VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST"

Transkript

1 TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband). Den ble stiftet Foreningens organisasjonsnummer er Foreningens forretningsadresse bestemmes av Brønnøysundregistrene og er derfor identisk med lederens privatadresse. 2 Formål Tyskforum er en politisk uavhengig, nasjonal interesseorganisasjon til fremme av tysk språk og kultur i Norge. Foreningen skal: Følge og delta i debatten om tysk språk og kultur i samfunnet og videreformidle debatten til medlemmene Fremme tysk som skole- og studiefag overfor myndighetene og allmenheten Gi faglig støtte til tysklærere på alle nivåer i utdanningssystemet, f.eks. med å initiere, støtte og formidle videreutdanningstiltak Være høringsinstans for å fange opp initiativer og ta opp tyskrelaterte problemstillinger med offentlige aktører Fungere som kontaktnettverk og samarbeidsforum for ulike tyskmiljøer, f.eks. i utdanningssystemet, mediene, det private næringsliv og politiske instanser Knytte og utvikle internasjonale kontakter 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 4 Organisatorisk tilknytning TYSKFORUM er en frittstående interesseorganisasjon, bare tilknyttet Internationaler Deutschlehrerverband (IDV). TYSKFORUM inngår prosjektbasert samarbeid med organisasjoner med tilsvarende formål, f.eks. Fransk- og Spansklærerforeningen, Goethe-Institut o.l. 5 Medlemmer Medlemskap i TYSKFORUM er åpent for alle personer i Norge som har en yrkesrelatert og/eller interessebasert tilknytning til tysk språk og kultur. Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 6 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Valgbarhet og stemmerett er avhengig av at kontingent er betalt.

2 7 Kontingent Foreningen opererer med tre ulike typer medlemskap og tilsvarende kontingenter som fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis: Redusert medlemskap og kontingent (studenter og pensjonister) Regulært medlemskap og kontingent Støttemedlemskap og -kontingent Kontingentåret går fra 1. september til 31. august. Medlemmene får en betalingsanmodning hvert år i september med 14 dagers frist. For sen betaling av kontingent medfører et purregebyr. Styret bestemmer størrelsen. Nye medlemmer betaler full kontingent for å bli medlem i de første seks månedene av et kontingentår (til 28. februar), deretter 50% av årskontingenten. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 8 Årsmøte Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha møterett, stemmerett og forslagsrett må medlemmene ha betalt medlemskontingenten. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet skal avvikles hvert år fortrinnsvis før 01. november på De norske Tysklærerdagene, som arrangeres i samarbeid med Goethe-Institut. Årsmøtet innkalles av foreningens styre med minst fire ukers varsel. Innkallingen skjer via e-post, gjennom Tyskforums hjemmeside og gjennom kunngjøring i medlemsbladet "aktuelles". Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Innkallingen skal ha vedlagt følgende: Styrets beretning Revidert regnskap Revisors beretning Kommende driftsårs likviditets- og driftsbudsjett samt handlingsplan Valgkomitéens forslag til nytt styre Valgkomitéens forslag til to revisorer Styrets forslag til ny valgkomité Konstituering skal omfatte følgende: Møtets åpning ved styrets leder Godkjenning av innkallingen Valg av møteleder Valg av to møtereferenter Godkjenning av sakslisten

3 9 Årsmøtets oppgaver På det ordinære årsmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: Godkjenning av årsmeldingen (styrets og revisors beretninger) Godkjenning av resultatregnskap og balanse, anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Behandling av innkomne forslag Fastsettelse av budsjetter og handlingsplan, bl.a. kontingent. Valg av revisorer. Valg av styre og styrets leder. Valg av styremedlemmer for to år, men slik at halve styret er på valg hvert år. Styrets leder velges separat for ett år. Valg av valgkomité. Årsmøtet fatter beslutning med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 10 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom flertallet av styrets medlemmer eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. På Ekstraordinært årsmøte gjelder de samme avstemningsregler som på årsmøtet. 11 Styret Foreningen ledes av et styre på minimum 5 og maksimum 10 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlemmer Varamedlemmer Styrets leder og kasserer velges for ett år av gangen. Resten av styret velges for to år, men slik at halve styret er på valg hvert år. I spesielle tilfeller kan funksjonstiden endres. Funksjonstid må angis i protokollen fra årsmøtet. Styret skal representere de ulike yrkesgrupper og interesser i medlemsmassen på best mulig måte. Spesielt leder, nestleder og sekretær bør komme fra ulike skoleslag. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Foreningen tegnes av leder eller nestleder. 12 Styrets oppgaver Styret skal Arbeide aktivt for å fremme foreningens formål og iverksette de beslutninger som fattes på årsmøtet.

4 Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser. Forestå all korrespondanse for foreningen og representere foreningen utad. Forberede saker til årsmøtet. Oppdatere og videreutvikle hjemmesiden og foreningens Facebook-forum Utgi og videreutvikle medlemsbladet «aktuelles». Velge delegat(er) til møter og kongresser, bl.a. i regi av IDV. Oppnevne etter behov utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Lederen skal Være ansvarlig for foreningens strategi og handlingsplan Være tals- og kontaktperson for foreningen og være ansvarlig for kontaktnettverket Følge opp relevante politiske prosesser i samarbeid med nestlederen og hele styret Ha overordnet ansvar for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler Innkalle til styre- og årsmøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene Fordele oppgaver mellom styremedlemmene Følge opp de ansvarlige for styrets ulike oppgaver Nestlederen skal Være ansvarlig for foreningens aktivitetsplan (for medlemmer) Følge opp relevante politiske prosesser i samarbeid med lederen og hele styre Være medansvarlig for kontakt med andre norske og nordiske søsterforeninger Assistere leder og ta over som leder dersom lederen er fraværende (skyggeansvarlig for lederen) Avlaste, støtte og inspirere styremedlemmene Sekretæren skal Være ansvarlig for foreningens organisasjonskalender (for styret) Skrive referat fra møtene Være ansvarlig for å skrive søknader i samarbeid med leder Skrive årsmeldingen i samarbeid med leder Være medansvarlig for medlemsregisteret Være skyggeansvarlig for kasserer Motta og håndtere påmeldingene til foreningens arrangementer Kasserer / Økonomiansvarlig skal Være overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes Være ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger og for å føre regnskap Lage forslag til budsjett sammen med styret Presentere økonomiens status på styremøte minst fire ganger pr budsjettår Kreve inn kontingent og sørge for ajourførte medlemslister. Være skyggeansvarlig for sekretæren Styremedlemmer skal Være ansvarlige for 1 øvrige oppgave hver, for eksempel PR-/online-ansvarlig, «aktuelles»-redaktør, studiereise-ansvarlig, aktivitetsansvarlig Hjelpe øvrige styremedlemmer når nødvendig (alltid en skyggeansvarlig for nestlederen) Varamedlemmer skal Rykke inn hvis noen i styret melder fravær

5 Bli vanlig styremedlem hvis et styremedlem trekker seg Stå til disposisjon for å overta oppgaver av mindre omfang 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan søke om refusjon for faktiske utgifter. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. 14 Lokallag TYSKFORUM ønsker og støtter dannelsen av lokallag. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner. Foreningens styre bestemmer i samarbeid med tillitspersonene over opprettelsen av lokallag, og over hvordan disse skal organiseres. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike lokallag. For lokallagets økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og lokallaget kan ikke inngå avtaler eller representere TYSKFORUM utad uten styrets godkjennelse. 15 Foreningsorgan Foreningens organ er medlemsbladet «aktuelles» som utgis to ganger pr. år. Medlemmene informeres også via foreningens hjemmeside «tyskforum.no» TYSKFORUM samarbeider med Goethe-Institut om utgivelsen av «aktuelles», hvor informasjon om foreningen og styrets meddelelser til medlemmene disponerer egne sider og hvor årsmøtet blir kunngjort. 16 Endringer av foreningens vedtekter Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endring av foreningens vedtekter skal fremgå eksplisitt av innkallingen og må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet. Beslutning om endring av foreningens vedtekter fattes av årsmøtet med minst 2/3 flertall. 17 Utmelding Utmelding skjer skriftlig til styret (sekretær og kasserer) og fra den dag styret fikk beskjed om utmelding. Et medlem som melder seg ut av foreningen, og som har betalt kontingent, har ikke krav på refusjon av denne. 18 Suspensjon og eksklusjon Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter, eller på annen måte handler i strid med foreningens interesser, kan suspenderes av styret. Eksklusjon kan kun vedtas av styret med 2/3 flertall. 19 Oppløsning, sammenslutning og deling Forslag om oppløsning av TYSKFORUM fremmes av foreningens styre overfor årsmøtet. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall av det totale stemmetall på et ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

6 Disponeringen av foreningens midler ved oppløsning besluttes på siste årsmøte med alminnelig flertall. Foreningens midler skal benyttes til formål omfattet av vedtektenes 2. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. 16. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer