3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13"

Transkript

1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager.. 9 NÆRINGS- EIENDOM: 1. KVARTAL De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 4.Oppsummering 14 5.Presentasjon av meglerne i NNM. 15 NNM på internett Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 1/99 side 2 Innledning Eiendomsmarkedet er inne i en ny tid ble året vi nådde toppen - igjen. Forrige gang var i Mange spekulerer i om vi får en tilsvarende nedtur som vi hadde rundt forrige ti-årsskifte. Hvor lenge varer den, og hvor tøff blir denne nedturen? Vi ser i alle fall at den underliggende økonomien er bedre i stand til å stå i mot en nedgangskonjunktur denne gangen enn forrige gang. Men det er tegn til redusert sysselsetting, med påfølgende økende arbeidsledighet. Dette har direkte påvirkning på vårt marked. Følgene blir økt arealledighet og økt ubalanse. Alle fokuserer på renteutviklingen. Den er på vei nedover, men er fremdeles urovekkende høy i forhold til EU-landene og andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Det er stor usikkerhet om framtiden og vi aner en gryende EU-debatt, som følge av at vi i Norge må slite med høyere rentenivå og mer sårbar og ustabil valuta enn de andre i Europa. Fornebu-utbyggingen ser ut til å bli en politisk avslørende sak. Det virker påfallende urutinert av politikerne å skulle diktere behov for og plasseringen av et IT- og kunnskapssenter. De fleste innser at vi allerede har flere slike levende sentre, det være seg i Forskningsparken, på Kjeller eller faktisk også på Skøyen/Lysaker, hvor mange IT-bedrifter har sett nytten av å samlokalisere. Neste markedsrapport, nr. 2/99, kommer i juni. 1. Økonomiske rammebetingelser Det hersker stor usikkerhet! Politikerne er uenige om det nå er viktig å bremse en pågående oppheting i økonomien, eller om vi faktisk har behov for å demme opp for en kommende nedtur! Det er stor usikkerhet mhp. hvordan den eksisterende økonomiske politikken virker - ekspertenes anslag over økonomisk vekst i inneværende år ligger på mellom 0 og 1,5%. I disse dager er regjeringen i gang med arbeidet som skal ende opp i et nytt statsbudsjett. Signalene går i retning av et stramt budsjett. Målsetting nr. 1 er å få renten ned. I tråd med dette har partene i arbeidslivet signalisert vilje til å lande et moderat lønnsoppgjør. Bare overhenget fra i fjor tilsier en kraftig reallønnsøkning også i år! I den siste tiden har kronen styrket seg i forhold til Euro. Dette forklares hovedsakelig med økningen i oljeprisen. En ny rentereduskjon er rett rundt hjørnet. Internasjonalt går det mot en utflating i økonomien. USA har hatt sterk vekst i de siste årene og i forrige uke gikk Dow Jones for første gang i historien over poeng. Men SSBs analytikere spår en trendendring i tråd med utviklingen i andre økonomier. Asia-krisen er ikke over, og globalt lavere etterspørsels- og konsumvekst, gir betydelige ringvirkninger i verden, ikke minst her hjemme på berget. 1.1 Rentesituasjonen Ny sentralbanksjef = nye normer? Mye tyder på at Svein Gjedrem tolker forskriften til Norges Bank fra Regjeringen noe annerledes enn sin(e) forgjenger(e). Norges Banks siste rentereduksjon viste det. Renten i pengemarkedet kryper også nedover igjen. Men det går sakte, og de fleste har innfunnet seg med at vi utenfor EU må leve med en risikopremie i form av høyere rentenivå. Norge som har en åpen sårbar økonomi, tuftet for en stor del på råvarer, må trolig leve med større turbulens og høyere risiko enn tidligere. Renteutviklingen er et symptom på dette. Lange renter er fortsatt lave og har kun vært utsatt for små bevegelser. Vi registrer en forsiktig nedgang siden forrige rapport. Dette tilsier, rent matematisk, at den turbulente situasjonen for de korte rentene er forbigående. Vi tror at oljeprisutviklingen vil være direkte styrende. 10 års renten er pr. 22. mars 99 på 4,78%, noe som er nedgang fra forrige rapport på 0,53%-poeng. Tremåneders NIBOR ligger på 6,68 % pr samme dato. Dette representerer en nedgang på 1,24 %- poeng fra forrige rapport.

3 Markedsrapport nr. 1/99 side 3 Lange og korte renter 10 års statsobl. 3-mnds nibor 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Kilde: DnB Markets Realrente havne noe over fjorårets 2,3 %, - kanskje opp mot 3%. Analytikerne har anslag fra 2,5% (Norges Bank) til 3,25%(Finansdept.). Isolert sett gir dette ikke grunn til bekymring på kort sikt. Interessant er det imidlertid at flere av våre handelspartnere får en lavere prisstigningen, slik at vi forverrer vår posisjon i forhold til andre land. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her vist ved årlig %-vise endring i KPI. Tall for 99 er anslag. Kilde: SSB % 6 % 1.3 Arbeidsledighet 4 % 2 % 0 % Presset i arbeidsmarkedet har vært sterkere enn flere analytikere kunne frykte. Sysselsettingen er meget høy, i 1998 var 71% av befolkningen mellom 16 og 74 år i inntektsgivende arbeid. Dette er historisk høyt. «Realrente» definerer vi som differansen mellom lang stat og utviklingen i KPI minus inflasjon. Tall for 1999 er hittil i år. Kilde: SSB og DnB 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon Vi har lagt 6 år bak oss med stabil vekst i privat konsum. De siste par årene har også økt offentlig forbruk (og investeringer) bidratt til å skape press i økonomien. Det ligger an til moderat vekst i økonomien også for 1999, men betydelig under de foregående år og også under våre handelspartnere. Regjeringen regner med forbruksvekst i 1999 på 2,7% i år. LO regner med 1,5%. Dette er vel kanhende resultat av tidlig posisjonering framfor årets lønnsoppgjør? Nå går det vel imidlertid mot en forståelse som kan likne på et nulloppgjør - og det er bra! Inflasjonen (målt ved økning i KPI) forventes å Siste bekreftede tall mhp. arbeidsledighet er fra slutten av fjoråret. Da registrerte Arbeidsdirektoratet en beskjeden stigning i arbeidsledigheten. Hittil i 1999 er det registrert økning i antall ledige, samt en nedgang i antall ledige stillinger. Trenden ser ut til å fortsette og prognosen tilsier en moderat økning i arbeidsledigheten. Det er kun regjeringen som antar at arbeidsledigheten vil fortsette å falle i 1999! 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Kilde: SSB 1998 og 1999 er anslag Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken

4 Markedsrapport nr. 1/99 side Bank/finans/ forsikring Markedskonsentrasjon I 1997 hadde de 4 største skadeselskapene 94% av markedet målt etter premieinntekter - andelen fortsetter å øke. Storebrand og Skandia har funnet hverandre. Sammenslåing av skadeforsikringsdelene er et faktum. Vesta, Skandias tidligere ben i Norge, risikerer å bli pulverisert - alternativet er børsnotering i egen regi. Antall skadeselskaper fortsetter å synke, mens antall liv-selskaper stiger. Norges livselskaper har sammenliknet med andre i Skandianvia desidert størst andel av forvaltningskapitalen i eiendom. I 1997 hadde livselskapene i Norge 7%, i Sverige 5% mens tilsvarende for Danmark var kun 1%. "Postkassa"-fusjonen strandet, men potensialet for å samle bank- og finansnæringen på færre hender er utvilsomt tilstede. Utlendingene kommer. 1.5 Aksjemarkedet/ olje/handel Aksjemarkedet Siste halvdel av 1998 ble et halvår med sammenhengende fall i verdiene på aksjene på Oslo børs. I 1999 har vi hatt en stabil, men beskjeden, utvikling helt fram til oljeprisen steg som følge av de varslede kuttene i oljeproduksjonen. Med oljeprisen kommer også børoppgangen og i skrivende stund er totalindeksen på 1033, hvilket representerer en økning på 11% hittil i år. Oljemarkedet Når oljeprisen faller dramatisk blir vi igjen minnet på hvor avhengig vi i lille Norge er av oljeindustrien. Gjennom 1998 falt oljeprisen fra ca $20 fatet til ca $10. Etter priser på rundt og under $10 fatet over lengre tid, snakker nå verdens oljenasjoner sammen og enes om kutt i produksjonen. Dette responderer markedet umiddelbar på og i skrivende stund er spotprisen på nordsjøolje på over $13,3 fatet. Vi aner at (selv)pålagte kutt ikke er en varig løsning og at vi i tiden framover vil oppleve sterke svingninger i oljemarkedet. Trolig må regjeringen benytte nye estimater i forbindelse med sitt nye statsbudsjett. Turbulensen rundt Saga roer seg litt ned etter at selskapet nylig solgte ett halvt års produksjon for $12 fatet. 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsindeksen ser nå ut til å følge totalindeksen mer eller mindre parallelt. Tidligere i år var det tendens til at eiendomsaksjene hadde en mer positiv utvikling enn gjennomsnittet av aksjene. Generelt ser det ut til at utviklingen for eiendomsaksjene er mindre utsatt for bunn og topp enn hva som er tilfellet for totalindeksen. De noterte eiendomsselskapene utgjør en smal nisje på Oslo Børs og har relativt liten omsetning. Siden forrige markedsrapport (des 98) har Steen & Strøm hatt en verdiutvikling på 24,4%, mens Avantor og Olav Thon har hatt hhv. 19% og 16% verdistigning. Linstow ASA har tilnærmet samme verdi som for 3 måneder siden. Vi kan i dag lese i DN at hovedaksjonærene i Steen & Strøm ASA har avsatt konsernsjef Erik Bøhler. Indeks De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs fra 1996 til nå jan-96 mar-96 mai-96 aug-96 okt-96 jan-97 mar-97 jun-97 aug-97 okt-97 jan-98 mar-98 Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks jun-98 aug-98 Oversikten viser utviklingen på Oslo børs totalt og for de rene eiendomsselskapene fra 1996 (rebasert). Kilde: Finansavisen (Oslo børs) okt-98 jan-99 mar-99

5 Markedsrapport nr. 1/99 side 5 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt For mange næringsmeglere var siste halvår 98 blant de svakeste i "manns minne". Takket være et godt første halvår ble året som sådan bra. Sett i forhold til slutten av 98, opplever vi en større aktivitet i inneværende kvartal. Flere aktører har innfunnet seg med en ny virkelighet og tør våge seg utenfor døren igjen Imidlertid indikerer vår beskrivelse av de økonomiske rammebetingelsene, at også næringseiendomsmarkedet er påvirket av situasjonen. Noen hevder vi er i ferd med å gjenoppleve en kopi av forrige konjunkturskifte (slutten av åttiårene), mens andre mener vi har fått en justering som gir en "myk" landing i eiendomsmarkedet. I mellom disse ytterpunktene finnes en rekke andre teorier om hva fremtiden vil bringe. Spesielt mindre og uprofesjonelle aktører er i villrede. Signaler om fremtiden går i alle retninger. Det er færre store leietakere på markedet. Bedriftenes hverdag domineres av fokus på lønnsomhet og konsolidering. Planer om vekst og økt arealbehov legges foreløpig til side. Typisk nok vil vi, i forbindelse med et "væromslag", som vi nå har vært i gjennom, oppleve at mange aktører trekker seg tilbake og konsentrerer seg om å dekke til sin sårbarhet. Noen roper høyt og forteller at det vil bli verre. Kanskje aner vi at de faktisk har litt lengre horisont og på den måten ser sitt snitt til å posisjonere seg! Vi mener fremdeles at det er mange forhold som tilsier at vi ikke skal oppleve en lang periode med økonomisk stagnasjon eller tilbakegang. Til tross for at eiendomsbransjen hevder at vårt marked er langsiktig, og derigjennom at lange renter er de viktigste, ser vi at endringer i det korte rentemarkedet (spesielt renteoppgang) gir raske og tildels voldsomme utslag også i vårt marked. Korte renter er sterkt dominerende. Psykologien avgjør. Forklaringen ligger i øket risiko for fremtiden. Når vi nå får stabil utvikling med sannsynlig rentenedgang som resultat, har vi grunn til å tro at frykten for både "uvær" og annen styggedom synes overvurdert. I det siste kvartalet har prisutviklingen på næringseiendom vært stabil og de gode utsiktene til nedsettelse av sigalrentene gir positive ringvirkninger. Leieprisutviklingen er avventende. Det er tegn til økende arealledighet og mindre absorpsjon hvilket tilsier at markedet i neste kvartal ikke kan forvente en prisoppgang. Bolig: Det meldes om betydelig større aktivitet enn forrige kvartal. Flere meglere rapporterer igjen om omsetninger som slår gamle prisrekorder. Det kan virke som om boligmarkedet er lite påvirkelig av den økonomiske realitet. Mange har åpenbart stor tiltro til at renten skal ned og at turbulensen er forbigående. Som det fremgår av figuren på side 11 har vi foretatt en sammenlikning mellom prisutviklingen på leiligheter i blokk mot leieutviklingen i prestigesegmentet i kontormarkedet i Oslo (indeksert). Det er interessant å se at i de siste 5 årene har prisutviklingen i disse (uavhengige!!) markedene hatt en meget sterk korrelasjon. Handel: Samtlige kjøpesentre øker omsetningen mer enn tradisjonelle forretninger i bysentrum. Dette er heller ikke spesielt merkelig etter at myndighetene innførte etableringsstopp for nye sentre. Det er grunn til å anta at ved opprettholdelsen av en slik etableringsstopp, vil denne tendensen bare fortsette. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Oslo Sentrum flytter seg østover. Det er stadig større fokus på området rundt Oslo S. De trender vi har påpekt tidligere har forsterket seg - mulighetene som byr seg, gjør at "underutviklede" østlige deler av bysentrum får sin etterlengtede revitalisering. Foreløpig gjelder dette først og fremst områdene nær inntil Oslo S, men vi tror også at medias fokus på Bjørvika-utbyggingen mm., vil forsterke prosessen i noe større geografisk omfang.

6 Markedsrapport nr. 1/99 side 6 Kjøpesenterdelen i Byporten til KLP er åpnet og om ikke mange uker flytter kontorbrukerne inn. Prosjektet er 100% utleiet. Som følge av dette og noen andre større fraflyttinger, har Vital fått hele 9000 m² i Oslo City som nå presenteres i markedet. Vital har tegnet en mindre leiekontrakt på nivå kr 1.700,- pr m²/år, og indikerer leienivå opp mot kr 1.650,- pr m²/år for de øvrige arealer. Kun Olav Thon Eiendomsselskap ASA har foreløpig tegnet seg som leietaker i Olav Thon's eget nybygg i Stenersgt. 2, hvor ca m² kontor gjenstår å leie ut. I Thon-gruppens andre nybyggprosjekt i området, Rådhusgt. 2 (Gullfisken), har ingen leietakere tegnet kontrakt. Det rapporteres imidlertid om god interesse til begge prosjektene og prisindikasjon er ca kr 1.800,- pr m²/år. Postgirobygget, som i dag huser Postbanken, skal bli Postens nye hovedkontor. I tillegg fristilles på sikt lavblokka, med Postens brevsenter som flytter ut av sentrum. Mest aktuelt er lokalisering på Alnabru, men foreløpig er avtale ikke inngått. Lavblokka er planlagt konvertert til kontor/publikumsrettede arealer. Oslo sentrum er iflg. Eiendomsspars Oslostudiet, sammen med området "ytre nord/øst/syd", det eneste området som i inneværende kvartal har fått en reell nedgang i ledige arealer. For leiepriser Oslo sentrum henviser vi til kapittel Leieprisanslag Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Fordi det nye Rikshospitalet forsinkes, utsettes også rehabiliteringen og omdisponeringen av det gamle sykehusområdet. Statsbygg har av forståelige grunner ikke forsert arbeidet med avhending av ytterligere eiendommer/prosjekter på området. NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS har kjøpt Sørkedalsveien 6 på Majorstua fra Norsk Hydro for MNOK 85. Bygget er iflg. NCC i dårlig stand og det går mot riving av bygget. NCC regner med at et nybygg på m² kan bli oppført i Bislett stadion vernes eller ikke? Noen fabler om et nytt Ullevål stadion på gamle ærverdige Bislett stadion. Vi har tro på et prosjekt som forener nostalgisk idrettssus og moderne eiendomsutvikling. Med en sentral beliggenhet er det god grunn til at prosjektet skal bli en suksess. Oslo indre vest, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Liten aktivitet i markedet for større leietakere, men atskillig aktivitet blant mindre leietakere. Lave leiepriser og kort vei til sentrum gjør at dette området er attraktivt for mindre firmaer, spesielt innenfor bransjer som ikke søker profilering gjennom sin kontoretablering. Området blir foreløpig liggende i ingenmannsland mellom et pulserende sentrum og en randsone til byen som fremdeles har mulighet for nybygging. Området "skriker" etter større næringsprosjekter som kan være med på å bedre attraktiviteten. Oslo indre nord, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Høy arealledighet preger leiemarkedet. Det er lav aktivitet og få nye kontrakter. Lodalen ligger trolig i ro en god stund ennå, før vi får se hva Kjell Finstad planlegger. Oslo indre øst, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt

7 Markedsrapport nr. 1/99 side Oslo indre syd fremdeles er usikkerheten stor. Det eneste som synes sikkert er at det ikke skal være flyplass. Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Liten aktivitet å spore i eksisterende eiendommer. Spennende er det imidlertid om diskusjonen rundt framtiden for Oslo som havneby. Området har potensiale til å framstå som et nytt "Bjørvika" med blanding av bolig og næringsutbygging. Dersom dette området blir den framtidig havnen i Oslo, tror vi utfordringene står i kø. Dette skyldes bla. de pågående planene om å legge E18 i senketunnel og dermed gjøre det mulig å trekke Oslos bysentrum ned til sjøen i Bjørvika. Riktignok vil man oppnå å fjerne containere fra Filipstadkaia og utsikten på Aker Brygge, men containere er ikke spesielt vakre i dette området heller. Noen mener dessuten at Oslo kan klare seg med den overkapaistet som finnes i de andre havnene i Oslofjorden. Det virker bakvent å bruke en av hovedstadens beste tomteområder til havneformål når det finnes gode alternativer. 1. mai legges det fram en innstilling fra et statlig utvalg som vurderer hele havnesituasjonen for Oslofjorden. Oslo indre syd, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Oslo ytre vest Reguleringsplanen er ennå ikke endelig vedtatt - konsekvensutredningen er ikke ferdig. Stortingsvedtaket om "nasjonalt IT- og kunnskapssenter" følges opp. Dette til tross for at IT-bedrifter selv konstaterer at behovet for en slik sentralisering av IT-næringen er både unødvendig og uheldig. Et flertall på stortinget (Ap og FrP) arbeider for en løsning med IT-Fornebu. Frist for inngivelse av tilbud er utsatt til 1. juni. Mange mener at det kun er IT-Fornebu AS som er reell kandidat. Stortingsflertallet legger opp til at Oslo kommunes eiendommer på Fornebu kan inngå i en slik løsning, ved at eiendommene byttes mot statlige eiendommer i Oslo (feks. Gml. Rikshospitalet el). Oslo kommune på sin side har kommet i møte og er villig til selge ca m² til staten. Prisantydning er mellom 4.000,- og 4.500,- pr m². Uansett går det mot en avgjørelse, vi ser alle fram til at det skjer noe!! Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker. Oslo ytre vest, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad Oslo ytre nord Området preges av at mange nye bygg er på vei opp eller nylig oppført. Spesielt Skøyen og Lysaker er attraktive og fram til nå har det vært stort udekket behov for lokaler. Etterspørselen er iflg. Eiendomsspar AS synkende, men det er verdt å legge merke til at i den siste tiden har det vært kraftig underdekning på arealer i området. Hva skjer på Fornebu? Dette har eiendomsmarkedet spurt seg selv og andre om i mange år. De fleste forventet at svaret forelå i noe tid før flyplassen ble flyttet. Nå har flyplassen vært nedlagt i ca 6 måneder, og Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. EDB ASA tegnet nylig leiekontrakt i Gullhaug Torg 4 i Nydalen. Dette skjer til tross for at det går mot fusjon med Telenor. Leiekontrakten omfatter i først omgang ca 7600 m², som skal stå ferdig ultimo 2000, og leieprisen er i overkant av kr 1600 pr m²/år. I tillegg har EDB ASA opsjon fram til 1. juli i år på å leie hele bygget (ca m²).

8 Markedsrapport nr. 1/99 side 8 Avantor ASAs strategi om å tiltrekke seg større hovedkontor bærer frukter. Det begynner å bli færre realiserbare prosjekter igjen i Nydalen. Avantor har lenge signalisert at å se på nye utviklingsområder er interessant. Ullevål stadion er på nye hender. Vital kjøpte forretnings- og kontoreiendommene samt retten til videre utbygging på tilliggende tomter i fjor: Planene om utbygging er revurdert. Arena Eiendom AS (tidligere eier) slet lenge for å lykkes med utbygging, men klarte ikke å få aksept for sine planer hos politikerne. Vital hevder at de er godt i gang, og planene går ut på en blandet bebyggelse. Oslo ytre nord, kontorer med god standard Snitt Min Maks Snitt Ytre nord Nydalen Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Aktiviteten på Bryn/Helsfyr øker. Det er stor pågang fra leietakere og det oppnås stigende leiepriser. Nybyggprosjektet til Bryn Eiendom har blitt realisert i større tempo enn planlagt, mye takket være Compacs beslutning om å forbli etter sammenslåingen med Digital. Det rapporteres om økt aktivitet i Groruddalen og flere aktører spår en viss Gardermoeffekt her. Christian Ringnes (Eiendomsspar AS) har uttalt at området opplever redusert ledighet. Vi har ikke registrert at dette har gitt utslag på leieprisene. Fremdeles er ledigheten stor og også for nyere bygg er utleiearbeidet tungt. Oslo ytre øst, kontorer med god standard Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Linstow ASA har kjøpt Philips' eiendom på Ryen. Prisen var MNOK 234. Philips leier tilbake deler av eiendommen og sammen med øvrige leietakere betaler de en leie på 24 mill i BTO leie. Eiendommen har et betydelig utbyggingspotensiale. Linstow er den første av de "store" aktørene som begir seg inn på denne såkalte "sydkorridoren". Oslo kommune har fremdeles store tanker om området og har det som ett av de viktigste satsningsområde for næringsutvikling i Oslo. Det har de hatt lenge Oslo ytre syd, kontorer god standard Snitt Min Maks Snitt Øvrige Stor-Oslo Åpningen av Gardermoen skaper ringvirkninger i Lillestrøm-området. Beliggenheten midt mellom Oslo og Gardermoen (målt i reisetid med bil eller tog) gir unike muligheter. Norges Varemesse har varslet om at etablering i Lillestrøm er sannsynlig i Dette må oppleves som et tap for Oslo kommune som iflg. mediene kunne unngått fraflyttingen. Uansett er det en seier for Lillestrøm og Skedsmo kommune som jubler over nykommeren. Olav Thon tente også åpenbart på ideen og strakk seg lengre enn Rica i kampen om den aktuelle hotelltomten i nærheten av det nye messeanlegget. Interessant at Rica, som i dag har nære forbindelser med Varemessen, ikke nådde opp. Thons planer omfatter et hotell til ca kr 115 mill. På selve Gardermoen skjer det også spennende ting. Gardermoen Næringspark, med Eiendomsspar og Møller Eiendom i spissen, har store arealer å ta av og markedsfører sterkt for å oppnå utbyggings-avtaler. Siste interessante nyhet i så måte er definitivt Arthur Bucharts planer om ny innendørs idrettsarena med samlet byggeareal på m².

9 Markedsrapport nr. 1/99 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 1. kvartal kontorlokaler i Oslo området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.290,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.647,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 4. kvartal 1. kvartal Endringer siden: kv.98 Prestisje lokaler: % 47 % 0 % Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 46 % 0 % Høy standard, indre sone: % 53 % 0 % Ordinære lokaler % 64 % 0 % Umoderne lokaler % 67 % 0 % Eldre, urasjonelle lokaler: % 71 % 0 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 1. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 4. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 1. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 4/ m² m² m² 5000 m² 4. kv kv kv kv kv kv kv kv. 99 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

10 Markedsrapport nr. 1/99 side 10 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

11 Markedsrapport nr. 1/99 side 11 Leieprisutvikling kontorer i Oslo-området fra 1988 til 1999 Alle tall pr. 4. kvartal Leie pr m²/åt A: Prestige lokaler, beste beliggenhet B: Meget sentrale lokaler, god standard C: Sentrale lokaler, tidsmessige D: Ordinære, lokaler E: Eldre, sentrale, men utidsmessige lokaler F: Eldre, urasjonelle lokaler kv 99 F E A B C D Indeksert utvikling - leienivå prestige næringslokaler mot omsetningspriser på blokkleiligheter Prestige - næring Blokk kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 98 Indeksert utvikling Kvartal

12 Markedsrapport nr. 1/99 side De største eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 1. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 11. Totalt teller listen 23 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 1. KVARTAL 1999): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 4.98 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 4.98 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 4.98 Andenes Eiendom AS 1) 71, ,1 AS OBOS Forretningsbygg 180,2 2, ,4-1,3 ASA Veidekke 2) 49, ,5 - Aspelin-Ramm gruppen AS 144,6 15, ,7-0,7 Avantor ASA 273,0 9, ,5-0,3 Borg eiendomsselskap AS 82,4 5, ,1 0,4 EAB Eiendom AS 117,6 5, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 461,0 28, ,5 0,7 Fabritius Eiendom AS 82,0 4, ,5 0,2 Gjensidige Eiendom 669,7 110, ,0-0,3 KLP Eiendom AS 543,8 78, ,2-0,3 Kristiania Eiendomsforvaltning AS 49,7 0, ,3 0,8 Linstow ASA 350,0-60, ,9-0,5 Mustad Eiendom AS 56, ,3 - Norske Liv AS 159,6-59, ,9-0,5 Olav Thon gruppen 1 020, ,5 - Pecunia AS 29,0-8, ,5 0,3 Steen & Strøm ASA 592,0 10, ,0 0,2 Storebrand Eiendom 750, ,5 - Vital Eiendomsforvaltning 3): Vital Forsikring 452, Den norske Bank ASA 3) 161,0-49, Vår Bank og Forsikring 202,7 37, ,0 - Wahl Eiendom AS 90,6 37, SUM Gjennomsnitt 6,13 1) Ny på listen 2) Ikke mottatt tall - benyttet forrige kjente tall 3) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning ca m² innleide lokaler for DnB NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS utgår fra listen etter eget ønske med følgende forklaring; NCCEH AS har en portefølje av utviklingseiendommer og oppfatter seg ikke som et tradisjonelt eiendomsselskap i denne sammenheng.

13 Markedsrapport nr. 4/98 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene elskapene I løpet av de siste tre årene har eiendomsselskapene som vi rapporterer om i denne oversikten vært stabile i antall. Det har variert mellom 23 og 24 selskaper på listen. Selskapene har økt samlet inntektsbringende næringsareal fra 5,7 mill m² i starten på 1996 til nesten 7,1 mill m² i dag. Dette representerer en økning på 22%. I samme periode har gjennomsnittlig leieinntekt pr m² økt fra kr 786 pr m²/år til dagens kr 962,- pr m²/år. Leieareal i 1000 m² kv 1996 Leieareal 3. kv kv kv 1997 Kvartal Gj. leiepris 1. kv kv kv Gjennomsn. leiepris Sum leieinntekter har økt med hele 37% i perioden. I 1996 kunne selskapene på listen oppgi leieinntekter på MNOK 4.784, mens det i dag rapportert til MNOK Olav Thon gruppen, som har høyest samlet leieinntekt av de på listen, har økt sin leieinntekt fra MNOK 750 i 1996 til dagens MNOK I samme periode har gruppen økt utleiearealet med ca m². Her er en oversikt over eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Storebrand Eiendom kr ) Gjensidige Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 4/98: 1) Gjensidige Eiendom + kr ) KLP Eiendom + kr ) Vår gruppen + kr Størst ut fra areal: 1) Olav Thon Gruppen m² 2) Storebrand Eiendom m² 3) Gjensidige Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Pecunia AS 12,5 år 2) Norske Liv AS 10,9 år 3) Eiendomsspar AS/Victoria AS 8,5 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Pecunia AS kr ,- pr m² 2) Eiendomsspar/Victoria kr ,- pr m² 3) Olav Thon Gruppen kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Kristiania Eiend.forv. AS kr 592,- pr m² 2) Borg Eiendomsselskap AS kr 677,- pr m² 3) Aspelin Ramm Gruppen AS kr 704,- pr m² * Leieinntekt pr m²/år representerer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). Gjennomsnittlig gjenværende leietid har økt med ca ett år for selskapene sett under ett. I 1996 var leietiden i gjennomsnitt 5,2 år. I dag er leietiden i gjennomsnitt 6,13 år. De fleste selskapene har hatt en stabil eller stigende trend på kontraktslengde. Ett unntak er Aspelin Ramm Gruppen som i 1996 hadde gjennomsnittlig 9 år igjen på sine leiekontrakter - i dag er status 5,7 år.

14 Markedsrapport nr. 4/98 side Oppsummering Konjunkturer: Usikkerheten råder - hvor kraftig blir nedturen? Er den over allerede? Dramatisk lavere investeringsnivå i både privat og offentlig sektor - spesielt i oljesektoren - i Oljeprisen stiger etter seriøse produksjonskutt fra produsentene. Kortsiktig glede? Både kronekursen og de norske rentene viser hyggelig utvikling. Oljeprisen styrer! Økende arbeidsledighet truer. Eiendom: Større aktivitet i 1. kvartal 99 enn både 3. og 4. kvartal i fjor. Stabile leiepriser. Tegn til økende aktivitet og dertil hørende prisutvikling i salgsmarkedet på sikt. Trolig ingen prisstigning kommende kvartal. Fornebu-utbyggingen blir en politisk nøtt. Ingen avklaring på IT- og kunnskapssenterert før til sommeren - og hva skjer så? Politisk farse kan vi også oppleve når diskusjonene rundt havnebyen Oslo tilspisser seg! Signaler om økende arealledighet - ingen festlig utvikling med tanke på økt arbeidsledighet og lavere sysselsetting! Eiendomsselskapene har posisjonert seg. Vår jevnlige undersøkelse i bransjen tilsier at de største selskapene har økt antall m² i sine porteføljer med tilsammen 22% fra 1996 til i dag.

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL

LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL LEIEPRISOVERSIKTEN 2 KVARTAL 2007 Kontorlokaler Oslo Eiendomsverdi Næring AS, Rosenholmveien 25, Postboks 569, 1411 Kolbotn, tlf. 951 47 532, faks. 66 80 91 22 986766707 MVA cl@eiendomsverdi.no, www.evn.no

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Kommuneplanens Arealdel 4. Leiemarkedet Byggeprosjekter Lønningsflaten 26 Areal: ca 2.600

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi

Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kv.. kv.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere Forventningsundersøkelsen 1. kvartal 2006: Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2006 viser at forventningene til prisveksten

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/9 NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK har for attende året på rad foretatt en "vårundersøkelse" av boligprisene i Oslo og omegn. Denne undersøkelsen er et supplement

Detaljer