RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen inkluderer spørsmål knyttet til bedriftenes forventninger til sysselsetting, ordrereserver i forhold til for et halvt år siden og markedsutsikter for det neste halve året. Dette er årets første undersøkelse, og den ble gjennomført i tidsrommet 8.mai til 11. juni. Av de 200 inviterte bedriftene valgte 94 å delta, dette gir en svarprosent på 50. De deltakende bedriftene utgjør 78 prosent av alle årsverk i blant medlemsbedriftene i RIF. Av hensyn til representativitet er resultatene vektet etter bedriftsstørrelse (antall årsverk). Ettersom undersøkelsen er den syvende i rekken er utvikling fra tidligere målinger inkludert i fremstillingen av utvalgte resultater. Figur 1: Viser hvordan de deltakende bedriftene er representert i de 6 ulike regionene. Merk at det var mulig å krysse av for flere ulike alternativer, og at èn bedrift kan være representert i flere regioner. Figuren viser derfor hvor mange ganger en region er krysset av for blant de 94 deltakende bedriftene. Nord Norge (n=9) Midt Norge (n=24) 26% Vestlandet (n=24) 26% Østlandet (n=40) 43% Oslo (n=30) 32% Sør Norge (n=16) 17% 0% 20% 30% 40% 50%

3 OMRÅDER/ DEFINISJONER Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus Oslo Sør-Norge: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Ordrereserve: Både kontraktsfestede oppdrag, samt oppdrag som med stor sannsynlighet vil bli gjennomført

4 SAMMENDRAG RIFs konjunkturundersøkelse for våren 2015 viser at det er en positiv forventning om økning i antall sysselsatte blant medlemsbedriftene. Optimismen er sterkere sammenlignet med høstens gjennomføring. Det kan se ut til at medlemsbedriftene er noe mer positive til ansettelser det neste kvartalet, og nivået ligger litt over det som har vært rapportert tidligere. Ser vi på tvers av regioner er det Østlandet som vil ha den største veksten, etterfulgt av Oslo regionen. Medlemsbedriftene rapporterer i likhet med høsten 2014 at ordrereservene har blitt mindre heller enn større, hvor flere medlemsbedrifter nå oppgir mindre ordrereserver. Det er forskjeller på tvers av regionene, og vi ser tydelig at Vestlandet, samt Sør Norge har hatt en negativ utvikling. I disse regionene er det større andeler som rapporterer om mindre ordrereserver. Ikke overraskende er Olje og gass, samt Industri de områdene med størst negativ utvikling knyttet til ordrereserver. Hvis vi ser på tallene for forventet ordrereserve de neste seks månedene ser vi en bransje som er noe avventende. Det er ikke en like positiv bransje med tanke på ordrereserver som for 12 måneder siden og forventningen til ordrereservene er lavere nå enn for seks måneder siden. Likevel er det viktig å legge merke til at en stor andel av bedriftene oppgir lite eller ingen endring i ordrereservene sammenlignet med tidligere.

5 SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER Forventning til sysselsetting kan gjerne settes i sammenheng med den generelle økonomiske utviklingen i Norge. Svak produksjonsutvikling i oljesektoren har ført til at det har vært en svak utvikling i sysselsettingen, der arbeidsledigheten har økt fra 3,2 % våren 2014 til 4,1 prosent i første kvartal SSBs beregninger viste i 2014 at sysselsettingen ville være noe avtagende i frem mot 2016, og at vi vil nå en topp på 4,3 % i Tallene fra 2015 vise en bransje som er nokså positive i henhold til sysselsetting i de kommende 6 månedene. Dette kan ha sammenheng med den nedgangen og «nedbremsingen» i sysselsetningen vi har sett i 2014 og første kvartal av Bedriftene er bedt om å oppgi antall årsverk nå og forventet antall årsverk om 6 måneder 2. Som vi ser av figur 2 er medlemsbedriftene positive sammenlignet med høsten 2014, som hadde lavest resultat siden Vi ser at andelen av medlemsbedriftene som oppgir en forventet økning i sysselsatte har økt fra 25 % høsten 2014 til 38 % våren Figur 2: Forventet endring i antall årsverk de neste 6 månedene 100 % 90 % 80 % 34% 32% 32% 32% 34% 25% 38% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 62% 65% 66% 63% 61% 67% 51% Flere enn nå Det samme Færre enn nå 20 % 10 % 4% 3% 2% 6% 4% 8% 11% 0 % Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår Bemerk at medlemsbedriftene har størst omsetning innenfor Bygg og eiendom, dernest kommer Samferdsel som nummer to. På totalnivå oppgir de deltakende bedriftene at Olje og gass utgjør om lag 1 prosent av deres årlige omsetning.

6 Figuren under viser forventet sysselsetting fordelt på virksomhetsstørrelse. Dersom vi ser totalresultatene opp mot høsten 2014, har det vært en svak positiv utvikling (2,5 til 2,8) 4 Vi ser at det er virksomheter i størrelsesorden som har størst prosentvis endring i antall sysselsatte (8,7) 5. Deretter følger virksomheter i størrelsesorden 0,5 til 9 med en økning på 6,1 %. Figur 3: Prosentvis endring i antall sysselsatte fordelt på antall årsverk Total 2,8 0,5-9 6, ,3 2, , , ,4 2, Figur 4 viser prosentvis endring i sysselsatte fordelt på region. Østlandet har en forventet økning i antall årsverk på 3,7 % mot 2,7 % ved gjennomføringen høsten Vi ser at Oslo har en forventet økning på 3,6 % (3,4 ved gjennomføringen høsten 2014) Den prosentvise økningen er beregnet på følgende måte: Det totale antall årsverk i dag og om seks måneder er beregnet ved å aggregere bedriftens anslag totalt og per region først, for så å beregne den prosentvise utviklingen. Dette er gjort ved følgende regneoperasjon: Prosentvis utvikling= (Differansen mellom antall årsverk om seks måneder og i dag/antall årsverk i dag)*100.

7 Figur 4: Endring i antall årsverk fordelt på region Total 2,8 Nord Norge 1,2 Midt Norge 1,5 Vestlandet 1,7 Østlandet 3,7 Oslo 3,6 Sør Norge 1,

8 ORDRERESERVER I DAG RIFs medlemsbedrifter ble spurt om hvordan ordrereservene deres er i dag, sammenlignet med for 6 måneder siden. Det er samlet sett 23 % som oppgir at deres ordrereserver har blitt mindre og 19 % som oppgir større ordrereserver sammenlignet med for 6 mnd. siden. Dette er et stabilt resultat hvis vi sammenligner med de forrige målingene. Figur 5: Samlet ordrereserve i dag i forhold til for 6 måneder siden 100 % 90 % 80 % 26% 39% 37% 20% 21% 20% 19% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 63% 51% 44% 56% 54% 57% 59% Større Ca det samme Mindre 20 % 10 % 11% 11% 0 % Vår 2012 Høst % Vår % 25% 23% 23% Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Figur 6 viser forventet og faktisk ordrereserve våren Vi ser at forventet ordrereserve for våren 2015 var 24 % større og 18 % mindre, den faktiske ordrereserven for våren 2015 viser seg å være noe mindre. Vi ser at bransjen holder seg stabilt på et nokså moderat nivå.

9 Figur 6: Forventet vs. reell ordrereserve våren % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 24% 62% 19% 59% 30% Større 20% 18% 23% Ca det samme Mindre 0% Forventning til våren 2015 Faktisk våren 2015 Figur 7, 8 og 9 viser resultatene brutt ned på henholdsvis regionsnivå, forretningsområde og virksomhetsstørrelse. Figurene viser andelen som rapporterer om større (blå søyle) og mindre (grå søyle) ordrereserver. Resultatene i figur 7 viser at det er Vestlandet og Sør Norge som har størst andel som rapporterer om mindre ordrereserver nå sammenlignet med for 6 måneder siden. For øvrig ser vi at det er nokså jevn fordeling mellom de ulike regionene.

10 Figur 7: Utvikling i ordrereserve fordelt på region. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Nord Norge -9% 16% Midt Norge -17% 16% Vestlandet -47% 15% Østlandet -23% 31% Oslo -8% 20% Sør Norge -42% 29% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figur 8 viser utvikling i ordrereserver fordelt på forretningsområde. Som vi ser er det Olje og gass som har den største negative utviklingen i ordrereserver med en andel på 51 %. Industri følger etter med en andel som rapporterer om mindre ordrereserver på 46 %. Videre ser vi også at Plan har en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større, henholdsvis 35 % og 15 %.

11 Figur 8: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Bygg og eiendom -28% 19% Energi -14% 25% Industri -46% Miljø -6% 5% Olje og gass -51% Plan -35% 15% Samferdsel -15% 30% Vann og avløp -14% 12% Eksport % -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Ser vi på fordelt på virksomhetsstørrelse er det virksomheter i størrelsen som i størst grad opplever en økning i ordrereserver 6. Videre er det virksomheter med mer enn 1000 ansatte som opplever større ordrereserver med en andel på 50 % oppgir dette. 6 Merk at det i utvalget kun er tre bedrifter som er i denne størrelsesordenen.

12 Figur 9: Utvikling i ordrereserve fordelt på virksomhetstørrelse. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 0, % 16% % 11% % 18% % % % -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% De neste figurene viser utviklingen i de ulike forretningsområdenes ordrebøker over tid. Figuren viser nettoøkning i bedriftenes oppgitte ordrereserver fra våren Vi kan lese av figurene at Olje og gass, samt Bygg og eiendom. Denne utviklingen har vært nokså stabil for Bygg og eiendom, mens Olje og gass har hatt en negativ utvikling fra våren Vi ser også at Plan, samt Eksport har hatt en negativ utvikling fra forrige gjennomføring. Det er forretningsområdene Samferdsel, Miljø, Vann og avløp og Energi hvor nettodifferansen går i positiv favør.

13 Figur 10: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde over tid Energi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% Bygg og eiendom 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

14 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Industri Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Miljø Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

15 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Olje og gass Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Plan Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Samferdsel Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

16 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vann og avløp Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Eksport Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre Når vi ser på figurene knyttet til bedriftenes ordrereserver er det mulig å trekke noen generelle betraktninger om hvordan markedet ser ut for medlemsbedriftene i dag. Innenfor Olje og gass er nettoøkningen (differansen mellom andelen som rapporterer om større og andelen som rapporterer om mindre ordrereserve) negativ siden våren I likhet med undersøkelsen fra 2014 ser vi at denne trenden vedvarer, og utsiktene ser ikke ut til å være mer positive de kommende seks månedene. Tall fra SSB viser at det har vært et fall i bruttoprodukter i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart på 0,7 prosent i første kvartal

17 Oljeprisen er nærmest halvert på to og et halvt år. Den reduserte lønnsomheten i petroleumsnæringen har bidratt til at vi har hatt et fall i næringens investeringer på nærmere 16 %, denne utviklingen forventes å bli på rundt 8 % det kommende året. Det generelle fallet i oljeinvesteringene forventes å bidra til at veksten i BNP kun har en forventet økning på 1,1 % mot 2,3 prosent fra de to foregående årene 8. Kilder viser til at selv om utviklingen innenfor Olje og gass har vært svært negativ det siste året, har ikke dette enda slått inn i de andre sektorene. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til hvordan de andre bransjene vil påvirkes i tiden fremover. Flere trekker derfor frem at de mindre bedriftene kanskje blir mer påvirket av nedgangen, da disse ikke har like store omstillingsmuligheter. Innenfor Miljø ser vi at det er en positiv tendens i datamaterialet og at det er en større andel som oppgir at ordrereservene er større enn motsatt. Det er en relativt stabil og marginal positiv økning. Vi ser at samferdsel stadig er den bransjen med størst vekst. Dette er sammenfallende med resultatene fra forrige kvartal. Det er flere store prosjekter ute på samferdselssiden som trekker opp forventningene omkring dette. Innenfor Vann og avløp kan vi se at det er en svak positiv utvikling. Kilder viser til at det er en god del oppdrag innenfor sektoren, spesielt i Osloområdet. Bygg og eiendom har siden høsten 2013 vært inne i en periode med svak utvikling. Tallene fra 2015 viser at vi har en stabil utvikling her. SSB rapporterer om at omsetningen i bransjen totalt har hatt en samlet vekst på 5,7 % i Kilder påpeker at utviklingen i Bygg og eiendom ser ut til å være på vei oppover, men at det generelt sett er mye som tyder på at situasjonen forholder seg stabil. Det er flere utsikter på lengre sikt til flere prosjekter spesielt knyttet til rehabilitering av bygg og flere byggeprosjektet knyttet til skoler og sykehus. Den negative tendensen innenfor Eksport og Industri-sektoren fortsetter inn i Tall fra SSB viser at det har vært en gjennomgående svak utvikling i eksportveksten det siste året

18 MARKEDSUTSIKTER: ORDERERESERVER Medlemsbedriftene ble i denne delen spurt om hvilke forventninger de hadde til ordrereservene på kort sikt (tre måneder) og litt lengre sikt (seks måneder). FORVENTET ORDRERESERVE OM TRE MÅNEDER På kort sikt rapporterer en noe mindre andel av bedriftene mindre ordrereserver de neste tre månedene, og er nå på 10 %. En andel på 80 % oppgir at ordrereservene vil være ca. det samme på kort sikt. Figur 11: Forventning til ordrereserven 3 måneder 100 % 90 % 80 % 27% 26% 30% 18% 17% 11% 70 % 60 % 50 % 69% 73% 76% 80% Større Ca det samme 40 % 64% 66% 61% Mindre 30 % 20 % 10 % 9% 8% 9% 13% 9% 13% 0 % Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015

19 Ser vi på forventningene på kort sikt fordelt på region, forretningsområde og virksomhetsstørrelse, er det noen forskjeller. Fordelt på region ser vi at det er Midt Norge som på kort sikt har størst andel som rapporterer om forventninger til mindre ordrereserver de neste tre måneder (15 %). Ser vi på de andre regionene er det større andeler som oppgir at ordrereservene vil bli større heller enn mindre på kort sikt, selv om disse forskjellene er marginale. Figur 12: Forventning til ordrereserven 3 måneder fordelt på region Nord Norge Midt Norge -15% Vestlandet -12% 13% Østlandet -11% 19% Oslo -9% Sør Norge -9% 19% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figur 13 viser forventninger til ordrereserver fordelt på forretningsområde. Olje og Gass utpeker seg spesielt med en forventet nedgang i ordrereserver på 58 %. Det er ingen som oppgir på kort sikt at det vil være større ordrereserver i dette forretningsområdet de neste tre månedene. Videre er det i Plan, samt Bygg og eiendom også større andel som oppgir en forventning til mindre ordrereserver heller enn større på kort sikt. Vi ser også at det er positive tendenser innenfor Samferdsel og Miljø.

20 Figur 13: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -18% 11% Energi -6% 12% Industri -17% 17% Miljø 7% Olje og gass -58% Plan -19% 13% Samferdsel - 25% Vann og avløp -4% 12% Eksport - -60% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% De minste virksomhetene fra årsverk oppgir en forventning til mindre ordrereserver på kort sikt (-17 %). Vi ser at det igjen er virksomheter i størrelsesorden som oppgir en forventning til større ordrereserver på kort sikt, dette er sammenfallende med resultatene fra høsten Figur 14: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % % % % 25% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

21 FORVENTET ORDRERESERVE OM SEKS MÅNEDER Dersom vi ser på tallene på noe lengre sikt ser vi at tendensen er den sammen som på noe kortere sikt. Det er på noe lengre sikt en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større (17 %), vi ser at dette er nokså stabilt sammenlignet med forventningene fra høsten Vi ser også at det er noe større andel som oppgir en forventning til større ordrereserver på noe lengere sikt enn på kort sikt. Figur 15: Forventning til ordrereserven om 6 måneder 100 % 90 % 80 % 31% 29% 30% 15% 24% 17% 13% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 65% 61% 57% 69% 62% 65% 70% Større Ca det samme Mindre 20 % 10 % 0 % 4% Vår % 16% 13% Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår % 17% Høst 2014 Vår 2015 Vi ser at forventningen på noe lengre sikt er noe forskjellig mellom de ulike regionene. På landsbasis ser vi at det er Norge Norge som skiller seg mest negativt ut i denne sammenheng, etterfulgt av Midt Norge. Her er forventningene til mindre ordrereserver større enn motsatt, dette er sammenfallende med resultatene vi så i forrige kvartal. Videre ser vi at Sør Norge, samt Vestlandet har forventninger til noe større ordrereserver på noe lengre sikt.

22 Figur 16: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på region Nord Norge -17% Midt Norge -26% Vestlandet -12% 18% Østlandet -15% 18% Oslo -18% 13% Sør Norge -9% 19% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figuren under viser forventningene fordelt på forretningsområde. Her følger tendensen fra kort sikt der Olje og gass skilte seg svært negativt ut. Det er også på lengre sikt en forventning til mindre ordrereserver i dette forretningsområdet (50 %). Vi ser også at det på noe lenge sikt er flere forretningsområder som forventer større ordrereserver heller enn motsatt. Figur 17: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -18% 12% Energi -6% 21% Industri -18% 12% Miljø 7% Olje og gass -50% Plan -20% 6% Samferdsel -9% 26% Vann og avløp -9% 15% Eksport -21% -70% -60% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50%

23 Dersom vi ser på forventningene de neste 6 månedene fordelt på virksomhetsstørrelse er bildet nokså likt som på kort sikt (3.mnd). Det er virksomheter i størrelsesorden årsverk som har størst andel som oppgir en forventet oppgang i ordrereserver. På lengre sikt er også de største bedriftene mer positive enn de var på kort sikt (jmf. figur 14) 11. Figur 18: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % 12% % % 9% % % -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% I likhet med undersøkelsen fra høsten 2014 ser vi at det er samferdselssektoren som i størst grad forventer større ordrereserver. Dette kan ha sammenheng med de kommende planene innenfor NTP 12 og en varslet økning i bruk av OTP fra regjeringen. Det er en rekke store prosjekter som er ventet i de kommende årene innenfor denne sektoren. Vi ser også at det fremover vil være flere prosjekter knyttet til rehabilitering av tuneller knyttet til nye EU-direktiv. Dette kan også være med å drive forventningene opp for enkelte sektorer. Flere kilder oppgir at det er stor sannsynlighet for at den pågående situasjonen i Oljesektoren kan få negative ringvirkninger, men at dette foreløpig ikke har hatt stor effekt på næringer utover Industri bedrifter som er direkteleverandør til oljeindustrien. Likevel er det mye som tyder på at bedrifter som har muligheten til det, vil prøve å omstille seg i tiden fremover. 11 Resultatene viser videre at en stor del av bedriftene oppgir liten eller ingen endring i forventning til ordrereserver (ca det samme). 12

24 Undersøkelsen viser en bransje som til tross for store svingninger innenfor enkelte sektorer er positive til sysselsetting og arbeid innenfor enkelte virksomhetsområder fremover.

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE FEBRUAR 2015 Hovedfunn Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Mat og industri 2014 Næring med muligheter 5. november 2014 Stine Evensen Sørbye Ivar Pettersen Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier

Detaljer

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen Hovedpunkter: Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor.

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Rogaland går ned. Resten av landet opp Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers. - Bransjen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

Remix det nye arbeidslivet. Hvordan skal næringslivet i Trøndelag møte utfordringene og mulighetene som det nye arbeidslivet gir oss?

Remix det nye arbeidslivet. Hvordan skal næringslivet i Trøndelag møte utfordringene og mulighetene som det nye arbeidslivet gir oss? Remix det nye arbeidslivet. Hvordan skal næringslivet i Trøndelag møte utfordringene og mulighetene som det nye arbeidslivet gir oss?» Jon Uthus, NHO Trøndelag 12.mai 2016 Om næringslivet i Trøndelag Behovet

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer