Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat august 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006."

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat august Møtested og møtetid: Lakselv torsdag 24. aug. kl og fredag 25. august kl kl Torsdag fra kl ble det holdt møte mellom ansatte og styret der også Siste Skrik A/S og Bedriftskompetanse deltok på deler av møtet. Fredag kl ble holdt møte mellom styret i FeFo og fylkesordføreren og Sametingspresidenten. Møteleder: Egil Olli. Møtende styremedlemmer: Erling Fløtten, Per A. Bæhr, Gaute Henriksen, Tormod Bartholdsen og Berit Ranveig Nilssen. Forfall: Inga Manndal. Hennes vararepresentant hadde ikke anledning til å møte. Fra administrasjonen møtte: Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, kontorsjef Geir Kristiansen (ikke fredag) og juridisk konsulent Didrik Johannessen. Fellesmøte mellom styret og de ansatte. Her ble bl.a. gjennomgått protokollen av 4. april 2006 mellom FeFo og arbeidstagerorganisasjonene. Fellesmøte mellom styret, de ansatte, Siste Skrik A/S og Bedriftskompetanse A/S. Siste Skrik A/S orienterte om grafisk profil og bakgrunnen for denne. Bedriftskompetanse A/S orienterte om strategien og bl.a. om masterplan for videre temamøter som skal gjennomføres om hhv. næring, areal og jakt/fiske. Til disse møter vil flere utenom FeFo bli invitert. Det legges til grunn at medlemmer fra styret møter. Saker til behandling Sak Godkjenning av innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent. Styret ønsket samtidig at administrasjonen fortsetter å sende ut dokumentene både pr. e-post og i brev. Sak Protokollfører i dagens møte. Som protokollfører ble valgt Didrik Johannessen. Sak Forslag fra Justisdepartementet til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. Styrets høringsuttalelse. Direktørens forslag til vedtak: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) støtter forslaget til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark.

2 FeFo støtter forslaget til 4a om at kommisjonen ikke skal utrede interne rettighetsspørsmål innen reindriften. Styrets enstemmige vedtak: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) støtter forslaget til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. Til forskriftsforslagets 4a uttalte styret særskilt: Innholdet i reindriftsretten utover rettigheter i henhold til reindriftsloven inngår i kommisjonens arbeid. Når det gjelder avklaring av interne rettigheter i reindrifta er det behov for et fortsatt arbeid med avklaring av disse enten i kommisjonen eller som egen prosess. Sak Forslag fra styret i Finnmarkseiendommen til retningslinjer for utvisning av lakseplasser. Direktørens forslag til vedtak: Styret i FeFo sender forslaget til retningslinjer for utvisning av lakseplasser på høring. Høringsfristen settes til 1. november Styrets vedtak: Direktørens forslag enstemmig vedtatt. Sak Møtedatoer høsten Møtedatoer høsten 2006 fastsatt til: tirsdag 3. - onsdag 4. oktober, onsdag 8. - torsdag 9. november og mandag 11.- tirsdag 12. desember. Sted er foreløpig ikke bestemt. Sak FeFo i pressen/mediestrategi. Abonnement på presseklipp om FeFo. Styret er enige om at sakslista legges ut på nettet. Styret ønsket også en kort informasjon om FeFo og forholdet til offentlighetsloven og forvaltningsloven på hjemmesiden. Styret ønsker at det vurderes nærmere abonnement på presseklipp. Styret besluttet også at det utarbeides pressemeldinger i tilknytning til styresaker som antas å ha offentlig interesse. Foreløpig er styremøtene lukket. Sak Eventuelt FeFo har tilskrevet Sør-Varanger kommune vedrørende mulig kjøp av grunn. FeFo har gitt uttalelse til forskrift til ny matrikkellov. FeFo har mottatt tilbud fra advokatfirma om salg av tjenester. Foreløpig inngås ingen fast avtale med firmaet. Vi ønsker først å prøve ut firmaet i noen konkrete saker.

3 Det ble gitt en kort orientering om saken vedrørende eiendommen Ensomheten i Porsanger og brev fra Hans Hanssen v/adv. Trond Pedersen Biti. Administrasjonen orienterte om at saken vil bli fremmet for jordskifteretten for å fastslått eiendommens grenser og areal. Orienteringssaker Notat fra direktøren om forholdet mellom FeFo som grunneier og motorferdselsloven. Notatet ble tatt til etterretning. Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Orientering om forslaget som er sendt på høring. Styret drøftet notatet og ga synspunkter som administrasjonen tar med i det videre arbeidet. Forslag til høringsuttalelse fremmes på neste møte. Det ble gitt en kort orientering om Rohči-sakene. Styret besluttet enstemmig at FeFo trer inn som part i saken. Lagmannsretten underrettes om dette i brev fra styrets leder. Administrasjonen lager en oversikt over saken til neste møte. Det er inngått avtale om regnskapstjenester m.m. mellom Statskog SF og FeFo. Saken ble tatt til etterretning. Styret besluttet at det lyses ut i alt 4 stillinger som informasjonsmedarbeider og som språkmedarbeider til hovedkontoret i Lakselv og eiendomskonsulent og person med særlig ansvar for kontraktsinngåelser m.m. til Vadsøkontoret. Administrasjonen kommer nærmere tilbake med forslag om retningslinjer for tildeling av vedhogst. Administrasjonen lager pressemelding om FeFo s rolle vedrørende lauvmakken. Kort om møtet mellom styret og Sametingspresidenten og fylkesordføreren. Jon Meløy orienterte om arbeidet videre for FeFo og særlig om planene med temamøter. Søren Karlstrøm ga en redegjørelse for hvilke inntekter som tidligere ble dekket av landbruksdepartementet, men som nå bortfaller. Sametingspresidenten ønsket at informasjonen som gis fra FeFo også kommer på samisk. Fylkesordføreren ga en orientering om fylkeskommunens policy-dokument for fylkeskommunens representanter i FeFo-styret. Partene var enige om at det holdes slikt fellesmøte 2 ganger årlig. Referent: Didrik Johannessen.

4 Beavdegirji Finnmárkkuopmodaga stivračoahkkin borgemánu 24. ja 25. beivviid 2006 Čoahkkinbáiki ja áigi Leavnnjas duorastaga borgemánu 24. beaivvi dii ja bearjadaga borgemánu 25. beaivvi dii kl Duorastaga dii lei čoahkkin bargiid ja stivrra gaskka gos maiddái Siste Skrik A/S ja Bedriftskompetanse oassálaste muhtun osiin. Bearjadaga dii lei čoahkkin FeFo stivrra, fylkkasátnejoñiheaddji ja Sámediggepresideantta gaskka. Čoahkkinjoñiheaddji: Egil Olli. Stivralahtut čoahkkimis: Erling Fløtten, Per A. Bæhr, Gaute Henriksen, Tormod Bartholdsen ja Berit Ranveig Nilssen. Heaiban: Inga Manndal. Su várrelahttu ii sáhttán boahtit. Hálddahusas bohte: Direktevra Jon Meløy, sadjásaš direktevra Søren Karlstrøm, opmodathoavda Sverre Pavel, kánttorhoavda Geir Kristiansen (ii bearjadaga) ja juridihkkalaš konsuelanta Didrik Johannessen. Stivrra ja bargiid oktasaščoahkkin: Dás gieñahallui ee. FeFo ja bargiidorganisašuvnnaid cuoŋománu 4. beaivvi 2006 beavdegirji. Stivrra, bargiid, Siste Skrik A/S ja Bedriftskompetanse A/S oktasaščoahkkin. Siste Skrik A/S muitalii gráfalaš profiilla ja dan duogáža birra. Bedriftskompetanse A/S muitalii strategiijabarggu birra ja ee. masterplána birra viidáset temáčoahkkimiid hárrái ealáhusaid, areála ja bivddu/guolásteami birra. Dáidda čoahkkimiidda bovdejuvvojit maiddái earát olggobealde FeFo. Eaktuduvvo ahte stivralahtut servet. Áššit gieñahallamii Ášši Gohččuma ja áššelisttu dohkkeheapmi. Ovttajienalaččat dohkkehuvvon. Stivra dáhttu ahte hálddahus ain sádde dokumenttaid sihke e- poastan ja reiven. Ášši Otná čoahkkima beavdegirjičálli. Beavdegirječállin válljejuvvui Didrik Johannessen. Ášši Justiisadepartemeantta evttohan njuolggadusat Finnmárkkukomišuvnna ja Finnmárkku meahcceduopmostuolu hárrái. Stivrra gulaskuddancealkámuš. Direktevrra mearrádusevttohus: Finnmárkkuopmodat/ Finnmarkseiendommen (FeFo) doarju árvaluvvon njuolggadusaid Finnmárkkukomišuvnna ja Finnmárkku meahcceduopmostuolu hárrái.

5 FeFo doarju evttohuvvon 4a das ahte komišuvdna ii galgga čielggadit boazodoalu siskkáldas vuoigatvuoñagažaldagaid. Stivrra ovttajienalaš mearrádus: Finnmárkkuopmodat/ Finnmarkseiendommen (FeFo) doarju árvaluvvon njuolggadusaid Finnmárkkukomišuvnna ja Finnmárkku meahcceduopmostuolu hárrái. Njuolggadusevttohusa 4a hárrái celkkii stivra ná: Boazodoallovuoigatvuoñat viidábut go vuoigatvuoñat boazodoallolága olis gullet komišuvnna bargui. Boazodoalu siskkáldas vuoigatvuoñaid lea dárbbašlaš viidáseappot čielggadit ja guorahallat juogo komišuvnnas dahje sierra proseassan. Ášši Finnmárkkuopmodaga stivrra njuolggadusevttohus luossasajiid čujuheapmái Direktevrra mearrádusevttohus: FeFo stivra sádde gulaskuddamii njuolggadusevttohusa luossasajiid čujuheami birra. Gulaskuddanáigemearri lea skábmamánu 1. beaivi Stivrra mearrádus: Direktevrra mearrádusevttohus mearriduvvon ovttajienalaččat. Ášši Čoahkkinbeaivvit 2006 čavčča čavčča čoahkkinbeaivvit mearriduvvon ná: Distaga 3. - gaskavahkku 4. beaivvit golggotmánus, gaskavahkku 8. - duorastaga 9. beaivvit skábmamánus ja mánnodaga 11.- distaga 12. beaivvit juovlamánus. Báikkit eai mearriduvvo vuos. Ášši FeFo mediaid hárrái/mediastrategiija. Diŋgot aviisačállosiid FeFo birra. Stivra lea ovttaoaivilis dasa ahte áššelistu almmuhuvvon interneahtas. Stivra háliida siidui maiddái oanehis dieñuid FeFo geatnegasvuoñaid birra almmolašvuoñalága ja hálddašanlága hárrái. Stivra dáhttu lagabui guorahallot aviisačállosiid diŋgoma. Stivra mearridii maiddái ahte ráhkaduvvojit preassadieñáhusat áššiin maidda navdit lea almmolaš beroštupmi. Vuos ain leat stivračoahkkimat gitta čoahkkimat. Ášši Muñui FeFo lea čállán Mátta-Várjjat gildii vejolaš eananoastima hárrái. FeFo lea addán cealkámuša oñña matrikkelláhkii.

6 FeFo lea ožžon fálaldaga advokáhttafitnodagas bálvalusaid vuovdima hárrái. Vuos ii dahkko soahpamuš fitnodagain. Mii háliidit vuos geahččalit fitnodaga muhtun konkrehta áššiin. Muitaluvvui oanehaččat áššis Ensomheten eananopmodaga Poršáŋggus ja Hans Hansen reivve birra advokáhta Trond Pedersen Biti bokte. Hálddahus muitalii ahte ášši ovddiduvvo eananjuohkinriektái čielggadan dihte opmodaga rájiid ja viidodaga. Diehtojuohkináššit Direktevrra notáhtta eananeaiggáda FeFo ja mohtorjohtolatlága gaskavuoña birra. Notáhtta váldui diehtun. Sámedikki njuolggadusat rievdan eanangeavaheami birra. Dieñut evttohusa birra mii lea sáddejuvvon gulaskuddamii. Stivra ságastalai notáhta vuoñul ja buvttii oaiviliid, maid hálddahus vuhtii váldá viidáset barggus. Boahtte čoahkkimis ovddiduvvo gulaskuddanevttohussii cealkámuševttohus. Muitaluvvui oanehaččat Rohči-ášši birra. Stivra mearridii ovttajienalaččat mannat áššebeallin. Stivrajoñiheaddji dieñiha dán Lágamánneriektái reivve bokte. Hálddahus ráhkada boahtte čoahkkimii diehtočállosa áššis. FeFo lea dahkan soahpamuša rehketdoallobálvalusaid hárrái Statskog SF:in. Ášši váldui diehtun. Stivra mearridii almmuhit oktiibuot 4 virggi: diehtojuohkinmielbargi ja giellabargi váldokantuvrii Levdnjii ja Čáhcesullokantuvrii opmodatoaivádeaddjivirggi ja vel virggi mas lea erenoamáš ovddasvástádus soahpamušaid dahkamii jna. Hálddahus ovddiida maŋŋel njuolggadusevttohusa muorračuohppama hárrái. Hálddahus ráhkada preassadieñáhusa FeFo rolla birra lastamáñuid hárrái. Oanehis referáhtta stivrra čoahkkimis fylkkasátnejoñiheddjiin ja Sámediggepresideanttain. Jon Meløy muitalii FeFo viidáset barggu birra ja erenoamážit plánejuvvon temáčoahkkimiid birra. Søren Karlstrøm čilgii makkár goluid eanandoallodepartemeanta ovdal lea gokčan, muhto maid dál ii šat mávsse. Sámediggepresideanta dáhtui ahte FeFo maiddái almmuha dieñuid sámegillii. Fylkkasátnejoñiheaddji muitalaii fylkkagieldda policy-dokumeantta birra maid lea ráhkadan fylkka ovddasteddjiide FeFo-stivrras. Bealálaččat sohpe doallat dákkár oktasaščoahkkimiid 2 geardde jagis. Refereanta: Didrik Johannessen. Jorgalan: ImO

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Nå skal miljøbomben fjernes!

Nå skal miljøbomben fjernes! I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare. RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST Tid: Fredag 21.02.14, kl. 10.00 14.00 Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer