REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006"

Transkript

1 REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

2 1.1 FORMÅL Sametinget er et folkevalgt organ med mange politikere og ansatte. Dette medfører totalt sett høy reiseaktivitet og store reisekostnader pr. år. Hensikten med reisepolitikken er at Sametinget skal ha felles retningslinjer for hvordan man skal reise billig og hensiktsmessig i tjenesten. Den skal sikre at regelverk, bestemmelser og inngåtte avtaler er kjent og blir praktisert likt blant alle i Sametinget. Sametinget skal forsøke å utnytte eksisterende rabatt- og lavpristilbud maksimalt, samt fordelaktige avtaler inngått direkte eller med samarbeidspartnere. Den enkelte har ansvar og plikt til å vise kostnadsforståelse og lojalt forholde seg til de avtaler som er inngått med leverandører og samarbeidspartnere. Ved planlegging og gjennomføring av reiseoppdrag, skal det alltid vurderes hva som er mest fordelaktig for Sametinget. 1.2 OMFANG Disse retningslinjer gjelder for Sametingets representanter, politiske rådgivere og andre som representerer Sametinget. 1.3 ANSVAR Alle i Sametingets tjeneste plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk, bestemmelser og avtaler. Plenumsleder er ansvarlig for innhold og oppdatering av dette reglementet, og for at reglementet gjøres kjent og følges. Den reisende er ansvarlig for nøyaktig og fullstendig utfylling av reiseregningen. Alle grunnleggende opplysninger må være påført skjema. For veiledning, se Prosedyre for føring av reiseregninger frem til utbetaling. Administrasjonen er ansvarlig for bistand, kontroll og godkjenning av reiseregninger før utbetaling. Ved feil, mangler eller ufullstendig utfylte reiseregninger, er administrasjonen ansvarlig for at den reisende får beskjed om dette. Sametinget vedtar å benytte Statens reiseregulativ, innenlands og utenlands. 2. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER 2.1 REISEPLANLEGGING Ved planlegging av reiser skal man vurdere muligheten til å kombinere flere reiseoppdrag, samt å utnytte de pris- og rabattsystemer som finnes. Når møteinnkallingen er mottatt, skal reisen bestilles så snart som mulig. Det vil øke muligheten for ledige kapasitet på flyreiser til de gunstigste prisene og på de mest hensiktsmessige rutene. I tillegg vil det gi reisebyrået i samarbeid med Sametinget bedre tid og mulighet til å planlegge og samordne reisene og oppholdet på en best og billigst mulig måte.

3 Dersom man må bruke annet fremkomstmiddel enn kollektiv transport (egen bil eller snøscooter, drosje, leiebil), skal det hentes forhåndssamtykke fra Sametinget, eventuelt begrunnes under Merknader i reiseregningen hvis forhåndssamtykke ikke er hentet, jf. Statens reiseregulativ. 2.2 KONTROLL AV BILLETTER Bestilte reisedokumenter sendes, hentes eller overleveres etter avtale med reisebyrået. Det er den reisendes plikt å kontrollere at disse er i overensstemmelse med bestillingen. 2.3 AVBESTILLINGER/ENDRINGER Avbestilling av flyreiser, hotellopphold osv. skal skje så tidlig som mulig. Dette skal gjøres for å begrense eventuelle avbestillingsgebyr og lignende. Utstedte ubenyttede billetter/elektroniske billetter må den reisende informere reisebyrået om pr. e- post eller telefon, slik at Sametinget får refundert det som etter reglene kan refunderes. Også delvis ubenyttede billetter må den reisende returnere til reisebyrået for kreditering. For bruk ved reiseregning, legges kopi av opprinnelig billett eller annen dokumentasjon ved reiseregningen med påskrift om årsak til at originalen ikke ligger ved. 2.4 DELTAKELSE PÅ MØTER, KURS OG SEMINAR Til plenums-, komité- eller gruppemøter bestiller representanten selv reise og opphold (fly, tog, buss, leiebil, hotellrom) i samarbeid med reisebyrået, jf. vedlegg 1. Når en skal delta på møter, kurs og seminarer som blir arrangert av andre, men som skal betales av Sametinget, bestilles reisen på vanlig måte via reisebyrået, jf. vedlegg 1. Det forutsettes at deltagelsen er innkalt til eller godkjent av plenumsleder eller presidenten. 2.5 FORSIKRING Sametinget har en egen reiseforsikring for Sametingets representanter, herunder underutvalg og råd. Forsikringen gjelder under samlinger og møter. I tillegg gjelder forsikringen til og fra møtesteder inklusive overnatting, samt utflukter i Sametingets regi. Dersom reisen er betalt med kredittkort som utløser forsikring og Sametinget har betalt årsavgiften, utbetales erstatning etter denne forsikring. 2.6 VIKTIGE REGLER FRA REISEREGULATIVET Hovedregelen er at alle reiser for Sametinget skal foretas på den hurtigste og billigste måte alle forhold/kostnader vedrørende oppdraget tatt i betraktning.

4 Følgende opplysninger kreves på reiseregningsblankett: Navn, adresse og underskrift Dato/klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver tjenestereise Formål med reisen Reisestedet Navnet på overnattingssted ved overnatting på hotell eller tilsvarende Reiserute Statens reiseregulativ for reiser innenlands skal benyttes Reiseregulativet for reiser innenlands og særavtale for reiser innenlands for statens regning finnes på Odin: MOD - Statens reiseregulativ. 2.7 REISER I UTLANDET For reiser i utlandet gjelder egne regler. Hovedlinjene er imidlertid som for reiser innenlands: Reisen skal være klarert/godkjent på forhånd Reisen skal foretas på den hurtigste og rimeligste måte så langt det er forenelig med utførelsen av oppdraget Reisen bestilles og betales på vanlig måte via reisebyrået Reiseregning fylles ut på vanlig måte Statens reiseregulativ for reiser utenlands skal benyttes I reiseregningen føres alle utlegg opp i den valuta de er betalt i. Omregning til norske kroner skjer etter bankens salgskurs på den tiden reisen fant sted Reiseregulativet for reiser utenlands og særavtale for reiser utenlands for statens regning finnes på Odin: MOD - Statens reiseregulativ. 2.8 REISEREGNINGER Reiseregningen skal leveres Sametingets administrasjon snarest mulig etter at reisen er avsluttet (innen 1 en måned). For hurtigere oppgjør er det viktig at reiseregningen er komplett utfylt med alle transportetapper på reiseregningens bakside med dato, klokkeslett, reisestrekning, transportmiddel og beløp, jfr. for øvrig pkt. 2.6 og 2.7, og for veiledning, se Prosedyre for føring av reiseregninger frem til utbetaling. Det henstilles om at bruttoprinsippet benyttes ved reiser for Sametinget. Med bruttoprinsippet menes at alle reiseutgifter betales av den reisende selv, eventuelt ved bruk av kredittkort. Straks reisen er utført føres på reiseregningen (flybillett, hotell, buss, tog, drosje, leiebil mm), og den reisende får da refundert sine utlegge via reiseregningen. Billettstammen og eventuelle kvitteringer (originale) skal vedlegges som bilag. Skyss (bil, snøscooter m.m.) og kostgodtgjørelse blir utbetalt i henhold til gjeldende satser i Statens reiseregulativ. Hvis representanten benytter andre hoteller eller leiebiler enn avtalt, skal det begrunnes på baksiden av reiseregningen under Merknader.

5 Ved elektroniske flybilletter må representanten påse at han/hun får tilsendt en bekreftelse fra reisebyrået, som skal vedlegges reiseregningen. Bekreftelsen skal inneholde: Navn Reisetidspunkt og reiserute Beløp Denne skal legges ved reiseregningen som dokumentasjon på pris og bekreftelse på gjennomført reise. Ved bruk av kredittkort skal beløpet føres opp som reiseutlegg på reiseregningen. Kopi av faktura ansees også som gyldig dokumentasjon. De samme regler gjelder hvis reisen er bestilt og bekreftet via mobiltelefon. NB: Regningen skal leveres så snart som mulig og senest 1 en måned etter at reisen er avsluttet. 3. BETALING AV REISER Alle reisetjenester (flybilletter, overnatting, leiebil mm.) skal bestilles gjennom reisebyrået, for tiden: Via Travel Alta (avtalen gjelder i tiden ), jf. vedlegg 1. De som ikke har muligheter til å benytte kredittkort ved betaling av ovennevnte reisetjenester, vil få muligheten til å fakturere utgiftene direkte til Sametinget. Reisebyrået sender da faktura til Sametinget, med kopi til den reisende som legger denne kopien ved reiseregningen som bilag. Kopi av faktura til den reisende kan sendes pr. e-post eller pr. vanlig post. 4. GODTGJØRING VED MØTER OG KONFERANSE 4.1 GENERELT Reisende som deltar på kortvarige møter, konferanser, arrangement mm. godkjent og/eller innkalt av plenumsleder eller presidenten, får dekket faktiske oppholdsutgifter. Ved deltakelse på møter, seminarer, konferanser eller tjenestereiser hvor oppholdet (kost og/eller nattillegg) er dekket av Sametinget, skal kostgodtgjørelse og nattillegg ikke beregnes. 4.2 OPPHOLDSGODTGJØRING Møteledelsen har ansvar for å avtale en felles pensjonspris for samtlige deltakere før møtet gjennomføres. Pensjonsprisen skal inkludere alle utgifter, herunder kost, drikke, overnatting, leie av møtelokaler, konferanserom, transport etc. Avtalt pensjonspris omfatter også deler av døgn som representantene på grunn av møteopplegget må oppholde seg på møtestedet. Enkeltmåltider som ikke dekkes under oppholdet, dekkes etter regning pr. måltid begrenset oppad til måltidstrekkene.

6 4.3 BEREGNING AV ADMINISTRATIV FORPLEINING OG DIETT Reiser i Norge Det utbetales administrativ forpleining (bruspenger) i forbindelse med deltakelse på møter og konferanser. Administrativ forpleining gis for hele døgn (24 timer) hvor alle tre måltider er dekket av Sametinget. Det skal beregnes diettgodtgjørelse for det totale reisefraværet, det vil si fra det tidspunkt man starter reisen til reisen er avsluttet, og gjøres måltidsfradrag for alle måltider som er dekket av Sametinget. 4.4 OPPGJØR OG KONTROLL Den som står for arrangeringen av møter, seminar mm. på Sametingets regning, skal sørge for at Sametinget får tilsendt møte-/seminarprogrammet og en oversikt over deltakere og forelesere. Opplysningene legges til grunn ved kontroll av regninger knyttet til arrangementet og ved utbetaling av godtgjørelser og honorarer og dekking av reise- og oppholdsutgifter. 5. REPRESENTASJONSUTGIFTER 5.1 GENERELT Representasjonsutgifter er utgifter til bevertning i form av lunsj og middag, utgifter til mottakelser eller ekskursjoner, bankett eller annet festmåltid. Presidenten/plenumsleder/direktør har alminnelig fullmakt til representasjon og kan delegere for enkeltoppdrag. 5.2 REPRESENTASJON INNENLANDS Ved representasjon innenlands defineres utgiftsgrensen pr person lik satsen i Regulativet for reiser i innlandet. Utgifter til kulturelle innslag som for eksempel teaterforestillinger, opera, ballett eller idrettsarrangement kan dekkes i tillegg. Det samme gjelder for utgifter til blomster, garderobeavgift mm. 5.3 REPRESENTASJON I UTLANDET Ved representasjon utenlands defineres utgiftsgrensen pr person lik satsen for vedkommende land i Regulativet for reiser i utlandet. Representanter som reiser for Sametingets regning, kan tilstås 30 % tillegg til kostsatsen for vedkommende land, dersom representasjonen medfører ekstra kostnader utover det regulativet er forutsatt å dekke. Dette skal begrunnes særskilt. Det forutsettes at den enkelte representant foretar trekk i kostgodtgjøringen når ett eller flere måltider er inkludert i reiseprogrammet.

7 5.4 OPPGJØR OG KONTROLLRUTINER Utgiftene til representasjon skal legitimeres med bilag. Navn og nasjonalitet på deltakerne det kreves dekning for, skal følge som eget vedlegg til regningen, eventuelt at opplysningene påføres reiseregningen under feltet merknader. 6. ANDRE FORHOLD 6.1 PERSONLIGE BONUSPOENG OG BONUSREISER De av Sametingets representanter som reiser ofte, bør skaffe seg fordelskort til bruk på reiser. Sametingets representanter kan ikke privat benytte eurobonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser. Opptjening av bonuspoeng skal ikke gjøres på en slik måte at det øker Sametingets kostnader. 6.2 REISER SOM IKKE DEKKES AV SAMETINGET Sametingsrepresentantenes reiser til landsmøter, valgmøter og andre rent politiske møter i eget parti/gruppe, dekkes ikke av Sametinget. Dersom det er tvil om hele eller deler av reisen skal dekkes av Sametinget, avgjøres saken av presidenten eller plenumsleder. Disse retningslinjene trer i kraft med dette vedtak.

8 VEDLEGG 1: OM REISEBYRÅAVTALEN For å sikre et kostnadseffektivt betjeningsopplegg, riktig valg av reisemåte og pris o.a., har Sametinget inngått avtale med Via Travel Norge AS/Via Travel Alta. Formålet med avtalen er å optimalisere bestilling av reiser i Sametinget, kostnadsmessig og tidsmessig. Reisebyrået skal påse at alle reisende for Sametinget bestiller rabatterte billetter. Avtalen omfatter alle bestillinger på tjenestereiser, arrangement som kurs, konferanser og større møtearrangementer som plenum, komité- og gruppemøter m.m. De vil i henhold til avtalen tilby de mest kostnadseffektive løsninger for alle reiser. Alle reisetjenester (flybilletter, hotellopphold, bilutleie m.m.) skal bestilles gjennom reisebyrået, for tiden: Via Travel Alta (avtalen gjelder fra og med til og med ). VIA Booking (online) er et brukervennlig verktøy som tar hånd om dine reisebestillinger via internett uten at du behøver konsulenthjelp fra reisebyrå. Gjennom dette systemet får du tilgang til å bestille fly, hotell og leiebil. Det anbefales å bruke selvbooking til enkle reiser. Etter at avtale om bruk av VIA Booking (online) er inngått, vil representanten få tildelt et personlig brukernavn og passord som gir adgang til VIA Travels selvbestillingssystemet. Bekreftelse på bestillingen via internett sendes pr. e-post til avtalte mottakere, og eventuelle reisedokumenter distribueres som avtalt. Vi henstiller derfor alle om å sende sin e-post- adresse til alta@viatravel.no. Sametinget vil i samarbeid med VIA Travel Alta bruke et eget Web-basert verktøy for behandling av større samlinger/konferanser som for eksempel plenums-, komité- og gruppemøter. Informasjon om reisemuligheter, hotell, påmeldingsskjema etc. vil ligge på denne Web-adressen. Hver samling/konferanse vil få egen Web-adresse med tilgang via passord for påmeldinger og registreringer av deltakere. Når en skal delta på møter, kurs og seminar som blir arrangert av andre, men som skal betales av Sametinget, bestilles og betales reisen på vanlig måte via alta@viatravel.no. Det forutsettes at deltagelse på møter, kurs og seminar er godkjent av plenumsleder eller presidenten. Bestillinger kan også rettes direkte til Via Travel Alta på telefon , telefaks , eller pr. e-post alta@viatravel.no

9 VEDLEGG 2: OM KREDITTKORTAVTALER Sametinget har for tiden en avtale med Diners Club Norge A/S, som tilbyr kredittkortene Diners Club og Eurocard Gold. Avtalen gjelder fra til og med Kortene er personlige, og hver enkelt er direkte ansvarlig ovenfor kredittkortselskapet. Årsavgiften dekkes av Sametinget og føres på reiseregningen. De som får dekket årsavgift på kredittkort må så langt som mulig bruke dette på tjenestereiser. Differansen mellom årsavgift på ordinære kort og kort av høyere grad, for eksempel gullkort og platinakort, dekkes ikke. Bruk av kortet Ved reiser kan kort benyttes til betaling av utgifter som bl.a. billetter, overnattinger på hotell, togbilletter, drosjeregninger og lignende. Reiser som betales med kort gir en svært god reiseforsikring (inkluderer reise-, assistanse- ulykkes- og avbestillingsforsikring). Mer enn 50% av reisen må være betalt med kortet. Ved reisens avslutning føres utgiftene på reiseregningen. Kortinnehaveren betaler selv utgiften til kortselskapet, men får refundert reisekostnadene via reiseregningen. Brukes kortet i slutten av en måned er kredittiden ca. 20 dager, brukes kortet i begynnelsen av en måned er kredittiden ca. 45 dager. Statsansatte (inkl. Sametingsrepresentanter) har tilbud fra Diners kort om årsgebyr til kr 75,- (ordinær pris er kr 695,- pr. år). De som har ordinær pris på Diners kortet har muligheter å få overført dette til statsansattes tilbud ved å kontakte Diners Club. Søknadsskjema for bestilling av kredittkort fåes på for Diners Club kortet og for Eurocard Gold. Det påløper verken gebyrer eller andre kostnader ved ordinær bruk av kortet (med unntak av kontantuttak). Kredittkortene er personlige kort. Det betyr at kortet også kan benyttes privat og at alle fordelene kortet gir også oppnås privat. Det er den enkelte kortinnehaver som står ansvarlig for bruken av kortet og alle betalingskrav.

10 SÁMEDIKKI POLITIHKALAŠ DÁSI MÁTKEPOLITIHKKA Mearriduvvon Sámedikkis njukčamánu 03. b 2006

11 1.1 ULBMIL Sámediggi lea álbmotválljen orgána mas leat ollu politihkkarat ja bargit. Dán geažil šaddet buohkanasat ollu johtimat ja stuorra mátkegolut jahkásaččat. Ulbmil mátkepolitihkain lea ahte Sámedikkis galget leat oktasaš njuolggadusat movt johtit hálbbimus ja ulbmilleamos vuogi mielde bálvalusas. Dat galgá sihkkarastit ahte buohkat Sámedikkis dovdet njuolggadusaid, mearrádusaid ja dahkkojuvvon šiehtadusaid ja ahte dat geavahuvvojit ovttaláhkai buohkaid ektui Sámedikkis. Sámediggi galgá geahččalit geavahit dáláš rabáhtta- ja hálbbeshaddefálaldagaid eanemusat, ja dasto oiddolaš šiehtadusaid mat leat dahkkojuvvon njuolgga dahje ovttas ovttasbargooasálaččaiguin. Ovttaskas olbmos lea ovddasvástádus ja geatnegasvuohta čájehit golloáddejumi ja lojála doahttalit daid šiehtadusaid mat leat dahkkojuvvon vuovdaleaddjiiguin ja ovttasbargooasálaččaiguin. Mátkkiid plánema ja čađaheami oktavuođas galgá álohii árvvoštallat mii lea oiddoleamos Sámediggái. 1.2 VIIDODAT Dát njuolggaduat gusket Sámedikki áirasiidda, politihkalaš ráđđeaddiide ja earáide geat ovddastit Sámedikki. 1.3 OVDDASVÁSTÁDUS Buohkat Sámedikki bálvalusas leat geatnegasat vuodjut gustovaš lágaide, mearrádusaide ja šiehtadusaide. Dievasčoahkkinjođiheaddjis lea ovddasvástádus dáid njuolggadusaid sisdoalus ja áigeguovdilastimis, ja das ahte njuolggadusat dahkkojuvvojit dovddusin ja čuvvojuvvojit. Sus gii mátkkošta lea ovddasvástádus dárkilit ja ollislaččat deavdit mátkerehkega. Buot vuođđodieđut galget biddjojuvvot skovvái. Geahča bagadusa Prosedyre for føring av reiseregning frem til utbetaling. Hálddahusas lea ovddasvástádus veahkehit, bearráigeahččat ja dohkkehit mátkerehkegiid ovdal go máksojuvvojit. Boasttuvuođaid, váilevašvuođaid dahje eahpedievaslaččat devdojuvvon mátkerehkegiid oktavuođas lea hálddahusas ovddasvástádus dieđihit dan birra. Sámediggi mearrida geavahit Statens reiseregulativ, sisriikkas ja olgoriikkas. 2. BARGOMÁTKENJUOLGGADUSAT 2.1 MÁTKEPLÁNEN Mátkkiid plánema oktavuođas galgá árvvoštallat lea go vejolašvuohta dahkat máŋga bargomátkki oktanaga, ja geavahit daid hadde- ja rabáhttavuogádagaid mat gávdnojit. Go lea ožžon čoahkkingohččuma, de galgá mátkki diŋgot nu johtilit go vejolaš. Dalle lea buorre vejolašvuohta fidnet girdibileahta oiddoleamos haddái ja ulbmoleamos ruvttuin. Dan lassin oažžu mátkefitnodat

12 ovttasráđiid Sámedikkiin buoret áiggi ja vejolašvuođa plánet ja oktiiortnet mátkkiid ja orruma buoremus ja hálbbimus vuogi mielde. Jos ferte geavahit eará fievrru go kollektiivafievrru (iežas biilla dahje skohtera, taksi, láigobiilla), de galgá dasa jearrat lobi ovddalgihtii Sámedikkis, vejolaččat vuođustit dan mátkerehkega Mearkkašumiid vuolde jos lohpi ii leat ovddalgihtii vižžojuvvon, geahča Statens reiseregulativ. 2.2 BILEAHTAID BEARRÁIGEAHČČAN Diŋgojuvvon mátkedokumeanttat sáddejuvvojit, vižžojuvvojit dahje geigejuvvojit mátkefitnodagain dahkkon šiehtadusa mielde. Mátkkošteaddjis lea geatnegasvuohta bearráigeahččat ahte dát dávista diŋgojupmái. 2.3 DIŊGONMÁHCAHEAMIT/-RIEVDADEAMIT Girdimátkkiid, hoteallalanjaid j.d. galgá cealkit eret nu árrat go lea vejolaš. Dán galgá dahkat dan geažil vai uhcida vejolaš máhcahandivadiid ja sullasaččaid. Čállojuvvon geavatkeahtes bileahtaid/elektrovnnalaš bileahtaid birra galgá mátkkošteaddji dieđihit mátkefitnodahkii e-poasttain dahje telefovnna bokte vai Sámediggi oažžu ruovttoluotta dan oasi maid njuolggadusaid mielde sáhttá oažžut ruovttoluotta. Maiddái belohahkii geavatkeahtes bileahtaid galgá mátkkošteaddji sáddet ruovttoluotta mátkefitnodahkii velgohallamii. Mátkerehka mielde biddjojuvvo álgobileahta máŋggus dahje eará duođaštus, ja mátkerehkegii čállojuvvo sivva manne originála bileahtta ii biddjojuvvo mielddusin. 2.4 ČOAHKKIMIIDDA, KURSSAIDE JA SEMINÁRAIDE SEARVAN Áirras diŋgo ieš mátkkis ja orruma dievasčoahkkimii, lávdegoddečoahkkimii dahje joavkočoahkkimii (girdi, toga, busse, láigobiila, hoteallalanja) ovttasráđiid mátkefitnodagain, geahča mildosa 1. Go áigu vuolgit čoahkkimiidda, kurssaide ja semináraide maid earát lágidit, muhto maid Sámediggi máksá, diŋgojuvvo mátki dábálaš vuogi mielde mátkefitnodaga bokte, geahča mildosa 1. Eaktun lea ahte dievasčoahkkinjođiheaddji dahje presideanta lea gohččon dahje dohkkehan searvama. 2.5 DÁHKÁDUS Sámedikkis lea sierra mátkedáhkádus Sámedikki áirasiid várás, maiddái vuollelávdegottiid ja ráđiid várás. Dáhkádus gusto čoahkkanemiid ja čoahkkimiid áigge. Dan lassin guoská dáhkádus čoahkkinbáikái ja doppe eret ja das lea mielde idjadeapmi, ja muđui johtimat Sámedikki olis. Jos mátki lea máksojuvvon kredihttakoarttain mas lea dáhkádus, ja Sámediggi lea máksán jahkedivada, de máksojuvvo buhtadus dán dáhkádusa mielde. 2.6 DEAŦALAŠ NJUOLGGADUSAT MÁTKEREGULATIIVVAS Váldonjuolggadussan lea ahte buot mátkkit Sámedikki ovddas galget dahkkojuvvot jođáneamos ja hálbbimus vuogi mielde válddedettiin vuhtii buot beliid/goluid mátkki oktavuođas.

13 Čuovvovaš dieđut gáibiduvvojit mátkerehketblankeahtas: Namma, čujuhus ja vuolláičála Dáhton/diibmomearri goas lea vuolgán ja fas boahtán juohke bargomátkkis Mátkki ulbmil Mátkebáiki Idjadansaji namma go lea idjadan hoteallas dahje sullasaš sajis Mátkeruvttu Mátkeregulatiiva sisriikamátkkiid váste ja sierrašiehtadus sisriikamátkkiid váste go mátkkošta stáhta rehkegii, gávdno Odinis: MOD - Statens reiseregulativ. 2.7 OLGORIIKAMÁTKKIT Olgoriikamátkkiide gusket sierra njuolggadusat. Váldolinját leat dattetge nugo sisriikamátkkiin: Mátki galgá ovddalgihtii čielggaduvvot/dohkkehuvvot Mátki galgá čađahuvvot jođáneamos ja hálbbimus vuogi mielde nu guhká go dat lea vejolaš doaimma čađaheapi ektui Mátki diŋgojuvvo ja máksojuvvo dábálaš vuogi mielde mátkefitnodaga bokte Mátkerehket čállojuvvo dábálaš vugiin Stáhta mátkeregulatiiva olgoriikamátkkiid váste galgá geavahuvvot Mátkerehkegis čállojuvvojit buot golut dan valuta mielde mainna dat leat máksojuvvon. Rehkenastin Norgga kruvdnun dahkkojuvvo báŋkku vuovdinkurssa mielde mii lei dalle go mátki čađahuvvui. Mátkeregulatiiva olggoriikamátkkiid váste ja sierrašiehtadus olgoriikamátkkiid váste go mátkkošta stáhta rehkegii, gávdno Odinis: MOD - Statens reiseregulativ. 2.8 MÁTKEREHKEGAT Mátkerehket galgá addojuvvot Sámedikki hálddahussii nu johtilit go vejolaš maŋŋá mátkki (ovdal go 1 okta mánnu lea gollan). Deaŧalaš lea go galgá oažžut ruđaid johtilit ahte mátkerehket lea dievaslaččat čállojuvvon ja mátkerehkega duogábealde lea buot dat mii galgá leat nugo dáhton, diibmomearri, mátkeruvtto, fievrrut ja submi, geahča muđui čuoggáid 2.6 ja 2.7, ja bagadusa dihte geahča Prosedyre for føring av reiseregning frem til utbetaling. Ávžžuhit sin geat johtet Sámedikki ovddas, geavahit bruttoprinsihpa. Bruttoprinsihpain oaivvilduvvo dat ahte mátkkošteaddji ieš máksá buot mátkegoluid, vejolaččat kredihttakoarttain. Dalán go mátki lea čađahuvvon, de čállojuvvo mátkerehkegii girdibileahtta, hotealla, busse, toga, taksi, láigobiila j.d., ja de oažžu ruovttoluotta goluidis mátkerehkega bokte. Billeahttamátta ja vejolaš guittet (originála) galget biddjojuvvot mielde. Sáhtu (biilla, skohtera j.d.) ja biepmu ovddas máksojuvvo Stáhta mátkeregulatiivva gustovaš máksomeriid mielde. Jos áirras geavaha eará hotealla dahje láigobiilla go dat mii lea lea šihttojuvvon, de galgá dat vuođustuvvot mátkerehkega duogábealde dakko gokko čuožžu Merknader.

14 Elektrovnnalaš girdibileahtaid geavaheami oktavuođas galgá áirras fuolahit ahte son oažžu duođaštusa dasa mátkefitnodagas, mii biddjojuvvo mielde mátkerehkegii. Duođaštusas galget leat mielde: Namma Goas lea mátkkoštan ja mátkeruvtto Bileahttahaddi Dát galgá biddjojuvvot mátkerehkega mielde duođaštussan haddái ja ahte lea čađahan mátkki. Kredihttakoartta geavaheami oktavuođas galgá submi čállojuvvot mátkegollun mátkerehkegis. Kopiija rehkegis adnojuvvo maiddái dohkálaš duođaštussan. Seamma njuolggadusat gustojit maiddái dalle go mátki lea diŋgojuvvon ja duođaštuvvon mobiltelefovnna bokte. Muitte: ahte mátkerehket galgá addojuvvot nu johtilit go lea vejolaš ja maŋimustá 1 ovtta mánu maŋŋá go lea leamaš mátkkis. 3. MÁTKKIID OVDDAS MÁKSIN Buot mátkebálvalusat (girdibileahtta, idjadeapmi, láigobiila j.d.) galget diŋgojuvvot dihto mátkefitnodaga bokte, mii dál lea: Via Travel Alta (šiehtadus gusto áigodagas ), geahča mildosa 1. Sis geain ii leat vejolašvuohta geavahit kredihttakoartta namuhuvvon mátkebálvalusaid ovddas, ožžot vejolašvuođa sáddet rehkegiid goluid ovddas njuolga Sámediggái. Dalle sádde mátkefitnodat rehkega Sámediggái, ja kopiija mátkkošteaddjái gii bidjá dán kopiija mátkerehkegii duođaštussan. Kopiija rehkegis sáhttá sáddejuvvot mátkkošteaddjái juogo e-poastta dahje dábálaš poastta bokte. 4. BUHTADUSAT ČOAHKKIMIID JA KONFERÁNSSAID OKTAVUOĐAS 4.1 OPPALAČČAT Sii geat servet dievasčoahkkinjođiheaddji dahje presideantta dohkkehan ja/dahje gohččon oanehis čoahkkimiidda, konferánssaide, doaluide j.d. ožžot máksojuvvot duohta goluid ovddas. Go searvá dakkár čoahkkimiidda, semináraide dahje bargomátkiide mas Sámediggi lea máksán orruma (borramuša ja/dahje idjadanlasáhusa), de ii galgga biebmomáksu ja idjadanlasáhus rehkenastojuvvot mielde. 4.2 ORRUNBUHTADUS Čoahkkima jođiheddjiin lea ovddasvástádus šiehtadit oktasaš penšonhatti čoahkkima buot oasseváldiid ovddas ovdal čoahkkima. Penšonhattis galget leat mielde buot golut, mas lea mielde borramuš, juhkamuš, idjadeapmi, čoahkkinlanjaid ja konferánsalanjaid láigu, mátkkit j.d.

15 Šihttojuvvon penšonhaddái gullet maiddái dat oasit jándoris go áirasat čoahkkima geažil fertejit orrut čoahkkinbáikkis. Ovttaskas borademiid ovddas mat eai máksojuvvo orruma oktavuođas, máksojuvvo rehkega mielde juohke boradeami nammii mii lea ráddjejuvvon bajásguvlui borramuša geassima ektui. 4.3 HÁLDDAHUSLAŠ DÁRJUN JA BIEBMORUHTA Mátkkit Norggas Hálddahuslaš dárjun (bruvssaruhta) máksojuvvo go searvá čoahkkimiidda ja konferánssaide. Hálddahuslaš dárjun addojuvvo olles jándora (24 diimmu) ovddas dalle go Sámediggi lea máksán buot golmma borrama ovddas. Rehkenastojuvvo biebmobuhtadus ollislaš mátkejávkama ovddas, mii mearkkaša dan áigemeari rájes go mátki lea álggahuvvon dan rádjai go dat loahpahuvvo, ja borranáigegeahpádus buot borranáiggiid ovddas maid Sámediggi máksá. 4.4 LOAHPPAREHKET JA BEARRÁIGEAHČČAN Son gii lágida čoahkkimiid, semináraid j.d. Sámedikki rehkegii, galgá fuolahit ahte Sámediggi oažžu čoahkkin-/semináraprográmma ja geahčastaga das geat ledje oasseváldin ja logaldallin. Dát dieđut biddjojuvvojit rehkega vuođđun lágidemiid, buhtadusaid ja honoráraid máksima ja mátke- ja orrungoluid bearráigeahččamis. 5. OVDDASTANGOLUT 5.1 OPPALAČČAT Ovddastangolut leat borrangolut nugo lunša ja mállásat, golut vuostáiváldimiidda dahje dutkanmátkkiide, ávvomállásiidda dahje eará riepmomállásiidda. Presideanttas/dievasčoahkkinjođiheaddjis/direktevrras lea oppalaš váldi ovddastit, ja sáhttet fápmudit válddi eaŋkilmátkiid oktavuođas. 5.2 OVDDASTEAPMI SISRIIKKAS Ovddastemiid oktavuođas sisriikkas meroštallojuvvo gollorádji olbmo nammii nugo leat máksomearit ja daid gávnnat Regulativet for reiser i innlandet vuolde. Dan lassin sáhttá máksit kultuvrralaš ovdanbuktimiid goluid nugo omd. teáhterčájáhusaide, operai, ballehttii dahje valáštallandoaluide sáhttá dasa lassin maksit. Nu maiddái goluid liđiide, gárvoheaŋgundivadii j.d. 5.3 OVDDASTEAMIT OLGORIIKKAS Ovddastemiid oktavuođas olgoriikkas meroštallojuvvo gollorádji olbmo nammii nugo leat máksomearit guoskevaš riikkain ja daid gávnnat Regulativet for reiser i utlandet vuolde.

16 Áirasat geat johtet Sámedikki rehkegii, sáhttet oažžut 30 % lasáhusa guoskevaš riikka borramušmáksomearrái, jos ovddastus dagaha liigegoluid dan ektui maid regulatiivva vuođul sáhttá máksit. Dán galgá vuođustit sierra. Eaktuduvvo ahte juohke áirras geassá borramušbuhtadusas dalle go okta dahje eanet borramat leat mielde mátkeprográmmas. 5.4 LOAHPPAREHKET JA BEARRÁIGEAHČČANDAGALDUMIT Ovddastangoluid galgá duođaštit guittiiguin. Daid oasseváldiid namma ja riikagullevašvuohta, geaid ovddas gáibiduvvo máksu, galgá čuovvut siearra mielddusin rehkegii, dahje juo dieđut biddjojuvvojit mátkerehkega oassái merknader. 6. EARÁ BEALIT 6.1 PERŠOVNNALAŠ BONUSČUOGGÁT JA BONUSMÁTKKIT Dat sámediggeáirasat geat mátkkoštit dávjá, berrejit skáhppot ovdamunnekoartta geavahussii mátkkiid oktavuođas. Sámediggeáirasat eai sáhte priváhta geavahit eurobonusčuoggáid dahje eará sullasaš ovdamuniid maid lea ožžon bargomátkkiid bokte. Bonusčuoggáid čoaggima bokte ii galgga lasihahttit Sámedikki goluid. 6.2 MÁTKKIT MAID OVDDAS SÁMEDIGGI II MÁVSSE Sámediggi ii mávsse Sámediggeáirasiid mátkkiid riikačoahkkimiidda, válgačoahkkimiidda ja eará sieiva politihkalaš čoahkkimiidda iežas bellodagas/joavkkus. Jos lea eahpádus galgá go Sámediggi máksit olles dahje osiid mátkkis, de dan mearrida juogo presideanta dahje dievasčoahkkinjođiheaddji. Dát njuolggadusat bohtet fápmui dáinna mearrádusain.

17 MIELDDUS 1: MÁTKESEARVEŠIEHTADUSA BIRRA Vai bálvaluslágideapmi šaddá ekonomalaččat nu bevttolaš go vejolaš ja vai rivttes mátkkoštanvuohki ja haddi válljejuvvo jna., de lea Sámediggi dahkan šiehtadusa mátkeservviin Via Travel Norge AS/Via Travel Alta. Šiehtadusa ulbmil lea Sámedikki mátkediŋgomiid dahkat nu bevttolažžan go vejolaš, sihke goluid ja áiggi dáfus. Mátkesearvi galgá fuolahit ahte buohkat geat mátkkoštit Sámedikki ovddas, diŋgojit rabáhttabileahtaid. Šiehtadussii gullet buot diŋgomat virgemátkkiid oktavuođas, dakkár lágidemiid oktavuođas go kurssaid, konferánssaid ja dakkár stuorát čoahkkinlágidemiid oktavuođas go divasčoahkkima, lávdegodde- ja joavkočoahkkimiid jna. Šiehtadusa vuođul sii fállet goluid dáfus buot beakileamos mátkkiid. Buot mátkebálvalusat (girdibileahtat, hoteallaorrumat, biilaláigoheamit jna.) galget diŋgojuvvot dán mátkesearvvi bokte: Via Travel Alta (šiehtadus gusto rájes rádjai). VIA Booking (online) lea vuogas veahkki geavaheaddjái ja fuolaha du mátkediŋgoma interneahta bokte almmá mátkesearvvi veahki haga. Dán vuogádaga bokte sáhttá diŋgot girdi, hotealla ja láigobiilla. Mii rávvet geavahit ieš-bookema dábálaš mátkkiin. Maŋŋágo šiehtadus geavahit VIA Booking (online) lea dahkkojuvvon, de ožžot áirasat persuvnnalaš geavaheaddjinama ja beassansáni nu ahte besset VIA Travels iešdiŋgonvuogádahkii. Diŋgonduođaštus interneahta bokte sáddejuvvo e-posttas šiehtaduvvon vuostáiváldiide, ja vejolaš mátkedokumeanttat sáddejuvvojit šiehtadusa mielde. Danne mii ávžžuhit buohkaid sáddet e-poastačujuhusaset deike: Sámediggi ja VIA Travel Alta áigot geavahit sierra Web-reaiddu gieđahallat stuorát čoahkkimiid/konferánssaid nu go ovdamearkka dihtii dievas-, lávdegodde- ja joavkočoahkkimiid. Dieđut mátkkoštanvejolašvuođaid, hoteallaid, dieđihanskoviid jed. birra, biddjojit dán Web-čujuhussii. Juohke čoahkkin/konferánsa oažžu sierra Web-čujuhusa, masa beassá dieđihit oassálastima iežas beassansániin ja mas beassá registreret oassálastiid. Go áigu oassálastit čoahkkimiidda, kurssaide ja semináraide maid earát lágidit, muhto maid Sámediggi máksá, de diŋgojuvvo ja máksojuvvo mátki dábálaš láhkai bokte. Eaktun lea ahte dievasčoahkkinjođiheaddji dahje presideanta lea dohkkehan čohkkin-, kursa- ja semináraoassálastima. Diŋgot sáhttá maiddái njuolgga Via Travel Alta bokte telefovnnas , telefávssas , dahje e-poasttas

18 MIELDDUS 2: KREDIHTTAKOARTAŠIEHTADUSAID BIRRA Sámedikkis lea dál šiehtadus Diners Club Norge A/S:in, mii fállá kredihttakoarttaid Diners Club ja Eurocard Gold. Šiehtadus gusto rájes rádjai. Koarttat leat persuvnnalaččat, ja juohkehččas lea njuolgga ovddasvástádus kredihttakortasearvái. Sámediggi máksá jahkedivada mii čállojuvvo mátkerehkegii. Sii geat ožžot buhtaduvvot kredihttakortadivada, galget nu guhkás go vejolaš, geavahit dán kredihttakoartta virgemátkkiin. Dábálaš koartta jahkedivada ja bajit dási koartta jahkedivada erohus, ovdamearkka dihtii gollekoartta ja platiidnakoartta jahkedivadiid erohus, ii buhtaduvvo. Koartta geavaheapmi Mátkkiid oktavuođas sáhttá korttain máksit ovdamearkka dihtii bileahtaid, hoteallaidjademiid, togabileahtaid, taksirehkegiid ja sullasaččaid. Mátkkit mat máksojuvvojit koarttain, leat hui bures dáhkiduvvon (dain lea mátke-, veahkke-, lihkohisvuođa- ja diŋgonmáhcahandáhkádus). Galgá leat korttain máksán eanet go 50 % mátkkis. Go mátki lea loahpahuvvon, de fievrriduvvojit golut mátkerehkegii. Koartaeaiggát máksá ieš goluid koartasearvái, muhto oažžu ruovttoluottamáksojuvvot mátkegoluid mátkerehkega bokte. Jus koarta geavahvvo mánu loahpas, de lea kredihttaáigi sullii 20 beaivvi. Jus koarta geavahuvvo mánu álggus, de lea kredihttaáigi sullii 45 beaivvi. Stáhtabargiide (maiddái Sámediggeáirasiidda) fállá Diners koarta 75 ruvdnosaš jahkedivada (dábálaš haddi lea 695 ru jahkái). Sis geain lea Diners koarta dábálaš hattiin, besset sirdit dán stáhtabargiid fáladahkii go váldet oktavuođa Diners Clubain. Kredihttakoartadiŋgoma ohcanskovi fidnet dás: jus háliidat Diners Club koartta ja dás: jus háliidat Eurocard Gold. Dábálaš koartageavaheami oktavuođas ii dárbbaš máksit divadiid iige eará goluid (earret dalle go váldá reaidaruđa). Kredihttakoarttat leat persuvnnalaš koarttat. Dat mearkkaša ahte koartta sáhttá maiddái geavahit priváhta atnui ja buot koartta ovdduid oažžu maiddái priváhta geavaheami oktavuođas. Juohke ovttaskas koartaeaiggádis lea ovddasvástádus koartta geavaheamis ja buot máksingáibádusain.

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå 1 Virkeområde Dette reglement omfatter Sametingets politiske

Detaljer

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ!

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! Duolbmahallamis vuostálastimii: sámi nuorat čoahkkanit moriheapmái! NSR Nuorat vuolgit Ušlui ja devdet čoahkkinlanja NSRa riikkačoahkkimis! Searvva don maid! Juste don leat bovdejuvvon

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani og Street Movement Foto: Jo-Kyrre Skogstad Bestillingstilbud til 5.-10. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune.

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

HR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN

HR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN HR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN Desember 2017 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BEVERTNING... 3 KMDs retningslinje SPH pkt. 10.11.3 med NTNUs kommentarer... 3 10.11.3 Bevertning - godtgjøring

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 Til stede: Per A. Bæhr Inga Manndal Egil Olli Erling Fløtten Berit Ranveig Nilssen Tormod Bartholdsen Gaute Henriksen Innkalling

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

Reisepolicy - NITO. Hensikt

Reisepolicy - NITO. Hensikt Reisepolicy - NITO Hensikt... 1 Omfang... 2 Vurdering før reise... 2 Ansvar... 2 Avtalepartnere... 2 Forsikring... 3 Reisebestilling rutiner... 3 Reiser for ansatte i NITO og tillitsvalgte som reiser ofte...

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

VIVA - en meksikansk maskereise

VIVA - en meksikansk maskereise VIVA - en meksikansk maskereise ved Jonas Cadena og Federico Peña Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Bli med på en forrykende maskereise til Mexico! I dette kunst- og musikkverkstedet

Detaljer

Ny særavtale om dekning av utgifter til dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge med virkning fra 22. juni

Ny særavtale om dekning av utgifter til dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge med virkning fra 22. juni Ny særavtale om dekning av utgifter til dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge med virkning fra 22. juni 2018 31.12.19. Forhandlingene om ny særavtale for dekning av utgifter til reise og

Detaljer

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST v /Marita Isobel Solberg Illustrasjon: Anders Sunna Den kulturelle skolesekken på turné til 28. september-2. oktober: Porsanger og Kautokeino 12.-23. oktober:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006. Møtested og -tid: Lakselv Hotell, Lakselv. Deler av styret hadde møte med Bedriftskompetanse mandag 3. april fra kl.

Detaljer

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og Plutselig sirkus! - forestilling og workshop v /Morten Uglebjerg Norli og Øystein Hvamen Rasmussen Foto: Werner Juvik Bestillingstilbud til 1.-10. klasse side 1 Om produksjonen Dette tilbudet har 2 alternativer:

Detaljer

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka Dutnje gii orut biebmoruovttus 0-12 jagigaskka DEHÁLAŠ TELEFONNUMMIAT: Bearráigeahčči: Áššemeannudeaddji mánáidsuodjalusbálvalusas: Ovdasátni ollesolbmuide Dát gihpa lea ráhkaduvvon 0-12 jahkásaš mánáide

Detaljer

Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda

Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda Sámedikkis mearriduvvon skábmamánu 27. b. 2008. Etiske retningslinjer for Sametingets politikere Vedtatt i Sametinget 27. november 2008. ETIHKALAŠ NJUOLGGADUSAT

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no.

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Njuolggadusat movt geavahit ESAS-r Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Áigumuš ja viidodat

Detaljer

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10 Utmarksutøvere kommuner og andre interesserte Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12.

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1 30 oahppočuoggá Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. 1. Fága namma Oahpponeavvopedagogihkka 1 Læremiddelpedagogikk

Detaljer

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter SAMEDIGC SAMETINGET Såmi månåidteåhter. Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA /8SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUI/DERES REF. Siri Wemberg, +47 78 47 41 64 siri.wemberg@samediggi.no MIN

Detaljer

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka.

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. 1. Duogáš ja ulbmil. Innovašuvdna Norga ja Sámediggi galget ovttasbargat ealáhusovddidemiin sámi guovlluin. Ovttasbarggu bokte galgá Sámediggi

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Den kulturelle skolesekken Bestillingstilbud til 2.-5. klasse side 1 Om produksjonen Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage ut av 30 bilder? Hvor mange

Detaljer

REISEPOLICY FOR DEN NORSKE OPERA & BALLETT

REISEPOLICY FOR DEN NORSKE OPERA & BALLETT REISEPOLICY FOR DEN NORSKE OPERA & BALLETT 1.0 FORMÅLET MED REISEREGLENE Formålet med DNO&Bs reiseregler er å lage enhetlige retningslinjer for hele Selskapet med spesielt fokus på økonomi, effektivitet

Detaljer

EVENTYRLIGE STREKER. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA

EVENTYRLIGE STREKER. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA EVENTYRLIGE STREKER v / BJØRN OUSLAND Bilde/ illustrasjon: Bjørn Ousland Den kulturelle skolesekken på turné til Nesseby, Tana, Porsanger, Karasjok og Kautokeino 4.-12. mai 2015 5. (- 7.)kl side 1 Om produksjonen

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Nesseby og Tana 9. - 20. februar 2015 side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii!

Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii! www.oif.no Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii! «Opptreningssenterets mål er å bidra til funksjonsforbedring og økt livskvalitet for enkeltmennesket»

Detaljer

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Hva er joik, og

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 2011 kopibuhtadus 2012 soabadallamat * Kopivederlag 2011 Forhandlingene 2012 1 2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2012:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 1.605.596,- buhtadusruđa, oktan reanttuiguin.

Detaljer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi norsk versjon etter samisk, s. 3 Fiskeri- og kystdepartementet Guolástus- ja riddodepartemeanta Postboks 8118 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@fkd.dep.no Gulaskuddancealkámuš Doaresbealbáikkiid earit 2006

Detaljer

Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands med virkning fra 22. juni

Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands med virkning fra 22. juni Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands med virkning fra 22. juni 2018 31.12.19. Forhandlingene om ny særavtale for dekning av utgifter til reise og kost innenlands endte i brudd

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Om økonomireglementet I henhold til vedtektenes

Detaljer

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER Retningslinjer For tjenestereiser Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER OG REGULATIV FOR REISER INNENLANDS RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER 1. Formål

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? Kan jeg utføre en joik?

Detaljer

3. Maŋiduvvon áigemearri válbmet prošeavtta/ doaibmabiju/ Utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket

3. Maŋiduvvon áigemearri válbmet prošeavtta/ doaibmabiju/ Utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket Raporterenskovvi - Rapporteringsskjema 1. Dieđut doarjjaoažžu/ doarjaga birra Opplysninger om tilskuddsmottaker/tilskudd Namma/Navn: Čujuhus/Adresse: Poastanr. Ja báiki/postnr. og- sted: Telefonnr: Vearrasuohkan/Skattekommune:

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning.

Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Partene ble en enige om følgende endringer i Særavtale for reiser utenlands for statens regning. De nye satsene i 10 nr. 2 og i Vedlegget gjelder med

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

VEAHKAVÁLDINVUOSTÁIVÁLDIN

VEAHKAVÁLDINVUOSTÁIVÁLDIN Samisk - Sámegillii VEAHKAVÁLDINVUOSTÁIVÁLDIN Seksuálalaš veahkaváldimiidda ja veahkaválddálašvuođaide lagas oktavuođain Medisiinnalaš veahkki ja ráđđeaddin Jándor birra rabas Beroškeahttá politiijaváidagis

Detaljer

VEAHKAVÁLDINVUOSTÁIVÁLDIN

VEAHKAVÁLDINVUOSTÁIVÁLDIN Samisk - Sámegillii VEAHKAVÁLDINVUOSTÁIVÁLDIN Seksuálalaš veahkaváldimiidda ja veahkaválddálašvuođaide lagas oktavuođain Medisiinnalaš veahkki ja ráđđeaddin Jándor birra rabas Beroškeahttá politiijaváidagis

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Musikk på serbisk

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Musikk på serbisk Skolekonsertordning Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Klassetrinn: 1. - 7. klasse

Detaljer

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no Adresseliste / Čujuhuslistu Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no 02.01.2012 Felt 4 Karasjok - Forslag til interesserepresentanter Finnmarkskommisjonen

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Retningslinjer for tjenestereiser ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Retningslinjer for tjenestereiser ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 2. Bruksområde og målgruppe... 2 3. Formål... 2 4. Reisemåte... 2 5. Bruk av avtaler/rabattordninger...

Detaljer

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-1 Administrative bestemmelser - Endring av retningslinjer for bruk av statsmidler til representasjon Dato: 22.01.2004 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Riikkastivrračoahkkin 02/07 Landsstyremøte 02/07 Báiki/Sted: Telefunčoahkkin Telefonmøte Áigi/Tid: 18.04.07,

Detaljer

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll. GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 15.01.2015 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012.

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. 01.03.2012 GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda skal legge forholdene til

Detaljer

Retningslinjer/reisepolicy for reiser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Retningslinjer/reisepolicy for reiser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Retningslinjer/reisepolicy for reiser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 1 Innhold 1. OMFANG OG VIRKEOMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OG GODKJENNING... 3 4. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 Møtested og -tid: Comfort Hotell, Tana. Onsdag 22. fra kl. 12.00 kl. 18.00. Torsdag 23. fra kl. 08.00 12.00 Møteleder:

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 16.03.2006 ansvarlig: Versjon: 3 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

ELIN KÅVEN - den arktiske alven

ELIN KÅVEN - den arktiske alven Rikskonsertenes Skolekonsertordning ELIN KÅVEN - den arktiske alven Foto: Solveig Selj Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 114VY11 Rikskonsertenes Skolekonsertordning

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma. Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005. Válgabiire 13 Lulli-Norga / Valgkrets 13 Sør-Norge

Valgprogram / Válgaprográmma. Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005. Válgabiire 13 Lulli-Norga / Valgkrets 13 Sør-Norge Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire 13 Lulli-Norga / Valgkrets 13 Sør-Norge Aili Keskitalo Presideantaevttohas/ Presidentkandidat Jienas NSR! Stem NSR! 1. Rita-Alise

Detaljer

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Vedtatt 25. november 2015 Innhold Reisepolicy for... 1 Norges musikkhøgskole... 1 Innhold... 2 1. Omfang og virkemåte... 3 1.1. Revidering av retningslinjene... 3

Detaljer

For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Marg & Bein

For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Marg & Bein Marg & Bein v / Arne Svingen, Ingunn Aamodt og Jon Ewo Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Tana, Nesseby 10.-14. februar side 1 Om produksjonen Marg & bein-serien var

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. ANSVARSFORHOLD 2 LANDSMØTET 2 LANDSSTYRET 2 UTDANNINGSFORBUNDETS ØKONOMIFUNKSJON 2 ARBEIDSUTVALGET 2 KONSULENTEN 2 LOKALLAGSSTYRET 2 2. RUTINER

Detaljer

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 SUOIDNEMÁNNU 2015 2015/2016 JULI 2015 1 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2015/2016 m.m. Suoidnemánnu

Detaljer

Å leve med demens. Norsk/Nordsamisk

Å leve med demens. Norsk/Nordsamisk Å leve med demens Eallin demeanssain Informasjon til deg som har en demenssykdom Dieđut dutnje, geas lea demenansadávda Norsk/Nordsamisk Hva er demens? 2 Demens er en folkesykdom og over 70 000 mennesker

Detaljer

ADGANGEN TIL SAMETINGET REGLEMENT

ADGANGEN TIL SAMETINGET REGLEMENT ADGANGEN TIL SAMETINGET REGLEMENT Dette reglementet er vedtatt av Sametingets møtelederskap den 18.12.2006 og revidert av plenumsledelsens i møte 03.11.2015. 1 Formål og virkeområde Reglementet skal sikre

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GRUNNLAG 2 2. ANSVARSFORHOLD I ORGANISASJONEN 2 LANDSMØTET 2 LANDSSTYRET 2 UTDANNINGSFORBUNDETS ØKONIMISEKSJON 2 ARBEIDSUTVALGET 2 LOKALLAGSSTYRET

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 -

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske

Detaljer

Suonjardikšu >>> < Dieđut borasdávdda birra. Kuratiiva dikšu Ulbmil lea buoridit dahje dálkut buhcciid geain leaš man nu lágan borasdávda.

Suonjardikšu >>> < Dieđut borasdávdda birra. Kuratiiva dikšu Ulbmil lea buoridit dahje dálkut buhcciid geain leaš man nu lágan borasdávda. Suonjardikšu < Dieđut borasdávdda birra Ulbmil dáinna árkkain lea addit oanehis ja obbalaš dieđuid buhcciide, lagamusaide ja eará berošteddjiide suonjardivššu birra. Buohcceviesus gos galggat dikšojuvvot

Detaljer

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011 Reiseregninger i ESS Oppdatert høsten 2011 Agenda Beskrivelse av prosessen i ESS Valg av reiseskjema (type reise) Registrering av generelle data Flere reisemål Kostgodtgjørelse og fradrag Nattillegg Kilometergodtgjørelse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 15 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE Lievlaráhkadanápparahta Gávdnojit máŋggalágán lievlaráhkadanápparahtat.

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Barnehage og skole - felles v/ Anne Marit Presterud Stab v/ Edel Eikeseth Finans - Stab v/ Bjørg Sørhage Helse

Detaljer

Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune

Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune De kontraherende parter, Sametinget i Norge og Tromsø kommune, erkjenner at samene er ett folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Fakta om demens Norsk/Nordsamisk

Fakta om demens Norsk/Nordsamisk Fakta om demens Norsk/Nordsamisk Demens 2 Det er i dag 71.000 personer med demens i Norge, og man regner med at antallet vil fordobles frem mot 2040. Demens er en av våre største folkehelseutfordringer,

Detaljer

Forsvarets Personell- og vernepliktssenter/personell- og lønnsavdelingens (FPVS/PLA) retningslinjer for flytting til utlandet

Forsvarets Personell- og vernepliktssenter/personell- og lønnsavdelingens (FPVS/PLA) retningslinjer for flytting til utlandet Vedlegg 5 Forsvarets Personell- og vernepliktssenter/personell- og lønnsavdelingens (FPVS/PLA) retningslinjer for flytting til utlandet Innhold Vedlegg 5... 1 Forsvarets Personell- og vernepliktssenter/personell-

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 01.01.2017 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.01.2017. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Landsstyre Riikkastivra Báiki/Sted: Tromsø Romsa Áigi/Tid: 19.-21.01.07 Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka,

Detaljer

Kåfjord kommunes kursstøtte i samisk språk til foresatte med barn som har samisk i barnehage og i grunnskole

Kåfjord kommunes kursstøtte i samisk språk til foresatte med barn som har samisk i barnehage og i grunnskole Kåfjord kommunes kursstøtte i samisk språk til foresatte med barn som har samisk i barnehage og i grunnskole 1. Personopplysninger Etternavn og fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Telefon: E-post: Postnr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER VED HiOA

RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER VED HiOA RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER VED HiOA 1) Overordnede prinsipper... 2 2) Bruksområde og målgruppe... 2 3) Formål... 2 4) Reisemåte... 2 5) Reise med bil... 3 6) Hoteller/restautranter... 3 7) Bruk

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning 1 Innlogging fra PC på arbeidsplass Når du er innlogget på egen PC på jobb går du til «Min side» på Visma. Under fanen Meg selv finner du Reiseregning som

Detaljer

Jahkedieđáhus. Govven: Per Chr. Biti

Jahkedieđáhus. Govven: Per Chr. Biti Jahkedieđáhus 2006 1 Govven: Per Chr. Biti Sisdoallu Ovdasátni...4 1.1 Logo...5 1.2 Riektevuođđu ja organisašuvdnahápmi...5 1.3 Guokte fišuvnna...5 1.4 Ovttasbargoguimmiid válljen...5 2. FeFo orgánaid

Detaljer

Innst. S. nr. 12. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 12. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 12 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 34 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kvalitetsreformen.

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide

Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide Finnmárkku fylkkagirjerádju, Sámedikki girjerádju ja Ibby: Norsk barnebokforum bovdejit bibliotekáraid, oahpaheddjiid, ovdaskuvlaoahpaheddjiid ja buohkaid earáid geat beroštit

Detaljer

ICE MUSIC. / Terje Isungset. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA. Foto: Emilie Holba

ICE MUSIC. / Terje Isungset. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA. Foto: Emilie Holba For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VGS ICE MUSIC v / Terje Isungset Foto: Emilie Holba side 1 Om produksjonen Bli med inn i Terje Isungsets magiske ismusikk-univers! Han er en norsk

Detaljer

SÁMI HISTORJÁ 2 15 oahppočuoggá

SÁMI HISTORJÁ 2 15 oahppočuoggá OAHPPOPLÁNA SÁMI HISTORJÁ 2 15 oahppočuoggá Dohkkehuvvon 31.10.2012 DOS, lohkanmearri rievdaduvvon ja dohkkehuvvon 21.1.2013. 1. OAHPPOOVTTADAGA NAMMA Sámi historjá 2 Samisk historie 2 Sámi history 2 2.

Detaljer