Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015. Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015. Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m."

Transkript

1 1

2

3 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m. Suoidnemánnu 2014 Eanandoallodirektoráhtta, Áltá Juli 2014 Landbruksdirektoratet, Alta 1

4 Ovdasátni Boazodoallonjuolggadusat prentejuvvojit oktan girjin mas sámegiel ja dárogiel teavsttat leat buohtalaga. Njuolggadusgihppagis leat oπastuvvon njuolggadusat Stuoradikki 108 S ( ) proporšuvnna olis, ja dat boahtá njuolggadusgihppaga sadjái mii almmuhuvvui geassemánus Njuolggadusaid lassin dán gihppagis lea mielde maiddái Boazodoalu váldošiehtadus ja 2014/2015 Boazodoallošiehtadus. Eanandoallodirektoráhta boazodoallodirektevra vástida gažaldagaid njuolggadusaid birra. Eanandoallodirektoráhta boazodoallodirektevra fuomášuhttá maiddái ahte njuolggadusat leat Eanandoallodirektoráhta interneahttasiidduin mat oπastuvvojit jahkása at, ja interneahttasiiddus Jus njuolggadusaid dárogiel ja sámegiel veršuvnna gaskkas ležžet erohusat, de geavahuvvo vuoππun dárogiel veršuvdna. Ivar Ekanger Eanandoallodirektoráhta boazodoallodirektevra Áltá, suoidnemánus 2014 Nationála eiseváldi Poastaπujuhus: Tel: E-poasta: Eanandoallodirektoráhta, Áltá Poastaboksa 1104, 9504 Áltá Neahtta ujuhus: http//:www.landbruksdirektoratet.no Guovlludási eiseváldi Poastaπujuhus: Tel: E-poasta: Mátta-Trøndelága/Hedmárkku Poastaboksa 4710, Sluppen, fylkkamánni 7468 Troandin Davvi-Trøndelága fylkkamánni Poastaboksa 2600, Stientjie Nordlándda fylkkamánni Statens hus, 8002 Bådåddjo Tromssa fylkkamánni Poastaboksa 6105, 9291 Tromsa Finnmárkku fylkkamánni, Boazodoalloossodat - Oarji Bredbuktnesveien 50B, Guovdageaidnu Finnmárkku fylkkamánni, Poastaboksa 174, Boazodoalloossodat Nuorta 9735 Kárášjohka

5 Forord Forskriftene for reindriftsnæringen trykkes i et hefte hvor den norske og samiske teksten fremkommer. Forskriftsheftet inneholder reviderte forskrifter knyttet til Proposisjon til Stortinget Prop. 108 S ( ), og erstatter tilsvarende samling av avtaleforskrifter utgitt i juni Foruten avtaleforskriftene er blant annet Hovedavtalen for reindriften og Reindriftsavtalen for 2014/2015 trykket i dette heftet. Spørsmål knyttet til forskriftene kan rettes til direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet. Direktøren for reindrift i Landbruksdirektoratet vil videre gjøre oppmerksom på at forskriftene er å finne på Landbruksdirektoratets internettside som vil bli oppdatert årlig, samt på Dersom det skulle være motstrid mellom den norske og samiske versjonen av forskriftene, vil den norske versjonen gå foran. Ivar Ekanger Direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet Alta, juli 2014 Nasjonal myndighet Postadresse: Telefon: Epost: Landbruksdirektoratet, Alta Postboks 1104, 9504 Alta Internettadresse: http//:www.landbruksdirektoratet.no Regional myndighet Postadresse: Telefon: Epost: Fylkesmannen i Postboks 4710, Sluppen, Sør-Trøndelag/Hedmark 7468 Trondheim Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600, 7734 Steinkjer Fylkesmannen i Nordland Statens hus, 8002 Bødø Fylkesmannen i Troms Postboks 6105, 9291 Tromsø Fylkesmannen i Finnmark, Bredbuktnesveien 50B, reindriftsavdelingen Vest 9520 Kautokeino Fylkesmannen i Finnmark, reindriftsavdelingen Øst Postboks 174, 9735 Karasjok

6 Sisdoallu Váldošiehtadus: Mearrid. Siidu Boazodoalu váldošiehtadus Boazodoalu Ekonomalaš Lávdegotti njuolggadus Stuoradikki mearrádus 2014/2015 boazodoallošiehtadusa hárrái Beaivád. Siidu Boazodoallošiehtadus suoidnem. 1. b geassemánu 30. b Boazodoallošiehtadallamiid loahppabeavdegirji Forskrifter: Mearrid. Siidu Boazodoalu Ovdánahttinfoandda njuolggadusat kapihtal. Oppalaš mearrádusat kapihtal. Doarjja guoπohanbarttaide kapihtal. Doarjja mearkkašahtti boazovahágiid oktavuoπas lihkohisvuoπaid geažil kapihtal. Doarjja boazodoallorusttegiidda kapihtal. Kursadivatdoarjja kapihtal. Fápmuiboahtin 50 Njuolggadus boazodoalu árrapenšuvnna birra Njuolggadus doarjaga birra bargoveahkkái áhpehisvuoπa / riegádahttima oktavuoπas Njuolggadus doarjagii riidoeastadeaddji doaibmabijuide boazodoalu ja eará guoskevaš beali gaskavuoπas Njuolggadus doarjaga birra siidaosiide ja boazoservviide Njuolggadus doarjaga birra orohagaide ja boazoservviide Njuolggadus njuvvojuvvon bohccuid ja vuorkáhivvodaga duoπašteami birra Njuolggadus bohccogorudiid fievrridandoarjaga birra Njuolggadus buhtadusa birra goluid, liigebargguid ja ekonomalaš vahágiid ovddas, maid boazoeaiggádat gillájit bohccobierggu rádioaktivitehta váidudandoaibmabijuid geažil. Eará njuolggadusat: Mearrid. Siidu Lassinjuolggadus guhkiduvvon nuppástuhttinbálkká birra olbmuide geain nuppástuhttinbálkánjuolggadusa 3 d mielde ii gáibiduvvon aktiiva nuppástuhttin 4

7 Innhold Hovedavtalen: Fastsatt Side Hovedavtale for reindriften Instruks for Økonomisk Utvalg for reindriftsnæringen Datert Side Reindriftsavtale 1. juli juni Sluttprotokoll fra reindriftsforhandlingene Forskrifter: Fastsatt Side Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond Kapittel 1. Generelle bestemmelser 41 Kapittel 2. Tilskudd til gjeterhytter 45 Kapittel 3. Støtte ved omfattende tap av rein i ulykker 45 Kapittel 4. Tilskudd til reindriftsanlegg 47 Kapittel 5. Refusjon av kursavgift 51 Kapittel 6. Ikrafttredelse 51 Forskrift om tidligpensjon i reindriften Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag Forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning Forskrift om tilskudd ved frakt av reinslakt Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt Andre forskrifter: Fastsatt Side Tilleggsforskrift vedrørende forlenget omstillingslønn for personer som det etter omstillingslønnsforskriften 3 ikke krevdes aktiv omstilling for 5

8 Boazodoalu váldošiehtadus Šihttojuvvon Stáhta Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta bokte ja Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvvi gaskkas, guovvamánu 26. b Dán šiehtadusa bealála at leat nuppi bealde stáhta Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta bokte ja nuppi bealde Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvi. Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvi ráππádallá eará guovdilis ealáhusorganisašuvnnaiguin ovdal šiehtadallamiid, mat leat namahuvvon 2:s. 2. Bealála at galget šiehtadallat jotkkolaš boazodoallošiehtadusa birra, man ulbmil lea ovdánahttit boazodoalloealáhusa, daid politihkalaš ulbmiliid ja njuolggadusaid mielde mat áigges áigái leat mearriduvvon boazodoallopolitihkkii. Doaibmabijuide gullet ekonomalaš váikkuhangaskaoamit. Bealála at galget maiddái sáhttit šiehtadallat fágalaš, sosiála, organisašuvnnalaš ja eará áššiid birra, mat gusket ealáhusa ovdánahttimii boazodoallopolitihkalaš mearriduvvon ulbmiliid mielde. 3. Ii oktage mearrádus, mii ekonomala at geatnegahttá stáhta, leat fámus ovdal go Stuoradiggi lea dahkan dárbbašlaš mearrádusaid. 4. Sámediggi galgá oažžut vejolašvuoπa buktit cealkámuša boazodoallošiehtadusa hárrái ovdal go Stuoradiggi dan gieπahallá. 5. Šiehtadallamiid várás 2. mielde nammadit bealála at goabbat šiehtadallanlávdegotti, main goappásge leat 3 lahtu. šiehtadallamiid joπiha Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta šiehtadallanlávdegotti joπiheaddji dahje su sadjásaš. šiehtadallanlávdegottit sáhttet atnit ráππeaddiid. 6. Boazodoallošiehtadusa áigodat lea jahki. Boazodoallošiehtadusa áigodat álgá suoidnemánu 1. beaivvi. Šiehtadallamat galget álggahuvvot ma emustá oππajagemánu 1. beaivvi seamma jagi, ja loahpahuvvot ovdal njuk amánu 1. beaivvi. 7. Šiehtadallamiid vuoπusin lea oktasaš ielggadus ealáhusa ekonomalaš dili birra. Dán ielggadusa joπiheapmái nammaduvvo Boazodoalu Ekonomalaš Lávdegoddi. Goabbáge bealli nammada 2 lahtu. Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta nammada lassin vel joπiheaddji ovttasráπiid Norgga Boazosápmela aid Riikkaservviin. Boazodoallohálddahus doaibmá lávdegotti állingoddin. 8. Šiehtadallamat eai leat almmola at. Šiehtadaladettiin eai galgga almmuhuvvot eará dieπut go dat maid bealála at sohpet. 6

9 Hovedavtale for reindriften Inngått mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund 26. februar Partene i denne avtalen er på den ene siden staten ved Landbruks- og matdepartementet og på den andre siden Norske Reindriftsamers Landsforbund (Norgga Boazosápmelaççaid Riikkasearvi). Andre vesentlige næringsorganisasjoner konsulteres av Norske Reindriftsamers Landsforbund forut for forhandlinger nevnt i Partene skal føre forhandlinger om en løpende reindriftsavtale med tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de til enhver tid vedtatte politiske mål og retningslinjer for reindriftspolitikken. Tiltakene skal omfatte økonomiske virkemidler. Partene skal også kunne kreve forhandlinger om faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for en utvikling av næringen mot de mål som er fastsatt for reindriftspolitikken. 3. Ingen bestemmelser som medfører økonomiske forpliktelser for staten er gyldig før nødvendige vedtak er truffet av Stortinget. 4. Sametinget skal gis anledning til å uttale seg om reindriftsavtalen før behandling i Stortinget. 5. Til å føre forhandlinger etter 2 oppnevner hver av partene et forhandlingsutvalg på 3 medlemmer. Leder av Landbruks- og matdepartementets forhandlingsutvalg, eller dennes stedfortreder, leder forhandlingene. Forhandlingsutvalgene kan tilkalle rådgivere. 6. Perioden for reindriftsavtalen er ett år. Perioden for reindriftsavtalen starter 1. juli. Avtaleforhandlingene skal starte senest 1. januar samme år og være avsluttet innen 1. mars. 7. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i en felles beskrivelse av næringens økonomiske situasjon. Til å forestå denne beskrivelsen skal det oppnevnes et Økonomisk Utvalg for reindriften. Hver av partene oppnevner 2 medlemmer. Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Norske Reindriftssamers Landsforbund, oppnevner i tillegg leder. Reindriftsforvaltningen skal være utvalgets sekretariat. 8. Forhandlingene skal skje for lukkede dører. Så lenge forhandlingene pågår skal det ikke gis opplysninger utover det partene blir enige om. 7

10 9. Jus šiehtadallamat boatkanit, de ovddida stáhta, Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta bokte, Stuoradiggái iežas evttohusa doaibmabijuid ja ekonomalaš rámmaid birra uovvovaš šiehtadusáigodahkii. 10. Goappaš bealála at sáhttet cealkit eret váldošiehtadusa ovdal juovlamánu 31.beaivvi, nu ahte váldošiehtadus fámohuvvá suoidnemánu 1. beaivvi rájes uovvovaš jagi. Šiehtadus ii dattege fámohuva ovdal go eará šiehtadusat loahpahuvvojit, mat dan vuoπul leat dahkkojuvvon. 11. Dát váldošiehtadus boahtá fápmui dakkaviπe go bealála at leat dan dohkkehan ja boahtá ovdalaš váldošiehtadusa sadjái, mii dohkkehuvvui cuo ománu 28. beaivvi 1976, ja lea rievdaduvvon dan ma el. 8

11 9. I tilfelle brudd i forhandlingene fremmer staten, ved Landbruks- og matdepartementet, på eget grunnlag ovenfor Stortinget forslag om de tiltak og økonomiske rammer som skal gjelde for kommende avtaleperiode. 10. Hovedavtalen kan sies opp av begge parter innen 31. desember, med virkning fra 1. juli påfølgende år. Avtalen faller likevel ikke bort før utløpet av de avtaler som måtte være inngått i henhold til den. 11. Denne hovedavtale trer i kraft straks den er vedtatt av partene og erstatter tidligere hovedavtale av 28. april 1976 med senere endringer. 9

12 Boazodoalu Ekonomalaš Lávdegotti njuolggadus Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta mearridan suoidnemánu 16. beaivvi 1993 Boazodoalu váldošiehtadusa olis, mearriduvvon guovvamánu 26. beaivvi Váldi Lávdegoddi galgá buktit ovdan boazodoalu ekonomalaš vuoπusmateriála, vuoππun boazodoalu ealáhusšiehtadusa šiehtadallamiidda maid Stáhta ja boazodoalloealáhus aπahit, Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta ja Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvvi (NBR) bokte. Lávdegotti ovddasvástádus lea rábidit dárbbašlaš dieπuid ja válmmastit materiála šiehtadusbealála aide. Materiála galgá govvidit ealáhusa ollislaš ekonomalaš dili ja maiddái ovdáneami váldosárgosiid sihke ovttaskas siidaoasi, orohagaid, boazoservviid, boazoguohtunguovlluid ja olles ealáhusa hárrái. 2. oahkkádus ja doaibmanáigi Bealála at, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ja NBR, nammadit goabbáge guokte lahtu lávdegoddái, ja vel goabbatge várrelahtu. Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta nammada dasa lassin lávdegotti joπiheaddji ovttasráπiid NBR:in. Doaibmanáigi lea 4 jagi ja uovvu Boazodoallostivrra doaibmanáiggi. Boazodoallohálddahus lea lávdegotti állingoddin. 3. Ruhtadeapmi Lávdegotti doaibma ruhtaduvvo sierra poasttas Boazodoalu Ovdánahttinfoandda bokte. 4. Fápmuiboahtin Dát njuolggadusat bohtet fápmui dakkaviπe. 10

13 Instruks for Økonomisk Utvalg for reindriftsnæringen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. juli 1993 i medhold av Hovedavtale for reindriften av 26. februar Mandat Utvalget skal legge frem et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangs-punkt for forhandlinger mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften. Utvalget har ansvaret for å fremskaffe nødvendige opplysninger, og tilrettelegge materialet for avtalepartene. Materialet skal gi en oversikt over den økonomiske situasjonen i næringen, herunder hovedtrekk i utviklingen, både for den enkelte siidaandel, distrikter, tamreinlag, områder og for næringen som helhet. 2. Sammensetning og funksjonstid Hver av partene, Landbruks- og matdepartementet og NRL, oppnevner to medlemmer til utvalget, samt hvert sitt varamedlem. I tillegg oppnevner Landbruks- og matdepartementet, i samråd med NRL, en leder for utvalget. Funksjonstiden er 4 år og følger Reindriftsstyrets funksjonstid. Reindriftsforvaltningen er sekretariat for utvalget. 3. Finansiering Utvalgets virksomhet finansieres over egen post i Reindriftens Utviklingsfond. 4. Ikrafttredelse Denne instruks trer i kraft straks. 11

14 Suoidnemánu 1. b geassemánu 30. b boazodoallošiehtadus Boazodoalo váldošiehtadusa vuoπul, mii dohkkehuvvui guovvamánu 26. b. 1993, leat Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ja Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvi dahkan doaibmajahkái 2014/2015 uovvovaš boazodoallošiehtadusa, mii gusto suoidnemánu 1. b rájes geassemánu 30. beaivái Šiehtadusjagi 2014/2015 ekonomalaš rámma 1.1 Stáhtabušeahta juolludeamit Oassebealit leat soahpan, ahte 2014/2015 boazodoallošiehtadusa rámma lea 111,5 milj. ruvnno. 1.2 Hattit Njuovvanáigodahkii 2014/2015 ii mearriduvvo bohccobierggu mihttohaddi. 2 Boazodoallošiehtadusa juolludeamit uvvot kaleanddarjagi Jagi šiehtadallamat gusket bušeahttajahkái Juolludemiid váldet mielde stáhtabušehttii dábálaš vugiin Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta (LMD) Prop. 1 S ( ) bokte. Boazodoallošiehtadusa stuorradiggeproposišuvdna ovddiduvvo nu mo ovdalge meannudeapmái giππat. Proposišuvnnas leat sihke bušeahttamearrádusaid árvalusat ja evttohusat mo sirdit doaimmaid jagi 2014 poasttaid ektui. Eaktuduvvo, ahte Stuorradiggi addá proposišuvnna oktavuoπas Eanandoallo- ja biebmodepartementii fápmudusa ollašuhttit boazodoallošiehtadusa vuoπul doaimmaid, mat leat adnon 2015 juolludemiide. 3 Ovddidan- ja investerendoaimmat Boazodoalu Ovddidanfondii (BOF) juolluduvvo 33,7 milj. ruvnno šiehtadusjahkái 2014/2015. Foandda ruhtadili geažil mearriduvvo, ahte BOF:s sáhttet juolludit seammá ollu ruπa, go mii dasa juolluduvvo. Šiehtadusbealit bidjet vuoππun, ahte BOF stivra doaimmaha válddis juolludanrámma siskkobealde, ja ahte stivra ieš ráhkada plána movt hálddašit ruπaid, mat eai leat dihto ulbmiliidda várrejuvvon, nu ahte daiguin dorjot boazodoallopolitihka ulbmiliid. Boazodoalu ovddidanfondii várrejuvvo: - 1,45 milj. ruvnno riidduid eastadeapmái - 8,2 milj. ruvnno boazodoallošiehtadusa oassin Ruoná mátkkoštanealáhusa ja báikkálaš biepmu ovddidanprográmmii (Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv og lokalmat) - 2,0 milj. ruvnno boazodoalu fágareiveortnegii - 5,0 milj. ruvnno márkandoaimmaide - 5,3 milj. ruvnno bohccuid suvdimii - 0,1 milj. ruvnno bálvalusaide, maid vuoππun lea oahppan ja fuolaheapmi Eará doaimmat, maidda foandda ruπaid sáhttá geavahit: - doarjja mearkkašahtti boazovahágiid ovddas lihkohisvuoπaid oktavuoπas - boazodoallorusttegat, nu movt áiddit ja njuovahagat - buhtadit boazodolliid duoπaštuvvon goluid kurssaid/lassioahpu ja sullasa a oktavuoπas - sihkkarastit boazodoalu guohtunvuoigatvuoπa, dasa gullá maid doarjja orohagaid bargui sihkkarastit boazodoalloeatnamiid - aπahit strukturdoaimmaid orohagain, main dárbbašit doaimmaid, maiguin veahkehit heivehit boazologu ja resurssaiguin ávkkástallama, 12

15 Reindriftsavtale 1. juli juni 2015 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2014/2015, gjeldende fra 1. juli 2014 til 30. juni Økonomisk ramme avtaleåret 2014/ Bevilgninger over statsbudsjettet Partene er enige om en ramme for Reindriftsavtalen 2014/2015 på 111,5 mill. kroner. 1.2 Priser Det fastsettes ikke målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2014/ Reindriftsavtalens bevilgninger følger kalenderåret Årets forhandlinger gjelder budsjettåret Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom Prop. 1 S ( ) for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen. Proposisjonen vil både inneholde forslag til budsjettvedtak, og forslag til omdisponeringer mellom poster for Det forutsettes at Stortinget ved sin behandling av proposisjonen gir Landbruksog matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i Utviklings- og investeringstiltak Det bevilges 33,7 mill. kroner til Reindriftens Utviklingsfond (RUF) for avtaleåret 2014/2015. Ut fra fondets økonomiske situasjon, settes tildelingsrammen til RUF lik bevilgningsrammen. Avtalepartene legger til grunn at RUF`s styre skal utøve sin myndighet med utgangspunkt i tildelingsrammen, og at styret selv legger opp til en plan for disponering av ikke øremerkede midler som kan understøtte målsettingene for reindriftspolitikken. For Reindriftens Utviklingsfond gjøres det følgende avsetninger: 1,45 mill. kroner til konfliktforebyggende tiltak 8,2 mill. kroner som reindriftsavtalens andel til Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv og lokalmat 2,0 mill. kroner til fagbrevordningen i reindriften 5,0 mill. kroner til markedstiltak 5,3 mill. kroner til pramming 0,1 mill. kroner til lærings- og omsorgsbaserte tjenester For øvrig kan fondets midler nyttes til: støtte ved omfattende tap av rein i ulykker, reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg refusjon av dokumenterte utgifter til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere, sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer, gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse, 13

16 - eará fágalaš doaimmat, maiguin ovddidit boazodoalu, earret eará bagadallan, kursadoaimmat, guohtumiid iskkadeapmi, plánen ja nálledikšun, - ovddidit lassiealáhusaid ja áigumušaid, main lea oppalaš kultuvrralaš mearkkašupmi boazosápmela aide, - doarjja boazodoalloealáhusa doaimmaide, mat dahkkojit dálkkádatrievdadusaid geažil, - eará geavatlaš doaimmat boazodoalus, nu movt bohccuid fievrredeapmi - láh it 1-2 beaivvi kurssa/lassioahpu, mainna olahit gelbbolašvuoπa, - dutkan ja dieπuid gaskkusteapmi, - nissoniid doaimmat, - SÁNAG prošeakta «Boazodoalu árgabeaivi». 4 Goluidunnideaddji doarjja ja njuolggodoarjja Šiehtadusjahkái 2014/2015 juolluduvvo 69,1 milj. ruvnno iešguπetlágan njuolggodoarjagiidda. 4.1 Orohatdoarjja Orohatdoarjaga vehkiin orohagat ja boazosearvvit galget oažžut ekonomalaš vuoπu, mainna dat nagodit fuolahit ovddasvástádusaset ja doaimmaideaset ja ovddidit boazodoalu ceavzilis guvlui. Dat sisdoallá earret eará boazologu heiveheami nu, ahte dat lea dássedeattus boazoguohtumiiguin, sihkkarastit boazoguohtumiid, lasihit gánnehahttima, ja ovddidit roassogearggusvuoπa. Gustovaš njuolggadusat ja máksomearit doalahuvvojit, earret Femunda orohaga guovdu. Femunda boazodoalloorohaga orohatdoarjja botkejuvvo jos orohat ii uovo boazodollui mearriduvvon eavttuid orohaga siskkobealde, dasa gullet eavttut, mat leat mearriduvvon Stáhta ja duopmoguovllu eananeaiggádiid gaskasaš soahpamušas, maid Alimusriekti lea nannen Korssjøfjellet mearrádusas. Orohatdoarjjaortnegii várrejuvvo 10,3 milj. ruvnno. 4.2 Siidaosiid ja boazoservviid doarjagat Buot siidaosiid gáibádussan ásahuvvo, ahte dain galgá leat unnimusat ruvnno divatgeatnegas vuovdin iežaset mearkkas lassiárvodivada haga. Muπui doalahuvvojit dálá oppalaš eavttut. Jos iešguπet ortnegiid juolludeamit oktiibuot leat eanet go rámma, de oassebealit galget deaivvadit ja gávnnahit mo gok at goluid boazodoallošiehtadusa rámmaid siskkobealde. Siidaosiide ja boazoservviide várrejit uovvovaš doarjagiid: a) Buvttadanvuoitu: Movttiidahttin dihte njuovvat ja vuovdit eanet bohccobierggu, de lasihit divatgeatnegas bierggu vuovdima ja bohcco eará divatgeatnegas ealáhusboaπuid meroštallanproseantta 31 %:s 35 %:i. Muπui eai rievdaduvvo njuolggadusat eaige máksomearit. Buvttadanvuitui várrejuvvo 32,7 milj. ruvnno. b) Miessenjuovvandoarjja: Movttiidahttin dihte njuovvat eanet misiid, de lasihit miessenjuovvandoarjaga 275 ruvnnos 350 ruvdnui juohke miessái. 2014/2015 boazodoallošiehtadusa miessenjuovvandoarjja gusto olles njuovvanáigodaga. Miessenjuovvandoarjagii várrejuvvo 17,8 milj. ruvnno. c) Doaibmadoarjja: Dábálaš doaibmadoarjja ja erenoamáš doarjja nissoniidda, geat leat áidna joπiheaddjin, heaittihuvvojit. 14

17 andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak, utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene, støtte til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer, andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein, tilrettelegging av 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning, forsknings og kunnskapsformidling, kvinnerettede tiltak, SANKS prosjektet «Reindriftens hverdag». 4 Kostnadssenkende og direkte tilskudd Det bevilges 69,1 mill. kroner for avtaleåret 2014/2015 til ulike direkte tilskudd. 4.1 Distriktstilskudd Distriktstilskuddet skal bidra til å gi distriktene og tamreinlagene økonomisk grunnlag for å ivareta sitt ansvar og sine oppgaver med utvikling av reindriften i en bærekraftig retning. Dette innebærer bl.a. å få et reintall i balanse med beitegrunnlaget, sikring av reindriftens arealer, økt lønnsomhet, samt å legge til rette for en kriseberedskap. Foruten tilskudd til Femunden reinbeitedistrikt, videreføres gjeldende regelverk og satser. For Femunden reinbeitedistrikt vil det bli gjennomført en avkorting i distriktstilskuddet dersom distriktet ikke følger gitte vilkår for utøvelse av reindrift innenfor distriktets grenser, herunder gitte vilkår i avtale mellom Staten og grunneierne i domsområdet fra Høyesteretts avgjørelse i Korssjøfjellet. Det avsettes 10,3 mill. kroner til ordningen med distriktstilskudd. 4.2 Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Krav til avgiftspliktig næringsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kroner eksklusiv merverdiavgift innføres for samtlige siidaandeler. For øvrig videreføres gjeldende generelle vilkår. Dersom tilslaget på de ulike ordningene fører til at rammen overstiges, skal avtalepartene komme sammen for å finne inndekning innenfor reindriftsavtalens rammer. Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til siidaandeler og tamreinlag: a. Produksjonspremie: For å stimulere til økt slakting og omsetning av reinkjøtt, økes beregningsprosenten fra 31 % til 35 % av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre avgiftspliktige næringsinntekter fra rein. For øvrig gjennomføres det ingen endringer i regelverket og satser. Det avsettes 32,7 mill. kroner til ordningen med produksjonspremie. b. Kalveslaktetilskuddet: For å stimulere til økt kalveslakt, økes satsen for kalveslaktetilskuddet fra 275 kroner til 350 kroner per kalv. For Reindriftsavtalen 2014/2015 gjøres kalveslaktetilskuddet gjeldende for hele slaktesesongen. Det avsettes 17,8 mill. kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd. c. Driftstilskudd: Det ordinære driftstilskuddet samt særskilt tilskudd hvor kvinner står som eneste leder, avvikles. 15

18 16 Doaibmadoarjja siidaoasi joπiheaddjái, gii ii leat deavdán 30 jagi oππajagemánus 2015, doalahuvvo ruvdnon. Nuoraid erenoamáš doaibmadoarjagii várrejuvvo 1,3 milj. ruvnno. d) Náittosguoibme- ja ássanguoibmelasáhus: Náittosguoibme- ja ássanguoibmelasáhusa njuolggadusat doalahuvvojit. Náittosguoibme- ja ássanguoibmelasáhus geahpeduvvo ruvnnos ruvdnui. Náittos- ja ássanguoibmelasáhusa ortnegii várrejuvvo 1,8 milj. ruvnno. e) Álggahandoarjja: Dálá njuolggadusat ja máksomearit doalahuvvojit muπui, earret ahte lassin ásahuvvo eaktu, man mielde ii juolluduvvo álggahandoarjja jos álggaheapmi mielddisbuktá, ahte siidda bajimuš boazolohku šaddá stuorát, go lea mearriduvvon. Álggahandoarjjaortnegii várrejuvvo 2,2 milj. ruvnno. 4.3 Eará doarjagat Fievrredandoarjja: Dálá njuolggadusat ja máksomearit, mat gustojit fievrredeapmái njuovvamiid oktavuoπas, doalahuvvojit. Ii leat leamaš álki ollašuhttit ealli bohccuid fievrridandoarjaga njuolggadusaid. Dan geažil soahpamuša oassebealit áigot láhkaásahusa ráhkadeami oktavuoπas geah adit mo sáhtášii álkidahttit ealli bohccuid fievrredannjuolggadusaid. Fievrredandoarjjaortnegii várrejuvvo 3,0 milj. ruvnno. 5 álgoortnegat Boazodoalu álgoortnegiidda juolludit oktiibuot 2,6 milj. ruvnno 2014/2015 boazodoallošiehtadusas. 5.1 Boazodolliid árrapenšuvdna Dálá máksomearit ja njuolggadusat doalahuvvojit. 2014/2015 boazodoallošiehtadusas várrejuvvo 1,0 milj. ruvnno boazodolliid árrapenšuvdnii. 5.2 Bargoveahkki áhpehisvuoπa/riegádahttima oktavuoπas Doarjjanjuolggadusat ja -máksomearit, mat gusket bargoveahkkái áhpehisvuoπa ja riegádahttima oktavuoπas, doalahuvvojit. Doarjagiin nannejit boazodoallonissoniid sajádaga. Stáhta boazodoallohálddahus hálddaša bargoveahkkedoarjaga, maid juolludit áhpehisvuoπa ja riegádahttima oktavuoπas. 2014/2015 boazodoallošiehtadusas várrejuvvo 1,0 milj. ruvnno bargoveahkkedoarjagii áhpehisvuoπa/riegádahttima oktavuoπas. 5.3 Eará álgoortnegat Buohcanruhtaortnega dálá njuolggadusat ja juolludeapmi doalahuvvojit. Boazodoallošiehtadusa bokte máksojuvvo kollektiiva buohcanruhtamáksu, mii gok á stuorát buohcanruπaid lassimávssu, mii bajida dienasvuoπu buohcama oktavuoπas 65 proseanttas 100 prosentii, go buohcá guhkit go 16 beaivvi. Riegádahttinruhta gok ojuvvon maiddái 100 proseanttain dienasvuoπus. Juolludeapmi rehkenastojuvvo daid boazodolliid oppalaš ealáhusboaπu vuoπul, geat gullet ortnegii. Ruπaid mákset guovddášdásis Álbmotodjui. 2014/2015 boazodoallošiehtadusas várrejuvvo 0,6 milj. ruvnno buohcanruhtaortnegii.

19 Driftstilskudd til leder av siidaandelen som er under 30 år per januar 2015, videreføres med kroner. Det avsettes 1,3 mill. kroner til særskilt driftstilskudd til ungdom. d. Ektefelle- og samboertillegg: Regelverk for ektefelle- og samboertillegget videreføres. Satsen for ektefelle- og samboertillegget reduseres fra kroner til kroner. Det avsettes 1,8 mill. kroner til ordningen med ektefelle- og samboertillegg. e. Etableringstilskudd: Foruten innføring av vilkår om at det ikke skal gis etableringstilskudd i de tilfeller hvor etableringen innebærer at fastsatt øvre reintall for siidaen blir overskredet, videreføres gjeldende regelverk og satser. Det avsettes 2,2 mill. kroner til ordningen med etableringstilskudd. 4.3 Andre tilskudd Frakttilskudd: Gjeldende regelverk og satser ved frakt av reinslakt videreføres. Regelverket for tilskudd til frakt av levende rein, har vært utfordrende å praktisere. Av den grunn vil avtalepartene i forbindelse med forskriftsutarbeidelsen se nærmere på en forenkling av regelverket knyttet til frakt av levende rein. Det avsettes 3.0 mill. kroner til ordningen med frakttilskudd. 5 Velferdsordninger Det bevilges totalt 2,6 mill. kroner til velferdsordningene i reindriften for Reindriftsavtalen 2014/ Tidligpensjon i reindriften Gjeldende satser og regelverk videreføres. Det avsettes 1,0 mill. kroner til tidligpensjon i reindriften i Reindriftsavtalen 2014/ Avløsning ved svangerskap /fødsel Regelverk og satser for tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel videreføres. Tilskuddet skal bidra til å styrke stillingen til reindriftskvinnene. Tilskudd for leid hjelp ved svangerskap og fødsel forvaltes av Statens reindriftsforvaltning. Det avsettes 1,0 mill. kroner til tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel i Reindriftsavtalen 2014/ Øvrige velferdsordninger Gjeldende regelverk og avsetting til sykepengeordningen videreføres. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økte sykepenger fra 65 pst. til 100 pst. av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager. Fødselspenger dekkes også med 100 pst. av inntektsgrunnlaget. Bevilgningen beregnes ut fra samlet næringsinntekt for de reineiere som inngår i ordningen. Midlene overføres sentralt til Folketrygden. Det avsettes 0,6 mill. kroner til sykepengeordningen i Reindriftsavtalen 2014/

20 6 Organisašuvdnadoarjja Organisašuvdnadoarjagii juolluduvvo 6,1 milj. ruvnno, mii sisdoallá ruvnno boazodoalu DBS-doaimmaide. Doarjaga mákset jahkenjealjádasaid mielde ja dan vuoππun galgá sáddet ovddit doaibmajagi jahkeraportta ja revisora dohkkehan rehketdoalu, ja vel 2015 bušeahta ja plánaid. Kontingeantaboaπuid ja vejolaš doarjagiid/buhtadusaid/boaπuid, maid oažžu eará ásahusain/departemeanttain, galgá ilget sihke rehketdoalus ja bušeahtas. 7 Sisafievrridanortnegat Tuollovuπot sisafievrredansuddjen galgá, daid rámmaid siskkobealde mat geatnegahttet Norgga WTO-šiehtadusa oktavuoπas, doaimmahuvvot nu ahte dainna sihkkarastet boazodoalloealáhussii govttolaš suddjema gilvaleaddji sisafievrrideami oktavuoπas. Stáhta eanandoallohálddahus sáhttá mearridit eriid dasa, man ollu bohccobierggu ja/dahje ealli bohccuid beassá fievrridit riikii geahpeduvvon tuolluin, go lea vuos ráππádallan Bohccobierggu márkanlávdegottiin ja bohccobiergosurggiin muπui. Dakkár dilis, mas Márkanlávdegoddi ja suorgi addet rávvagiid bohccobierggu sisafievrrideami hárrái, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta eaktuda, ahte Stáhta eanandoallohálddahus váldá oktavuoπa departemeanttain. 8 Njuolggadusat Boazodoalu ovddidanfoandda njuolggadusaid ja 4. uoggá ortnegiid njuolggadusaid mearrida Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ovttasráπiid Norga Boazosápmela aid Riikkaservviin. Oslo guovvamánu 18. b Nils Henrik Sara Anne Marie Glosli 18

Reindriftsavtale 1. juli juni 2015

Reindriftsavtale 1. juli juni 2015 Reindriftsavtale 1. juli 2014 30. juni 2015 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2016

Reindriftsavtale 1. juli juni 2016 Reindriftsavtale 1. juli 2015-30. juni 2016 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2017

Reindriftsavtale 1. juli juni 2017 Reindriftsavtale 1. juli 2016-30. juni 2017 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksog matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2018

Reindriftsavtale 1. juli juni 2018 Reindriftsavtale 1. juli 2017-30. juni 2018 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksog matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) inngått

Detaljer

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 SUOIDNEMÁNNU 2015 2015/2016 JULI 2015 1 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2015/2016 m.m. Suoidnemánnu

Detaljer

Boazodoalloªiehtadusa njuolggadusat j.e. 2012/2013 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2012/2013 m.m.

Boazodoalloªiehtadusa njuolggadusat j.e. 2012/2013 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2012/2013 m.m. Boazodoallohálddahus Reindriftsforvaltningen Båatsoe-burriej reereme Boazodoalloªiehtadusa njuolggadusat j.e. 2012/2013 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2012/2013 m.m. Geassemánnu 2012 Boazodoallohálddahus,

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2008

Reindriftsavtale 1. juli juni 2008 Reindriftsavtale 1. juli 2007-30. juni 2008 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Forskrifter til Reindriftsavtalen m.m. 2015/2016 JULI 2015

Forskrifter til Reindriftsavtalen m.m. 2015/2016 JULI 2015 Forskrifter til Reindriftsavtalen m.m. 2015/2016 JULI 2015 Forord Forskriftene for reindriftsnæringen trykkes i et hefte hvor den norske og samiske teksten fremkommer. Forskriftsheftet inneholder reviderte

Detaljer

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2013

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2013 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2013 Staten v/ Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har gjennomført forhandlinger om Reindriftsavtale for 2013/2014.

Detaljer

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka.

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. 1. Duogáš ja ulbmil. Innovašuvdna Norga ja Sámediggi galget ovttasbargat ealáhusovddidemiin sámi guovlluin. Ovttasbarggu bokte galgá Sámediggi

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

Reindriftssamling Røros 18. juni2015

Reindriftssamling Røros 18. juni2015 Reindriftssamling Røros 18. juni2015 1 Dagsorden 1. Regjeringens reindriftspolitiske mål. 2. Reindriftsavtalen 2015/2016 3. Konsultasjoner om endringer i reindriftsloven 4. Ny melding til Stortinget om

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 Til stede: Per A. Bæhr Inga Manndal Egil Olli Erling Fløtten Berit Ranveig Nilssen Tormod Bartholdsen Gaute Henriksen Innkalling

Detaljer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi norsk versjon etter samisk, s. 3 Fiskeri- og kystdepartementet Guolástus- ja riddodepartemeanta Postboks 8118 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@fkd.dep.no Gulaskuddancealkámuš Doaresbealbáikkiid earit 2006

Detaljer

Dialogsamling Vauldalen 2-3. mars 2016 Nytt fra LMD

Dialogsamling Vauldalen 2-3. mars 2016 Nytt fra LMD Dialogsamling Vauldalen 2-3. mars 2016 Nytt fra LMD 1 Dagsorden 1. Regjeringens reindriftspolitiske mål. 2. Ny melding til Stortinget om reindriftspolitikken 3. Reindriftsavtalen 2016/2017 4. Slakting

Detaljer

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2017

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2017 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2017 Staten v/landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har gjennomført forhandlinger om en reindriftsavtale for

Detaljer

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no Adresseliste / Čujuhuslistu Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no 02.01.2012 Felt 4 Karasjok - Forslag til interesserepresentanter Finnmarkskommisjonen

Detaljer

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter SAMEDIGC SAMETINGET Såmi månåidteåhter. Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA /8SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUI/DERES REF. Siri Wemberg, +47 78 47 41 64 siri.wemberg@samediggi.no MIN

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2009/2010

STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2009/2010 STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2009/2010 Oslo 21. januar 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. POLITISKE FØRINGER...3 2.1 Grunnlaget for forhandlingene...3 2.2 Regjeringens

Detaljer

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2016

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2016 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2016 Staten v I Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har gjennomført forhandlinger om en reindriftsavtale for 2016/2017.

Detaljer

Johttisápmela aid listu Válgabire 2 - Ávjovárri

Johttisápmela aid listu Válgabire 2 - Ávjovárri prográmma program Johttisápmela aid listu Válgabire 2 - Ávjovárri Flyttsameliste Valgkrets 2 - Ávjovárri Sámediggeválga Sametingsvalget 2009 Boazodoallu lea earenoamáš ealáhus eará vuoππoealáhusaid ektui,

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Riikkastivrračoahkkin 02/07 Landsstyremøte 02/07 Báiki/Sted: Telefunčoahkkin Telefonmøte Áigi/Tid: 18.04.07,

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

VIVA - en meksikansk maskereise

VIVA - en meksikansk maskereise VIVA - en meksikansk maskereise ved Jonas Cadena og Federico Peña Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Bli med på en forrykende maskereise til Mexico! I dette kunst- og musikkverkstedet

Detaljer

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani og Street Movement Foto: Jo-Kyrre Skogstad Bestillingstilbud til 5.-10. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune.

Detaljer

- 0,5 mill kroner til disiriktenes arbeid med sikring av reindrifkns maler.

- 0,5 mill kroner til disiriktenes arbeid med sikring av reindrifkns maler. Reindriftsavtale 1. juii 2008-30. juni 2009 henhold td Hovedavtalen for rehdriftsnaeringen av 26. februar 1993, har Landbruks og matdepartementet og Norske Reindrifhmers Landsforbund inngått klgende reindriftsavtale

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006. Møtested og -tid: Lakselv Hotell, Lakselv. Deler av styret hadde møte med Bedriftskompetanse mandag 3. april fra kl.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006. Møtested og møtetid: Lakselv torsdag 24. aug. kl. 16.30 18.30 og fredag 25. august kl. 08.30 kl. 15.00. Torsdag fra

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

NRL Informasjon. Nytt Reindriftsstyre oppnevnt for 2010 2013. I dette nummeret: Melandsø, Trondheim.

NRL Informasjon. Nytt Reindriftsstyre oppnevnt for 2010 2013. I dette nummeret: Melandsø, Trondheim. NRL Informasjon 2.3.2010 Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi Norske Reindriftsamers Landsforbund Nøørjen Båatsoesaemiej Rijhkesaervie NRLs styre: Nils Henrik Sara, Leder Tlf: 99 75 70 32 Inge Even Danielsen

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

NSRs valgprogram for Nordre-Nordland NSR válgaprogámma, Nuorta-Nordláddi

NSRs valgprogram for Nordre-Nordland NSR válgaprogámma, Nuorta-Nordláddi Aili Keskitalo NSRs presidentkandidat NSR presideantaevttohas 1. Kjersti Myrnes Balto Evenes, Evenášši 2. Roger Pedersen Narvik, Narviika 3. Åge Nordkild Narvik, Narviika NSRs valgprogram for Nordre-Nordland

Detaljer

STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2016/2017

STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2016/2017 STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2016/2017 Oslo 27. januar 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. POLITISKE FØRINGER... 4 2.1 Grunnlaget for forhandlingene... 4 2.2 Mål med

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Landsstyre Riikkastivra Báiki/Sted: Tromsø Romsa Áigi/Tid: 19.-21.01.07 Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka,

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST v /Marita Isobel Solberg Illustrasjon: Anders Sunna Den kulturelle skolesekken på turné til 28. september-2. oktober: Porsanger og Kautokeino 12.-23. oktober:

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå 1 Virkeområde Dette reglement omfatter Sametingets politiske

Detaljer

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 2011 kopibuhtadus 2012 soabadallamat * Kopivederlag 2011 Forhandlingene 2012 1 2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2012:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 1.605.596,- buhtadusruđa, oktan reanttuiguin.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 Møtested og -tid: Comfort Hotell, Tana. Onsdag 22. fra kl. 12.00 kl. 18.00. Torsdag 23. fra kl. 08.00 12.00 Møteleder:

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

Jordskifterette ns kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften

Jordskifterette ns kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften Landbruks- og matdepartementet Rapport Jordskifterette ns kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten

Detaljer

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA Goas: Golggotmánu 6. - 8. beivviid 2006 Gos: Guovdageainnus oahkkimis: Silje Karine Muotka, NSR-joiheaddji

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma. Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005. Válgabiire 8 Gaska-Romsa / Valgkrets 8 Midt-Troms

Valgprogram / Válgaprográmma. Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005. Válgabiire 8 Gaska-Romsa / Valgkrets 8 Midt-Troms Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire 8 Gaska-Romsa / Valgkrets 8 Midt-Troms Aili Keskitalo Presideantaevttohas/ Presidentkandidat Jienas NSR! Stem NSR! 1. Randi

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Den kulturelle skolesekken Bestillingstilbud til 2.-5. klasse side 1 Om produksjonen Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage ut av 30 bilder? Hvor mange

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Nesseby og Tana 9. - 20. februar 2015 side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted

Detaljer

4 3. Å R G A N G 3 : 2010. 16 : kalving i gjerde 24 : ved verdens ende 48 : reinkjøtt på alle bord

4 3. Å R G A N G 3 : 2010. 16 : kalving i gjerde 24 : ved verdens ende 48 : reinkjøtt på alle bord 4 3. Å R G A N G 3 : 2010 16 : kalving i gjerde 24 : ved verdens ende 48 : reinkjøtt på alle bord sisdoallu : innhold oaive álus : leder Slaktesituasjonen tilspisser seg / Njuovvandilli vearrána................................

Detaljer

STATENS TILBUD VED REINDRIFfSAVfALEFORHANDLINGENE FOR AVfALEÅRET 2015/ 2016

STATENS TILBUD VED REINDRIFfSAVfALEFORHANDLINGENE FOR AVfALEÅRET 2015/ 2016 STATENS TILBUD VED REINDRIFfSAVfALEFORHANDLINGENE FOR AVfALEÅRET 2015/ 2016 Oslo 29. januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. POLITISKE FØRINGER."""".".."".."".".""""""."."."."."."""".""".""."..".""""""

Detaljer

Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune

Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune De kontraherende parter, Sametinget i Norge og Tromsø kommune, erkjenner at samene er ett folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 1.1 FORMÅL Sametinget er et folkevalgt organ med mange politikere og ansatte. Dette medfører totalt sett høy reiseaktivitet

Detaljer

Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus

Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus Sámedikki eanetlogu politihkalaš geađgejuolgi áigodahkii 2009-2013 Gaskal Bargiidbellodaga, Árja, Nordkalottfolket,

Detaljer

Mål og rammer for reindriftsforvaltningen

Mål og rammer for reindriftsforvaltningen Mål og rammer for reindriftsforvaltningen 3 4.mars.2015 Assisterende direktør Tone F. Seppola Tema Innledning Rammer og mål for reindriftspolitikken Prioriterte tiltak i reindriftspolitikken Omorganisering

Detaljer

Innst. 282 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 108 S ( )

Innst. 282 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 108 S ( ) Innst. 282 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 108 S (2013 2014) Innstilling fra næringskomiteen om Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma

Valgprogram / Válgaprográmma Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire Válgabiire 5 Porsáŋgu 7 Davvi-Romsa /Valgkrets 5 Porsanger / Valgkrets 7 Nord-Troms Aili Keskitalo Presideantaevttohas/ Presidentkandidat

Detaljer

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? Kan jeg utføre en joik?

Detaljer

Nr. 1 - Mars 2005-39. årgang

Nr. 1 - Mars 2005-39. årgang Nr. 1 - Mars 2005-39. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Konst. Reindriftssjef Johan Ingvald Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og Plutselig sirkus! - forestilling og workshop v /Morten Uglebjerg Norli og Øystein Hvamen Rasmussen Foto: Werner Juvik Bestillingstilbud til 1.-10. klasse side 1 Om produksjonen Dette tilbudet har 2 alternativer:

Detaljer

U T G I T T S I D E N 1 9 6 7 2 : 2013. 6 : NRL-landsmøte 28 : kurs i bruk av krumkniv 34 : kalveslakt er lønnsomt

U T G I T T S I D E N 1 9 6 7 2 : 2013. 6 : NRL-landsmøte 28 : kurs i bruk av krumkniv 34 : kalveslakt er lønnsomt U T G I T T S I D E N 1 9 6 7 2 : 2013 6 : NRL-landsmøte 28 : kurs i bruk av krumkniv 34 : kalveslakt er lønnsomt sisdoallu : innhold oaive álus : leder Oaive álus / Leder Ola Christian Rygh..............

Detaljer

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12.

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1 30 oahppočuoggá Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. 1. Fága namma Oahpponeavvopedagogihkka 1 Læremiddelpedagogikk

Detaljer

8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse

8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse 4 5. Å R G A N G 1 : 2012 8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef / Boazodoallohoavda Jan-Yngvar

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring 4 4. Å R G A N G 3 : 2011 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel presiserer om rovdyrtap: / Boazodoallohoavda

Detaljer

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka Dutnje gii orut biebmoruovttus 0-12 jagigaskka DEHÁLAŠ TELEFONNUMMIAT: Bearráigeahčči: Áššemeannudeaddji mánáidsuodjalusbálvalusas: Ovdasátni ollesolbmuide Dát gihpa lea ráhkaduvvon 0-12 jahkásaš mánáide

Detaljer

Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01

Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 10.03.2015 Sted: Bodø Saksliste:

Detaljer

Nr. 2 - Juni 2005-39. årgang

Nr. 2 - Juni 2005-39. årgang Nr. 2 - Juni 2005-39. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Konst. Reindriftssjef Johan Ingvald Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

UTGITT SIDEN 1967 3 : 2013. 14 : Vi satser i Kautokeino 24 : Kjøttpris og etterspørsel på tur opp 31 : Reindriftskonferanse

UTGITT SIDEN 1967 3 : 2013. 14 : Vi satser i Kautokeino 24 : Kjøttpris og etterspørsel på tur opp 31 : Reindriftskonferanse UTGITT SIDEN 1967 3 : 2013 14 : Vi satser i Kautokeino 24 : Kjøttpris og etterspørsel på tur opp 31 : Reindriftskonferanse sisdoallu : innhold oaive álus : leder Nyheter fra forskningsprogrammet NCoE Tundra...4

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 16 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.01.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Dán jagi lágideapmái Sámedikki girjerádjosis bohtet máŋga min sámi girječálliin geat leat leamaš dahje leat

Detaljer

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Dán jagi lágideapmái Sámedikki girjerádjosis bohtet máŋga min sámi girječálliin geat leat leamaš dahje leat

Detaljer

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi Norske Reindriftsamers Landsforbund Nøørjen Båatsoesaemiej Rijhkesaervie

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi Norske Reindriftsamers Landsforbund Nøørjen Båatsoesaemiej Rijhkesaervie Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi Norske Reindriftsamers Landsforbund Nøørjen Båatsoesaemiej Rijhkesaervie NRL s krav til reindriftsavtale 2011/2012 Grønnegt. 23, Pb. 508, N-9255 Tromsø Telefon: 77

Detaljer

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10 Utmarksutøvere kommuner og andre interesserte Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Nr. 3 - September 2004-38. årgang

Nr. 3 - September 2004-38. årgang Nr. 3 - September 2004-38. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Nr. 1 - Mars 2007-41. årgang

Nr. 1 - Mars 2007-41. årgang Nr. 1 - Mars 2007-41. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen: 78

Detaljer

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no.

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Njuolggadusat movt geavahit ESAS-r Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Áigumuš ja viidodat

Detaljer

4 3. Å R G A N G 2 : 2010. 4 : bare smil på vidda 16 : en nese for kadaver 40 : landsmøte NRL

4 3. Å R G A N G 2 : 2010. 4 : bare smil på vidda 16 : en nese for kadaver 40 : landsmøte NRL 4 3. Å R G A N G 2 : 2010 4 : bare smil på vidda 16 : en nese for kadaver 40 : landsmøte NRL sisdoallu : innhold oaive álus : leder Bare smil på vidda / Govda mojit Guovdageainnus.....................

Detaljer

ELIN KÅVEN - den arktiske alven

ELIN KÅVEN - den arktiske alven Rikskonsertenes Skolekonsertordning ELIN KÅVEN - den arktiske alven Foto: Solveig Selj Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 114VY11 Rikskonsertenes Skolekonsertordning

Detaljer

Nr. 1 - April 2006-40. årgang

Nr. 1 - April 2006-40. årgang Nr. 1 - April 2006-40. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen: 78

Detaljer

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2003-05, og endring fra 2004 til 2005, samt budsjett 2006 (1.

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2003-05, og endring fra 2004 til 2005, samt budsjett 2006 (1. Forord Forord Mandatet til Økonomisk utvalg for reindriften er gitt ved instruks fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1993. Utvalgets oppgave er å fremstille et økonomisk grunnlagsmateriale som

Detaljer

Nr. 4 - Desember 2008-41. årgang

Nr. 4 - Desember 2008-41. årgang Nr. 4 - Desember 2008-41. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen REINDRIFTSFORVALTNINGEN Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen Hovedprioriteringer og retningslinjer i perioden 2012-2014 Vedtatt av Reindriftens utviklingsfond 29.05.2012 Hovedprioriteringene i denne

Detaljer

For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Marg & Bein

For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Marg & Bein Marg & Bein v / Arne Svingen, Ingunn Aamodt og Jon Ewo Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Tana, Nesseby 10.-14. februar side 1 Om produksjonen Marg & bein-serien var

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 -

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma

Valgprogram / Válgaprográmma Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire Válgabiire 5 Porsáŋgu 4 Guovdageaidnu /Valgkrets 5 Porsanger / Valgkrets 4 Kautokeino 1. Aili Keskitalo Presideantaevttohas/

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.03.2008 Tid: 18:00 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Nr. 2 - Juni 2006-40. årgang

Nr. 2 - Juni 2006-40. årgang Nr. 2 - Juni 2006-40. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen: 78

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma. Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005. Válgabiire 13 Lulli-Norga / Valgkrets 13 Sør-Norge

Valgprogram / Válgaprográmma. Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005. Válgabiire 13 Lulli-Norga / Valgkrets 13 Sør-Norge Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire 13 Lulli-Norga / Valgkrets 13 Sør-Norge Aili Keskitalo Presideantaevttohas/ Presidentkandidat Jienas NSR! Stem NSR! 1. Rita-Alise

Detaljer

EVENTYRLIGE STREKER. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA

EVENTYRLIGE STREKER. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA EVENTYRLIGE STREKER v / BJØRN OUSLAND Bilde/ illustrasjon: Bjørn Ousland Den kulturelle skolesekken på turné til Nesseby, Tana, Porsanger, Karasjok og Kautokeino 4.-12. mai 2015 5. (- 7.)kl side 1 Om produksjonen

Detaljer

2016 KOPIBUHTADUS 2017 SOABADALLAMAT

2016 KOPIBUHTADUS 2017 SOABADALLAMAT 2016 kopibuhtadus 2017 soabadallamat * Kopivederlag 2016 Forhandlingene 2017 2016 KOPIBUHTADUS 2017 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2017:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 2 006 862,- 2016 buhtadusruđa. Kopinor

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 15 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

4 3. Å R G A N G 4 : 2010. 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen

4 3. Å R G A N G 4 : 2010. 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen 4 3. Å R G A N G 4 : 2010 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen sisdoallu : innhold oaive álus : leder Utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark.. 5 Ønsker mer kalvekjøtt

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I HONNINGSVÅG 11. JUNI 2009 KL. 13.00 15.30 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Mats Kappfjell varamedlem Berit Marie E. Eira varamedlem Fra

Detaljer

4 5. Å R G A N G 4 : 2012. 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer

4 5. Å R G A N G 4 : 2012. 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer 4 5. Å R G A N G 4 : 2012 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef / Boazodoallohoavda Jan-Yngvar Kiel..................................

Detaljer

Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda

Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda Sámedikkis mearriduvvon skábmamánu 27. b. 2008. Etiske retningslinjer for Sametingets politikere Vedtatt i Sametinget 27. november 2008. ETIHKALAŠ NJUOLGGADUSAT

Detaljer

MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL

MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL v /Elin Grimstad Den Kulturelle Skolesekken På turné til: Karasjok, Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Høgtun 25. sept. 2015 og 06.-14. juni 2016 side 1 Om produksjonen

Detaljer