Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2. EIENDOMSMARKEDET Generelt De enkelte leiemarkeder 5 - Kontormarkedet 4 - Leieprisanslag, kontor 6 - Lager/kombinasjon 9 - Forretning Boligmarkedet Salgsmarkedet DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE Nøkkeltall for eiendomsselskapene OPPSUMMERING 12 Oslo, juni 1997 NORSK NÆRINGS MEGLING AS

2 Markedsrapport nr. 2/97 side 2 INNLEDNING For fjerde år på rad får vi et år med meget god vekst i norsk økonomi. I seks år har eiendomsmarkedet godt jevnt og trutt opp, - med en akselerasjon i de to siste år. Er det rart at mavefølelsen liksom vil si oss noe? Likevel forventes en moderat utvikling i veksten - utflatning - i norsk økonomi og en fortsatt høy aktivitet i eiendomsmarkedet. Markedsrapport nr. 3/97 kommer i september / oktober. 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Det er fortsatt ingen mørke skyer på himmelen. Vi ser vel noen truende lavtrykk i horisonten, men de løser seg opp innen de når landets grenser. Landets økonomi er bunnsolid. Slike glade budskap preger også langstidsvarselet. Dog har det kommet en del advarsler fra ulike hold i det siste. Låne- og kjøpefesten er på vei til nachspielet, og etter en uklar fase kommer bakrusen for mange, blir det hevdet. Avstanden mellom korte og lange renter vil trolig øke noe. Forventningene om en renteøkning slår ut på lange renter. Men det flytende rentenivå lytter ikke til de mange «advarsler». Billån er nå tilgjengelig på godt under 5% og Oslo har selvfølgelig aldri hatt så mange cabrioleter. Det er mange som advarer, - hver uke ser vi pekefingre oppe i media om minner oss om 80- årene, overforbruk, gjeldstyngde osv. Kanskje bidrar dette til ettertanke SSB anslår fallende rentenivå ut % 6 % 4 % 2 % 0 % Realrente Kilde: SSB og DnB Tall for 1997 er verdi oppnådd hittil i år Når den siste pessimist er blitt optimist osv. Lange og korte renter OECD prognostiserer en BNP-vekst i Norge på 3,8%. De øvrige OECD-landene kommer nå sterkere etter, og vil komme opp mot et nivå på ca. 3% i snitt. For neste år spår organisasjonen en lavere vekst på hhv. 2,8% og 2,7%. 16,00 14,00 10 års statsobl. 3-mnds nibor Det forventes også fra SSB en noe lavere vekst i BNP i tiden som kommer. 12,00 10,00 8,00 Norges handelsbalanse overfor utlandet har styrket seg ytterligere. 1.1 Rentesituasjonen 6,00 4,00 2,00 0, Renten er stabil lav. Statslånet S 467 ligger på nivå like over 5,9%. Tremåneders NIBOR ca. 3,5 %. Begge nøkkeltall ørlite over nivået fra forrige kvartalsrapport. Kilde: DnB

3 Markedsrapport nr. 2/97 side Forbruksvekst/Inflasjon Prisstigningen siste 12 månedersperiode landet på 2,7%. Dette er over alles forventninger, men hevdes ikke å representere noe faresignal idet stigningen skyldes energipriser som var høye i vinter og økningen indirekte skatter. Siste måned var utviklingen på 0,3%. SSB frykter at den sterke veksten i sysselsetningen på sikt kan skape ubalanse i arbeidssmarkedet. Dermed truer lønnsvekst. Men andre faktorer holder dette fare-elementet nede, også når det gjelder 1998 ifølge Byrået. Vi husker SSBs inflasjonsprognose for 1997 på 1,8 %. OECD offentliggjorde nylig sin prognose på 97-utviklingen i Norge: 2,6%. Synkende til 2,5% i SSB forventer en vekst i privat konsum 1997 på 2,5%. For neste år er tallet 2,6%. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken 0,00 % Inflasjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kilde: Arbeidsdirektoratet Bank/finans/forsikring Bransjen fusjonerer seg større og knytter sterkere internasjonale bånd. Vi får færre enheter. Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %-vise endring i KPI. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet Arbeidsledigheten synker. Siste ledighetstall pr. utgangen av mai tilsier en ledighet på 3,2% av arbeidsstyrken. (ca personer). Bare i mai er ca personer kommet ut av ledighetsstatstikken og inn i jobb. Vi er nå nær nivået for den generelle definisjon på full sysselsetning. Ledigheten er fortsatt på vei ned. Det er skrikende mangel på kvalifisert arbeidskraft, - særlig innenfor IT-sektoren, oljesektoren og i nær sagt alle deler av konsulentbransjen. Omstruktureringen vil fortsette. 1.5 Aksjemarkedet/olje/handel Siste all-time high på Oslo Børs - index i uke 24/97. Aksjemarkedet går fortsatt, men det er flere usikkerhetsfaktorer enn tidligere i vår. Teknologiaksjer er nervøse, - aksjemeglerne anbefaler de store trygge. Men også de svinger. Med en vekst i totalindeksen på Oslo Børs på over 22% hittil iår er det begrenset hvor mye som kan hentes ytterligere. Bedriftene tjener stort sett gode penger, og det forventes på meglerhold derfor en forsiktig oppgang utover høsten. Først skal vi ha litt sommerstille.

4 Markedsrapport nr. 2/97 side 4 Veksten i oljeinvesteringene har vært mye høyere enn prognosene tilsa. Dette har bidratt sterkt til oppgangen i norsk økonomi. Oljeprisen ligger pt. i nivå +/- $17 fatet (brent spot). 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsselskapene vurderes som riktig priset. De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs Indeks Kilde: Finansavisen Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks Hva skjer om renten stiger? Ved et tilbake-blikk i historien ser vi at en endring opp i realrenten på én enhet vil medføre et fall på 20 enheter i aksjekursen på de børsnoterte eiendomsselskapene. Altså: en realrenteøkning på f.eks. 0,5% vil gi et kursfall på ca. 10%. En nominell renteøkning på 1% skal tilsi et kursfall på 5-10%. (Kilde: Sundal & Collier AS).

5 Markedsrapport nr. 2/97 side 5 2. EIENDOMSMARKEDET 2.1. Generelt mange steder, men f.eks på kremplassering på Aker Brygge. Dette segmentet er dessuten blitt større i antall kvadratmeter i den senere tid, og blir tillagt en noe større vekting i vår tabell. Vi har sett et meget aktivt marked siste kvartal. Prisene stiger fortsatt. Det går mot sommer og ferietid, og som vanlig får vi en aktivitets-topp frem mot første uke i juli. Presset synliggjøres i alle segmenter. Alle aktører har hendene fulle. Det er i leie-markedet fortsatt mangel på gode lokaler. Segmenteringen forsterkes ytterligere, både i leiemarkedet og på eiersiden. De største eiendomsselskapene blir større, og utvikler stadig konkurransefortrinn overfor de mindre aktører. Strategier rendyrkes. For en tid tilbake så vi at aktørene på eiersiden søkte nye oppgaver i markedet, - de måtte ha noe mer å gjøre. Det kan se ut som om de fleste har lykkes. Markedet har nå begynt å forholde seg til at den nye flyplassen åpner om 15 måneder. Vi har nå for alvor registret interesse for beliggenhet på strekningen fra Groruddalen og oppover. Tomter prises deretter, - har den fair eksponeringsmulighet og god tilgjengelighet selges tomter i Skedsmo for i overkant av kr ,- pr kvm. 2.2 De enkelte leiemarkeder Kontormarkedet Markedet må beskrives som meget hett. Etterspørselen etter kontorlokaler er stor i alle segmenter. Prisen er jevnt over blitt drevet oppover, særlig i de øvre segmenter. Den generell ledighet i kontormarkedet var ved årsskiftet ca. 6%, og er ytterligere redusert frem mot halvårsskiftet. Det øverste segmentet, omtalt som prestisjelokaler, når ny toppnotering. Oppnås ikke I de nederste segmenter er prisbildet tilnærmet stabilt. Her blir dessuten tilbudssiden mindre. Lokalene her faller ut av markedet eller gjennomgår en full oppgradering. Men markedsutviklingen har også gjort det mulig å leie ut enkelte objekter som tidligere var umulige å finne brukere til. Stor etterspørsel etter gode kontorlokaler - tilbudssiden har lite å fremby for innflytting nå. Det bygges! De mindre gode lokalene blir også etterhvert tatt ibruk, men til lave priser. Oslo Kommunes salg av festetomter er historisk. Totalt ca. 700 dekar fordelt på 113 festeforhold er lagt ut i markedet. Taksert verdi kr 760 mill. Alle tomtene er utleid. Samlet bygningsmasse på tomterne er over kvm. De fleste tomtene ligger i Oslos østre deler, primært i Groruddalen. En vesentlig andel kan utvikles videre. Telenors nye senter på Fornebo blir på hele kvm - fordelt på et tomteareal på ca 200 dekar. Ca ansatte vil ha sitt virke her. Byggestart så snart ekkoet etter «siste utkalling» er stilnet av medio oktober 98. Norsk Investorforum har sine planer klare på «sin del» av Fornebo, - med et stort IT-senter. Men avtalen med Statsbygg er ennå ikke på plass - og prosjektet møter dertil litt motbør fra nettopp eget bransjehold. Fornebo-utbyggingen er utvilsomt et av de mest spennende utviklingsprosjekter som finnes i landet, - ikke minst når man tar i betraktning at arenaen ligger klar bare et drøyt år forut og at større aktører strutter av pågangsmot.

6 Markedsrapport nr. 2/97 side 6 NNM s anslag av leienivå 2. kvartal 1997 Kontorlokaler i Oslo området Minim um:maximum: Gj.snitt: Andel: (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % Vi får et "Oslogjennomsnitt" på kr 1.147,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C, og G-J), blir gjennomsnittsleien kr 1.410,- pr m²/år. Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. (*) Andel: NNM har forsøkt å fordele bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslogjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslogjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området 1. kvartal 2.kvartal Endringer siden: kv.-97 A: Prestisje lokaler: % 38 % 5 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 35 % 6 % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % 42 % 4 % D: Ordinære lokaler % 50 % 5 % E: Umoderne lokaler % 33 % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 29 % 0 % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 2. kv sammenlignet med 1988, 1993 og pr. 1. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte.

7 Markedsrapport nr. 2/97 side 7 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene A-F består av eiendommer beliggende i Indre sone av Oslo sentrum, innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i området Fr. Nansens Pl., Vika, Aker Brygge etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen omfattes også C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" lokale beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer i indre sone. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har tildels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen i samarbeid med naboer, strøksforening etc. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Segmentene G - J består av moderne kontoreiendommer med god standard av nyere dato (eks.: Brynshøyden) eller totalrehabilitert (eks.: Nydalen Park) G. Skøyen- Lysaker: Segmentet omfattes av området fra Skøyen til Fornebu. Mange har bygget til eget bruk (Hydro, Gjensidige, Wilhelmsen osv). Vi har i vår oversikt sett bort fra enkelte prestisjeeiendommer, som feks. Godthaab, som oppnår leier på nivå med og kanskje til og med over presitsjeeiendommene i Oslo sentrum. H. Nydalen: Området består opprinnelig av gamle industrilokaler som er totalrehabilitert eller revet. Relativt stort innslag av media og "kultur". Stort utbyggningspotensiale som gradvis utnyttes. I. Helsfyr / Bryn: En av de første store eiendomsutviklingsprosjekter hvor man har bygget (eller rehabilitert seg til ) en beliggenhet. Sentralt beliggende kommunikasjonsmessig. J. Ytre øst/syd: Segmentet omfatter området fra Bryn over Ryen ut mot Skullerud. Næringskorridor syd har ikke utviklet seg som forventet. Ikke helhetlig utbygget. Endel "enslige" nye bygg på Ryen, samt en noe sterkere fortetning på Skullerud.

8 Markedsrapport nr. 2/97 side 8 Leieprisutvikling fra 1988 til 1997/2 Alle tall, utenom 1997, pr. 4. kvartal A: Prestige lokaler, beste beliggenhet 2500 B: Meget sentrale lokaler, god standard 2000 Leie pr m²/åt /2 F A B C D E C: Sentrale lokaler, tidsmessige D: Ordinære, tidsmessige lokaler E: Eldre, sentrale, men utidsmessige lokaler F: Eldre, urasjonelle lokaler. Alna-området skal oppgraderes. Groruddalen skal blomstre langs kulturminner og elveløp, - innimellom motorveier, industrianlegg og boliger. Planene ønskes velkommen. Oslo-gjennomsnitt at Selvaag bygger 260 leiligheter der, at det påbygges ca kvm på Wahl Eiendoms Sørkedalsveien 10 og at oppgrader-ing av høyblokken («Philipsbygget») er igang. Det ble i 1996 ferdigstillet kvm kontorareal i Oslo, Bærum og Asker. Tallet for 1997 vil være kvm MR 1/95 MR 2/95 MR 3/95 MR 4/95 MR 1/96 MR 2/96 MR 3/96 MR 4/96 MR 1/97 Gjennomsnittlig leienivå år siden MR 2/97 Prognosene på nybygging av kontorlokaler for ferdigstillelse i 1998 viser at det ikke vil være nok areal tilgjengelig - dersom nivået i etterspørselen fortsetter omtrent som nå. Særlig gjelder dette kontorlokaler i vest. Men kan etterspørselen etter nye kontorlokaler bare fortsette, og stedvis også øke? Er det behov for flere arbeidsplasser, er det folk nok til å fylle opp nye arealer? Undersøkelser viser at det er tilflytning til Osloregionen, og at denne befolkningsveksten vil fortsette. Majorstuen kommer snart til å bli et nytt lite tyngdepunkt i Oslos eiendomsmarked. Vi nevner bare at det reiser seg nybygg på Kreditkassens område, - for NHO og eget bruk,

9 Markedsrapport nr. 2/97 side 9 Myrens Verksted har fått nye eiere, etter at Kværner har solgt sitt gamle industrianlegg ved Akerelven på Sandaker. Over 50 leietagere er her på ca kvm. Planene om boligbygging er lagt til side, - nå skal det bli mer næringsvirksomhet. Deler av de eksisterende bygningsmasse skal rehabiliteres og det planlegges bygget nye kvadratmeter. En fersk undersøkelse foretatt av ECON senter for økonomisk analyse AS viser at det er det offentlige - stat og kommune - som står for den sterkeste nybyggaktiviteten. Ifjor økte igangsatte kontor- og forretningsbygg med staten som byggherre med over 250% og med kommunene som byggherre med 79%. Økningen for private var på 14%. Snitt for denne type bygg var en økning på 24%. Også innen yrkesbygg generelt er det offentlige den som øker byggevirksomheten mest. Imidlertid står den private del av byggevirksomheten for 2/3 av arealene! Totalt ble i 1996 igangsatt 3,13 millioner kvadratmeter yrkesbygg. Nybyggingen fortsetter å øke, og vil i 1997 iht. prognosene komme opp i over 3,5 millioner kvadratmeter. Det samme nivå forventes for Siste signaler fra LBA er at ordrestatistikken viser kraftig vekst, både på reell tilgang og på reserver. Det finner også sted en kraftig kostnadsvekst. Entreprenørene tar ut høyere marginer, og det er et lønnspress igang. Lager- og kombinasjonseiendommer Fortsatt vekst i etterspørsel og fortsatt prisvekst i de fleste kategorier. Lav arealledighet på den bedre del av markedet. Gamle ukurante arealer gjennomgår oppgradering. En etterhvert markant type aktør i dette marked er 3. parts lagerholdere. Mange bedrifter kjøper seg større fleksibilitet og mindre administrasjon ved leie av lagerplass og varehåndtering. Etterspørselen etter slike lagre er derfor i oppsving. Men kan disse utleierne følge med prisutviklingen og inngå lengre kontrakter på dagens nivå? I vår matrise under fremgår nivåene og prisutviklingen i lagermarkedet. Siden sist har det vært en økning i de mest vesentlige segmentene. Vi gjør oppmerksom på at vi forholder oss til «kvalifiserte» lagerarealer. Intervallene ville, dersom vi tok med alt som fantes av flater og høyder, bli for store og dermed bortimot intetsigende. NNM s anslag av leienivå 1. kvartal 1997 Lagerlokaler i Oslo området 250 m² m² m² 5000 m² Lavtlager (høyde 3,5 m) "Vanlig" lager (h. 3,5-6 m) Høytlager (høyde 6m ) Kjennetegn Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller U.etg i industribygg. En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

10 Markedsrapport nr. 2/97 side 10 Forretningslokaler Krigen om de gode lokaler fortsetter. Søkerne etter lokaler er uhyre kresne. Men vi ser også at sidegater «tas i bruk» nå mer enn for kort tid siden. Større kjeder kan vente lenge for å få det rette lokalet. Det er tegn til at byens store østre handlegater er kommet med igjen, - særlig Torggaten har fått et løft i den senere tid. Youngstorget er på kartet igjen. Storgaten har veldig mye kollektivtrafikk, men også her forventes en positiv utvikling etterhvert som hele området rundt Sentralstasjonen blir ytterligere fortettet. Problemet i denne del av byen er at klimaet skifter karakter litt ut på ettermiddagen. Det knytter seg spenning til hvordan Storebrand løser handelssektoren i sin Vika-bebyggelse. Området rundt sentralstasjonen går også en omveltning i møte, - Byportprosjektet til KLP Eiendom på totalt ca kvm skal romme kvm forretningssenter og kvm hotell og Eiendomsspar krydrer nedre Karl Johan med ulike butikker rundt det nye «innbygde» hotellet. Det er allerede skrevet kontrakter i Byportens forretningssenter - omsetningsbasert på +/-8% (bransjeforskjeller) og basisleienivå ca. kr pr kvm i 3.plan. Høyere blir det nedover. Forretningssentrene tar stadig mer av handelens totalomsetning i Norge. Steen & Strøm er blitt et forsterket merkenavn, og ekspanderer nå inn i Danmark. Nordens største kjøpesenter skal oppføres i Ørestaden ved København. Selskapet har en samlet salgsflate på over 1,2 mill kvm. Av dette er 627 kvm i Norge, 401 i Sverige og 195 i Danmark. Polen er neste utenlandssatsning Boligmarkedet Prisstigningen på alle typer boliger har vært markant i den senere tid. Bruktboligprisen har nådd nybyggingsprisen. Nå flater vel markedet noe ut mot ferien, boligmeglerne registrerer en dempet interesse. Boligbyggingen øker igjen. Hittil iår er det igangsatt 29% flere boliger enn i tilsvarende periode ifjor. Tallet ligger på ca enheter på landsbasis. Det forventes en utflatning i boligprisene Salgsmarkedet Eiendomsprisene er på vei opp. Det er dog ikke kommet - og det kommer neppe - noen markant reprising av eiendomsverdiene slik som mange aktører har hevdet. Aktiviteten er høy. Kjøperne vil ha mer til porteføljen innefor en strategi eller ønsker dekket et plasseringsbehov. Selgerne ønsker å ta gevinst. Markedet fungerer. Så enkelt er det. En renteoppgang vil trolig ikke i samme grad gjøre utslag direkte i eiendomsprisene som i eiendomsaksjekursene.

11 Markedsrapport nr. 2/97 side DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE Vi har nye nøkkeltall fra de største og viktigste eiendomsselskapene. Tallene er innhentet av NNM i uke 25. Totalt teller listen 24 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 1. KVARTAL 1997): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 4.96 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 4.96 Vektet gj.v. leietid (år) Endri ng fra 4.96 AS OBOS Forretningsbygg 186,4 11, ,6-0,7 ASA Veidekke 30,1-6, Aspelin-Ramm gruppen AS 96,9 2, ,5-0,5 Avantor AS 248,3-6, ,4-0,2 Borg Eiendomsselskap AS 75,1 1, Bøhler-gruppen ,5 0 EAB Eiendom AS ,5 0 Eeg-Henriksen gruppen 75-10, ,5-0,9 Eiendomsspar AS/ Victoria AS ,5 1,5 Fabritius Eiendom AS 1) ,6 Gjensidige Eiendom KLP Eiendom AS ,5-0,3 Kristiania Eiendomsforvaltning AS 57, ,1 0 Linstow Eiendom ,5-0,4 Mustad Eiendom AS 47, ,7 0 Norske Liv AS 76,1-0, Nydalens Compagnie AS ,8 1,8 Olav Thon gruppen ,5 0 Pecunia AS 18, ,9 0 Samvirke forsikring 94, Steen & Strøm Invest 227,2 2, ,5 0 Storebrand Eiendom ,7 0,2 Vital Forsikring Wahl Eiendom AS 51,8-0, ,9-2,2 SUM Gjennomsnitt 5,53-0,08 1) Ny på listen Eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst utifra leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ,- 2) Storebrand Eiendom kr , 3) Gjensidige Eiendom kr ,- Størst positiv endring i leieinntekt fra 4/96: 1) Vital Forsikring + kr ,- 2) KLP Eiendom AS + kr 27, ,- 3) AS OBOS Forretningsbygg + kr 11, ,-

12 Markedsrapport nr. 2/97 side 12 Størst negativ endring i leieinntekt fra 4/96: 1) Eeg-Henriksen gruppen - kr ,- 2) Avantor AS - kr ,- 2) ASA Veidekke - kr ,- Størst ut fra areal: 1) Storebrand Eiendom m² 2) Olav Thon Gruppen m² 3) Gjensidige Eiendom m² Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²: 1) Pecunia AS kr 1160,- pr m² 2) KLP Eiendom AS kr 1120,- pr m² 3) Bøhler-gruppen kr 1136,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²: 1) AS Veidekke kr 542,- pr m² 2) Samvirke forsikring kr 542,- pr m² 3) AS OBOS Forretningsbygg kr 545,- pr m² Lengst gjenværende leietid: 1) Norske Liv AS 10,0 år 2) Aspelin-Ramm gruppen AS 8,5 år 3) KLP Eiendom AS 8,5 år 4.0 OPPSUMMERING Konjunkturer: Renten inn i «nervøs» fase. Kan peke noe opp i løpet av kommende tid. Bl.a bidrar en svekket krone til press på renten. Stor byggeaktivitet. Det er pr i dag 17 byggekraner i Oslo, med hovedvekt på Majorstuen, Lysaker og Filipstad. Gode rammebetingelser i norsk økonomi gir oss fortsatt tro på fremtiden, nesten uansett hva en rentejustering på kort sikt vil medføre. Fallende arbeidsledighet - sterkere nedgang enn prognostisert. Men prekær mangel på kvalifisert arbeidskraft. Antall Byggekraner i Oslo 1-95 Kvartal Eiendom: Stigende leienivå, - de beste segmenter fører prisutviklingen. Vanskelig å få tak i gode lokaler. Omsetningspriser opp, men intet «shift» - ingen reprising - av næringseiendom. Eiendomsselskapene blir større og mer toneangivende, - får flere konkurransefortrinn overfor de mindre. Leietagermarkedet søker solide og langsiktige utleiere.

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer