Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 2 2. EIENDOMSMARKEDET Generelt De enkelte leiemarkeder 3 Kontormarkedet 3 - Færre ledige kontorarealer 3 - Leieprisanslag 5 - "Skysystemet" 7 Lager/kombinasjon 8 Forretning Salgsmarkedet 8 3. DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE Nøkkeltall for eiendomsselskapene 9 4. OPPSUMMERING 10 Oslo, 13. mars 1996 NORSK NÆRINGS MEGLING AS

2 Markedsrapport nr. 1/96 side 1 INNLEDNING Med våren i anmarsj, kan vi denne gang melde om prisøkninger i de fleste segmenter. Ingen voldsomme bevegelser, men vi kan nå rapportere om en reell prisøkning og ikke bare en tilpasning til kroneverdien. De siste års optimisme i det norske næringsliv generelt, har nå gjort utslag også i markedet for næringseiendom. Absorbsjonen av ledige arealer har vært svært stor siste år. Denne første kvartalsrapporten i 1996 vil ta for seg den siste utviklingen i næringseiendomsmarkedet. Først ser vi imidlertid litt på de rammebetingelser som betyr mye for dette markedet. Neste markedsrapport utkommer i juni (signalrenter) med 0,25 %-poeng, - hvilket umiddelbart gav resultater i form av noteringer under 5 % for 3-måneders nibor. Det hevdes at det er rom for en tilsvarende reduksjon i signalrentene allerede i mars. Estimatene for kommende kvartal tilsier 3-måneders nibor ned mot 4,70%. Forskjellen mellom lange og korte renter er større nå enn før årsskiftet, og de lange rentene ser ut til å fortsette svakt oppover. Markedet viser generelt en avventende holdning til det lave rentenivået vi har i dag. 17,00 15,00 Lange og korte renter 10 års statsobl. 3-mnds nibor 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 13,00 11,00 9,00 Veksten i norsk økonomi er behagelig forsiktig. Statistisk sentralbyrå hevder at vi har passert konjunkturtoppen i denne omgang. Inflasjonen er ventet å falle ytterligere. Siste estimat fra Statistisk sentralbyrå er på 1,6% for Aksjekursene har gjennom Hovedindeksen på Oslo børs vist god utvikling i hele år. 1.1 Rentesituasjonen Bortsett fra noe turbulens i rentemarkedet rundt nyttår, har det i det siste kvartalet vært et stabilt og dels fallende rentenivå. Den korte renten har i lengre tid vært utsatt for et visst press utenfra, spesielt fra Tyskland. På grunn av avventende holdning fra Norges Bank, har nedgangen her hjemme bare blitt helt beskjeden, før Norges Bank nylig gav etter og reduserte folio- og dagslånsrentene 7,00 5,00 3, Kilde: DnB Forbruksvekst/Inflasjon 1996 Den kraftigste veksten i norsk økonomi er over og det samme gjelder veksten i det totale konsumet i landet. Konsumveksten ble halvert fra 1994 til og for 1996 forventes tall omtrent som for. Regjeringen legger opp til reallønnsvekst ved årets lønnsoppgjør. Inflasjonen (økningen i KPI) var på lave 2,4 % i. Den ser ut til å falle ytterligere og med det avgiftsopplegget som nå er vedtatt i Stortinget, forventer SSB en prisstigning på kun 1,6 % i Dette ligger godt under referanseverdiene hos våre viktigste handelspartnere.

