Årsmøte Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015. Regnskap"

Transkript

1 3. Regnskap

2 3. Årsregnskap 0

3 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på kr i 0. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Årsregnskap for 0 godkjennes. Saksutredning: Innledningsvis opplyses det om at vedlegget til denne saken er utarbeidet ved å kopiere en og en side fra en skannet versjon av regnskapet for 0, dette er bakgrunnen for den noe uklare skriften. Regnskapet for 0 viser en nedgang i driftsinntekter på litt over kr i alt. Driftskostnadene har økt med omtrent kr. Vedlegget til saken inneholder: Årsberetning 0 Resultatregnskap for 0 Balanse for 0 Noter til regnskapet for 0 Revisjonsberetning 9 0 Vedlegg: i. ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 - saksframlegg s. av

4 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. av 0

5 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. av 0

6 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. 3 av 0

7 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. 4 av 0

8 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. 5 av 0

9 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. 6 av 0

10 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. 7 av 0

11 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. 8 av 0

12 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. 9 av 0

13 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 0 s. 0 av 0

14 3. Årsregnskap 03

15 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 03 Saksansvarlig Terje Lerberg Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på kr i 03. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Årsregnskap for 03 godkjennes. Saksutredning: Regnskapet for 03 viser en stor økning av driftsinntekter, dette skyldes en økning på litt over mill. kr i kontingentoverføringer, omtrent kr i andre inntekter (primært overskuddsmidler fra lokallagene og tilskudd til drift av VGO). Driftskostnadene har økt med omtrent mill. kr, i hovedsak på økte kurskostnader. Vedlegget til saken inneholder: Årsberetning 03 Resultatregnskap for 03 Balanse for 03 Noter til regnskapet for 03 Revisjonsberetning 9 0 Vedlegg: i. ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 - saksframlegg s. av

16 3 4 ÅRSBERETNING 03 FOR UTDANNINGSFORBUNDET OPPLAND ORG.NR Utdanningsforbundet Oppland er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale og ledere innen alle deler av utdanningssektoren i Oppland fylke, med fylkeskontor i Gjøvik. Utdanningsforbundet Oppland har ikke økonomisk vinning som mål for sin aktivitet. Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 03 er satt opp under denne forutsetning. Utdanningsforbundet Oppland har tre fast ansatte, to kvinner og en mann. Fylkesstyret besto av elleve personer, åtte kvinner og tre menn i 03. Samt fast møtende varamedlem og en representant for pensjonistene. I henhold til gjeldende lover og forskrifter føres oversikt over totalt sykefravær blant ansatte. I 03 har vi ikke hatt sykefravær av betydning. Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen 3., og heller ingen ekstraordinære forhold. Aktiviteten i Utdanningsforbundet Oppland forventes å fortsette på dagens nivå. ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. av 9

17 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. av 9

18 RESULTATREGNSKAP FOR 03 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 03 0 Driftsinntekter Kontingentrefusjon Tilskudd OU-midler Andre driftsinntekter Refusjon frikjøp SPK Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Frikjøp tillitsvalgte Avskrivninger Kontorkostnader; husleie, renhold, forsikring o.l Inventar - utstyr IKT Andre driftskostnader Reise og møtekostnader Årsmøtet Kurs Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Renter Renter fond Annen finanskostnad Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT Årets avsetninger ÅRSRESULTAT Overføringer Overføring til egenkapital Sum overføringer ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. 3 av 9

19 BALANSE PER DESEMBER 03 ANLEGGSMIDLER Note 03 0 Varige driftsmidler 4 Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner og andre fordringer NIBOR konto Depositum husleie Visa Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer utestående Utestående fordringer Andre fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Bankinnskudd og kontanter Sum betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. 4 av 9

20 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Note 03 0 Opptjent egenkapital Egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Avsetninger til årsmøtet m.v SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. 5 av 9

21 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 03 Note Note Note 3 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv. Lønnskostnader består av følgende poster: 03 0 Lønninger Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Antall ansatte gjennom året: 3 ansatte Tillitsvalgte som blir lønnet direkte fra fylkeskontoret: tillitsvalgt Godtgjørelser i 03 til: Noen av de tillitsvalgte i fylkesstyret har mottatt et kompensasjonstillegg for vervet. Dette tillegget skal blant annet dekke ulemper ved arbeidet som tillitsvalgt og bortfall av lokale lønnstillegg. Tilleggenes størrelse har i 03 vært: Fylkesleder,5 G Nestleder(e) 0,75 G Fylkesstyremedlemmer med særskilt ansvar. 0,40 G Fylkesstyremedlem som er kontaktperson u/frikjøp 0,30 G.hovedtillitsvalgt fylkeskommune 0,40 G Alle uten G-godtgjøring, med møte- og talerett, som deltar i styremøtet gis 500,- kr/møte i godtgjøring. Alle styremedlemmer og organisasjonssekretær får dekket privat internett/adsl med 500,- kr pr mnd, organisasjonssekretær og administrasjonskonsulent får dekket kostnader til mobiltelefonbruk. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 0 utgjør 5 86,- kr. Frikjøp 0% frikjøp for et styremedlem er per dato ubetalt for 03. ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. 6 av 9

22 Note 4 Varige driftsmidler 03 0 Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger 3. Reverserte nedskrivninger 3. Balanseført verdi Årets avskrivninger Det er benyttet lineære avskrivninger over forventet levetid. Note 5 Årsmøtet 05 Avsatt ,- kr til årsmøtet i 05. Note 6 Kursvirksomhet 03 0 Kursinntekter, tilskudd Kurskostnader: Lokaler/servering Øvrige kostnader Utlegg sentralt Sum Resultat/overforbruk Note 7 Egenkapital 03 0 Egenkapital Årets resultat Egenkapital ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. 7 av 9

23 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. 8 av 9

24 ÅM5 sak 3. Årsregnskap for 03 s. 9 av 9

25 3.3 Årsregnskap 04

26 Saknr ÅM 3.3 Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 04 Saksansvarlig Terje Lerberg Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på kr i 04. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Årsregnskap for 04 godkjennes. Saksutredning: Regnskapet for 04 viser en liten økning i driftsinntekter på omtrent kr samlet. Økningen skyldes økt kontingentrefusjon, refusjon av høye kostnader til kurs i 03 og en markant nedgang i andre driftsinntekter. Driftskostnadene har økt med omtrent kr. Egenkapitalen ved årsskiftet var på kr. Vedlegget til saken inneholder: Årsberetning 04 Resultatregnskap for 04 Balanse for 04 Noter til regnskapet for 04 Revisjonsberetning 0 Vedlegg: i. ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 - saksframlegg s. av

27 3 4 ÅRSBERETNING 04 FOR UTDANNINGSFORBUNDET OPPLAND ORG.NR Utdanningsforbundet Oppland er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale og ledere innen alle deler av utdanningssektoren i Oppland fylke, med fylkeskontor i Gjøvik. Utdanningsforbundet Oppland har ikke økonomisk vinning som mål for sin aktivitet. Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 04 er satt opp under denne forutsetning. Utdanningsforbundet Oppland har tre fast ansatte, to kvinner og en mann. Fylkesstyret besto av elleve personer, åtte kvinner og tre menn i 04. Samt fast møtende varamedlem og en representant for pensjonistene. I henhold til gjeldende lover og forskrifter føres oversikt over totalt sykefravær blant ansatte. Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen 3., og heller ingen ekstraordinære forhold. Aktiviteten i Utdanningsforbundet Oppland forventes å fortsette på dagens nivå. ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 s. av

28 ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 s. av

29 RESULTATREGNSKAP FOR 04 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note Driftsinntekter Kontingentrefusjon Tilskudd OU-midler Andre driftsinntekter Refusjon frikjøp SPK Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Frikjøp tillitsvalgte Avskrivninger Kontorkostnader; husleie, renhold, forsikring o.l Inventar - utstyr IKT Andre driftskostnader Reise og møtekostnader Årsmøtet 4 0 Kurs Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Renter Renter fond Annen finanskostnad Sum finansposter ORDINÆRT RESULTAT Årets avsetninger ÅRSRESULTAT Overføringer Overføring til egenkapital SUM OVERFØRINGER ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 s. 3 av 3

30 BALANSE PER DESEMBER 04 ANLEGGSMIDLER Note Varige driftsmidler 3 Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner og andre fordringer NIBOR konto Depositum husleie Visa Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer utestående Utestående fordringer Andre fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Bankinnskudd og kontanter Sum betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 s. 4 av 4

31 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 04 Note Note Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Antall ansatte gjennom året: 3 ansatte Tillitsvalgte som blir lønnet direkte fra fylkeskontoret: tillitsvalgt Godtgjørelser i 04 til: Noen av de tillitsvalgte i fylkesstyret har mottatt et kompensasjonstillegg for vervet. Dette tillegget skal blant annet dekke ulemper ved arbeidet som tillitsvalgt. Tilleggenes størrelse har i 04 vært: Fylkesleder,5 G Nestleder(e) 0,75 G Fylkesstyremedlemmer med særskilt ansvar. 0,40 G.hovedtillitsvalgt fylkeskommune 0,40 G Fylkesstyremedlemmer uten G-godtgjøring, med møte- og talerett, som deltar i styremøtet gis 500,- kr/møte i godtgjøring. Alle styremedlemmer og organisasjonssekretær får dekket privat internett/adsl med 500,- kr pr mnd., organisasjonssekretær får dekket kostnader til mobiltelefonbruk. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 03 utgjør kr 7 700,-. ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 s. 5 av 5

32 Note 3 Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger 3. Reverserte nedskrivninger 3. Balanseført verdi Årets avskrivninger Det er benyttet lineære avskrivninger over forventet levetid. Note 4 Årsmøtet 05 Avsatt kr ,- til årsmøtet i 05. Note 5 Kursvirksomhet Kursinntekter, tilskudd Kurskostnader: Lokaler/servering Øvrige kostnader Utlegg sentralt Sum Resultat/overforbruk Note 6 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 s. 6 av 6

33 ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 s. 7 av 7

34 ÅM5 sak 3.3 Årsregnskap for 04 s. 8 av 8

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer