Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb"

Transkript

1 Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding( ( Regnskap( ( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15( Valg...16(

2 Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb mandag kl 18:00 på Breistrand Grendehus Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, tellekorps samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent for Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Valg Ifølge vedtektene skal forslag som ønskes behandlet på årsmøtet være styret ihende senest 2 uker før årsmøtet. Styret må derfor ha dette innen Forslag sendes på mail til Komplett saksliste med innkomne forlag publiseres på klubbens hjemmeside senest 09. februar Styret i Tinden Bueskytterklubb

3 Årsmelding2014

4 Om#Klubben# TindenBueskytterklubbergjennomTromsIdrettskretsmedlemavNorgesBueskytterforbundog NorgesIdrettsforbund. Klubbenharpr medlemmer.28skyttereharskuttstevneri2014. Styret# Styrethari2014beståttav: Leder: JonJArneStorelv Nestleder: AnitaLien Kasserer: SveinNikolaisen Sekretær: ConnieMohaug Styremedlem: ArntMariusEriksen Varamedlem: OddnyEkløv Varamedlem: TorHalleStenhaug Revisorer: SisselStorelvogIngvartEriksen Valgkomité: LeifLien,OddvinStorelvogMaritaLudviksen Stevner# Klubbenhararrangertfølgendestevner2014: piler+finaleriSkånlandshallen Solpilen piler+finaler(KM)iTjeldsundhallen rundenpåMoan runde+finalerpåMoan Grillpila x12mål3DjaktpåMoan Grilljakta rundepåMoan pilerpåBreistrand pilerpåBreistrand piler+finalerpåBreistrand Novembertreffen piler+finalerpåBreistrand pilerpåBreistrand pilerpåBreistrand Romjulsstevnet Norske#rekorder# Følgenderekorderstårregistrertpåskytterefraklubben: Compound( (Norgesrunden( Damer&50& SisselStorelv,(594p, ) (

5 Tradisjonell( (Skandiarunde( Damer&Senior& Lag:SisselDrange,SisselStorelvogAnitaOlsen,(2350p, )(bestenotering) Tradisjonell( (1440(runde( Herrer&Senior& 25m:SveinNikolaisen,(304p., ) 20m:SveinNikolaisen,(329p., ) Damer&50& 25m:SisselStorelv,(325p, ) 30m:SisselStorelv,(299p, ) Total:SisselStorelv,(1256p, ) Damer&Senior& 15m:SisselDrange,(334p, ) 20m:AnitaLien,(323p, ) 25m:AnitaLien,(329p, ) 30m:SisselDrange,(299p, ) Totalt:AnitaLien,(1264p, ) Piker&Rekrutt& 15m:MajaMarkusson,(183p, )(bestenotering) 20m:MajaMarkusson,(177p, )(bestenotering) 25m:MajaMarkusson(156p, )(bestenotering) 30m:MajaMarkusson,(215p, )(bestenotering) Total:MajaMarkusson,(731p, )(bestenotering) Tradisjonell( (½(1440(runde Damer&Senior& 20m:AnitaOlsen,(131p., ) 25m:SisselStorelv,(147p., ) Totalt:SisselDrange,(547p., ) Lag:SisselDrange,SisselStorelv,AnitaLien,(1610p., ) Damer&50& 15m:SisselStorelv,(147p., ) 25m:SisselStorelv,(147p., ) Totalt:SisselStorelv,(537p., ) (

6 Tradisjonell( (720(runde Damer&Senior& 30m:AnitaLien,(597p., ) Lag:ConnieMohaug,SisselStorelv,AnitaLien,(1368p., ) Herrer&Senior& 30m:SveinNikolaisen,(639p., ) Tradisjonell( (18m(60(piler( Damer&Senior& 18m:AnitaLien,(534p., ) Lag:AnitaOlsen,SisselStorelv,SisselDrange,(1406p, ) Tradisjonell( (25m(60(piler( Damer&Senior& 25m:AnitaLien,(481p., ) Tradisjonell( (18m(30(piler( Damer&Senior& 18m:AnitaLien,(249p., ) Damer&50& 18m:SisselStorelv,(232p., ) Prestasjoner# World&Cup,&Antalya&;&Tyrkia& 119.plass:ChristofferFurnes 26.plass:Lag(ChristofferFurnes,PaulAndreHagenogBårdNesteng) EM&Skive,&Echmiadzin,&Armenia& 6.plass:Lag(ChristofferFurnes,SimenBurhologBårdNesteng) 57.plass:ChristofferFurnes &

7 NM&Inne,&& Gull:AnitaLien Sølv:ChristofferFurnes,LagRecurveHerrer(Christoffer,ArntMariusogBørge) 4.plass:KristofferNikolaisen,SveinNikolaisen 7.plass:KristineStorelv 8.Plass:KentAndreasNikolaisen 9.plass:LagRecurve(Vegard,EilifogPreben) 14.plass:VegardPedersen 15.plass:BørgeEriksen 18.plass:ArntMariusEriksen 21.plass:EilifEriksen 30.plass:PrebenJensen Besteklubb:9.Plass AnitaLienvantH.M.KongensPokal NM&Skive,&Sandefjord& Sølv:ChristofferFurnes Bronse:LagRecurveSenior.(Christoffer,BørgeogArntMarius) 17.plass:ArntMariusEriksen 19.plass:BørgeEriksen 28.plass:VegardPedersen Besteklubb:21.Plass NM&Felt,&Oslo& 4.plassArntMariusEriksen 9.plass:VegardPedersen Besteklubb:13.plass KM&Inne& Gull:ChristofferFurnes,WilliamWang,HeddaMohaug,KristineStorelv,AnitaLien,SveinNikolaisen Sølv:BørgeEriksen Bronse:VegardPedersen,MagnusI.Bratland,KristofferNikolaisen,SisselStorelv 4.plass:ArntMariusEriksen,MortenE.Stunes,ConnieMohaug 5.plass:PrebenJensen 8.plass:EilifEriksen Deltok:HennieLien,TorjeLudviksen,AmalieStorelv &

8 KM&Skive& Gull:BørgeEriksen,WalterJohansen,SisselStorelv,IngridKlaraJohansen,KristianStunes Sølv:ArntMariusEriksen# # Rekruttering Ifjorhaddeklubbenenkjempeoppsvingnårdetgjelderrekruttering,noevidajobbaaktivtforåfå til.deallerflesteharfortsattogsåiår. Iårhardetogsåværtannonsertforoppstartinnendørs,mendetharikkeværtdetstore nybegynnertallet. Styretharblittenigeomatdetmåsatsessterkerepårekrutteringframover. Trenere# Klubbenhar3godkjentetrenere,detteerSisselStorelv,LeifLienogSveinNikolaisen. JonJArneStorelvmangleretterutdanningentildennyetrenerløypatilNorgesBueskytterforbund Underåretsomhargått,hartrenernedeltpåtreneroppgavene,ogdetteharfungert tilfredsstillende.viharhatt3treningeriukabådevåroghøstsemesteret,hvortoavkveldenemed trenertilstede. Gjennomsommerenhaddeviorganiserttreningmedtrenertilstede1dagiuken. Klubbenharikkefåttnoennyeaktivitetslederei2014 Verv#utenfor#klubben# Klubbensmedlemmerharhattfølgendeverv: JonJArneStorelv,Lederivalgkomité entilnorgesbueskytterfobund OddvinStorelv,LederiTromsBueskytterkrets SisselStorelv,styremedlemiTromsBueskytterkrets SveinNikolaisen,varamedlemiTromsBueskytterkrets ConnieMohaug,RevisorforTromsBueskytterkrets AnitaLien,deltattpåTromsBueskytterkretsKretsting. ArntMariusEriksen,deltattpåTromsBueskytterkretsKretsting. JonJArneStorelv,deltattpåTromsBueskytterkretsKretsting. AnitaLien,medlemivalkomité entiltromsbueskytterkrets ArntMariusEriksen,medlemivalkomité entiltromsbueskytterkrets OddvinStorelv,LederiSkånlandIdrettsråd AnitaLien,deltattpåNorgesBueskytterforbundsTing. ArntMariusEriksen,deltattpåNorgesBueskytterforbundsTing. JonJArneStorelv,deltattpåNorgesBueskytterforbundsTing # #

9 Styremøter# Detharværtavholdt7styremøterhvordetharblittbehandlet59saker. Økonomi# Pr såfikkklubbenettoverskuddpåkr32713,40. Dettekommeravflerefaktorer,somfremgårav2014regnskapet. KlubbenfårogsåinntekterfraGrasrotandel(NorskTipping),ogi2014utgjordedettekr6363,02 Klubbenharpr ensunnoggodøkonomi. Styretogmedlemmenehargjortenmegetgodjobbgjennom2014foråskaffeklubbeninntekt. Detsomklubbenhargjortforåunngåettnyttunderskuddsårer:Hattbingoover20kvelder,hatt2 boklotterierogskaffetentilsponsor.øvrigeinntektererfrakommunaletilskudd,andreoffentlige tilskuddogsponsorer. # Våresponsorerer:OfotenSparebank(Hovedsponsor)ogEvenesBussA/S Dugnader# I2014hardetværtgoddugnadsåndiklubben.Viharhatt13stevnertilsammen,derdetharvært nokfolkunderoppriggingognedrigging.frajanuartilmaiharvigjennomført20bingoer.noenav bingoenehardetværtforlitekomitèpå,dadetblantannetikkeblegittbeskjedomfrafall.detble diskutertistyretomvitålteennyrundemeddennetypendugnad,dadetharværtendelmisnøye. IoktoberflyttetviutstyretvårtfraSkånlandshallenoginnpåBreistrandgrendehus.Detvarikkeså mangesomstilteopptildennedugnaden,mendetvargodtsamarbeidmellomdesomvartilstede. Deterogsåbygd5nyematteJstativerigarasjenhosTorpåSteinsland.Dettebruktedesomvar tilstede,2timerpååbygge,medetgodtgjennomførtarbeid. Hjemmesiden# Klubbenshjemmeside,www.tinden.org,erklubbensinformasjonstavleogherskaldetkomme informasjonsomberørermedlemmene,informasjonomklubbenogklubbensaktivitetertildesom søkerdet,samtinformasjonomdestevnerderklubbenharmedlemmersomdeltar. I2014bledetlaget38sakersomblepublisertpåhjemmesiden,oghadde4639 unike besøkpå hjemmesidengjennomåret.medentrendsomviserathjemmesidenermestbesøktidetypiske innemånedene(november Mars)ibueskytingen. KlubbenharogsåegenFacebookJside,somperdagsdato188personer"liker'.Dennesidenbrukes ofteforåfåutinformasjonraskttilallesomerinteressertinyhetervedrørendetindenbk.detblir ogsålinkettilartiklerpåhjemmesiden. # #

10 Treningslokale# Undervårsesongen2014såhaddevitreningenevåreiSkånlandshallen.Herhaddevi1/3avhallen disponibel8timerpruke.treningenevarfordeltpå3kvelderiuka.# Høst2014såflyttetvivåretreningertilBreistrandGrendehus.Vistartetinnemed10timeri uka,fordeltpå4kvelder,mengikknedtil8timerover3kvelder,dadenenekveldenikkeblebenyttet avmedlemmene.vibrukerhelesaleni1.etgtiltreningslokale. # Styrets#kommentar# Styretviltakkeallesomharjobbetforklubben.Detharværtgjortmyekjempeflottdugnadsarbeid som:oppognedriggingavstevner/andrearrangementer,sankingavloddpremier,loddsalg,bingo vakterogsnekringavnyeskytestativer. Tusen,tusentakktilderealle. Viønskerdetnyestyretvelkommenoglykketilmeddetviderearbeidetforklubben. JonJArneStorelv AnitaH.Lien SveinNikolaisen Leder Nestleder Kasserer ConnieMohaug ArntMariusEriksen Sekretær Styremedlem

11 Tinden Bueskytterklubb 2014 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Budsjett Budsj.avvik % RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3001 Arrangementsinntekter , % 3002 Gaver/tilskudd , % 3003 Offentlige tilskudd , % 3004 Grasrotandelen 6 363, % 3005 Bingoinntekt , % 3006 Lotteri , % 3010 Kontingent , % 3020 Klubbklær salg 5 773, % 3040 Egenandeler reise 1 000, % 3100 Momskompensasjon , % Sum DriftsInntekter , % DriftsKostnader 4001 NBF og Buestikka , % 4002 Tinget , % 4010 Arrangementsutgifter , % 4020 Klubbtøy innkjøp , % 4030 Materiell , % 4040 Husleie/Strøm , % 4050 Porto m.v -628, % 4060 Opplæring/kurs , % 4070 Reisestøtte , % 4075 Betalt startkontingent , % 4080 Møter -980, % 4085 Forsikring , % 4090 Hjemmeside -200, % 4100 Honorarer 0, % 4120 Sosiale tiltak , % 4200 Bingopremier , % 4210 Bingomateriell , % 4220 Bingoannonser , % 4230 Bingohusleie , % 4240 Bingoavgifter/gebyrer , % 4250 Bingokjøkkenvarer , % 4900 Diverse utgifter , % Sum DriftsKostnader , % DRIFTSRESULTAT , % Finansposter 8000 Renteinntekter 2 672, % Sum Finansposter 2 672, % RESULTAT FØR SKATTER , % Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0 ÅRSRESULTAT , % Lisensiert til: Tinden Bueskytterklubb (Pr ) Utskriftsdato: kl: 14:53 Side: 1

12 Tinden Bueskytterklubb 2014 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum EIENDELER Omløpsmidler 1410 Kapitalkonto , Driftskonto , Bingokonto 29,14 Sum Omløpsmidler ,71 SUM EIENDELER ,71 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2010 Egenkapital , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,40 Sum Egenkapital ,71 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,71 Lisensiert til: Tinden Bueskytterklubb (Pr ) Utskriftsdato: kl: 14:52 Side: 1

13 Forslag til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Skyttere som ikke deltar på innteksgivende dugnad vil ikke få dekket startkontigent på stevner eller få utbetalt resiestøtte fra klubben. 2. Dekning av startkontigent gjøres for skyttere i 2015 også 3. Handlings- og aktivitetsplan 2015 Se vedlegg 4. Organisasjonsplan: Ingen forslag til endring Mvh Styret i Tinden Bueskytterklubb

14 Styret foreslår ingen endring av medlemskontigenten for 2015: Familie medlem 1500,- Senior medlem 1000,- Junior medlem 750,- Medlem støtte 100,-

15 Budsjett Kontonr Kontonavn Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Arrangementsinntekter , , , Gaver/tilskudd , , , Offentlige tilskudd , , , Grasrotandelen 7 000, , , Bingoinntekt , , , Lotteri , , , Kontingent , , , Klubbklær salg 5 000, , , Egenandel reise 2 500, , , Momskompensasjon , , ,00 INNTEKTER , , , NBF og Buestikka , , , Tinget 0, , , Arrangementsutgifter , , , Innkjøp klubbtøy , , , Matriell , , , Husleie/strøm , , , Porto mv ,00-628, , Opplæring/kurs , , , Reisestøtte , , , Betalt startkontigent , , , Møter ,00-980, , Forsikring , , , Hjemmeside -500,00-200,00-500, Honorar 0,00 0,00-400, Sosiale tiltak , , , Bingopremier , , , Bingomatriell , , , Bingoannonser , , , Bingohusleie , , , Bingoavgifter/gebyrer , , , Bingokjøkkenvarer , , , Diverse utgifter , , ,00 KOSTNADER , , ,00 DRIFTSRESULTAT -850, , , Renteinntekt 2 500, , ,00 FINANS 2 500, , ,00 ÅRSRESULTAT 1 650, , ,00

16 Valgkomiteen i Tinden Bueskytterklubb legger frem følgende forslag til årsmøtet : Forslag legges frem på årsmøtet

17 Styret i Tinden Bueskytterklubb legger frem følgende forslag til ny valgkomite: Forslag legges frem på årsmøtet

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING Sted: Blindern vgs (sognsveien 80) Inngang: Hovedinngang (dør vis a vis inngang Sogn bad) Tid: Torsdag 26.mars kl. 19-21 Årsmøte åpnes kl. 19:00 Årsmøte

Detaljer

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00.

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Det er lagt opp til vanlige årsmøtesaker. Velkommen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer