Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 3 2. EIENDOMSMARKEDET Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 8 3. DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE Nøkkeltall for eiendomsselskapene OPPSUMMERING 12 Oslo, NORSK NÆRINGS MEGLING AS

2 Markedsrapport nr. 1/98 side 2 INNLEDNING Den norske økonomien er inne i en relativt langvarig vekstperiode, men hvor langt frem er det til toppunktet? Lange og korte renter 10 års statsobl. 3-mnds nibor Det stilles spørsmålstegn ved om den nye regjeringen fører en økonomisk politikk som er stram nok til å forhindre at vi får en overopphetet økonomi, og på noe lengre sikt, påfølgende smertefulle og kostbare omstillinger. Markedsrapport nr. 2/98 kommer i juni. 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 0, jan Høykonjunkturen fortsetter med vekst i både privat konsum og eksport. Resultatet er stor etterspørsel etter arbeidskraft og nedgang i arbeidsledigheten. Mangel på arbeidskraft innen flere yrkeskategorier medfører sterkere lønnsvekst. 8 % Realrente Kilde: DnB Norges bank anslår at BNP vil øke med 3 prosent inneværende år. 1.1 Rentesituasjonen 6 % 4 % 2 % 10 års renten utgjorde pr ,24 %, noe som er en svak nedgang fra forrige rapport. 0 % Tremåneders NIBOR utgjør 3,84 %. Kilde: SSB og DnB Tall for 1998 er hittil i år. I Europa har rentene gått ned som en følge av Asia-krisen med påfølgende lavere inflasjonsforventninger. Det hersker noe usikkerhet omkring renteutviklingen fremover blant annet på grunn av den særnorske lønnsrisikoen. Ekspertene enige om at vi får en viss renteøkning, i størrelsesorden et halvt til et prosentpoeng inneværende år. Norges Bank kan ikke sette opp renten for å bremse den økonomiske veksten fordi dette lett vil kunne fører til at kursen på norske kroner stiger. Norges Banks primære oppgave er jo nettopp å holde kronekursen stabil. 1.2 Forbruksvekst/Inflasjon SSB anslår Konsumprisveksten for 1998 til 2,5%. Vi er inne i en periode med vekst i husholdningenes realdisponible inntekt. Dette skydes en periode med moderat prisvekst og lavt rentenivå. Husholdningenes formue har økt betydelig de siste årene som et resultat av akselererende boligpriser og stigende aksjekurser. Norges Bank anslår veksten i det private konsum til 4 % inneværende år. Byggebransjen later til å være inne i samme prisspiral som i jappetiden. Byggekostnadene for næringsbygg økte med 28,4 % i Oslo og Akershus i fjor, og fortsetter å stige. Årsaken ligger i det rekordhøye utbyggingsomfanget, samt det faktum at kapasiteten er utnyttet til det maksimale både

3 Markedsrapport nr. 1/98 side 3 blant entreprenører og underentreprenører. En rekke større prosjekter forventes imidlertid ferdigstillet i 1998 og dette vil gi øket kapasitet i bransjen. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %- vise endring i KPI. Tall for 1998 er anslag. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Kilde: SSB 1998 er anslag Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Arbeidsledigheten fortsetter å synke og utgjorde ved utgangen av februar jfr Arbeidsdirektoratet. 2,8% av arbeidsstyrken. Det anmerkes at Arbeidsdirektoratets statistikk kun omfatter registrerte ledige ( i motsetning til statistikk fra SSB). Antall ledige stillinger fortsetter å stige, og for flere yrkeskategorier er det registrert mangel på arbeidskraft. Yrkesdeltagelsen har kommet opp på et historisk høyt nivå. Dette tilsier at vi fortsatt bør få en sterk reduksjon i arbeidsledigheten. 1.4 Bank/finans/forsikring Den fortsatte utlånsveksten har ikke i særlig grad bedret banknæringens økonomiske resultat. Konkurransesituasjonen og hensynet til markedsandeler presser fortsatt marginene. Dersom denne tendensen fortsetter vil bankenes driftsresultater trolig svekkes ytterligere i årene fremover. 1.5 Aksjemarkedet/olje/handel Totalindeksen ved Oslo Børs har siden utgangen av 1995 steget med over 70 %. I 1997 steg totalindeksen med 31.5 %. Uroen på børsene i Sørøst Asia med påfølgende korreksjoner har ikke nådd Norge med full kraft. Dette skyldes åpenbart at tilstanden i norsk økonomi er meget god. Analytikerne tror at aksjemarkedet vil fortsette i stige i 1998, om enn i noe mer moderat tempo enn tidligere. De mest optimistiske analytikerne mener totalindeksen skal opp i 1500 i løpet av året. Like fullt fryktes faresignalene om finansielle sjokk og krakk i aksjemarkedet. Oljeprisen ligger i skrivende stund på 12,6 dollar pr fat brent spot. Det kraftige fallet i oljeprisene er forårsaket av omstendigheter som høy utvinningstakt, mild vinter, redusert etterspørsel i Asia som følge av den økonomiske krisen og overproduksjon i OPEC landene. 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene Fortsatt lav rente samt tro på stigende leiepriser i de fleste eiendomssegmenter antas å ville presse eiendomsaksjene ytterligere opp i Olav Thon eiendom ble igjen børsvinner blant eiendomsselskapene i Selskapets børsverdi steg med 55 % i fjor. Eiendomsselskapene Olav Thon Eiendom ASA og Steen & Strøm ASA, antas å ville få en spesielt hyggelig utvikling for sine kjøpesentre i 1998 på grunn av den fortsatte konsumveksten. Den bebudede midlertidige (5 år) etableringsstoppen for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder gjør selvsagt at fremtiden ser lys og

4 Markedsrapport nr. 1/98 side 4 konkurransebeskyttet ut for de etablerte kjøpesentrene. Indeks De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs fra 1996 til nå Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks Oversikten viser utviklingen på Oslo børs totalt og for de fire eiendomsselskapene fra og frem til Kilde: Finansavisen (Oslo børs) 2. EIENDOMSMARKEDET 2.1. Generelt Eiendomsspar offentliggjør i sin årlige undersøkelse at arealledigheten for kontor- og forretningslokaler i Oslo, Asker og Bærum nå er nede i kvm, altså 4% av den totale byggningsmassen. Den rekordlave ledigheten er et klart uttrykk for høy temperatur i eiendomsmarkedet. Ledigheten er ikke forventet å stige dramatisk før om et par år. Prisfesten fortsetter følgelig for utleierne i kontorsegmentet. Leietakere som søker lokaler med høy standard og «riktig» beliggenhet finner få gode alternativer, og er i stor grad prisgitt utleiers betingelser. Bolig- og leieprisene i boligmarkedet fortsetter å stige. Stort underskudd på boliger i Oslo området kombinert med lave realrenter og en forbedret formuesituasjon tilsier at vi er inne i en periode med økende lønnsomhet for profesjonelle aktører i boligsegmentet Nye likvide aktører er på vei inn i eiendomsmarkedet. Spesielt er det et stort antall investorer i markedet for bygg i prisklassen millioner. Mye tyder på at en del aktører flytter midler fra børs til eiendom. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus NSB som eier eiendom til en estimert verdi på ca fire til seks milliarder i Oslo området, planlegger å selge ut eiendommer for totalt ca 150 millioner i Store deler av arealene ligger i sentrale deler av byen. Området nedre del av Karl Johan/Sentralstasjonen vil få fornyet status i tiden som kommer. Sentralstasjonen vil bli en katalysator for utviklingen i nærområdet i forbindelse med åpningen av Gardermobanen. Handelstyngdepunktet forventes forskjøvet i retning Sentralstasjonen. Mange av eiendomsbesitterne i området har vært fremsynte nok til å avvente utviklingen og har holdt seg til kortsiktige leieavtaler. Leieprisnivået i området forventes å stige kraftig for forretningslokaler, og det blir spennende å se i hvilken grad de lokale kontorleieprisene influeres av utviklingen. Olav Thon Eiendomsselskap har påbegynt sitt nybygg på ca kvadratmeter i Nygata Bygget vil få adressen Stenersgata 2 når det står ferdig. Bjørvika er et hett samtaleemne. Operaen går i retning Vestbanen og Bjørvika får kanskje sitt akvarium. Området er i fokus for sine gode muligheter for sentrumsnære bolig- og næringsarealer. Ettersom markagrensen ikke skal røres og ettersom det så langt er politisk motvilje mot å bygge i høyden, synes utvikling av havneområdene sannsynlig. Lager- og kombinertsegmentet har lenge vært lavt priset i forhold til byggekostnadene. Dette segmentet har de siste par årene skutt fart og ser nå ut til å ha stabilisert seg på et nivå som bør stimulere til øket utbygging.

5 Markedsrapport nr. 1/98 side 5 Oslo sentrum, kontorer 4 kv kvartal A. Prestisje B. Attr. bel C. God. std Det er grunn til å anmerke at området Vika/Aker Brygge skiller seg ut fra sentrum for øvrig med spesielt høyt leienivå og lav ledighet Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Det er først og fremst de forestående nybygg på Majorstuen som trekker prisene opp. Sørkedalsveien 6 representerer de høyeste forventningene for tiden. Man går her ut med 1650,- pr kvadratmeter. Et betydelig innslag av næringseiendommene i området er konverterte boligeiendommer. Dette er et forhold som tilsier at man oppnår lavere arealeffektivitet, - og følgelig lavere priser enn hva tilfellet er for nyere byggninsmasser, selv om standarden defineres som god. Oslo indre vest, kontorer med god standard 4 kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Eiendomsutviklingen i dette området ser i hovedsak ut til å konsentrere seg om eiendommer langs Akerselva. Statsbygg er en toneangivende aktør i området, og fremtredende prosjekter er de 3 R-ene, Arkitekthøyskolen og Seilduksfabikken. Det finnes imidlertid mye gammel byggningsmasse i området og vi tror at mange av disse eiendommene vil «få et løft» og finne alternativ bruksutnyttelse i årene som kommer. Oslo indre nord, kontorer med god standard 4 kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Området har så langt ikke i særlig grad tiltrukket seg utviklernes interesse og preges av tilårskommen byggningsmasse. Eiendomspars utbygging av et kvartal til Securitas er det mest toneangivende prosjektet i området. Arealledigheten i området (jfr Eiendomsspar) er beregnet til 13%. Dette er relativt høyt når man tar i betraktning at ledigheten i vestlige soner er helt nede i 2%.(Hvilket tilsier at man ikke har reel ledighet.) Ensjøområdet som i stor grad domineres av bilrelatert virksomhet har fortsatt et betydelig innslag av «brakker» og eldre bebyggelse. Vi forutsetter ikke svært stor aktivitet i dette området med det første. Men er spent på resultatet av salgsarbeidet i Lodalen. Oslo indre øst, kontorer med god standard 4 kv kvartal Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Plan- og bygningsetaten anbefaler i en ny utredning å bygge nye boliger i havneområdet. Planen går ut på i løpet av en tyveårs periode å flytte det meste av havnevirksomheten ut av byen, for deretter å bygge ut området til boliger, rekreasjonsområder og næringsformål. Dette ligger nok et stykke frem, men det blir spennende å se hvordan politikerne håndterer saken videre!

6 Markedsrapport nr. 1/98 side 6 Oslo indre syd, kontorer med god standard 4 kv kvartal Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Området har i dag av man praktisk talt ikke noen arealledighet. Eiendomsspar melder i sin Oslo studie at kvadratmeter næringsarealer vil være innflyttingsklare i området Vika/Rådhuset, ytre vest, Bærum og Asker i løpet av året. Det meste av dette er utleid. Gjensidige som fortsatt er en av de «store» på Lysaker, planlegger et bygg på kvadratmeter i Strandveien på Lysaker. De arealene Gjensidige ikke selv skal benytte er allerede leiet ut. Selskapet har fra før ca kvadratmeter i området. I Lysakerområdet er det fortsatt potensiale og flere spennende prosjekter ligger i støpeskjeen. Norske Fina vurderer å fristille sin 20 måls store tomt på Lysaker for utbygging gjennom å rive sitt gamle tankanlegg. Tomten ligger rett ved siden av Godthaab, og vil med sin utsikt over Oslofjorden fremstå som svært attraktiv. Mye avhenger av fremtidig regulering, men man antar at eiendommen kan bygges ut med kvadratmeter næringsbygg. Det rapporteres at det er oppnådd leiepriser på nivå kr 2000 pr kvm. i Skøyenområdet. På Skøyen er Sjølyst Utvikling AS i ferd med å fylle Hoffsveien 1 etter Kværner. Trafikale forhold ser ut til å bli en utfordring for korridor vest. På Skøyen merker man problemene godt allerede. Man ville være godt tjent med en forsert utbygging av områdets kommunikasjoner med tanke på den planlagte utvikling i korridor vest. Skøyen er nå på det nærmeste ferdig utviklet og leiet ut på langsiktige kontrakter. Vi har denne gang definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 4 kv kvartal Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Avantor ASA planlegger i løpet av en femårsperiode å gjøre Nydalen til et av Oslos største næringsområder og har lagt et gigantprosjekt ut til høring. Prosjektet er planlagt i området hvor det gamle spikerverket lå, og omfatter 10 nybygg og 10 rehabiliterte bygg. Vi har valgt ikke å endre prisbildet for Nydalsområdet i denne kvartalsrapporten. Men vi konkluderer med at området tendenserer positivt og at den planlagte nybyggingsaktiviteten vil bringe snittet ytterligere opp. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 4 kv kvartal Ytre nord Nydalen Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Brynsområdet vil få en positiv utvikling i årene som kommer. Området har med sin sentrale beliggenhet åpenbart mange kommunikasjonsmessige fordeler. En videre utvikling av tilbudene i området vil nok gjøre det stadig mer interessant for leietakere å vurdere en etablering her som alternativ til vestlig etablering. Det er allerede kamp om gode tomter for utbyggingsformål på Bryn. Langs Smalvollveien

7 Markedsrapport nr. 1/98 side 7 har Oslo kommune lagt ut den første av sine tomter for salg. Tomten som er på 3850 kvm med TU på 150% ligger vis a vis Smart Club. Tomten er regulert for industri, lager og kontor - IKKE forretning. Tomten er nylig solgt for kr ,- altså kr 1715,- pr kvm Aspelin Ramm har kjøpt Schibsted konsernets avistrykkeri på Linderud for 110 millioner kroner. Eiendomsmassen som er på kvm er oppført for industriformål. I tillegg har eiendommen et utbyggingspotensiale på kvm. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 4 kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Kontorer med god standard i kombinasjon med lager og/eller produksjon Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd".. Bedret adkomst til området gjennom den planlagte Svartdals tunnelen vil på noe sikt aktualisere Sør korridoren, spesielt overfor lager og kombinertbrukere. Den planlagte utflyttingen av Telenor og andre bedrifter fra Skullerud gir øket risiko for ledighet. Ledigheten i området er av Eiendomsspar beregnet til 8%. Vi har inntrykk av at dette er et forhold som legger en demper på prisutviklingen i området Øvrige Stor-Oslo Det har i den senere tid vært en tendens til at større bedrifter selger ut sine eiendommer, for samtidig å leie dem tilbake på langsiktige vilkår. For den enkelte bedrift fristilles kapital gjennom prosessen og produksjonsrelaterte investeringer skilles fra eiendomsinvesteringer. Disse håndgrepene er med på å videreføre utviklingen i retning av store profesjonelle eiendomsselskaper som stadig optimaliserer sin drift. Det er så langt spesielt eiendommer med «prime location» og bunnsolide leietakere som har vært aktuelle for denne type disposisjoner. Den omtalte Gardermoeffekten synes så lang først og fremst å ha materialisert seg i Gardermoområdet. Området lands sentrale deler av E-6 ut av Oslo i retning Lørenskog opplever også økende interesse. Nye, rasjonelle og spesialtilpassede høylagerenheter strekker seg opp imot et prisnivå på kr 900 pr. kvadratmeter. Vi vil anmerke at pristabellen for lagerlokaler favner bredt og at det følgelig ikke er naturlig for enhver utleier å kategorisere sin eiendom i det øvre skikt. Forhold som tidsmessighet, fleksibilitet, logistikkløsninger, tekniske fasiliteter, spesialtilpasninger og tildels også beliggenhet påvirker hvor i prisintervallet lokalene skal plasseres. Prisutviklingen gjør det vanskelig for bransjer med pressede marginer ( f.eks spedisjonsfirmaer) å posisjonere seg for fremtiden. Særlig kompliserende er det for aktører som må forholde seg til ordreavtaler som ble inngått under andre markedsforhold. Oslo ytre syd, kontorer god standard 4 kv kvartal

8 Markedsrapport nr. 1/98 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 1. kvartal kontorlokaler i Oslo området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslogjennomsnitt" på kr 1.283,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.647,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslogjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslogjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 4. kvartal 1. kvartal Endringer siden: kv.-97 A: Prestisje lokaler: % 47 % 2 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 46 % 3 % C: Høy standard, indre sone: % 53 % 0 % D: Ordinære lokaler % 64 % 0 % E: Umoderne lokaler % 56 % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 71 % 0 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 1. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 4. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 1. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport m² m² m² 5000 m² 4.kv kv kv kv kv kv kv kv. 98 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller U.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

9 Markedsrapport nr. 1/98 side 9 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

10 Markedsrapport nr. 1/98 side 10 Leieprisutvikling fra 1988 til 1998 Alle tall pr. 4. kvartal og pr1. kvartal for Leie pr m²/åt F E A B C D A: Prestige lokaler, beste beliggenhet B: Meget sentrale lokaler, god standard C: Sentrale lokaler, tidsmessige D: Ordinære, lokaler E: Eldre, sentrale, men utidsmessige lokaler F: Eldre, urasjonelle lokaler.

11 Markedsrapport nr. 1/98 side DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 1. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 11. Totalt teller listen 24 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 1. KVARTAL 1998): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 4.97 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 4.97 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 4.97 AS OBOS Forretningsbygg 5) 180,0-1, ,7 0,1 ASA Veidekke 49,4-7, ,5-0,3 Aspelin-Ramm gruppen AS 128,0 22, ,4-0,7 Avantor ASA 3) 274,0 0, ,8 0,1 Borg eiendomsselskap AS 76,5-0, ,4 0,7 EAB Eiendom AS 105,0 1, ,1 0,6 Eiendomsspar AS/Victoria AS 438,0 108, ,5 3,0 Fabritius Eiendom AS 77,0 18, ,6 Gjensidige Eiendom 553,0 13, ,5 KLP Eiendom AS 448,7 18, ,4-0,4 Kristiania Eiendomsforvaltning AS 2) 48, ,8 - Linstow Eiendom 4) 257,0-2, ,6-0,2 Mustad Eiendom AS 46,0-1, ,1-0,3 NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS 34,5-26, ,2-0,7 Norske Liv AS 196,5 48, ,4 1,4 Nydalens Compagnie ASA 4) 152,0-29, ,2 1,2 Olav Thon gruppen 970,0 85, ,5 - Pecunia AS 37,3 0, ,5-0,3 Samvirke forsikring 145,1 20, Steen & Strøm ASA 455,0 169, ,0 - Storebrand Eiendom 672, ,4 - Vital Eiendomsforvaltning 1) Vital Forsikring ASA 394, Den norske Bank ASA 235, Wahl Eiendom AS 57,5 5, ,9 - SUM ,2 Gjennomsnitt 5,79 1) I tillegg forvalter Vital Eienodmsforvaltning m² innleide lokaler for DnB. 2) Ikke mottatt tall, tall fra 4. kvartal 1997 benyttet. 3) Justert for feil oppgitte tall siste gang. 4) Tall før fusjon. 5) AS OBOS Forretningsbygg har skilt ut store parkeringsarealer i eget datterselskap.

12 Markedsrapport nr. 1/98 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Storebrand Eiendom kr ) Gjensidige Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 4/97: 1) Steen & Strøm ASA + kr ) Eiendomsspar AS + kr ) Olav Thon Gruppen + kr Steen & Strøm ASA har kjøpt over m² av Hakon gruppen. Eiendomspar AS har kjøpt 6 hoteller siden siste rapport. Størst negativ endring i leieinntekt fra 4/97: 1) Nydalens Compagnie ASA - kr ) NCC Eeg Henriksen Eiend. - kr ) ASA Veidekke - kr Størst ut fra areal: 1) Olav Thon Gruppen m² 2) Storebrand Eiendom m² 3) Gjensidige Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Norske Liv AS 11,4 år 2) Pecunia AS 8,5 år 3) Eiendomsspar AS 8,5 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år: 1) Eiendomsspar AS kr ,- pr m² 2) Pecunia AS kr ,- pr m² 3) Olav Thon Gruppen kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år: 1) Kristiania Eiendomsforvaltning AS kr 459,- pr m² 2) NCC Eeg-Henriksen kr 621,- pr m² 3) EAB Eiendom AS kr 633,- pr m² 4.0 OPPSUMMERING Konjunkturer: Høykonjunkturen fortsetter med vekst i både privat konsum og eksport. Det stilles spørsmålstegn ved om den nye regjeringen fører en økonomisk politikk som er stram nok til å forhindre at vi får en overopphetet økonomi. Uroen på børsene i Sørøst Asia med påfølgende korreksjoner har ikke nådd Norge med full kraft De mest optimistiske analytikerne mener totalindeksen skal opp i 1500 i løpet av året. Like fullt fryktes faresignalene om finansielle sjokk og krakk i aksjemarkedet. Ekspertene er stort sett enige om at vi får en viss renteøkning, i størrelsesorden et halvt til et prosentpoeng inneværende år. Mangel på arbeidskraft innen flere yrkeskategorier medfører sterkere lønnsvekst. Eiendom: Byggebransjen later til å være inne i samme prisspiral som i jappetiden. Byggekostnadene for næringsbygg økte med 28,4 % i Oslo og Akershus i fjor, og fortsetter å stige. Det er fortsatt stor byggeaktivitet, og store arealer forutsettes ferdigstilt i 98/99. Arealledigheten er nede i 2% i vestlige soner, men den forventes å øke kraftig opp i mot årtusenskiftet. Den omtalte Gardermoeffekten synes så lang først og fremst å ha materialisert seg i Gardermo-området. Området lands sentrale deler av E-6 ut av Oslo i retning Lørenskog opplever også økende interesse. Nye likvide aktører fokuserer på eiendomsmarkedet. Spesielt har vi registrert stort antall investorer i markedet for bygg i prisklassen millioner.

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte?

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 side 1.1. Rentesituasjon 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 4 1.4. Bank

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer