GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii"

Transkript

1 GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet

2 Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea dovdduid ja jurddašanvuogi gaskkusteapmi. mánáide rahpasit vejolašvuođat gulahallat iežas lagaš bearrašiin, eará olbmuiguin ja kultuvrraiguin. nubbi giella váikkuha nuppi giela ovdáneapmái. mánnái šaddá stuorát válljenmunni maŋŋelis eallimis oahpa ja fitnu dáfus. servodagas lea dárbu olbmuide geat máhttet máŋga giela. Flere språk en berikelse, fordi språk er en del av vår identitet og våre røtter. formidling av språk er formidling av følelser og tenkesett. det gir ditt barn et bedre utgangspunkt til kontakt med sin nære familie, andre mennesker og kulturer. språkene vil påvirke hverandre gjensidig positivt. barnet får en større valgfrihet seinere i livet når det gjelder utdanning og yrke. samfunnet har behov for mennesker som mestrer flere språk.

3 Máŋga giela - vejolažžan! 0 5 jagi agis oahppá mánná gielaid buoremusat. Lea dehálaš dan ávkkástallat. Mánát ohppet guokte giela oktanaga jus doai hállabeahtti/ hupmabeahtti iežade eatnigiela mánnái. Lea dehálaš ahte doai árrat mearrideahppi makkár gielaid áigubeahtti hállat/hupmat. Flere språk fullt mulig! I alderen 0-5 år er ditt barn mest mottakelig for å lære språk. Dette potensialet er det viktig å utnytte. Barnet kan lære to språk samtidig dersom dere bruker hvert deres morsmål til barnet. Det er viktig at dere tidlig bestemmer dere for hvilke språk dere vil ta i bruk.

4 Máŋga giela maiddái hástalus Dábalaš váivašuvit váhnemiin sáhttá leat: mánná sáhttá seaguhit gielaid ja luoikkahit sániid nannoseamos gielas. Dát gal lea vássevaš. mánás váilot sánit nuppi gielas. Lea lunddolaš go mánás sáhttet leat iešguđet vásáhusat goabbat gielas. mánás sáhttá leat jávohis áigodat muhtin áiggi oahpahalladettiin ođđa giela Buorre giellastimulánssa bokte mánná dađistaga oažžu dábálaš giellagálggaid guktuin gielain. Flere språk også en utfordring Vanlige bekymringer hos foreldre kan være at: barnet kan blande språkene og låne ord fra det sterkeste språket. Dette er forbigående. barnet kan mangle ord på ett av språkene. Dette er naturlig da barnet vil kunne ha ulike erfaringer på hvert språk. barnet i møte med et nytt språk, kan ha en stille periode av varierende lengde. Ved god språkstimulering vil barnet etter hvert få normale språkferdigheter i begge språk.

5 Majoritehtagiella lea eará go vánhemiid giella mo dalle? Jus eatnigiella lea bures ovdánahtton oahppá mánná buoremusat nuppi giela. Go eatnigielat hálat/humat mánáin, de leat buorre giellaovdagovva, ja dan bokte sihkkarasttát mánát oadjebas vuođu ođđa giela oahppat Eatnigiella/váibmogiella lea dehálamos go mánná dárbbaša jeđđehusa ja rávvema. Mánná oahppá nuppi giela go lea oktavuohta gránnjáiguin, skihpáriiguin, mánáidgárddis ja skuvllas ja mediaid bokte. Majoritetsspråket er et annet enn foreldrenes språk, - hva da? Gjennom et godt utviklet morsmål lærer barnet ditt best det andre språket. Dersom du snakker ditt morsmål med barnet, vil du være en god språkmodell, og gjennom det sikre barnet et trygt grunnlag for å lære et nytt språk. Morsmålet/hjertespråket er også viktigst når barnet ditt trenger trøst og veiledning. Barnet vil lære det andre språket gjennom kontakt med naboer, venner, i barnehage og skole og via medier.

6 Go mánná rahčá Lea vejolaš oahppat guokte giela oktanaga vaikko ražat giellaoamásteamiin, go buot gielain lea oktasaš vuođđu. Dát sáhttá leat máhttu birasmáilmmi birra, olbmuid dovdduid ja vásáhusaid birra, doahpagat jna. Mánás geas lea giellaoahppanváttisvuođat, ráhčá goappašiid gielaiguin, muhto gielat ovdánit máná iežas návccaid mielde. Giela oahppá buoremusat go eará mánáiguin duhkoraddá ja servvoštallá, ja go lea lahka oktavuohta ollesolbmuide. Mánát giellaváttisvuođaiguin dárbbášit ollesolbmuid doarjaga ja veahki ásahit buriid oktavuođaid eará mánáide. Når barnet strever Å lære to språk er fullt mulig også for barn som strever med språktilegnelsen, fordi alle språk bygger på et felles fundament. Dette kan være kunnskap om omverdenen, følelser og opplevelser knyttet til mennesker, begreper osv. Et barn med språkvansker vil ha vansker på begge språkene, men språkene vil utvikles ut fra barnets egne forutsetninger. Språk læres best i lek og samhandling med andre barn og i nært samspill med voksne. Barn med språkvansker trenger voksen støtte, og hjelp til å etablere gode relasjoner til andre barn.

7 Guovttegielalašvuođa ovdaneapmi mo bargat? Du mánná ferte aktiivalaččat beassat hállat/hupmat guktuid gielaid. Ávkkástala lagaš bearraša, gránnjáid ja skihpáriid. Geavat ieš giela aktiivalaččat juohke oktavuođas. Geavat sániid muitalit maid vásiheahppi ovttas ja háleš mánáin. Gierddut áinnas maid mánná dadjá, ja lasihastte váilevaš sániid cealkagiin jna. Mánná galgá áinnas duhkoraddat eará mánáiguin. Vánhemat ja eará lagaš olbmot fertejit sániiguin ja dáguideasetguin čájehit ahte guktot gielat leat ovttaárvosaččat. Tospråklig utvikling hva må til? Barnet ditt må få muligheter til å bruke begge språkene aktivt. Utnytt mulighetene i nær familie, hos naboer og venner. Bruk selv språket aktivt mens dere gjør ting. Sett ord på det dere opplever sammen og vær i gode dialoger med barnet. Gjenta gjerne det barnet sier, og utvid ytringene ved å fylle inn manglende ord osv. Sikre at barnet kommer inn i lek med andre barn. Foreldre og andre nærpersoner må vise med ord og handlinger at begge språk er like verdifulle.

8 VÁLDDE OKTAVUOÐ A SÁGASTALLAMII Dearvvašvuođastašuvnnain PP-bálvalusain Eará vánhemiiguin geain leat vásáhusat KONTAKT FOR SAMTALE Helsestasjonen PP-tjenesten Andre foreldre med erfaring Pedagogalaš-psykologalaš guovllukantuvra Gaska-Finnmárku IKS gullevás Davvi Statped Stáhta earenoamášpedagogalaš doarjjavuogádat lea ráhkadan gihpaža. Sámediggi ja Davvi Statped leaba dorjon ruđalaččat. Sárgumat: John Erik Nyberg Brosjyren er utarbeidet av: Pedagogisk-psykologisk distriktkontor for Midt-Finnmark IKS tilsluttet Statped Nord Statlig spesialpedagogisk støttesystem med økonomisk støtte fra Sametinget og Statped Nord. Tegninger: John Erik Nyberg KILDER/GÁLDUT Øzerk, K. og R. Juuso (1999) : Pedagogisk idébok for tospråklige barnehager / Pedagogalaš jurddagirji guovttegielaláš mánáidgárddiide. Samisk utdanningsråd/sámi oahpahusráđđi Engen, T.O. og L.A. Kulbrandstad (2004): Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetspråklig undervisning. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag Valvatne, H. og M. Sandvik (2002): Barn, språk og kultur. Oslo: Cappelens Forlag

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 1.1 FORMÅL Sametinget er et folkevalgt organ med mange politikere og ansatte. Dette medfører totalt sett høy reiseaktivitet

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen

Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen Dette kapittelet fokuserer på den bimodale tospråklige opplæringen og de prinsippene og ideene som ligger bak. Det sier seg selv at et grunnleggende prinsipp

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer