VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB"

Transkript

1 Index 1 FORMÅL MEDLEMSFORHOLD MEDLEMMER KONTINGENT TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE INHABILITET STRAFFESAKER ÅRSMØTE EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER MEDLEMSMØTER STYRET STYRETS ARBEID GRUPPESTYRER LOVENDRING OPPLØSNING... 7 Dato : Vedtatt i årsmøte 2010 Side 1 av 7

2 1 FORMÅL Klubbens navn er Riska Motorsykkelklubb, forkortet til Riska MSK 1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2) Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. 3) Gjennom konkurranse, sammenkomster og opplæring fremme interessen for motorsport da spesielt innen område Trial og Speedway 4) Være talerør og høringsinstans ovenfor kommunale, regionale og sentrale myndigheter når det gjelder spørsmål i saker som gjelder motorisert ferdsel i utmark. 2 MEDLEMSFORHOLD Klubben er medlem av NORGES MOTORSPORTSFORBUND og er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets / Regionstilslutning. Klubben er tilsluttet de særforbund som klubbens årsmøte vedtar å slutte seg til. Klubben har sete i Sandnes Kommune. 3 MEDLEMMER Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder, bopel og om søkeren har vært eller er medlem av klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at forpliktelsene til andre klubber er ordnet. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd, samt klubbens lover og bestemmelser. 4 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Dato : Vedtatt i årsmøte 2010 Side 2 av 7

3 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sitt arbeid, men refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av særforbundets budsjett og regnskap. 6 INHABILITET For særforbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIF's habilitetsregler, jfr. NIF's lov STRAFFESAKER For alle straffesaker gjelder NIF's lov kap. 11 (NIF's Straffebestemmelser). 8 ÅRSMØTE Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i Februar måned. Årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig (via internett) for medlemmene senest 1 uke før årsmøte, med sakslisten skal også budsjett og regnskap fremlegges (via internett). Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. ÅRSMØTE SKAL: 1. Behandle årsmelding, herunder også eventuelt gruppers årsmeldinger. 2. Behandle regnskap i revidert stand. Herunder også regnskap for eventuelt grupper. 3. Behandle innkomne forslag og saker. 4. Fastsette eventuelle særkontingenter / tilleggskontingenter. 5. Vedta budsjetter. Herunder også budsjetter for eventuelt grupper. 6. Velge følgende tillitsmenn/kvinner: a. Leder, nestleder, kasserer og 5 styremedlemmer (Sekretær, trialansvarlig, rundbaneansvarlig, ungdomsansvarlig, miljøansvarlig), samt2 varamedlemmer. b. 2 revisorer. c. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet d. Valgkomité bestående av 2 medlemmer. 7. Bestemme lagets organisasjon (jfr. 13) Dato : Vedtatt i årsmøte 2010 Side 3 av 7

4 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 1) Leder, nestleder, og 2 revisorer velges for ett år av gangen. 2) Alle klubbens øvrige tillitsvalgte velges for to år og er vekselvis på valg. Kasserer og 2 styremedlemmer velges det ene året. 3 styremedlemmer velges det andre året. Eventuelle gjenvalg av styre representanter uansett funksjon er bare for 1 år om gangen. 3) Styret skal sammensettes av representanter fra både Trial og Speedway. KJØNNFORDELING: Ved valg/oppnevning av representanter til Ting, samt medlemmer til styrer, råd og utvalg skal det tilstrebes å få kandidater/representanter fra begge kjønn. 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst fjorten dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallelsen. 10 MEDLEMSMØTER Medlemsmøter holdes når styret eller et flertall av klubbens medlemmer forlanger det. Dato : Vedtatt i årsmøte 2010 Side 4 av 7

5 11 STYRET Klubben ledes av et styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av Leder, nestleder, kasserer samt 5 andre styremedlemmer (Sekretær, trialansvarlig, rundbaneansvarlig, ungdomsansvarlig, miljøansvarlig, alle valgt på klubbens årsmøte). Fordeling i styret skal fortrinnsvis være 50 % fra Trial og 50 % fra Rundbane. STYRET SKAL: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Søke kommunale, fylkeskommunale og statlige midler. 5. Representere klubben utad. 6. Ha det fulle ansvaret for klubbens daglige drift. 7. Ha ansvaret for anlegg / anleggmidler. 8. Ha det overordnede ansvaret for alle arrangement. a) Under løp sammen med stevneleder være økonomisk ansvarlig for inntekter/utgifter og sponsoravtaler. 9. Være ansvarlig for utdanning, kurs og opplæring. 10. Fastsette/godkjenne i hvilken grad anlegget, kjørere og kjøreutstyr kan brukes til salg av klubben i sponsorsammenheng. Styret avholder møte når lederen, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med et flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. a) Ikke budsjetterte beløp/ økonomiske forpliktelser over kr skal godkjennes av Årsmøte og krever 2/3 flertall. b) Ikke budsjetterte beløp / økonomiske forpliktelser over kr krever godkjenning i styret med min 2/3 av representantene tilstede. Dato : Vedtatt i årsmøte 2010 Side 5 av 7

6 12 STYRETS ARBEID 1) Lederen har den daglige ledelsen av klubben. Leder skal lede styrets forhandlinger og klubbens møter, hvis ikke annet er fastsatt. Leder skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for idrettskrets og forbund blir meldt. Lederen må sammen med kassereren sende inn oppgaver over klubbens medlemmer pr.1 januar til Norges Idrettsforbund via idrettskretsen, samt Norges Motorforbund. 2) Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær, og har i tillegg ansvar for utdanning / trening / instruksjon. Nestleder er klubbens sportslige leder. 3) Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretær skal i samråd med lederen føre klubbens korrespondanse. Sekretær skal dessuten være klubbens arkivar. 4) Kasserer skal anvise alle budsjetterte utbetalinger. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser (jfr."idrettens kontoplan"), og føre regnskap i samsvar med disse. Klubbens midler settes i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte. 5) Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser (jfr. "Idrettens kontoplan"). 6) Sponsormidler bør i størst mulig utstrekning gå til fellestiltak som gagner klubbens rekruttering, og styret har hovedansvaret for dette arbeidet. Sponsoravtaler kan inngås felles mellom alle grener/anlegget, eller for hver enkelt gren. Samtlige sponsoravtaler som berører klubben skal godkjennes av styret før de inngås. 13 GRUPPESTYRER 1) Har klubbens styre gjort vedtak om å opprette grupper, skal hver gruppe ledes av et styremedlem og ha minst to medlemmer. Gruppemedlemmer utpekes av styret etter innspill fra ansvarlig styremedlem. Hovedstyrets kasserer tiltreer gruppestyret ved arrangement av økonomisk betydning. 2) For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. Ønsker gruppene å foreta noe som går utover den daglige drift, ombygging/nybygging osv., fremmes dette for styret med et kostnadsoverslag for godkjenning. Gruppene kan arrangere lotteri - bingo og drive andre inntektsgivende tiltak, etter godkjenning fra styret. 3) Gruppestyret skal behandle saker som gjelder gruppens idretts/sportsgren. Gruppestyret skal innstille til klubbens styre om stevner, og annen idrettslig aktivitet. Idrettstekniske / sportstekniske saker som bare vedrører gruppen handler gruppen selvstendig. Gruppestyret legger fram idrettslig melding om gruppens virksomhet for årsmøte, samt deltakelse og plassering i stevner m.v. 4) Gruppene må selv ta opp med baneansvarlig når det er behov for preparering. 5) Gruppene skal fremme for styret når det er behov for kursing/ utdanning av funksjonærer i alle kategorier av virksomheten. Dato : Vedtatt i årsmøte 2010 Side 6 av 7

7 6) Gruppene skal arbeide for samhold og styrke, med gode sportslige opptredener og resultater som mål. 14 LOVENDRING Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Paragraf 15 kan ikke endres. 15 OPPLØSNING Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer. (jfr.. 14). Riska Motorsykkelklubb (Riska MSK) Sist revidert Dato : Vedtatt i årsmøte 2010 Side 7 av 7

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

"13:::19lsskap LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG. Stiftet 1916

13:::19lsskap LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG. Stiftet 1916 LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG Stiftet 1916 $ 1. FORMAL: Laget er selveiende og frittstiende med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formil er i drift idrett organisert i Norges Idretts forbund. $2. ORGANISATORISK

Detaljer

Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0

Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0 Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0 Forening Portable CV, organisasjonsnr. No 996 767 884 www.portablecv.org Versjon: 2.november 2014 Side 1 Table of Contents 1 Innledning...

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer