1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo"

Transkript

1 Norsk Vinkelnerforening Vedtekter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Organisasjonsnummer: : Formell adresseendring foretas av det sittende styret uten godkjennelse av Årsmøtet. Foreningens regnskapsfører er autorisert som regnskapsførerselskap. Organisasjonsnummer: MERISMA ACCOUNTING AS, St Olavsgate 25, 0166 OSLO 2 Formål Foreningens mål og hensikt: 2-1-a Være en interesseorganisasjon for vinkelnere samt verne om yrkets fremtid. 2-1-b Å drive informasjonsarbeid om vin m.h.t. kultur, tradisjon og helse. 2-1-c Å søke internasjonalt samarbeid med sommelierer for å videreføre drikkens rolle fra andre kulturer. 3 Juridisk person Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret Økonomi Foreningens budsjett bestemmes av årsmøtet. Regnskapet fremlegges styret som fast punkt på møteagenda og fremlegges årsmøtet for godkjenning og signering. Norsk Vinkelnerforenings regnskap og økonomistyring skal under ekstern revisjon minst hvert tredje år eller når flertallet i styret eller årsmøtet bestemmer det. 5 Medlemmer 5-1 Aksepterte medlemmer 5-1-a Uteksaminerte vinkelnere ved Norsk Vinfagskole ved Vinkelnerstudiet, Kulinarisk Akademi ved Vinkelnerstudiet, Norsk Sommelier Utdannelse ved Vinkelnerstudiet og elever fra tidligere Gastronomisk Institutt ved vinkelnerstudiet kan søke medlemskap i Norsk Vinkelnerforening. 5-1-b Årsmøtet, etter anbefaling fra styret eller faglig råd har myndighet til godkjennelse av nye skoler hvor elevene kvalifiserer til medlemskap i Norsk Vinkelnerforening. Godkjennelse gies etter følgende kriterier:

2 1) Faglig innhold 2) Undervisningsform 3) Fagplan 4) Nivå og gjennomføring av eksaminering. 5-2 Aktivt medlem 5-2-a For å regnes som aktivt medlem må årsavgiften for foregående kalenderår være betalt. Aktive medlemmer skal være aktive innen faget og tilføre foreningen kunnskap og fremdrift. 5-2-b Nyinnmeldte medlemmer må betale medlemsavgift for inneværende år for å anses som aktivt medlem. 5-2-c Sommelierstudenter fra de godkjente skolene blir automatisk medlemmer av foreningen ved bestått eksamen. Medlemsskapet gjelder ut det kalenderåret de ble uteksaminert. Kommende år må medlemsavgift betales for videre meldemsskap. 5-2-d Medlemmer som pr 1. Januar ikke har betalt kontingent for fjoråret meldes automatisk ut av foreningen. 5-2-e Eksklusjon av medlemmer kan kun skje hvis særlige grunner er til stede og når ett medlem har opptrådt grovt uaktsomt og bryter med foreningens regelverk eller etiske retningslinjer. 6 Medlems kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales for inneværende år. 7 Årsmøtet 7-1-a Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet. 7-1-b Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel ved kunngjøring på foreningens nettsted 7-1-c Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. 7-1-d Fullstendig saksliste med aktuelle vedlegg må være tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. 7-1-e Alle aktive medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. 7-1-f Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Disse har ikke stemmerett. 7-1-g Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. 7-2 Ledelse og gjennomføring av årsmøtet 7-2-a Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer må være medlem av Norsk Vinkelnerforening. 7-2-b Årsmøtet skal følge saksliste gjort tilgjengelig for medlemmer 14 dager før møtet. 7-2-c Alle innkommende forslag/ saker til årsmøtet må være innsendt senest tre uker før møtet.

3 7-2-d Alle forslag/saker må foreligge skriftlig. 7-2-e Forslag som ikke er innlevert innen fristen og som ikke er forslag til, eller fører til, vedtektsendring ( 13) kan tas opp av årsmøtet hvis minst 2/3 av de fremmøtte krever det. 7-2-f Forslag til årsberetning fra styret legges frem ved årsmøte. Årsberetningen skal innholde beretning om fjorårets aktiviteter og økonomi samt forslag til strategi for det kommende året(ene). 7-2-g Presentasjon av regnskapet for godkjennelse skal innholde alle nødvendig fakta, og være klare til underskrift til to av årsmøtets deltagere og presidenten. Hele regnskapet med underbilag skal være tilgjengelig for gjennomsyn under årsmøtet. 7-2-h President/visepresident/sekretær er ansvarlig for korrekt avvikling av Norsk Vinkelnerforening årsmøte. 7-2-i Ved klage på avvikling av årsmøtet og beslutninger/vedtak må disse taes muntlig under årsmøtet eller skriftlig innklages til styret innen 7 dager. Styret behandler deretter saken og beslutter videre saksgang. 7-3 Stemmegivning på årsmøtet 7-3-a Et vedtak er kjent gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 7-3-b Blanke stemmer skal anses som avgitt. 7-3-c Stemmegivning foregår fortrinnvis med håndsopprekking. 7-3-d Endring av vedtekter godkjennes ved 2/3 flertall. ( 13) 7-4 Valg av styreplasser. Valgkomiteens forslag ligger til grunn for styreverv. Det er mulig for årsmøtet å komme med benkeforslag på styrekandidater. Foreligger det mer enn ett forslag til et verv skal valg foretas skriftlig. Kun foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Kandidaten med flest stemmer anses som valgt. Ved kun én nominert foregår valg ved applaudering. Alle betalende medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen med unntak av som president. ( 9-6) 7-5 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Behandle Norsk Vinkelnerforening årsmelding 2. Behandle Norsk Vinkelnerforening regnskap i revidert stand 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingent 5. Vedta Norsk Vinkelnerforening budsjett 6. Velge foreningens styre. 8 Ekstraordinære årsmøter

4 8-1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 8-2 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene pr mail og ved kunngjøring på foreningens nettsted 8-3 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 9 Styret 9-1-a Styret skal bestå av 8 personer. 9-1-b Styrets medlemmer skal inneha verv som befatter: President Visepresident Økonomiansvarlig Arrangementsansvarlig Medieansvarlig Medlemsansvarlig Landslagsansvarlig Sekretær 9-1-c Regionskontorledere har møte- og talerett på styremøter. 9-2 Styret har myndighet til å konstituere et nytt styremedlem. 9-3 Valg av styret 9-3-a Halvparten av styret stiller til valg hvert år med mulighet for gjenvalg. 9-3-b President og visepresident velges i hvert sitt år. 9-3-c Valgkommiteens forslag ligger til grunn for valg av styremedlemmer. 9-3-d Om en president trekker seg midt i en periode vil visepresident fungere som president frem til neste årsmøte. 9-4 Økonomiansvarlig og president disponerer foreningens konto i henhold til årsmøtes budsjetter og vedtak. Enkeltutgifter pålydende NOK eller høyere krever godkjennelse gjennom styrevedtak. 9-5 Det er styrets oppgave å søke kontakter, sponsorer og samarbeide som fremmer foreningens hensikt. 9-6 Agenter/importører, eller ansatte i slik virksomhet, eller personer med økonomiske interesser I utdannelse av vinkelnere, kan ikke inneha presidentvervet. Vedkommende som stiller til presidentvervet må komme fra det sittende styret. 9-7 Styrets oppgaver 9-7-a Iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtekter

5 9-7-b Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 9-7-c Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk Vinkelnerforenings økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 9-7-d Representere Norsk Vinkelnerforening utad. 9-8 Styremøter 9-8-a Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Minimum seks ganger iløpet av et kalenderår 9-8-b Saksliste eller agenda skal følge innkallingen. 9-8-c Referat fra møtet skal være tilgjengelig kun for styremedlemmer i løpet av 14 dager. 9-8-d Historiske referater oppevares på foreningens gjeldene adresse. 9-8-e Alle foreningens sammenkomster og styremøter skal protokollføres/referatskrives. 9-8-f Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 9-8-g Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 9-8-h Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt. Norsk Vinkelnerforening sine etiske og moralske regler for det sittende styret 1. Du skal synliggjøre enten skriftlig eller muntlig at du jobber på vegne av Norsk Vinkelnerforening 2. Du signerer med ditt navn, din tittel i styret og Norsk Vinkelnerforeningen på all skriftlig kommunikasjon. 3. Du kan ikke bruke din stilling i Norsk Vinkelnerforening til å opparbeide deg fordeler i forbindelse ditt inntekstbringende arbeid. 4. Du kan ikke bruke din tittel eller Norsk Vinkelnerforening til annet enn det som gjelder arbeid for Norsk Vinkelnerforening. 5. I brev som ikke er relatert til foreningen kan du nevne at du er styremedlem I Norsk Vinkelnerforening, men du kan ikke bruke det I signatur. 6. Du kan legge ut på hjemmesider at du er styremedlem i Norsk Vinkelnerforening men ikke bruke det i signatur. 7. Du skal ikke fremme deg selv men foreningen. Foreningen skal ikke brukes til å fremme deg personlig eller ditt arbeid ellers. 8.Du har ikke lov til å ta på deg arbeid som skulle tilfalt foreningen. 9. Brudd på de etiske regler medfører utkastelse av styret med umiddelbar virkning, ved styrevedtak eller i årsmøtet. 10. Medlemslister skal ikke brukes til personlig vinning 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse Styret skal motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Honoraret vedtas under årsmøte for kommende år. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

6 9 Valgkommité Valgkommiteen velges for tre år av årsmøtet. Skal bestå av 2-3 personer som står utenfor styret. Ved valg på årsmøtet er det valgkommiteens innstilling som presenteres. Valgkommiteens kontaktinformasjon er tilgjengelig for alle medlemmer. Henvendelser ang valg rettes til valgkommiteen. 10 Grupper /avdelinger Norsk Vinkelnerforening kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Norsk Vinkelnerforenings årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Norsk Vinkelnerforening, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk Vinkelnerforenings utad uten styrets godkjennelse. 11 Bruk av navn Det er ikke tillatt å bruke begrep som f.eks Norsk Vinkelnerlandslag, Norwegian Sommelier Team eller andre tilsvarende nasjonale navn på ulike vinkelner-team som ikke er eiet av Norsk Vinkelnerforening. Norsk Vinkelnerforening forbeholder seg retten til å utestenge team og deltagere fra NM, VM, og EM som ikke følger vedtekten. Det sittende styret håndterer eventuelle brudd løpende. 12 Vedtektsendring ( 13 kan ikke endres) Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Denne utgaven (1-2015) erstatter alle tidligere utgaver av statuetter/vedtekter i Norsk Vinkelnerforening. 13 Oppløsning ( 14 kan ikke endres.) Oppløsning a) Norsk Vinkelnerforening kan besluttes oppløst etter to påfølgende styremøter avholdt med minst en -1- måneds mellomrom. Beslutningen må være enstemmig begge ganger. b) Foreningens midler vil i så tilfelle doneres til et fond i foreningens ånd. Dette fondet disponeres etter foreningens hensikt og visjon. Det avtroppende styre plikter å finne et egnet organ/styre som forvalter fondets midler. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk Vinkelnerforenings Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. 15.

7 Oslo 4 februar 2015 President Styremedlemmer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Bergen Pistolklubbs Lover

Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubb, stiftet 10. februar, 1928 Lover med endringer vedtatt 21. februar 2002 1 Formål 2 Organisatorisk Tilknytting og Navn 3-1 Medlemmer 3-2 Æresmedlemmer 3-3 Medlemmens

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum 2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt Forslag til vedtekter

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Lov for Seilforeningen 1928

Lov for Seilforeningen 1928 Lov for Seilforeningen 1928 Forslag 11-02-2013 1 Formål Foreningens formål er å fremme seilsport gjennom idrett og friluftsliv i sunne former. Virksomheten er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer