Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011"

Transkript

1 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra

2 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om reiseregninger og honorarer For Microsoft Office 2003: Skjemaene åpnes med: Aktiver makroer Makrosikkerhet i Excel skal være middels (Verktøy/Makro/Sikkerhet) Skjemaene blir oppdatert ved endring i regelverk For Microsoft Office 2007 Se egen info med tips for å åpne reiseregningen i Microsoft Office 2007

3 Personopplysninger Etternavn fornavn Fødselsnummer 11 siffer Privatadresse postnummer - poststed Bankkonto 11 siffer Skattekommune nr. og navn Telefonnr. privat/ mobil arbeid settes i merknadsrubrikken E postadresse settes i merknadsrubrikken

4 Avtale Alle som utfører arbeid for Utdanningsdirektoratet, skal ha en skriftlig avtale Satser for godtgjørelse til eksterne ligger på Utdanningsdirektoratet.no sjon-om-honorar-og-reiseregninger-/

5 Lønn eller selvstendig næringsinntekt? Lønn Ikke ansatt arbeidstaker Arbeid utenfor næring for eksempel nemndarbeid i frisørfaget, foredrag og undervisningsoppdrag Selvstendig næring Arbeid i samsvar med næringskode i Brønnøysundregisteret - for eksempel næringskode: Oversettelse

6 Lønn og godtgjørelser Bruk skjema x-0125 Lønn og godtgjørelser - jf FIBEL og Utdanningsdirektoratet.no Antall timer skal spesifiseres - dato - år - tidspunkt Hvis baksiden av skjemaet ikke passer, skriv eget ark som stiftes fast til skjemaet påført regningsutsteders navn Fyll ut personopplysninger Telefonnr og e-post adresse fylles ut i merknadsrubrikken Kopi av skattekort del 2 vedlegges hvis mindre enn 50% skatt ønskes Frikort må alltid vedlegges i original Skjemaet tas ut på papir og underskrives i feltet Regningsutsteders underskrift Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og senest 1 måned etter at oppdraget er avsluttet

7 Reisens utgangs- og endepunkt SPH pkt nr 4 Reisens utgangs- og endepunkt er det sted hvor reisen begynner eller slutter Hvis du drar på jobb først, starter reisen når du drar fra arbeid Du har da ikke rett på å få dekket reiseutlegg heim - arbeidssted. Hvis du drar direkte til arbeidsstedet når du er ferdig med tjenestereisen, slutter reisen der Du har da ikke rett på å få dekket reiseutlegg arbeidssted - bopel Kostgodtgjørelse beregnes fra der reisen begynner og slutter

8 Reiseregning Bruk reiseregningsskjema utarbeidet av Senter for statlig økonomistyring ligger på Utdanningsdirektoratet.no Kun en reise tur retur pr. skjema Fyll ut personopplysninger Telefonnr og e-post adresse fylles ut i merknadsrubrikken Reisen skal utføres på den for staten hurtigste og rimeligste måte Tips refunderes ikke Ved overnatting privat, på hotell eller pensjonat, skal navn og adresse på utleier oppgis, jf. egen rubrikk på side 2 av reiseregningen

9 Reiseregning forts Hvis reisen forlenges av private grunner, må de tidspunkt som ville vært de hurtigste oppgis. Skriv i merknadsrubrikken hvorfor dato på billetter ikke stemmer med de fiktive datoene Utlegg betalt av oppdragsgiver føres på side 2 Hvis andre har betalt reiseutlegg, skrives dette i merknader på side 2 Reiseregningen må tas ut på papir og underskrives av regningsutsteder Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og senest 1 måned etter at reisen er foretatt

10 Refusjon av reiseutgifter Ulegitimerte - F eks parkometer-, bom-, bro- og tunnelutgifter, piggdekkavgift Legitimerte - Utgifter til soveplass og plassbillett - Parkeringsavgift - Utgifter til tjenestelig begrunnede telefonsamtaler, telefakser og e-post/internettmeldinger - Porto, papir og konvolutter - Andre strengt nødvendige utgifter med bakgrunn i oppdraget eller reisens karakter

11 Vedlegg til reiseregning Kvitteringer på taxi, buss o.l. limes på et A4 ark og merkes med navn Flytogbilletter skal vedlegges Elektroniske billetter - også de som blir fakturert direkte til Utdanningsdirektoratet (fly, tog) Reiserute og innsjekkings/setekvittering for fly Faktura skal vise at den er betalt av regningsutsteder Program for kurset/møtet Utlegg som ikke er dokumentert, er oppgave og trekkpliktige

12 TAXI Hovedregel forhåndssamtykke På reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet Fra sted til sted opplyses Formålet med turen Hvem har vært med i samme taxi Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er forenlig med intensjonen i 3 nr.1 (hurtigste og rimeligste måte), kan arbeidsgiver/oppdragsgiver bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt avkortes.

13 Bruk av egen bil Satsen kr 3,65 pr km i Tromsø + kr 0,05 Forhåndssamtykke må innhentes Reisespesifikasjon nøyaktig redegjørelse fra - til Dersom reisens utgangs- og endepunkt er egen bolig, regnes km-godtgjørelse for hele reisen Dersom tjenestereisen begynner og/eller slutter på arbeidsstedet gjelder følgende: For tjenestereisen beregnes kmgodtgjørelse for hele strekningen. For reise i for og etterkant mellom arbeidssted og bopel, kan regnes km-godtgjørelse til/fra bolig med inntil 20 km en vei jf. Statens reiseregulativ FAD s kommentarer pkt.1 c.

14 Passasjer Satsen er kr 0,90 pr arbeidstaker Passasjeren må ha oppdrag for Utdanningsdirektoratet Forhåndssamtykke må som hovedregel innhentes Navn på passasjer, strekning og km skal oppgis i merknader Strekning fra til km for hver passasjer Har en sittet på med noen, skal navn på denne personen oppgis i merknader

15 Kostgodtgjørelse fra For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning beregnes ikke kostgodtgjørelse. Statlig regulativ Dagdiett - uten overnatting 5-9 timer kr 175, timer kr 270,- Over 12 timer kr 445,- Trekk kost dagdiett Lunsj kr 175,- Varm eller kald mat ingen betydning spise seg normalt mett Middag kr 222,50 Døgndiett - med overnatting Over 12 timer kr 580,- For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn Trekk kost døgndiett Frokost 10% kr 58,- Alltid trekk for frokost på hotell Lunsj 40% kr 232,- Varm eller kald mat ingen betydning spise seg normalt mett Middag 50% kr 290,- Arbeidstaker har opplysningsplikt i de tilfeller måltider er dekket

16 Oppdrag om bord på båter o.l. Oppdrag om bord på ferge mellom Norge og et annet land Statens særavtale for reiser i Norge gjelder Ikke oppdrag i utlandet Særavtalen for utlandet kommer derfor ikke til anvendelse

17 Måltidstrekk Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen Ingen betydning om lunsjen består av kald eller varm mat Når en blir normalt mett, regnes det som et fullverdig måltid Når alle måltider er dekket, utbetales en særskilt godtgjørelse på kr 60,- for hver 24.time

18 Overnatting Ulegitimert nattillegg ved overnatting er kr 400,- Nattillegg utbetales ikke: Ved overnatting i egen bolig (skattemessig bosted) Ved overnatting i annen bolig som en eier eller leier Der hvor staten/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter Sovekupe/lugar er inkludert i billetten Ved overnatting på hotell Pliktig til å benytte de rabattavtaler den enkelte virksomhet er bundet av Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil kr 1400,- Grunngis hvis beløpet overstiger kr 1400,-

19 Privat overnatting Nattillegg kr 400 Kostgodtgjørelse kr 580 Deles i skattepliktig del og skattefri del Med kokemulighet (hybel/brakkesats) Kr 189,- skattefri Kr 391,- skattepliktig fra Uten kokemulighet (pensjonatsats) Kr 291,- skattefri Kr 289,- skattepliktig fra

20 Kostgodtgjørelse utland PM Uten overnatting 6-12 timer 2/3 av kostsatsen for vedkommende land Fra og med 12 timer Full kostgodtgjørelse for vedkommende land Med overnatting Mer enn 1 døgn Trekk kost Frokost 10% Lunsj 40% Middag 50% For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn 11 Reiser som organiseres av arbeidsgiver/oppdragsgiver Kostgodtgjørelse skal ikke beregnes administrativ forpleining for hver 24.time kr 80,-. Enkeltmåltider som ikke dekkes under oppholdet, dekkes etter regning pr. måltid begrenset oppad til måltidstrekkene. For fram- og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse, dersom reisetiden èn vei overstiger 6 timer

21 Kurs og konferansereiser utland Program vedlegges reiseregningen Kursstart = første felles samling Kursslutt = siste felles samling Alle måltider påspandert under oppholdet 3-deling av kostgodtgjørelsen Kostgodtgjørelse for reisetiden fra reisen starter og frem til kursstart Administrativ forpleining for selve oppholdet for alle hele 24 timers perioder med full pensjon Kostgodtgjørelse fra kursets avslutning og frem til reisen avsluttes

22 Nattillegg utland fra 1.januar 2010 PM Utgifter til overnatting dekkes etter orignalregning inntil de satser som gjelder for vedkommende land Når utgifter til overnatting overstiger nattsatsen, kan nattsatsen i særskilte tilfelle overskrides. I slike tilfelle skal det gis en begrunnelse for overskridelsen. Overskridelsen skal godkjennes av leder i forkant av reisen

23 Kompensasjonstillegg Fra er satsen for kompensasjonstillegg kr 420 pr døgn ved tjenestereiser i utlandet (tidligere kr 400 pr døgn) Beløpet gis som kompensasjon for fravær fra hjemmet Godtgjørelsen gis for hele døgn og for påbegynte døgn på 12 timer og mer Hvis reisen varer mindre enn ett døgn, gis godtgjørelsen hvis fraværet har en varighet på 12 timer eller mer Kompensasjonstillegget er skattepliktig og det svares arbeidsgiveravgift for tillegget. Kompensasjonstillegget gir også rett til feriepenger. Tillegget er ikke pensjonsgivende. Innberettes i SD kode 111 A som lønn

24 Reisetid eksterne Eksterne er ikke omfattet av Hovedtariffavtalen i staten og har derfor ikke krav på godtgjørelse for reisetid Reisetid til eksterne utbetales derfor ikke i Utdanningsdirektoratet Andre statlige etater utbetaler heller ikke reisetid til eksterne

25 Innsending Honorar og Reiseregninger skal sendes: Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo Husk å merke med navn på kontaktperson/saksbehandler.

26 Utbetaling SSØ fastsetter kjøreplan for hvert år Honorar utbetales i BONUS kjøringer to utbetalinger pr måned unntatt i juli og desember Reiser utbetales i REISE kjøringer Økonomiavdelingen benytter seg av alle kjøringer som er tilbudt av vår lønnssentral SSØ

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Del 3: Lønns- og trekkoppgaver Innhold Forord Side 4 Avtrykk av oppgaveblanketten 5 1. Generelt om oppgaveplikten mv. 6 1.1 Hvem skal sende inn lønnsoppgaver 6 1.2

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer