3/03 markedsrapport næringseiendom.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no"

Transkript

1 3/03 markedsrapport næringseiendom

2 Innhold 2 Leder Oppsummering Investering i næringseiendom.. 3 Innledning Konjunkturutvikling Renter Generelle eiendomsforhold Leiemarkedet generelt L e i e m a r k e d e t Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst/indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager Leiemarkedet historisk De største eiendomsselskapene Nøkkeltall Om Norsk Nærings Megling Denne markedsrapporten finner du også på internett: www. n n m. n o Høst-rush? Det siste året har vi skrevet om leietagers marked. Det er det fremdeles. I løpet av de siste månedene før sommeren har det imidlertid blitt inngått leiekontrakter på store arealer. Er ledigheten fortsatt så stor at bedrifter av en hvis størrelse kan inngå meget gunstige leiekontrakter? Vi har forsøkt å analysere situasjonen. En bedrift med opp til 75 ansatte har fortsatt mange ledige kontorlokaler å velge blant i Oslo området. Finner man lokaler som i dag står ledig, vil markedsprisen ligge godt under det man må betale for nybygg. Derimot tror vi kontorleietagere med mer enn 150 ansatte har en mer utfordrende situasjon. Egne bygg er vanskelig å finne til så store brukere. Ledige arealer i bygg som kan huse så store leietagere blir færre. Dersom man må bygge nytt for å tilfredstille behovene, vil leieprisen bli en funksjon av byggekostnaden altså høyere enn det vi i dag definerer som m a r k e d s n i v å. Leieprisene vil ligge under det nivået en utbygger normalt må ha for å forrente et nybygg, så lenge det finnes gode ledige lokaler. Vi er nå på bunnen i leiemarkedet. Når det igjen vil begynne å stige, avhenger av etterspørselen og sist men ikke minst om utviklerne klarer å vente med å oppføre nye bygg. Net yield på gode næringseiendommer med lange kontrakter er nå under 7%. Det er stor etterspørsel etter slike investeringsobjekter. På gode prosjekter har bankenes vilje til å finansiere også bedret seg den siste tiden. Vi har nettopp gjennomført et stort finansielt salg. Interessen var stor. Mens det tidligere var syndikerere som var i stand til å betale mest, får disse i dag hard konkurranse fra både livselskaper og privatpersoner. I løpet av annet halvår er forholdene lagt til rette for at det vil settes rekord på all time low net yield! Vi ser frem til ett aktivt 3. kvartal med stor aktivitet både i utleie- og s a l g s m a r k e d e t.

3 Oppsummering Konjunkturer 1. Investering i næringseiendom I n n l e d n i n g - Kraftig stigning på Oslo Børs - Oppløftene makrotall fra USA - Fremdeles svak konjunkturutvikling i Europa - Fortsatt muligheter for flere rentekutt - Lange renter vendte opp før s o m m e r e n - Avtagende arbeidsledighetsvekst i Norge Eiendom - Vedvarende høy ledighet - Flat leieprisutvikling i alle segmenter - Økende aktivitet i utleiemarkedet - Yield kravet vil sannsynligvis falle ytterligere Det er to motstridende hovedfaktorer som preger kontoreiendomsmarkedet i Oslo. Økt generell optimisme er den ene faktoren. Denne optimismen fører til at bedriftenes arealetterspørsel øker og at det meldes om økt aktivitet og interesse i utleiemarkedet. Dette kombinert med at det er stadig mindre innslag av fremleiearealer i markedet bidrar til at utleieprisene har stabilisert seg. Den andre faktoren som preger markedet er den vedvarende høye arealledigheten. Arealledigheten vil sannsynligvis fortsette å øke også i 2004 og dermed prege markedet i flere år fremover. I perioden juni til august er det inngått svært få leiekontrakter og det er kun registrert et fåtalls vesentlige salgst r a n s a k s j o n e r. Det er likevel sterke signaler på at leieprisutviklingen har flatet ut. Den største salgstransaksjonen som er gjennomført i perioden er salget av hovedkontoret til Glaxo- SmithKline i Forskningsparken. Eiendomm e n ble solgt for ca. mnok 500 og dette tilsvarer en netto-yield mellom 6,6% og 6,8 %. Dette er en sterk indikasjon på at yield-kravet i markedet har sunket. Ko n j u n k t u r u t v i k l i n g e n USA og Japan Det blir stadig tydeligere at oppgangen i USA fester seg og flere nøkkeltall bekrefter at etterspørselen er på vei opp. Indeksene for konsument tillit/fremtidsvurderinger og industri tillit har økt. I andre kvartal ble BNP- v e k s t e n målt til 3,1 % prosent. Dette var betydelig sterkere enn estimatene. Den solide veksten skyldes først og fremst sterkere privat forbruk, økt eksport og høy aktivitet i byggesektoren. I tillegg til økt omsetning har bedriften nå klart å øke inntjeningen. Andre tegn på at tilliten er i ferd med å komme tilbake til næringslivet er økte i n v e s t e r i n g e r, økt ordreinngang samt at bedrifter igjen har begynt å ansette. Ta l l som viser antall nye arbeidsledige har vist en avtagende tendens. Dette er svært positivt og antas å gi utslag på privat etterspørsel. De største begrensningene mot ytterligere vekst er forverringen av husholdningenes gjeldssituasjon samt det rekordhøye budsjettunderskuddet. Skeptikere vektlegger disse to faktorene når de hevder at veksten ikke kan være bærekraftig og vedvarende. B N P-veksten i Japan er nå 3,9% og er med dette høyere enn både Europa og USA. Store deler av BNP-veksten skyldes vekst i privat forbruk. Arbeidsmarkedet i Japan er fremdeles usikkert. På kort sikt forventes det derfor ikke at husholdningene kan bidra til økt etterspørsel. Vedvarende vekst må derfor komme fra økt eksport eller økt offentlig forbruk. E u r o l a n d e n e Det er fremdeles få lyspunkter for Eurolandene. Privat etterspørsel er fremdeles på et lavt nivå. Indeksen som måler forbrukertilliten er også svært lav. Dette indikerer at det ikke kan forventes økt etterspørsel fra privat sektor. Høy og økende arbeidsledighet understøtter dette. I Frankrike og Tyskland forsøker styresmaktene å opprettholde etterspørselen ved hjelp av økt offentlig forbruk. Stimulansetiltak ved økt offentlig etterspørsel har ført til at flere Euroland overskrider EU s grense for underskudd på statsbudsjettene. N o r g e Siden bunnen i vinter har børsen steget med over 50%. Dette er en sterk indikasjon på at markedet som helhet har høye forventinger til bedriftenes vekstog inntjeningsevne. Husholdningenes forventningsbarometer for tredje kvartal viser at det i løpet av sommeren har skjedd et stemningsskifte i husholdningene. Husholdningene har økt forventingene til landets økonomiske utvikling. Det er derimot uvisst hvor 3

4 Investering i næringseiendom forts. 4 k r a f t i g denne økte optimismen alene vil påvirke forbrukernes kjøpsadferd. De lave rentene har bidratt til å øke husholdningenes disponible inntekt. Det har ført til økt forbruk og økt belåning. Mens norske husholdninger stadig øker sin belåning har utlån til bedrifter ikke vist samme utvikling. Dette er et tegn på at det fremdeles er kapasitetsreserver i næringslivet og en investeringsdrevet o p pgang kan dermed ikke forventes. Fremtidsutsiktene til norske industribedrifter har fremdeles ikke forbedret seg vesentlig. Det forventes at den internasjonale konjunkturoppgangen vil gi eksportindustrien et løft selv om flere aktører tror at Norge vil fortsette å tape m a r k e d s a n d e l e r. Det er fremdeles stigende arbeidsledighet i Norge. Pr. august var det 4,3% arbeidsledighet i landet. Statistikk for antall sysselsatte viser en oppgang fra første til andre kvartal. Selv om kvartalsvise sysselsetningstall er volatile så kan det være en indikasjon på at økningen i arbeidsledighet er i ferd med å avta. Fig 1: BNP vekst (%) R e n t e r Fig. 2: Arbeidsledighet og inflasjon (KPI) De lange norske rentene nådde bunnen før sommeren(se fig. 3). Siden den gang har lån med lang rentebinding steget ca. 80 basis punkter. Korte renter har derimot sunket videre og 3mnd NIBOR er nå ca. 2,7%. Differansen mellom den korte og lange renten er den høyeste på flere å r. Figur 4 viser rentekurven. Denne kurven har utviklet seg fra å være fallende i slutten av 2002 til stigende i Kurven er nå relativt bratt for løpetider over et år. Dette er et uttrykk for at markedet forventer en relativt kraftig renteøkning. I et foredraget som ble holdt i Trondheim 3. september opprettholdt Gjedrem sitt rentesyn som ble presentert i forbindelse med det forrige hovedstyremøte i Norges Bank. Det betyr at det fortsatt er en åpning for ytterligere rentekutt i løpet av høsten. Neste rentemøte er 17. september og markedet anser det som sannsynlig at det kommer ytterlige et rentekutt på 0,5 %. Da vil styringsrenten være 2,5%. De fleste markedsaktører tror da at rentebunnen vil være nådd * * * * BNP vekst Norge 1, 4 1, 3 0,5 (0,9) 2,2 (1,9) 2,5 (2,25) BNP vekst USA 0, 3 2, 4 2,3 (2,3) 3,7 (3,6) 3,5 (3,0) BNP vekst EMU 1, 5 0, 8 0,6 (1,0) 1,6 (2,0) 2,5 (2,5) Kilde: Consensus Forecast, OECD og Norges Bank. * Estimat pr. sept. ( Tall i parentes viser estimat 2. kv. 2003). ** Estimat Norges Bank inflasjonsrapport nr G e n e relle eiendomsforhold Det er kun registrert et fåtalls vesentlige eiendomstransaksjoner i løpet av tredje kvartal. Likevel er det sterke signaler på at etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt er økende. Det er økende etterspørsel i syndikeringsmarkedet og livselskapene har igjen startet å etterspørre eiendommer. Disse signalene gjør det sannsynlig at det vil kunne observeres synkende yield i nærmeste framtid. En annen indikasjon på at yield kravet vil falle er at differansen til lange renter fremdeles er på et høyt nivå. Mens kontormarkedet sliter med høy ledighet og lave priser så skinner solen på kjøpesentrene. Privat forbruk har økt og kjøpesentrene øker fremdeles sin markedsandel av detaljhandelen. B o l i g p r i s e n e Boligmarkedet har opplevd høy aktivitet etter sommeren og prisene har steget. Meglere melder at objekter som har ligget lenge i markedet nå blir solgt raskt. Renten har hatt en enorm stimulans på folks kjøpelyst. Det virker som redusert rente overvinner effekten av økende arbeidsledighet og effekten av at det vil foreligger mange nye boligprosjekter i markedet. Et annet element som vil begrense omfanget av prisstigningen er at leieprisene i Oslo har falt. B y g g e a k t i v i t e t Det ble påbegynt kvadratmeter til næringsbygninger i Norge 1. halvår 2003, det er 18 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Isolert sett tilsier denne utviklingen at byggekostnadene bør falle ytterligere. Kilde: Bloomberg

5 Investering i næringseiendom forts. Fig. 3: Rente- og yield Kilde: Bloomberg/NNM 5 I figuren har vi skissert inn net yield. Yield er et uttrykk for direkteavkastning. Net yield er definert som netto leieinntekter dividert med eiendommens salgspris. I vårt eksempel tas det utgangspunkt i et kontorbygg i A-segmentet(definert side10) med en sikker leietaker med en lang leiekontrakt. I grafen er det også skissert inn differansen mellom yield og 10 års stat(spread). Siden 1997 er gjennomsnittlig spread 1,45 %. Realrenten er her definert som 10 års statsobligasjonsrente minus inflasjonen. Det dramatiske fallet til realrenten ved årsskifte skyldes virkningen av økte strømpriser. Fig. 4: Renteswap Kilde: Norgeskreditt Figuren viser lånerente ekskl. margin for lån forutsatt ulike rentebindingstider.

6 Investering i næringseiendom forts. Leiemarkedet generelt Fig. 5: Sysselsetting. Antall sysselsatte(1.000) i Norge, Oslo og Akers h u s 6 Ved årsskiftet var kontorarealledigheten ca m 2 i Oslo. Ledigheten har fortsatt å øke inneværende år. Toneangivende selskaper som Eiendomsspar og Olav Thon Eiendomsselskap forventer lavere kapasitetsutnyttelse og fortsatt fallende priser for kontormarkedet i Oslo. Flere meglere melder om økt aktivitet og interesse for lokaler. Likevel er det tegnet få nye kontrakter siste kvartal. Signaler fra markedet antyder at prisene har flatet ut. NMM har ikke justert leieprisanslagene i denne rapport. Fig. 6: Børsutvikling Kilde: SSB En svært positiv utvikling er at bedrifter nå er mer optimistiske og tør tenke på vekst. Dette fører til at det er færre lokaler som tilbys i fremleiemarkedet samt at bedriftene planlegger for vekst når de er i en flytteprosess. Kilde: Bloomberg Leien er nå på et så lavt nivå at det er en del lokaler som det ikke er økonomisk forsvarlig å pusse opp. Disse kan således forsvinne ut av markedet. Dette bidrar til at arealledigheten kan reduseres raskere. Et annet element som bidrar positivt til å redusere arealledigheten er at det omtrent ikke forekommer nybyggeaktivitet uten at det allerede er tegnet leiekontrakt. Selv om fremtidsutsiktene er lysere enn på lenge vil det ta lang tid før arealledigheten er i likevektsnivå. Sannsynligvis vil dette ikke forekomme før I enkelte segmenter kan det forekomme før. Særlig gjelder dette sentrumsområdene. Disse områdene opplever nå en migrasjon fra omkringliggende områder. Et moment som vil kunne påvirke arealledigheten negativt er at Næringsdepartementet jobber med planer om utflytting av stadig flere offentlig institusjoner. Planene slik som det er blitt fremstilt i media innebærer at inntil arbeidsplasser kan bli flyttet ut. I all hovedsak vil dette være k o n t o r a r b e i d s p l a s s e r.

7 2. Leiemarkedet (alle priser er oppgitt eks. mva. og felleskostnader) Fig 7: Prosent ledighet Kilde: Eiendomsspar 7 For hvert segment oppgis antatt ledighet. Disse tallene er tatt fra Eiendomsspars Oslostudie Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 min. gangavstand fra Oslo Rådhus I Universitetsgata 7 er det utleid to lokaler på til sammen 4.100m 2. Begge lokalene er utleid til offentlige leietakere på 10 års kontrakter. I snitt ble det oppnådd NOK pr. m 2 og det ble kun foretatt begrenset leietakertilpassninger. Bydelen Uranienborg-Majorstua, F r o g n e r-bygdøy og deler av Sentrum, skal slåes sammen og samlokaliseres fra I den forbindelse er det inngått leieavtale i Sommerogaten 1 for ca m 2. Bydelen har tegnet en 15 års kontrakt. Leienivået for kontorlokaler i bygget ligger på ca. NOK pr. m 2. I det samme bygget har Friluftsetaten tegnet kontrakt for 3.600m 2. Friluftsetaten har tegnet en 10 års kontrakt. Begge kontraktene forutsetter politisk godkjenning. I Pilestredet 27 er det utleid 1.200m 2 t i l offentlig leietaker på 10 års kontrakt. Det ble oppnådd ca. NOK pr. m 2. I Kirkegaten 20 er det utleid 1.700m 2 o g det ble oppnådd fra NOK til NOK pr. m 2. I Kongens gate 12 er det utleid til sammen 1.600m 2. I snitt ble det oppnådd ca. NOK pr. m 2. I Munkedamsveien 35 er det fremutleid m 2 til NOK pr. m 2. Det ble inngått en 3 års kontrakt. I Rådhusgaten 27 er det utleid 528m 2. Det ble inngått en tre års kontrakt og det ble oppnådd ca. NOK pr. m 2. I Kongens gt 23 er det utleid 300m 2 til ca. NOK pr. m 2. I Bryggegaten på Aker Brygge er det utleid 400m 2 til NOK pr. m 2. Leiekontrakten løper til Oslo sentrum, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Vika/ Aker Brygge Øvrige sentr Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og S k i l l e b e k k. Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo indre vest, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands plass og Grünerløkka Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo indre nord, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Oslo indre øst/indre syd Oslo indre øst består av områdene Grønland, Tøyen, Kampen/Vå l e r e n g a, Ensjø og Lodalen. Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/Bekkelaget, Nordstrand. Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo indre øst/syd, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t

8 2.5 Oslo ytre vest 2.6 Oslo ytre nord 2.7 Oslo ytre øst 8 Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Ly s a k e r, Skøyen, og Smestad. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker som egne prisgrupper. Områdene er hver i sær forskjellige fra resten av området Oslo ytre vest. I Drammensveien 144 på Skøyen er det blitt utleid ca. 9150m 2. Det ble inngått en ti års kontrakt og det ble oppnådd i overkant av NOK pr. m 2. I den senere tid har det vært inngått 12 leiekontrakter i terminalbygget til IT Fornebu Eiendom. Når disse har flyttet inn vil halvparten av de ferdigbygde lokalene være utleid. Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, K j e l s å s / Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Ytre nord N y d a l e n Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. I bygget Helsfyr Panorama er det utleid 3 etasjer kontor til Nexans. Til sammen leier de ca m 2 k o n t o r. Det er inngått en syv års kontrakt og det er antydet i media at prisnivået er ca. NOK pr. m 2. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Ytre øst H e l s f y r / B r y n Oslo ytre vest, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Ytre vest S k ø y e n Ly s a k e r Y t r e n o r d Y t r e v e s t I n d r e n o r d I n d r e v e s t S e n t r u m I n d r e ø s t Y t r e ø s t I n d r e s y d Y t r e s y d Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler.

9 2.8 Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo ytre syd, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal S n i t t M i n M a k s S n i t t Øvrige Stor- O s l o På Erteløkka i Asker er det utleid et mindre lokale til NOK pr. m 2. Fig. 8: Leieprisutvikling, bydelssegmentert Kilde: NNM Figuren viser leieprisutviklingen på kontorer av god standard. Leiepriser for sentrum gjelder utenom prestisjeområdet. Bydelen Lysaker og Skøyen er slått sammen til en graf. Vi ser at alle fire segmenter nådde det høyeste nivået i 2001.

10 2. Leiemarkedet forts. NNMs anslag leienivå 3.kvartal 2003 kontorlokaler i Oslo-områ d e t. 1 0 Endringer siden Ty p e Andel (*) M i n. M a k s. Gj. snitt Te n d e n s kv kv -03 A Prestisje lokaler 5 % B Høy standard, mest attraktiv beliggenhet 20 % C Høy standard, 35 % D Ordinære lokaler forøvrig 20 % E Umoderne, mangelfulle lokaler 20 % *Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. - Beløpene er oppgitt pr. m 2 /år eksklusiv andel felleskostnader og mva. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. - Historiske sammenlikninger gjelder gjennomsnittspriser. Tallene er ikke inflasjonsjusterte. Kommentarer/utfyllende opplysninger Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vi k a og på Aker Brygge. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bla. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Ly s a k e r C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. For å avansere til C- segmentet må ofte en betydelig rehabilitering til. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga mangelfull beliggenhet, område og miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet" og noen har hatt langtidsledighet. Norsk Nærings Megling AS s anslag av leienivå 3. kvartal 2003 lagerlokaler i Oslo området. A beliggenhet B beliggenhet 2. kv kv kv kv. 03 L a g e r, høyde 3,5 m L a g e r, høyde 3,5-6 m L a g e r, høyde 6 m A beliggenhet: B beliggenhet: Lager som ligger i veletablerte lagerområder med gode adkomstmuligheter og i nærhet til sentrum og h o v e d f a r t s å r e r. F.eks. Alnabru området. Lager som ligger i mer perifere områder og har ofte mangelfull infrastruktur. Prisene er beregnet for lager med god standard og god intern logistikk.

11 3. Leiemarkedet historisk Fig. 9. Utviklingen i leiepriser for prestisjesegmentet Kilde: NNM 1 1 Figuren over beskriver den kvartalsvise utviklingen over NNMs leieprisanslag for prestisjelokaler (A-segmentet) i Oslo-området. Den røde grafen representerer gjennomsnittlig utleiepris. I tillegg er maksimums- og minimumspriser avmerket. Fig. 10. Leieprisutvikling for kontorer i A-, B- og C-segmentet i Oslo-området. Kilde: NNM Figuren beskriver leieprisutviklingen i segmentene A, B og C, som er definert på side 10. Fig. 11. Utvikling av arealledighet i markedet for kontorarealer i Oslo, Asker og Bærum. Kilde: Eiendomsspar/NNM Figuren viser utvikling av arealledighet for kontorer i Oslo-området samt prisutviklingen i A-segmentet. Eiendomsspars årlige gjennomgang av markedet for kontorlokaler i Oslo viser at ca m 2 var ledig ved årsskifte. Dette gir en økning på m 2 siste året.

12 4. De største eiendomsselskapene i Norge 4.0 De største eiendomsselskapene Her presenterer vi nøkkeltallene for de største eiendomsselskapene i Norge 3. kvartal Totalt teller listen 29 selskaper. (-) betyr at tall mangler. 3. kvartal 2003 Selskap (alfabetisk) Brutto leie pr. år i mill. kr. Samlet næringsareal i m 2 x x x x x x x x A r e a l l e d i g h e ti Ve k t e t -hvorav bygg/ g j e n v æ r e n d e e n d r i n g * e n d r i n g * p a r k / r e h a b leietid i år e n d r i n g * 1 2 ABG Sundal Collier 2 7 3, 4 18,4 % ,0 % ,1 % 7, 9-1,3 % Amfi Eiendom 4 0 2, 6 55,6 % ,9 % ,0 % 5, 0 0,0 % Andenæs Eiendom AS 9 2, 9 5,6 % ,0 % ,6 % 4, 7 4,4 % Aspelin-Ramm gruppen AS 2 4 6, 8 22,7 % ,8 % ,6 % 7, 4 25,4 % Avantor ASA 1 7 3, 2 29,8 % ,2 % ,5 % 7, 8 44,4 % Centennial AS** 7 1, 4 1,0 % ,4 % ,0 % 4, 1-37,9 % EAB Eiendom AS 1 4 0, 0 0,0 % ,0 % ,0 % 4, 1 0,0 % Eiendomsspar AS/Victoria AS 5 1 9, 0 0,2 % ,0 % - 2,0 % 6, 2-7,5 % Entra Eiendom AS** 7 0 5, 3 7,2 % ,1 % - 2,0 % 1 1, 1 40,5 % Fabritius Eiendom AS 5 7, 4-5,9 % ,7 % ,5 % 3, 5-8,4 % Fearnley Finans Prosjekt AS 3 9 4, ,6 % 7, 2 - Ferd Eiendom 6 8, 4-0,1 % ,0 % - 3,0 % 4, 5-16,7 % Gjensidige NOR Næringseiendom AS 1 178,0-0,6 % ,9 % - 9,0 % 5, 0 2,0 % Industrifinans Næringseiendom ASA 3 5 8, 9-19,7 % ,7 % ,0 % 5, 7-11,9 % Kjøpesenter Holding AS** 7 0, 8-0,1 % ,5 % ,7 % 4, 5 9,8 % KLP Eiendom AS 9 0 3, 5 2,6 % ,8 % ,4 % 7, 9 14,5 % Kristiania Eiendomsforvaltning AS 8 1, 4 5,0 % ,2 % ,0 % 4, 1-21,2 % Linstow Eiendom AS 2 9 0, 6-4,3 % ,0 % ,0 % 4, 1-2,4 % Mustad Eiendom AS 1 6 4, 3 5,3 % ,7 % ,5 % 9, 5-7,8 % OBOS Forretningsbygg AS 2 5 6, 9 10,3 % ,5 % ,7 % 4, 4 33,3 % Olav Thon Gruppen 1 600,0 3,9 % ,3 % 4, 7-7,8 % Pecunia AS 1 4 5, 5 37,3 % ,2 % ,5 % 1 1, 3-12,4 % Sektor Eiendomsutvikling AS 3 0 8, 6 1,5 % ,0 % ,0 % 4, 4-2,2 % S p a r e B a n k , 0 4,6 % ,0 % ,8 % 4, 9-15,4 % Steen&Strøm ASA 6 6 0, 0 17,9 % ,5 % - 3,5 % 4, 0 0,0 % Storebrand Eiendom 7 9 5, 0-12,8 % ,7 % ,3 % 4, 5-6,3 % Nordea Liv** 3 3 1, 1 16,5 % ,3 % ,1 % 6, 8-12,8 % Vital Eiendomsforvaltning 1 021,0 16,6 % ,9 % - - 5, 5-8,3 % Warbo Gruppen 6 8, 0 15,5 % ,2 % ,0 % 4, 8-20,0 % * Endring gjelder siden 3. kv * * Tall for 2. kv er benyttet.

13 4.1 Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oversikt over eiendomsselskapenes tre på topp i ulike kategorier. Størst leieinntekt pr. år (mill.): 1. Olav Thon Gruppen N O K Gjensidige NOR N O K Vi t a l N O K Størst samlet næringsareal: 1. Gjensidige NOR m 2 2. Entra Eiendom AS m 2 3. Vi t a l m 2 Lengst gjenværende leietid: 1. Pecunia AS 11,3 år 2. Entra Eiendom AS 11,1 år 3. Mustad Eiendom AS 9,5 år Størst vekst i leieinntekter siste år: 1. Amfi Eiendom AS 55,6 % 2. Pecunia AS 37,3 % 3. Avantor ASA 29,8 % Størst vekst i gjenværende leietid siste år: 1. Avantor ASA 44,4 % 2. OBOS Forretningsbygg AS 42,4 % 3. Entra Eiendom AS 40,5 % Størst vekst i næringsareal siste år: 1. Amfi Eiendom AS 39,9 % 2. Avantor ASA 38,2 % 3. Pecunia AS 32,3 % 1 3 Fig 12: Pris- og yieldeksempler for transaksjoner i Oslo markedet Kontor eiendom Pris (mnok) Yi e l d K j ø p e r L e i e t a k e r Forskningsveien 2 Ca , 6 6, 8 % Pareto Privat Equity(KS) G l a x o S m i t h K l i n e / R i k s h o s p i t a l e t Dronning Mauds Gt ,2 % Pe c u n i a D i v e r s e Gullhaugveien , 1 7,3 % Fearnley (KS) Hjemmet Mortensen Oslo Atrium 812 7,3 % Anders Wilhelmsen SAS, E&Y Hoffsveien 65 B 114 7,4 % Oslo Pe n s j o n s f o r s i k r i n g E l k e m Vahls gt ,5 % Pareto (KS) Plan & Bygningsetaten Nydalen Po r t e f ø l j e 689 7,5 % Nydalen Invest KS D i v e r s e Wergelandsveien 1-3* 367 7,6 % Slottsparken Eiendom KS L u f t f a r t s v e r k e t Pilestredet 33* 400 7,7 % Nordea (KS) Oslo Kemnerkontor St. Olavsplass 5* 299 7,8 % St. Olavs Plass 5 KS Universitetet i Oslo Lille Grensen 5 77, 5 8,4 % Lille Grensen 5 KS D i v e r s e Stålfjæra 10* 64 8,9 % Stålfjæra 10 KS Lindab AS Bergerveien 12, As k e r 445 9,9 % DNB (KS) A B B * Dokumentavgift kommer i tillegg

14 Norsk Nærings Megling AS 1 4 Norsk Nærings Megling AS (NNM) ble etablert i 1984 og er i dag et selskap i Norden Gruppen som for øvrig består av Norden Corporate ASA og Norden Prosjekt AS. NNM er en av Norges ledende aktører innen kjøp, salg, søk og utleie av næringseiendom. Selskapet har fokus på kjernevirksomheten i Oslo med landsdekkende samarbeidsavtaler i stedet for stedlig representasjon. N o rden Corporate ASA har sin styrke inne corporate finance transaksjoner med spesiell vekt på handel, t j e n e s t e r, reiseliv og eiendom. N o rden Prosjekt AS a r b e i d e r hovedsakelig med tilrettelegging av finansielle løsninger tilknyttet eiendomsinvesteringer samt syndikering av eiendomsprosjekter. Det komplette tjenestespekter gjør at NNM har en meget god kontaktflate i markedet. Det samlede prosjektvolum fra 1984 og frem til i dag gir selskapet et godt erfaringsgrunnlag, finansiell innsikt samt tyngde ved forhandlinger. Dette sammen med gode og langsiktige kundeforhold er selskapets hovedstyrke. S A L G NNM jobber bevisst med hele salgsmarkedet i Stor-Oslo området, men har spesiell fokus på større og mellomstore eiendommer. Grundige analyser og et meget godt nettverk kreves for å avdekke eiendommens potensial og muligheter. Gjennomføring av salgsprosessen på en profesjonell måte krever innsikt og erfaring samt velutviklet forhandlingsteknikk. Gjennom dette legger vi grunnlaget for strategisk markedskommunikasjon og en optimal pris. S Ø K Gjennom den profesjonalisering som har skjedd i eiendomsmarkedet har produktet søk blitt stadig viktigere. Bedrifter på flyttefot har sett fordelen av å ha en egen rådgiver i sitt søk etter l o k a l e r, evaluering av alternativer, bistand i forhandlinger og opprettelse av leiekontrakt. NNM har gjennom flere år hatt oppdrag for alt fra mindre selskaper til store børsnoterte selskaper. Vi bistår i leie/kjøp av kontorlokaler, kombilokaler, lager og tomter. Pa r t n e r Øystein A. Landvik har mer enn 20 års erfaring fra e i e n d o m s b r a n s j e n. Utdannet Statsautorisert Eiendomsmegler CCMI og har været ansatt i Norsk Nærings Megling AS siden Landvik har mottatt flere hedersbevisninger for sin innsats og engasjement i bransjen. E-post adresse: U T L E I E Med mer enn 18 år i utleiebransjen har NNM opparbeidet seg en erfaring som har gjort selskapet til en av de største aktørene innen utleie av næringseiendom i Norge. Våre spesialister vet at for å lykkes med utleiearbeid er essensen å kvalitetsikre utleieprosessen fra start til mål. Dette oppnås gjennom erfarne og fokuserte eiendomsmeglere med en meget god markedsoversikt. A N A LY S E Gjennom vårt daglige arbeid ser vi nødvendigheten av å knytte til oss analytikere som fokuserer på de korte og lange trendene i markedet. Analyseavdelingen utarbeider bl.a. NNMs kvartalsvise markedsrapport som blir benyttet av hele eiendomsmarkedet. I tillegg utføres analyser for og i samarbeid med våre kunder basert på problemstillinger knyttet til markedet for næringseiendom. Partner Knut M. Stokke har mer enn 20 års erfaring fra finans og e i e n d o m s b r a n s j e n. Har erfaring fra Orkla Finans hvor han var ansvarlig direktør for eiendomsmegleravdelingen. Utdannet MBA fra Arizona State U n i v e r s i t y. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse:

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer