VEDTEKTER FOR BUKKESPRANGET VANN OG AVLØP SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR BUKKESPRANGET VANN OG AVLØP SA"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR BUKKESPRANGET VANN OG AVLØP SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Bukkespranget vann og avløp SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Forretningskontoret er i Larvik kommune. 3. Virksomhet og formål Foretakets formål er å eie, drifte og administrere felles privat vann- og avløpsanlegg med tilhørende tekniske installasjoner for eiere av fritidseiendommer i områdene Stokkeøya, Store-, Lille- og Vesle Aarøya med tilhørende holmer i Larvik kommune, som er medlem av foretaket. Videre har foretaket til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av vann- og avløpstjenester fra foretaket. Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forretning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket. 4. Juridisk enhet og finansiering Foretaket er en selveiende og frittstående juridisk enhet. Foretakets medlemmer står ikke ansvarlig for foretakets forpliktelser. Hvert medlem skal betale kr 5000,- i andelsinnskudd. Andelsinnskuddet skal ikke forrentes. Hvert medlem skal betale årlig medlemskontingent i form av serviceutgift. Kontingentens størrelse for det enkelte medlem fastsettes av årsmøtet. Det forutsettes at samlede serviceavgifter dekker foretakets løpende utgifter til å drifte anlegget. Medlemmer har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. Ved overdragelse av fritidseiendom til ny eier blir denne medlem i foretaket uten å betale andelsinnskudd.

2 5. Medlemmer Styret avgjør søknad om medlemskap. Alle som eier og/eller fester eiendom i området beskrevet under punkt 3, eller i naturlig tilstøtende områder, kan bli medlem i foretaket. Som medlem regnes de som har innbetalt anleggsbidrag til dekning av utgifter til utbygging av vann- og avløpsanlegget. 6. Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foretaket. 7. Medlemmenes plikter Medlemmene har ansvaret for drift, vedlikehold og utskiftning av pumpestasjon på egen eiendom. Pumpe/pumpestasjon skal være av fabrikat/type som godkjennes av foretaket. Medlemmene har videre ansvar for drift, vedlikehold og utskiftning av stikkledningsnett fra siste forgrening fra fellesledninger, inkl. stoppekraner og varmekabler. Medlemmene plikter å akseptere at foretaket utfører nødvendige arbeider i forbindelse med drift, vedlikehold, reparasjon og fornyelse av vann- og avløpsanlegget på medlemmenes eiendom. Eventuelle skader skal erstattes av foretaket. 8. Foretakets plikter Foretaket plikter å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegget frem til det punkt som er avtalt på det enkelte medlems eiendom. 9. Nye medlemmer Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad til styret. Nye medlemmer med tilknytning til fritidseiendom som tidligere ikke har vært tilknyttet anlegget må innbetale et anleggstilskudd for å bli godkjent som medlem. Annleggstilskuddet fastsettes av årsmøtet. 10. Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan kreve refusjon for faktiske utgifter. Alle krav skal dokumenteres med bilag.

3 11. Ordinært årsmøte Vedtekter for Bukkespranget vann og avløp SA Årsmøtet er foretakets øverste organ. Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni, i Larvik kommune. Årsmøtet innkalles av styret med minst 30 dagers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest 2 uker før årsmøtet. Sakliste til årsmøtet skal legges ut på foretakets hjemmeside senest en uke før årsmøte Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Kommunikasjonen kan foregå elektronisk. Innkallingen skal minst inneholde styrets årsberetning, regnskap, budsjett og forslag til årsavgift Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av styrets leder Stemmegivning på årsmøtet Et vedtak er gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Alle medlemmer har stemmerett. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg kan foregår skriftlig etter krav fra årsmøtet. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Er det fremdeles stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal behandle: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Styrets årsberetning og godkjenning av regnskapet 4. Fastsettelse av budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift for hvert av medlemmene og anleggstilskudd for eventuelle nye medlemmer 5. Fastsettelse av retningslinjer for bruk av foretakets vann- og avløpsanlegg, herunder styrets mulighet til å stenge av tilknytningen til anlegget for medlemmer som misligholder retningslinjene. 6. Valg av styret, herunder styreleder som velges for 1 år 7. Innkomne saker

4 8. Styrets godtgjøring 9. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet 12. Ekstraordinært årsmøte Styreleder kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, med innkallingsfrist på 14 dager før møtet. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom flertall av styremedlemmene eller 1/10 av foretakets medlemmer skriftlig forlanger det for å tå tatt opp et klart angitt emne. 13. Styret Foretaket ledes av et styre på 3 til 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og samarbeide instruks for disse 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foretakets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser 4. Representere foretaket utad 5. Avholde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene krever det Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. Styret skal påse at det føres protokoll for hvert styremøte. 14. Daglig leder Foretaket skal ikke ha daglig leder. 15. Vedtektsendring Endring av vedtektene kan bare besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på saklisten. Beslutninger krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene. 16. Anvendelse av årsoverskudd Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.

5 17. Oppløsning Beslutning om oppløsning av foretaket treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene, og krever er minst 2/3 av medlemmene er til stede på årsmøtet. Forslag om oppløsning av foretaket må fremsettes minst 1 måned før innkalling til årsmøte. Ved eventuell oppløsning av foretaket skal gjenværende midler tilfalle foretakets formål. 18. Mislighold Årsmøtet kan etter innstilling fra styret med ¾ flertall ekskludere et medlem dersom vedkommende vesentlig har misligholdt sine forpliktelser overfor foretaket. Et ekskludert medlem har ikke rett til å få tilbakebetalt sitt anleggsbidrag. Vedkommende har heller ikke rett til økonomisk vederlag av noen art fra foretaket. 19. Tvisteløsning Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet ved slike forhandlinger avgjøres tvisten ved de ordinære domstolene. Larvik tingrett vedtas som verneting. 20. Samvirkeloven For øvrig gjelder lov av 29. juni 2007 om samvirkeforetak.