Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 3 2. EIENDOMSMARKEDET Generelt De enkelte leiemarkeder 4 Kontormarkedet 4 - Leieprisanslag 6 - "Skysystemet" 8 Lager/kombinasjon 9 Forretning Salgsmarkedet Nybygg DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE Nøkkeltall for eiendomsselskapene OPPSUMMERING 12 Oslo, 5. juni 1996 NORSK NÆRINGS MEGLING AS

2 Markedsrapport nr. 2/96 side 2 INNLEDNING Eiendomsmarkedet er fortsatt positivt. Det oppnås priser ved utleie og omsetning som man ikke har sett siden midt på 80-tallet. Til høsten tror vi markedet fortsetter i sitt positive driv - uten at det får dramatiske utslag. Visse tegn til oppheting og avsløring av kort hukommelse ser vi innimellom, men det er overveiende velfundert handling som dominerer markedsplassen. Bare historiens dom gir oss mer eksakt vitenskap om dette. Neste rapport utkommer i september/oktober. 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Veksten i norsk økonomi fortsetter - og gir litt bekymring i politiske kretser. Sentralbanksjef Storvik i Norges Bank advarer mot for stor optimisme. Tilnærmet full produksjonskapasitet i næringslivet skaper frykt for lønnsog prisvekst mer enn tro på øket produksjon og øket sysselsetning. De har vært en het vår i lønnsoppgjøret, - den mest konfliktfylte på lenge. Rekordhøy reallønnsvekst er resultatet. Men prisutviklingen er foreløpig lav - det er utsiktene mot neste år som bekymrer. Ikke alle er like enige med sentralbanksjefen, - f.eks. ser ikke Statistisk Sentralbyrås forskningssjef noen overhengende fare for presstendenser i den norske økonomien. All time high på børsen ivår. Men eiendomsaksjene er ikke de som er mest spennende akkurat nå. 1.1 Rentesituasjonen Gode tall i amerikansk økonomi gir impuls til renteøkning både der og her. Den tyske renten ligger imidlertid stødig. Ingen nedsettelse fra Bundesbank i denne omgang Vi får neppe noen reduksjon her hjemme initiert fra Norges Bank heller. Den norske 10-års renten gikk nylig litt opp, og har passert 7% (opp 40 punkter). Tremånedersrenten ligger på ca. 4.75%. 17,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 3, Kilde: DnB 1991 Lange og korte renter års statsobl. 3-mnds nibor Forbruksvekst/Inflasjon Inflasjonen siste 12 måneder er nede i 1%. Prisveksten lar vente på seg. Men med rekordnoteringer i lønnsoppgjøret og generelt mer pengerikelighet i folket, er det ventet et prispress. Norges Bank og SSB har tidligere anslått inflasjon på henholdsvis 1.25% og 1,6% i 96. Nye prognoser tilsier at man i 1996 havner et sted midt imellom. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %-vise endring i KPI. Kilde: SSB 1995

3 Markedsrapport nr. 2/96 side 3 Økningen i privat konsum var i ,5%. Prognoser fra SSB i februar for 96 ligger på samme nivå. Snart kommer reviderte prognosetall, og vi forventer et høyere nivå. 1.3 Arbeidsledighet Vi er nå nede i en arbeidsledighet på ca. 4,0 %. Det er blitt nesten færre helt ledige i forhold til siste måned og noe over siden mai ifjor. Norge nærmer seg en grense på den økonomisk optimale ledigheten - et begrep som selvfølgelig er som selvmord å regne i politisk sammenheng. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Kilde: Arbeidsdirektoratet Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Fortsatt er over personer helt arbeidsledige. I tillegg er ca på arbeidsmarkedstiltak, som har hatt en nedgang fra april på over og på årsbasis over personer. 1.4 Bank/finans/forsikring Staten selger seg ned fra 72 til 52 % i DnB - tilsvarende en verdi basert på dagens kurs på ca. kr. 2,5 mrd. Statens Bankinvesteringsfond har tidligere gjennomført salg av aksjer i Fokus bank og Kreditkassen og av grunnfondsbevis i Sparebanken NOR. Nesten halvparten av bankenes utlån på ca. 13 mrd til næringslivet ifjor gikk til eiendomsområdet. Vi vet at mange oppnådde fullfinansiering. Kredittilsynet følger med. 1.5 Aksjemarkedet/olje/handel Sell in may and go away... var melodien tidligere. Ingen tilsvarende reaksjon iår. Børsen nådde ny all time high sist i mai - totalindeksen toppet seg på over 835 poeng. Aksjemarkedet dras både av de tunge og trauste industriaksjer (bl.a Norsk Hydro) og mer «nervøse» teknologiaksjer. Mange emisjoner har sett dagens lys i den senere tid, og vi vil se mange nye selskaper på børs i tiden som kommer. Det er stor likviditet i markedet. Oljeprisen er stabil rundt dollar fatet. SSB har oppjustert prognosene på tradisjonell vareeksport, industriproduksjon og industriinvesteringer. 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene «Dette er kjedelig om dagen» sier mange av meglerne vi har snakket med. Rentenedgangen i vinter drev eiendomsaksjene opp. Siden februar har kursene falt jevnt. Kjøpesenteraksjene Olav Thon og Steen & Strøm Invest har også falt, selv om de «burde» vært mer preget av økonomisk fremgang og øket kjøpekraft enn den nylig litt usikre rentesituasjonen. Mange forklarer også det flate markedet med meglernes manglende fokus på eiendom i det siste. DnB oppnår oppgradering av status i internasjonale kretser.

4 Markedsrapport nr. 2/96 side 4 2. EIENDOMSMARKEDET 2.1. Generelt Vi skrev i forrige rapport at det var klare tegn på en kraftig prisoppgang i leiemearkedet. Aktiviteten før påske var påfallende stor, - det var mange som kom ut og flagget behov for nye lokaler. Utviklingen har fortsatt etter påske og varmet de som har hatt mer eller mindre «spekulative» proskjekter igang i en ellers kald vår. Som vanlig er det i det øverste segment vi først ser bevegelsene. Dette forplanter seg raskt nedover. Imidlertid ser vi liten eller ingen prisendring i de lavere segmentene - leienivået her blir stående på stedet hvil. Vi har ikke tallfestet nedgang i ledige arealer hittil iår, men den sterke utvikling fra ifjor - bl.a påvist i Eiendomsspars Oslostudie - har ikke avtatt i styrke. Og det til tross for en relativt sterk nybyggingsaktivitet! Er leiemarkedet iferd med å gå av hengslene, - er det overopphetet nå? Svaret er Nei. Og nei. Prisøkningen på gode lokaler reflekterer at det ikke er for mange av dem markedet agerer etter tildels meget grundige analyser og behovsdefinisjoner byggekostnadene på de produkter leietakerne krever er ikke lenger lave. Likheten med jappetiden er at troen på fremtiden er tilstede. Men der stopper også likheten. Det er jobbetid i bransjen. Utleiere og meglere har hendene fulle. Markedet kan sies å ha snudd fra å være leietakers til å bli utleiers, - iallefall på de øvre segmenter i eiendoms-markedet. 2.3 De enkelte leiemarkeder Kontormarkedet Alle store utbyggere av kontorarealer i Oslo melder om sterk interesse fra leietakersiden. Ikke bare er søkerne mange, men flere av dem representerer også store arealer. Det er nå faktisk ikke mange alternativer å velge i for en bedrift med behov for over kvm kontor - før jul. Og med fair teknisk nivå. I Oslo indre vest dominerer UNI Storebrand utleiearenaen. Mange kvadratmetere ferdigstilles for nye brukere allerede ihøst. Innflytting i Vika-lokalene fortsetter suksessivt i 97 og 98 når nybygget på Filipstad står ferdig. Norges nest største eiendomsselskap har nå på landsbasis kun kvm ledig areal av totalt ca kvm. I de senere år har årlig reforhandling / nyutleie ligget på ca kvm. Prisnivået i Vika løfter seg helt opp mot kr pr kvm/år, - de mest spesielle og mindre enhetene også over. Tyngdepunktet i de nye kontraktene ligger i nivå kr kr/kvm. Kontraktene er dertil tegnet med lengre enn 5 års løpetid. Øvrige relativt nye bygg i sentrum er fullt utleide. Alle eiendomsselskaper melder om marginal ledighet. Det som kanskje vil være mest synlig i sentrum i den kommende tid er Eiendomsspars ombygging av kvartalet Jernbanetorvet - Karl Johans gate - Skippergaten. Her blir det stort hotell ferdig høst 97. Nye forretninger og «shining» på gateplan vil løfte området. Fasaden og plassen mot Biskop Gunnerus gate blir ny. Utlendingsdirektoratet har innstilt på kontrakt om flytting til over kvm nyoppførte kontorer hos Thon i Hausmannskvartalene, - like ved Røde Kors nybygg. På Skøyen og Lysaker ferdigstilles ihøst også flere større bygg. Det er tegnet kontrakter på vesentlige deler av dette. Nielsen-Nielsen ferdigstiller isommer det første bygget - som er tilnærmet fullt utleiet. Bygg B (ca kvm) er også utleiet, - ferdigstilles ultimo 97. Leienivå ca for stor leietaker. Mellomstor leietaker i toppetasje har tegnet til «godt over» dette.

5 Markedsrapport nr. 2/96 side 5 Bygg B får stort garasjeanlegg og butikk/servicearealer i nedre plan. Bygg C (nye ca kvm) påbegynnes også og skal stå ferdig primo 98. Det er interessenter på trappene. Utleier ser ut til å lykkes med sitt miljøkonsept, - byggene hevdes å være ekstremt brukervennlige. Men det er enda mer «i farta» på Lysaker. Eiendomsspar tar sikte på byggestart ihøst - ca kvm like på oversiden av E18 (nedenfor Orklas hovedkontor) dersom sluttforhandlingene med storbrukeren går som de skal. I Nydalen er Avantor fullstendig dominerende. Nydalen Park på oversiden av Ringveien er tilsynelatende ferdigutviklet - i motsetning til Nydalsbyen nedenfor. Ledigheten på oversiden er liten, men det er fortsatt prosjektpotensiale. I Nydalsbyen på nedsiden er det nå ikke noe ledig for innflytting dette året. 1. byggetrinn på ca kvm i neste kompleks igangsettes til høsten for NetCom. På østsiden av byen er det klart for ny utbygning ved Bryn, der Bryn Eiendom og Pecunia dominerer i de gjenværende lommer. På kort sikt ser det ut til at Økern taper i konkurransen om kontorbrukerne. Økern vil være mest attraktiv på kombi-bygg og lager - mer enn på rene kontorløsninger. Det er ingen Gardermo-effekt å spore i denne del av byen ennå. Men det vil ganske sikkert melde seg en øket etterspørsel etter all slags lokaler i triangelet Sinsen - Ryen - Karihaugen når vi skriver Mange tror at denne interessen vil være relativt uavhengig av den øvrige utvikling på eiendomsmarkedet. Eiendommer tilliggende nervestrengene Trondheimsveien, Øste Aker vei og E6, med sine eksponeringsmuligheter, gode adkomstmuligheter og gode tverrforbindelser vil øke i attraksjon. Leieprisutvikling fra 1988 til 1996/ Leie pr m²/åt /2 F E A B C D A: Prestige lokaler, beste beliggenhet B: Meget sentrale lokaler, god standard C: Sentrale lokaler, tidsmessige D: Ordinære, tidsmessige lokaler E: Eldre, sentrale, men utidsmessige lokaler F: Eldre, urasjonelle lokaler.

6 Markedsrapport nr. 2/96 side 6 NNM s anslag av leienivå 2. kvartal 1996 Kontorlokaler i Oslo området Minimum: Maximum: Gj.snitt: Andel: (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % Vi får et "Oslogjennomsnitt" på kr 887,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C, og G-J), blir gjennomsnittsleien kr 1.233,- pr m²/år. Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. (*) Andel: NNM har forsøkt å fordele bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslogjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslogjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området Endringer siden: kv kv kv.-96 A: Prestisje lokaler: % 6 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 4 % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % 5 % D: Ordinære lokaler % 6 % E: Umoderne lokaler % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 0 % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 2. kv sammenlignet med 1988 og pr. 1. kv

7 Markedsrapport nr. 2/96 side 7 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene A-F består av eiendommer beliggende i Indre sone av Oslo sentrum, innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg f.eks. topp-etasjen av Dronning Maudsgate til UNI Storebrand. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i området Fr. Nansens Pl., Vika, Aker Brygge etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen omfattes også. Denne definisjonen vil endres over tid. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 10 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" lokale beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer i indre sone. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har tildels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen i samarbeid med naboer, strøksforening etc. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Segmentene G - J består av moderne kontoreiendommer med god standard av nyere dato (eks.: Brynshøyden) eller totalrehabilitert (eks.: Nydalen Park) G. Skøyen- Lysaker: Segmentet omfattes av området fra Nebb-tomten til Fornebu. Mange har bygget til eget bruk (Hydro, Gjensidige, Wilhelmsen osv). Det er i dette segmentet den største byggeaktiviteten i nærmeste fremtid er forventet. Vi har i vår oversikt sett bort fra enkelte prestisjeeiendommer, som feks. Godthaab, som oppnår leier på nivå med og kanskje til og med over presitsjeeiendommene i Oslo sentrum. H. Nydalen: Området består opprinnelig av gamle industrilokaler som er totalrehabilitert eller revet. Relativt stort innslag av media og "kultur". Stort utbyggningspotensiale som gradvis utnyttes. I. Helsfyr / Bryn: En av de første store eiendomsutviklingsprosjekter hvor man har bygget (eller rehabilitert seg til ) en beliggenhet. Sentralt beliggende kommunikasjonsmessig. J. Ytre øst/syd: Segmentet omfatter området fra Bryn over Ryen ut mot Skullerud. Næringskorridor syd har ikke utviklet seg som forventet. Ikke helhetlig utbygget. Endel "enslige" nye bygg på Ryen, samt en noe sterkere fortetning på Skullerud.

8 Markedsrapport nr. 2/96 side 8 A "SKYSYSTEMET" Aker Brygge B Vika S E G M E N T C D Vaterland Karl Johans gate Tinghuskvartalene E Storgaten Kvadraturen F Min Middels Max ATTRAKTIVITET Forklaring til "Skysystemet" I ovenstående modell har vi ønsket å visualisere hvor enkelte definerte områder/markeder ("skyer") befinner seg i forhold til hverandre. Leieprisoversikter presenters ofte som en funksjon av kun beliggenhet og standard. Dette er ikke alltid hele sannheten, - markedet har også en egen dynamikk som styres av feks. bransjetilhørighet, strøksforskjønnelse, trafikkmønster og følt attraktivitet. Dette endrer seg over tid. Tendenspilene i "skysystemet" viser det enkelte områdets forventet bevegelse i forhold til hverandre og i forhold til skalaene. Feks. har Tinghuskvartalene en bedre forventet utvikling enn Karl Johansgate, som dels faller både i segment og attraktivitet. Aksen som betegner "Attraktivitet" gjenspeiler også til en viss grad det enkelte områdets evne til å "holde på" leietakeren samt å tiltrekke seg/avvise nye ved små prisendringer. Et "smalt" område har høy priselastisitet og vil således være relativt følsomt for små prisendringer.

9 Markedsrapport nr. 2/96 side 9 Lager og kombinasjonseiendommer Det er blitt enda vanskeligere å fremskaffe gode kombi-lokaler og lagerlokaler. Leieprisene har steget jevnt og kontinuerlig det siste året. Tendensen fortsetter. De mindre gode objektene kommer riktignok etter, men behovet for rasjonelle og tilpassede lokaler medfører like gjerne at leietakere velger en i utgangspunktet dårligere beliggenhet pga. den totale kvalitet som tilbys. Kr. 450,- pr kvm/år er ikke uvanlig på objekter som for måneder siden lå på nivå kr. 350,-. Det er for få objekter på tilbudssiden. Det burde derfor være enda mye å hente på nybygg (det finnes noen gode tomter ennå ) og ikke minst på rehabiltering av gammel og dårlig bygningsmasse sentralt i dette segmentet.. Leiepriser på det beste av lagerlokaler med meget god kvalitet (logistikkmessig og teknisk) beveger seg opp mot kr. 600,- pr kvm/år. Forretningslokaler Presset på gode lokaler har fortsatt i tråd med de gode tider i Norge. Leienivået i de mest pressede områder - Bogstadveien mv. - fortsetter å stige. Leienivået nærmer seg dog grensen for hva flere butikkdrivere definere som maksimum. I fornyede forretningsstrøk (f.eks Vika, nedre Karl Johan etc.) kommer det nye lokaler på markedet og det er interessenter nok. På Lysaker («lokket») oppnår man leier for mindre butikker og servicevirksomhet på kr pr. kvm/år ++. Forretningssentrene i og omkring hovedstaden melder om fremgang. Sandvika Storsenter har hatt en salgsvekst på 9% hittil iår, CC Vest +6%, Strømmen Storsenter og Oslo City begge +3%. I vest blir det øket konkurranse fra Skøyen Næringspark. Glasmagasinet melder om rekordhøye + 11% hittil iår, - på toppen av et fremgangsrikt fjorår. Lagerlokaler i Oslo området 250 m² m² m² 5000 m² Kjennetegn Lavtlager (høyde 3,5 m) "Vanlig" lager (h. 3,5-6 m) Høytlager (høyde 6m ) Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller U.etg i industribygg. En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Spesialtilpasset. Stort antall ramper Salgsmarkedet Det har ivår vært en meget stor aktivitet på omsetningssiden. Markedet er av mange beskrevet som opphetet, og det refereres til (den glade del av) 80-årene igjen. Men det ligger mye mer analytisk tyngde og bevisst strategi bak de fleste handler enn noen gang. Riktignok er det mulig å oppnå fullfinansiering i bank - hvilket i utgangspunktet får våre lamper til å blinke litt.

10 Markedsrapport nr. 2/96 side 10 I de tilfeller selgere har villet presse mer ut av kjøpssignalene, har transaksjonen stoppet opp. Vi erfarer at mange toneangivende eiendomsselskaper har solgt seg ned. Ikke for at de nødvendigvis mangler troen på markedet, men fordi det finnes alternative investreingsmuligheter som er mer interessante. Salgsmarkedet vil fortsatt gå. Men kjøperne er selektive. 2.5 Nybygg Landsforeningen for bygg og anlegg (LBA) melder at igangsatt yrkesbyggareal på landsbasis i 1995 var 2,75 mill kvm. Prognosene for er henholdsvis 2,83, 2,65 og 2,50 mill kvm. Vi har registrert prisøkning i byggebransjen siste år. De utførende beregner seg åpenbart en høyere avanse enn tidligere, - for selve «huskostnaden» med de vanlige tillegg er ikke gått vesentlig opp. Huskostnaden (materialer og arbeidskostnad) for kontorbygg i Oslo ligger pr. 1.kv på ca. kr ,- pr/kvm., faktisk en liten nedgang siden 1. kvartal 1995 (kr ,-). Total byggekostnad pr. kvm er på landsbasis ifølge Byggfakta kr ,- basert på huskostnad x faktoren 1,6. Tillegget representerer tomt, finanskostnader, honorarer, administrasjon & byggeledelse, off. avgifter og en diverse-post. De store entreprenørene som ofte har bundet seg til faste priser gjør det tradisjonelt sett ikke så bra i oppgangstider som sine underleverandører. Større entreprenører har sin beste tid i begynnende nedgangstider. Utbygningen av Gardermoen og Rikshospitalet påvirker nå i sterk grad installasjons- og innredningssiden i markedet, det er i mange tilfeller vanskelig å få tak i utførende.

11 Markedsrapport nr. 2/96 side DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE Her presenterer vi nøkkeltall for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 2. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 23, og bør tolkes med forsiktighet. Totalt teller listen 24 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 2. KVARTAL 1996): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 1.96 Samlet næringsareal (m²) hvorav park/ rehab/ under bygging Totalt Endring fra 1.96 Vektet gjenværende leietid (år) Endring fra 1.96 AS OBOS Forretningsbygg 171,0-0, ,3 0,5 ASA Veidekke 48, ,2 0 Aspelin-Ramm gruppen AS 88,7 2, ,7-0,3 Avantor AS 254,6 46, ,5 0,6 Aveny Eiendom AS 31,0-9, ,5-0,5 Borg eiendomsselskap AS 62,0-2, Bøhler-gruppen 44, ,5 0 EAB Eiendom AS 102, ,5-1 Eeg-Henriksen gruppen 23, ,3 0 Eiendomsspar AS/Victoria AS 309,0-7, ,2-0,3 Gjensidige Eiendom 470,0 8, Kristiania Eiendomsforvaltning AS 57, ,1 0 Linstow Eiendom 285, ,2 0 Mustad Eiendom AS 47, ,5 0 Nielsen-Nielsen AS 55, ,2 0 Nora Eiendom AS/KLP 391,0-4, ,0 0 Norske Liv AS 67,6 5, ,6 1,1 Nydalens Compagnie AS 195, ,0 0 Olav Thon gruppen 1) 750, ,5 0 Pecunia AS 32, ,1 0 Steen & Strøm Invest 225,0-255, ,5 0 UNI Storebrand Eiendom 770,0 278, ,5-0,5 Vital Forsikring 320,0 3, Wahl Eiendom AS 52, ,1 0 SUM Gjennomsnitt 5,4 1) Ikke medtatt garasjeareal. Eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst utifra leieinntekt pr år: 1) UNI Storebrand Eiendom kr ,- 2) Olav Thon Gruppen kr ,- 3) Gjensidige Eiendom kr ,- Størst positiv endring i leieinntekt fra 1/96: 1) UNI Storebrand Eiend. + kr ,- 2) Avantor + kr ,- 3) Gjensidige + kr ,-

12 Markedsrapport nr. 2/96 side 12 Størst negativ endring i leieinntekt fra 1/96: 1) Steen & Strøm Invest - kr ,- 2) Aveny Eiendom - kr ,- 3) Eiendomsspar/Victoria - kr ,- Størst ut fra areal: 1) UNI Storebrand Eiendom m² 2) Olav Thon Gruppen m² 3) Gjensidige Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Norske Liv 9,6 år 2) Nora Eiendom/KLP 9,0 år 3) Aspelin Ramm Gruppen 8,7 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²: 1) Eiendomsspar/Victoria kr 1170,- pr m² 2) Bøhler gruppen kr 1158,- pr m² 3) Nora Eiendom/KLP kr 1133,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²: 1) Veidekke kr 478,- pr m² 2) AS OBOS Forretningsbygg kr 494,- pr m² 3) Borg eiendomsselskap kr 534,- pr m² 4.0 OPPSUMMERING Konjunkturer: Norsk økonomi i olympisk form. Resultatet av fremgangen i norsk økonomi fordeles på flere ved rekordhøyt lønnsoppgjør, - som ennå ikke er helt i mål. «Faresignaler» vedr. overoppheting i økonomien synliggjøres, og blir tema i den offentlige debatt. Rentesituasjonen inne i en «omskiftelig» fase, - renten skal ytterligere ned, men presser likevel litt oppover. Hva skjer? Eiendom: Leieprisen stiger fortsatt i de fleste segmentene. Færre ledige lokaler, - høy absorbsjon i markedet. Rekordhøy omsetningsaktivitet. Prisene drives opp, men mange selektive investorer dominerer. Fortsatt stor nybyggingsaktivitet Rentenivået bestemmer meget for aktiviteten. Spennende høst i sikte. Markedet har i flere segmenter forandret seg fra utleiers til leietagers i løpet av siste kvartal. NNM tror ikke på et snarlig skifte i eiendomsmarkedet.

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte?

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 side 1.1. Rentesituasjon 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 4 1.4. Bank

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Entras konsensusrapport. 2. kvartal 2019

Entras konsensusrapport. 2. kvartal 2019 Entras konsensusrapport 2. kvartal 2019 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo 3. Leiepriser Oslo sentrum, Helsfyr og Lysaker 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Prime yield i Oslo, yield på Helsfyr

Detaljer

Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen. Eiendomskonferansen 2018 Tore Berg / Rune Husby

Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen. Eiendomskonferansen 2018 Tore Berg / Rune Husby Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Eiendomskonferansen 2018 Tore Berg / Rune Husby Transaksjonsmarkedet Moderat marked så langt i år Flere kjøpere enn selgere Finansielle aktører er aktive Økt fokus

Detaljer

1 SEGMENTVARSEL 2 TRANSAKSJONSMARKEDET 3 LEIEMARKEDET 4 SPESIALTEMA 5 NEWSEC INSIGHT RELEASE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE IN NORTHERN EUROPE.

1 SEGMENTVARSEL 2 TRANSAKSJONSMARKEDET 3 LEIEMARKEDET 4 SPESIALTEMA 5 NEWSEC INSIGHT RELEASE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE IN NORTHERN EUROPE. 1 SEGMENTVARSEL 2 TRANSAKSJONSMARKEDET 3 LEIEMARKEDET 4 SPESIALTEMA 5 NEWSEC INSIGHT RELEASE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE IN NORTHERN EUROPE. DEL 1 SEGMENTVARSEL KONTOR Prime Yield: 3,75% Trend: Leie,

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/94 "EIENDOM SØKES!"

Markedsrapport nr. 1/94 EIENDOM SØKES! Markedsrapport nr. 1/94 side 1 Markedsrapport nr. 1/94 "EIENDOM SØKES!" INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Forbrukervekst - inflasjon 1 1.2. Rentesituasjonen 2 1.3. Oljepris 3 1.4.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Kommuneplanens Arealdel 4. Leiemarkedet Byggeprosjekter Lønningsflaten 26 Areal: ca 2.600

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 3-2015

Ledige lokaler Nr. 3-2015 Ledige lokaler Nr. 3-2015 Innhold GRENSEVEIEN 99 03 GRENSEVEIEN 99 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 KARENSLYST ALLÉ 9A 06 RÅDHUSGATEN 5B 07 KONOWS GATE 67B 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Lysere utsikter for nybyggsalget i 2018 NYTT OM NYBYGG. Det skjedde et skifte i nybyggmarkedet i Bergen gjennom fjoråret.

Lysere utsikter for nybyggsalget i 2018 NYTT OM NYBYGG. Det skjedde et skifte i nybyggmarkedet i Bergen gjennom fjoråret. HORDALAND OG BERGEN NR. 1 218 DNB EIENDOM NYTT OM NYBYGG Lysere utsikter for nybyggsalget i 218 Foto: istock Det skjedde et skifte i nybyggmarkedet i Bergen gjennom fjoråret. Les rapporten HORDALAND OG

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

LOKALENE / PLANTEGNINGER

LOKALENE / PLANTEGNINGER 13 Grensen INNHOLD HISTORIE 02 OMRÅDET 06 BYGGET 10 LOKALENE / PLANTEGNINGER 14 GENERELT 22 WAHL EIENDOM wahl eiendom eier og forvalter ca. 130 000 kvm handels, kontor og boligeiendommer. i tillegg har

Detaljer

Markedet for næringseiendom i Trondheimsregionen. Byggebørsen 2019 Rune Husby

Markedet for næringseiendom i Trondheimsregionen. Byggebørsen 2019 Rune Husby Markedet for næringseiendom i Trondheimsregionen Byggebørsen 2019 Rune Husby Dagens tema Kontormarkedet nybygg - ledighet - leiepriser Transaksjonsmarkedet aktivitet prising - (og litt om Midtbyen) Markedet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Byggebørsen 10. februar 2014

Byggebørsen 10. februar 2014 Utleiemarkedet for næringseiendom Byggebørsen 10. februar 2014 RUNE HUSBY Megler / Partner Norion Næringsmegling Rune Husby Megler / Partner Tlf: 916 61 560 Rune.husby@norion.no Einar Skomsvoll Megler

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2008

Prisstigningsrapport nr. 5-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2008 (05.05. - 11.05.2008): side 2/11 OPAK AS

Detaljer

Kongensgate 14. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 376 kvm 376 kvm Q Megler: Mobil: E-post:

Kongensgate 14. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 376 kvm 376 kvm Q Megler: Mobil: E-post: Kongensgate 14 Kongensgate 14 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 376 kvm 376 kvm Q3 2019 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Attraktive kontorlokaler

Detaljer

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Vår 2016 UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Se alle våre eiendommer på www.klpeiendom.no Vertskap for bevisste leietakere i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger Leder Utleiemagasinet vår 2016

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Kvalitative dybdeintervjuer. Energitiltak i eksisterende kontorbygg og forretningsbygg TNS

Kvalitative dybdeintervjuer. Energitiltak i eksisterende kontorbygg og forretningsbygg TNS Energitiltak i eksisterende kontorbygg og forretningsbygg Kvalitative dybdeintervjuer Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Funn i et nøtteskall 7 2 1 Om undersøkelsen Oppdraget TNS Gallup har på oppdrag fra

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

OSLOSTUDIET. Utført av. Eiendomsspar AS Primo 2009

OSLOSTUDIET. Utført av. Eiendomsspar AS Primo 2009 Utført av Eiendomsspar AS Primo 2009 OSLOSTUDIET 2009 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo. Tlf.: 22 33 05 50 Fax: 22 33 05 51. E-mail: elh@eiendomsspar.no - www.eiendomsspar.no 2008 - REDUSERT AREALABSORBSJON

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer