PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 Til stede: Per A. Bæhr Inga Manndal Egil Olli Erling Fløtten Berit Ranveig Nilssen Tormod Bartholdsen Gaute Henriksen Innkalling til styremøtet Møtet var innkalt av Kommunal- og regionaldepartementet, jf finnmarksloven 49, 5. ledd. Fra ble ansvaret for oppfølgingen av finnmarkslovens bestemmelser om Finnmarkseiendommen overført til det nye Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etter ønske fra styret ledet Arbeids- og inkluderingsdepartementet styremøtet frem til styret hadde konstituert seg. Fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltok ekspedisjonssjef Petter Drefvelin, avdelingsdirektør Bjørn Olav Megard og rådgiver Hildegunn Heinum. Sak Konstituering av styret - valg av leder og nestleder 1. Valgperiode Vedtak: Leder og nestleder velges for en periode på ett år. 2. Valg av leder Forslag fra Inga Manndal: Erling Fløtten velges som leder for styret i Finnmarkseiendommen. Forslag fra Berit Ranveig Nilssen: Egil Olli velges som leder for styret i Finnmarkseiendommen. Votering: Erling Fløtten: 3 stemmer Egil Olli: 3 stemmer Finnmarkslovens 7, siste ledd fastsetter at dersom ingen oppnår flertall, fastsetter Finnmark fylkesting i oddetallsår og Sametinget i partallsår hvem av de seks medlemmene som skal være leder og nestleder. I tråd med dette ble Sametinget bedt om å oppnevne leder av styret. Sametinget oppnevnte Egil Olli som leder. (Brev fra Sametinget med bekreftelse på oppnevningen er vedlagt protokollen.) 3. Valg av nestleder Forslag fra Erling Fløtten: Inga Manndal velges som nestleder for styret i Finnmarkseiendommen. Forslag fra Egil Olli: Berit Ranveig Nilssen velges som nestleder for styret i Finnmarkseiendommen. Votering: Inga Manndal: 3 stemmer Berit Ranveig Nilssen: 3 stemmer Protokoll - styremøte 0601 i FE jan Side 1 av 6

2 Finnmarkslovens 7, siste ledd fastsetter at dersom ingen oppnår flertall, fastsetter Finnmark fylkesting i oddetallsår og Sametinget i partallsår hvem av de seks medlemmene som skal være leder og nestleder. I tråd med dette ble Sametinget bedt om å oppnevne nestleder i styret. Sametinget oppnevnte Berit Ranveig Nilssen som nestleder. (Brev fra Sametinget med bekreftelse på oppnevningen er vedlagt protokollen.) Sak Fastsettelse av godtgjørelse til styret Vedtak: 1. Styreleder får en godtgjørelse på kr ,- pr. år, pluss kr 3500,- i møtegodtgjørelser pr. møtedag. 2. Nestleder, øvrige styremedlemmer og ansattes representant får en godtgjørelse på kr ,- pr. år, pluss kr 3500,- i møtegodtgjørelser pr. møtedag. 3. Varamedlemmer får en møtegodtgjørelse på kr 3500,- pr. møtedag. 4. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 2000,- pr dag. Som dokumentasjon kan godtas: bekreftelse om foretatt lønnstrekk fra arbeidsgiver. dokumentasjon på utbetalt lønn til stedfortreder. utskrift av foregående års ligning for selvstendig næringsdrivende, som viser at man faktisk har næringsinntekt. Sak Lokalisering Forslag fra Erling Fløtten: 1. Styret vedtar å legge deler av administrasjonen til Porsanger. Kommunen er geografisk sentral i fylket og er et godt eksempel på den tredelte befolkningsstrukturen som fylket har. 2. I løpet av få år legges inntil 6 stillinger til Porsanger. 3. Nåværende ansatte i Statskog tilbys ansettelser i Finnmarkseiendommen. De som ønsker det beholder nåværende arbeidsplass og arbeidssted. 4. Ved naturlig avgang vurderes flytting til Porsanger. 5. Styret ønsker å være en aktiv eier. Det vil si at aktiviteten og handlingsrommet økes i forhold til Statskogs nåværende praksis. Dette betyr i praksis en ikke ubetydelig generering av nye stillinger. Disse kan også plasseres i Porsanger. Vedtak: Den videre behandlingen av saken utsettes til neste styremøte. Møtet skal avholdes i Vadsø, der det også vil bli avholdt møter med de ansatte. Sak Ansettelse av personale Vedtak: 1. Berit Ranveig Nilssen og Erling Fløtten gis i oppdrag å utarbeide utkast til utlysningstekst til stilling som administrativ leder i Finnmarkseiendommen. 2. Frem til administrativ leder kan ansettes skal det ansettes midlertidig personale. Berit Ranveig Nilssen og Egil Olli gis fullmakt til å ansette nødvendig midlertidig personale. Sak Opptak av lån Vedtak: Finnmarkseiendommen tar opp et etableringslån på kr hos staten etter de vilkår som er forutsatt i St.prp. nr. 1 ( ) for Kommunal- og regionaldepartementet (s. 133). Det forutsettes at Finnmarkseiendommen vil få samme rentevilkår som helseforetakene og Innovasjon Norge. Protokoll - styremøte 0601 i FE jan Side 2 av 6

3 Sak Regnskap Vedtak: Styret forespør Statskog om å utøve regnskapsfunksjoner for Finnmarkseiendommen frem til finnmarkslovens kapittel 2 trer i kraft. Sak Møteplan Vedtak: Styret tar sikte på å avholde møter på følgende datoer i 2006: Tidspunkt Sted 7. og 8. februar Vadsø 22. og 23. februar Nesseby eller Tana 6. og 7. mars Alta 3. og 4. april avgjøres senere 22. og 23. mai avgjøres senere 14. og 15. juni avgjøres senere 30. juni og 1. juli avgjøres senere Protokoll - styremøte 0601 i FE jan Side 3 av 6

4 Beavdegirji - Finnmárkkuopmodaga stivračoahkkin oññajagemánu 16. ja 17. b Čoahkkimis: Per A. Bæhr Inga Manndal Egil Olli Erling Fløtten Berit Rannveig Nilsen Tormod Bartholdsen Gaute Henriksen Gohččun stivračoahkkimii Gielda- ja guovlodepartemeanta lei gohččon čoahkkimii, finnmárkkulága 49, 5. laññasa olis. Finnmárkkulága mearrádusaid čuovvoleami ovddasvástádus Finnmárkkuopmodaga hárrái sirdojuvvui rájes oñña Bargo- ja searvadahttindepartementii. Stivrra dáhttuma mielde joñihii Bargo- ja searvadahttindepartemeanta čoahkkima dassážii go stivra lei vuoññudan iežas. Bargo- ja searvadahttindepartemeantta ovddastedje ekspedišuvdnahoavda Petter Drefvelin, ossodatdirektora Bjørn Olav Megard ja ráññeaddi Hildegunn Heinum. Ášši Stivrra vuoññudeapmi joñiheaddji ja nubbinjoñiheaddji válljen 1. Válgaáigodat Mearrádus: Joñiheaddji ja nubbinjoñiheaddji válljejuvvoba jahkái. 2. Joñiheaddji válljen Inga Manndal evttohii: Erling Fløtten válljejuvvo Finnmárkkuopmodaga stivrra joñiheaddjin. Berit Rannveig Nilsen evttohii: Egil Olli válljejuvvo Finnmárkkuopmodaga stivrra joñiheaddjin. Jienasteapmi: Erling Fløtten: 3 jiena Egil Olli: 3 jiena Finnmárkkulága 7, maŋemus lañas mearrida ahte jus ii oktage oaččo eanetlogu, de galgá Finnmárkku fylkkadiggi mearridit leaskalohkojagiid ja Sámediggi bárralohko-jagiid guhte dan guña miellahtus galgá leat joñiheaddjin ja nubbinjoñiheaddjin. Dán vuoñul bivdojuvvui Sámediggi mearridit stivrra joñiheaddji. Sámediggi nammadii Egil Olli joñiheaddjin. (Sámedikki reive mas nammadeapmi duoñaštuvvo lea beavdegirjji mielddusin.) 3. Nubbinjoñiheaddji válljen Protokoll - styremøte 0601 i FE jan Side 4 av 6

5 Erling Fløtten evttohii: Egil Olli evttohii: Inga Manndal válljejuvvo Finnmárkkuopmodaga stivrra nubbinjoñiheaddjin. Berit Rannveig Nilsen válljejuvvo Finnmárkkuopmodaga stivrra nubbinjoñiheaddjin. Jienasteapmi: Inga Manndal: 3 jiena Berit Rannveig Nilsen: 3 jiena Finnmárkkulága 7, maŋemus lañas mearrida ahte jus ii oktage oaččo eanetlogu, de galgá Finnmárkku fylkkadiggi mearridit leaskalohkojagiid ja Sámediggi bárralohko-jagiid guhte dan guña miellahtus galgá leat joñiheaddjin ja nubbinjoñiheaddjin. Dán vuoñul bivdojuvvui Sámediggi mearridit stivrra nubbinjoñiheaddji. Sámediggi nammadii Berit Rannveig Nilsena nubbinjoñiheaddjin. (Sámedikki reive mas nammadeapmi duoñaštuvvo lea beavdegirjji mielddusin.) Ášši Mearridit stivrra buhtadusaid Mearrádus: 1. Stivrajoñiheaddji oažžu jahkásaš buhtadussan kr. ja dasa lassin kr čoahkkinbuhtadussan juohke čoahkkinbeaivvi ovddas. 2. Nubbinjoñiheaddji, eará stivralahtut ja bargiid áirras ožžot jahkásaš buhtadussan kr, ja dasa lassin kr čoahkkinbuhtadussan juohke čoahkkinbeaivvi ovddas. 3. Várrelahtut ožžot čoahkkinbuhtadussan kr juohke čoahkkinbeaivvi ovddas. 4. Duoñaštuvvon masson bargodienas máksojuvvo gitta 2000 kr beaivái. Duoñaštussan dohkkehuvvo: bargoaddis duoñaštus ahte lea gesson bálká duoñaštuvvon bálkámáksu sadjásažžii iešheanalis ealáhusdolliid maŋemus jagi litnetčálus, mii čájeha ahte sus lea leamaš ealáhusdienas Ášši Lokaliseren Erling Fløtten evttohii: 1. Stivra mearrida bidjat osiid hálddahusas Porsáŋgui. Gielda lea geográfalaččat guovddážis fylkkas ja buorren ovdamearkan fylkka golmmajugot álbmotstruktuvrra hárrái. 2. Farggamus jagiid mielde biddjojuvvojit gitta 6 virggi Porsáŋgui. 3. Statskog dálá bargiide fállojuvvojit virggit Finnmárkkuopmodagas. Sii geat háliidit besset doalahit dálá bargosaji ja bargobáikki. 4. Lunddolaš heaitimiid olis árvvoštallojuvvo sirdit virggiid Porsáŋgui. 5. Stivra dáhttu leat aktiiva eaiggát. Dat mearkkaša ahte doaimmat ja doaibmaviidodat lassánit dálá Statskog geavada ektui. Dát mielddisbuktá mearkkašahtti virgelasiheami. Maiddái dáid virggiid sáhttá bidjat Porsáŋgui. Mearrádus: Ášši viidáset gieñahallan maŋiduvvo boahtte stivračoahkkimii. Čoahkkin dollojuvvo Čáhcesullos, gos maiddái dollojuvvo čoahkkin bargiiguin. Protokoll - styremøte 0601 i FE jan Side 5 av 6

6 Ášši Hálddahusbargiid virgádeapmi Mearrádus: 1. Berit Rannveig Nilsen ja Erling Fløtten ráhkadeaba almmuhusteakstaevttohusa, man mielde almmuhuvvo Finnmárkkuopmodaga beaivválaš joñiheaddji virgi. 2. Dassážii go beaivválaš joñiheaddji virgáduvvo, de sáhttet bálkákuvvot gaskaboddosaš bargit. Berit Rannveig Nilsen ja Egil Olli oažžuba válddi virgádit dárbbašlaš gaskaboddosaš bargiid. Ášši Loana váldin Mearrádus: Finnmárkkuopmodat váldá kr álggahanloana stáhtas daid eavttuid mielde mat leat mearriduvvon St.prp. nr. 1 ( ) Gielda- ja guovlodepartemeantta hárrái (s. 133). Eaktuduvvo ahte Finnmárkkuopmodat oažžu seamma reantoeavttuid go dearvvašvuoñaásahusat ja Innovasjon Norge. Ášši Rehketdoallu Mearrádus: Stivra bivdá Statskoga fuolahit rehketdoallodoaimmaid Finnmárkkuopmodaga ovddas dassážii go finnmárkkulága 2. kapihtal boahtá fápmui. Ášši Čoahkkinplána Mearrádus: Stivra pláne doallat čoahkkimiid dáid beivviid 2006:s: Áigi Guovvamánu 7. ja 8. b. Guovvamánu 22. ja 23. b Njukčamánu 6. ja 7. b Cuoŋománu 3. ja 4. b Miessemánu 22. og 23. b Geassemánu 14. ja 15. b Geassemánu 30. b ja suoidnemánu 1. b Báiki Čáhcesuolu Unjárga dahje Deatnu Áltá Refereanta: Jorgalan sámegillii: ImO Protokoll - styremøte 0601 i FE jan Side 6 av 6

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006. Møtested og møtetid: Lakselv torsdag 24. aug. kl. 16.30 18.30 og fredag 25. august kl. 08.30 kl. 15.00. Torsdag fra

Detaljer

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå 1 Virkeområde Dette reglement omfatter Sametingets politiske

Detaljer

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015. Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m.

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015. Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m. 1 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m. Suoidnemánnu 2014 Eanandoallodirektoráhtta, Áltá Juli 2014 Landbruksdirektoratet, Alta http://www.landbruksdirektoratet.no

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 15 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Jahkedieđáhus. Govven: Per Chr. Biti

Jahkedieđáhus. Govven: Per Chr. Biti Jahkedieđáhus 2006 1 Govven: Per Chr. Biti Sisdoallu Ovdasátni...4 1.1 Logo...5 1.2 Riektevuođđu ja organisašuvdnahápmi...5 1.3 Guokte fišuvnna...5 1.4 Ovttasbargoguimmiid válljen...5 2. FeFo orgánaid

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling Side 1 av 29 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 1.1 FORMÅL Sametinget er et folkevalgt organ med mange politikere og ansatte. Dette medfører totalt sett høy reiseaktivitet

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling Side 1 av 43 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

2.4 Bággosoabadallannammagoddi Ii nammaduvvon

2.4 Bággosoabadallannammagoddi Ii nammaduvvon 2009 JAHKEDIEĐÁHUS 1 MIELLAHTTOSEARVVIT SÁLAS Sámi lágádus- ja aviisasearvi STS Sámi Teahter Searvi SDS Sámi Dáiddačehpiid Searvi SGS Sámi Girječálliid Searvi SFS Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi

Detaljer

SISDOALLU / INNHOLD. Sámegiel oassi - samisk del: Dáiddalaš oassi...5 - Čájálmasat, ovttasbarggut ja eará doaimmat Stivrra dieđáhus...

SISDOALLU / INNHOLD. Sámegiel oassi - samisk del: Dáiddalaš oassi...5 - Čájálmasat, ovttasbarggut ja eará doaimmat Stivrra dieđáhus... Sámegiel oassi - samisk del: Dáiddalaš oassi...5 - Čájálmasat, ovttasbarggut ja eará doaimmat Stivrra dieđáhus...9 Dárogiel oassi - norsk del: Kunstnerisk virksomhet... 13 - Forestillinger, samarbeidsproduksjoner

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring 4 4. Å R G A N G 3 : 2011 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel presiserer om rovdyrtap: / Boazodoallohoavda

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr. 736. Loven erstatter

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti Unjárgga gielda Nesseby kommune Lávdegoddi: Čoahkkinbáiki : Dáhton: Tii: Čoahkkingohččun Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti 19.12.211 1: Dieđit fárggamusat bálvaluskontuvrii

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

Pakkeløsning for kystkrisen?

Pakkeløsning for kystkrisen? Rapport 2008:10 Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004 Vigdis Nygaard Toril Ringholm Stig Karlstad Elisabeth Angell Forside; Kjøllefjord havn,

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 22 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND Vedtatt på konstituerende generalforsamling 18.05.2006, godkjent av Finansdepartementet 26.06.2006. Endret på generalforsamling 19.06.2007, godkjent av

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer