side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13"

Transkript

1 side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 3 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 10 3.De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oppsummering 13 NÆRINGS- EIENDOM: 4/00 5.Presentasjon av meglerne i NNM. 14 Vedlegg: Eiendomsmarkedet i Trondheim (Nylander Næringsmegling ASA) Eiendomsmarkedet i Møre og Romsdal (Næringsmeglerne i Møre og Romsdal AS) NNM på internett Leiekalkulator finner riktig leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 4/00 side 2 INNLEDNING Kun 14 prosent av befolkningen oppgir at den siste tids renteøkninger vil påvirke forbruket vesentlig. NNM har opplevd god aktivitet i salgsmarkedet utover høst og vinter. Spesielt har responsen vært god for utviklingseiendommer. Lange og korte renter 10 års statsobl. 3-mnds nibor På kort sikt er det vanskelig å oppdrive lokaler i sentrum for brukere av størrelse. Utviklingen i området rundt sentralstasjonen gir positive ringvirkninger for sentrum og kanskje spesielt kvadraturen. 16,00 14,00 12,00 10,00 Den nye konjunkturavgiften sender sjokkbølger inn i eiendomsmarkedet. Avgiften virker dårlig forberedt og forutsettes å gi spesielt negative effekter for distriktene. 8,00 6,00 4,00 2,00 Neste markedsrapport utkommer medio mars. 0, Økonomiske rammebetingelser Statsbudsjettet er ikke stramt nok til at vi kan forvente rentereduksjoner, men regjeringer later til å motstå presset om å bruke mer av årets rekordstore oljeoverskudd. Dette taler for et stabilt høyt rentenivå neste år. Kilde: DnB Markets 8 % 6 % 4 % 2 % Realrente De økonomiske utsiktene er gode, på tross av lav vekst i produktiviteten og et stramt arbeidsmarked. 1.1 Rentesituasjonen Siden 1997 har prisveksten i Norge vært høyere enn blant eurolandene. Dette har ført til at Norge nå har klart høyere rente enn eurolandene. Norges Bank vil, for å oppnå kursstabilitet mot euro, bruke renten slik at pris - og kostnadsstigningen kommer ned mot den stigningen Den europeiske sentralbanken (ESB) sikter mot. Norges Bank har i alt økt renten med1½ prosentpoeng i år. Mye tyder på at vi må belage oss på et stabilt høyt rentenivå de nærmeste par årene. En lavere rente forutsetter en strammere finanspolitikk enn den Regjeringen legger opp til i forslaget til statsbudsjett for neste år og høy rente later følgelig også å bli strategien til Norges Bank. Sannsynligheten er høy for at vi må leve med boligrente på 8-9 prosent frem til Intet tyder imidlertid på at det relativt høye rentenivået vil føre husholdningene inn i en ny gjeldskrise. 0 % «Realrente» definerer vi som differansen mellom langsiktig rente (lang stats-obligasjon) og utviklingen i KPI ( inflasjon). Tall for 2000 er dagens "lange stat" og anslått KPI for år Kilde: SSB 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon De siste ukers indikatorer tyder på at renteøkningene har virket. Privat forbruk ser ut til å være på vei ned og inflasjonen peker nedover. Statsbudsjett3et antas å ha en nøytral effekt på økonomien i Men den reelle underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter og skatte- og avgiftsopplegget gjør at konsumprisveksten i 2001 og 2002 kan bli noe høyere enn anslått.

3 Markedsrapport nr. 4/00 side 3 Norges Bank frykter at statsbudsjettet kan føre til høyere inflasjon de to neste årene enn tidligere antatt. 1.4 Aksjemarkedet / olje 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her vist ved årlig %-vise endring i KPI. Tall for 2001 er anslag. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet 1999 Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi forutsettes fortsatt å ville holde seg meget høy de nærmeste årene. Gjennomføringen av den femte ferieuken vil øke mangelen på arbeidskraft og bidra til sterkere press på lønningene. Dette trekker i retning av et fortsatt stramt arbeidsmarked. På tross av at tall fra SSB som viser et noe slakkere arbeidsmarked, viser en fersk undersøkelse blant norske småbedrifter at det på kort sikt forventes fortsatt vekst i sysselsettingen. På den annen side vil økte arbeidskraftkostnader kunne bidra til lavere sysselsetting i næringslivet. Arbeidsledigheten utgjør for tiden 3,5%. Dette representerer en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra tredje kvartal i fjor. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Totalindeksen ligger for tiden under nivået fra nyttår. Aksjemarkedet preges av jo -jo liknende svingninger. Det er mørke skyer på teknologihimmelen og investorene rømmer it -aksjene. Kombinasjonen av en sterk dollar, høy oljepris og stort volum bidrar til rekordoverskudd på driftsbalansen med utlandet. Også de neste årene forutsettes meget store overskudd.. På etterspørselssiden forventer IEA (International Energy Agency) en fortsatt vekst i etterspørselen etter olje de neste 20 åren e. Det er særlig transportsektoren som vil stå for den største veksten i energiforbruket. IEAs analyser indikerer følgelig et fortsatt problem mht. CO2 utslipp. Pr. medio desember noteres Brent Spot til US $ 28,5 1.5 De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsaksjene forblir tildels betydelig rabbatert. Eiendomsaksjer oppleves som kjent ikke særlig spennende for tradere. Mange analytikere er av den oppfattning at eiendomsselskapene har lite å gjøre på børs. Thon Eiendomsselskap fikk et resultat på 186,4 millioner kroner før skatt etter årets ni første måneder, mot et resultat på 120,5 millioner i samme periode i fjor. Avantor konsernet fikk et overskudd på 394,5 millioner kroner etter årets ni første måneder, mot et resultat på 54,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Steen & Strøm fikk et resultat på 207,7 millioner kroner etter årets ni første måneder, mot et resultat på 191 millioner i samme periode i fjor. Tallene fra de børsnoterte eiendomsselskapene påvirkes i stor grad av i hvilken grad de har solg seg ned eller øket porteføljen. Se for øvrig nøkkeltall for eiendomsselskapene siste side. Kilde: Arbeidsmarkedsetaten, Tall fra 2001 er anslag

4 Markedsrapport nr. 4/00 side 4 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt Vi får stadig flere bekreftelser på at lei eprisene i prestisjesegmentet øker. Som vi påpekte i siste markedsrapport er tilbudsiden på ledige sentrumsarealer svært begrenset, noe som gir grobunn for høye leiepriser og stadig nye prisrekorder. De mest attraktive lokalene har blitt utleid ved hjelp av lukkede budrunder. Betalingsvilligheten er høy for gode lokaler med riktig beliggenhet. Vi merker også større differensiering mellom gode og dårlige leieobjekter. Kravet til standard og beliggenhet blir stadig viktigere og brukes også som et middel for å trekke til seg attraktive jobbsøkere i et presser arbeidsmarked. Mangel på gode sentrumslokaler har gjort sitt til at stadig flere selskaper tegner kontrakt på større arealer enn dagens drift og antall ansatte tilsier. Å sikre seg fremtidig ekspansjonslokaler kan gjøre sitt til at bedriften ikke blir tvunget til å flytte ved fremtidig organisk vekst eller ved eventuelle strukturelle endringer. Etter en periode med blodrøde tall og mye uro i dot.com bransjen, er det igjen selskaper i den gamle økono mien som dominerer arenaen for de dyreste leieobjektene. Det er heller ikke å legge skjul på at gårdeierne fortsatt viser sin skepsis til den nye økonomiens betalingsdyktighet. Innføringen av konjunkturavgiften er nok et eksempel på manglene forutsigbarh et i bransjens rammebetingelser. Forslaget om innføring av en konjunkturavgift pålydende 10 % på oppføring og rehabilitering av næringsbygg slo ned som en bombe i markedet. Regjeringen ønsker i første omgang å kjøle ned utbyggingstakten innen næringseie ndom, for dernest å flytte ressursene over mot boligbygging. Dette kan nok på kort sikt oppnås, men virkningene på lang sikt kan bli fatal for aktørene i næringsmarkedet. Et resultat som følge av avgiften kan bli fullstendig stillstand i markedet for nye næringsbygg frem til avgiften fjernes. Prosjekter som blir gjennomført på tross av konjunkturavgiften vil bli tilsvarende dyrere, noe som igjen medfører høyere husleie. Taperne i denne prosessen blir utleiere som allerede har skrevet leiekontrakt, men som ikke har rukket å kontrahere byggearbeidene. Dersom konjunkturavgiften kun vil gjelde for 2001, vil dette kunne medføre en boom av nye igangsatte næringsbygg med ferdigstillelse Det hersker for øvrig full forvirring om konjunkturavgiftens egentlige innhold og konsekvens. Slik saken ble fremstilt etter budsjettforliket syntes det fordelaktig å utsette byggestart til for å unngå konjunkturavgiften. Finansdepartementet mener at avgiften først påløper når bygget er ferdigstilt. Hvis det ikke blir gjort et nytt avgiftsvedtak høsten 2001, innebærer dette at bygg som fullføres i 2002 blir avgiftsfrie uavhengig av hvor mye arbeid som er gjennomført i Distriktene vil uansett rammes hardest. Marginene på næringsbygg i distriktene er betraktelig lavere enn i sentrumsområdene. Entreprenørbransjen har allerede varslet utsettelser av nybygg, og permitteringer av ansatte i kjølvannet av konjunkturavgiften. Vi konkluderer med et større press, og dertil høyere leiepriser. Nye leietakere vil trolig få presentert regningen. Vi erfarer at det i siste periode har vært en svak nedgang i salgsprisene for investeringseiendommer. På grunn av et usikkert rentemarked har yielden på næringsbygg steget. Gode prosjekter har lidd minst. Yielden har steget mellom 0,25% til 1%. Nedgangen har vært mindre markant i segmentet for utviklingseiendommer. Syndikeringsmarkedet lider fortsatt av siste rentekorrektiv og under stor politisk uforutsigbarhet. Lager - kombinasjonslokaler Leieprisene i segmentet for lager- og kombinasjonslokaler er relativt stabile. Det er størst etterspørsel etter kurante bygg i størrelsesorden m 2. Området rundt godsterminalen på Alnabru/Furuset er fortsatt populært. God av/påkjøring til E6 og kort vei til sentrum gjør området svært attraktivt. Vi erfarer god etterspørsel etter effektive nybygg hvor logistikk og enkel adkomst er vektlagt og ivaretatt. Slike bygninger oppnår leiepriser i området rundt kr. 900, - pr m 2 /år, definert i vår rapport som makspris.

5 Markedsrapport nr. 4/00 side 5 Byggebransjen Nye tall viser at entreprenørene ha r hatt økt tilgang på nye bolig - og yrkesbygg fra 2. kvartal 2000, sammenlignet med samme kvartal i Det er spesielt i Oslo at økningen i nye byggeprosjekter har vært stor. Distriktene derimot kan vise til samme tall som fjoråret. Som følge av konjunkturavgiften har flere aktører i bransjen allerede varslet en mulig omsetningssvikt neste år, og permitteringer av ansatte kan bli et resultat. Flere av de største entreprenørene flytter i disse dager ansatte fra anlegg og over på bolig prosjekter. Handel: Det er meget gode tider for kjøpesentere. Sammenlignet med fjordåre t kan landets 50 største sentra vise til en omsetningsøkning på 9 prosent i årets 3 første kvartaler. I Oslo har nyetablerte Byporten og Steen & Strøm Vika bare ført til at folk handler mer, og ikke ødelegger for etablerte sentere som Oslo City og Glasmagasinet. Bolig Høsten har som vanlig vist seg å være en dempend e faktor på boligmarkedet. I november falt boligprisene med 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Meglere kan melde om færre budgivere og lavere betalingsvillighet. Sesongen har vært preget av å være kjøpers marked, men allerede nå indikerer markedet a t vi går inn i en mer aktiv periode. Det er forventet økt aktivitet og prisoppgang i boligmarkedet utover vinteren. Det er heller ingen umiddelbare faktorer som ser ut til å påvirke denne trenden i negativ retning. Til tross for lavere priser bygges det boliger som aldri før. I årets ni første måneder var økningen i nye boligprosjekter hele 17% sammenlignet med samme periode i fjor. I samme periode har også antall omsetninger økt med boliger sammenlignet med fjorårets tall. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard. Leietakerne i Bogstadveien skiftes stadig ut. Flere etablerte forretninger med lang fartstid i den berømte handlegaten bukker under for høye leiepriser og et enormt press i leiemarkedet. Glassmagasinet i Bogstadveien, på hjørnet ved Industrigaten, legger ned etter 99 års drift på Majorstuen. Match Woman har opphørssalg i disse dager og stenger dørene i løpet av kort tid. Lokalet vil overtas av et eiendomsmeglerkontor. Magasinet i Bogstadveien har delvis gjenåpnet etter en omfattende rehabilitering. Resten av Magasinet har offisiell åpning i februar. Det er lagt stor vekt på helhetlig innredning og flere av leietakerne er skiftet ut. Prestisjetunge forretninger som Urmaker Bjerke og Tatler blir å finne blant de nye leietakerne. Med flyttingen av Tatler fra Bogstadveien 50 til Magasinet, er det duket for Motehuset Sand sin inntreden i Bogstadveien. Huset Sand vil sannsynligvis fremleie noe av det 450 m 2 store arealet til andre brukere. Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler i den følgende beskrivelse.

6 Markedsrapport nr. 4/00 side Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Sentrum er i skuddet som aldri før. Sjelden har antall selskaper på flyttefot vært h øyere og ledigheten i kontormarkedet mindre. De store eiendomsbesitterne melder om fulle hus, og eventuelle arealer som fristilles på sikt absorberes raskt av eksisterende leietakere. Som følge av skjevheten i tilbudet/etterspørsel i sentrum har selskaper med et prekært arealbehov måtte utvide sitt søkeområde til å gjelde mindre sentrumsnære områder. Det er fortsatt ingen avklaring i forhold til et salg av Nedre Vollgt. 11. Landbruksdepartementet som er eier har ønsket å selge bygget tomt for leietaker e. Dersom det ikke oppnås tilfredstillende pris, vil det igangsettes et utleiearbeid på nyåret med tanke på et salg etter det. Utleiearbeidet av ca m 2 kontor i Klubbygningen i Akersgaten 18/ Øvre Slotts gate 9 er i gang. Megler melder om meget god interesse. Antatt ferdigstillelse ultimo Thons nye bygg i Bjørvika, Paviljongen, antas ferdigstilt våren Utleier er i forhandlinger med enkelte større brukere, men ingen kontrakter er i skrivende stund undertegnet. Utleier håper å sette ny rekord for leiepriser i området med en antydning på kr ,- pr. m 2 /år. Bygningen utgjør ca m 2, og tilrettelegges for en bruker. I Bjørvika vil NSB igangsette arbeidene med et nybygg på m 2 ved påsketider Det er antydet et leienivå på rundt kr 2.000, - pr. m 2 /år. Posten vurdere å selge Postgirobygget, som totalt er på m 2 fordelt på 19 etasjer. Avgjørelsen om å selge avhenger av hvor mye potensielle kjøpere er villig til å gi. Det er antydet at prisforlangende vil ligge rundt NOK 500 millioner. Det knytter seg spenning til planene Linstow har for kvartalet rundt Hovedpostkontoret og Postmuseet i Kvadraturen. Hovedpostkontoret vil fraflytte lokalene i 2003, og Linstow er i full gang med utredningsarbeidet for bruken av eiendommen. Interessen fra flere hotellkjeder har vært stor, samtidig som politikernes ønske om flere boliger i området er klart uttalt. IF flytter som kjent fra Aker Brygge i 2003 og ledigstiller svært etterspurte lokaler på brygga. Storebrand har ikke tatt endelig beslutning mht. hvilke arealer som fristilles og leiepris. Det er vel ikke utenkelig at det settes nye leieprisrekorder når utleiearbeidet kommer i gang. I Stortings gt. 14 kan megler melde om at et lokale på m 2 har blitt utleid til kr 2.100,- pr m 2 /år. Lokalet var av ordinær god standard. Olav Thon har leid ut arealer i Akers gt. 41 til leiepriser mellom kr ,- pr. m 2 /år. Arealene var i størrelsesorden fra 145 m 2 til 350 m 2. *) Oslo sentrum, kontorer med god standard 3. kv kvartal Vika/ Aker Brygge Øvrige sentr *) Vika/Aker Brygge betegner vi som et eget område på grunn av sitt høye prisnivå. Til dels hører også eiendommene rundt Rådhuset til dette segmentet Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Det er satt ny prisrekord i dette området i forbindelse med utleie av Hydrobygget i Bygdøy Allé. Advokatfirmaet Haavind Vislie går inn som ny leietaker i de 5 øverste etasjene, hvor leieprisen for øverste etasje utgjør kr , - pr.m 2 /år. Utleiearbeidet av m 2 kontor i Shellgården i Pilestredet 33 A har startet. Bygget er på 16 etasjer, og megler er i dialog med brukere som ønsker å leie hele bygget. Det er ventet at snittleien i bygget vil ligge i overkant av kr 2.000,- pr. m 2 /år. I ngen kontrakter er undertegnet i skrivende stund. Mye tyder på at Majorstuen er et område i sterk vekst. Colosseum Park bidro til å dra vind i seilene, og vi venter i spenning på å se resultatet av Sørkedalsveien 6. Flere større rehabiliteringsprosjekter er også på trappene. Vi kan nå se konturene av det nye KPMG- bygget på Majorstuen. Antatt ferdigstillelse ultimo KPMG vil fremutleie deler av arealene. Leieantydning på disse arealene er oppgitt til kr ,- pr. m 2 /år for de øverste etasjene. In gen kontrakter er i skrivende stund undertegnet.

7 Markedsrapport nr. 4/00 side 7 Det er stor interesse for forretnings-/ servicearealene i byggets 1. etg, med leieantydning over kr ,- pr. m 2 /år. Byggearbeidene i forbindelse med nybygget til Høegh i Parkveien er i full gang. Foruten Høegh vil SAS Institute som har leid ca m 2 være leietakere i bygget. Innflytting er annonsert til medio Leieprisen antas å ligge i området rundt kr 2.050,- pr. m 2 /år. Det er ingen nye leietakere i Hegnars fraflyttede lokaler i Fr. Stangs gate. Gårdeier er i forhandlinger med en interessent på hele arealet. Leieantydning ligger i området rundt kr ,- pr. m 2 /år. Nordisk Råd flyttet inn i m 2 i Holbergsgate 1 i september. Leiepris kr ,- pr. m 2 /år. Oslo indre vest, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Områdene langs Akerselven tiltrekkes f ortsatt av dot.com- selskaper og innovative bransjer. Særlig etterspurt er kombinert- og lagerlokaler som ved enkle grep kan tilrettelegges til kreative kontorer. NCC har hatt stor suksess med sin rehabilitering av Chr. Kroghs gate. Lokalene ferdigstilles sommeren Leiepris kr ,- pr. m 2 /år for de beste arealene. Få store ledige kontorarealer på Grünerløkka, mens det er flere ledige kontorlokaler i størrelsesordenen opp til 500 m 2. Orkla flytter i disse dager produksjonen av Ringnes ut av anlegget i Thorvald Meyersgt. 2/ Toftesgt. 2/12. Fortsatt vil Orkla bruke endel av kontorbyggene på området. Hva som skjer med resten av anlegget er fortsatt usikkert. Orkla jobber med en utredning, og det er ikke usannsynlig at deler av området på sikt blir u tbygget med boliger. Planene for et nytt næringsbygg på m 2, samt 450 nye studenthybler er klare på Ankertorget. Utbygger regner med byggestart 2.kvartal 2001 og ferdigstillelse om 2 år. Bruken av den gamle sjokoladefabrikken til Nidar Bergene i Malmøgt./Marstrandgt. er fortsatt under utredning. Omgivelsene i området forøvrig ligger tilrette for en boligutbygging. Oslo indre nord, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Grønland, Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Den gamle postgarasjen i Konowsgate 67 er solgt fra Investra ASA. Planene for Kværners gamle anlegg i Lodal en er fortsatt i utredningsfasen. Endel av bygningsmassen er fredet og vil derfor bli stående. Meglere jobber med utleie av disse arealene, samtidig som det er tegnet noen kortere leiekontrakter på bygg som vil bli revet ved en utbygging. Oslo indre øst, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya / Bekkelaget, Nordstrand. Byggestoppen for de syv boligblokkene i den 90 år gamle Arctanderbyen på Ekeberg er opphevet. De mest sentrale bygningene er senket med en halv etasje noe som reduserer bygningshøyden. Plan - og bygningsetaten mener dette er mer i samsvar med de lovmessige krav som stilles til høyder og estetikk. Prosjektet inneholder til sammen 58 boliger. Det er liten utvikling i området hva gjelder næringseiendom. Oslo indre syd, kontorer med god standard 3. kv kvartal

8 Markedsrapport nr. 4/00 side Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Forn ebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Det er fortsatt god aktivitet på Lysaker. Flere større prosjekter er igangsatt, og mye tyder på at det vil være stor byggeaktivitet i årene fremover. Området preges av få store ledige arealer. Det er først i 2002 at flere nybygg i området vil ferdigstilles. Det er for øvrig flere større arealer på fremleiebasis. Mustad eiendom har igangsatt utleiearbeidet i forbindelse med nybygg i Lilleakerveien 6. Bygget blir på totalt m 2, med etasjeflater på ca 700 m 2. Forventet ferdigstillelse primo Litt lenger ned i gaten er Eiendomsspar godt i gang med nybygg på m 2. Bygget regnes ferdigstilt i november Fortsatt er 9000 m 2 ledig for utleie. Sterke drivkrefter i Lysakerområdet satser på å innarbeide IT Lysaker, uavhengig av IT Fornebu som antas ferdigstilt tidligst i Primærønsket er å etablere og tilrettelegge forholdene for et høyteknologisk miljø på lik linje med konsulentmiljøet på Skøyen. I nitiativtagerne jobber i den forbindelse med å tilretteleg ge det fysiske miljøet og å etablere nødvendige tilleggsfunksjoner som hotell/ konferansesenter, caféer og nødvendige servicefasiliteter. Etter omrokkeringer internt i Gjensidige er m 2 i Strandveien 15 fristilt for utleie til eksterne brukere m 2 er allerede bortleid, og Gjensidige er allerede i forhandlinger med flere store brukere på resterende m 2. Bygget fra 1999 er av høy standard og leieprisene begynner fra kr 1.900,- pr m 2 /år og oppover. Det er nå kjent at forsikringsselskapet I F flytter fra Aker Brygge til Lysakerlokket. Selskapet blir leietakere i et av NCCs nybygg på lokket som utgjør ca m 2. Antatt ferdigstillelse om 2 år. Skøyen er fortsatt bortimot fullt utleid. Få arealer tilbys i markedet. På Fornebu er det nå Fo rnebu Boligspar (Acta Sundal Collier, Ola Mæhle, Erik Bøhler m.fl) og NCC/OBOS/Norgesgruppen som står igjen som budgivere etter 2. budrunde. Det prestisjetunge prosjektet til Fred. Olsen ser dermed ut til å bli kun halvparten så stort som først planlagt. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker som egne prisgrupper. Områdene er hver i sær forskjellige fra resten av området Oslo ytre vest. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 3. kv kvartal Ytre vest Skøyen Lysaker Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Telenor har lagt ut Kyrre Greppsgt. 19 for salg. Dagens bygningsmasse er på totalt m 2 og eiendommen har et utbyggingspotensiale på ca m 2 til boligformål. Telenor melder om stor interesse og forventer et salg i inneværende år. På Myrens Verksted er hele næringsarealet på m 2 fullt utleid. Nybygg på m 2 ferdigstilles neste år. Arealet er fullt utleid. I tillegg vil Myren Eiendom igangsette bygging av to næringsbygg på totalt m 2 i løpet av Leienivået i nybygg i området ligger r undt kr pr m 2./år. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 3. kv kvartal Ytre nord Nydalen Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Utleier er i dialog med flere store interessenter i forbindelse med utleie av NCCs nye prosjekt; Helsfyr Panorama. Bygget utgjør totalt m 2 fordelt over 17 etasjer. Antatt ferdigstillelse årsskiftet 2002/ Møller er i forhandlinger med flere større interessenter på sitt nye prosjekt i Teisen Terrasse.

9 Markedsrapport nr. 4/00 side 9 Prosjektet er godkjent i kommunen, og ligger nå inne til politisk behandling. Prosjektet utgjør ca m2 kontor og servicerettet virksomhet. Leieantydning kr ,- pr. m 2 /år Electrolux Norge AS samlokaliseres. I denne forbindelse legges hovedkvarteret i Spireaveien ut for salg med mulighet for tilbakeleie eller relokalisering. Bygget utgjør totalt m 2. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 3. kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Det er forstsatt ingen avklaring i forhold til tomteområdet Bakkerudfeltet. Kommunen jobber med et reguleringsforslag for hele området. Det er kommet innsigelser fra Statens vegvesen og beboere i området på forestått bruk. Saken ventes å være ferdigbehandlet i kommunen i løpet av m 2 kontor på Kolbotn etter IBM skal ut i markedet. Arealene ledigstilles april Ingen nye leiekontrakter er tegnet på Telenors anlegg på Skullerud. Megler er i dialog med interessenter. Åpningen av Svartdalstunnelen har ført Ryen nærmere sentrum, og kan få innvirkning for området på sikt. Oslo ytre syd, kontorer med god standard 3. kv kvartal Øvrige Stor- Oslo Sandvika-området Handelshøyskolen BI i Sandvika vokser stort i omfang. En stiftelse bestående av BI og BIs studenter har kjøpt Elias Smiths vei 10 i Sandvika. Bygningen skal delvis gjøres om til studentboliger, og utvides med ytterligere 2 etasjer. Det har vært stor interesse for Elkos fraflyttede lokaler i Sandvika. Bygget utgjør ca m 2 kombinasjonslokaler. Gårdeier er i forhandlinger med en stor interessent på hele arealet. Widerøe s Flyveselskap ASA flytter fra Lysaker til Statoilbygget på Hamang. Innflytting skjer i løpet av desember/ januar. Gjensidiges nye bygg på Leif Tronstads plass ble ferdigstilt i september. Kun få kontorarealer gjenstår før hele bygningen er fullt utleid. Det meldes om priser opp mot kr ,- pr m 2 /år for kontorlokalene. Det enorme omfanget av boligbygging i Sandvika skaper frykt for at kommunen ikke vil makte å følge opp med nødvendig tilrettelegging av v eier, skoler og annen infrastruktur rundt de store boligetableringene. Bebyggelsesplanene for Kjørbokollen med 225 nye boliger er nå vedtatt. Også på Forsvarets eiendom bak Kjørbokollen og Sandvika Storsenter planlegges det boliger. I tillegg er store boligprosjekter under planlegging både i Skytterdalen og på Franzefoss med til sammen nærmere 2000 boliger. Andenæs Eiendom har i løpet av kort tid kjøpt m 2 næringsarealer i Sandvika. Siste anskaffelse var Hamang Næringssenter på ca m 2, som ble solgt fra Arena Eiendom. Gardermoen Gardemoen Park AS har inngått samarbeid med Fabritius Eiendom om utviklingen av næringseiendommer i Gardemoen Park og Vinterbro Næringspark. Totalt eier Gardemoen Park AS 1200 mål som skal utvikles. Som et ledd i samarbeidet har Fabritius kjøpt en tomt på 11,4 mål med muligheter for et kombinertbygg på ca 5000 m 2.

10 Markedsrapport nr. 4/00 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 4. kvartal kontorlokaler i Oslo- området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, forøvrig: % D: Ordinæ re lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.399,- pr m²/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.788,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 3.kv 4.kv Endringer siden: kv 00 A: % 63 % 4 % B: % 62 % 2 % C: % 63 % 0 % D: % 79 % 0 % E: % 78 % 0 % F: % 86 % 0 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 4. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 3. kv Pilene indikerer te ndenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 4. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 3/ m² m² m² 5000 m² 3. kv kv kv kv kv kv kv kv. 00 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3,5-6 m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

11 Markedsrapport nr. 4/00 side 11 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topp lokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i om rådet fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfo r: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendom mer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B -segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C -eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombi - lokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finne r færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette poten sialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

12 Markedsrapport nr. 4/00 side De største eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 4. kvartal Totalt teller listen 24 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 4. KVARTAL 2000): Selskap (alfabetisk) Bto. Leie pr. år (mill. kr) Endr. fra 3.00 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 3.00 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 3.00 Andenæs Eiendom AS 88,8-13, ,1-0,9 Aspelin-Ramm gruppen AS 143,2 5, ,4-0,1 Avantor ASA 100,0 0, ,7-0,1 Centennial 67, ,5 - EAB Eiendom AS 125, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 541, ,0 - Fabritius Eiendom AS 52, ,0 0,2 Gjensidige NOR 911, ,8 - Industrifinans Næringseiendom ASA 425, ,9-0,2 KLP Eiendom AS 682,0 2, ,1-0,2 Kristiania Eiendomsforvaltning AS 51,6-0, ,9 0,3 Linstow ASA 314,0 1, ,1-0,2 Mustad Eiendom AS 90,0 5, ,9-0,1 Norske Liv AS 223,8 3, ,2-0,1 OBOS Forretningsbygg AS 206,5 7, ,3-0,2 Olav Thon gruppen 1) 1 325, ,5 n.a. Pecunia AS 59, ,7-0,3 Sektor Eiendomsutvikling AS 263,9 8, ,1 - SpareBank1 246,0 29, ,9 - Steen & Strøm ASA 520,0 60, ,0 - Storebrand Eiendom 862,0 22, ,2 0,2 Trondheim Næringsbygg AS 100,0-5, Veidekke ASA 41, ,0 - Vital Eiendomsforvaltning AS 2) - Den norske Bank ASA 199, Vital Forsikring ASA 496, ,8-0,1 Vesta 146,1 1, ,3 SUM 8 281, Gjennomsnitt 5,86-0,08 1) Ikke mottatt tall - benyttet forrige kjente tall 2) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning ca m² innleide lokaler for DnB

13 Markedsrapport nr. 4/00 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Her er oversikten over eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Gjensidige NOR kr ) Storebrand Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 3/00: 1) Steen & Strøm + kr ) SpareBank1 + kr ) Storebrand Eiendom + kr Størst ut fra areal: 1) Gjensidige NOR Eiendom m² 2) Storebrand Eiendom m² 3) KLP Eiendom AS m² Lengst gjenværende leietid: 1) Pecunia AS 14,7 år 2) Norske Liv AS 10,3 år 3) KLP Eiendom AS 8,1 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Pecunia AS kr ,- pr m² 2) SpareBank1 kr ,- pr m² 3) Mustad kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Avantor ASA kr 453,- pr m² 2) Aspelin Ramm Gruppen AS kr 620,- pr m² 3) Kristiania Eiend.forv. AS kr 641,- pr m² * Leieinntekt pr m²/år representerer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). 4.0 Oppsummering Konjunkturer: Kombinasjonen av en sterk dollar, høy oljepris og stort volum bidrar til rekordoverskudd på driftsbalansen med utlandet. Også de neste årene forutsettes meget store overskudd.. De økonomiske utsiktene er gode, til tross for lav vekst i produktiviteten og et stramt arbeidsmarked. Statsbudsjettet er ikke stramt nok til at vi kan forvente rentereduksjoner, men regjeringer later til å motstå presset om å bruke mer av årets rekordstore oljeoverskudd. Dette taler for et stabilt høyt rentenivå neste år. Budsjettforliket mellom regjeringen og sentrumspartiene antas å ha en nøytral effekt på økonomien i Eiendom: Leieprisene i prestisjesegmentet fortsetter å stige. Økt differensiering mellom gode og dårlige lokaler. Vanligere med budrunder på attraktive leieobjekter i sentrum, Konjunkturavgiften kan føre til stillstand i markedet for bygging av nye næringsbygg. Distriktene vil lide mest pga. lave marginer. Salgsmarkedet går bra. Spesielt er det stor interesse rundt utviklingseiendommer.

14 Markedsrapport nr. 4/00 side 14 Norsk Nærings Megling AS (NNM) er en uavhengig spesialis t på næringseiendom - primært i Oslo området. Selskapet feiret sitt 15-års jubileum i 1999 og bred erfaring innen utleie, salg, rådgivning og søkeroppdrag. Markedsrapporten er et tilbud til kunder og forbindelser som ønsker å holde seg orientert i marked et for næringseiendom. Den finnes også på internet: Meglerne i NNM er: Administrerende direktør Øystein A. Landvik er statsautorisert eiendomsmegler med mer enn 18 års erfaring fra bransjen hvorav de siste 14 år med næringseiendom. «Årets e iendomsmegler 1994», underviser på BI i faget næringsmegling og er sterkt engasjert på vegne av bransjen. Har vært formann i Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening og er formann i Forum For Næringsmeglere. Mottok Norges Eiendomsmeglerforbunds hederstegn i E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Marianne Nielsen Begynte i Norsk Nærings Megling i 1990, og har mer enn 15 års erfaring med forskjellige oppgaver innen meglerfaget. Hun har ved siden av meglingen et ansvar for oppgjør og regnskap. E-post adresse: Faglig leder Petter Nylend er bedriftsøkonom fra BI og statsautorisert eiendomsmegler. Avla eksamen som beste eiendomsmeglerstudent i 1993 og har arbeidet i NNM siden mars Tidligere arbeidserfaring fra Vestenfjelske Bykreditt AS. Underviser på BI i faget næringsmegling. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Jan Wold er bedriftsøkonom fra BI. Fullførte eiendomsmeglerskolen på BI våren Han arbeidet deretter som eiendomsmegler i London, inntil han begynte i NNM juni E-post adresse: Megler Vidar Korneliussen er bedriftsøkonom fra BI. Deltidsstudent på eiendomsmeglerstudiet frem til våren Arbeidet som megler i Bekkelaget Eiendom fra Fra 1996 i Notar Eiendom AS. Begynte i Norsk Nærings Megling AS februar E-post adresse: Diplomøkonom Ole Christian Iversen er uteksaminert fra BI Har i tillegg studert økonomi/markedsføring ved Arizona State University 1995/96. Ble våren 2000 uteksaminert som eiendomsmeglerkandidat på eiendomsmeglerstudiet BI. Har jobbet i Gjensidige Bank som fagkonsulent før han ble ansatt i NNM september E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Solveig Lund er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglertudiet våren Hun arbeidet deretter som eiendomsmegler hos Petter Woxen inntil hun ble ansatt i Norsk Nærings Megling AS i oktober E-post adresse:

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/03 2/03 2/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Kommuneplanens Arealdel 4. Leiemarkedet Byggeprosjekter Lønningsflaten 26 Areal: ca 2.600

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q3 2003 Oslo, 5. november 2003 Hovedtrekk pr Q3 2003 h Resultat Resultat NOK 15,8 mill før skatt, NOK 0,82 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,71 pr aksje, før skatt h Utvikling Torgbygget

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer