Intern korrespondanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intern korrespondanse"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Barnehage og skole - felles v/ Anne Marit Presterud Stab v/ Edel Eikeseth Finans - Stab v/ Bjørg Sørhage Helse og inkludering felles v/ Finn Strand Bkni - Stab v/ Bodil Bye Stavang BNES - Stab v/ Ove Foldnes Byrådsleders avdeling - Felles v/ Arne Mikael Landro Bystyrets kontor v/ Roar Kristiansen Fra: Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap/hr-seksjonen Dato: 21. juni 2010 Saksnr.: Saksbehandler: MKJ Emnekode: SARK-0841 DEL 1: Retningslinjer for tjenestereiser i Bergen kommune fra Formål med retningslinjene: Formålet med "Retningslinjer og rutiner for tjenestereiser" er å gi Bergen kommunes medarbeidere ensartede retningslinjer som skal bidra til kvalitet og en etisk standard slik at ansatte til enhver tid opptrer representativt, rasjonelt, økonomisk og i tråd med gjeldende regelverk.

2 Økonomi og miljøhensyn er hovedmomenter i Bergen kommune denne rutinen. "Den største miljøeffekt oppnås dersom behovet for reisen elimineres eller reduseres". Bergen kommune skal: Ha åpne og tydelige retningslinjer/regler for håndtering av tjenestereiser. Ha et bevisst forhold til og respektere de sentrale avtaler som er gjort av Bergen kommune Velge rimeligste alternativ innen avtaler og regler, herunder foreta tidlige bestillinger når det er mulig Velge grønt innen avtaler og regler. Den enkelte skal, i samråd med leder, til en hver tid avveie tidsbruk, miljøvennlighet og optimal ressursbruk ved bestilling: Rimelig tidsbruk på mest mulig miljøvennlig reise og økonomisk laveste mulige pris. Akkurat hvor skjæringspunktet blir ved den enkelte reise, vil endre seg etter reiserute, tilgjengelighet, oppdragets art og den ansattes/ konsernets interesser. Reise- og reiseutgifter skal godkjennes av nærmeste leder. Ved ev. regel-/ rutinebrudd, skal leder se til at praksis straks endres og blir i tråd med "Rutine for tjenestereiser". Ha "Likhet for loven": Rutinen gjelder alle tjenestereiser som skal belastes Bergen kommune. Bergen kommunes "Retningslinjer for tjenestereiser" bygger på KS sin sentrale generell særavtale nr Reiseregulativet, Bergen kommunes HR -strategi og Bergen kommunes tilhørende rutiner og avtaler. Særavtale nr Reiseregulativet slår fast at Særavtale for reiser innenlands for statens regning: "med hensyn til skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining" og Særavtale for reiser utenlands for statens regning: "med hensyn til skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining", gjøres også gjeldende for kommunalt ansatte. 1: Tjenestereiser En tjenestereise er definert som pålagte og/ eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/ oppdragsgiver. Reiser av fast rutinemessig karakter i forbindelse med ordinær tjeneste som ikke trenger spesiell godkjennelse av arbeidsgiver er ikke tjenestereiser. 2 av 7

3 2: Reisen skal være nødvendig og dekkes av arbeidsgiver Videokonferanse eller annen elektronisk kommunikasjon skal vurderes som alternativ for reise når dette tilbudet er på plass Bergen kommune skal som arbeidsgiver selv dekke arbeidstakerens utgifter til reise i tjeneste knyttet til kommunen. Dette følger av "Etisk standard for Bergen kommune" vedtatt av bystyret I henhold til "Etisk standard" skal folkevalgte og ansatte i kommunen aktivt unngå å komme i situasjoner der det kan stilles spørsmål til den ansattes uavhengighet og habilitet. Alle reiser skal skriftlig godkjennes av leder med anvisningsmyndighet i henhold til fullmaktsstrukturen (for eksempel resultatenhetsleder). Alle utenlandsreiser skal godkjennes av kommunaldirektør.. Kommunaldirektørenes får godkjent utenlandsreiser og anvist reiseregninger hos kommunaldirektør for Byrådsleders avdeling. Kommunaldirektør for Byrådsleders avdeling får tilsvarende godkjenning hos kommunaldirektør for Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling. Politiske rådgivere, byråder og byrådsleder får tilsvarende godkjenning og anvisning av kommunaldirektør for Byrådsleders avdeling., Det skal vurderes å benytte tog 1 eller annen kollektivtransport for å gjøre reisen så miljøvennlig som mulig. Reisemåte avgjøres ut fra en totalvurdering. Dersom reisen er pålagt, har man i henhold til "Retningslinjer for tjenestereiser utover ordinær arbeidstid" rett til å få godkjent reisetid ut over normal arbeidstid som plusstid eller å få vanlig timebetaling. Dette skal gjøres før man reiser, jf BKDOK En flyreise fra Bergen til Oslo tilsvarer 27 togreiser i CO2-utslipp. Hvis hver bergenser hadde byttet ut en t/r flyreise til Oslo med tog ville en spart CO2-utslipp tilsvarende årlig utslipp fra biler. På toget kan du dessuten få gjort arbeid på bærbar PC med strømtilkobling og evt. mobilt bredbånd. 3 av 7

4 3: Reiser knyttet til oppdrag for ekstern oppdragsgiver Ansatte i Bergen kommune har reisevirksomhet knyttet til foredrag, kurs med mer for eksterne oppdragsgivere som annen offentlig virksomhet (stat, kommune, fylke) eller kommersielle aktører som leverandører til Bergen kommune mm. Samhandling og erfaringsutveksling er positivt, men oppdrag for eksterne må ikke få et slikt omfang at det går ut over ens ordinære virke i Bergen kommune. Følgende prinsipper skal legges til grunn: 1. Alle oppdrag for eksterne oppdragsgivere skal godkjennes skriftlig av nærmeste leder. 2. For kommersielle aktører skal det vurderes å kreve honorar for oppdraget. Eventuelle honorar faktureres fra og mottas av Bergen kommune - ikke den ansatte privat. 3. Bestilling av reisen foretas av den reisende og betales av Bergen kommune. 4. Kostnader som skal dekkes av oppdragsgiver(reise, overnatting, diett etc.) skal betales av Bergen kommune og viderefaktureres aktuell oppdragsgiver. 5. Den ansatte leverer reiseregning på vanlig måte. 4: Bestilling av reisen Den reisende må selv bestille reisen. Tidligere ordning med "bestillere" på de ulike avdelingene opphører. Fakturabehandlers ressursnummer skal alltid oppgis ved bestilling. Fakturabehandler skal like i etterkant av bestilling orienteres om kommende belastninger samt reisens formål. Endring av bestilte reiser medfører ofte en merkostnad for Bergen kommune gjennom at det ikke gis full kostnadsrefusjon. Endring av reiser skal begrunnes og godkjennes av leder på samme måte som godkjenning av selve reisen. Det er leders plikt å sikre god og riktig kostnadsoppfølging. Det er ikke anledning til å bestille privatreiser gjennom Bergen kommunes reisebestillingsavtale. Hvis privat følge som for eksempel ektefelle/samboer til en ansatt i Bergen kommune deltar på en tjenestereise, må den ansatte på bestillingstidspunktet be kommunens reisebyrå om å fakturere ham/henne privat for ektefelles/samboers kostnader. Bestiller informerer straks i etterkant om sin bestilling (tidspunkt, formål og sum) til avdelingens fakturabehandler. Dette for å sikre at bestillingssum og regningssum stemmer. 4 av 7

5 TOG For nærmere informasjon om avtalen med NSB og fremgangsmåte for bestilling, se 2 Se også "Retningslinjer for tjenestereiser utover ordinær arbeidstid": BKDOK FLY, HOTELL OG LEIEBIL Bestillinger gjøres av den enkelte ansatte selv. Alle skal benytte Bergen kommunes reiseportal. Se for nærmere informasjon om fremgangsmåte for bestilling. Flyreiser: Bestilling skjer gjennom reiseportalen til Bergen kommune. Ansatte skal søke å reise på rimeligste måte og benytte lavprisbilletter der dette er mulig. Hotell: Bestilling skjer gjennom reiseportalen, som ved flybestilling. Dersom overnatting/diett er en del av en kurspakke, skal denne kostnaden fremkomme på reiseregning og vedlegg. Leiebil: Bestilling skjer gjennom reiseportalen, som ved flybestilling. Det skal innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke- rutegående transportmidler, som leiebil. Forhåndssamtykke kan gis for flere tjenestereiser. Hvis det ikke er innhentet forhåndssamtykke må det på reiseregningen redegjøres for hvorfor det er behov for leiebil. 5: Reiseregning Det skal alltid leveres reiseregning i forbindelse med tjenestereise - også i de tilfeller en ikke har utlegg som skal refunderes.( Nytt mars 2010). Skjema skal forelegges leder senest innen 14 dager etter hjemkomst. Alle utgifter i forbindelse med den aktuelle reisen skal bekreftes av den reisende, også de utgifter som er betalt av kommunen. Reiseregningen skal således vise reisens totale kostnad. Utgifter som er belastet kommunen direkte skal fremkomme av reiseregningen. ( Disse skal komme til fratrekk slik at netto- sum er lik refusjonsberettiget beløp til den ansatte). Ved gruppereiser: se sist i pkt Eksempelvis vil du med privat sovekupe på nattoget fra Bergen til Oslo kunne våkne i sentrum ferdig uthvilt. 5 av 7

6 Dokumentasjon: Ferdig utfylt reiseregningsskjema leveres nærmeste leder. Alle bokførte kostnader i forbindelse med reisen skal være dokumenterte og det krever at du tar vare på alle billetter og kvitteringer. Dette gjelder også for kostnader som føres direkte i Agresso. Reisedokument/billetter (bestillingsbekreftelse som viser sted, periode og beløp er tilstrekkelig dersom faktura ikke er tilgjengelig på tidspunkt for innlevering av reiseregning), kursbekreftelse, program, agenda eller lignende og alle originalkvitteringer over utlegg vedlegges reiseregning. 3 Skjema og oversikt over satser finnes her, se vedlegg 6: Spesielt for studiereiser og gruppereiser Det er fremdeles rom for at en person kan bestille på vegne av en gruppe. I disse tilfellene skal den som bestiller lage reiseregning for reisen og få den attestert av sin leder. Dette medfører at det ikke skal bestilles noen reiser, verken individuelt eller for grupper, uten at det følges opp med reiseregning og vedlegg, Bestiller påtar seg med andre ord også å følge opp med reiseregning/ vedlegg. Kostnader til slike reiser skal alltid være dokumentert med deltagerliste og program for reisen. Programmet må vise at hovedhensikten med reisen er av faglig karakter. Om noen har fått reiseforskudd, må vedkommende alltid selv levere reiseregning. Se: kommune for nærmere informasjon om gruppereiser. 7: Reiseforskudd Skjema "avtale - innvilget reiseforskudd" må være utfylt og signert før forskuddet utbetales. Reiseforskudd skal trekkes fra på reiseregningen. Hvis det ikke sendes inn reiseregning for mottatt reiseforskudd vil det utbetalte forskuddet i sin helhet trekkes fra lønnen 2 måneder etter at reiseforskuddet er utbetalt. 3 Jf BF 5-9 og skattebetalingsforskriften , tredje ledd og ) 6 av 7

7 DEL 2: Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsleder). Alle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør. ( Vedr kommunaldirektører, politiske rådgivere og byråder: Se pkt.2 ) 2. Det skal innhentes særskilt forhåndssamtykke til å benytte første klasse eller ikkerutegående transportmiddel (eks.: drosje, egen bil, leiebil) dersom nødvendig. 3. Bestilling skal foretas av den reisende. 4. Fakturabehandler skal orienteres om de aktuelle bestillinger samt reisens formål. 5. Det må tas vare på alle billetter, kvitteringer, program, kursbekreftelser eller annen dokumentasjon i forbindelse med gjennomført tjenestereise. 6. Reiseregning skrives omgående og senest 14 dager etter reisen. Vedlegg reiseregningen dokumentasjon nevnt under pkt. 5. Vær obs på at måltider dekket av arbeidsgiver/ oppdragsgiver skal trekkes fra diett. 7. Mottatt reiseforskudd skal føres til fradrag i reiseregningen. 8. Reiseregning skal også skrives selv om den reisende ikke selv har hatt utlegg. (Nytt mars 2010). 9. Reiseregningen skal utfylles av den reisende, men attesteres av leder og anvises i. h. t. fullmaktsreglement. Dersom reisen ikke blir gjennomført eller endres - skal leverandør kontaktes. Det må følges opp at det mottas kreditnota for bestilte reiser. Faktura skal ikke godkjennes før kreditnota er mottatt slik at disse godkjennes samtidig. Bjørg Lædre HR-sjef 7 av 7

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning

PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon...

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etiske retningslinjer... 3 3 Virkeområde... 5 4 Definisjoner... 5 1. Folkevalgt... 5 2. Kommunalt organ... 5 3. Ekstern organ... 6 4. Arbeidsgodtgjørelse...

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 13.03.15 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Mva på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 Til Vår dato - referanse /- saksbehandler 29.09.14 Aina Kristiansen 73597475 SiT Konsern v/ Bente Soknes Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 VT-sak 40/14 Valg til Velferdstingets valgkomité

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen Side 1 av 10 1. ANVENDELSE 1.1. Disse generelle betingelser for innleie av personell gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom utleier benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune TROMSØ KOMMUNE Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune 29.05.2015 Innhold Bakgrunn for saken... 2 Revisjonsgruppens medlemmer og mandat... 2 Metodikk... 3 Flyktningtjenesten i Tromsø... 4 Flyktningtjenestens

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer