3/03 markedsrapport næringseiendom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no"

Transkript

1 3/03 markedsrapport næringseiendom

2 Innhold 2 Leder Oppsummering Investering i næringseiendom.. 3 Innledning Konjunkturutvikling Renter Generelle eiendomsforhold Leiemarkedet generelt L e i e m a r k e d e t Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst/indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager Leiemarkedet historisk De største eiendomsselskapene Nøkkeltall Om Norsk Nærings Megling Denne markedsrapporten finner du også på internett: www. n n m. n o Høst-rush? Det siste året har vi skrevet om leietagers marked. Det er det fremdeles. I løpet av de siste månedene før sommeren har det imidlertid blitt inngått leiekontrakter på store arealer. Er ledigheten fortsatt så stor at bedrifter av en hvis størrelse kan inngå meget gunstige leiekontrakter? Vi har forsøkt å analysere situasjonen. En bedrift med opp til 75 ansatte har fortsatt mange ledige kontorlokaler å velge blant i Oslo området. Finner man lokaler som i dag står ledig, vil markedsprisen ligge godt under det man må betale for nybygg. Derimot tror vi kontorleietagere med mer enn 150 ansatte har en mer utfordrende situasjon. Egne bygg er vanskelig å finne til så store brukere. Ledige arealer i bygg som kan huse så store leietagere blir færre. Dersom man må bygge nytt for å tilfredstille behovene, vil leieprisen bli en funksjon av byggekostnaden altså høyere enn det vi i dag definerer som m a r k e d s n i v å. Leieprisene vil ligge under det nivået en utbygger normalt må ha for å forrente et nybygg, så lenge det finnes gode ledige lokaler. Vi er nå på bunnen i leiemarkedet. Når det igjen vil begynne å stige, avhenger av etterspørselen og sist men ikke minst om utviklerne klarer å vente med å oppføre nye bygg. Net yield på gode næringseiendommer med lange kontrakter er nå under 7%. Det er stor etterspørsel etter slike investeringsobjekter. På gode prosjekter har bankenes vilje til å finansiere også bedret seg den siste tiden. Vi har nettopp gjennomført et stort finansielt salg. Interessen var stor. Mens det tidligere var syndikerere som var i stand til å betale mest, får disse i dag hard konkurranse fra både livselskaper og privatpersoner. I løpet av annet halvår er forholdene lagt til rette for at det vil settes rekord på all time low net yield! Vi ser frem til ett aktivt 3. kvartal med stor aktivitet både i utleie- og s a l g s m a r k e d e t.

3 Oppsummering Konjunkturer 1. Investering i næringseiendom I n n l e d n i n g - Kraftig stigning på Oslo Børs - Oppløftene makrotall fra USA - Fremdeles svak konjunkturutvikling i Europa - Fortsatt muligheter for flere rentekutt - Lange renter vendte opp før s o m m e r e n - Avtagende arbeidsledighetsvekst i Norge Eiendom - Vedvarende høy ledighet - Flat leieprisutvikling i alle segmenter - Økende aktivitet i utleiemarkedet - Yield kravet vil sannsynligvis falle ytterligere Det er to motstridende hovedfaktorer som preger kontoreiendomsmarkedet i Oslo. Økt generell optimisme er den ene faktoren. Denne optimismen fører til at bedriftenes arealetterspørsel øker og at det meldes om økt aktivitet og interesse i utleiemarkedet. Dette kombinert med at det er stadig mindre innslag av fremleiearealer i markedet bidrar til at utleieprisene har stabilisert seg. Den andre faktoren som preger markedet er den vedvarende høye arealledigheten. Arealledigheten vil sannsynligvis fortsette å øke også i 2004 og dermed prege markedet i flere år fremover. I perioden juni til august er det inngått svært få leiekontrakter og det er kun registrert et fåtalls vesentlige salgst r a n s a k s j o n e r. Det er likevel sterke signaler på at leieprisutviklingen har flatet ut. Den største salgstransaksjonen som er gjennomført i perioden er salget av hovedkontoret til Glaxo- SmithKline i Forskningsparken. Eiendomm e n ble solgt for ca. mnok 500 og dette tilsvarer en netto-yield mellom 6,6% og 6,8 %. Dette er en sterk indikasjon på at yield-kravet i markedet har sunket. Ko n j u n k t u r u t v i k l i n g e n USA og Japan Det blir stadig tydeligere at oppgangen i USA fester seg og flere nøkkeltall bekrefter at etterspørselen er på vei opp. Indeksene for konsument tillit/fremtidsvurderinger og industri tillit har økt. I andre kvartal ble BNP- v e k s t e n målt til 3,1 % prosent. Dette var betydelig sterkere enn estimatene. Den solide veksten skyldes først og fremst sterkere privat forbruk, økt eksport og høy aktivitet i byggesektoren. I tillegg til økt omsetning har bedriften nå klart å øke inntjeningen. Andre tegn på at tilliten er i ferd med å komme tilbake til næringslivet er økte i n v e s t e r i n g e r, økt ordreinngang samt at bedrifter igjen har begynt å ansette. Ta l l som viser antall nye arbeidsledige har vist en avtagende tendens. Dette er svært positivt og antas å gi utslag på privat etterspørsel. De største begrensningene mot ytterligere vekst er forverringen av husholdningenes gjeldssituasjon samt det rekordhøye budsjettunderskuddet. Skeptikere vektlegger disse to faktorene når de hevder at veksten ikke kan være bærekraftig og vedvarende. B N P-veksten i Japan er nå 3,9% og er med dette høyere enn både Europa og USA. Store deler av BNP-veksten skyldes vekst i privat forbruk. Arbeidsmarkedet i Japan er fremdeles usikkert. På kort sikt forventes det derfor ikke at husholdningene kan bidra til økt etterspørsel. Vedvarende vekst må derfor komme fra økt eksport eller økt offentlig forbruk. E u r o l a n d e n e Det er fremdeles få lyspunkter for Eurolandene. Privat etterspørsel er fremdeles på et lavt nivå. Indeksen som måler forbrukertilliten er også svært lav. Dette indikerer at det ikke kan forventes økt etterspørsel fra privat sektor. Høy og økende arbeidsledighet understøtter dette. I Frankrike og Tyskland forsøker styresmaktene å opprettholde etterspørselen ved hjelp av økt offentlig forbruk. Stimulansetiltak ved økt offentlig etterspørsel har ført til at flere Euroland overskrider EU s grense for underskudd på statsbudsjettene. N o r g e Siden bunnen i vinter har børsen steget med over 50%. Dette er en sterk indikasjon på at markedet som helhet har høye forventinger til bedriftenes vekstog inntjeningsevne. Husholdningenes forventningsbarometer for tredje kvartal viser at det i løpet av sommeren har skjedd et stemningsskifte i husholdningene. Husholdningene har økt forventingene til landets økonomiske utvikling. Det er derimot uvisst hvor 3

4 Investering i næringseiendom forts. 4 k r a f t i g denne økte optimismen alene vil påvirke forbrukernes kjøpsadferd. De lave rentene har bidratt til å øke husholdningenes disponible inntekt. Det har ført til økt forbruk og økt belåning. Mens norske husholdninger stadig øker sin belåning har utlån til bedrifter ikke vist samme utvikling. Dette er et tegn på at det fremdeles er kapasitetsreserver i næringslivet og en investeringsdrevet o p pgang kan dermed ikke forventes. Fremtidsutsiktene til norske industribedrifter har fremdeles ikke forbedret seg vesentlig. Det forventes at den internasjonale konjunkturoppgangen vil gi eksportindustrien et løft selv om flere aktører tror at Norge vil fortsette å tape m a r k e d s a n d e l e r. Det er fremdeles stigende arbeidsledighet i Norge. Pr. august var det 4,3% arbeidsledighet i landet. Statistikk for antall sysselsatte viser en oppgang fra første til andre kvartal. Selv om kvartalsvise sysselsetningstall er volatile så kan det være en indikasjon på at økningen i arbeidsledighet er i ferd med å avta. Fig 1: BNP vekst (%) R e n t e r Fig. 2: Arbeidsledighet og inflasjon (KPI) De lange norske rentene nådde bunnen før sommeren(se fig. 3). Siden den gang har lån med lang rentebinding steget ca. 80 basis punkter. Korte renter har derimot sunket videre og 3mnd NIBOR er nå ca. 2,7%. Differansen mellom den korte og lange renten er den høyeste på flere å r. Figur 4 viser rentekurven. Denne kurven har utviklet seg fra å være fallende i slutten av 2002 til stigende i Kurven er nå relativt bratt for løpetider over et år. Dette er et uttrykk for at markedet forventer en relativt kraftig renteøkning. I et foredraget som ble holdt i Trondheim 3. september opprettholdt Gjedrem sitt rentesyn som ble presentert i forbindelse med det forrige hovedstyremøte i Norges Bank. Det betyr at det fortsatt er en åpning for ytterligere rentekutt i løpet av høsten. Neste rentemøte er 17. september og markedet anser det som sannsynlig at det kommer ytterlige et rentekutt på 0,5 %. Da vil styringsrenten være 2,5%. De fleste markedsaktører tror da at rentebunnen vil være nådd * * * * BNP vekst Norge 1, 4 1, 3 0,5 (0,9) 2,2 (1,9) 2,5 (2,25) BNP vekst USA 0, 3 2, 4 2,3 (2,3) 3,7 (3,6) 3,5 (3,0) BNP vekst EMU 1, 5 0, 8 0,6 (1,0) 1,6 (2,0) 2,5 (2,5) Kilde: Consensus Forecast, OECD og Norges Bank. * Estimat pr. sept. ( Tall i parentes viser estimat 2. kv. 2003). ** Estimat Norges Bank inflasjonsrapport nr G e n e relle eiendomsforhold Det er kun registrert et fåtalls vesentlige eiendomstransaksjoner i løpet av tredje kvartal. Likevel er det sterke signaler på at etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt er økende. Det er økende etterspørsel i syndikeringsmarkedet og livselskapene har igjen startet å etterspørre eiendommer. Disse signalene gjør det sannsynlig at det vil kunne observeres synkende yield i nærmeste framtid. En annen indikasjon på at yield kravet vil falle er at differansen til lange renter fremdeles er på et høyt nivå. Mens kontormarkedet sliter med høy ledighet og lave priser så skinner solen på kjøpesentrene. Privat forbruk har økt og kjøpesentrene øker fremdeles sin markedsandel av detaljhandelen. B o l i g p r i s e n e Boligmarkedet har opplevd høy aktivitet etter sommeren og prisene har steget. Meglere melder at objekter som har ligget lenge i markedet nå blir solgt raskt. Renten har hatt en enorm stimulans på folks kjøpelyst. Det virker som redusert rente overvinner effekten av økende arbeidsledighet og effekten av at det vil foreligger mange nye boligprosjekter i markedet. Et annet element som vil begrense omfanget av prisstigningen er at leieprisene i Oslo har falt. B y g g e a k t i v i t e t Det ble påbegynt kvadratmeter til næringsbygninger i Norge 1. halvår 2003, det er 18 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Isolert sett tilsier denne utviklingen at byggekostnadene bør falle ytterligere. Kilde: Bloomberg

5 Investering i næringseiendom forts. Fig. 3: Rente- og yield Kilde: Bloomberg/NNM 5 I figuren har vi skissert inn net yield. Yield er et uttrykk for direkteavkastning. Net yield er definert som netto leieinntekter dividert med eiendommens salgspris. I vårt eksempel tas det utgangspunkt i et kontorbygg i A-segmentet(definert side10) med en sikker leietaker med en lang leiekontrakt. I grafen er det også skissert inn differansen mellom yield og 10 års stat(spread). Siden 1997 er gjennomsnittlig spread 1,45 %. Realrenten er her definert som 10 års statsobligasjonsrente minus inflasjonen. Det dramatiske fallet til realrenten ved årsskifte skyldes virkningen av økte strømpriser. Fig. 4: Renteswap Kilde: Norgeskreditt Figuren viser lånerente ekskl. margin for lån forutsatt ulike rentebindingstider.

6 Investering i næringseiendom forts. Leiemarkedet generelt Fig. 5: Sysselsetting. Antall sysselsatte(1.000) i Norge, Oslo og Akers h u s 6 Ved årsskiftet var kontorarealledigheten ca m 2 i Oslo. Ledigheten har fortsatt å øke inneværende år. Toneangivende selskaper som Eiendomsspar og Olav Thon Eiendomsselskap forventer lavere kapasitetsutnyttelse og fortsatt fallende priser for kontormarkedet i Oslo. Flere meglere melder om økt aktivitet og interesse for lokaler. Likevel er det tegnet få nye kontrakter siste kvartal. Signaler fra markedet antyder at prisene har flatet ut. NMM har ikke justert leieprisanslagene i denne rapport. Fig. 6: Børsutvikling Kilde: SSB En svært positiv utvikling er at bedrifter nå er mer optimistiske og tør tenke på vekst. Dette fører til at det er færre lokaler som tilbys i fremleiemarkedet samt at bedriftene planlegger for vekst når de er i en flytteprosess. Kilde: Bloomberg Leien er nå på et så lavt nivå at det er en del lokaler som det ikke er økonomisk forsvarlig å pusse opp. Disse kan således forsvinne ut av markedet. Dette bidrar til at arealledigheten kan reduseres raskere. Et annet element som bidrar positivt til å redusere arealledigheten er at det omtrent ikke forekommer nybyggeaktivitet uten at det allerede er tegnet leiekontrakt. Selv om fremtidsutsiktene er lysere enn på lenge vil det ta lang tid før arealledigheten er i likevektsnivå. Sannsynligvis vil dette ikke forekomme før I enkelte segmenter kan det forekomme før. Særlig gjelder dette sentrumsområdene. Disse områdene opplever nå en migrasjon fra omkringliggende områder. Et moment som vil kunne påvirke arealledigheten negativt er at Næringsdepartementet jobber med planer om utflytting av stadig flere offentlig institusjoner. Planene slik som det er blitt fremstilt i media innebærer at inntil arbeidsplasser kan bli flyttet ut. I all hovedsak vil dette være k o n t o r a r b e i d s p l a s s e r.

7 2. Leiemarkedet (alle priser er oppgitt eks. mva. og felleskostnader) Fig 7: Prosent ledighet Kilde: Eiendomsspar 7 For hvert segment oppgis antatt ledighet. Disse tallene er tatt fra Eiendomsspars Oslostudie Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 min. gangavstand fra Oslo Rådhus I Universitetsgata 7 er det utleid to lokaler på til sammen 4.100m 2. Begge lokalene er utleid til offentlige leietakere på 10 års kontrakter. I snitt ble det oppnådd NOK pr. m 2 og det ble kun foretatt begrenset leietakertilpassninger. Bydelen Uranienborg-Majorstua, F r o g n e r-bygdøy og deler av Sentrum, skal slåes sammen og samlokaliseres fra I den forbindelse er det inngått leieavtale i Sommerogaten 1 for ca m 2. Bydelen har tegnet en 15 års kontrakt. Leienivået for kontorlokaler i bygget ligger på ca. NOK pr. m 2. I det samme bygget har Friluftsetaten tegnet kontrakt for 3.600m 2. Friluftsetaten har tegnet en 10 års kontrakt. Begge kontraktene forutsetter politisk godkjenning. I Pilestredet 27 er det utleid 1.200m 2 t i l offentlig leietaker på 10 års kontrakt. Det ble oppnådd ca. NOK pr. m 2. I Kirkegaten 20 er det utleid 1.700m 2 o g det ble oppnådd fra NOK til NOK pr. m 2. I Kongens gate 12 er det utleid til sammen 1.600m 2. I snitt ble det oppnådd ca. NOK pr. m 2. I Munkedamsveien 35 er det fremutleid m 2 til NOK pr. m 2. Det ble inngått en 3 års kontrakt. I Rådhusgaten 27 er det utleid 528m 2. Det ble inngått en tre års kontrakt og det ble oppnådd ca. NOK pr. m 2. I Kongens gt 23 er det utleid 300m 2 til ca. NOK pr. m 2. I Bryggegaten på Aker Brygge er det utleid 400m 2 til NOK pr. m 2. Leiekontrakten løper til Oslo sentrum, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Vika/ Aker Brygge Øvrige sentr Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og S k i l l e b e k k. Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo indre vest, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands plass og Grünerløkka Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo indre nord, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Oslo indre øst/indre syd Oslo indre øst består av områdene Grønland, Tøyen, Kampen/Vå l e r e n g a, Ensjø og Lodalen. Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/Bekkelaget, Nordstrand. Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo indre øst/syd, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t

8 2.5 Oslo ytre vest 2.6 Oslo ytre nord 2.7 Oslo ytre øst 8 Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Ly s a k e r, Skøyen, og Smestad. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker som egne prisgrupper. Områdene er hver i sær forskjellige fra resten av området Oslo ytre vest. I Drammensveien 144 på Skøyen er det blitt utleid ca. 9150m 2. Det ble inngått en ti års kontrakt og det ble oppnådd i overkant av NOK pr. m 2. I den senere tid har det vært inngått 12 leiekontrakter i terminalbygget til IT Fornebu Eiendom. Når disse har flyttet inn vil halvparten av de ferdigbygde lokalene være utleid. Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, K j e l s å s / Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Ytre nord N y d a l e n Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. I bygget Helsfyr Panorama er det utleid 3 etasjer kontor til Nexans. Til sammen leier de ca m 2 k o n t o r. Det er inngått en syv års kontrakt og det er antydet i media at prisnivået er ca. NOK pr. m 2. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Ytre øst H e l s f y r / B r y n Oslo ytre vest, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Ytre vest S k ø y e n Ly s a k e r Y t r e n o r d Y t r e v e s t I n d r e n o r d I n d r e v e s t S e n t r u m I n d r e ø s t Y t r e ø s t I n d r e s y d Y t r e s y d Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler.

9 2.8 Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo ytre syd, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Øvrige Stor- O s l o På Erteløkka i Asker er det utleid et mindre lokale til NOK pr. m 2. Fig. 8: Leieprisutvikling, bydelssegmentert Kilde: NNM Figuren viser leieprisutviklingen på kontorer av god standard. Leiepriser for sentrum gjelder utenom prestisjeområdet. Bydelen Lysaker og Skøyen er slått sammen til en graf. Vi ser at alle fire segmenter nådde det høyeste nivået i 2001.

10 2. Leiemarkedet forts. NNMs anslag leienivå 3.kvartal 2003 kontorlokaler i Oslo-områ d e t. 1 0 Endringer siden Ty p e Andel (*) M i n. M a k s. Gj. snitt Te n d e n s kv kv -03 A Prestisje lokaler 5 % B Høy standard, mest attraktiv beliggenhet 20 % C Høy standard, 35 % D Ordinære lokaler forøvrig 20 % E Umoderne, mangelfulle lokaler 20 % *Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. - Beløpene er oppgitt pr. m 2 /år eksklusiv andel felleskostnader og mva. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. - Historiske sammenlikninger gjelder gjennomsnittspriser. Tallene er ikke inflasjonsjusterte. Kommentarer/utfyllende opplysninger Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vi k a og på Aker Brygge. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bla. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Ly s a k e r C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. For å avansere til C- segmentet må ofte en betydelig rehabilitering til. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga mangelfull beliggenhet, område og miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet" og noen har hatt langtidsledighet. Norsk Nærings Megling AS s anslag av leienivå 3. kvartal 2003 lagerlokaler i Oslo området. A beliggenhet B beliggenhet 2. kv kv kv kv. 03 L a g e r, høyde 3,5 m L a g e r, høyde 3,5-6 m L a g e r, høyde 6 m A beliggenhet: B beliggenhet: Lager som ligger i veletablerte lagerområder med gode adkomstmuligheter og i nærhet til sentrum og h o v e d f a r t s å r e r. F.eks. Alnabru området. Lager som ligger i mer perifere områder og har ofte mangelfull infrastruktur. Prisene er beregnet for lager med god standard og god intern logistikk.

11 3. Leiemarkedet historisk Fig. 9. Utviklingen i leiepriser for prestisjesegmentet Kilde: NNM 1 1 Figuren over beskriver den kvartalsvise utviklingen over NNMs leieprisanslag for prestisjelokaler (A-segmentet) i Oslo-området. Den røde grafen representerer gjennomsnittlig utleiepris. I tillegg er maksimums- og minimumspriser avmerket. Fig. 10. Leieprisutvikling for kontorer i A-, B- og C-segmentet i Oslo-området. Kilde: NNM Figuren beskriver leieprisutviklingen i segmentene A, B og C, som er definert på side 10. Fig. 11. Utvikling av arealledighet i markedet for kontorarealer i Oslo, Asker og Bærum. Kilde: Eiendomsspar/NNM Figuren viser utvikling av arealledighet for kontorer i Oslo-området samt prisutviklingen i A-segmentet. Eiendomsspars årlige gjennomgang av markedet for kontorlokaler i Oslo viser at ca m 2 var ledig ved årsskifte. Dette gir en økning på m 2 siste året.

12 4. De største eiendomsselskapene i Norge 4.0 De største eiendomsselskapene Her presenterer vi nøkkeltallene for de største eiendomsselskapene i Norge 3. kvartal Totalt teller listen 29 selskaper. (-) betyr at tall mangler. 3. kvartal 2003 Selskap (alfabetisk) Brutto leie pr. år i mill. kr. Samlet næringsareal i m 2 x x x x x x x x A r e a l l e d i g h e ti Ve k t e t -hvorav bygg/ g j e n v æ r e n d e e n d r i n g * e n d r i n g * p a r k / r e h a b leietid i år e n d r i n g * 1 2 ABG Sundal Collier 2 7 3, 4 18,4 % ,0 % ,1 % 7, 9-1,3 % Amfi Eiendom 4 0 2, 6 55,6 % ,9 % ,0 % 5, 0 0,0 % Andenæs Eiendom AS 9 2, 9 5,6 % ,0 % ,6 % 4, 7 4,4 % Aspelin-Ramm gruppen AS 2 4 6, 8 22,7 % ,8 % ,6 % 7, 4 25,4 % Avantor ASA 1 7 3, 2 29,8 % ,2 % ,5 % 7, 8 44,4 % Centennial AS** 7 1, 4 1,0 % ,4 % ,0 % 4, 1-37,9 % EAB Eiendom AS 1 4 0, 0 0,0 % ,0 % ,0 % 4, 1 0,0 % Eiendomsspar AS/Victoria AS 5 1 9, 0 0,2 % ,0 % - 2,0 % 6, 2-7,5 % Entra Eiendom AS** 7 0 5, 3 7,2 % ,1 % - 2,0 % 1 1, 1 40,5 % Fabritius Eiendom AS 5 7, 4-5,9 % ,7 % ,5 % 3, 5-8,4 % Fearnley Finans Prosjekt AS 3 9 4, ,6 % 7, 2 - Ferd Eiendom 6 8, 4-0,1 % ,0 % - 3,0 % 4, 5-16,7 % Gjensidige NOR Næringseiendom AS 1 178,0-0,6 % ,9 % - 9,0 % 5, 0 2,0 % Industrifinans Næringseiendom ASA 3 5 8, 9-19,7 % ,7 % ,0 % 5, 7-11,9 % Kjøpesenter Holding AS** 7 0, 8-0,1 % ,5 % ,7 % 4, 5 9,8 % KLP Eiendom AS 9 0 3, 5 2,6 % ,8 % ,4 % 7, 9 14,5 % Kristiania Eiendomsforvaltning AS 8 1, 4 5,0 % ,2 % ,0 % 4, 1-21,2 % Linstow Eiendom AS 2 9 0, 6-4,3 % ,0 % ,0 % 4, 1-2,4 % Mustad Eiendom AS 1 6 4, 3 5,3 % ,7 % ,5 % 9, 5-7,8 % OBOS Forretningsbygg AS 2 5 6, 9 10,3 % ,5 % ,7 % 4, 4 33,3 % Olav Thon Gruppen 1 600,0 3,9 % ,3 % 4, 7-7,8 % Pecunia AS 1 4 5, 5 37,3 % ,2 % ,5 % 1 1, 3-12,4 % Sektor Eiendomsutvikling AS 3 0 8, 6 1,5 % ,0 % ,0 % 4, 4-2,2 % S p a r e B a n k , 0 4,6 % ,0 % ,8 % 4, 9-15,4 % Steen&Strøm ASA 6 6 0, 0 17,9 % ,5 % - 3,5 % 4, 0 0,0 % Storebrand Eiendom 7 9 5, 0-12,8 % ,7 % ,3 % 4, 5-6,3 % Nordea Liv** 3 3 1, 1 16,5 % ,3 % ,1 % 6, 8-12,8 % Vital Eiendomsforvaltning 1 021,0 16,6 % ,9 % - - 5, 5-8,3 % Warbo Gruppen 6 8, 0 15,5 % ,2 % ,0 % 4, 8-20,0 % * Endring gjelder siden 3. kv * * Tall for 2. kv er benyttet.

13 4.1 Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oversikt over eiendomsselskapenes tre på topp i ulike kategorier. Størst leieinntekt pr. år (mill.): 1. Olav Thon Gruppen N O K Gjensidige NOR N O K Vi t a l N O K Størst samlet næringsareal: 1. Gjensidige NOR m 2 2. Entra Eiendom AS m 2 3. Vi t a l m 2 Lengst gjenværende leietid: 1. Pecunia AS 11,3 år 2. Entra Eiendom AS 11,1 år 3. Mustad Eiendom AS 9,5 år Størst vekst i leieinntekter siste år: 1. Amfi Eiendom AS 55,6 % 2. Pecunia AS 37,3 % 3. Avantor ASA 29,8 % Størst vekst i gjenværende leietid siste år: 1. Avantor ASA 44,4 % 2. OBOS Forretningsbygg AS 42,4 % 3. Entra Eiendom AS 40,5 % Størst vekst i næringsareal siste år: 1. Amfi Eiendom AS 39,9 % 2. Avantor ASA 38,2 % 3. Pecunia AS 32,3 % 1 3 Fig 12: Pris- og yieldeksempler for transaksjoner i Oslo markedet Kontor eiendom Pris (mnok) Yi e l d K j ø p e r L e i e t a k e r Forskningsveien 2 Ca , 6 6, 8 % Pareto Privat Equity(KS) G l a x o S m i t h K l i n e / R i k s h o s p i t a l e t Dronning Mauds Gt ,2 % Pe c u n i a D i v e r s e Gullhaugveien , 1 7,3 % Fearnley (KS) Hjemmet Mortensen Oslo Atrium 812 7,3 % Anders Wilhelmsen SAS, E&Y Hoffsveien 65 B 114 7,4 % Oslo Pe n s j o n s f o r s i k r i n g E l k e m Vahls gt ,5 % Pareto (KS) Plan & Bygningsetaten Nydalen Po r t e f ø l j e 689 7,5 % Nydalen Invest KS D i v e r s e Wergelandsveien 1-3* 367 7,6 % Slottsparken Eiendom KS L u f t f a r t s v e r k e t Pilestredet 33* 400 7,7 % Nordea (KS) Oslo Kemnerkontor St. Olavsplass 5* 299 7,8 % St. Olavs Plass 5 KS Universitetet i Oslo Lille Grensen 5 77, 5 8,4 % Lille Grensen 5 KS D i v e r s e Stålfjæra 10* 64 8,9 % Stålfjæra 10 KS Lindab AS Bergerveien 12, As k e r 445 9,9 % DNB (KS) A B B * Dokumentavgift kommer i tillegg

14 Norsk Nærings Megling AS 1 4 Norsk Nærings Megling AS (NNM) ble etablert i 1984 og er i dag et selskap i Norden Gruppen som for øvrig består av Norden Corporate ASA og Norden Prosjekt AS. NNM er en av Norges ledende aktører innen kjøp, salg, søk og utleie av næringseiendom. Selskapet har fokus på kjernevirksomheten i Oslo med landsdekkende samarbeidsavtaler i stedet for stedlig representasjon. N o rden Corporate ASA har sin styrke inne corporate finance transaksjoner med spesiell vekt på handel, t j e n e s t e r, reiseliv og eiendom. N o rden Prosjekt AS a r b e i d e r hovedsakelig med tilrettelegging av finansielle løsninger tilknyttet eiendomsinvesteringer samt syndikering av eiendomsprosjekter. Det komplette tjenestespekter gjør at NNM har en meget god kontaktflate i markedet. Det samlede prosjektvolum fra 1984 og frem til i dag gir selskapet et godt erfaringsgrunnlag, finansiell innsikt samt tyngde ved forhandlinger. Dette sammen med gode og langsiktige kundeforhold er selskapets hovedstyrke. S A L G NNM jobber bevisst med hele salgsmarkedet i Stor-Oslo området, men har spesiell fokus på større og mellomstore eiendommer. Grundige analyser og et meget godt nettverk kreves for å avdekke eiendommens potensial og muligheter. Gjennomføring av salgsprosessen på en profesjonell måte krever innsikt og erfaring samt velutviklet forhandlingsteknikk. Gjennom dette legger vi grunnlaget for strategisk markedskommunikasjon og en optimal pris. S Ø K Gjennom den profesjonalisering som har skjedd i eiendomsmarkedet har produktet søk blitt stadig viktigere. Bedrifter på flyttefot har sett fordelen av å ha en egen rådgiver i sitt søk etter l o k a l e r, evaluering av alternativer, bistand i forhandlinger og opprettelse av leiekontrakt. NNM har gjennom flere år hatt oppdrag for alt fra mindre selskaper til store børsnoterte selskaper. Vi bistår i leie/kjøp av kontorlokaler, kombilokaler, lager og tomter. Pa r t n e r Øystein A. Landvik har mer enn 20 års erfaring fra e i e n d o m s b r a n s j e n. Utdannet Statsautorisert Eiendomsmegler CCMI og har været ansatt i Norsk Nærings Megling AS siden Landvik har mottatt flere hedersbevisninger for sin innsats og engasjement i bransjen. E-post adresse: U T L E I E Med mer enn 18 år i utleiebransjen har NNM opparbeidet seg en erfaring som har gjort selskapet til en av de største aktørene innen utleie av næringseiendom i Norge. Våre spesialister vet at for å lykkes med utleiearbeid er essensen å kvalitetsikre utleieprosessen fra start til mål. Dette oppnås gjennom erfarne og fokuserte eiendomsmeglere med en meget god markedsoversikt. A N A LY S E Gjennom vårt daglige arbeid ser vi nødvendigheten av å knytte til oss analytikere som fokuserer på de korte og lange trendene i markedet. Analyseavdelingen utarbeider bl.a. NNMs kvartalsvise markedsrapport som blir benyttet av hele eiendomsmarkedet. I tillegg utføres analyser for og i samarbeid med våre kunder basert på problemstillinger knyttet til markedet for næringseiendom. Partner Knut M. Stokke har mer enn 20 års erfaring fra finans og e i e n d o m s b r a n s j e n. Har erfaring fra Orkla Finans hvor han var ansvarlig direktør for eiendomsmegleravdelingen. Utdannet MBA fra Arizona State U n i v e r s i t y. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse:

15 Partner Lars P. Fasting har mer enn 20 års erfaring fra finansog eiendomsmiljøet. Har erfaring fra ulike ledende stillinger innen Orkla ASA hvor han avsluttet som Ad m i n i s t r e r e n d e Direktør for Orkla Finans. Er utdannet sivilingeniør fra NTH. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse: S t a t s a u t o r i s e r t e i e n d o m s m e g l e r / D i p l o m ø k o n o m Ole Christian I v e r s e n er uteksaminert fra BI Har i tillegg studert økonomi/ markedsføring ved Arizona State University 1995/96. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet ved BI våren Har jobbet i Gjensidige Bank som fagkonsulent før han ble ansatt i NNM september E-post adresse: M e g l e r / Diplomøkonom Anne K. S i m o n s e n er uteksaminert fra BI i Har i flere år arbeidet som næringsforvalter hos OBOS Eiendoms-forvaltning AS. Ble ansatt som megler i Norsk Nærings Megling AS i februar E-post adresse: 1 5 Faglig leder Petter Nylend er bedriftsøkonom fra BI og statsautorisert eiendomsmegler CCIM. Av l a e k s a m e n som beste eiendomsmeglerstudent i 1993 og har arbeidet i NNM siden mars Tidligere arbeidserfaring fra Vestenfjelske Bykreditt AS. Underviser på BI i faget næringsmegli n g. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Solveig Lund er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Hun arbeidet deretter som eiendomsmegler hos Petter Woxen inntil hun ble ansatt i Norsk Nærings Megling AS i oktober E-post adresse: S i v i l ø k o n o m Christoffer Sundin har jobbet med e i e n d o m s t r a n s a k- sjoner i Norden Corporate ASA siden juni Christoffer har erfaring fra Arthur Andersen & Co. som revisjonsmedarbeider og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler CCIM Jan Wo l d er bedriftsøkonom fra BI. Fullførte eiendomsmeglerskolen på BI våren Han arbeidet deretter som eiendomsmegler i London, inntil han begynte i NNM juni E-post adresse: Megler/ siviløkonom Jonas Karlsen er utdannet Siviløkonom fra NHH i Erfaring som prosjektleder fra Norlandia Hotellene. Begynte som megler i Norden Eiendomsmeglerforretning i juni E-post adresse: S t a t s a u t o r i s e r t e i e n d o m s m e g l e r / aut.regnskapsfører Gunn Nordeide er bedriftsøkonom og autorisert regnskapsfører fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Har drevet egen virksomhet innenfor e iendomsforvaltning og regnskapsføring, samt arbeidet hos Notar Eiendom AS o g Postbanken Eiendomsmegling AS. Begynte i NNM februar 2001 som økon o m i s j e f. E-post adresse:

16 Besøksadresse: Stranden 1a, Aker Brygge Telefon: Epost: Foretaksregistrert MVA Postadresse: Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo Telefaks:

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/03 2/03 2/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

2/02 markedsrapport næringseiendom.

2/02 markedsrapport næringseiendom. 2/02 2/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM Leietakerrådgivning Innhold 03 05 06 07 08 REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING Leietakerrådgivning REFORHANDLING

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Kommuneplanens Arealdel 4. Leiemarkedet Byggeprosjekter Lønningsflaten 26 Areal: ca 2.600

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer