Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl på. Drammen Travbane.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane."

Transkript

1 Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund lørdag 11. februar 2012, kl på Drammen Travbane. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte representanter fra hvert av medlemslagene. Hvert lag har rett til å møte med 1 representanter for de første 50 medlemmer over 16 år og 1 representant for hvert påbegynte 50. medlem over 16 år. 2. Styret med varamedlemmer og forbundets revisorer. 3. Medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg. 4. Æresmedlemmer og personer med hederstegn innen travforbundet. 5. Forbundssekretæren. SAKSLISTE 1 Godkjenne innkallingen 2 Velge dirigent, referent, opptellingskomite og 2 personer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 4 Revidert regnskap 5 Behandle innkomne forslag og saker 5.1 Godtgjørelser 5.2 Instruks for valgkomiteen s arbeid 5.3 Buskerudpokalen 5.4 Kobling av medlemsinfo og sportssystemet i DNT 5.5 Mønstringsløp 6 Fastsette medlemskontingenten 7 Aktivitetsplan 8 Budsjett 9 Valg BUSKERUD TRAVFORBUND 26. januar 2012 Ulf Johansen leder Birthe Austevoll forbundssekretær Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 1

2 1 Godkjenne innkallingen Innkallingen godkjennes. 2 Konstituering Valg av dirigent. Forslag: Valg av referent. Forslag: Valg av opptellingskomité. Forslag: SAKSLISTE Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten. Forslag: 3 Årsberetning 2011 Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden. Årsberetningen godkjennes. 4 Revidert regnskap 2011 Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning. 1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2011 fastsettes med et overskudd på kr Overskuddet foreslås disponert slik: Kr tilføres prosjekt rekruttering. Kr tilføres egenkapital. 3. Regnskapet godkjennes. Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 2

3 5 Innkomne forslag og saker 5.1 Godtgjørelser Satsene har vært: a) Honorar til styrets leder kr b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr. 400 pr. møte. c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser. Satsene foreslås uendret. 5.2 Instruks for valgkomiteen s arbeid Styrets forslag Instruksen foreslås godkjent. 5.3 Buskerudpokalen Styrets forslag Det må sendes skriftlig søknad innen 1.11 hvert år om tildeling av pokal. Styret forbeholder seg rett til å velge hvem den tildeles. 5.4 Kobling av medlemsinfo og sportssystemet i DNT Innkommet forslag fra Lier Travselskap Styrets forslag Redegjøres for på generalforsamlingen. 5.5 Mønstringsløp Innkommet forslag fra Lier Travselskap Styrets forslag Redegjøres for på generalforsamlingen. 6 Fastsette medlemskontingenten Det betales ikke medlemskontingent til forbundet. Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 3

4 7 Aktivitetsplan Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode. 8 Budsjett 2012 Det vises til vedlagte forslag til budsjett. Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode. 9 Valg Valgkomiteen har bestått av Truls G. Pedersen (leder), Ove Bjerkeset og Cathrine Windelstad. Varamedlem Jan Martin Bjerring. Det skal velges følgende: 9.1 Styremedlemmer og vara medlemmer 3 styremedlemmer for 2 år Utredende: Ulf Johansen, Trygve Bjørge og Karoline Krogh-Hanssen. Det skal velges nye styremedlemmer for en periode på 2 år. - Ulf Johansen, Hurum og Strømm Travselskap... gjenvalg - Oddmar Nilsen, Øvre Eiker Travselskap... ny - Ernst-Petter Knutsen, Kongsberg Travselskap... ny 2 varamedlemmer for 1 år Utredende: Ernst-Petter Knutsen og Nils Kristian Jansen varamedlem: Nils Kristian Jansen, Lier Travselskap... ny - 2. varamedlem: Vidar Engebretsen, Øvre Eiker Travselskap... ny 9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år Leder: Utredende: Ulf Johansen. - Ulf Johansen... gjenvalg Nestleder: Utredende: Trygve Bjørge. - Oddmar Nilsen... ny Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 4

5 9.3 En representant med vararepr. til DNT s generalforsamling Representant: - Leder Vararepresentant: - Nestleder 9.4 Innstilling forbundets representant til styret i Drammen Travbane AS Forbundet skal innstille på en representant til styret i Drammen Travbane AS. Sittende representant: Trygve Bjørge ble valgt i Valgt for 2 år, derav ingen valg av representant dette året. 9.5 Valgkomité Utredende medlem: Cathrine Windelstad. Det skal velges nytt medlem for 3 år. - Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselskap... gjenvalg Utredende varamedlem: Jan Martin Bjerring. Det skal velges nytt medlem for 1 år. - Jan Martin Bjerring, Modum Travselskap... gjenvalg 9.6 Valg av revisor Utredende medlemmer: Aase Hanna Fure og Einar Steinseth. Det skal velges 2 revisorer for 1 år. - Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselskap... ny - Heidi Brandt, Krødsherad Travselskap... ny Utredende varamedlem: Nils-Erik Frøhaug. Det skal velge nytt varamedlem for 1 år. Valgkomiteen forslag: - Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselskap... ny Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 5

6 Vedlegg sak 5.2. Forslag til: INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN S ARBEID Igangsettelse Forbundssekretæren har årlig ansvar for å igangsette valgkomiteen. Dette gjøres med å sende informasjon pr. mail til alle valgkomiteens medlemmer. Det skal sendes en oversikt over samtlige personer som er på valg i de enkelte tillitsverv, forbundets lover og instruks for valgkomité. Valgkomiteens oppgaver Valgkomiteen skal kontakte samtlige medlemmer som er på valg med forespørsel om vedkommende ønsker å stille til gjenvalg, eller ikke. Disse må snarest gi tilbakemelding til leder av valgkomiteen, som har ansvar for denne prosessen. Valgkomiteen skal ha samtale med forbundsleder og forbundssekretær vedrørende styrets funksjonalitet og fremtidig arbeid. Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne og å vurdere kvalifiserte og interesserte personer til alle styreverv og komiteer i henhold til organisasjonens lover. Som et ledd i dette arbeidet skal valgkomiteen sende ut skriftlig forespørsel (eller på annen formålstjenlig måte gjøre dette kjent) til alle lokallag om innspill på navn og personer som ønskes inn i Buskerud Travforbund og tilhørende komiteer. Innspill skal gjøres skriftlig til valgkomiteens leder. Det skal oppfordres spesielt til at lagene vurderer og kommer med aktuelle kandidater. Ved innspill på nye navn/personer skal valgkomiteen innkalle eller på annen måte ha samtale med de personene de finner aktuelle og kvalifiserte til en samtale for å kartlegge kompetanse, kvalifikasjoner og egnethet, før de eventuelt innstilles. Valgkomiteens innstilling skal være forbundssekretæren i hende senest 3 uker forut for valget og skal vedlegges saksdokumenter til generalforsamlingen. Det skal i størst mulig grad tilstrebes en enhetlig innstilling. Innstillingen skal ikke bekjentgjøres/utstedes før både de som er innstilt og de som ikke innstilles er underrettet. Det forutsettes at valgkomiteen har undersøkt at de som innstilles til tillitsverv er medlem av tilsluttet travlag. Valgkomiteens saksdokumenter til endelige innstilling skal av valgkomiteens leder legges fram direkte for generalforsamlingen. Dersom den endelige innstilling fraviker fra den innstilling som blir sendt ut sammen med innkallingen til selve generalforsamlingen, skal alle avvik begrunnes. Valgkomiteen skal kun behandle og innstille de saker som konkret er fastsatt i BT s lover 11, punkt h. Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 6

7 Vedlegg sak 5.4 og 5.5. Forslag fra Lier Travlag til BT`s Generalforsamling 2012 Lier Travlag har 2 forslag som vi ønsker videreføres til DNT`s generalforsamling : 1. Kobling av medlemsinfo og sportssystemet i DNT. Travlagene må gjøre en manuell jobb for å finne ut hvilke hester som tilhører travlaget ved å kombinere forskjellige dokumenter som mottas fra DNT. Dette er en tidkrevende, unøyaktig og unødvendig arbeidsmåte. Pr. i dag klarer ikke DNT å etterleve kravet om medlemskap på eier/innmelder av starthest når det ikke er noen kobling mellom systemene. Hvordan DNT skal løse dette teknisk får være opp til dem men det er flere måter og gjøre dette på. 2. Mønstringsløp : - Potten økes slik at det blir kr per hest som klarer alle løpene. - Minimum 2 løp må kjøres. - Distansen skal være 2000 m eller lengre. - Prøveløp avvikles fra ordningen Mvh Nils Kristian Jansen Leder Lier Travlag Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 7

8 Aktivitetsplan 2012 Aktivitet Merknad Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Generalforsamling BT Generalforsamlingssaker 11. Lagskonferanse BT x Ledermøter BT Forkant genfors DNT x x x x - samt hvert kvartal Generalforsamling DNT 28. Styrekonferanse DT AS/BT. x Tillitsmannsopplæring Generelt kurs nye styremedl. x Kurs/opplæring Hjemmesider travlag x Kurs/opplæring Regnskapsprogram Duett x Lagsutviklingsprosjekt Oppfølgning alle lag 11. Travskole 1-åringer Videreutvikling m/rutineløp x Rutineløp 2-åringer Oppfølging av travskole x x x x Årets Hest 2010 Nominering 31. Høstkonferansen DNT x Lokalkjøringer 2012 Søknadsfrist fra lagene 1. Buskerudpokalen Søknadsfrist fra lagene 1. DU-midler Søknadsfrist fra lagene 30. Ponniutvalget Ponniløp Drammen Travbane Ekstraordinær ponnidag Samarbeid med DT AS 25. NM montèryttere Samarbeid med DT AS 23. Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 8

9 10 Budsjett 2012 Konto Tekst Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Driftsinntekter 3510 Administrasjonsbidrag Forbundssekretær (lønn) Forbundssekretær (drift) Reisebidrag DNT genforsamling Løpsbidrag Banebidrag Ponniutvalg NM monté Elementærkurs - - Sum bidrag fra DNT Markedstilskudd DT Lokalkjøringer Lagskonferanse - egenandel Ponnilandsleir Ponni - andre inntekter NM monté/seminar Elementærkurs/travskole Andre inntekter Mva refusjon Sum inntekter Driftskostnader 5010 Lønn- og personalkostnader Kontorkostnader/drift forb.sekr Buskerud Travforbunds løp - ungdomsløp Årets Hest NM monté/seminar Banebidrag Elementærkurs/travskole Lagsutvikling Styremøter/-godtgjørelser Lagsmøter/-konferanse/årsmøte DNT generalforsamling Løpsbidrag Lokalkjøringer Andre kostnader Andre finanskostnader Ponniutvalg Ponnilandsleir Sum kostnader Årsoverskudd Buskerud Travforbund Generalforsamling Saksliste - Side 9

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer