Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden"

Transkript

1 Årsmøte F2F Hordaland 2018 Tidspunkt: tirsdag 23. januar 2018, klokken Sted: Bergen kommune, Innbyggerservice (tidl. Sparebanken Vest) Adresse: Kaigaten 4, Bergen Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette alle medlemmer velkommen til årsmøtet Godkjenning av innkalling Dagsorden 2. Valg av møtedirigent, møtereferent og 2 møtevitner 3. Godkjenning av dagsorden 4. Årsberetning 2017 Styret legger frem årsberetning v/ leder John Michal Sørensen 5. Regnskap 2017 Styret legger frem regnskap og revisorerklæring v/ kasserer Øystein Svensvik 6. Handlingsplan kommende år Styret legger frem forslag til handlingsplan for Budsjett kommende år Styret legger frem budsjettforslag for 2018 v/ Øystein Svensvik 8. Innkomne forslag a) Ingen innkomne forslag innen fristen. 9. Valg a) Valgkomiteen fremmer sin innstilling til styret for F2F Hordaland i. Valg av leder ii. Valg av kasserer iii. Valg av styremedlemmer b) Styret fremmer innstilling til i. valgkomité ii. revisor 10. Avslutning

2 Årsberetning Foreningen 2 Foreldre Fylkeslag: Hordaland Styreperiode: 2017 Styret har i 2017 arbeidet i henhold til F2Fs visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem. o Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven o Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus o En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre o Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre: Styret Årsmøtet for F2F Hordaland valgte den følgende styresammensetning: Leder: John Michal Sørensen Kasserer: Øystein Svensvik Styremedlem: Warren S. Eversley Styremedlem: Ann Cathrin Rebnord Styremedlem: Marit Karin Rein Wichne Styremedlem: Rune Hellebø 1. varamedlem: Jeanette Solheim 2. varamedlem: Susann H. Bakke-Brandanger Revisor Årsmøtet for F2F Hordaland valgte revisor den : Nils Haugland Styrets arbeid Styret har i styreperioden 2017 hatt 10 fysiske styremøter. Mellom styremøtene har styret diskutert og utviklet aktuelle aktiviteter pr. e-post og telefon Økonomi Økonomien i fylkeslaget er god. Pr hadde lokallaget kr 4334,71 på konto. Medlemsoversikt Foreningen 2 Foreldre Hordaland : 70 medlemmer, 20 nye medlemmer i løpet av året : 74 medlemmer, 15 nye medlemmer i løpet av året : 74 medlemmer : 95 medlemmer : 93 medlemmer : 134 medlemmer Som beskrevet i tidligere år registrer styret at de nyest innmeldte lar være å fornye sitt medlemskap i større utstrekning enn de som har vært medlem i noen år. For å skape engasjement hos de som ikke hadde side 1 av 4

3 fornyet i 2016 og 2017, 45 medlemmer, iverksatte styret en oppfølging av disse pr. telefon. 4 stykker fornyet som følge av aktiviteten. Dette tilsvarer en respons på 8,9 %. Noe av medlemsnedgangen kan tilskrives det mange frivillige organisasjoner erfarer; det er generelt et redusert engasjement for organisasjonsarbeid i samfunnet i forhold til tidligere. Det er likevel gledelige at stadig fler mener at barna har to hjem selv om foreldrene ikke lenger er kjærester. Oppfølging av handlingsplan for F2F Hordaland, 2017 Årsmøtet i 2017 vedtok en handlingsplan som har vært førende for styrets arbeid det siste året. Årsberetningen redegjør for arbeidet på disse områdene: 1. Arbeide for å være et tilbud til medlemmer lokalt og et tydelig talerør for F2Fs budskap Dette har vært den røde tråden i vårt arbeid i perioden 2. Tilby medlemssamlinger basert på medlemmenes ønsker og innspill 1. FMK «Første mandag på Kontoret» Avholdt 7 arrangement i perioden. Grunnet nedlegging av vårt faste møtested har vi hatt noen færre møter enn tidligere år. Nytt møtested er etablert i Kaigaten 4 og tilbudet er nå i god gjenge 2. Fagmøter med aktuelt tema : Foreldreskapets økonomiske utfordringer. Per Øyvind Valland, seksjonssjef ved namsfogden i Bergen : «Hva er lurt å foreta seg som foreldre i forbindelse med samlivsbrudd». Advokat Janet Riise : Orientering om arbeidet til Krisesenteret for Bergen og omegn, spesielt relatert til konfliktfylte situasjoner. Daglig leder Lene Eriksen 3. Sommersamling for medlemmer og barn Avlyst grunnet manglende påmelding 3. Være synlig i media og samfunnet Arrangert verve- og informasjonsstand : Torgallmenningen, Bergen : Knarvik senter Vi har dessverre ikke fått på trykk det ene innlegget som ble sendt inn til flere redaksjoner. Det er lagt ut 2 utgaver av F2Fs medlemsblad på 22 ulike steder/offentlige kontorer i Bergen og omegn. 4. Være en bidragsyter til F2Fs sentrale aktiviteter 1. Rådgivningstelefonen 2. Svare på høringsuttalelser 3. Dekke andre behov for å støtte opp om F2Fs arbeid På F2Fs landsmøte den var lokallaget representert med Warren Sylvester Eversley, Hans Tau Hatlestad, John Michal Sørensen, Susann H. Bakke-Brandanger og Øyvind Bleie. side 2 av 4

4 På landsmøtet ble følgende medlemmer fra Hordaland valgt inn som medlemmer av Foreningen 2 Foreldres Hovedstyre: Jeanette Solheim, leder. John Michal Sørensen, kasserer. Hans Tau Hatlestad og Warren Sylvester Eversley, styremedlemmer. Dessverre måtte Jeanette Solheim av personlige grunner senere trekke seg som leder. John Michal Sørensen trådte da inn som konstituert leder av F2F og Warren Sylvester Eversley ble nestleder. Hans Tau Hatlestad er redaktør av F2Fs medlemsblad og Warren Sylvester Eversley er leder for F2Fs rådgivningstjeneste. 5. Delta i lokale forum og råd som berører F2Fs interesseområde Foreningen 2 Foreldre er representert i Brukerutvalget for NAV i Hordaland. Dette bidrar til å belyse F2Fs fokus på å ivareta barns behov for 2 trygge hjem, i de tilfeller foreldrene ikke lever sammen. Warren Eversley har på vegne av F2F Hordaland deltatt på 2 møter i brukerutvalget. 6. F2F Hordaland skal inngå allianser med andre organisasjoner og offentlige funksjoner det er naturlig å samarbeide med. Gjennom året har vi hatt dialog og samhandling med ulike aktører i forbindelse med våre aktiviteter. Eksempelvis har vi i 2017 opprettet dialog med Krisesenteret for Bergen og omegn både for å få informasjon, men også for å få belyst viktigheten av at barn har to hjem selv om foreldrene ikke bor sammen. Utover nevnte punkter har styret hatt fokus på å inkludere alle medlemmer i sitt arbeid. Dette er gjort ved å be om innspill til styrets arbeid. Alle godkjente styremøtereferat er tilgjengelig for alle medlemmer, se Oppsummering Styret for perioden er av den oppfatning at vi har oppfylt handlingsplanen som medlemmene i Hordaland vedtok på årsmøtet den Totalt har styret arrangert eller deltatt på 11 aktiviteter i perioden. I tillegg til dette kommer 10 styremøter. Resultatet av styrets arbeid er vanskelig å måle utover at antall medlemmer er stabilt i forhold til Basert på de tilbakemeldinger vi har fått i løpet av året opplever styret at medlemmenes behov er blitt dekket. Vår faste aktivitet «FMK» har hatt besøk av 0-3 medlemmer hver gang. Foreningen 2 Foreldre arbeider først og fremst for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Dette gjøres ved å være en pådriver for en ny og bedre barnelov med barnets behov i sentrum. Lokale tilbud og aktiviteter er etter ønske fra medlemmene i Hordaland. Skal styret kunne utvikle tilbud er det nødvendig å få tilbakemelding på hva medlemmene ønsker av tilbud. Avgående styre er av den oppfatning at fokus på å opprettholde og øke antall medlemmer er viktig for å få gjennomslag for F2Fs målsetting. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å bidra med innspill til det nye styret som skal velges om hvordan dette skal kunne skje. Da i form av forslag til aktiviteter eller andre tiltak Foreningen 2 Foreldre lokalt kan bidra med. side 3 av 4

5 Vårt forslag til handlingsplan er fundamentert i at lokallaget skal arbeide for- og være en støttespiller for F2F sentralt slik at vårt mål om en ny og bedre barnelov skal bli en virkelighet. Styret vil takke medlemmene for engasjement og innspill i 2017, dette har vært viktig for å kunne skape engasjement hos styret for sitt arbeid. Bergen, Foreningen 2 Foreldre, Hordaland styret side 4 av 4

6 F2F Hordaland - Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter Overførte midler fra F2F sentralt Offentlige tilskudd Gave fra Warren - Diverse inntekter * Sum driftsinntekter Driftskostnader SMS/telefon Porto Annet/Markedsføring Faglige møter og kurs Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter - Renter (Ny) Finansinntekter - Renter (Utfasing) - 2 Finanskostnader - Renter og gebyrer Netto finansposter = Årsresultat Balanse Eiendeler per Datautstyr, kontormaskiner Utestående fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital per Annen kortsiktig gjeld Foreningskapital Sum gjeld og egenkapital Endring egenkapital Foreningskapital per Årsresultat Egenkapital per Askøy, Kasserer F2F Hordaland, Øystein Svensvik

7 Handlingsplan 2018, Foreningen 2 Foreldre, Hordaland Lokallaget aktiviteter skal støtte opp om F2Fs visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem. o Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven o Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus o En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre o Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre: F2F Hordaland skal prioritere følgende områder i 2018, i rekkefølge: 1. Arbeide for å rekruttere og være et tilbud til medlemmer lokalt 2. Tilby medlemssamlinger basert på medlemmenes ønsker og innspill 1. FMK «Fast møte i Kaigaten» 2. Fagmøter med aktuelt tema 3. Sommersamling for medlemmer og barn 3. Være et tydelig talerør for F2Fs budskap i media og samfunnet 4. Være en bidragsyter til F2Fs sentrale aktiviteter 1. Rådgivningstelefonen 2. Svare på høringsuttalelser 3. Andre bidrag for å støtte opp om F2Fs arbeid 5. Samarbeide med andre instanser for å gjøre F2F bedre kjent i offentligheten og/eller å lette arbeidet for å oppnå våre mål og oppfylle vår visjon 6. Delta i lokale forum og råd som berører F2Fs interesseområde Bergen, Foreningen 2 Foreldre, Hordaland styret

8 F2F Hordaland - Budsjett for 2018 Inntekter og kostnader Budsjett 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016 Driftsinntekter Overførte midler fra F2F sentralt Øvrige tilskudd/inntekter Diverse inntekter 11 8 Sum driftsinntekter Driftskostnader SMS/telefon Porto - - Annet/Markedsføring Faglige møter og kurs Andre driftskostnader Trykksaker Aktivitet 2 Aktivitet 3 Sum driftskostnader Driftsresultat

9

10 Innstilling til valgkomité og revisor årsmøtet 2019 Foreningen 2 Foreldre, Hordaland Styret innstiller slik: Valgkomité: John Michal Sørensen Marit Karin Rein Wichne Revisor: Nils Haugland Bergen, Foreningen 2 Foreldre, Hordaland styret Postboks 23, Nygårdstangen