3 Markedsrapport nr. 1/96 side 2 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %-vise endring i KPI. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet Bedriftene i Norge går bra og sysselsetter stadig flere mennesker. Tiltross for dette går arbeidsledigheten saktere ned enn mange forventer. Dette skjer fordi nye arbeidstakere i betydelig grad utgjøres av studenter og andre som er nye på arbeidsmarkedet. Denne kraftige tilveksten er ventet å flate ut i tiden som kommer. De langtidsledige faller mer og mer ut av markedet. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Kilde: Arbeidsdirektoratet 1991 Det er oppsiktsvekkende at Europa (EU) opplever at arbeidsledigheten er stabil og dels økende på rundt 10%, - og det med økonomisk konjunkturoppgang i ryggen! Arbeidsledigheten i Norge må kunne betegnes som lav! 1.4 Bank/finans/forsikring Vi er nå inne i "eksamensåret" til bankene. Svært sterke resultater i 94 og 95 vil ikke uten videre gjenta seg i 96. Nå er det slutt på de store tapsavsetningene som er inntektsført de siste par årene. Bankenes rentemargin er for lav - bankene har for liten fortjeneste på sine tjenester. Dette bør slå ut i dårligere resultater, til tross for aktiv kostnadseffektivisering. Vi har vært vitne til en omstrukturering innen banknæringen. Mange har kjøpt opp eller er blitt kjøpt opp. Trolig er den største aktiviteten forbi, de fleste oppkjøpskandidatene er borte. 1.5 Aksjemarkedet/olje/handel Ingen "januareffekt" i aksjemarkedet i år, - men så hadde vi til gjengjeld en kraftig økning i desember. Forøvrig har det de siste månedene vært gjennomgående positiv utvikling i aksjemarkedet. To "all-time-high"-noteringer i februar. Fortsatt vekst forventes. Indeksen er i skrivende stund på 767, 99 (1983=100). Vi registrerte nylig at Oslo børs viste styrke og sto i mot det sterke presset, mens utenlandske børser falt kraftig. Oljeprisen er stabil og regjeringen forventer å oppnå samme pris som i fjor for norsk nordsjøolje i år. Imidlertid er markedet spent og avventende til utfallet av FNs krav overfor Saddam Hussein og hans Irak. Dersom Irak og FN kommer til enighet, blir markedssituasjonen for OPEC og de andre oljeprodusentene (dvs. Norge) truet. Det forventes stabil etterspørsel. Økt produksjon vil da kunne resultere i et prisfall. 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsaksjenes utvikling gjennom fjoråret var meget positiv og analytikere hevder at samtlige aksjer nå er fullt priset. Fra nyttår har kursene ikke vist samme tegn til stabil oppgang.

4 Markedsrapport nr. 1/96 side 3 2. EIENDOMSMARKEDET 2.1. Generelt Prisene i leiemarkedet har steget! Fram til nå har vi kun registrert mindre prisendringer i leiemarkedet, nærmest som en tilpasning til det generelle prisnivået. Nå ser vi imidlertid en reell økning i leieprisene - og det gjelder for flere av segmentene. Den underliggende positive tendensen vi pekte på i vår forrige rapport gjør seg nå gjeldende. Antall ledige kvm har blitt vesentlig færre den siste tiden, - iflg Eiendomsspars undersøkelse "Oslostudiet" er ledigheten gått ned med 22% siden samme tid i fjor. Økt nybygging i samme periode har ført til at de kontrakter som er inngått gjennomgående er gjort i lokaler med bedre standard og generelt økte priser. Tall fra Klosterborg/HLN viser at netto innflyttingen til Oslo er tilnærmet lik 0. Det er imidlertid store forskjeller mellom bydelene. De delene av byen som kan levere nybygg og eller rehabiliterte bygg vinner. Mens Oslo 1 og 2 (inneholder Skøyen og Lysaker) har en netto innflytting på kvm, har Oslo 3 en netto utflytting på kvm. Oslo 4-6 (bla. Nydalen) har en netto innflytting på ca kvm. Dette understreker påstanden om at nye eller totalrehabiliterte bygg vinner kampen om leietakerne. Grafen nedenfor viser et gjennomsnitt av segmentene A-F (NNM's anslag av leienivå) med utviklingen i nominelle kroner og utviklingen dersom vi justerer 1988-tallene kun for utvikling i rente (bankenes utlånsrente) og KPI Kilde: Nominell leieutvikling 1988-leie justert for KPI og rente KPI og rente: SSB Leienivå: NNM Tar vi utgangspunkt i, som er den laveste noteringen vi har siden "nedturen" startet, viser figuren enda tydeligere at utviklingen på leiemarkedet har vært og er beskjeden i forhold til KPI og rente. Med våre anslag for leienivået i 1996, havner vi på samme reelle nivå som for Nominell leieutvikling -leie justert for KPI og rente De enkelte leiemarkeder Kontormarkedet Mange uttrykker bekymring for hvorvidt vi nå går inn i en ny "jappetid". Vi er imidlertid ikke i stand til å se konturene av dette. Riktignok opplever vi et godt fungerende marked, men ingen "bonanza". Dersom vi ser på hva "jappetidens" leiepriser reelt ville vært i dag, får vi noen oppsiktsvekkende svar. Kilde: KPI og rente: SSB Leienivå: NNM Færre ledige kontorarealer Eiendomsspars siste markedsundersøkelse melder om at nedgangen i ledige arealer er gått ned fra rundt 9% til ca 7%. Dette må karakteriseres som en formidabel nedgang på ett år. Den kraftige absorbsjonen av lokaler forklares dels ved at det er blitt flere sysselsatte.

5 Markedsrapport nr. 1/96 side 4 Vi antar også at en del bedrifter, som etter innskrenkinger i begynnelsen på 90-tallet og dermed har hatt "god plass" i flere år, nå har realisert et oppdemmet behov for å øke arealet. Selv om vi har opplevet en dobling i nybyggingen, har vi altså fått en nedgang på 22% i areal-ledigheten fra kvm til kvm. Rivningstakten er lav - kun kvm anslår Eiendomsspar at er revet i gjennomsnitt de siste 10 årene, mens det nå samtidig bygges mellom og kvm hvert år. Eiendommspar påpeker korrekt at dette gir økt risiko for økning i ledigheten. "Ytre vest" kan nesten ikke skilte med noen nedgang i ledigheten. Likevel er det der byggeaktivitet ventes å være størst i tiden som kommer. Forklaringen er at ledige arealer kun utgjør 2-3% av bygningsmassen. Ledigheten må betraktes som lavere enn normal friksjonsledighet. Ledigheten i Lysaker/Skøyen-området er altså så lav at det kan være behov for større arealer i dette området. På litt sikt vil bla. utbyggingen av Fornebu kunne bidra til å dekke dette behovet. Når prisene jevnt over styrker seg i de øverste segmentene, er det en naturlig følge at det også kommer en justering i de laveste segmentene. Her er det dog ikke snakk om noen tiltagende vekst, men snarere en tilpasning til det generelle prisnivået. Vi har igjen talt byggekraner i Oslo og kommet til at antallet er mer enn doblet fra mars i fjor. I hovedstaden står det pr. 12. mars 22 byggekraner. Det er ikke medregnet kraner til bolig- eller offentlige formål. Dels allerede igangsatt og dels forventet nybygging øker forventningene hos leietaker og dermed også betalingsvilligheten for gode lokaler. Nyere lokaler fortrenger eldre og urasjonelle alternativer. Denne tendensen vil sannsynligvis tilta i 1996 da mer enn kvm forventes ferdigstilt - hele 70% mer enn for. At vi får en gjennomgående forbedret kvalitet på eiendomsmassen fremkommer også i vår oversikt over de enkelte segmentenes innbyrdes fordeling Ferdigstilte arealer 1992 Kilde: Eiendomsspars Oslostudie Av oppsiktsvekkende kontrakter som er inngått i den siste perioden, observerer vi med interesse at offentlige leietakere er med å konkurrerer i de fleste segmentene - også de øverste! Et offentlig kontor på ca 6000 m² tegner i disse dager kontrakt på rundt kr 1.300,- pr m²/år i Ibsenkvartalet. Ett annet på ca m² tegner for over kr 1.200,- i Noras nybygg i Holberg Terrasse, begge eksempler på at offentlige kontorer går inn i helt nye bygg. En tredje offentlig virksomhet på ca 3000 m² skriver i disse dager kontrakt med UNI Storebrand i Dronning Maudsgt konkret leienivå er ikke kjent, men antas å være over 1350,- pr m². Offentlige virksomheter gjør som andre; - velger nye bygg med moderne ventilasjon, effektivitet, og innemiljø. En må ha lov til å stille spørsmål om det er nødvendig og fornuftig av det offentlige å flytte til eiendommer med beste beliggenhet, eller er det offentlige blitt så markedsorientert som de skal? (fortsettelse side 8)

6 Markedsrapport nr. 1/96 side 5 NNM s anslag av leienivå 1. kvartal 1996 Kontorlokaler i Oslo området Minimum: Maximum: Gj.snitt: Andel: (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % Oslo-gjennomsnittet får denne gangen et kunstig hopp. Vi har forandret segmentenes relative andel av markedet - de mindre gode lokalene presses ut av markedet. Dette alene gjør utslag på "Oslogjennomsnittet". Når vi samtidig justerer for endrede leiepriser i de enkelte segmentene får dette ekstra sterke utslag: Vi får et "Oslogjennomsnitt" på kr 852,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C, og G-J), blir gjennomsnittsleien kr 1.179,- pr m²/år. Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. (*) Andel: NNM har forsøkt å fordele bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslogjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslogjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området Endringer siden: kv kv kv.-95 A: Prestisje lokaler: % 3 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 4 % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % 10 % D: Ordinære lokaler % 7 % E: Umoderne lokaler % 11 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 0 % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 1. kv sammenlignet med 1988 og pr. 4. kv.. Størst %-vis endring i segment E skyldes at NNM har valgt minimum endringsintervall på kr 50,-.

7 Markedsrapport nr. 1/96 side 6 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene A-F består av eiendommer beliggende i Indre sone av Oslo sentrum, innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg f.eks. topp-etasjen av Dronning Maudsgate til UNI Storebrand. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i området Fr. Nansens Pl., Vika, Aker Brygge etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen omfattes også. Denne definisjonen vil endres over tid. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 10 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" lokale beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer i indre sone. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har tildels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen i samarbeid med naboer, strøksforening etc. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Segmentene G - J består av moderne kontoreiendommer med god standard av nyere dato (eks.: Brynshøyden) eller totalrehabilitert (eks.: Nydalen Park) G. Skøyen- Lysaker: Segmentet omfattes av området fra Nebb-tomten til Fornebu. Mange har bygget til eget bruk (Hydro, Gjensidige, Wilhelmsen osv). Det er i dette segmentet den største byggeaktiviteten i nærmeste fremtid er forventet. Vi har i vår oversikt sett bort fra enkelte prestisjeeiendommer, som feks. Godthaab, som oppnår leier på nivå med og kanskje til og med over presitsjeeiendommene i Oslo sentrum. H. Nydalen: Området består opprinnelig av gamle industrilokaler som er totalrehabilitert eller revet. Relativt stort innslag av media og "kultur". Stort utbyggningspotensiale som gradvis utnyttes. I. Helsfyr / Bryn: En av de første store eiendomsutviklingsprosjekter hvor man har bygget (eller rehabilitert seg til ) en beliggenhet. Sentralt beliggende kommunikasjonsmessig. J. Ytre øst/syd: Segmentet omfatter området fra Bryn over Ryen ut mot Skullerud. Næringskorridor syd har ikke utviklet seg som forventet. Ikke helhetlig utbygget. Endel "enslige" nye bygg på Ryen, samt en noe sterkere fortetning på Skullerud.

8 Markedsrapport nr. 1/96 side 7 A "SKYSYSTEMET" Aker Brygge B Vika S E G M E N T C D E Vaterland Storgaten Karl Johans gate Tinghuskvartalene F Kvadraturen Min Middels Max ATTRAKTIVITET Forklaring til "Skysystemet" I ovenstående modell har vi ønsket å visualisere hvor enkelte definerte områder/markeder ("skyer") befinner seg i forhold til hverandre. Leieprisoversikter presenters ofte som en funksjon av kun beliggenhet og standard. Dette er ikke alltid hele sannheten, - markedet har også en egen dynamikk som styres av feks. bransjetilhørighet, strøksforskjønnelse, trafikkmønster og følt attraktivitet. Dette endrer seg over tid. Tendenspilene i "skysystemet" viser det enkelte områdets forventet bevegelse i forhold til hverandre og i forhold til skalaene. Feks. har Tinghuskvartalene en bedre forventet utvikling enn Karl Johansgate, som dels faller både i segment og attraktivitet. Aksen som betegner "Attraktivitet" gjenspeiler også til en viss grad det enkelte områdets evne til å "holde på" leietakeren samt å tiltrekke seg/avvise nye ved små prisendringer. Et "smalt" område har høy priselastisitet og vil således være relativt følsomt for små prisendringer.

9 Markedsrapport nr. 1/96 side 8 (fortsettelse fra side 4) Aker Brygge melder om fullt hus - ingen arealer står ledig! Det fortelles at de siste inngåtte kontrakter indikerer en oppgang på 10-15% siste halvår. Der er reforhandlet kontrakter til leier på mellom kr 2.000,- og kr 2.500,- pr m²/år. UNI Storebrand posisjonerer seg med tanke på flytting. Utleiearbeidet av Vika-eiendommene er godt i gang. Bla. har Adv. firmaet Thommesen Krefting Greve Lund har tegnet leiekontrakt med UNI Storebrand på 2 etasjer i H. VII's gt 10. I disse dager inngås kontrakt på toppetasjen. Priser fra kr 1500,- pr m² og oppover. Iflg. UNI Storebrand er toppleien meget nær kr 2.000,- pr m². Det fortelles også at UNI Storebrand selv er i markedet for å tegne korte kontrakter i gode sentrumslokaler - til tross for at de har mer enn nok plass selv. Strategisk må det være tilnærmet fullkomment å få leiet ut betydelige deler av eiendomsmassen nå for dermed å frigjøre egne arealer, men hvem vil leie ut "kort" til UNI nå?! Stor aktivitet registreres også på Lysaker for tiden. Nielsen-Nielsen har fått fart på byggetrinn 1 på Lysaker. Et halvt år før ferdigstillelse gjenstår det kun 2000 kvm ledige arealer. Kontrakter skrives på nivå pr m². Skullerud er i ferd med å fylles opp med kontorbrukere. Vekstsenteret er blitt en suksess. Leieoppgangen er ikke synliggjort her ennå, men den kommer hvis det positive markedet fortsetter. Lager og kombinasjonseiendommer Stor-Alnabru er tilnærmet fullt utleiet når det gjelder gode lager/kombinasjonseiendommer. Viktige stikkord er bla. logistikk og takhøyde. Eiendomsspars undersøkelse forteller at ledigheten i segmentet for lager/produksjon har gått ned med 50% - altså en betydelig vekst i aktiviteten i dette markedet. I tillegg husker vi at markedet også opplevde tilsvarende reduksjon i fjor. Dette fører unektelig til prispress i dette markedet. Forretningslokaler I hver rapport skriver vi om Bogstadveiens enestående posisjon som markedsleder innefor forretninger. Noen betaler "hva som helst" for å etablere seg der. Dette ser ikke ut for å ha endret seg. Handelsbedriftene i Oslo sentrum taper i konkurransen. Over 500 ledige butikkarealer i noen få utvalgte gater vitner om dette. Årsaken til omsetningssvikt oppgis hovedsakelig å være manglende parkeringsmuligheter i sentrum samt veksten i kjøpesentrene. UNI Storebrand satser sterkt på å relansere Vika som Oslos handlestrøk og med dette matche Bogstadveien. Spennende å følge utviklingen dem i mellom, og å se hvordan UNIs satsing i Vika vil påvirke Aker Brygge. Kjøpesentrene rapporterer fremdeles om vekst i antall besøkende og i omsetning Salgsmarkedet Dette markedet preges for tiden av mange selgere og ikke fullt så mange kjøpere. Sett i forhold til det lave rentenivået vi har for tiden, får kjøpere gjennomgående god avkastning på investert kapital. Investor er generelt preget av "skepsis" til den lave renten - hvilket resulterer i relativt høy risikopremie og derav høyt krav til avkastning. Samtidig opplever selger at alternativplasseringen vanskelig kan konkurrere med avkastingen man oppnår på eiendommen. Mange handler ser dagens lys. Av de virkelig store transaksjonene nevner vi at UNI Storebrand rett etter nyttår kjøpte over halvparten av kjøpesentrene til Steen & Strøm Invest for betydelige kr 3 mrd - Norges største eiendomshandel.

10 Markedsrapport nr. 1/96 side 9 Avantor er aktive og kjøper Nydalen Park av Nydalens Compagnie for MNOK 550. Samtidig får Nydalens kjøpe Avantors 30%-andel av Royal Christiania for MNOK 150. Samtidig registrerer vi også at Nora har kjøpt Avantors andel i gamle Schous Bryggeri. Nora øker altså innenfor konseptet undervisning. 3.0 DE STØRSTE EIENDOMS- SELSKAPENE I NORGE Her presenterer vi nøkkeltall for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 1. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 11, og bør tolkes med forsiktighet. Listen er utvidet med to selskaper fra forrige kvartal, Wahl Eiendom AS og Mustad Eiendom AS. I tillegg har KLP Forsikring og Nora Eiendom AS denne gang presentert samlede tall. Totalt teller listen 25 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 1. KVARTAL 1996): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 4.95 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 4. kv. 95 Vektet gjenværende leietid (år) Endring fra 4.95 AS OBOS Forretningsbygg 171,2 2, ,8 1,1 ASA Veidekke 48,1-6, ,2 0,0 Aspelin-Ramm gruppen AS 86,0 1, ,0-0,2 Avantor AS 208,0 20, ,9-0,4 Aveny Eiendom AS 40,0 0, ,0 0,0 Borg eiendomsselskap AS 64,5 0, Bøhler-gruppen 44,0 0, ,5 0,0 EAB Eiendom AS 102,0 1, ,5 0,0 Eeg-Henriksen gruppen 23,0 0, ,3-0,3 Eiendomsspar AS/Victoria AS 316,0-17, ,5 0,5 Gjensidige Eiendom 462,0 0, KLP Forsikr./Nora Eiendom AS 2) 395,0 55, Kristiania Eiendomsforvaltn. AS 5) 57,1 0, ,1 0,0 Linstow Eiendom AS 6) 285,0 130, ,2 - Mustad Eiendom AS 4) 46, ,5 - Nielsen-Nielsen AS 55,5 0, ,2 0,0 Norske Liv AS 62,0 0, ,5 0,4 Nydalens Compagnie AS 1) 195,0 0, ,0 0,4 Olav Thon gruppen 3) 750,0 50, ,5 0,0 Pecunia AS 32,1 0, ,1-0,2 Steen & Strøm Invest 480,0 30, ,5-0,5 UNI Storebrand Eiendom 492,0-20, ,0 0,0 Vital Forsikring 317,0-3, Wahl Eiendom AS 4) 52, ,1 - SUM Gjennomsnitt 5,2 1) Leieinntekt iht. fremlagte regnskapstall pr ) Det rapporteres nå samlet for KLP og Nora. Tall fra forrige rapport er summert. 3) Ikke medtatt garasjeareal. 4) Ny på listen 5) Har ikke oppgitt tall - forrige kvartalstall er benyttet 6) Linstow Eiendom har kjøpt Aker Brygge 1 AS

11 Markedsrapport nr. 1/96 side 10 Eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst utifra leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ,- 2) UNI Storebrand Eiendom kr ,- 3) Steen & Strøm Invest kr ,- Størst positiv endring fra 4/95: 1) Linstow Eiendom AS + kr ,- 2) KLP/Nora Eiendom AS + kr ,- 3) Olav Thon Gruppen + kr ,- Størst negativ endring fra 4/95: 1) UNI Storebrand - kr ,- 2) Eiendomsspar/Victoria - kr ,- 3) AS Veidekke - kr ,- Størst ut fra areal: 1) Olav Thon Gruppen m² 2) UNI Storebrand Eiendom m² 3) Steen & Strøm Invest m² Lengst gjenværende leietid: 1) Aspelin Ramm Gruppen A/S 9,0 år 2) Norske Liv 8,5 år 3) Pecunia 8,1 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²: 1) Eiendomsspar/Victoria kr 1166,- pr m² 2) Bøhler gruppen kr 1158,- pr m² 3) KLP/Nora Eiendom kr 1122,- pr m² 4.0 OPPSUMMERING Konjunkturer: Veksten i norsk økonomi flater ut. Lave renter holder seg - et moderat fall forventes i neste kvartal. Inflasjonen estimeres til 1,6 % for Eiendom: Leieprisen stiger i de fleste segmentene. Selv om vi har opplevet en dobling i nybyggingen, har vi altså fått en nedgang på 22% i ledigheten fra kvm til kvm. Stor nybyggingsaktivitet: Antall byggekraner i Oslo er mer enn doblet siden i fjor på samme tid. En rask runde forteller at det nå er 22 byggekraner i Oslo, 6 stk av dem står på Skøyen/ Lysaker, 6 er i Oslo sentrum, 4 i Nydalen. Nye og totalrehabiliterte bygg vinner kampen om leietakerne - også de offentlige leietakerne betaler for å få "det lille ekstra". Eiendomsaksjene fortsetter stabilt oppover - "rabatten" i forhold til underliggende verdier er snart borte. Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²: 1) AS Veidekke kr 478,- pr m² 2) AS OBOS Forretningsbygg kr 495,- pr m² 3) Borg eiendomsselskap kr 545,- pr m²

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte?

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 side 1.1. Rentesituasjon 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 4 1.4. Bank

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Kommuneplanens Arealdel 4. Leiemarkedet Byggeprosjekter Lønningsflaten 26 Areal: ca 2.600

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL

LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL 2007 Kontorlokaler Oslo Eiendomsverdi Næring AS, Rosenholmveien 25, Postboks 569, 1411 Kolbotn, tlf. 951 47 532, faks. 66 80 91 22 986766707 MVA cl@eiendomsverdi.no, www.evn.no

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2010

AF Gruppen 2. kvartal 2010 AF Gruppen 2. kvartal 2010 20. august 2010 Krysseren Murmansk Kjelsås Skole 1 Høydepunkter Nytt sterkt kvartal Godt resultat før skatt 2. kvartal MNOK 82 (77) 1. halvår MNOK 173 (127) God kontantstrøm

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer