PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: kl 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Godkjent. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Valgt: Tron Nystad som ordstyrer, Gunhild Ag som referent. Sak 3: Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen Valgt: Kåre Hansen fra Topasvegen og Svein Hegge fra Agatvegen. Sak 4: Valg av styre Valgt: Tron Nystad (valgt som styreleder) og Stein Roald Bolle fra Agatvegen, Sigrid Aronsen, Hallgeir Austlid og Gunhild Ag fra Topasvegen. Sak 5: Årsregnskap Godkjent. Se vedlegg 2. Sak 6: Fastsettelse av årskontingent Årskontingent for 2014 ble vedtatt til kr 500,- per husstand/medlem. Årskontingent for 2015 fastsettes på årsmøtet for Sak 7: Vedtekter Det tilkom en diskusjon omkring ordlyden i 1, 2, 5, 6 og 11. Årsmøtet fant å kunne godkjenne vedtektene som de står, med følgende unntak, mot at især 5 og 6 sees på ved årsmøtet 2015: Vedtektene ble godkjente, med følgende endringer for 1. Navn, hvor det endres til: Foreningens navn er Agat- og Topasvegen velforening. 2. Formål og virkemidler, 2.1, hvor det endres til: 2.1 Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes juridiske ansvar for fellesområder og fremme medlemmenes felles interesser i området. Velforeningen skal virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet, med særlig fokus på barn, unge og universell utforming av fellesområder. 11. Oppløsning, sammenslutning og deling, 11.1, hvor det endres til: 11.1 Foreningens oppløsning kan kun besluttes på ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være omtalt i innkallingen til årsmøtet. Se vedlegg 3. Sak 8: Innkomne saker Ingen Møtet heves kl Gunhild Ag, referent

2

3 Vedlegg 1

4 Vedlegg 2 Agat - og Topasvegen Velforening 2013 Resultatregnskap pr Inntekter (Kredit) kr 4.72 Sum inntekter kr 4.72 Utgifter (Debet) Andre kostnader kr - Sum utgifter kr - Årsresultat kr 4.72 Balanse pr Elendeler (Debet) Bank kr 4, Sum kr 4, Gjeld og egenkapital (Kredit) Egenkapital pr kr -4, (Kasse + Bankkonti) Årets overskudd/underskudd kr Egenkapital pr kr -4, Balanse og resultat Side 1 11/09/2014

5 Vedtekter for Agatveien og Topasveien velforening 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Agat- og Topasvegen velforening. 2. Formål og virkemidler 2.1 Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes juridiske ansvar for fellesområder og fremme medlemmenes interesser i området. Velforeningen skal virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet, med særlig fokus på barn, unge og universell utforming av fellesområder. 2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig. 2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. 2.4 Foreningen kan fungere som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. 2.5 Velforeningen er medlem av VELforbundet. 3. Velforeningens geografiske område 3.1 Velforeningens område er inntegnet på vedlagte kart som inngår som en del av vedtektene (nederst på denne side) 4. Juridisk person 4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 5. Medlemskap 5.1 Enhver husstand, eier av eiendom eller fritidseiendom, bedrifter og andre virksomheter innen området som er definert i 3 og tilstøtende områder, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt. 6. Kontingent 6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontigenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontigent innen regnskapsårets utgang strykes etter purring. Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontigent er betalt. 6.2 Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent. 7. Årsmøte 7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst fire ukers varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret innen to uker før årsmøtet.

6 Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Årsmøtepapirer sendes ut kun i elektronisk versjon. 7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Det er en stemme per medlemskap. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. 7.3 Årsmøtet behandler: - Årsmelding fra styret - Revidert regnskap - Innkomne forslag - Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent - Valg av styre med leder, 4-6 styremedlemmer, revisor og valgkomitè bestående av to medlemmer en fra Agatveien og en fra Topasveien. 7.4 Leder velges for ett år og styremedlemmer velges for to år av gangen. To av styremedlemmene går ut for hvert år, det første året etter loddtrekning. Revisor velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges. 7.5 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan velges. 7.6 Revisor og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet. 7.7 Årsmøtets beslutninger og dissenser skal protokolleres og gjøres tilgjengelig for medlemmene. 8. Ekstraordinært årsmøte 8.1 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller 20 % av medlemmene finner det påkrevet. På ekstraordinært årsmøte behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Innkallingsfristen er minst 14 dager. 8.2 Et ekstraordinært årsmøte finnes beslutningsdyktig dersom minimum hele styret er tilstede. 9. Styrets oppgaver 9.1Styret leder foreningens anliggende i overensstemmelse med foreningens vedtekter og årsmøtets vedtak. 9.2 Ved viktige avgjørelser plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte. 9.3 Styret skal etter behov oppnevne komiteer til å arbeide med bestemte saksområder. Styret oppnevner minst ett av sine medlemmer til hver enkelt komité. Komitèleder skal godkjennes av styret.

7 9.4 Økonomi Styret skal forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi. Styret skal påse at regnskap blir ført og revidert. Styret skal sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål. Ved investeringer over skal det innhentes minst to anbud. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling Velforeningens signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i felleskap Regnskapsåret går fra 1/1 31/ Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styrets vedtak skal protokolleres. 9.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor vedkommende har særinteresser. 10, Vedtektsendringer 10.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinærtårsmøte. Endringer trer i kraft umiddelbart dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft. 11. Oppløsning, sammenslutning og deling Foreningens oppløsning kan kun besluttes på ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være omtalt i innkallingen til årsmøtet Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling skal fattes av årsmøte, og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring ( 10).

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av.

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av. VEDTEKTER FOR GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Vedtekter for Granhaugåsen Grendelag stiftett 25. juli 2001. Vedtatt på årsmøtet den 14. februar 2011. 1. Navn Foreningens navn er Granhaugåsen Grendelag. 2. Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum 2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt Forslag til vedtekter

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer