Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll"

Transkript

1 Side 1 av 16 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Magnhild Mathisen MEDL A Inger Katrine Juuso LEDER TVP Knut Store MEDL A Berit Ranveig Nilssen NESTL SFP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Stian Lindgård Tom Ivar Haukland Rådmann Møtesekretær

2 Side 2 av 16 Saksnr PS 10/1 PS 10/2 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Referater RS 10/1 Vedr. slamtømming på eiendommen gnr. 11, bnr. 165 RS 10/2 RS 10/3 RS 10/4 PS 10/3 Vedr. kommunale avgifter for gnr. 12, bnr. 50 i Abelsborg Til alle landets ordførere Julehilsen - orientering PS 10/4 Møteplan 2010 PS 10/5 Nesseby kommune ønsker å delta i forvaltningen av verneområdet knyttet til forvaltningsplan for varangerhalvøya nasjonalpark Støtte til Haiti PS 10/6 Høringsuttalelse til: Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret for PS 10/7 Ny forskrift for fiske etter laks og sjøørret for Kl Dialogforum med følgende tema: Presentasjon sentral statistikk og betydningen av denne for Nesseby kommune og din virksomhet v/stian. Budsjett 2010 muligheter og veien videre - Overordnede mål i økonomiplanen, virksomhetsmål og virksomhetsplan v/stian - Kari eller Reidulf informerer om busjett og økonomiplan vedtatt av kommunestyret (drift, investeringer og økonomiske utfordringer fremover) - Runde hvor virksomhetslederne gir tilbakemelding til formannskapet om muligheter og konsekvenser av budsjettvedtaket. Positive tiltak som blir gjennomført i 2010 nevnes. - Budsjettdisiplin og hvordan skal virksomhetsleder opptre hvis det kan bli overforbruk Kl Kl Lunsj Ordinært formannskapsmøte Kort orientering Gjennomgang av debatthefte fra KS. Dere med e-post har fått tilsendt debatthefte fra ordfører tidligere. Fortsettelse på arbeid med næringsutvikling (Odd Arne og Ann Jorid møter)

3 Side 3 av 16 PS 10/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Behandling: Innkalling og saksliste godkjent. PS 10/2 Referater Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Behandling: Referatsakene tatt til etterretning. RS 10/1 Vedr. slamtømming på eiendommen gnr. 11, bnr. 165 RS 10/2 Vedr. kommunale avgifter for gnr. 12, bnr. 50 i Abelsborg RS 10/3 Til alle landets ordførere RS 10/4 Julehilsen orientering PS 10/3 Nesseby kommune ønsker å delta i forvaltningen av verneområdet knyttet til forvaltningsplan for varangerhalvøya nasjonalpark Administrasjonens innstilling Unjárgga/ Nesseby kommune ønsker å delta i forvaltningen av verneområdet knyttet til verneplan for Varangerhalvøya nasjonalpark Ordfører som medlem av nasjonalparkstyre. Som vara medlem for ordfører velges varaordfører Unjárgga/ Nesseby kommune mener at det må tas hensyn til samiske interesser i forvaltning av Varangerhalvøya nasjonalpark Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet Meannudeapmi: Oktasaševttohus:

4 Side 4 av 16 Unjárgga gielda lea oalle duhtavaš go ráđđehus láhčá dili hálddašit álbmotmehciid ja luonddusuodjalanguovlluid báikkálaččat ja Unjárgga gielda háliida leat mielde áirrasin Várnjárgga álbmotmeahcci stivrras. Várnjárgga álbmotmeahcci lea erenoamáš dehálaš sámi historjái ja ealáhus- ja kulturdoaimmaide. Dat oktan biologalaš máŋggabealátvuođa ulbmiliin lea dehálaš oassi álbmotmeahcci hálddašeamis ja leat vuođđun diehtobaserejuvvon hálddahus gosa maiddái čáhká sámi árbevirolaš álbmotmeahcci ja suodjalanguovlluid máhttu. Unjárgga gielda muittuha ahte lea hui dehálaš go ásahit álbmotmeahcci-/suodjalanguovlostivrra fokuserejit ahte Várnjárgga álbmotmeahci ja suodjalanguovllut leat sámiid árbevirolaš geavahusguovllut ja muđui ii sáhte buohtastahttit eará suodjalanguovlluin Norggas. Álbmotmehciid/suodjalanguovlluid stivrras galget lassin dáid evttohuvvon áirasiin maiddái leat Sámedikke beales nammaduvvon áirasat ja Várnjárgga boazodoalloguovlu geasseorohaga áirasat. Dákkár máŋggabealat stivrras lea vejolašvuohta oažžut buori hálddahusa. Stáhtaráđe breavas ja Birasgáhttendepartemeantta budjeahttaevttohusas namahuvvo dat ođđa suodjalanguovlluid hálddahusmálle ja dás čujuhuvvo man dehálaš lea ahte hálddašeaddjis lea sihke luonddufágalaš gelbbolašvuohta ja sámi kultuvrra máhttu. Hálddašeaddji ja birrasfága/dahje kulturhistorjjálaš fágaduogášolbmot galgá leat seammá seinniid siskkobealde ja ákkastallan lea ahte fágalaš čoakkálmas lea vuođđun diehtobaserejuvvon hálddahus ja lea mielde bajideamen birasgotti gelbbolašvuođa. Sihke Unjárgga gielda ja Sámediggi leaba mearridan ahte vejolaš álbmomeahcceguovddáža ásahuvvo báikkálaš kulturinstitušuvdnii. Dán láhkái sihkarastejuvvo sámiid dološ ja dálá luonddugeavaheapmi ja sin gelbbolaš- ja oahpisvuohta dáid guovlluide. Várnjárgga álbmotmeahcci ja eará suodjalanguovlluid hálddašeapmái. Dát lea departemeantta ovddasvástádus. Unjárgga gielda evttoha ásahit hálddašanguovddáža gos lea álbmotmeahcceguovddáš, álbmotmeahccehálddašeaddji, luonddubearráigeahčču ja luonddubeagadeapmi lagaš ovttasbargguin Várjja Sámi Museain ja Sámediggefágaossodagain Vuonnabađas. Unjárgga gielddastivra vállje njukčamánu 18.b. áirasiid hálddašanstivrii. Mearrádus: Oktasaševttohus buorrindohkkehuvvui ovttajjienalaččat. Mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: Unjárgga gielda lea oalle duhtavaš go ráđđehus láhčá dili hálddašit álbmotmehciid ja luonddusuodjalanguovlluid báikkálaččat ja Unjárgga gielda háliida leat mielde áirrasin Várnjárgga álbmotmeahcci stivrras. Várnjárgga álbmotmeahcci lea erenoamáš dehálaš sámi historjái ja ealáhus- ja kulturdoaimmaide. Dat oktan biologalaš máŋggabealátvuođa ulbmiliin lea dehálaš oassi

5 Side 5 av 16 álbmotmeahcci hálddašeamis ja leat vuođđun diehtobaserejuvvon hálddahus gosa maiddái čáhká sámi árbevirolaš álbmotmeahcci ja suodjalanguovlluid máhttu. Unjárgga gielda muittuha ahte lea hui dehálaš go ásahit álbmotmeahcci-/suodjalanguovlostivrra fokuserejit ahte Várnjárgga álbmotmeahci ja suodjalanguovllut leat sámiid árbevirolaš geavahusguovllut ja muđui ii sáhte buohtastahttit eará suodjalanguovlluin Norggas. Álbmotmehciid/suodjalanguovlluid stivrras galget lassin dáid evttohuvvon áirasiin maiddái leat Sámedikke beales nammaduvvon áirasat ja Várnjárgga boazodoalloguovlu geasseorohaga áirasat. Dákkár máŋggabealat stivrras lea vejolašvuohta oažžut buori hálddahusa. Stáhtaráđe breavas ja Birasgáhttendepartemeantta budjeahttaevttohusas namahuvvo dat ođđa suodjalanguovlluid hálddahusmálle ja dás čujuhuvvo man dehálaš lea ahte hálddašeaddjis lea sihke luonddufágalaš gelbbolašvuohta ja sámi kultuvrra máhttu. Hálddašeaddji ja birrasfága/dahje kulturhistorjjálaš fágaduogášolbmot galgá leat seammá seinniid siskkobealde ja ákkastallan lea ahte fágalaš čoakkálmas lea vuođđun diehtobaserejuvvon hálddahus ja lea mielde bajideamen birasgotti gelbbolašvuođa. Sihke Unjárgga gielda ja Sámediggi leaba mearridan ahte vejolaš álbmomeahcceguovddáža ásahuvvo báikkálaš kulturinstitušuvdnii. Dán láhkái sihkarastejuvvo sámiid dološ ja dálá luonddugeavaheapmi ja sin gelbbolaš- ja oahpisvuohta dáid guovlluide. Várnjárgga álbmotmeahcci ja eará suodjalanguovlluid hálddašeapmái. Dát lea departemeantta ovddasvástádus. Unjárgga gielda evttoha ásahit hálddašanguovddáža gos lea álbmotmeahcceguovddáš, álbmotmeahccehálddašeaddji, luonddubearráigeahčču ja luonddubeagadeapmi lagaš ovttasbargguin Várjja Sámi Museain ja Sámediggefágaossodagain Vuonnabađas. Unjárgga gielddastivra vállje njukčamánu 18.b. áirasiid hálddašanstivrii. Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Behandling: Fellesforslag: Unjárgga gielda/ Nesseby kommune er svært fornøyd med at regjeringen legger opp til lokal forvaltning av nasjonalparker og verneområder og Unjárgga gielda/nesseby kommune ønsker å være representert i et nasjonalparkstyre for Varangerhalvøya nasjonalpark. Varangerhalvøya nasjonalpark er særdeles viktig for samisk historie og for samisk nærings- og kulturutøvelse. Dette må sammen med formålet om å bevare det biologiske mangfoldet være en viktig del av målsetningen for forvaltningen av nasjonalparken og ligge til grunn for en kunnskapsbasert forvaltning som også rommer den samiske kunnskapen som angår nasjonalparken og verneområdene. Unjárgga gielda/ Nesseby kommune vil påpeke at det er av ytterste viktighet at det i forbindelse med etableringen av et nasjonalpark- / verneområdestyre fokuseres på at det området Varangerhalvøya nasjonalpark og andre verneområder omfatter er tradisjonelle samiske bruksområder og rimeligvis har et annet utgangspunkt enn verneområder i Norge generelt.

6 Side 6 av 16 Styret for nasjonalparken/ verneområdene må i tillegg til de foreslåtte representanter også innbefatte representanter oppnevnt av Sametinget og representanter for reinbeitedistriktet som bruker Varangerhalvøya som sommerbeiteområde. Styret vil gjennom en slik representasjon ha et godt utgangspunkt for å få til en god forvaltning. I Statsrådens brev og i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon beskrives den nye forvaltningsmodellen for verneområdene og det påpekes at det er viktig at en forvalter i tillegg til naturfaglig kompetanse skal ha kunnskap om samisk kultur der det er relevant. Forvalter skal samlokaliseres med personer med naturfaglig og/eller kulturhistorisk fagbakgrunn, og man argumenterer for at en faglig samlokalisering vil legge grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning og bidra til utvikling av viktige kompetansemiljø i lokalsamfunna. Både Unjárgga gielda/ Nesseby kommune og Sametinget har vedtatt at et eventuelt nasjonalparksenter skal etableres i tilknytning til en samisk kulturinstitusjon i området. På den måten vil den samiske bruken i fortid og nåtid og samisk kunnskap tilknyttet området sikres plass i forvaltningen av Varangerhalvøya nasjonalpark og andre verneområder. Dette er et ansvar som pålegger departementet. Unjárgga gielda/ Nesseby kommune foreslår at det bygges opp et forvaltningsknutepunkt med nasjonalparksenter, nasjonalparkforvalter, naturoppsyn og naturveiledning i nær tilknytning til kompetansemiljøet på Varanger Samiske Museum og Sametingets fagavdeling i Varangerbotn. Unjárgga gielda/nesseby kommune vil på kommunestyre 18. mars utpeke kommunens representanter til forvaltningsstyret Vedtak: Fellesforslag enstemmig vedtatt. Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: Unjárgga gielda/ Nesseby kommune er svært fornøyd med at regjeringen legger opp til lokal forvaltning av nasjonalparker og verneområder og Unjárgga gielda/nesseby kommune ønsker å være representert i et nasjonalparkstyre for Varangerhalvøya nasjonalpark. Varangerhalvøya nasjonalpark er særdeles viktig for samisk historie og for samisk nærings- og kulturutøvelse. Dette må sammen med formålet om å bevare det biologiske mangfoldet være en viktig del av målsetningen for forvaltningen av nasjonalparken og ligge til grunn for en kunnskapsbasert forvaltning som også rommer den samiske kunnskapen som angår nasjonalparken og verneområdene. Unjárgga gielda/ Nesseby kommune vil påpeke at det er av ytterste viktighet at det i forbindelse med etableringen av et nasjonalpark- / verneområdestyre fokuseres på at det området Varangerhalvøya nasjonalpark og andre verneområder omfatter er tradisjonelle samiske bruksområder og rimeligvis har et annet utgangspunkt enn verneområder i Norge generelt. Styret for nasjonalparken/ verneområdene må i tillegg til de foreslåtte representanter også innbefatte representanter oppnevnt av Sametinget og representanter for reinbeitedistriktet som bruker Varangerhalvøya som sommerbeiteområde. Styret vil gjennom en slik representasjon ha et godt utgangspunkt for å få til en god forvaltning.

7 Side 7 av 16 I Statsrådens brev og i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon beskrives den nye forvaltningsmodellen for verneområdene og det påpekes at det er viktig at en forvalter i tillegg til naturfaglig kompetanse skal ha kunnskap om samisk kultur der det er relevant. Forvalter skal samlokaliseres med personer med naturfaglig og/eller kulturhistorisk fagbakgrunn, og man argumenterer for at en faglig samlokalisering vil legge grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning og bidra til utvikling av viktige kompetansemiljø i lokalsamfunna. Både Unjárgga gielda/ Nesseby kommune og Sametinget har vedtatt at et eventuelt nasjonalparksenter skal etableres i tilknytning til en samisk kulturinstitusjon i området. På den måten vil den samiske bruken i fortid og nåtid og samisk kunnskap tilknyttet området sikres plass i forvaltningen av Varangerhalvøya nasjonalpark og andre verneområder. Dette er et ansvar som pålegger departementet. Unjárgga gielda/ Nesseby kommune foreslår at det bygges opp et forvaltningsknutepunkt med nasjonalparksenter, nasjonalparkforvalter, naturoppsyn og naturveiledning i nær tilknytning til kompetansemiljøet på Varanger Samiske Museum og Sametingets fagavdeling i Varangerbotn. Unjárgga gielda/nesseby kommune vil på kommunestyre 18. mars utpeke kommunens representanter til forvaltningsstyret PS 10/4 Møteplan 2010 Administrasjonens innstilling Formannskapet vedtar vedlagte møteplan: Gielddastivra / Kommunestyret DAG KL KJØREPLAN Ordinært Ordinært Ordinært MØTEPLAN 2010 Regnskap / Årsmelding 1. tertialrapport Budsjett og økonomiplan , milepæl 1 og Ordinært Ordinært 2. tertialrapport Kommunale avgifter og betalingssatser Ordinært Budsjett og økonomiplan

8 Side 8 av 16 Ovdagoddi / Formannskap DAG KL KJØREPLAN Ordinært Dialogforum budsjett 2010 og veien videre Ordinært Arealplan Dialogforum/ Ordinært Ordinært Ordinært Arbeidsmøte, virksomhetsledere møter Milepæl 1, milepæl 2 Konsekvensjustert budsjett/økonomiplan Ordinært Arbeidsmøte Ordinært Regnskap / Årsmelding 1. tertialrapport Budsjett og økonomiplan , milepæl 1 og Ordinært ( Kort møte før kommunestyremøtet) August Ved behov Ordinært Arbeidsmøte, virksomhetsledere møter første ½-del av dagen. gjennomgang av bestillinger fra Budsjett og økonomiplan , milepæl Ordinært Budsjett og økonomiplan , milepæl 3, vedtak (evt innstilling til kommunestyret, dersom kommunestyret selv ønsker å vedta milepæl 3) Ordinært Kommunale avgifter og betalingssatser 2. tertialrapport Arbeidsmøte Budsjett og økonomiplan , milepæl Arbeidsmøte Budsjett og økonomiplan , milepæl Ordinært / Arbeidsmøte

9 Side 9 av Arbeidsmøte / Ordinært Budsjett og økonomiplan , milepæl Ordinært Innstilling: Budsjett og økonomiplan , milepæl Ordinært ( Kort møte før kommunestyremøtet) Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet Meannudeapmi: Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. Mearrádus čuodjá ná: Gielddastivra BEAIVI TII. ÁIGUMUŠAT Dábálaš Dábálaš Dábálaš ČOAHKKINPLÁNA 2010 Rehketdoallu /Jahkedieđáhus 1. tertiálaráporta Bušeahatta ja ekonomiplána , milepæl 1 ja Dábálaš Dábálaš 2. tertiálaráporta Gieldda divvagat ja máksinhattit Dábálaš Bušeahtta ja ekonomiplána Ovdagoddi BEAIVI TII. ÁIGUMUŠAT Dábálaš Dialogaforum bušeahtta 2010 ja áigumušat boahtteáiggis

10 Side 10 av Dábálaš Arealaplána Dialogaforum/dábálaš Dábálaš Dábálaš Bargočoahkkin, doaibmajođiheaddjiid čoahkkimat Milepæl 1, milepæl 2 Vaikkuhusdárkiluvvon bušeahtta /ekonomiplána Dábálaš Bargočoahkkin Dábálaš Rehketdoallu /Jahkedieđáhus 1. tertialaráporta Bušeahtta ja ekonomiplána , milepæl 1 ja Dábálaš ( Oanehis čoahkkin ovdal gielddastivrračoahkkima) Borge- Dárbbuid mielde mánnu Dábálaš Bargočoahkkin, doaibmajođiheaddjit oassálastet vuosttas beaivelahki. mannat čađa Bušeahtta- ja ekonomiplána tiŋgomiid, milepæl Dábálaš Bušeahtta ja ekonomiplána , milepæl 3, mearrádus (dahje mearrádusevttohus gielddastivrii, jos gielddastivra ieš ii hálit mearridit milepæl 3) Dábálaš Gieldda divvagat ja máksinhattit 2. tertiálaráporta Bargočoahkkin Bušeahtta ja ekonomiplána , milepæl Bargočoahkkin Bušeahtta ja ekonomiplána , milepæl Dábálaš / Bargočoahkkin Bargočoahkkin / Dábálaš Bušeahtta ja ekonomiplána , milepæl Dábálaš Mearrádusevttohus: Bušeahtta ja ekonomiplána , milepæl Dábálaš ( Oanehis čoahkkin ovdal gielddastivrračoahkkima)

11 Side 11 av 16 Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder som følger: Gielddastivra / Kommunestyret DAG KL KJØREPLAN Ordinært Ordinært Ordinært MØTEPLAN 2010 Regnskap / Årsmelding 1. tertialrapport Budsjett og økonomiplan , milepæl 1 og Ordinært Ordinært 2. tertialrapport Kommunale avgifter og betalingssatser Ordinært Budsjett og økonomiplan Ovdagoddi / Formannskap DAG KL KJØREPLAN Ordinært Dialogforum budsjett 2010 og veien videre Ordinært Arealplan Dialogforum/ Ordinært Ordinært Ordinært Arbeidsmøte, virksomhetsledere møter Milepæl 1, milepæl 2 Konsekvensjustert budsjett/økonomiplan

12 Side 12 av Ordinært Arbeidsmøte Ordinært Regnskap / Årsmelding 1. tertialrapport Budsjett og økonomiplan , milepæl 1 og Ordinært ( Kort møte før kommunestyremøtet) August Ved behov Ordinært Arbeidsmøte, virksomhetsledere møter første ½-del av dagen. gjennomgang av bestillinger fra Budsjett og økonomiplan , milepæl Ordinært Budsjett og økonomiplan , milepæl 3, vedtak (evt innstilling til kommunestyret, dersom kommunestyret selv ønsker å vedta milepæl 3) Ordinært Kommunale avgifter og betalingssatser 2. tertialrapport Arbeidsmøte Budsjett og økonomiplan , milepæl Arbeidsmøte Budsjett og økonomiplan , milepæl Ordinært / Arbeidsmøte Arbeidsmøte / Ordinært Budsjett og økonomiplan , milepæl Ordinært Innstilling: Budsjett og økonomiplan , milepæl Ordinært ( Kort møte før kommunestyremøtet)

13 Side 13 av 16 PS 10/5 Støtte til Haiti Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet Meannudeapmi: Oktasaševttohus Veahkki olbmuide geat leat gillán eatnandoarggduorggástusa geažil Haitis. Unjárgga gielda addá kr Rukses Russii eatnandoarggástus olbmuid veahkehit Haitis. Goluid gokčat ovdagotti mearrádusa mielde. Mearrádus: Oktasaševttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. Mearrádus čuodjá ná: Veahkki olbmuide geat leat gillán eatnandoarggduorggástusa geažil Haitis. Unjárgga gielda addá kr Rukses Russii eatnandoarggástus olbmuid veahkehit Haitis. Goluid gokčat ovdagotti mearrádusa mielde. Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Behandling: Fellesforslag Hjelp til jordskjelvofre på Haiti. Unjárgga gielda/nesseby kommune gir kr til røde kors til hjelp for jordskjelvofre på Haiti. Inndekning etter formannskapets bestemmelse. Vedtak: Fellesforslag enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder som følger: Hjelp til jordskjelvofre på Haiti. Unjárgga gielda/nesseby kommune gir kr til røde kors til hjelp for jordskjelvofre på Haiti. Inndekning etter formannskapets bestemmelse.

14 Side 14 av 16 PS 10/6 Høringsuttalelse til: Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret for Administrasjonens innstilling Til høring Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret gir formannskapet for Unjargga gielda/nesseby kommune en slik uttalelse. 1. Med hensyn til oppgang av laks og sjøørret virker dagens fredningssoner begrensende nok for Bergebyelva og Vesterelva. 2. Kommunen støtter tiltak som Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening fremmer med uttak av 25 laks pr. sesong i Bergebyelva og Vesterelva da dette i seg selv er en sterk begrensing i uttak av fisk fra elvene. 3. Flere og betydelig større fredningssoner må ikke opprettes uten forutgående drøftinger med forpakter NHJFF og berørte grunneiere 4. Det forusettes at fylkesmannen gjør grunneiere kjent med pågående endringer av gjeldende forskrift og spesielt om foreslåtte fredningssoner. Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet Oktasaševttohus: Gulaskuddamii Ođđa luosa-, valas- ja guvžžá bivdinnjuolggadusat buktá Unjárgga ovdagoddi, Unjargga gieldda ovddas, dán cealkámuša: 1. Mii guoská luosa ja guvžžá goargŋumii Suovve- ja Njiđggujohkii, orrut leamen otná suodjalussonat doarvái. 2. Gielda doarju Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening go ovddida rájáid ahte juohke bivdi oažžu goddit 25 luosa bivdináigodagas Suovve- ja Njiđggujogas, go dát ieš alddes ráddje guliid váldimiin joagain. 3. Eanet ja mealgat stuorát suodjelussonat eai galgga ásahuvvot almmát ságastallama NHJFF ja guoskevaš eanaeaiggádiiguin. 4. Eaktun lea ahte fylkkamánni dieđiha eanaeaiggádiidda gustojeaddji njuolggadusaid nuppástahttima birra ja erenoamáš evttohuvvon suodjalussonaid birra. Unjárgga gielda dáhttu diehtit makkár metodaid geavahit gávnnahit man stuoris lea guollemáddodat. 5. Gielda dáhttu maid fylkkamánni leat dárkil sámegiel báikenamaid geavaheamis. Jienasteapmi: Oktasaševttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. Mearrádus čuodjá ná: Gulaskuddamii Ođđa luosa-, valas- ja guvžžá bivdinnjuolggadusat buktá Unjárgga ovdagoddi, Unjargga gieldda ovddas, dán cealkámuša: 1. Mii guoská luosa ja guvžžá goargŋumii Suovve- ja Njiđggujohkii, orrut leamen otná suodjalussonat doarvái.

15 Side 15 av Gielda doarju Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening go ovddida rájáid ahte juohke bivdi oažžu goddit 25 luosa bivdináigodagas Suovve- ja Njiđggujogas, go dát ieš alddes ráddje guliid váldimiin joagain. 3. Eanet ja mealgat stuorát suodjelussonat eai galgga ásahuvvot almmát ságastallama NHJFF ja guoskevaš eanaeaiggádiiguin. 4. Eaktun lea ahte fylkkamánni dieđiha eanaeaiggádiidda gustojeaddji njuolggadusaid nuppástahttima birra ja erenoamáš evttohuvvon suodjalussonaid birra. Unjárgga gielda dáhttu diehtit makkár metodaid geavahit gávnnahit man stuoris lea guollemáddodat. 5. Gielda dáhttu maid fylkkamánni leat dárkil sámegiel báikenamaid geavaheamis. Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Fellesforslag: Til høring Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret gir formannskapet for Unjargga gielda/nesseby kommune en slik uttalelse. 1. Med hensyn til oppgang av laks og sjøørret virker dagens fredningssoner begrensende nok for Bergebyelva og Vesterelva. 2. Kommunen støtter tiltak som Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening fremmer med uttak av 25 laks pr. fisker per sesong i Bergebyelva og Vesterelva da dette i seg selv er en sterk begrensing i uttak av fisk fra elvene. 3. Flere og betydelig større fredningssoner må ikke opprettes uten forutgående drøftinger med forpakter NHJFF og berørte grunneiere 4. Det forusettes at fylkesmannen gjør grunneiere kjent med pågående endringer av gjeldende forskrift og spesielt om foreslåtte fredningssoner. Unjárgga gielda/nesseby kommune ber om å bli orientert om målemetodene for bestandsfastsetting. 5. Kommunen ber også om at fylkesmannen er mer presis i bruk av samiske stedsnavn. Votering: Fellesforslag enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder som følger: Til høring Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret gir formannskapet for Unjargga gielda/nesseby kommune en slik uttalelse.

16 1. Med hensyn til oppgang av laks og sjøørret virker dagens fredningssoner begrensende nok for Bergebyelva og Vesterelva. 2. Kommunen støtter tiltak som Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening fremmer med uttak av 25 laks pr. fisker per sesong i Bergebyelva og Vesterelva da dette i seg selv er en sterk begrensing i uttak av fisk fra elvene. 3. Flere og betydelig større fredningssoner må ikke opprettes uten forutgående drøftinger med forpakter NHJFF og berørte grunneiere 4. Det forusettes at fylkesmannen gjør grunneiere kjent med pågående endringer av gjeldende forskrift og spesielt om foreslåtte fredningssoner. Unjárgga gielda/nesseby kommune ber om å bli orientert om målemetodene for bestandsfastsetting. 5. Kommunen ber også om at fylkesmannen er mer presis i bruk av samiske stedsnavn. Side 16 av 16

Forfall meldes snarest til servicekontoret tlf Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret tlf Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 11 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.01.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.05.2011 Tid: 08:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 02.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.03.2008 Tid: 18:00 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 Faste medlemmer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 7 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtested: Varanger Samiske Museum, Dato: 29.03.2007 Tid: 1700-1900

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtested: Varanger Samiske Museum, Dato: 29.03.2007 Tid: 1700-1900 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtested: Varanger Samiske Museum, Dato: 29.03.2007 Tid: 1700-1900 Faste medlemmer som

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30 Side 1 av 6 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30 Forfall meldes snarest

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.11.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.01.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger K Juuso Leder TVP Knut Store Medl A

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger K Juuso Leder TVP Knut Store Medl A Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.06.2008 Tid: 08.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Side 1 av 14 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.06.2006 Tid: 11:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten Hanne Iversen NESTL MEDL. SV A Ina Kristine Store MEDL A

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten Hanne Iversen NESTL MEDL. SV A Ina Kristine Store MEDL A Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.09.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 -

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. A A Jarle Andreassen Medl Frp. Leder Medl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. A A Jarle Andreassen Medl Frp. Leder Medl Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.01.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 29.04.2008 Tid: 18:00 19:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen MEDL A Jarle Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen MEDL A Jarle Andreassen MEDL FRP Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Studiesenteret, Nesseby rådhus Dato: 19.03.2015 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 10 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MEDL MEDL. A A Rolf Mathi Reisænen MEDL TVP Anne Grete Njuolla MEDL FRP

MEDL MEDL. A A Rolf Mathi Reisænen MEDL TVP Anne Grete Njuolla MEDL FRP Side 1 av 18 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.04.2011 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.02.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.02.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Oddvar Betten. Leder Medlem Medlem Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Oddvar Betten. Leder Medlem Medlem Nestleder Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.12.2011 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Andersen Gaup Nestleder SFP Knut Inge Store Medlem A Jarle W. Andreassen Medlem FRP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Andersen Gaup Nestleder SFP Knut Inge Store Medlem A Jarle W. Andreassen Medlem FRP Side 1 av 24 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 04.12.2006 Tid: 09.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 Møtested og -tid: Comfort Hotell, Tana. Onsdag 22. fra kl. 12.00 kl. 18.00. Torsdag 23. fra kl. 08.00 12.00 Møteleder:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten. Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

A A A A A SV SV H H TVP FRP SFP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Anja K Pedersen Noste Torgeir Olsen

A A A A A SV SV H H TVP FRP SFP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Anja K Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Nesseby Oppvekstsenter Dato: 05.05.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MEDL MEDL MEDL. A A FRP Inga Pettersen MEDL SFP

MEDL MEDL MEDL. A A FRP Inga Pettersen MEDL SFP Side 1 av 18 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Oddvar Betten NESTL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Oddvar Betten NESTL SV Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 13.06.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 7 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 20.03.2014 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 17:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen. Leder Nestleder Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen. Leder Nestleder Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.03.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA Goas: Golggotmánu 6. - 8. beivviid 2006 Gos: Guovdageainnus oahkkimis: Silje Karine Muotka, NSR-joiheaddji

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer LEDER MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL NESTL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer LEDER MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL NESTL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL Side 1 av 10 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 20.09.2016 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter SAMEDIGC SAMETINGET Såmi månåidteåhter. Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA /8SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUI/DERES REF. Siri Wemberg, +47 78 47 41 64 siri.wemberg@samediggi.no MIN

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.09.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen MEDL MEDL Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.05.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Katrine Juuso LEDER TVP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Katrine Juuso LEDER TVP Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Magnhild Mathisen MEDL A Inger Katrine Juuso LEDER TVP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Magnhild Mathisen MEDL A Inger Katrine Juuso LEDER TVP Side 1 av 10 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten Bjarne Store-Jakobsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten Bjarne Store-Jakobsen Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 02.03.2017 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer Side 1 av 8 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.12.2016 - Ekstraordinært møte Tid: 08:30 Forfall meldes snarest

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00 Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00 Forfall meldes

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Nesseby og Tana 9. - 20. februar 2015 side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer LEDER. A Oddvar Betten. SV Marit Kjærstad MEDL H/TVP NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer LEDER. A Oddvar Betten. SV Marit Kjærstad MEDL H/TVP NESTL Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 03.04.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Inger Anita Smuk. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Inger Anita Smuk. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 03.10.2007 Tid: Kl. 18.00 19.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen Marit Kjerstad Bjarne Store-Jakobsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen Marit Kjerstad Bjarne Store-Jakobsen Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 10.03.2016 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 Til stede: Per A. Bæhr Inga Manndal Egil Olli Erling Fløtten Berit Ranveig Nilssen Tormod Bartholdsen Gaute Henriksen Innkalling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Jarle Andreassen. Leder Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Jarle Andreassen. Leder Medlem Medlem Medlem Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 03.11.2011 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Jon Arild Aslaksen var invitert til å møte for å holde foredrag om Balansert Målstyring.

Jon Arild Aslaksen var invitert til å møte for å holde foredrag om Balansert Målstyring. Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2006 Tidspunkt: 0830-1610 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten. Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.06.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006. Møtested og -tid: Lakselv Hotell, Lakselv. Deler av styret hadde møte med Bedriftskompetanse mandag 3. april fra kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 1. etg, Veksthuset Setermoen Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 08:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 15 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 1. etg., Veksthuset Setermoen Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: 09:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Den kulturelle skolesekken Bestillingstilbud til 2.-5. klasse side 1 Om produksjonen Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage ut av 30 bilder? Hvor mange

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten. Side 1 av 7 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 08:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ulf Ballo Leder AP Arnhild Evjen Anthi Medlem SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ulf Ballo Leder AP Arnhild Evjen Anthi Medlem SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Møterom Tana videregående skole, Bonakas Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle Andreassen MEDL FRP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle Andreassen MEDL FRP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten MEDL MEDL NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten MEDL MEDL NESTL Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 29.11.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Jan Hansen MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Jan Hansen MEDL MEDL Side 1 av 19 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 21.03.2017 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka.

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. 1. Duogáš ja ulbmil. Innovašuvdna Norga ja Sámediggi galget ovttasbargat ealáhusovddidemiin sámi guovlluin. Ovttasbarggu bokte galgá Sámediggi

Detaljer

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Dette er et forslag til utforming av det samiske nasjonalteateret Beaivváš sitt eget hus i Kautokeino. Forslaget

Detaljer

Gielddaságat/Kommunenytt

Gielddaságat/Kommunenytt Gielddaságat/Kommunenytt Suoidnemánnu 2012 Juli Doaimmaheaddji/redaktør: Marianne Johnsen. Bardin ja govat/layout og foto: Bent Johansen. Giellabargit/språkmedarbeidere: Signe Iversen, Signe E. Store.

Detaljer

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og Plutselig sirkus! - forestilling og workshop v /Morten Uglebjerg Norli og Øystein Hvamen Rasmussen Foto: Werner Juvik Bestillingstilbud til 1.-10. klasse side 1 Om produksjonen Dette tilbudet har 2 alternativer:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig/hytte på gnr 21/6

Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig/hytte på gnr 21/6 Saksliste Utvalgssaksnr PS 33/09 RS 10/09 RS 11/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no Adresseliste / Čujuhuslistu Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no 02.01.2012 Felt 4 Karasjok - Forslag til interesserepresentanter Finnmarkskommisjonen

Detaljer

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 22 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D.

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Landsstyre Riikkastivra Báiki/Sted: Tromsø Romsa Áigi/Tid: 19.-21.01.07 Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka,

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 04.04.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer John Øina Medlem SP Øyvind Skaiaa Medlem

Detaljer

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka Dutnje gii orut biebmoruovttus 0-12 jagigaskka DEHÁLAŠ TELEFONNUMMIAT: Bearráigeahčči: Áššemeannudeaddji mánáidsuodjalusbálvalusas: Ovdasátni ollesolbmuide Dát gihpa lea ráhkaduvvon 0-12 jahkásaš mánáide

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006. Møtested og møtetid: Lakselv torsdag 24. aug. kl. 16.30 18.30 og fredag 25. august kl. 08.30 kl. 15.00. Torsdag fra

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE Lievlaráhkadanápparahta Gávdnojit máŋggalágán lievlaráhkadanápparahtat.

Detaljer

Sam isk skolehistorie 3

Sam isk skolehistorie 3 Sam isk skolehistorie 3 Artikler og minner fra skolelivet i Sápmi Hovedredaktør: Svein Lund Medredaktører: Elfrid Boine Siri Broch Johansen Siv Rasmussen Davvi Girji 2009 Sámi skuvlahistorjá 3 Artihkkalat

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Tor Gunnar Henriksen MEDL H Torgeir Olsen MEDL FRP Siv Annie mathisen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Tor Gunnar Henriksen MEDL H Torgeir Olsen MEDL FRP Siv Annie mathisen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Andersen Gaup NESTL SFP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Andersen Gaup NESTL SFP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 05.09.2007 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Polar Park Salangsdalen Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Styremøte på Polar Park 13:00 15:00 Besøk til Bardu Husky lodge i Salangsdalen.

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 26.04.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Skaiaa Medlem SP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar Betten Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen NESTL MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar Betten Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen NESTL MEDL MEDL Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 02.09.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer