Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2. EIENDOMSMARKEDET Generelt De enkelte leiemarkeder 5 - Kontormarkedet 4 - Leieprisanslag, kontor 6 - Lager/kombinasjon 9 - Forretning Boligmarkedet Salgsmarkedet DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE Nøkkeltall for eiendomsselskapene OPPSUMMERING 12 Oslo, juni 1997 NORSK NÆRINGS MEGLING AS

2 Markedsrapport nr. 2/97 side 2 INNLEDNING For fjerde år på rad får vi et år med meget god vekst i norsk økonomi. I seks år har eiendomsmarkedet godt jevnt og trutt opp, - med en akselerasjon i de to siste år. Er det rart at mavefølelsen liksom vil si oss noe? Likevel forventes en moderat utvikling i veksten - utflatning - i norsk økonomi og en fortsatt høy aktivitet i eiendomsmarkedet. Markedsrapport nr. 3/97 kommer i september / oktober. 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Det er fortsatt ingen mørke skyer på himmelen. Vi ser vel noen truende lavtrykk i horisonten, men de løser seg opp innen de når landets grenser. Landets økonomi er bunnsolid. Slike glade budskap preger også langstidsvarselet. Dog har det kommet en del advarsler fra ulike hold i det siste. Låne- og kjøpefesten er på vei til nachspielet, og etter en uklar fase kommer bakrusen for mange, blir det hevdet. Avstanden mellom korte og lange renter vil trolig øke noe. Forventningene om en renteøkning slår ut på lange renter. Men det flytende rentenivå lytter ikke til de mange «advarsler». Billån er nå tilgjengelig på godt under 5% og Oslo har selvfølgelig aldri hatt så mange cabrioleter. Det er mange som advarer, - hver uke ser vi pekefingre oppe i media om minner oss om 80- årene, overforbruk, gjeldstyngde osv. Kanskje bidrar dette til ettertanke SSB anslår fallende rentenivå ut % 6 % 4 % 2 % 0 % Realrente Kilde: SSB og DnB Tall for 1997 er verdi oppnådd hittil i år Når den siste pessimist er blitt optimist osv. Lange og korte renter OECD prognostiserer en BNP-vekst i Norge på 3,8%. De øvrige OECD-landene kommer nå sterkere etter, og vil komme opp mot et nivå på ca. 3% i snitt. For neste år spår organisasjonen en lavere vekst på hhv. 2,8% og 2,7%. 16,00 14,00 10 års statsobl. 3-mnds nibor Det forventes også fra SSB en noe lavere vekst i BNP i tiden som kommer. 12,00 10,00 8,00 Norges handelsbalanse overfor utlandet har styrket seg ytterligere. 1.1 Rentesituasjonen 6,00 4,00 2,00 0, Renten er stabil lav. Statslånet S 467 ligger på nivå like over 5,9%. Tremåneders NIBOR ca. 3,5 %. Begge nøkkeltall ørlite over nivået fra forrige kvartalsrapport. Kilde: DnB

3 Markedsrapport nr. 2/97 side Forbruksvekst/Inflasjon Prisstigningen siste 12 månedersperiode landet på 2,7%. Dette er over alles forventninger, men hevdes ikke å representere noe faresignal idet stigningen skyldes energipriser som var høye i vinter og økningen indirekte skatter. Siste måned var utviklingen på 0,3%. SSB frykter at den sterke veksten i sysselsetningen på sikt kan skape ubalanse i arbeidssmarkedet. Dermed truer lønnsvekst. Men andre faktorer holder dette fare-elementet nede, også når det gjelder 1998 ifølge Byrået. Vi husker SSBs inflasjonsprognose for 1997 på 1,8 %. OECD offentliggjorde nylig sin prognose på 97-utviklingen i Norge: 2,6%. Synkende til 2,5% i SSB forventer en vekst i privat konsum 1997 på 2,5%. For neste år er tallet 2,6%. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken 0,00 % Inflasjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kilde: Arbeidsdirektoratet Bank/finans/forsikring Bransjen fusjonerer seg større og knytter sterkere internasjonale bånd. Vi får færre enheter. Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %-vise endring i KPI. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet Arbeidsledigheten synker. Siste ledighetstall pr. utgangen av mai tilsier en ledighet på 3,2% av arbeidsstyrken. (ca personer). Bare i mai er ca personer kommet ut av ledighetsstatstikken og inn i jobb. Vi er nå nær nivået for den generelle definisjon på full sysselsetning. Ledigheten er fortsatt på vei ned. Det er skrikende mangel på kvalifisert arbeidskraft, - særlig innenfor IT-sektoren, oljesektoren og i nær sagt alle deler av konsulentbransjen. Omstruktureringen vil fortsette. 1.5 Aksjemarkedet/olje/handel Siste all-time high på Oslo Børs - index i uke 24/97. Aksjemarkedet går fortsatt, men det er flere usikkerhetsfaktorer enn tidligere i vår. Teknologiaksjer er nervøse, - aksjemeglerne anbefaler de store trygge. Men også de svinger. Med en vekst i totalindeksen på Oslo Børs på over 22% hittil iår er det begrenset hvor mye som kan hentes ytterligere. Bedriftene tjener stort sett gode penger, og det forventes på meglerhold derfor en forsiktig oppgang utover høsten. Først skal vi ha litt sommerstille.

4 Markedsrapport nr. 2/97 side 4 Veksten i oljeinvesteringene har vært mye høyere enn prognosene tilsa. Dette har bidratt sterkt til oppgangen i norsk økonomi. Oljeprisen ligger pt. i nivå +/- $17 fatet (brent spot). 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsselskapene vurderes som riktig priset. De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs Indeks Kilde: Finansavisen Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks Hva skjer om renten stiger? Ved et tilbake-blikk i historien ser vi at en endring opp i realrenten på én enhet vil medføre et fall på 20 enheter i aksjekursen på de børsnoterte eiendomsselskapene. Altså: en realrenteøkning på f.eks. 0,5% vil gi et kursfall på ca. 10%. En nominell renteøkning på 1% skal tilsi et kursfall på 5-10%. (Kilde: Sundal & Collier AS).

5 Markedsrapport nr. 2/97 side 5 2. EIENDOMSMARKEDET 2.1. Generelt mange steder, men f.eks på kremplassering på Aker Brygge. Dette segmentet er dessuten blitt større i antall kvadratmeter i den senere tid, og blir tillagt en noe større vekting i vår tabell. Vi har sett et meget aktivt marked siste kvartal. Prisene stiger fortsatt. Det går mot sommer og ferietid, og som vanlig får vi en aktivitets-topp frem mot første uke i juli. Presset synliggjøres i alle segmenter. Alle aktører har hendene fulle. Det er i leie-markedet fortsatt mangel på gode lokaler. Segmenteringen forsterkes ytterligere, både i leiemarkedet og på eiersiden. De største eiendomsselskapene blir større, og utvikler stadig konkurransefortrinn overfor de mindre aktører. Strategier rendyrkes. For en tid tilbake så vi at aktørene på eiersiden søkte nye oppgaver i markedet, - de måtte ha noe mer å gjøre. Det kan se ut som om de fleste har lykkes. Markedet har nå begynt å forholde seg til at den nye flyplassen åpner om 15 måneder. Vi har nå for alvor registret interesse for beliggenhet på strekningen fra Groruddalen og oppover. Tomter prises deretter, - har den fair eksponeringsmulighet og god tilgjengelighet selges tomter i Skedsmo for i overkant av kr ,- pr kvm. 2.2 De enkelte leiemarkeder Kontormarkedet Markedet må beskrives som meget hett. Etterspørselen etter kontorlokaler er stor i alle segmenter. Prisen er jevnt over blitt drevet oppover, særlig i de øvre segmenter. Den generell ledighet i kontormarkedet var ved årsskiftet ca. 6%, og er ytterligere redusert frem mot halvårsskiftet. Det øverste segmentet, omtalt som prestisjelokaler, når ny toppnotering. Oppnås ikke I de nederste segmenter er prisbildet tilnærmet stabilt. Her blir dessuten tilbudssiden mindre. Lokalene her faller ut av markedet eller gjennomgår en full oppgradering. Men markedsutviklingen har også gjort det mulig å leie ut enkelte objekter som tidligere var umulige å finne brukere til. Stor etterspørsel etter gode kontorlokaler - tilbudssiden har lite å fremby for innflytting nå. Det bygges! De mindre gode lokalene blir også etterhvert tatt ibruk, men til lave priser. Oslo Kommunes salg av festetomter er historisk. Totalt ca. 700 dekar fordelt på 113 festeforhold er lagt ut i markedet. Taksert verdi kr 760 mill. Alle tomtene er utleid. Samlet bygningsmasse på tomterne er over kvm. De fleste tomtene ligger i Oslos østre deler, primært i Groruddalen. En vesentlig andel kan utvikles videre. Telenors nye senter på Fornebo blir på hele kvm - fordelt på et tomteareal på ca 200 dekar. Ca ansatte vil ha sitt virke her. Byggestart så snart ekkoet etter «siste utkalling» er stilnet av medio oktober 98. Norsk Investorforum har sine planer klare på «sin del» av Fornebo, - med et stort IT-senter. Men avtalen med Statsbygg er ennå ikke på plass - og prosjektet møter dertil litt motbør fra nettopp eget bransjehold. Fornebo-utbyggingen er utvilsomt et av de mest spennende utviklingsprosjekter som finnes i landet, - ikke minst når man tar i betraktning at arenaen ligger klar bare et drøyt år forut og at større aktører strutter av pågangsmot.

6 Markedsrapport nr. 2/97 side 6 NNM s anslag av leienivå 2. kvartal 1997 Kontorlokaler i Oslo området Minim um:maximum: Gj.snitt: Andel: (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % Vi får et "Oslogjennomsnitt" på kr 1.147,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C, og G-J), blir gjennomsnittsleien kr 1.410,- pr m²/år. Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. (*) Andel: NNM har forsøkt å fordele bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslogjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslogjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området 1. kvartal 2.kvartal Endringer siden: kv.-97 A: Prestisje lokaler: % 38 % 5 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 35 % 6 % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % 42 % 4 % D: Ordinære lokaler % 50 % 5 % E: Umoderne lokaler % 33 % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 29 % 0 % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 2. kv sammenlignet med 1988, 1993 og pr. 1. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte.

7 Markedsrapport nr. 2/97 side 7 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene A-F består av eiendommer beliggende i Indre sone av Oslo sentrum, innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i området Fr. Nansens Pl., Vika, Aker Brygge etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen omfattes også C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" lokale beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer i indre sone. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har tildels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen i samarbeid med naboer, strøksforening etc. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Segmentene G - J består av moderne kontoreiendommer med god standard av nyere dato (eks.: Brynshøyden) eller totalrehabilitert (eks.: Nydalen Park) G. Skøyen- Lysaker: Segmentet omfattes av området fra Skøyen til Fornebu. Mange har bygget til eget bruk (Hydro, Gjensidige, Wilhelmsen osv). Vi har i vår oversikt sett bort fra enkelte prestisjeeiendommer, som feks. Godthaab, som oppnår leier på nivå med og kanskje til og med over presitsjeeiendommene i Oslo sentrum. H. Nydalen: Området består opprinnelig av gamle industrilokaler som er totalrehabilitert eller revet. Relativt stort innslag av media og "kultur". Stort utbyggningspotensiale som gradvis utnyttes. I. Helsfyr / Bryn: En av de første store eiendomsutviklingsprosjekter hvor man har bygget (eller rehabilitert seg til ) en beliggenhet. Sentralt beliggende kommunikasjonsmessig. J. Ytre øst/syd: Segmentet omfatter området fra Bryn over Ryen ut mot Skullerud. Næringskorridor syd har ikke utviklet seg som forventet. Ikke helhetlig utbygget. Endel "enslige" nye bygg på Ryen, samt en noe sterkere fortetning på Skullerud.

8 Markedsrapport nr. 2/97 side 8 Leieprisutvikling fra 1988 til 1997/2 Alle tall, utenom 1997, pr. 4. kvartal A: Prestige lokaler, beste beliggenhet 2500 B: Meget sentrale lokaler, god standard 2000 Leie pr m²/åt /2 F A B C D E C: Sentrale lokaler, tidsmessige D: Ordinære, tidsmessige lokaler E: Eldre, sentrale, men utidsmessige lokaler F: Eldre, urasjonelle lokaler. Alna-området skal oppgraderes. Groruddalen skal blomstre langs kulturminner og elveløp, - innimellom motorveier, industrianlegg og boliger. Planene ønskes velkommen. Oslo-gjennomsnitt at Selvaag bygger 260 leiligheter der, at det påbygges ca kvm på Wahl Eiendoms Sørkedalsveien 10 og at oppgrader-ing av høyblokken («Philipsbygget») er igang. Det ble i 1996 ferdigstillet kvm kontorareal i Oslo, Bærum og Asker. Tallet for 1997 vil være kvm MR 1/95 MR 2/95 MR 3/95 MR 4/95 MR 1/96 MR 2/96 MR 3/96 MR 4/96 MR 1/97 Gjennomsnittlig leienivå år siden MR 2/97 Prognosene på nybygging av kontorlokaler for ferdigstillelse i 1998 viser at det ikke vil være nok areal tilgjengelig - dersom nivået i etterspørselen fortsetter omtrent som nå. Særlig gjelder dette kontorlokaler i vest. Men kan etterspørselen etter nye kontorlokaler bare fortsette, og stedvis også øke? Er det behov for flere arbeidsplasser, er det folk nok til å fylle opp nye arealer? Undersøkelser viser at det er tilflytning til Osloregionen, og at denne befolkningsveksten vil fortsette. Majorstuen kommer snart til å bli et nytt lite tyngdepunkt i Oslos eiendomsmarked. Vi nevner bare at det reiser seg nybygg på Kreditkassens område, - for NHO og eget bruk,

9 Markedsrapport nr. 2/97 side 9 Myrens Verksted har fått nye eiere, etter at Kværner har solgt sitt gamle industrianlegg ved Akerelven på Sandaker. Over 50 leietagere er her på ca kvm. Planene om boligbygging er lagt til side, - nå skal det bli mer næringsvirksomhet. Deler av de eksisterende bygningsmasse skal rehabiliteres og det planlegges bygget nye kvadratmeter. En fersk undersøkelse foretatt av ECON senter for økonomisk analyse AS viser at det er det offentlige - stat og kommune - som står for den sterkeste nybyggaktiviteten. Ifjor økte igangsatte kontor- og forretningsbygg med staten som byggherre med over 250% og med kommunene som byggherre med 79%. Økningen for private var på 14%. Snitt for denne type bygg var en økning på 24%. Også innen yrkesbygg generelt er det offentlige den som øker byggevirksomheten mest. Imidlertid står den private del av byggevirksomheten for 2/3 av arealene! Totalt ble i 1996 igangsatt 3,13 millioner kvadratmeter yrkesbygg. Nybyggingen fortsetter å øke, og vil i 1997 iht. prognosene komme opp i over 3,5 millioner kvadratmeter. Det samme nivå forventes for Siste signaler fra LBA er at ordrestatistikken viser kraftig vekst, både på reell tilgang og på reserver. Det finner også sted en kraftig kostnadsvekst. Entreprenørene tar ut høyere marginer, og det er et lønnspress igang. Lager- og kombinasjonseiendommer Fortsatt vekst i etterspørsel og fortsatt prisvekst i de fleste kategorier. Lav arealledighet på den bedre del av markedet. Gamle ukurante arealer gjennomgår oppgradering. En etterhvert markant type aktør i dette marked er 3. parts lagerholdere. Mange bedrifter kjøper seg større fleksibilitet og mindre administrasjon ved leie av lagerplass og varehåndtering. Etterspørselen etter slike lagre er derfor i oppsving. Men kan disse utleierne følge med prisutviklingen og inngå lengre kontrakter på dagens nivå? I vår matrise under fremgår nivåene og prisutviklingen i lagermarkedet. Siden sist har det vært en økning i de mest vesentlige segmentene. Vi gjør oppmerksom på at vi forholder oss til «kvalifiserte» lagerarealer. Intervallene ville, dersom vi tok med alt som fantes av flater og høyder, bli for store og dermed bortimot intetsigende. NNM s anslag av leienivå 1. kvartal 1997 Lagerlokaler i Oslo området 250 m² m² m² 5000 m² Lavtlager (høyde 3,5 m) "Vanlig" lager (h. 3,5-6 m) Høytlager (høyde 6m ) Kjennetegn Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller U.etg i industribygg. En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

10 Markedsrapport nr. 2/97 side 10 Forretningslokaler Krigen om de gode lokaler fortsetter. Søkerne etter lokaler er uhyre kresne. Men vi ser også at sidegater «tas i bruk» nå mer enn for kort tid siden. Større kjeder kan vente lenge for å få det rette lokalet. Det er tegn til at byens store østre handlegater er kommet med igjen, - særlig Torggaten har fått et løft i den senere tid. Youngstorget er på kartet igjen. Storgaten har veldig mye kollektivtrafikk, men også her forventes en positiv utvikling etterhvert som hele området rundt Sentralstasjonen blir ytterligere fortettet. Problemet i denne del av byen er at klimaet skifter karakter litt ut på ettermiddagen. Det knytter seg spenning til hvordan Storebrand løser handelssektoren i sin Vika-bebyggelse. Området rundt sentralstasjonen går også en omveltning i møte, - Byportprosjektet til KLP Eiendom på totalt ca kvm skal romme kvm forretningssenter og kvm hotell og Eiendomsspar krydrer nedre Karl Johan med ulike butikker rundt det nye «innbygde» hotellet. Det er allerede skrevet kontrakter i Byportens forretningssenter - omsetningsbasert på +/-8% (bransjeforskjeller) og basisleienivå ca. kr pr kvm i 3.plan. Høyere blir det nedover. Forretningssentrene tar stadig mer av handelens totalomsetning i Norge. Steen & Strøm er blitt et forsterket merkenavn, og ekspanderer nå inn i Danmark. Nordens største kjøpesenter skal oppføres i Ørestaden ved København. Selskapet har en samlet salgsflate på over 1,2 mill kvm. Av dette er 627 kvm i Norge, 401 i Sverige og 195 i Danmark. Polen er neste utenlandssatsning Boligmarkedet Prisstigningen på alle typer boliger har vært markant i den senere tid. Bruktboligprisen har nådd nybyggingsprisen. Nå flater vel markedet noe ut mot ferien, boligmeglerne registrerer en dempet interesse. Boligbyggingen øker igjen. Hittil iår er det igangsatt 29% flere boliger enn i tilsvarende periode ifjor. Tallet ligger på ca enheter på landsbasis. Det forventes en utflatning i boligprisene Salgsmarkedet Eiendomsprisene er på vei opp. Det er dog ikke kommet - og det kommer neppe - noen markant reprising av eiendomsverdiene slik som mange aktører har hevdet. Aktiviteten er høy. Kjøperne vil ha mer til porteføljen innefor en strategi eller ønsker dekket et plasseringsbehov. Selgerne ønsker å ta gevinst. Markedet fungerer. Så enkelt er det. En renteoppgang vil trolig ikke i samme grad gjøre utslag direkte i eiendomsprisene som i eiendomsaksjekursene.

11 Markedsrapport nr. 2/97 side DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE Vi har nye nøkkeltall fra de største og viktigste eiendomsselskapene. Tallene er innhentet av NNM i uke 25. Totalt teller listen 24 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 1. KVARTAL 1997): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 4.96 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 4.96 Vektet gj.v. leietid (år) Endri ng fra 4.96 AS OBOS Forretningsbygg 186,4 11, ,6-0,7 ASA Veidekke 30,1-6, Aspelin-Ramm gruppen AS 96,9 2, ,5-0,5 Avantor AS 248,3-6, ,4-0,2 Borg Eiendomsselskap AS 75,1 1, Bøhler-gruppen ,5 0 EAB Eiendom AS ,5 0 Eeg-Henriksen gruppen 75-10, ,5-0,9 Eiendomsspar AS/ Victoria AS ,5 1,5 Fabritius Eiendom AS 1) ,6 Gjensidige Eiendom KLP Eiendom AS ,5-0,3 Kristiania Eiendomsforvaltning AS 57, ,1 0 Linstow Eiendom ,5-0,4 Mustad Eiendom AS 47, ,7 0 Norske Liv AS 76,1-0, Nydalens Compagnie AS ,8 1,8 Olav Thon gruppen ,5 0 Pecunia AS 18, ,9 0 Samvirke forsikring 94, Steen & Strøm Invest 227,2 2, ,5 0 Storebrand Eiendom ,7 0,2 Vital Forsikring Wahl Eiendom AS 51,8-0, ,9-2,2 SUM Gjennomsnitt 5,53-0,08 1) Ny på listen Eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst utifra leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ,- 2) Storebrand Eiendom kr , 3) Gjensidige Eiendom kr ,- Størst positiv endring i leieinntekt fra 4/96: 1) Vital Forsikring + kr ,- 2) KLP Eiendom AS + kr 27, ,- 3) AS OBOS Forretningsbygg + kr 11, ,-

12 Markedsrapport nr. 2/97 side 12 Størst negativ endring i leieinntekt fra 4/96: 1) Eeg-Henriksen gruppen - kr ,- 2) Avantor AS - kr ,- 2) ASA Veidekke - kr ,- Størst ut fra areal: 1) Storebrand Eiendom m² 2) Olav Thon Gruppen m² 3) Gjensidige Eiendom m² Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²: 1) Pecunia AS kr 1160,- pr m² 2) KLP Eiendom AS kr 1120,- pr m² 3) Bøhler-gruppen kr 1136,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²: 1) AS Veidekke kr 542,- pr m² 2) Samvirke forsikring kr 542,- pr m² 3) AS OBOS Forretningsbygg kr 545,- pr m² Lengst gjenværende leietid: 1) Norske Liv AS 10,0 år 2) Aspelin-Ramm gruppen AS 8,5 år 3) KLP Eiendom AS 8,5 år 4.0 OPPSUMMERING Konjunkturer: Renten inn i «nervøs» fase. Kan peke noe opp i løpet av kommende tid. Bl.a bidrar en svekket krone til press på renten. Stor byggeaktivitet. Det er pr i dag 17 byggekraner i Oslo, med hovedvekt på Majorstuen, Lysaker og Filipstad. Gode rammebetingelser i norsk økonomi gir oss fortsatt tro på fremtiden, nesten uansett hva en rentejustering på kort sikt vil medføre. Fallende arbeidsledighet - sterkere nedgang enn prognostisert. Men prekær mangel på kvalifisert arbeidskraft. Antall Byggekraner i Oslo 1-95 Kvartal Eiendom: Stigende leienivå, - de beste segmenter fører prisutviklingen. Vanskelig å få tak i gode lokaler. Omsetningspriser opp, men intet «shift» - ingen reprising - av næringseiendom. Eiendomsselskapene blir større og mer toneangivende, - får flere konkurransefortrinn overfor de mindre. Leietagermarkedet søker solide og langsiktige utleiere.

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte?

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 side 1.1. Rentesituasjon 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 4 1.4. Bank

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/94 "EIENDOM SØKES!"

Markedsrapport nr. 1/94 EIENDOM SØKES! Markedsrapport nr. 1/94 side 1 Markedsrapport nr. 1/94 "EIENDOM SØKES!" INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Forbrukervekst - inflasjon 1 1.2. Rentesituasjonen 2 1.3. Oljepris 3 1.4.

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

LOKALENE / PLANTEGNINGER

LOKALENE / PLANTEGNINGER 13 Grensen INNHOLD HISTORIE 02 OMRÅDET 06 BYGGET 10 LOKALENE / PLANTEGNINGER 14 GENERELT 22 WAHL EIENDOM wahl eiendom eier og forvalter ca. 130 000 kvm handels, kontor og boligeiendommer. i tillegg har

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige.

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. 3505.4 Side 1/10 NR. 05/2010 I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. Vår siste boligundersøkelse for Oslo og omegnskommuner er fra

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Kommuneplanens Arealdel 4. Leiemarkedet Byggeprosjekter Lønningsflaten 26 Areal: ca 2.600

Detaljer

LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL

LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL 2007 Kontorlokaler Oslo Eiendomsverdi Næring AS, Rosenholmveien 25, Postboks 569, 1411 Kolbotn, tlf. 951 47 532, faks. 66 80 91 22 986766707 MVA cl@eiendomsverdi.no, www.evn.no

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

OSLOSTUDIET. Utført av. Eiendomsspar AS Primo 2009

OSLOSTUDIET. Utført av. Eiendomsspar AS Primo 2009 Utført av Eiendomsspar AS Primo 2009 OSLOSTUDIET 2009 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo. Tlf.: 22 33 05 50 Fax: 22 33 05 51. E-mail: elh@eiendomsspar.no - www.eiendomsspar.no 2008 - REDUSERT AREALABSORBSJON

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2012

Side 1/ NR. 05/2012 3773.1 Side 1/8 NR. 05/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Hittil har prisstigningen vært mellom ca. 4 og 7 prosent i Oslo-området. Dette er omtrent det samme som mange aktører i markedet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 12-2009

Prisstigningsrapport nr. 12-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 12-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 48/2009 (23.11. - 29.11.2009): side 2/11 OPAK har

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank»

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Nachspiel med Norges Bank kan gi 5 prosent boligprisvekst i 2017 Markedssyn 2017 Ved inngangen til 2017 går boligmarked på høygir, dog

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer