NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 9 NÆRINGS- EIENDOM: 2. KVARTAL De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oppsummering. 16 NNM på internett Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 2/98 side 2 Innledning Etter en nokså jevn og langvarig vekstperiode går den norske økonomien inne i en skikkelig turbulens med omstilling og usikkerhet som konsekvens. Vi har nådd toppen i denne syklusen. Regjeringen har tildels fomlet og ført en økonomisk politikk som ikke har vært stram nok. Når så forslag til tiltak kommer, viser det seg at disse enten ikke er gjennomtenkte og således tildels vil ramme feil. Det var da heller ikke lett å få flertall for innstillingene. Men det reviderte nasjonalbudsjett er kommet ihavn. Vi får nye rammebetingelser. Vil eiendomsmarkedet påvirkes? Markedsrapport nr. 3/98 kommer i september/oktober. En ny konjunkturavgift er vedtatt - som en del av regjeringen Bondeviks kabinettspørsmål. Detaljer skal riktignok forhandles i budsjettforhandlingene til høsten, men det er all rimelig grunn til å anta at den blir på 5% og vil gjelde nybygg / nyinvesteringer. Man fikk forhindret at avgiften også skulle omfatte all omsetning av næringsbygg og at alle statlige og kommunale investeringer skulle unntas. Avgiften legges på investeringer i bygg og anleggssektoren med virkning for investeringer som gjennomføres i 1999 og senere der kontrakter er inngått etter 15. Mai Avgiften skal vurderes årlig (!). Men konsekvensene for eiendomsmarkedet er ikke udelt negative. Hvem rammes? 1.1 Rentesituasjonen 1. Økonomiske rammebetingelser Kortsiktige norske pengemarkedsrenter er nå 1% høyere enn for ett år siden. Rentednivået ift. utlandet er høyere både på de korter og lange renter. Høykonjunkturen har nådd toppen. Vi er inne i en utflatningsfase. Konjunkturene er på vei ned i utlandet og vi går inn i smulere farvann på hjemmemarkedet. Uroen i finansmarkedene, særlig på østre halvkule, gir spenning og usikkerhet over hele linjen. Norsk økonomi har «pressproblemer». Vårens lønnsoppgjør med store nominelle tillegg, sterk økning i privat konsum, høy importvekst, ytterligere redusert arbeidssledighet og rekordhøye oljeinvesteringer har forsterket presset. Mens oljeog gassproduksjonen blir betydelig redusert og derved eksporttallene. Overskuddet på driftsbalansen i inneværende år forventes å bli redusert til 21milliarder, noe som også skyldes større underskudd på den tradisjonelle varebalansen (ekskl olje). Lønnsomheten i norske bedrifter trues. Kravet til godt management økes. 10 års renten var pr på 5,49 %, noe som er en liten økning fra forrige rapport - til samme nivå som ved inngangen til dette år. Tremåneders NIBOR ligger på 4,8 %. Markedet sier at korte renter er i turbulens. Lange renter skal noe opp. Realrenten forventes å være stabil rundt 2,7%. 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Lange og korte renter års statsobl. 3-mnds nibor Kilde: DnB

3 Markedsrapport nr. 2/98 side 3 8 % 6 % 4 % 2 % Realrente 1.3 Arbeidsledighet Veksten i sysselsetningen fortsetter, og er hittil iår sterkere enn prognosene. Men også arbeidsstyrken har vokst mer enn antatt, - og derved er arbeidsledigheten omtrent som prognostisert på 2,2% av arbeidsstyrken (pr. utgangen av mai). Vi har iht definisjonen en arbeidsledighet på 0 0 % Kilde: SSB og DnB Tall for 1998 er hittil i år. 1.2 Forbruksvekst / Inflasjon Inflasjonen siste 12 måneders periode er på 2,1% - en liten reduksjon ift. tidligere måneders tall. SSB har justert anslagene på vekst i konsumpris for 1998 til 2,5%. Prognosen for 1999 er 3%. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Kilde: SSB Pr juni 1998 Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Lønnsoppgjøret ga mye til mange. Lønnsveksten iår blir på over 6%. Kjøpekraften er tilstede, og kjøpelysten vel så det. Vekst i sysselsetning og høy reallønnsvekst varsler øket konsum i tiden som kommer. Endringen i den reelle økonomiske situasjon står i et motsetningsforhold til det konsum og den adferd som preger den norske sommertid. I årets første fire måneder har detaljomsetningen øket med 5,5% sammenlignet med samme periode ifor. Vekst i privat konsum er hittil iår nær 4%, - Norges Banks anslag for inneværende år sett under ett er oppjustert til 4,5% Det forventes fortsatt sterk vekst i etterspørselen etter arbeidskraft. 1.4 Bank / finans / forsikring Bankene har inntil primo juni gitt rik tilgang til kapital, og vært villige til å geare prosjektene høyt. Nå er innstramningen et faktum. Det stilles større krav til egenkapital og prosjektene skal dokumenteres bedre. Kravet til sikkerhet er igjen blitt viktigere enn at man bare er en god debitor. Bankenes marginer presses. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %- vise endring i KPI. Tall for 1998 er anslag. Kilde: SSB Vi vil se nye fusjoner komme i næringen. Utenlandske konserner spiser seg inn. 1.5 Aksjemarkedet / olje / handel Børsen er svak. Korrektivet er kommet. Markedet beveger seg sidelengs og turbulent. Analytikerne er ikke super-optimister vedr. utviklingen på Oslo Børs denne høsten.

4 Markedsrapport nr. 2/98 side 4 Totalindeksen er når dette skrives på nivå 1.250, og det er vanskelig å identifisere lyspunkter. "Sitt stille", sier rådgiverne. De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs fra 1996 til nå Det er raske skift i selskapenes performance. Internasjonale strømninger preger. Innen IT og olje/offshore har noen aksjer fått mye juling. De selskapene som har aktivitet i Asia likeså. Utenlandske investorer skyr Norge akkurat nå. Mer kjølige enn for to-tre måneder siden. Mye av potensialet er tatt ut. Lav oljepris, ustabil politisk situasjon og rente som tenderer opp er ikke akkurat magnetisk. Stor usikkerhet om 1999-busjettet vil prege høstens politiske debatt. Oljeprisen er når dette skrives falt til under 12 dollar pr fat brent spot. Det handler om tilbud og etterspørsel. Kombinasjonen av høy utvinningstakt og overproduksjon på den ene side og redusert etterspørsel (Asia-krisen, milde vintre etc.) på den annen side gir ikke grunnlag for en forventning om snarlig stigning. Signalene fra OPEC-møtet ga en viss oppgang, men en ny nedgang forventes. Analytikerne tror på stabilitet rundt dagens nivå utover høsten. Den oljeavhengige norske økonomien må justere seg. Indeks jan-96 mar-96 mai-96 aug-96 okt-96 jan-97 mar-97 jun-97 aug-97 okt-97 Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks Oversikten viser utviklingen på Oslo børs totalt og for de fire eiendomsselskapene fra og frem til Kilde: Finansavisen (Oslo børs) 2. Eiendomsmarkedet jan-98 mar-98 jun De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsaksjene er relativt lavt priset. Likviditeten i de børsnoterte eiendomsselskapene er ikke høy. Tradisjonelt er 2. og 3 kvartal rolige kursmåneder for disse selskapene, - aktivitet og kursoppgang kommer gjerne i siste kvartal. Konsumveksten og fortsatt strukturell endring i handlemønster favoriserer selskapene med forretningssentre i porteføljen. En urolig børs på IT og olje samt pressede marginer på norsk fastlandsindustri gjør eiendomsaksjer mer attraktive. Forutsigeligheten er verdt noe. Stigende leiepriser - og statlig tildelt konkurransefortrinn ved innføring av konjunkturavgiften - gir de etablerte i næringen gode utsikter. Men utviklingen på eiendomsaksjene har overraskende nok ikke styrket seg i forhold til totalindeksen. Er andre aksjer enda billigere? 2.1. Generelt Eiendomsmarkedet reagerer ikke brått på de endrede økonomiske rammebetingelsene etter vårens turbulens såvel i Asia som på Stortinget. Tilpasningene vil komme, men vi ser ikke idag noen grunn til bekymring for den nære fremtid. Leiemarkedet har vært og er fortsatt svært aktivt. Prisene har fortsatt å stige. Det er ubalanse i Oslo vest med en rekordlav ledighet på under 2% (Eiendomsspars Oslo-studie) Generell ledighet finnes bare i gammel sentrum-øst bebyggelse. Utleierne vil ha 10 års kontrakter. Leietagerne må ofte betale ekstra for kortere løpetid. Dog har vi registrert en noe redusert generell etterspørsel etter lokaler siden påske. Markedet avmattes, dvs. det har i så lang tid vært hektisk at en stagnasjon - eller kall det en utflatning - måtte komme. Det er grenser for hvor mange som er i posisjon til å ta flyttebeslutninger. Dertil ser vi en

5 Markedsrapport nr. 2/98 side 5 avventende holdning. Dette gjelder «volummarkedet» mer enn toppskiktet. Den fortsatte leieprisstigning er mest tydelig i kontorsegmentet. I lager- og kombibyggsegmentet er leietaket tilsynelatende nådd til tross for mangel på gode objekter. I handelssegmentet er omsetningsavhengige leieberegning gull for utleierne, - og det er lettere å få aksept for å sette minimumsleien opp. På investorsiden ser vi klarere diversifisering. Investorene er mer konsise på sine krav og mål. Rammebetingelsene - spesielt renteutviklingen og konjunkturavgiften på nye bygg vil gi nye vinklinger på prosjektvurderingene. Den generelle økonomiske situasjon og de berammede innstramningstiltak bekymrer mindre. Ingen aktivitetsreduksjon kan registreres i 2. kvartal. Men nå går vi inn i tiden da ferie og sommervarme får fokus. Konjunkturavgiften på 5% er ment å redusere aktiviteten og presset i bygg- og anleggsbransjen. Med unntak av Nord-Troms og Finnmark rammer den hele landet, enten det er press eller ikke. Unntatt er også bygging av barnehager, omsorgsboliger og sykehjem. Avgiften legges på investeringer som erhverves etter 1. januar 1999 og der kontrakt om investeringen er inngått etter 15. mai Det heter videre at "avgiften vil bli fastsatt og forfalle til betaling etter utløpet av selvangivelsesfristen for 1999". Avgiftsgrunnlaget er knyttet til erhverv av driftsmidler som inngår i saldogruppe g og h i skattelovens 44 A-2, dvs. bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. og elektroteknisk utrustning i kraftforetak. Opprinnelig var forslaget ment å skulle omfatte "erhverv både av eksisterende og nye driftsmidler, samt påkostninger". Ordet "eksisterende"ble i forhandlingene altså fjernet, men hva med "påkostninger"? Det er foreløpig ikke mulig for oss å få gode svar fra politikere eller fra de som står det politiske miljø nært om hvordan påkostninger tolkes. Dette blir en del av pakkeløsningen i Stortinget til høsten. Det er brukerne - dvs leietagerne - som får betale avgiften gjennom høyere leier. Investorene og utbyggerne kan laste over på leietagerne den merkostnad som prosjektet er tilført. Og eksisterende bygg blir mer verdt. Ved reforhandling i eksisterende bygg og leieforhold er det plass til å betale litt mer. Vi får et drag i leiemarkedet. Gamle penger blir enda bedre. De nye plan- og bygningsloven skjerper kravene til entreprenør og byggherre. Større ansvar. Alle må på kurs. Kostnadsspiralen drives opp. Verdiutviklingen på næringseiendommer preges generelt av realrentenivået, markedsleienivået og nybyggkostnadene. Avkastningskravene varier sterkt. Flere investorer søker "utkanteiendommer" som gir 10-12% avkastning. Og finner det. Forøvrig ønsker alle store toneangivende investorer samme beliggenhet og en minimumsstørrelse på prosjektet. De samme møtes i døren. Avkastningskravet på 5-stjerners eiendommer skal ned. Vi har hittil iår sett ned mot 7,1% på prime location etc. Vi kommer til å se avkastningskravet gå under 7%. De 5 stjerner - vinnerkriterier: god beliggenhet, fullt utleiet til seriøse og anerkjente bedrifter, lange (10-års) kontrakter, teknisk topp standard og profesjonell management. Livselskapene fortsetter investeringsaktiviteten. Vi forventer at de også kommer til å gå tyngre inn i eiendomsselskapene. Og de kommer til å satse sterkere i utlandet. Til tross for et marked i helspenn, ser vi frem til en god høst for eiendomsmarkedet. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard. Avgiften vil ikke bidra til å dempe investeringsaktiviteten synderlig der presset idag er stort. Men kanskje vil noen marginale prosjekter i utkanten bli evaluert en gang til.

6 Markedsrapport nr. 2/98 side Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Bjørvika knytter det seg stadig mer spenning til. Etter at Olav Thon fikk hotellprosjekt på plass, er det håp om fortgang i tilstøtende områder. Men den politiske og bevilgningsmessige kabal går ikke helt opp akkurat. Med Stortingets farsepregede behandling av opera-saken er det idag ikke opera i sikte innenfor den horisont som var så viktig. Men når alt er kaos og det er grunn til å tro at det ikke kan bli så mye verre, kommer kanskje løsninger og handlekraft. Vi ønsker operaen velkommen til Bjørvika. Før eller siden. Stortorvet-kvartalet til Vital Forsiking - det tidligere hovedkontoret til Kreditkassen er utleiet til Jerbaneverket. Over kvm fikk en bruker. I Glasmagasingården reforhandles de beste kontorlokaler på nivå kr , ,- pr. m²/år. De etablerte - noe "eldre" - kontorkomplekser som Oslo City og Havnelageret prises nesten like høyt opp i leie som det nye Byporten-prosjektet (på over m²) ved Sentralstasjonen. I Tukthuskvartalet ved Ibsenringen/Storgaten setter Samvirke Forsikring igang. Totalt over kvm over bakken. Justisdepartemenetet tar ca kvm, og Sentrum Politistasjon blir et faktum her våren Statsbygg Invest blir eier. Leieprisnivå antas rundt kr pr. m² /år. Stenersgata 2 er på full fart opp. Eneste leietager så langt er utbyggeren selv Olav Thon Eiendomsselskap. Prisnivået er antydet med spredning fra til opp mot kr ,- pr m²/år. Thon setter også opp et bygg på ca m² på tomten nederst i Rådhusgaten der "Gullfisken" brant for noen år siden. Utviklingen i Kvadraturen synes å stå litt i stampe. Det er stimulert til ombygging til boliger i sentrum, men prosessen tar tid. I sentrums ytre del mot øst er det et yrende og fargerikt folkeliv i gatene. Det vil i de nærmeste år også bli et yrende liv på byggeplassene som kommer i deler av område, f.eks ved Hausmannskvartalene og Stiklestadkvartalene. Større bedrifter og statlige leietagere verdsetter sentral beliggenhet og moderat prising. Oslo sentrum, kontorer 1 kv kvartal A. Prestisje B. Attr. bel C. God. std Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Frogner, Skillebekk, Majorstuen og Bislett. Frognervillaer er igjen populært, til tross for relativt dårlig effektivitet. Kontorlokaler ved Skillebekk er utleiet til ca 2.000,- kvm/år, og tilhører snarere prestisje-segmentet. Majorstuen blir en tyngre bydel. Men fortsatt bare «Oslo vest light» i våre tabeller. En større andel nye og moderniserte eiendommer utgjør etterhvert et eget marked. Prisene har imidlertid ikke tatt helt av ennå. Rikshospitalet helles i støpeskjeen, og vil prege Bislettområdet i mange år fremover. Med god kommunikasjon og attraktive nærområder for bolig og handel er vi overbevist om at vi vil se en relativ økning i markedets bedømning av segmentets attraksjon, og derved etterhvert økning i reell attraksjon. Oslo indre vest, kontorer med god standard 1 kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Det er potensialet langsmed Akerselva som er den spennende del av denne verden. I kvartalene der Wdm. Thranes gate går i bro over elven ser vi aktivitet, og utviklingspotensial blir vurdert av utviklere og investorer. Segmentet preges forøvrig av Statsbyggs prosjekter. Det kommer tunge kultur- og

7 Markedsrapport nr. 2/98 side 7 undervisningsinstitusjoner til området som vil trekke mye folk og derved variert aktivitet til bydelene her. Oslo indre nord, kontorer med god standard 1 kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Den relativt høye arealledigheten i området anslått til 13% kjennetegnes ved gamle og nedslitt bygningsmasse. Det er lite søk mot denne beliggenhet utover den tradisjonelle bilorienterte næring. Det er forventninger til utviklingen i Lodalen. Området blir sannsynligvis utnyttet til bolig og kontor med innslag av handelsvirksomhet og lett industri. Oslo indre øst, kontorer med god standard 1kv kvartal Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Markedet er lite og preges av liten aktivitet. Leieprisene er stabile. Oslo indre syd, kontorer med god standard 1 kv kvartal Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Fortsatt bonanza i deler av dette segment. Det finnes på Skøyen og Lysaker nesten ikke ledige lokaler å oppdrive. Skøyen er iferd med å bli helt fullt utbygget. Det gamle NEBB-området fremstår om kort tid som en helt ny og «tung» bydel, med Karenslyst Allé løpende som en nervestreng igjennom. Den indre del av Skøyen - langsmed Drammensveien - kommer etter med flere nybygg. Og leieprisene topper seg igjen, - godt over kr pr. kvm er registrert. Området preges også av "ekspansive" leietagere med store areal og på lange kontrakter. Dette danner grunnlag for et sub-marked når fusjoner, fisjoner og annen omstrukturering gjør seg gjeldende. På Lysaker er det omtrent tilsvarende. Leienivået strekker seg opp mot kr 2.000,- for det beste. Tyngde rundt kr ,-. Men her finner vi mange flere prosjekter på beddingen. Arealbehov kan tilfredsstilles ultimo På Fornebu synes lite avklart bare noen måneder før siste take-off. Bare få føringer er lagt. Kommunedelplanen for Fornebuområdet skal ferdigbehandles og vedtas av Bærum kommunestyre over sommeren. Etter at denne er vedtatt, kan reguleringen av området igangsettes. Reguleringen antas å være fullført i begynnelsen av Deler av bygningsmassen kan imidlertid tas ibruk basert på midlertidig bruksendring. I reguleringsarbeidet vil man måtte vente på en konsekvensutredning for banebygging. Telenor kommer. Blir det et femte universitet? Nei, sier Norsk Investorforums leder. Det skal bli et nettbasert undervisningsopplegg, ikke tradisjonell undervisning. Kommer kunnskapssenteret? Tja. IT-Fornebu er et aksjeselskap som skal stå for utvikling og drift av et kunnskapssenter, og arbeider med å få inn kapital i selskapet. Men andre større bedrifter og undervisningsinstitusjoner har nå måttet nedprioritere alternativet på grunn av usikkerheten.

8 Markedsrapport nr. 2/98 side 8 Debatten intensiveres i tiden som kommer, men la oss få slippe en ny saksbehandling à la hovedflyplass- og operalokalisering. Asker blir med på prisutviklingen. Det tegnes kontrakter i oppgraderte kontorbygg på Slependen på nivå kr ,- pr m² år. Trafikkproblemene på E18 vest er store. Det er igangsatt et prosjekt med privat finansiering av ny veiløsning. Utredning om trasevalg er igang. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 1 kv kvartal 1998 Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Nydalen er fortsatt lokomotivet i dette segmentet og vil være det i overskuelig fremtid. Markedsleien på kontorlokaler har øket betydelig og strekker seg nå mot kr ,- pr. m²/år. Utbygger og enehersker i dalen Avantor asa melder at alt er fullt utleid og at man tar fatt på nye prosjekter i næringsparken. T-banetilknytning om noen år er ingen ulempe. De øvrige næringsområdene i segmentet lever sine egne liv,- det er en relativ stor andel intern mobilitet. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 1 kv kvartal 1998 Ytre nord Nydalen Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Et broget geografisk segment. Kommunens tomter i Smalvollveien er nylig solgt for over kr ,- pr. m² grunnflate etter heftige budrunder. Få tomter på markedet. Lite utbud av ledige lager- og kombinerte lokaler med en viss kvalitet. Prisnivået synes imidlertid å nå en topp mot kr. 900,- pr kvm lager / industri. Men bunnen har løftet seg, - det finnes knapt lagerlokaler å oppdrive på nivå kr 500,-. Krav om kr. 850,- aksepteres på gode objekter. Fortsatt mye dårlig bygningsmasse. Mye burde saneres. Toneangivende utviklere tar grep i regionen og utvikler potensialet. Vi vil se en kontorisering og handelsdreining på bekostning av de eldre lager- og industribygg. Dette forsterker seg. De mindre profesjonelle eiersammensetninger forsvinner ut. Kontorer langs og like ved E6 blir mer attraktivt når flyplassen faktisk er i drift. Helsfyr/Bryn og Økern - som på et vis har ligget litt i stampe en tid - vil oppleve et rykk igjen. Nye prosjekter utvikles rett ved Helsfyr Hotell. På Bryn ferdigstilles og planlegges store arealer, - Staten/ statsbedrifter er tildels dominerende bruker. Romeriksporten lar seg ikke åpne og vi får et kaos på veiene i noen høst- og vintermåneder. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 1 kv kvartal 1998 Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* * Kontorer med god standard i kombinasjon med lager og/eller produksjon.

9 Markedsrapport nr. 2/98 side Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Ved Ryen og langsmed E6 syd for Ryen har aktiviteten i eiendomsmarkedet vært i fremgang. Før vurdert som litt trøtt område, nå vurdert som mer sentralt. Både adkomst generelt og bedre veiløsning mot sentrum i sikte, samt god hovedflyplasstilgjengelighet gir merverdi. Tradisjonelt ikke så høyt leienivå,- potensiale. Ny handelsvirksomhet og nye kontorbygg ferdigstilles ihøst. I nørdøst er det god drahjelp i forventningene til ringvirkningene ved hovedflyplassen. Gardermoen blir en magnet på mange i årevis fremover i hele regionen. I syd er næringsparkene i Oppegård og Ski fulle. Leienivået er rimeligere enn i Oslo. Pendelen er tippet tilbake, - utviklingen med tilflytting til Oslo som for få år siden var så typisk er snudd. Skullerud er området der alt kan skje. Usikkerhet i markedet, - kommer det noen store bedrifter hit etter Telenor? På Bjørnerud er bygging av flere lager- og kombibygg påbegynt. Mortensrud blir et knutepunkt, med et mini-forretningssenter, T-banestasjon og et stort befolkningsoppland. Thon sitter fortsatt på gjerdet med sin tomt langs motorveien. Oslos fremtidige boligutbygningsområde ligger på Stensrud og ved Gjersrud. Svartdalstunnelen - forbindelsen fra Ryenkrysset til sentrum - er påbegynt og ferdigstilles i Kommunen arbeider med regulering av forlengelsen av Ljabrudiagonalen, - forbindelsesveien mellom Mastemyr på E18 og E6. Mosseveien avlastes og trafikken føres over Ryen. Oslo ytre syd, kontorer god standard 4 kv kvartal Øvrige Stor-Oslo Vi skal fatte oss i korthet, - de enkelte lokale markedene rundt Oslo-gryta styrker seg i sine respektive nærområder. Vestre region med Asker i spissen har gjennomgått en voldsom utvikling. Leiepriser på nyere kontorlokaler kommer opp mot kr og går enda høyere for det "frescheste".

10 Markedsrapport nr. 2/98 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 2. kvartal kontorlokaler i Oslo området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.342,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.700,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 1. kvartal 2. kvartal Endringer siden: kv.-98 A: Prestisje lokaler: % 53 % 4 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 50 % 3 % C: Høy standard, indre sone: % 58 % 3 % D: Ordinære lokaler % 71 % 4 % E: Umoderne lokaler % 78 % 14 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 86 % 8 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 2. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 1. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 2. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport m² m² m² 5000 m² 1.kv kv kv kv kv kv kv kv. 98 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller U.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

11 Markedsrapport nr. 2/98 side 11 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne / mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

12 Markedsrapport nr. 2/98 side 12 Leieprisutvikling fra 1988 til 1998 Alle tall pr. 4. kvartal og pr 2. kvartal for Leie pr m²/åt F E D A B C A: Prestige lokaler, beste beliggenhet B: Meget sentrale lokaler, god standard C: Sentrale lokaler, tidsmessige D: Ordinære, lokaler E: Eldre, sentrale, men utidsmessige lokaler F: Eldre, urasjonelle lokaler.

13 Markedsrapport nr. 2/98 side De største eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 2. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 26. Totalt teller listen 23 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 2. KVARTAL 1998): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 1.98 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 1.98 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 1.98 AS OBOS Forretningsbygg 181,2 1, ,6-0,1 ASA Veidekke 49, ,5 - Aspelin-Ramm gruppen AS 128, ,4 - Avantor ASA 270,0-4, ,0 0,2 Borg eiendomsselskap AS 79,8 3, ,9 0,5 EAB Eiendom AS 108,0 3, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 439,0 1, ,3-0,2 Fabritius Eiendom AS 77, ,6 Gjensidige Eiendom 553, ,3 - KLP Eiendom AS 456,5 7, ,4 - Kristiania Eiendomsforvaltning AS 49,2 0, ,0 0,2 Linstow ASA 3) 422,0 13, ,5 1,9 Mustad Eiendom AS 56,0 10, ,2-0,9 NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS 34, ,2 - Norske Liv AS 198,1 1, ,4 - Olav Thon gruppen 970, ,5 - Pecunia AS 37,3-0, ,5 - Samvirke forsikring 4) 145, Steen & Strøm ASA 455, ,8-0,2 Storebrand Eiendom 714,0 42, ,9 0,5 Vital Eiendomsforvaltning 1) Vital Forsikring 391,0-3, Den norske Bank ASA 2) 235, Wahl Eiendom AS 53,2 1, ,6 0,7 SUM 6 102,3 77, ,13 Gjennomsnitt 5,74 1) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning m² innleide lokaler for DnB. 2) Ikke inkludert eiendommer under forvaltning 3) Inkl tall Nydalens Compagnie 4) Ikke mottatt tall

14 Markedsrapport nr. 2/98 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Storebrand Eiendom kr ) Gjensidige Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 1/98: 1) Storebrand Eiendom + kr ) Linstow ASA + kr ) Mustad Eiendom AS + kr Størst negativ endring i leieinntekt fra 1/98: 1) Avantor ASA - kr ) Vital Forsikring ASA - kr ) Flere selskaper med ingen endring Størst ut fra areal: 1) Olav Thon Gruppen m² 2) Storebrand Eiendom m² 3) Gjensidige Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Norske Liv AS 11,4 år 2) Pecunia AS 8,5 år 3) Eiendomsspar AS 8,3 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Eiendomsspar AS kr ,- pr m² 2) Pecunia AS kr ,- pr m² 3) Olav Thon Gruppen kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Kristiania Eiendomsforvaltning AS kr 560,- pr m² 2) EAB Eiendom AS kr 651,- pr m² 3) Avantor ASA kr 712,- pr m² * Leieinntekt pr m²/år representerer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). Dette er en endring fra tidligere rapporter, der samlet næringsareal ble lagt til grunn. 4. Oppsummering Konjunkturer: Høykonjunkturen i Norge har nådd en topp. Vi går inn i en mellomfase. Lave oljepriser truer norsk økonomi. Et høyere rentenivå i den senere tid har ikke dempet investeringslysten nevneverdig. Neste renteøkning vil gi større virkning. Bankene mer restriktive på egenkapitalkravet, søker sikkerhet. Lønnsoppgjøret: Fortsatt vekst i disponibel inntekt for husholdningene og markant økning i privat konsum. 5% konjunkturavgift på nybygg innføres for å dempe aktiviteten i bygg- og anleggssektoren. Viderebelastes på leietagere som må ha nye lokaler. Eiendom: Stigende leienivå i hovedtrekk over hele linjen. Aktivitetsnivået i leiemarkedet utover høsten forventes å opprettholde seg, men med en stagnerende tendens. Leiepris for de beste lokaler drives likevel videre. Stor byggeaktivitet, men færre prosjekter på spekulasjon. Høyere byggekostnader, - myndighetene står for 5% påslag for sin konjunktur. Ny bygningslov setter utførende i ansvar de ikke tar gratis. Aktivitetsnivået i investormarkedet forventes også å opprettholde seg, - men kan brått slå om med utgangspunkt i rentesituasjonen. Fortsatt lav/moderat rente = aktivt marked. Norske eiendomsinvestorer ser ut - engasjerer seg i større utviklingprosjekter i europeiske hovedsteder.

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q3 2003 Oslo, 5. november 2003 Hovedtrekk pr Q3 2003 h Resultat Resultat NOK 15,8 mill før skatt, NOK 0,82 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,71 pr aksje, før skatt h Utvikling Torgbygget

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 3-2015

Ledige lokaler Nr. 3-2015 Ledige lokaler Nr. 3-2015 Innhold GRENSEVEIEN 99 03 GRENSEVEIEN 99 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 KARENSLYST ALLÉ 9A 06 RÅDHUSGATEN 5B 07 KONOWS GATE 67B 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer