REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006"

Transkript

1 REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

2 1.1 FORMÅL Sametinget er et folkevalgt organ med mange politikere og ansatte. Dette medfører totalt sett høy reiseaktivitet og store reisekostnader pr. år. Hensikten med reisepolitikken er at Sametinget skal ha felles retningslinjer for hvordan man skal reise billig og hensiktsmessig i tjenesten. Den skal sikre at regelverk, bestemmelser og inngåtte avtaler er kjent og blir praktisert likt blant alle i Sametinget. Sametinget skal forsøke å utnytte eksisterende rabatt- og lavpristilbud maksimalt, samt fordelaktige avtaler inngått direkte eller med samarbeidspartnere. Den enkelte har ansvar og plikt til å vise kostnadsforståelse og lojalt forholde seg til de avtaler som er inngått med leverandører og samarbeidspartnere. Ved planlegging og gjennomføring av reiseoppdrag, skal det alltid vurderes hva som er mest fordelaktig for Sametinget. 1.2 OMFANG Disse retningslinjer gjelder for Sametingets representanter, politiske rådgivere og andre som representerer Sametinget. 1.3 ANSVAR Alle i Sametingets tjeneste plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk, bestemmelser og avtaler. Plenumsleder er ansvarlig for innhold og oppdatering av dette reglementet, og for at reglementet gjøres kjent og følges. Den reisende er ansvarlig for nøyaktig og fullstendig utfylling av reiseregningen. Alle grunnleggende opplysninger må være påført skjema. For veiledning, se Prosedyre for føring av reiseregninger frem til utbetaling. Administrasjonen er ansvarlig for bistand, kontroll og godkjenning av reiseregninger før utbetaling. Ved feil, mangler eller ufullstendig utfylte reiseregninger, er administrasjonen ansvarlig for at den reisende får beskjed om dette. Sametinget vedtar å benytte Statens reiseregulativ, innenlands og utenlands. 2. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER 2.1 REISEPLANLEGGING Ved planlegging av reiser skal man vurdere muligheten til å kombinere flere reiseoppdrag, samt å utnytte de pris- og rabattsystemer som finnes. Når møteinnkallingen er mottatt, skal reisen bestilles så snart som mulig. Det vil øke muligheten for ledige kapasitet på flyreiser til de gunstigste prisene og på de mest hensiktsmessige rutene. I tillegg vil det gi reisebyrået i samarbeid med Sametinget bedre tid og mulighet til å planlegge og samordne reisene og oppholdet på en best og billigst mulig måte.

3 Dersom man må bruke annet fremkomstmiddel enn kollektiv transport (egen bil eller snøscooter, drosje, leiebil), skal det hentes forhåndssamtykke fra Sametinget, eventuelt begrunnes under Merknader i reiseregningen hvis forhåndssamtykke ikke er hentet, jf. Statens reiseregulativ. 2.2 KONTROLL AV BILLETTER Bestilte reisedokumenter sendes, hentes eller overleveres etter avtale med reisebyrået. Det er den reisendes plikt å kontrollere at disse er i overensstemmelse med bestillingen. 2.3 AVBESTILLINGER/ENDRINGER Avbestilling av flyreiser, hotellopphold osv. skal skje så tidlig som mulig. Dette skal gjøres for å begrense eventuelle avbestillingsgebyr og lignende. Utstedte ubenyttede billetter/elektroniske billetter må den reisende informere reisebyrået om pr. e- post eller telefon, slik at Sametinget får refundert det som etter reglene kan refunderes. Også delvis ubenyttede billetter må den reisende returnere til reisebyrået for kreditering. For bruk ved reiseregning, legges kopi av opprinnelig billett eller annen dokumentasjon ved reiseregningen med påskrift om årsak til at originalen ikke ligger ved. 2.4 DELTAKELSE PÅ MØTER, KURS OG SEMINAR Til plenums-, komité- eller gruppemøter bestiller representanten selv reise og opphold (fly, tog, buss, leiebil, hotellrom) i samarbeid med reisebyrået, jf. vedlegg 1. Når en skal delta på møter, kurs og seminarer som blir arrangert av andre, men som skal betales av Sametinget, bestilles reisen på vanlig måte via reisebyrået, jf. vedlegg 1. Det forutsettes at deltagelsen er innkalt til eller godkjent av plenumsleder eller presidenten. 2.5 FORSIKRING Sametinget har en egen reiseforsikring for Sametingets representanter, herunder underutvalg og råd. Forsikringen gjelder under samlinger og møter. I tillegg gjelder forsikringen til og fra møtesteder inklusive overnatting, samt utflukter i Sametingets regi. Dersom reisen er betalt med kredittkort som utløser forsikring og Sametinget har betalt årsavgiften, utbetales erstatning etter denne forsikring. 2.6 VIKTIGE REGLER FRA REISEREGULATIVET Hovedregelen er at alle reiser for Sametinget skal foretas på den hurtigste og billigste måte alle forhold/kostnader vedrørende oppdraget tatt i betraktning.

4 Følgende opplysninger kreves på reiseregningsblankett: Navn, adresse og underskrift Dato/klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver tjenestereise Formål med reisen Reisestedet Navnet på overnattingssted ved overnatting på hotell eller tilsvarende Reiserute Statens reiseregulativ for reiser innenlands skal benyttes Reiseregulativet for reiser innenlands og særavtale for reiser innenlands for statens regning finnes på Odin: MOD - Statens reiseregulativ. 2.7 REISER I UTLANDET For reiser i utlandet gjelder egne regler. Hovedlinjene er imidlertid som for reiser innenlands: Reisen skal være klarert/godkjent på forhånd Reisen skal foretas på den hurtigste og rimeligste måte så langt det er forenelig med utførelsen av oppdraget Reisen bestilles og betales på vanlig måte via reisebyrået Reiseregning fylles ut på vanlig måte Statens reiseregulativ for reiser utenlands skal benyttes I reiseregningen føres alle utlegg opp i den valuta de er betalt i. Omregning til norske kroner skjer etter bankens salgskurs på den tiden reisen fant sted Reiseregulativet for reiser utenlands og særavtale for reiser utenlands for statens regning finnes på Odin: MOD - Statens reiseregulativ. 2.8 REISEREGNINGER Reiseregningen skal leveres Sametingets administrasjon snarest mulig etter at reisen er avsluttet (innen 1 en måned). For hurtigere oppgjør er det viktig at reiseregningen er komplett utfylt med alle transportetapper på reiseregningens bakside med dato, klokkeslett, reisestrekning, transportmiddel og beløp, jfr. for øvrig pkt. 2.6 og 2.7, og for veiledning, se Prosedyre for føring av reiseregninger frem til utbetaling. Det henstilles om at bruttoprinsippet benyttes ved reiser for Sametinget. Med bruttoprinsippet menes at alle reiseutgifter betales av den reisende selv, eventuelt ved bruk av kredittkort. Straks reisen er utført føres på reiseregningen (flybillett, hotell, buss, tog, drosje, leiebil mm), og den reisende får da refundert sine utlegge via reiseregningen. Billettstammen og eventuelle kvitteringer (originale) skal vedlegges som bilag. Skyss (bil, snøscooter m.m.) og kostgodtgjørelse blir utbetalt i henhold til gjeldende satser i Statens reiseregulativ. Hvis representanten benytter andre hoteller eller leiebiler enn avtalt, skal det begrunnes på baksiden av reiseregningen under Merknader.

5 Ved elektroniske flybilletter må representanten påse at han/hun får tilsendt en bekreftelse fra reisebyrået, som skal vedlegges reiseregningen. Bekreftelsen skal inneholde: Navn Reisetidspunkt og reiserute Beløp Denne skal legges ved reiseregningen som dokumentasjon på pris og bekreftelse på gjennomført reise. Ved bruk av kredittkort skal beløpet føres opp som reiseutlegg på reiseregningen. Kopi av faktura ansees også som gyldig dokumentasjon. De samme regler gjelder hvis reisen er bestilt og bekreftet via mobiltelefon. NB: Regningen skal leveres så snart som mulig og senest 1 en måned etter at reisen er avsluttet. 3. BETALING AV REISER Alle reisetjenester (flybilletter, overnatting, leiebil mm.) skal bestilles gjennom reisebyrået, for tiden: Via Travel Alta (avtalen gjelder i tiden ), jf. vedlegg 1. De som ikke har muligheter til å benytte kredittkort ved betaling av ovennevnte reisetjenester, vil få muligheten til å fakturere utgiftene direkte til Sametinget. Reisebyrået sender da faktura til Sametinget, med kopi til den reisende som legger denne kopien ved reiseregningen som bilag. Kopi av faktura til den reisende kan sendes pr. e-post eller pr. vanlig post. 4. GODTGJØRING VED MØTER OG KONFERANSE 4.1 GENERELT Reisende som deltar på kortvarige møter, konferanser, arrangement mm. godkjent og/eller innkalt av plenumsleder eller presidenten, får dekket faktiske oppholdsutgifter. Ved deltakelse på møter, seminarer, konferanser eller tjenestereiser hvor oppholdet (kost og/eller nattillegg) er dekket av Sametinget, skal kostgodtgjørelse og nattillegg ikke beregnes. 4.2 OPPHOLDSGODTGJØRING Møteledelsen har ansvar for å avtale en felles pensjonspris for samtlige deltakere før møtet gjennomføres. Pensjonsprisen skal inkludere alle utgifter, herunder kost, drikke, overnatting, leie av møtelokaler, konferanserom, transport etc. Avtalt pensjonspris omfatter også deler av døgn som representantene på grunn av møteopplegget må oppholde seg på møtestedet. Enkeltmåltider som ikke dekkes under oppholdet, dekkes etter regning pr. måltid begrenset oppad til måltidstrekkene.

6 4.3 BEREGNING AV ADMINISTRATIV FORPLEINING OG DIETT Reiser i Norge Det utbetales administrativ forpleining (bruspenger) i forbindelse med deltakelse på møter og konferanser. Administrativ forpleining gis for hele døgn (24 timer) hvor alle tre måltider er dekket av Sametinget. Det skal beregnes diettgodtgjørelse for det totale reisefraværet, det vil si fra det tidspunkt man starter reisen til reisen er avsluttet, og gjøres måltidsfradrag for alle måltider som er dekket av Sametinget. 4.4 OPPGJØR OG KONTROLL Den som står for arrangeringen av møter, seminar mm. på Sametingets regning, skal sørge for at Sametinget får tilsendt møte-/seminarprogrammet og en oversikt over deltakere og forelesere. Opplysningene legges til grunn ved kontroll av regninger knyttet til arrangementet og ved utbetaling av godtgjørelser og honorarer og dekking av reise- og oppholdsutgifter. 5. REPRESENTASJONSUTGIFTER 5.1 GENERELT Representasjonsutgifter er utgifter til bevertning i form av lunsj og middag, utgifter til mottakelser eller ekskursjoner, bankett eller annet festmåltid. Presidenten/plenumsleder/direktør har alminnelig fullmakt til representasjon og kan delegere for enkeltoppdrag. 5.2 REPRESENTASJON INNENLANDS Ved representasjon innenlands defineres utgiftsgrensen pr person lik satsen i Regulativet for reiser i innlandet. Utgifter til kulturelle innslag som for eksempel teaterforestillinger, opera, ballett eller idrettsarrangement kan dekkes i tillegg. Det samme gjelder for utgifter til blomster, garderobeavgift mm. 5.3 REPRESENTASJON I UTLANDET Ved representasjon utenlands defineres utgiftsgrensen pr person lik satsen for vedkommende land i Regulativet for reiser i utlandet. Representanter som reiser for Sametingets regning, kan tilstås 30 % tillegg til kostsatsen for vedkommende land, dersom representasjonen medfører ekstra kostnader utover det regulativet er forutsatt å dekke. Dette skal begrunnes særskilt. Det forutsettes at den enkelte representant foretar trekk i kostgodtgjøringen når ett eller flere måltider er inkludert i reiseprogrammet.

7 5.4 OPPGJØR OG KONTROLLRUTINER Utgiftene til representasjon skal legitimeres med bilag. Navn og nasjonalitet på deltakerne det kreves dekning for, skal følge som eget vedlegg til regningen, eventuelt at opplysningene påføres reiseregningen under feltet merknader. 6. ANDRE FORHOLD 6.1 PERSONLIGE BONUSPOENG OG BONUSREISER De av Sametingets representanter som reiser ofte, bør skaffe seg fordelskort til bruk på reiser. Sametingets representanter kan ikke privat benytte eurobonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser. Opptjening av bonuspoeng skal ikke gjøres på en slik måte at det øker Sametingets kostnader. 6.2 REISER SOM IKKE DEKKES AV SAMETINGET Sametingsrepresentantenes reiser til landsmøter, valgmøter og andre rent politiske møter i eget parti/gruppe, dekkes ikke av Sametinget. Dersom det er tvil om hele eller deler av reisen skal dekkes av Sametinget, avgjøres saken av presidenten eller plenumsleder. Disse retningslinjene trer i kraft med dette vedtak.

8 VEDLEGG 1: OM REISEBYRÅAVTALEN For å sikre et kostnadseffektivt betjeningsopplegg, riktig valg av reisemåte og pris o.a., har Sametinget inngått avtale med Via Travel Norge AS/Via Travel Alta. Formålet med avtalen er å optimalisere bestilling av reiser i Sametinget, kostnadsmessig og tidsmessig. Reisebyrået skal påse at alle reisende for Sametinget bestiller rabatterte billetter. Avtalen omfatter alle bestillinger på tjenestereiser, arrangement som kurs, konferanser og større møtearrangementer som plenum, komité- og gruppemøter m.m. De vil i henhold til avtalen tilby de mest kostnadseffektive løsninger for alle reiser. Alle reisetjenester (flybilletter, hotellopphold, bilutleie m.m.) skal bestilles gjennom reisebyrået, for tiden: Via Travel Alta (avtalen gjelder fra og med til og med ). VIA Booking (online) er et brukervennlig verktøy som tar hånd om dine reisebestillinger via internett uten at du behøver konsulenthjelp fra reisebyrå. Gjennom dette systemet får du tilgang til å bestille fly, hotell og leiebil. Det anbefales å bruke selvbooking til enkle reiser. Etter at avtale om bruk av VIA Booking (online) er inngått, vil representanten få tildelt et personlig brukernavn og passord som gir adgang til VIA Travels selvbestillingssystemet. Bekreftelse på bestillingen via internett sendes pr. e-post til avtalte mottakere, og eventuelle reisedokumenter distribueres som avtalt. Vi henstiller derfor alle om å sende sin e-post- adresse til Sametinget vil i samarbeid med VIA Travel Alta bruke et eget Web-basert verktøy for behandling av større samlinger/konferanser som for eksempel plenums-, komité- og gruppemøter. Informasjon om reisemuligheter, hotell, påmeldingsskjema etc. vil ligge på denne Web-adressen. Hver samling/konferanse vil få egen Web-adresse med tilgang via passord for påmeldinger og registreringer av deltakere. Når en skal delta på møter, kurs og seminar som blir arrangert av andre, men som skal betales av Sametinget, bestilles og betales reisen på vanlig måte via Det forutsettes at deltagelse på møter, kurs og seminar er godkjent av plenumsleder eller presidenten. Bestillinger kan også rettes direkte til Via Travel Alta på telefon , telefaks , eller pr. e-post

9 VEDLEGG 2: OM KREDITTKORTAVTALER Sametinget har for tiden en avtale med Diners Club Norge A/S, som tilbyr kredittkortene Diners Club og Eurocard Gold. Avtalen gjelder fra til og med Kortene er personlige, og hver enkelt er direkte ansvarlig ovenfor kredittkortselskapet. Årsavgiften dekkes av Sametinget og føres på reiseregningen. De som får dekket årsavgift på kredittkort må så langt som mulig bruke dette på tjenestereiser. Differansen mellom årsavgift på ordinære kort og kort av høyere grad, for eksempel gullkort og platinakort, dekkes ikke. Bruk av kortet Ved reiser kan kort benyttes til betaling av utgifter som bl.a. billetter, overnattinger på hotell, togbilletter, drosjeregninger og lignende. Reiser som betales med kort gir en svært god reiseforsikring (inkluderer reise-, assistanse- ulykkes- og avbestillingsforsikring). Mer enn 50% av reisen må være betalt med kortet. Ved reisens avslutning føres utgiftene på reiseregningen. Kortinnehaveren betaler selv utgiften til kortselskapet, men får refundert reisekostnadene via reiseregningen. Brukes kortet i slutten av en måned er kredittiden ca. 20 dager, brukes kortet i begynnelsen av en måned er kredittiden ca. 45 dager. Statsansatte (inkl. Sametingsrepresentanter) har tilbud fra Diners kort om årsgebyr til kr 75,- (ordinær pris er kr 695,- pr. år). De som har ordinær pris på Diners kortet har muligheter å få overført dette til statsansattes tilbud ved å kontakte Diners Club. Søknadsskjema for bestilling av kredittkort fåes på for Diners Club kortet og for Eurocard Gold. Det påløper verken gebyrer eller andre kostnader ved ordinær bruk av kortet (med unntak av kontantuttak). Kredittkortene er personlige kort. Det betyr at kortet også kan benyttes privat og at alle fordelene kortet gir også oppnås privat. Det er den enkelte kortinnehaver som står ansvarlig for bruken av kortet og alle betalingskrav.

10 SÁMEDIKKI POLITIHKALAŠ DÁSI MÁTKEPOLITIHKKA Mearriduvvon Sámedikkis njukčamánu 03. b 2006

11 1.1 ULBMIL Sámediggi lea álbmotválljen orgána mas leat ollu politihkkarat ja bargit. Dán geažil šaddet buohkanasat ollu johtimat ja stuorra mátkegolut jahkásaččat. Ulbmil mátkepolitihkain lea ahte Sámedikkis galget leat oktasaš njuolggadusat movt johtit hálbbimus ja ulbmilleamos vuogi mielde bálvalusas. Dat galgá sihkkarastit ahte buohkat Sámedikkis dovdet njuolggadusaid, mearrádusaid ja dahkkojuvvon šiehtadusaid ja ahte dat geavahuvvojit ovttaláhkai buohkaid ektui Sámedikkis. Sámediggi galgá geahččalit geavahit dáláš rabáhtta- ja hálbbeshaddefálaldagaid eanemusat, ja dasto oiddolaš šiehtadusaid mat leat dahkkojuvvon njuolgga dahje ovttas ovttasbargooasálaččaiguin. Ovttaskas olbmos lea ovddasvástádus ja geatnegasvuohta čájehit golloáddejumi ja lojála doahttalit daid šiehtadusaid mat leat dahkkojuvvon vuovdaleaddjiiguin ja ovttasbargooasálaččaiguin. Mátkkiid plánema ja čađaheami oktavuođas galgá álohii árvvoštallat mii lea oiddoleamos Sámediggái. 1.2 VIIDODAT Dát njuolggaduat gusket Sámedikki áirasiidda, politihkalaš ráđđeaddiide ja earáide geat ovddastit Sámedikki. 1.3 OVDDASVÁSTÁDUS Buohkat Sámedikki bálvalusas leat geatnegasat vuodjut gustovaš lágaide, mearrádusaide ja šiehtadusaide. Dievasčoahkkinjođiheaddjis lea ovddasvástádus dáid njuolggadusaid sisdoalus ja áigeguovdilastimis, ja das ahte njuolggadusat dahkkojuvvojit dovddusin ja čuvvojuvvojit. Sus gii mátkkošta lea ovddasvástádus dárkilit ja ollislaččat deavdit mátkerehkega. Buot vuođđodieđut galget biddjojuvvot skovvái. Geahča bagadusa Prosedyre for føring av reiseregning frem til utbetaling. Hálddahusas lea ovddasvástádus veahkehit, bearráigeahččat ja dohkkehit mátkerehkegiid ovdal go máksojuvvojit. Boasttuvuođaid, váilevašvuođaid dahje eahpedievaslaččat devdojuvvon mátkerehkegiid oktavuođas lea hálddahusas ovddasvástádus dieđihit dan birra. Sámediggi mearrida geavahit Statens reiseregulativ, sisriikkas ja olgoriikkas. 2. BARGOMÁTKENJUOLGGADUSAT 2.1 MÁTKEPLÁNEN Mátkkiid plánema oktavuođas galgá árvvoštallat lea go vejolašvuohta dahkat máŋga bargomátkki oktanaga, ja geavahit daid hadde- ja rabáhttavuogádagaid mat gávdnojit. Go lea ožžon čoahkkingohččuma, de galgá mátkki diŋgot nu johtilit go vejolaš. Dalle lea buorre vejolašvuohta fidnet girdibileahta oiddoleamos haddái ja ulbmoleamos ruvttuin. Dan lassin oažžu mátkefitnodat

12 ovttasráđiid Sámedikkiin buoret áiggi ja vejolašvuođa plánet ja oktiiortnet mátkkiid ja orruma buoremus ja hálbbimus vuogi mielde. Jos ferte geavahit eará fievrru go kollektiivafievrru (iežas biilla dahje skohtera, taksi, láigobiilla), de galgá dasa jearrat lobi ovddalgihtii Sámedikkis, vejolaččat vuođustit dan mátkerehkega Mearkkašumiid vuolde jos lohpi ii leat ovddalgihtii vižžojuvvon, geahča Statens reiseregulativ. 2.2 BILEAHTAID BEARRÁIGEAHČČAN Diŋgojuvvon mátkedokumeanttat sáddejuvvojit, vižžojuvvojit dahje geigejuvvojit mátkefitnodagain dahkkon šiehtadusa mielde. Mátkkošteaddjis lea geatnegasvuohta bearráigeahččat ahte dát dávista diŋgojupmái. 2.3 DIŊGONMÁHCAHEAMIT/-RIEVDADEAMIT Girdimátkkiid, hoteallalanjaid j.d. galgá cealkit eret nu árrat go lea vejolaš. Dán galgá dahkat dan geažil vai uhcida vejolaš máhcahandivadiid ja sullasaččaid. Čállojuvvon geavatkeahtes bileahtaid/elektrovnnalaš bileahtaid birra galgá mátkkošteaddji dieđihit mátkefitnodahkii e-poasttain dahje telefovnna bokte vai Sámediggi oažžu ruovttoluotta dan oasi maid njuolggadusaid mielde sáhttá oažžut ruovttoluotta. Maiddái belohahkii geavatkeahtes bileahtaid galgá mátkkošteaddji sáddet ruovttoluotta mátkefitnodahkii velgohallamii. Mátkerehka mielde biddjojuvvo álgobileahta máŋggus dahje eará duođaštus, ja mátkerehkegii čállojuvvo sivva manne originála bileahtta ii biddjojuvvo mielddusin. 2.4 ČOAHKKIMIIDDA, KURSSAIDE JA SEMINÁRAIDE SEARVAN Áirras diŋgo ieš mátkkis ja orruma dievasčoahkkimii, lávdegoddečoahkkimii dahje joavkočoahkkimii (girdi, toga, busse, láigobiila, hoteallalanja) ovttasráđiid mátkefitnodagain, geahča mildosa 1. Go áigu vuolgit čoahkkimiidda, kurssaide ja semináraide maid earát lágidit, muhto maid Sámediggi máksá, diŋgojuvvo mátki dábálaš vuogi mielde mátkefitnodaga bokte, geahča mildosa 1. Eaktun lea ahte dievasčoahkkinjođiheaddji dahje presideanta lea gohččon dahje dohkkehan searvama. 2.5 DÁHKÁDUS Sámedikkis lea sierra mátkedáhkádus Sámedikki áirasiid várás, maiddái vuollelávdegottiid ja ráđiid várás. Dáhkádus gusto čoahkkanemiid ja čoahkkimiid áigge. Dan lassin guoská dáhkádus čoahkkinbáikái ja doppe eret ja das lea mielde idjadeapmi, ja muđui johtimat Sámedikki olis. Jos mátki lea máksojuvvon kredihttakoarttain mas lea dáhkádus, ja Sámediggi lea máksán jahkedivada, de máksojuvvo buhtadus dán dáhkádusa mielde. 2.6 DEAŦALAŠ NJUOLGGADUSAT MÁTKEREGULATIIVVAS Váldonjuolggadussan lea ahte buot mátkkit Sámedikki ovddas galget dahkkojuvvot jođáneamos ja hálbbimus vuogi mielde válddedettiin vuhtii buot beliid/goluid mátkki oktavuođas.

13 Čuovvovaš dieđut gáibiduvvojit mátkerehketblankeahtas: Namma, čujuhus ja vuolláičála Dáhton/diibmomearri goas lea vuolgán ja fas boahtán juohke bargomátkkis Mátkki ulbmil Mátkebáiki Idjadansaji namma go lea idjadan hoteallas dahje sullasaš sajis Mátkeruvttu Mátkeregulatiiva sisriikamátkkiid váste ja sierrašiehtadus sisriikamátkkiid váste go mátkkošta stáhta rehkegii, gávdno Odinis: MOD - Statens reiseregulativ. 2.7 OLGORIIKAMÁTKKIT Olgoriikamátkkiide gusket sierra njuolggadusat. Váldolinját leat dattetge nugo sisriikamátkkiin: Mátki galgá ovddalgihtii čielggaduvvot/dohkkehuvvot Mátki galgá čađahuvvot jođáneamos ja hálbbimus vuogi mielde nu guhká go dat lea vejolaš doaimma čađaheapi ektui Mátki diŋgojuvvo ja máksojuvvo dábálaš vuogi mielde mátkefitnodaga bokte Mátkerehket čállojuvvo dábálaš vugiin Stáhta mátkeregulatiiva olgoriikamátkkiid váste galgá geavahuvvot Mátkerehkegis čállojuvvojit buot golut dan valuta mielde mainna dat leat máksojuvvon. Rehkenastin Norgga kruvdnun dahkkojuvvo báŋkku vuovdinkurssa mielde mii lei dalle go mátki čađahuvvui. Mátkeregulatiiva olggoriikamátkkiid váste ja sierrašiehtadus olgoriikamátkkiid váste go mátkkošta stáhta rehkegii, gávdno Odinis: MOD - Statens reiseregulativ. 2.8 MÁTKEREHKEGAT Mátkerehket galgá addojuvvot Sámedikki hálddahussii nu johtilit go vejolaš maŋŋá mátkki (ovdal go 1 okta mánnu lea gollan). Deaŧalaš lea go galgá oažžut ruđaid johtilit ahte mátkerehket lea dievaslaččat čállojuvvon ja mátkerehkega duogábealde lea buot dat mii galgá leat nugo dáhton, diibmomearri, mátkeruvtto, fievrrut ja submi, geahča muđui čuoggáid 2.6 ja 2.7, ja bagadusa dihte geahča Prosedyre for føring av reiseregning frem til utbetaling. Ávžžuhit sin geat johtet Sámedikki ovddas, geavahit bruttoprinsihpa. Bruttoprinsihpain oaivvilduvvo dat ahte mátkkošteaddji ieš máksá buot mátkegoluid, vejolaččat kredihttakoarttain. Dalán go mátki lea čađahuvvon, de čállojuvvo mátkerehkegii girdibileahtta, hotealla, busse, toga, taksi, láigobiila j.d., ja de oažžu ruovttoluotta goluidis mátkerehkega bokte. Billeahttamátta ja vejolaš guittet (originála) galget biddjojuvvot mielde. Sáhtu (biilla, skohtera j.d.) ja biepmu ovddas máksojuvvo Stáhta mátkeregulatiivva gustovaš máksomeriid mielde. Jos áirras geavaha eará hotealla dahje láigobiilla go dat mii lea lea šihttojuvvon, de galgá dat vuođustuvvot mátkerehkega duogábealde dakko gokko čuožžu Merknader.

14 Elektrovnnalaš girdibileahtaid geavaheami oktavuođas galgá áirras fuolahit ahte son oažžu duođaštusa dasa mátkefitnodagas, mii biddjojuvvo mielde mátkerehkegii. Duođaštusas galget leat mielde: Namma Goas lea mátkkoštan ja mátkeruvtto Bileahttahaddi Dát galgá biddjojuvvot mátkerehkega mielde duođaštussan haddái ja ahte lea čađahan mátkki. Kredihttakoartta geavaheami oktavuođas galgá submi čállojuvvot mátkegollun mátkerehkegis. Kopiija rehkegis adnojuvvo maiddái dohkálaš duođaštussan. Seamma njuolggadusat gustojit maiddái dalle go mátki lea diŋgojuvvon ja duođaštuvvon mobiltelefovnna bokte. Muitte: ahte mátkerehket galgá addojuvvot nu johtilit go lea vejolaš ja maŋimustá 1 ovtta mánu maŋŋá go lea leamaš mátkkis. 3. MÁTKKIID OVDDAS MÁKSIN Buot mátkebálvalusat (girdibileahtta, idjadeapmi, láigobiila j.d.) galget diŋgojuvvot dihto mátkefitnodaga bokte, mii dál lea: Via Travel Alta (šiehtadus gusto áigodagas ), geahča mildosa 1. Sis geain ii leat vejolašvuohta geavahit kredihttakoartta namuhuvvon mátkebálvalusaid ovddas, ožžot vejolašvuođa sáddet rehkegiid goluid ovddas njuolga Sámediggái. Dalle sádde mátkefitnodat rehkega Sámediggái, ja kopiija mátkkošteaddjái gii bidjá dán kopiija mátkerehkegii duođaštussan. Kopiija rehkegis sáhttá sáddejuvvot mátkkošteaddjái juogo e-poastta dahje dábálaš poastta bokte. 4. BUHTADUSAT ČOAHKKIMIID JA KONFERÁNSSAID OKTAVUOĐAS 4.1 OPPALAČČAT Sii geat servet dievasčoahkkinjođiheaddji dahje presideantta dohkkehan ja/dahje gohččon oanehis čoahkkimiidda, konferánssaide, doaluide j.d. ožžot máksojuvvot duohta goluid ovddas. Go searvá dakkár čoahkkimiidda, semináraide dahje bargomátkiide mas Sámediggi lea máksán orruma (borramuša ja/dahje idjadanlasáhusa), de ii galgga biebmomáksu ja idjadanlasáhus rehkenastojuvvot mielde. 4.2 ORRUNBUHTADUS Čoahkkima jođiheddjiin lea ovddasvástádus šiehtadit oktasaš penšonhatti čoahkkima buot oasseváldiid ovddas ovdal čoahkkima. Penšonhattis galget leat mielde buot golut, mas lea mielde borramuš, juhkamuš, idjadeapmi, čoahkkinlanjaid ja konferánsalanjaid láigu, mátkkit j.d.

15 Šihttojuvvon penšonhaddái gullet maiddái dat oasit jándoris go áirasat čoahkkima geažil fertejit orrut čoahkkinbáikkis. Ovttaskas borademiid ovddas mat eai máksojuvvo orruma oktavuođas, máksojuvvo rehkega mielde juohke boradeami nammii mii lea ráddjejuvvon bajásguvlui borramuša geassima ektui. 4.3 HÁLDDAHUSLAŠ DÁRJUN JA BIEBMORUHTA Mátkkit Norggas Hálddahuslaš dárjun (bruvssaruhta) máksojuvvo go searvá čoahkkimiidda ja konferánssaide. Hálddahuslaš dárjun addojuvvo olles jándora (24 diimmu) ovddas dalle go Sámediggi lea máksán buot golmma borrama ovddas. Rehkenastojuvvo biebmobuhtadus ollislaš mátkejávkama ovddas, mii mearkkaša dan áigemeari rájes go mátki lea álggahuvvon dan rádjai go dat loahpahuvvo, ja borranáigegeahpádus buot borranáiggiid ovddas maid Sámediggi máksá. 4.4 LOAHPPAREHKET JA BEARRÁIGEAHČČAN Son gii lágida čoahkkimiid, semináraid j.d. Sámedikki rehkegii, galgá fuolahit ahte Sámediggi oažžu čoahkkin-/semináraprográmma ja geahčastaga das geat ledje oasseváldin ja logaldallin. Dát dieđut biddjojuvvojit rehkega vuođđun lágidemiid, buhtadusaid ja honoráraid máksima ja mátke- ja orrungoluid bearráigeahččamis. 5. OVDDASTANGOLUT 5.1 OPPALAČČAT Ovddastangolut leat borrangolut nugo lunša ja mállásat, golut vuostáiváldimiidda dahje dutkanmátkkiide, ávvomállásiidda dahje eará riepmomállásiidda. Presideanttas/dievasčoahkkinjođiheaddjis/direktevrras lea oppalaš váldi ovddastit, ja sáhttet fápmudit válddi eaŋkilmátkiid oktavuođas. 5.2 OVDDASTEAPMI SISRIIKKAS Ovddastemiid oktavuođas sisriikkas meroštallojuvvo gollorádji olbmo nammii nugo leat máksomearit ja daid gávnnat Regulativet for reiser i innlandet vuolde. Dan lassin sáhttá máksit kultuvrralaš ovdanbuktimiid goluid nugo omd. teáhterčájáhusaide, operai, ballehttii dahje valáštallandoaluide sáhttá dasa lassin maksit. Nu maiddái goluid liđiide, gárvoheaŋgundivadii j.d. 5.3 OVDDASTEAMIT OLGORIIKKAS Ovddastemiid oktavuođas olgoriikkas meroštallojuvvo gollorádji olbmo nammii nugo leat máksomearit guoskevaš riikkain ja daid gávnnat Regulativet for reiser i utlandet vuolde.

16 Áirasat geat johtet Sámedikki rehkegii, sáhttet oažžut 30 % lasáhusa guoskevaš riikka borramušmáksomearrái, jos ovddastus dagaha liigegoluid dan ektui maid regulatiivva vuođul sáhttá máksit. Dán galgá vuođustit sierra. Eaktuduvvo ahte juohke áirras geassá borramušbuhtadusas dalle go okta dahje eanet borramat leat mielde mátkeprográmmas. 5.4 LOAHPPAREHKET JA BEARRÁIGEAHČČANDAGALDUMIT Ovddastangoluid galgá duođaštit guittiiguin. Daid oasseváldiid namma ja riikagullevašvuohta, geaid ovddas gáibiduvvo máksu, galgá čuovvut siearra mielddusin rehkegii, dahje juo dieđut biddjojuvvojit mátkerehkega oassái merknader. 6. EARÁ BEALIT 6.1 PERŠOVNNALAŠ BONUSČUOGGÁT JA BONUSMÁTKKIT Dat sámediggeáirasat geat mátkkoštit dávjá, berrejit skáhppot ovdamunnekoartta geavahussii mátkkiid oktavuođas. Sámediggeáirasat eai sáhte priváhta geavahit eurobonusčuoggáid dahje eará sullasaš ovdamuniid maid lea ožžon bargomátkkiid bokte. Bonusčuoggáid čoaggima bokte ii galgga lasihahttit Sámedikki goluid. 6.2 MÁTKKIT MAID OVDDAS SÁMEDIGGI II MÁVSSE Sámediggi ii mávsse Sámediggeáirasiid mátkkiid riikačoahkkimiidda, válgačoahkkimiidda ja eará sieiva politihkalaš čoahkkimiidda iežas bellodagas/joavkkus. Jos lea eahpádus galgá go Sámediggi máksit olles dahje osiid mátkkis, de dan mearrida juogo presideanta dahje dievasčoahkkinjođiheaddji. Dát njuolggadusat bohtet fápmui dáinna mearrádusain.

17 MIELDDUS 1: MÁTKESEARVEŠIEHTADUSA BIRRA Vai bálvaluslágideapmi šaddá ekonomalaččat nu bevttolaš go vejolaš ja vai rivttes mátkkoštanvuohki ja haddi válljejuvvo jna., de lea Sámediggi dahkan šiehtadusa mátkeservviin Via Travel Norge AS/Via Travel Alta. Šiehtadusa ulbmil lea Sámedikki mátkediŋgomiid dahkat nu bevttolažžan go vejolaš, sihke goluid ja áiggi dáfus. Mátkesearvi galgá fuolahit ahte buohkat geat mátkkoštit Sámedikki ovddas, diŋgojit rabáhttabileahtaid. Šiehtadussii gullet buot diŋgomat virgemátkkiid oktavuođas, dakkár lágidemiid oktavuođas go kurssaid, konferánssaid ja dakkár stuorát čoahkkinlágidemiid oktavuođas go divasčoahkkima, lávdegodde- ja joavkočoahkkimiid jna. Šiehtadusa vuođul sii fállet goluid dáfus buot beakileamos mátkkiid. Buot mátkebálvalusat (girdibileahtat, hoteallaorrumat, biilaláigoheamit jna.) galget diŋgojuvvot dán mátkesearvvi bokte: Via Travel Alta (šiehtadus gusto rájes rádjai). VIA Booking (online) lea vuogas veahkki geavaheaddjái ja fuolaha du mátkediŋgoma interneahta bokte almmá mátkesearvvi veahki haga. Dán vuogádaga bokte sáhttá diŋgot girdi, hotealla ja láigobiilla. Mii rávvet geavahit ieš-bookema dábálaš mátkkiin. Maŋŋágo šiehtadus geavahit VIA Booking (online) lea dahkkojuvvon, de ožžot áirasat persuvnnalaš geavaheaddjinama ja beassansáni nu ahte besset VIA Travels iešdiŋgonvuogádahkii. Diŋgonduođaštus interneahta bokte sáddejuvvo e-posttas šiehtaduvvon vuostáiváldiide, ja vejolaš mátkedokumeanttat sáddejuvvojit šiehtadusa mielde. Danne mii ávžžuhit buohkaid sáddet e-poastačujuhusaset deike: Sámediggi ja VIA Travel Alta áigot geavahit sierra Web-reaiddu gieđahallat stuorát čoahkkimiid/konferánssaid nu go ovdamearkka dihtii dievas-, lávdegodde- ja joavkočoahkkimiid. Dieđut mátkkoštanvejolašvuođaid, hoteallaid, dieđihanskoviid jed. birra, biddjojit dán Web-čujuhussii. Juohke čoahkkin/konferánsa oažžu sierra Web-čujuhusa, masa beassá dieđihit oassálastima iežas beassansániin ja mas beassá registreret oassálastiid. Go áigu oassálastit čoahkkimiidda, kurssaide ja semináraide maid earát lágidit, muhto maid Sámediggi máksá, de diŋgojuvvo ja máksojuvvo mátki dábálaš láhkai bokte. Eaktun lea ahte dievasčoahkkinjođiheaddji dahje presideanta lea dohkkehan čohkkin-, kursa- ja semináraoassálastima. Diŋgot sáhttá maiddái njuolgga Via Travel Alta bokte telefovnnas , telefávssas , dahje e-poasttas

18 MIELDDUS 2: KREDIHTTAKOARTAŠIEHTADUSAID BIRRA Sámedikkis lea dál šiehtadus Diners Club Norge A/S:in, mii fállá kredihttakoarttaid Diners Club ja Eurocard Gold. Šiehtadus gusto rájes rádjai. Koarttat leat persuvnnalaččat, ja juohkehččas lea njuolgga ovddasvástádus kredihttakortasearvái. Sámediggi máksá jahkedivada mii čállojuvvo mátkerehkegii. Sii geat ožžot buhtaduvvot kredihttakortadivada, galget nu guhkás go vejolaš, geavahit dán kredihttakoartta virgemátkkiin. Dábálaš koartta jahkedivada ja bajit dási koartta jahkedivada erohus, ovdamearkka dihtii gollekoartta ja platiidnakoartta jahkedivadiid erohus, ii buhtaduvvo. Koartta geavaheapmi Mátkkiid oktavuođas sáhttá korttain máksit ovdamearkka dihtii bileahtaid, hoteallaidjademiid, togabileahtaid, taksirehkegiid ja sullasaččaid. Mátkkit mat máksojuvvojit koarttain, leat hui bures dáhkiduvvon (dain lea mátke-, veahkke-, lihkohisvuođa- ja diŋgonmáhcahandáhkádus). Galgá leat korttain máksán eanet go 50 % mátkkis. Go mátki lea loahpahuvvon, de fievrriduvvojit golut mátkerehkegii. Koartaeaiggát máksá ieš goluid koartasearvái, muhto oažžu ruovttoluottamáksojuvvot mátkegoluid mátkerehkega bokte. Jus koarta geavahvvo mánu loahpas, de lea kredihttaáigi sullii 20 beaivvi. Jus koarta geavahuvvo mánu álggus, de lea kredihttaáigi sullii 45 beaivvi. Stáhtabargiide (maiddái Sámediggeáirasiidda) fállá Diners koarta 75 ruvdnosaš jahkedivada (dábálaš haddi lea 695 ru jahkái). Sis geain lea Diners koarta dábálaš hattiin, besset sirdit dán stáhtabargiid fáladahkii go váldet oktavuođa Diners Clubain. Kredihttakoartadiŋgoma ohcanskovi fidnet dás: jus háliidat Diners Club koartta ja dás: jus háliidat Eurocard Gold. Dábálaš koartageavaheami oktavuođas ii dárbbaš máksit divadiid iige eará goluid (earret dalle go váldá reaidaruđa). Kredihttakoarttat leat persuvnnalaš koarttat. Dat mearkkaša ahte koartta sáhttá maiddái geavahit priváhta atnui ja buot koartta ovdduid oažžu maiddái priváhta geavaheami oktavuođas. Juohke ovttaskas koartaeaiggádis lea ovddasvástádus koartta geavaheamis ja buot máksingáibádusain.

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Nå skal miljøbomben fjernes!

Nå skal miljøbomben fjernes! I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering

Detaljer

Samisk tradisjonell kunnskap som verdifullt åndsverk

Samisk tradisjonell kunnskap som verdifullt åndsverk John T. Solbakk Árbevirolaš máhttu árvvolaš vuoigŋaduodji Dáinna artihkkalčoakkáldagain áigut čuvget muhtin osiid das maid mii navdit sámi árbevirolaš máhttun, ja buktagiid mat dákkár máhtus leat vuolgán.

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Innhold Tryg Alarm - Hjelp under reisen 3 Dekningsoversikt 3 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer