Áššit meannudeapmái / Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Áššit meannudeapmái / Saker til behandling"

Transkript

1 Sámiid Valáštallanlihttu Norga/ Samenes Idrettsforbund- Norge Áššit meannudeapmái / Saker til behandling Valáštallandiggi /Idrettstinget Rica Hotell Alta

2 ÁŠŠI / SAK 1: Rahpan / Åpning Bures boahtin SVL-Na jođiheaddji Hans Erik Varsi bokte / Velkommen ved SVL-Ns leder Hans Erik Varsi ÁŠŠI / SAK 2: Dárkkistit ja dohkkehit fápmodusaid / Gransking og godkjenning av fullmakter Fremmøtte delegater legger frem sine fullmakter for godkjenning Stivrra mearrádus evttohus /Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner frammøtte delegater ÁŠŠI / SAK 3: Dohkkehit áššelisttu / Godkjenning av saksliste Stivrra mearrádus evttohus /Styrets forslag til vedtak: Tinget godkjenner sakslista ÁŠŠI / SAK 4: Dohkkehit gohččuma / Godkjenning av innkalling Stivrra mearrádusevttohus /Styrets forslag til vedtak: Innkalling til idrettstinget godkjennes ÁŠŠI / SAK 5: Konstitueren / Konstituering 5.1 Válljet čoahkkinjođiheaddji / Valg av møtedirigent Stivrra mearrádusevttohus /Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag legges frem på tinget 5.2 Válljet 2 beavdegirječálli / Valg av 2 møtereferenter Styrets forslag legges frem på tinget 5.3 Válljet 2 beavdegirjjedárkkisteaddji, geat jienasteames maid lohkaba jienaid / Valg av 2 protokollkontrollører, som også fungerer som stemmetellere 2

3 Styrets forslag legges frem på tinget ÁŠŠI / SAK 6: Doaibmačilgehusat ja rehketdoallu / Årsberetninger og regnskap Jahkedieđáhus / Årsmelding Áššejođiheaddji/Saksansvarlig: Nils Runar Hætta Áššečilgehus / Saksutredning: Årsmeldinger for 2008 og 2009, som er sendt lagene og lagt ut på SVL-Ns hjemmeside legges til behandling. Tinget godkjenner årsmeldingene for ja rehketdoallu rehketdoallodárkkisteaddji čilgehusaiguin/ Regnskap 2008 med revisjonsberetninger rehketdoallu rehketdoallodárkkisteaddji čilgehusaiguin/ Regnskap 2009 med revisjonsberetninger Áššejođiheaddji/Saksansvarlig: Hans Erik Varsi Áššečilgehus / Saksutredning: Regnskapet for 2008 og revisjonsberetning er sendt lagene og legges frem for Tinget. Årsregnskapet for 2008 viser et overskudd på kr Regnskap 2009 og revisjonsberetning legges frem på tinget. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet for 2008 og 2009 en riktig beskrivelse av organisasjonens drift og økonomi. Tinget godkjenner regnskapet, med revisjonsberetningene, for 2008 og 2009 som legges til behandling. 3

4 ÁŠŠI / SAK 7: Luohttámušgažaldat guovllulihtu stivrra bargguid hárrái / Tillitsspørsmål om distriktsforbundsstyrets administrasjon Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig: Hans Erik Varsi Styret ber Tinget godkjenne styrets administrasjon av forbundet i virkeperioden. ÁŠŠI /SAK 8: Innkomne saker ÁŠŠI /SAK 8.1: Styregodgjørelser Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig: Hans Erik Varsi Forslag Godtgjørelser: Møtegodtgjørelse hel dag Møtegodtgjørelse 1/2 dag Lederhonorar Nestlederhonorar Utvalg, samlet pr. utvalg Andre godtgjørelser, følger statens regulativ. 2. Telefongodtgjørelser foreslås ikke endret 3. Trenerhonorarer, som møtegodtgjørelser 1/1 dag for 2 hovedtrenere (1 for lasso og 1 for ski/løp/reinkappkjøring) og ½ dags honorar for andre aktivitører/veiledere. 4. Påskjønnelser og gaver foreslås ikke endret. 4

5 ÁŠŠI /SAK 8.2: Lisens og medlemskontingent Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig: Hans Erik Varsi Dagens lisensordning på kr. 100 pr deltaker avvikles. Grenkontingenten som idag er på kr. 300,- pr gren avvikles. Medlemskontingenten økes til kr. 1500,- pr. lag. Forslag 2010 Sum Satser Medlemskontingent lag Grenkontingent Lisenser Ved innbetaling av medlemskontingent fører lagene opp hvilke grener de deltar i. Ved rapportering sender lagene liste over aktive utøvere til forbundet. Begrunnelse: Medlemskontingenten har ikke vært endret siden opprettelsen av SVL-N i Lisensordningen som SVL-N har brukt, er ressurskrevende og lite hensiktsmessig. Ved deltagelser i SM medfører lisensordningen at deltagere fra de 3 distriktsforbundene deltar på ulike vilkår. ÁŠŠI /SAK 8.3: NM i reinkappkjøring og lassokasting i Tromsø Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig: Klemet Amund Eira NM i reinkappkjøring i Storgata i Tromsø er blitt en stor publikumssuksess og er et av arrangementene hvor samisk idrett har mulighet til å presentere seg for media og for publikum. For utøveren har dette arrangementet fått stor status, og et mål å bli kvalifisert til. Historiens første NM i lassokasting ble arrangert i Tromsø i 2008, dagen før NM i reiskappkjøring. Ny 3 årig samarbeidsavtale mellom SVL-N og Midnight Sun Marathon ble undertegnet i november

6 Det har vært en del negativ omtale i media om NM i reinkappkjøring, blant annet om at de beste kjørereinene i Sápmi ikke har fått mulighet til å delta i NM. Reinkappkjøringsutvalget i samarbeid med MSM har nå vedtatt at det i 2011 skal åpnes for at fire, av totalt 8 plasser, gis til rein fra andre forbund. Resterende fire plasser er forbeholdt SVL-Ns medlemmer. Tinget gir det nye styret og fagutvalgene fullmakt til å videreutvikle NM i reinkappkjøring og NM i lassokasting i samarbeid med Midnight Sun Marathon. ÁŠŠI /SAK 8.4: Uttakskriterier for AWG Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig: Inghild Blomstereng SVL-Ns styre har registrert at det også i forbindelse med AWG 2010 har vært en del debatt om uklare uttakskriterier. Den internasjonale komiteen velges av SVL tinget. SVL-Ns representant velges av SVLtinget og vedtaket sendes til SVL-tinget. Kulturgruppa velges av den internasjonale komiteen, dvs leder og representanter for SVL-N, SVL-S, SVL-R og SSL. Stivrra mearrádus evttohus / Styrets forslag til vedtak: Tinget gir det nye styret og fagutvalgene fullmakt til å revidere uttakskriteriene i samarbeid med SVL-S og SVL-R. 6

7 Ášši/Sak 8.5: Fra valgkomiteen - SVL-Ns valgordning og benevnelsen SVL-N ting eller årsmøte Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig: Olav Verstad SVL-Ns årsmøte i 2006 vedtok en ny organisasjonmodell som bl.a. innbar at benevnelsen årsmøte ble endret til SVL-N ting. Tingsperioden er 2 år. Tinget i 2008 vedtok at benevnelsen SVL-N ting opprettholdes og at organisasjonsmodellen evalueres i SVL-N tinget holdes annet hvert år. Det året det ikke er ting skal det arrangeres fagseminar. I forbindelse med valgkomiteens oppgaver og forberedelser til SVL-N tinget 2010 ser vi hvilke utfordringer vi står ovenfor når det gjelder valg av tillitsvalgte både i år og kommende år. For å unngå at SVL-N igjen kommer i samme situasjon som i 2008 og i 2010, hvor samtlige tillitsvalgte er på valg samtidig, foreslår valgkomiteen at SVL-Ns styre og adm. utarbeider forslag til valgordning hvor rullering av tillitsvalgte tas med. Valgkomiteens forslag til vedtak: 1. SVL-N Ting endres til Årsmøte. SVL-N tinget kan lett forveksles med SVL- tinget (nordisk) som er det øverste organet for samisk idrett i de tre nordiske landene. Det er vanskelig for utenforstående å skille mellom disse. Derfor bør man vurdere å endre benevnelsen til årsmøte. 2. Årsmøtet bør holdes hvert år, ikke annet hvert år som nå. Årsaken er blant annet at Sametinget, Kulturdepartementet og andre finansiører krever at årsregnskapet, årlige aktivitetsplaner og årsberetninger skal være godkjent av årsmøtet. 3. SVL-Ns valgordning Dagens valgordning tilsier at samtlige styre-, utvalgs- og varamedlemmer i SVL-Ns er på valg samme år, dvs annet hvert år. For å unngå dette foreslår valgkomiteen at valgene foretas slik i mai 2010: - Styreleder velges for 2 år - Nestleder velges for 1 år - 1 utvalgsleder velges for 1 år - 2 utvalgsledere velges for 2 år 7

8 Neste år vil da nestleder og 1 utvalgsmedlem velges for 2 år. - Varamedlemmer: Nestleder er personlig varamedlem for styrelederen. Uklart om hvem som skal tre inn ved nestleders fravær. Det bør derfor velges persolig varamedlem for nestleder. Utvalgsmedlemmer er varamedlem for sine utvalgsledere. Valgkomiteens forslag på at 1. Benevnelsen SVL-N ting endres til årsmøte godkjennes. 2. Årsmøte må holdes årlig godkjennes. 3. Valgkomiteens forslag på valgordning godkjennes. ÁŠŠI/SAK 9: Meannudit doaibmaplánaid ja bušeahta / Behandling av handlingsplaner og budsjett ÁŠŠI/SAK 9.1: Doaibmaplána / Handlingsplan for Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig: Nils Runar Hætta Se vedlegg 4 Fremlagt handlingsplan for godkjennes. Tinget gir, fagutvalgene i samarbeid med styret og administrasjonen, fullmakt til å utarbeide milepælplaner for de enkelte aktivitetene. 8

9 ÁŠŠI/SAK 9.2: 2010 Bušeahtta / Budsjett 2010 Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig:Hans Erik Varsi Budsjett SVL-N DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Org.nr.: Noter Bud-2010 Bud-09 Regn-09* Driftsinntekter Kontingenter, lisenser og e.a Tilskudd Sametinget Tilskudd AWG Spillemidler samisk idrett Tilskudd fylkeskommuner Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønns- og driftskostnader: Lønnskostnader Godtgjørelser til styre, utvalg Andre lønnskostnader Avskriving på varige driftsmidler Annen driftskostnad Prosjektkostnader Tilskudd lag og arrangementer Sum driftskostnader Driftsresultat - (22 000) ( ) Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Årsresultat * Foreløpiog driftsregnskap 2009 Note: 1 Driftstilskudd fra Sametinget 2 AWG tilskudd fra Sametinget 3 Spillemidler KKD 4 Tilskudd Fylkeskommuner 5 Annen diftsinntekter 6 Prosjektkostnader, AWG, kompetanse, rekruttering med mer 7 Tilskudd lag og arrangementer SVL-N budsjett 2010, rev HEV Tinget godkjenner fremlagt budsjett og gir fullmakt til styret å regulere budsjettet i forhold til økonomi og aktivitet. 9

10 ÁŠŠI/SAK 9.3: 2011 Bušeahtta / Budsjett 2011 Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig:Hans Erik Varsi Budsjett SVL-N DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Org.nr.: Noter Bud 2011 Bud 2010 Regn-09* Driftsinntekter Kontingenter, lisenser og e.a Tilskudd Sametinget Tilskudd AWG Spillemidler samisk idrett Tilskudd fylkeskommuner Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønns- og driftskostnader: Lønnskostnader Godtgjørelser til styre, utvalg Andre lønnskostnader Avskriving på varige driftsmidler Annen driftskostnad Prosjektkostnader Tilskudd lag og arrangementer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Årsresultat *Regnskap 2009 er pr Note: 1 Driftstilskudd fra Sametinget 2 AWG tilskudd fra Sametinget 3 Spillemidler KKD 4 Tilskudd Fylkeskommuner 5 Annen diftsinntekter 6 Prosjektkostnader, AWG, kompetanse, rekruttering med mer 7 Tilskudd lag og arrangementer Tinget godkjenner fremlagt budsjett og gir fullmakt til styret å regulere budsjettet i forhold til økonomi og aktivitet. 10

11 ÁŠŠI/SAK 10: Válga / Valg Áššejođiheaddji/ Saksansvarlig: Per John Anti Válgalávdegotti evttohus / Valgkomiteens forslag: Legges frem på tinget Legges frem uten innstilling. Tinget velger representanter til styret og utvalgene, samt varamedlemmer til styret og utvalgene. ÁŠŠI/SAK 11: Loahpaheapmi / Avslutning Avslutning ved avtroppende leder og representant for det nyvalgte styret. 11

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på Drammen Travbane. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl. 10.00-13.30 Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Årsmøte 2014 Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Dato: 13. mars 2014 Sted; Bristol, Oslo SAKSOVERSIKT SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER... 2 SAK 2/14 VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer