Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning."

Transkript

1 Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i Foreningens logo er en blå logo hvor det står Teknikum. 2 Formål Foreningen er en frivillig organisasjon med formål om å skape et samhold for studentene ved instituttet for matematiske realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(nmbu). Hovedformålet til foreningen er å arrangere Fadderuka for instituttet ved starten av hvert skoleår, og i tillegg skal foreningen være et bindeledd mellom linjeforeningene ved instituttet. Foreningen er en ideell organisasjon. Alle midlene foreningen disponerer skal gå til å oppfylle formålene til foreningen. 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Linjeforeningen skal ikke ta opp lån. 4 Medlemmer Alle studenter ved instituttet for matematiske realfag og teknologi er automatisk medlemmer av foreningen. 5 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

2 6 Kontingent Det er ingen kontingent for å være medlem av foreningen. 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Tillitsvalgte får disponere bokskap gratis på TF i perioden de er tillitsvalgt. I tillegg får styret dekket midler til en styremiddag ved hvert allmøte. 8 Årsmøte Årsmøte avholdes to ganger i året, iløpet av april og november. Innkalling skal være utsendt senest tre uker før årsmøtet avholdes. Saksliste skal være utsendt senest en uke før. Årsmøtet skal: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Godkjenne tellekorps og referent(tilfaller sekretær hvis tilstede) 3. Behandle linjeforeningens halvårsmelding 4. Behandle linjeforeningens regnskap 5. Behandle innkomne forslag 6. Vedta linjeforeningens budsjett 7. Velge styre a. Nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og markedsføringsansvarlig velges på våren b. Leder, sosialt ansvarlig og bedriftsansvarlig velges på høsten. c. To barsjefer velges på høsten hvert oddetallsår. 8. Velge representanter til Vektorprogrammet på Ås a. Leder for Vektorprogrammet på våren b. Styremedlem på høsten

3 Alle valg foretas enkeltvis til de forskjellige verv. Dersom en kandidat ikke oppnår rent flertall (50% + 1 stemme), foretas 2. avstemming mellom de to ledende kandidater. Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. 9 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av den sittende lederen. 10 Stemmegivning på årsmøtet Alle valg foretas på den måte som møteleder finner formålstjenlig. Unntaket er eksklusjonssaker, hvor avstemming foretas skriftlig. Avstemminger skal dessuten foretas skriftlig hvis ett eller flere medlemmer ber om dette. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Avstemminger avgjøres ved alminnelig flertall (50% + 1 stemme). Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet har sittende leder dobbeltstemme. Det er unntak fra regelen om alminnelig flertall i saker som angår følgende: eksklusjon av medlemmer, endring av vedtekter eller oppløsning av linjeforeningen. Her kreves 2/3 flertall, og leder har ikke dobbeltstemme. 11 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 12 Styret

4 Foreningen ledes av et styre på syv antall medlemmer. Det året det er barsjefer er det 9 antall medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Alle styremedlemmer skal sitte i styret i ett kalenderår. Alle som sitter i styret har et samlet ansvar om å arrangere både sosiale og faglige arrangement. Styremedlemmene har plikt til å utføre de oppgaver som er beskrevet i vervbeskrivelsen. Vervbeskrivelser Leder: Som leder i Teknikum har man det overordnede ansvaret for at ting går som de skal og se til at alle oppgaver blir gjort. Man skal koordinere og fordele oppgaver, og se til at alle de andre i styret har kontroll på sine ansvarsområder. Nestleder: Som nestleder, vil du være et bindeledd mellom Teknikum, NLU og andre foreninger her på NMBU. Nestlederen sitter som medlem i studentrådet og i vektorprogrammet. Nestlederen har ansvaret for å formidle hva som foregår i Teknikum til en hver tid. Itillegg påtar nestleder seg ansvaret for å koordinere aktiviteter som fungerer som grunnlag for å kåre Årets linjeforening på instituttet. Nestleder sitter også som styremedlem i Vektorprogrammet. Dersom leder er fraværende, har nestleder ansvar. Økonomiansvarlig: Som økonomiansvarlig har du ansvar for alt det økonomirelaterte. Dine hovedoppgaver er som følgende: - Du må føre et ryddig og oversiktlig regnskap. - Det er du som setter opp budsjettet for Det er du som disponerer Teknikum sin bankkonto og er innehaver av bankkortet til Teknikum og det er derfor du som står for de fleste innkjøpene. - Bokskapene på TF. - Kreve penger fra bedriftspresentasjoner i regi av Teknikum. - Betale regninger for Teknikum. Sekretær: Sekretæren i Teknikum har som ansvar å skrive møtereferat under styremøte og i samråd med leder sende ut saksliste i forkant, i tillegg skal sekretæren gå gjennom møtereferatet fra sist for å høre hvordan status er på sakene som ble tatt opp da. Sekretæren skal sjekke postboksen på TF og på studentposten ukentlig og sjekke mailen jevnlig og videresende til de mailen gjelder om nødvendig.

5 Sekretæren skal reservere rom når dette trengs for eksempel til styremøter, bedriftspresentasjoner og andre arrangementer. Sekretæren setter opp møteplan for styremøtene Sosialt ansvarlig: Som sosialt ansvarlig i Teknikum har man ansvar for sosiale arrangementer, og er en del av styret. Itillegg skal man samarbeide med nestleder angående aktiviteter som skal fungere som grunnlag for å kåre Årets linjeforening på instituttet. Under fadderuken er man faddersjef, og har hovedansvar for planlegging, gjennomføring og alle fadderne, samt opprettholde et godt samarbeid med instituttet. Sammen med resten av styret arrangerer man små og store, faglige og sosiale aktiviteter gjennom hele året. Markedsføringsansvarlig: Som markedsføringssjef har man ansvaret for å fronte Teknikum for studentene og man er en del av styret. Man har ansvaret for reklamering for bedriftspresentasjoner(sammen med bedriftsansvarlig), årsmøter og sosiale arrangement. I tillegg har man ansvar for en oppdatert og ryddig hjemmeside og facebookside. Bedriftsansvarlig: Som bedriftsansvarlig består din hovedoppgave av å arrangere bedriftpresentasjoner for studentene ved IMT og du er en del av styret. Man kontakter bedriftene og avtaler dato og tidspunkt for en eventuell presentasjon. Man vil også samarbeide tett med markedsføringsansvarlig slik at dere sammen sørger for at studentene blir informert om den aktuelle presentasjonen. Bedriftsansvarlig har hovedansvar for gjennomføring av bedriftspresentasjonen. Barsjef 1 og barsjef 2: Som barsjef for Teknikum har man ansvaret for å opprette, bygge og drive baren til Teknikum under UKA og eventuelt miniuka. Man velger barkonsept i samarbeid med resten av teknikumstyret, og søker om bar innen gitt frist. Man velger egne barfunksjonærer. Vektorprogrammet på Ås: Leder Vektorprogrammet Som leder i Vektorprogrammet har man ansvaret for å koordinere og fordele arbeidsoppgaver mellom de andre styremedlemmene og seg selv. Sammen med resten av Vektorstyret har man ansvaret for god kommunikasjon med Vektorassistentene og ungdomsskolene, samt sørge for rekruttering hvert semester.

6 Styremedlem 1 og 2: Sitter i styret og bistår leder med arbeidsoppgavene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Teknikums økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere Teknikum utad. 5. Avgir halvårsmelding til årsmøteforsamlingen 6. Fører referat for sine og allmøtets forhandlinger. 7. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 8. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 9. Styret skal i enden av hvert skoleår kåre Årets linjeforening på instituttet. Dersom et styremedlem av personlige årsaker skulle ønske å trekke seg fra sin plass i styret, må dette gjøres skriftlig på mail til resten av styret. Sittende styre har da ansvar for å videreformidle det til resten av foreningen, samt å ta seg av styremedlemmets ansvarsområder frem til nytt styremedlem er valgt. Hvis leder trekker seg, er det ønskelig at en tidligere leder er tilgjengelig for opplæringsperiode. Når et styremedlem trekker seg fra sitt verv skal det sendes en rapport som dekker sittende periode, til neste styremedlem. Rapporten skal være nytt styremedlem i hende før neste semester starter. 13 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Paragraf 14 kan ikke endres.

7 14 Oppløsning Oppløsning av linjeforeningen kan bare skje på ordinært, lovlig satt årsmøte med 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt skal det holdes nytt årsmøte 1 måned senere som må stadfeste oppløsningen med nytt 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag og foreninger ansees ikke som oppløsning og foretas i samsvar med regler for vedtektsendringer. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens eiendeler lagres slik det ble vedtatt på siste årsmøte, linjeforeningens midler skal settes på sperret konto i 6 år. Dersom foreningen forsøkes oppstartet på nytt, skal det gamle styret kontaktes for å godkjenne planene. Dersom foreningen ikke blir gjenoppstartet innen 6 år tilfaller foreningens midler og eiendeler formål vedtatt av siste årsmøte. Det skal ikke være personlig økonomisk vinning for medlemmer av linjeforeningen ved en oppløsning.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer