahte Oslo skuvla galgá leat bajimus dásis riikkaidgaskasaččat. Oslo skuvla sáhttá čujuhit buriid bohtosiidda, áinnas ollu čeahpes oahpaheddjiid ja skuvlajođiheddjiid geažil. Oslo skuvllas lea dál nana ohppiidlassáneapmi ja mii dárbbašit eanet gudneáŋgiris mielbargiid. Vai mis lea alla dássi ja vai mii sáhttit ollašuhttit iežamet mihttomeriid, de mii háliidit háhkat buot buoremus oahpaheddjiid. Oslo gielda dárbbaša maiddái sámegielat oahpaheddjiid. Bures boahtin ohccin Oslo skuvla virggiide! GEAVATLAŠ DIEĐUT Oahpahusetáhta neahttasiiddus (www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no) leat buorit dieđut Oslo skuvla birra. Das leat earret eará leaŋkkat juohke skuvlla ruovttusiidui, dieđut áŋgiruššansurggiid birra, mo Oslo skuvla lea organiserejuvvon ja mo ohcat virggi Oslo-skuvlii. Fálus Jobb i Oslo-skolen leat earret eará dievaslaš dieđut dan birra maid Oslo skuvla sáhttá fállat, earret eará nannejuvvon oahpaheaddjioahpu, buriid bálká- ja bargoeavttuid ja máŋggalágan kurssaid ja lassioahpu. Das lea maid leaŋka rabasvirggiide ja dieđut das mo ohcat virggi skuvllas.

4

5

6 Barnehager i Oslo norsk Ca barn går i Oslos barnehager og av disse går om lag i kommunale barnehager. Det er totalt 788 barnehager i Oslo og mangfoldet er stort både når det gjelder eierskap, størrelse og pedagogisk profil. På Oslo kommunes barnehageportal (www.barnehager.oslo.kommune.no) finnes informasjon om alle kommunale barnehager og de fleste private barnehagene. Oslo kommune har som mål at Oslos barnehager skal gi et likeverdig tilbud av høy kvalitet til alle barn uansett hvor i byen de har barnehageplass. Det er en utfordring at ikke alle barn kan godt nok norsk til å følge vanlig undervisning når de begynner på skolen. Språkopplæring er derfor et sentralt satsingsområde i barnehagene. Oslo kommune har også en egen samisk barnehage som holder til i flotte omgivelser midt i Tøyenparken. Barnehagen har to avdelinger og er et tilbud til barn med samisk bakgrunn, primært til barn bosatt i Oslo. Oslo trenger flere engasjerte og dyktige barnehagelærere som kan bidra til videre utvikling av kvaliteten på tilbudet. Det er også ønskelig med flere samisktalende barnehagelærere. Velkommen som søker til stilling i Oslo-barnehagen! PRAKTISK INFORMASJON På barnehageportalen (www.barnehager.oslo.kommune.no) finnes oversikt over ledige stillinger og hvordan man søker jobb i den enkelte barnehage, blant annet under fanen Jobb i Oslobarnehagen.

7 Oslo mánáidgárddit samigiela Oslo mánáidgárddiin leat sullii máná ja dain leat sullii gieldda mánáidgárddiin. Oktiibuot leat 788 mánáidgárddi Oslos ja šláddjivuohta lea stuoris mii guoská eaiggátvuhtii, sturrodahkii ja pedagogalaš profiilii. Mánáidgárdeportálas leat dieđut buot gieldda mánáidgárddiid ja eanaš priváhta mánáidgárddiid birra (www.barnehager. oslo.kommune.no). Oslo gieldda mihttomearrin lea ahte Oslo mánáidgárddiin galgá leat dásseárvosaš fálaldat mas lea buorre kvalitehta buot mánáide beroškeahttá das gos sis lea mánáidgárdesadji. Lea hástaleaddjin go buot mánát eai hálddaš dárogiela nu bures ahte sáhttet čuovvut dábálaš oahpahusa go álget skuvlii. Danne lea giellaoahphus mánáidgárddiid deaŧalaš áŋgiruššansuorgi. Oslo gieldda lea maid sierra sámi mánáidgárdi Tøyenparken čáppa birrasiin. Mánáidgárddis leat guokte ossodaga ja dat lea fálaldahkan mánáide geain lea sámi duogáš, vuosttažettiin mánáide geat ásset Oslos. Oslo dárbbaša eanet áŋgiris ja čeahpes mánáidgárdeoahpaheddjiid mat sáhttet leat mielde viidáseappot ovddideamen fálaldaga kvalitehta. Mii dárbbašit maiddái eanet sámegielat mánáidgárdeoahpaheddjiid. Bures boahtin ohccin Oslo-mánáidgárddi virggiide! GEAVATLAŠ DIEĐUT Mánáidgárdeportálas (www.barnehager.oslo.kommune.no) oidnojit rabasvirggit ja mo ohcat virggi mánáidgárdái, earret eará fálu Jobb i Oslobarnehagen vuolde.

8 Oslo kommune, 2013 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

Govva: Harry Johansen. SUOHTAS Prosjekt prinsipper og samisk læringsplakat. Tove-Lill Labahå Magga. Prosjektleder. Side 0

Govva: Harry Johansen. SUOHTAS Prosjekt prinsipper og samisk læringsplakat. Tove-Lill Labahå Magga. Prosjektleder. Side 0 Govva: Harry Johansen SUOHTAS Prosjekt prinsipper og samisk læringsplakat Tove-Lill Labahå Magga Prosjektleder Side 0 Čoahkkáigeassu Prošeakta Máhttoloktema Prinsihppaoassi ja Sámi oahppoplakáhtta lea

Detaljer

Dieđut borasdávdda birra

Dieđut borasdávdda birra Dieđut borasdávdda birra - buhcciide, oapmehaččaide ja eará berošteddjiide Informasjon om kreft til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Sisdoallu 3 4 Álgu 6 7 Mii lea borasdávda?

Detaljer

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 1.1 FORMÅL Sametinget er et folkevalgt organ med mange politikere og ansatte. Dette medfører totalt sett høy reiseaktivitet

Detaljer

Nå skal miljøbomben fjernes!

Nå skal miljøbomben fjernes! I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering

Detaljer

4 3. Å R G A N G 4 : 2010. 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen

4 3. Å R G A N G 4 : 2010. 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen 4 3. Å R G A N G 4 : 2010 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen sisdoallu : innhold oaive álus : leder Utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark.. 5 Ønsker mer kalvekjøtt

Detaljer

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring 4 4. Å R G A N G 3 : 2011 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel presiserer om rovdyrtap: / Boazodoallohoavda

Detaljer

4 5. Å R G A N G 4 : 2012. 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer

4 5. Å R G A N G 4 : 2012. 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer 4 5. Å R G A N G 4 : 2012 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef / Boazodoallohoavda Jan-Yngvar Kiel..................................

Detaljer

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ!

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! Duolbmahallamis vuostálastimii: sámi nuorat čoahkkanit moriheapmái! NSR Nuorat vuolgit Ušlui ja devdet čoahkkinlanja NSRa riikkačoahkkimis! Searvva don maid! Juste don leat bovdejuvvon

Detaljer

Lesbiske og homofile i Sápmi

Lesbiske og homofile i Sápmi Samer har hittil nesten vært «glemt» i forskningen om homofiles og lesbiskes situasjon. Usynliggjøringen har som konsekvens at det i dag finnes lite informasjon om lesbiske og homofile samers livssituasjon.

Detaljer

2.4 Bággosoabadallannammagoddi Ii nammaduvvon

2.4 Bággosoabadallannammagoddi Ii nammaduvvon 2009 JAHKEDIEĐÁHUS 1 MIELLAHTTOSEARVVIT SÁLAS Sámi lágádus- ja aviisasearvi STS Sámi Teahter Searvi SDS Sámi Dáiddačehpiid Searvi SGS Sámi Girječálliid Searvi SFS Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi

Detaljer

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå 1 Virkeområde Dette reglement omfatter Sametingets politiske

Detaljer

SISDOALLU / INNHOLD. Sámegiel oassi - samisk del: Dáiddalaš oassi...5 - Čájálmasat, ovttasbarggut ja eará doaimmat Stivrra dieđáhus...

SISDOALLU / INNHOLD. Sámegiel oassi - samisk del: Dáiddalaš oassi...5 - Čájálmasat, ovttasbarggut ja eará doaimmat Stivrra dieđáhus... Sámegiel oassi - samisk del: Dáiddalaš oassi...5 - Čájálmasat, ovttasbarggut ja eará doaimmat Stivrra dieđáhus...9 Dárogiel oassi - norsk del: Kunstnerisk virksomhet... 13 - Forestillinger, samarbeidsproduksjoner

Detaljer

Pakkeløsning for kystkrisen?

Pakkeløsning for kystkrisen? Rapport 2008:10 Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004 Vigdis Nygaard Toril Ringholm Stig Karlstad Elisabeth Angell Forside; Kjøllefjord havn,

Detaljer

Tilpasset opplæring. i samisk skole og barnehage. Samiske pedagogiske fagdager. Samiske pedagogiske fagdager. 18.-19.2.2014 i Bodø

Tilpasset opplæring. i samisk skole og barnehage. Samiske pedagogiske fagdager. Samiske pedagogiske fagdager. 18.-19.2.2014 i Bodø Tilpasset opplæring i samisk skole og barnehage Samiske pedagogiske fagdager Samiske pedagogiske fagdager 21.-22. februar 2012 i Røros 18.-19.2.2014 i Bodø Buoris boahtem! Sáme sierrapedagogalasj værmádahka

Detaljer

Samisk tradisjonell kunnskap som verdifullt åndsverk

Samisk tradisjonell kunnskap som verdifullt åndsverk John T. Solbakk Árbevirolaš máhttu árvvolaš vuoigŋaduodji Dáinna artihkkalčoakkáldagain áigut čuvget muhtin osiid das maid mii navdit sámi árbevirolaš máhttun, ja buktagiid mat dákkár máhtus leat vuolgán.

Detaljer

Jahkedieđáhus. Govven: Per Chr. Biti

Jahkedieđáhus. Govven: Per Chr. Biti Jahkedieđáhus 2006 1 Govven: Per Chr. Biti Sisdoallu Ovdasátni...4 1.1 Logo...5 1.2 Riektevuođđu ja organisašuvdnahápmi...5 1.3 Guokte fišuvnna...5 1.4 Ovttasbargoguimmiid válljen...5 2. FeFo orgánaid

Detaljer

Strategi. Strategi for mineralnæringen

Strategi. Strategi for mineralnæringen Strategi Strategi for mineralnæringen FOTO: NCC FOTO: SCANSTOCKPHOTO FOTO: ISTOCKPHOTO FOTO: GETTY IMAGES FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: GETTY IMAGES FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: GETTY IMAGES

Detaljer

Nr. 3 - September 2005-39. årgang

Nr. 3 - September 2005-39. årgang Nr. 3 - September 2005-39. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Konst. Reindriftssjef Johan Ingvald Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

Menn i barnehager / Stange

Menn i barnehager / Stange Menn i barnehager / Stange Menn i barnehagene! Trenger vi dem? Barn har krav på: - å bli forberedt og oppdratt til et mer likestilt samfunn - å bli oppdratt av både kvinner og menn.. For å klare dette

Detaljer