3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13"

Transkript

1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager.. 9 NÆRINGS- EIENDOM: 1. KVARTAL De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 4.Oppsummering 14 5.Presentasjon av meglerne i NNM. 15 NNM på internett Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 1/99 side 2 Innledning Eiendomsmarkedet er inne i en ny tid ble året vi nådde toppen - igjen. Forrige gang var i Mange spekulerer i om vi får en tilsvarende nedtur som vi hadde rundt forrige ti-årsskifte. Hvor lenge varer den, og hvor tøff blir denne nedturen? Vi ser i alle fall at den underliggende økonomien er bedre i stand til å stå i mot en nedgangskonjunktur denne gangen enn forrige gang. Men det er tegn til redusert sysselsetting, med påfølgende økende arbeidsledighet. Dette har direkte påvirkning på vårt marked. Følgene blir økt arealledighet og økt ubalanse. Alle fokuserer på renteutviklingen. Den er på vei nedover, men er fremdeles urovekkende høy i forhold til EU-landene og andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Det er stor usikkerhet om framtiden og vi aner en gryende EU-debatt, som følge av at vi i Norge må slite med høyere rentenivå og mer sårbar og ustabil valuta enn de andre i Europa. Fornebu-utbyggingen ser ut til å bli en politisk avslørende sak. Det virker påfallende urutinert av politikerne å skulle diktere behov for og plasseringen av et IT- og kunnskapssenter. De fleste innser at vi allerede har flere slike levende sentre, det være seg i Forskningsparken, på Kjeller eller faktisk også på Skøyen/Lysaker, hvor mange IT-bedrifter har sett nytten av å samlokalisere. Neste markedsrapport, nr. 2/99, kommer i juni. 1. Økonomiske rammebetingelser Det hersker stor usikkerhet! Politikerne er uenige om det nå er viktig å bremse en pågående oppheting i økonomien, eller om vi faktisk har behov for å demme opp for en kommende nedtur! Det er stor usikkerhet mhp. hvordan den eksisterende økonomiske politikken virker - ekspertenes anslag over økonomisk vekst i inneværende år ligger på mellom 0 og 1,5%. I disse dager er regjeringen i gang med arbeidet som skal ende opp i et nytt statsbudsjett. Signalene går i retning av et stramt budsjett. Målsetting nr. 1 er å få renten ned. I tråd med dette har partene i arbeidslivet signalisert vilje til å lande et moderat lønnsoppgjør. Bare overhenget fra i fjor tilsier en kraftig reallønnsøkning også i år! I den siste tiden har kronen styrket seg i forhold til Euro. Dette forklares hovedsakelig med økningen i oljeprisen. En ny rentereduskjon er rett rundt hjørnet. Internasjonalt går det mot en utflating i økonomien. USA har hatt sterk vekst i de siste årene og i forrige uke gikk Dow Jones for første gang i historien over poeng. Men SSBs analytikere spår en trendendring i tråd med utviklingen i andre økonomier. Asia-krisen er ikke over, og globalt lavere etterspørsels- og konsumvekst, gir betydelige ringvirkninger i verden, ikke minst her hjemme på berget. 1.1 Rentesituasjonen Ny sentralbanksjef = nye normer? Mye tyder på at Svein Gjedrem tolker forskriften til Norges Bank fra Regjeringen noe annerledes enn sin(e) forgjenger(e). Norges Banks siste rentereduksjon viste det. Renten i pengemarkedet kryper også nedover igjen. Men det går sakte, og de fleste har innfunnet seg med at vi utenfor EU må leve med en risikopremie i form av høyere rentenivå. Norge som har en åpen sårbar økonomi, tuftet for en stor del på råvarer, må trolig leve med større turbulens og høyere risiko enn tidligere. Renteutviklingen er et symptom på dette. Lange renter er fortsatt lave og har kun vært utsatt for små bevegelser. Vi registrer en forsiktig nedgang siden forrige rapport. Dette tilsier, rent matematisk, at den turbulente situasjonen for de korte rentene er forbigående. Vi tror at oljeprisutviklingen vil være direkte styrende. 10 års renten er pr. 22. mars 99 på 4,78%, noe som er nedgang fra forrige rapport på 0,53%-poeng. Tremåneders NIBOR ligger på 6,68 % pr samme dato. Dette representerer en nedgang på 1,24 %- poeng fra forrige rapport.

3 Markedsrapport nr. 1/99 side 3 Lange og korte renter 10 års statsobl. 3-mnds nibor 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Kilde: DnB Markets Realrente havne noe over fjorårets 2,3 %, - kanskje opp mot 3%. Analytikerne har anslag fra 2,5% (Norges Bank) til 3,25%(Finansdept.). Isolert sett gir dette ikke grunn til bekymring på kort sikt. Interessant er det imidlertid at flere av våre handelspartnere får en lavere prisstigningen, slik at vi forverrer vår posisjon i forhold til andre land. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her vist ved årlig %-vise endring i KPI. Tall for 99 er anslag. Kilde: SSB % 6 % 1.3 Arbeidsledighet 4 % 2 % 0 % Presset i arbeidsmarkedet har vært sterkere enn flere analytikere kunne frykte. Sysselsettingen er meget høy, i 1998 var 71% av befolkningen mellom 16 og 74 år i inntektsgivende arbeid. Dette er historisk høyt. «Realrente» definerer vi som differansen mellom lang stat og utviklingen i KPI minus inflasjon. Tall for 1999 er hittil i år. Kilde: SSB og DnB 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon Vi har lagt 6 år bak oss med stabil vekst i privat konsum. De siste par årene har også økt offentlig forbruk (og investeringer) bidratt til å skape press i økonomien. Det ligger an til moderat vekst i økonomien også for 1999, men betydelig under de foregående år og også under våre handelspartnere. Regjeringen regner med forbruksvekst i 1999 på 2,7% i år. LO regner med 1,5%. Dette er vel kanhende resultat av tidlig posisjonering framfor årets lønnsoppgjør? Nå går det vel imidlertid mot en forståelse som kan likne på et nulloppgjør - og det er bra! Inflasjonen (målt ved økning i KPI) forventes å Siste bekreftede tall mhp. arbeidsledighet er fra slutten av fjoråret. Da registrerte Arbeidsdirektoratet en beskjeden stigning i arbeidsledigheten. Hittil i 1999 er det registrert økning i antall ledige, samt en nedgang i antall ledige stillinger. Trenden ser ut til å fortsette og prognosen tilsier en moderat økning i arbeidsledigheten. Det er kun regjeringen som antar at arbeidsledigheten vil fortsette å falle i 1999! 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Kilde: SSB 1998 og 1999 er anslag Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken

4 Markedsrapport nr. 1/99 side Bank/finans/ forsikring Markedskonsentrasjon I 1997 hadde de 4 største skadeselskapene 94% av markedet målt etter premieinntekter - andelen fortsetter å øke. Storebrand og Skandia har funnet hverandre. Sammenslåing av skadeforsikringsdelene er et faktum. Vesta, Skandias tidligere ben i Norge, risikerer å bli pulverisert - alternativet er børsnotering i egen regi. Antall skadeselskaper fortsetter å synke, mens antall liv-selskaper stiger. Norges livselskaper har sammenliknet med andre i Skandianvia desidert størst andel av forvaltningskapitalen i eiendom. I 1997 hadde livselskapene i Norge 7%, i Sverige 5% mens tilsvarende for Danmark var kun 1%. "Postkassa"-fusjonen strandet, men potensialet for å samle bank- og finansnæringen på færre hender er utvilsomt tilstede. Utlendingene kommer. 1.5 Aksjemarkedet/ olje/handel Aksjemarkedet Siste halvdel av 1998 ble et halvår med sammenhengende fall i verdiene på aksjene på Oslo børs. I 1999 har vi hatt en stabil, men beskjeden, utvikling helt fram til oljeprisen steg som følge av de varslede kuttene i oljeproduksjonen. Med oljeprisen kommer også børoppgangen og i skrivende stund er totalindeksen på 1033, hvilket representerer en økning på 11% hittil i år. Oljemarkedet Når oljeprisen faller dramatisk blir vi igjen minnet på hvor avhengig vi i lille Norge er av oljeindustrien. Gjennom 1998 falt oljeprisen fra ca $20 fatet til ca $10. Etter priser på rundt og under $10 fatet over lengre tid, snakker nå verdens oljenasjoner sammen og enes om kutt i produksjonen. Dette responderer markedet umiddelbar på og i skrivende stund er spotprisen på nordsjøolje på over $13,3 fatet. Vi aner at (selv)pålagte kutt ikke er en varig løsning og at vi i tiden framover vil oppleve sterke svingninger i oljemarkedet. Trolig må regjeringen benytte nye estimater i forbindelse med sitt nye statsbudsjett. Turbulensen rundt Saga roer seg litt ned etter at selskapet nylig solgte ett halvt års produksjon for $12 fatet. 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsindeksen ser nå ut til å følge totalindeksen mer eller mindre parallelt. Tidligere i år var det tendens til at eiendomsaksjene hadde en mer positiv utvikling enn gjennomsnittet av aksjene. Generelt ser det ut til at utviklingen for eiendomsaksjene er mindre utsatt for bunn og topp enn hva som er tilfellet for totalindeksen. De noterte eiendomsselskapene utgjør en smal nisje på Oslo Børs og har relativt liten omsetning. Siden forrige markedsrapport (des 98) har Steen & Strøm hatt en verdiutvikling på 24,4%, mens Avantor og Olav Thon har hatt hhv. 19% og 16% verdistigning. Linstow ASA har tilnærmet samme verdi som for 3 måneder siden. Vi kan i dag lese i DN at hovedaksjonærene i Steen & Strøm ASA har avsatt konsernsjef Erik Bøhler. Indeks De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs fra 1996 til nå jan-96 mar-96 mai-96 aug-96 okt-96 jan-97 mar-97 jun-97 aug-97 okt-97 jan-98 mar-98 Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks jun-98 aug-98 Oversikten viser utviklingen på Oslo børs totalt og for de rene eiendomsselskapene fra 1996 (rebasert). Kilde: Finansavisen (Oslo børs) okt-98 jan-99 mar-99

5 Markedsrapport nr. 1/99 side 5 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt For mange næringsmeglere var siste halvår 98 blant de svakeste i "manns minne". Takket være et godt første halvår ble året som sådan bra. Sett i forhold til slutten av 98, opplever vi en større aktivitet i inneværende kvartal. Flere aktører har innfunnet seg med en ny virkelighet og tør våge seg utenfor døren igjen Imidlertid indikerer vår beskrivelse av de økonomiske rammebetingelsene, at også næringseiendomsmarkedet er påvirket av situasjonen. Noen hevder vi er i ferd med å gjenoppleve en kopi av forrige konjunkturskifte (slutten av åttiårene), mens andre mener vi har fått en justering som gir en "myk" landing i eiendomsmarkedet. I mellom disse ytterpunktene finnes en rekke andre teorier om hva fremtiden vil bringe. Spesielt mindre og uprofesjonelle aktører er i villrede. Signaler om fremtiden går i alle retninger. Det er færre store leietakere på markedet. Bedriftenes hverdag domineres av fokus på lønnsomhet og konsolidering. Planer om vekst og økt arealbehov legges foreløpig til side. Typisk nok vil vi, i forbindelse med et "væromslag", som vi nå har vært i gjennom, oppleve at mange aktører trekker seg tilbake og konsentrerer seg om å dekke til sin sårbarhet. Noen roper høyt og forteller at det vil bli verre. Kanskje aner vi at de faktisk har litt lengre horisont og på den måten ser sitt snitt til å posisjonere seg! Vi mener fremdeles at det er mange forhold som tilsier at vi ikke skal oppleve en lang periode med økonomisk stagnasjon eller tilbakegang. Til tross for at eiendomsbransjen hevder at vårt marked er langsiktig, og derigjennom at lange renter er de viktigste, ser vi at endringer i det korte rentemarkedet (spesielt renteoppgang) gir raske og tildels voldsomme utslag også i vårt marked. Korte renter er sterkt dominerende. Psykologien avgjør. Forklaringen ligger i øket risiko for fremtiden. Når vi nå får stabil utvikling med sannsynlig rentenedgang som resultat, har vi grunn til å tro at frykten for både "uvær" og annen styggedom synes overvurdert. I det siste kvartalet har prisutviklingen på næringseiendom vært stabil og de gode utsiktene til nedsettelse av sigalrentene gir positive ringvirkninger. Leieprisutviklingen er avventende. Det er tegn til økende arealledighet og mindre absorpsjon hvilket tilsier at markedet i neste kvartal ikke kan forvente en prisoppgang. Bolig: Det meldes om betydelig større aktivitet enn forrige kvartal. Flere meglere rapporterer igjen om omsetninger som slår gamle prisrekorder. Det kan virke som om boligmarkedet er lite påvirkelig av den økonomiske realitet. Mange har åpenbart stor tiltro til at renten skal ned og at turbulensen er forbigående. Som det fremgår av figuren på side 11 har vi foretatt en sammenlikning mellom prisutviklingen på leiligheter i blokk mot leieutviklingen i prestigesegmentet i kontormarkedet i Oslo (indeksert). Det er interessant å se at i de siste 5 årene har prisutviklingen i disse (uavhengige!!) markedene hatt en meget sterk korrelasjon. Handel: Samtlige kjøpesentre øker omsetningen mer enn tradisjonelle forretninger i bysentrum. Dette er heller ikke spesielt merkelig etter at myndighetene innførte etableringsstopp for nye sentre. Det er grunn til å anta at ved opprettholdelsen av en slik etableringsstopp, vil denne tendensen bare fortsette. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Oslo Sentrum flytter seg østover. Det er stadig større fokus på området rundt Oslo S. De trender vi har påpekt tidligere har forsterket seg - mulighetene som byr seg, gjør at "underutviklede" østlige deler av bysentrum får sin etterlengtede revitalisering. Foreløpig gjelder dette først og fremst områdene nær inntil Oslo S, men vi tror også at medias fokus på Bjørvika-utbyggingen mm., vil forsterke prosessen i noe større geografisk omfang.

6 Markedsrapport nr. 1/99 side 6 Kjøpesenterdelen i Byporten til KLP er åpnet og om ikke mange uker flytter kontorbrukerne inn. Prosjektet er 100% utleiet. Som følge av dette og noen andre større fraflyttinger, har Vital fått hele 9000 m² i Oslo City som nå presenteres i markedet. Vital har tegnet en mindre leiekontrakt på nivå kr 1.700,- pr m²/år, og indikerer leienivå opp mot kr 1.650,- pr m²/år for de øvrige arealer. Kun Olav Thon Eiendomsselskap ASA har foreløpig tegnet seg som leietaker i Olav Thon's eget nybygg i Stenersgt. 2, hvor ca m² kontor gjenstår å leie ut. I Thon-gruppens andre nybyggprosjekt i området, Rådhusgt. 2 (Gullfisken), har ingen leietakere tegnet kontrakt. Det rapporteres imidlertid om god interesse til begge prosjektene og prisindikasjon er ca kr 1.800,- pr m²/år. Postgirobygget, som i dag huser Postbanken, skal bli Postens nye hovedkontor. I tillegg fristilles på sikt lavblokka, med Postens brevsenter som flytter ut av sentrum. Mest aktuelt er lokalisering på Alnabru, men foreløpig er avtale ikke inngått. Lavblokka er planlagt konvertert til kontor/publikumsrettede arealer. Oslo sentrum er iflg. Eiendomsspars Oslostudiet, sammen med området "ytre nord/øst/syd", det eneste området som i inneværende kvartal har fått en reell nedgang i ledige arealer. For leiepriser Oslo sentrum henviser vi til kapittel Leieprisanslag Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Fordi det nye Rikshospitalet forsinkes, utsettes også rehabiliteringen og omdisponeringen av det gamle sykehusområdet. Statsbygg har av forståelige grunner ikke forsert arbeidet med avhending av ytterligere eiendommer/prosjekter på området. NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS har kjøpt Sørkedalsveien 6 på Majorstua fra Norsk Hydro for MNOK 85. Bygget er iflg. NCC i dårlig stand og det går mot riving av bygget. NCC regner med at et nybygg på m² kan bli oppført i Bislett stadion vernes eller ikke? Noen fabler om et nytt Ullevål stadion på gamle ærverdige Bislett stadion. Vi har tro på et prosjekt som forener nostalgisk idrettssus og moderne eiendomsutvikling. Med en sentral beliggenhet er det god grunn til at prosjektet skal bli en suksess. Oslo indre vest, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Liten aktivitet i markedet for større leietakere, men atskillig aktivitet blant mindre leietakere. Lave leiepriser og kort vei til sentrum gjør at dette området er attraktivt for mindre firmaer, spesielt innenfor bransjer som ikke søker profilering gjennom sin kontoretablering. Området blir foreløpig liggende i ingenmannsland mellom et pulserende sentrum og en randsone til byen som fremdeles har mulighet for nybygging. Området "skriker" etter større næringsprosjekter som kan være med på å bedre attraktiviteten. Oslo indre nord, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Høy arealledighet preger leiemarkedet. Det er lav aktivitet og få nye kontrakter. Lodalen ligger trolig i ro en god stund ennå, før vi får se hva Kjell Finstad planlegger. Oslo indre øst, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt

7 Markedsrapport nr. 1/99 side Oslo indre syd fremdeles er usikkerheten stor. Det eneste som synes sikkert er at det ikke skal være flyplass. Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Liten aktivitet å spore i eksisterende eiendommer. Spennende er det imidlertid om diskusjonen rundt framtiden for Oslo som havneby. Området har potensiale til å framstå som et nytt "Bjørvika" med blanding av bolig og næringsutbygging. Dersom dette området blir den framtidig havnen i Oslo, tror vi utfordringene står i kø. Dette skyldes bla. de pågående planene om å legge E18 i senketunnel og dermed gjøre det mulig å trekke Oslos bysentrum ned til sjøen i Bjørvika. Riktignok vil man oppnå å fjerne containere fra Filipstadkaia og utsikten på Aker Brygge, men containere er ikke spesielt vakre i dette området heller. Noen mener dessuten at Oslo kan klare seg med den overkapaistet som finnes i de andre havnene i Oslofjorden. Det virker bakvent å bruke en av hovedstadens beste tomteområder til havneformål når det finnes gode alternativer. 1. mai legges det fram en innstilling fra et statlig utvalg som vurderer hele havnesituasjonen for Oslofjorden. Oslo indre syd, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Oslo ytre vest Reguleringsplanen er ennå ikke endelig vedtatt - konsekvensutredningen er ikke ferdig. Stortingsvedtaket om "nasjonalt IT- og kunnskapssenter" følges opp. Dette til tross for at IT-bedrifter selv konstaterer at behovet for en slik sentralisering av IT-næringen er både unødvendig og uheldig. Et flertall på stortinget (Ap og FrP) arbeider for en løsning med IT-Fornebu. Frist for inngivelse av tilbud er utsatt til 1. juni. Mange mener at det kun er IT-Fornebu AS som er reell kandidat. Stortingsflertallet legger opp til at Oslo kommunes eiendommer på Fornebu kan inngå i en slik løsning, ved at eiendommene byttes mot statlige eiendommer i Oslo (feks. Gml. Rikshospitalet el). Oslo kommune på sin side har kommet i møte og er villig til selge ca m² til staten. Prisantydning er mellom 4.000,- og 4.500,- pr m². Uansett går det mot en avgjørelse, vi ser alle fram til at det skjer noe!! Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker. Oslo ytre vest, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad Oslo ytre nord Området preges av at mange nye bygg er på vei opp eller nylig oppført. Spesielt Skøyen og Lysaker er attraktive og fram til nå har det vært stort udekket behov for lokaler. Etterspørselen er iflg. Eiendomsspar AS synkende, men det er verdt å legge merke til at i den siste tiden har det vært kraftig underdekning på arealer i området. Hva skjer på Fornebu? Dette har eiendomsmarkedet spurt seg selv og andre om i mange år. De fleste forventet at svaret forelå i noe tid før flyplassen ble flyttet. Nå har flyplassen vært nedlagt i ca 6 måneder, og Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. EDB ASA tegnet nylig leiekontrakt i Gullhaug Torg 4 i Nydalen. Dette skjer til tross for at det går mot fusjon med Telenor. Leiekontrakten omfatter i først omgang ca 7600 m², som skal stå ferdig ultimo 2000, og leieprisen er i overkant av kr 1600 pr m²/år. I tillegg har EDB ASA opsjon fram til 1. juli i år på å leie hele bygget (ca m²).

8 Markedsrapport nr. 1/99 side 8 Avantor ASAs strategi om å tiltrekke seg større hovedkontor bærer frukter. Det begynner å bli færre realiserbare prosjekter igjen i Nydalen. Avantor har lenge signalisert at å se på nye utviklingsområder er interessant. Ullevål stadion er på nye hender. Vital kjøpte forretnings- og kontoreiendommene samt retten til videre utbygging på tilliggende tomter i fjor: Planene om utbygging er revurdert. Arena Eiendom AS (tidligere eier) slet lenge for å lykkes med utbygging, men klarte ikke å få aksept for sine planer hos politikerne. Vital hevder at de er godt i gang, og planene går ut på en blandet bebyggelse. Oslo ytre nord, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Ytre nord Nydalen Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Aktiviteten på Bryn/Helsfyr øker. Det er stor pågang fra leietakere og det oppnås stigende leiepriser. Nybyggprosjektet til Bryn Eiendom har blitt realisert i større tempo enn planlagt, mye takket være Compacs beslutning om å forbli etter sammenslåingen med Digital. Det rapporteres om økt aktivitet i Groruddalen og flere aktører spår en viss Gardermoeffekt her. Christian Ringnes (Eiendomsspar AS) har uttalt at området opplever redusert ledighet. Vi har ikke registrert at dette har gitt utslag på leieprisene. Fremdeles er ledigheten stor og også for nyere bygg er utleiearbeidet tungt. Oslo ytre øst, kontorer med god standard Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Linstow ASA har kjøpt Philips' eiendom på Ryen. Prisen var MNOK 234. Philips leier tilbake deler av eiendommen og sammen med øvrige leietakere betaler de en leie på 24 mill i BTO leie. Eiendommen har et betydelig utbyggingspotensiale. Linstow er den første av de "store" aktørene som begir seg inn på denne såkalte "sydkorridoren". Oslo kommune har fremdeles store tanker om området og har det som ett av de viktigste satsningsområde for næringsutvikling i Oslo. Det har de hatt lenge Oslo ytre syd, kontorer god standard Snitt Min Maks Snitt Øvrige Stor-Oslo Åpningen av Gardermoen skaper ringvirkninger i Lillestrøm-området. Beliggenheten midt mellom Oslo og Gardermoen (målt i reisetid med bil eller tog) gir unike muligheter. Norges Varemesse har varslet om at etablering i Lillestrøm er sannsynlig i Dette må oppleves som et tap for Oslo kommune som iflg. mediene kunne unngått fraflyttingen. Uansett er det en seier for Lillestrøm og Skedsmo kommune som jubler over nykommeren. Olav Thon tente også åpenbart på ideen og strakk seg lengre enn Rica i kampen om den aktuelle hotelltomten i nærheten av det nye messeanlegget. Interessant at Rica, som i dag har nære forbindelser med Varemessen, ikke nådde opp. Thons planer omfatter et hotell til ca kr 115 mill. På selve Gardermoen skjer det også spennende ting. Gardermoen Næringspark, med Eiendomsspar og Møller Eiendom i spissen, har store arealer å ta av og markedsfører sterkt for å oppnå utbyggings-avtaler. Siste interessante nyhet i så måte er definitivt Arthur Bucharts planer om ny innendørs idrettsarena med samlet byggeareal på m².

9 Markedsrapport nr. 1/99 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 1. kvartal kontorlokaler i Oslo området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.290,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.647,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 4. kvartal 1. kvartal Endringer siden: kv.98 Prestisje lokaler: % 47 % 0 % Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 46 % 0 % Høy standard, indre sone: % 53 % 0 % Ordinære lokaler % 64 % 0 % Umoderne lokaler % 67 % 0 % Eldre, urasjonelle lokaler: % 71 % 0 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 1. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 4. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 1. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 4/ m² m² m² 5000 m² 4. kv kv kv kv kv kv kv kv. 99 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

10 Markedsrapport nr. 1/99 side 10 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer