RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen inkluderer spørsmål knyttet til bedriftenes forventninger til sysselsetting, ordrereserver i forhold til for et halvt år siden og markedsutsikter for det neste halve året. Dette er årets første undersøkelse, og den ble gjennomført i tidsrommet 8.mai til 11. juni. Av de 200 inviterte bedriftene valgte 94 å delta, dette gir en svarprosent på 50. De deltakende bedriftene utgjør 78 prosent av alle årsverk i blant medlemsbedriftene i RIF. Av hensyn til representativitet er resultatene vektet etter bedriftsstørrelse (antall årsverk). Ettersom undersøkelsen er den syvende i rekken er utvikling fra tidligere målinger inkludert i fremstillingen av utvalgte resultater. Figur 1: Viser hvordan de deltakende bedriftene er representert i de 6 ulike regionene. Merk at det var mulig å krysse av for flere ulike alternativer, og at èn bedrift kan være representert i flere regioner. Figuren viser derfor hvor mange ganger en region er krysset av for blant de 94 deltakende bedriftene. Nord Norge (n=9) Midt Norge (n=24) 26% Vestlandet (n=24) 26% Østlandet (n=40) 43% Oslo (n=30) 32% Sør Norge (n=16) 17% 0% 20% 30% 40% 50%

3 OMRÅDER/ DEFINISJONER Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus Oslo Sør-Norge: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Ordrereserve: Både kontraktsfestede oppdrag, samt oppdrag som med stor sannsynlighet vil bli gjennomført

4 SAMMENDRAG RIFs konjunkturundersøkelse for våren 2015 viser at det er en positiv forventning om økning i antall sysselsatte blant medlemsbedriftene. Optimismen er sterkere sammenlignet med høstens gjennomføring. Det kan se ut til at medlemsbedriftene er noe mer positive til ansettelser det neste kvartalet, og nivået ligger litt over det som har vært rapportert tidligere. Ser vi på tvers av regioner er det Østlandet som vil ha den største veksten, etterfulgt av Oslo regionen. Medlemsbedriftene rapporterer i likhet med høsten 2014 at ordrereservene har blitt mindre heller enn større, hvor flere medlemsbedrifter nå oppgir mindre ordrereserver. Det er forskjeller på tvers av regionene, og vi ser tydelig at Vestlandet, samt Sør Norge har hatt en negativ utvikling. I disse regionene er det større andeler som rapporterer om mindre ordrereserver. Ikke overraskende er Olje og gass, samt Industri de områdene med størst negativ utvikling knyttet til ordrereserver. Hvis vi ser på tallene for forventet ordrereserve de neste seks månedene ser vi en bransje som er noe avventende. Det er ikke en like positiv bransje med tanke på ordrereserver som for 12 måneder siden og forventningen til ordrereservene er lavere nå enn for seks måneder siden. Likevel er det viktig å legge merke til at en stor andel av bedriftene oppgir lite eller ingen endring i ordrereservene sammenlignet med tidligere.

5 SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER Forventning til sysselsetting kan gjerne settes i sammenheng med den generelle økonomiske utviklingen i Norge. Svak produksjonsutvikling i oljesektoren har ført til at det har vært en svak utvikling i sysselsettingen, der arbeidsledigheten har økt fra 3,2 % våren 2014 til 4,1 prosent i første kvartal SSBs beregninger viste i 2014 at sysselsettingen ville være noe avtagende i frem mot 2016, og at vi vil nå en topp på 4,3 % i Tallene fra 2015 vise en bransje som er nokså positive i henhold til sysselsetting i de kommende 6 månedene. Dette kan ha sammenheng med den nedgangen og «nedbremsingen» i sysselsetningen vi har sett i 2014 og første kvartal av Bedriftene er bedt om å oppgi antall årsverk nå og forventet antall årsverk om 6 måneder 2. Som vi ser av figur 2 er medlemsbedriftene positive sammenlignet med høsten 2014, som hadde lavest resultat siden Vi ser at andelen av medlemsbedriftene som oppgir en forventet økning i sysselsatte har økt fra 25 % høsten 2014 til 38 % våren Figur 2: Forventet endring i antall årsverk de neste 6 månedene 100 % 90 % 80 % 34% 32% 32% 32% 34% 25% 38% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 62% 65% 66% 63% 61% 67% 51% Flere enn nå Det samme Færre enn nå 20 % 10 % 4% 3% 2% 6% 4% 8% 11% 0 % Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår Bemerk at medlemsbedriftene har størst omsetning innenfor Bygg og eiendom, dernest kommer Samferdsel som nummer to. På totalnivå oppgir de deltakende bedriftene at Olje og gass utgjør om lag 1 prosent av deres årlige omsetning.

6 Figuren under viser forventet sysselsetting fordelt på virksomhetsstørrelse. Dersom vi ser totalresultatene opp mot høsten 2014, har det vært en svak positiv utvikling (2,5 til 2,8) 4 Vi ser at det er virksomheter i størrelsesorden som har størst prosentvis endring i antall sysselsatte (8,7) 5. Deretter følger virksomheter i størrelsesorden 0,5 til 9 med en økning på 6,1 %. Figur 3: Prosentvis endring i antall sysselsatte fordelt på antall årsverk Total 2,8 0,5-9 6, ,3 2, , , ,4 2, Figur 4 viser prosentvis endring i sysselsatte fordelt på region. Østlandet har en forventet økning i antall årsverk på 3,7 % mot 2,7 % ved gjennomføringen høsten Vi ser at Oslo har en forventet økning på 3,6 % (3,4 ved gjennomføringen høsten 2014) Den prosentvise økningen er beregnet på følgende måte: Det totale antall årsverk i dag og om seks måneder er beregnet ved å aggregere bedriftens anslag totalt og per region først, for så å beregne den prosentvise utviklingen. Dette er gjort ved følgende regneoperasjon: Prosentvis utvikling= (Differansen mellom antall årsverk om seks måneder og i dag/antall årsverk i dag)*100.

7 Figur 4: Endring i antall årsverk fordelt på region Total 2,8 Nord Norge 1,2 Midt Norge 1,5 Vestlandet 1,7 Østlandet 3,7 Oslo 3,6 Sør Norge 1,

8 ORDRERESERVER I DAG RIFs medlemsbedrifter ble spurt om hvordan ordrereservene deres er i dag, sammenlignet med for 6 måneder siden. Det er samlet sett 23 % som oppgir at deres ordrereserver har blitt mindre og 19 % som oppgir større ordrereserver sammenlignet med for 6 mnd. siden. Dette er et stabilt resultat hvis vi sammenligner med de forrige målingene. Figur 5: Samlet ordrereserve i dag i forhold til for 6 måneder siden 100 % 90 % 80 % 26% 39% 37% 20% 21% 20% 19% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 63% 51% 44% 56% 54% 57% 59% Større Ca det samme Mindre 20 % 10 % 11% 11% 0 % Vår 2012 Høst % Vår % 25% 23% 23% Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Figur 6 viser forventet og faktisk ordrereserve våren Vi ser at forventet ordrereserve for våren 2015 var 24 % større og 18 % mindre, den faktiske ordrereserven for våren 2015 viser seg å være noe mindre. Vi ser at bransjen holder seg stabilt på et nokså moderat nivå.

9 Figur 6: Forventet vs. reell ordrereserve våren % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 24% 62% 19% 59% 30% Større 20% 18% 23% Ca det samme Mindre 0% Forventning til våren 2015 Faktisk våren 2015 Figur 7, 8 og 9 viser resultatene brutt ned på henholdsvis regionsnivå, forretningsområde og virksomhetsstørrelse. Figurene viser andelen som rapporterer om større (blå søyle) og mindre (grå søyle) ordrereserver. Resultatene i figur 7 viser at det er Vestlandet og Sør Norge som har størst andel som rapporterer om mindre ordrereserver nå sammenlignet med for 6 måneder siden. For øvrig ser vi at det er nokså jevn fordeling mellom de ulike regionene.

10 Figur 7: Utvikling i ordrereserve fordelt på region. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Nord Norge -9% 16% Midt Norge -17% 16% Vestlandet -47% 15% Østlandet -23% 31% Oslo -8% 20% Sør Norge -42% 29% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figur 8 viser utvikling i ordrereserver fordelt på forretningsområde. Som vi ser er det Olje og gass som har den største negative utviklingen i ordrereserver med en andel på 51 %. Industri følger etter med en andel som rapporterer om mindre ordrereserver på 46 %. Videre ser vi også at Plan har en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større, henholdsvis 35 % og 15 %.

11 Figur 8: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Bygg og eiendom -28% 19% Energi -14% 25% Industri -46% Miljø -6% 5% Olje og gass -51% Plan -35% 15% Samferdsel -15% 30% Vann og avløp -14% 12% Eksport % -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Ser vi på fordelt på virksomhetsstørrelse er det virksomheter i størrelsen som i størst grad opplever en økning i ordrereserver 6. Videre er det virksomheter med mer enn 1000 ansatte som opplever større ordrereserver med en andel på 50 % oppgir dette. 6 Merk at det i utvalget kun er tre bedrifter som er i denne størrelsesordenen.

12 Figur 9: Utvikling i ordrereserve fordelt på virksomhetstørrelse. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 0, % 16% % 11% % 18% % % % -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% De neste figurene viser utviklingen i de ulike forretningsområdenes ordrebøker over tid. Figuren viser nettoøkning i bedriftenes oppgitte ordrereserver fra våren Vi kan lese av figurene at Olje og gass, samt Bygg og eiendom. Denne utviklingen har vært nokså stabil for Bygg og eiendom, mens Olje og gass har hatt en negativ utvikling fra våren Vi ser også at Plan, samt Eksport har hatt en negativ utvikling fra forrige gjennomføring. Det er forretningsområdene Samferdsel, Miljø, Vann og avløp og Energi hvor nettodifferansen går i positiv favør.

13 Figur 10: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde over tid Energi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% Bygg og eiendom 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

14 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Industri Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Miljø Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

15 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Olje og gass Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Plan Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Samferdsel Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

16 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vann og avløp Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Eksport Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre Når vi ser på figurene knyttet til bedriftenes ordrereserver er det mulig å trekke noen generelle betraktninger om hvordan markedet ser ut for medlemsbedriftene i dag. Innenfor Olje og gass er nettoøkningen (differansen mellom andelen som rapporterer om større og andelen som rapporterer om mindre ordrereserve) negativ siden våren I likhet med undersøkelsen fra 2014 ser vi at denne trenden vedvarer, og utsiktene ser ikke ut til å være mer positive de kommende seks månedene. Tall fra SSB viser at det har vært et fall i bruttoprodukter i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart på 0,7 prosent i første kvartal

17 Oljeprisen er nærmest halvert på to og et halvt år. Den reduserte lønnsomheten i petroleumsnæringen har bidratt til at vi har hatt et fall i næringens investeringer på nærmere 16 %, denne utviklingen forventes å bli på rundt 8 % det kommende året. Det generelle fallet i oljeinvesteringene forventes å bidra til at veksten i BNP kun har en forventet økning på 1,1 % mot 2,3 prosent fra de to foregående årene 8. Kilder viser til at selv om utviklingen innenfor Olje og gass har vært svært negativ det siste året, har ikke dette enda slått inn i de andre sektorene. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til hvordan de andre bransjene vil påvirkes i tiden fremover. Flere trekker derfor frem at de mindre bedriftene kanskje blir mer påvirket av nedgangen, da disse ikke har like store omstillingsmuligheter. Innenfor Miljø ser vi at det er en positiv tendens i datamaterialet og at det er en større andel som oppgir at ordrereservene er større enn motsatt. Det er en relativt stabil og marginal positiv økning. Vi ser at samferdsel stadig er den bransjen med størst vekst. Dette er sammenfallende med resultatene fra forrige kvartal. Det er flere store prosjekter ute på samferdselssiden som trekker opp forventningene omkring dette. Innenfor Vann og avløp kan vi se at det er en svak positiv utvikling. Kilder viser til at det er en god del oppdrag innenfor sektoren, spesielt i Osloområdet. Bygg og eiendom har siden høsten 2013 vært inne i en periode med svak utvikling. Tallene fra 2015 viser at vi har en stabil utvikling her. SSB rapporterer om at omsetningen i bransjen totalt har hatt en samlet vekst på 5,7 % i Kilder påpeker at utviklingen i Bygg og eiendom ser ut til å være på vei oppover, men at det generelt sett er mye som tyder på at situasjonen forholder seg stabil. Det er flere utsikter på lengre sikt til flere prosjekter spesielt knyttet til rehabilitering av bygg og flere byggeprosjektet knyttet til skoler og sykehus. Den negative tendensen innenfor Eksport og Industri-sektoren fortsetter inn i Tall fra SSB viser at det har vært en gjennomgående svak utvikling i eksportveksten det siste året https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganloms 10

18 MARKEDSUTSIKTER: ORDERERESERVER Medlemsbedriftene ble i denne delen spurt om hvilke forventninger de hadde til ordrereservene på kort sikt (tre måneder) og litt lengre sikt (seks måneder). FORVENTET ORDRERESERVE OM TRE MÅNEDER På kort sikt rapporterer en noe mindre andel av bedriftene mindre ordrereserver de neste tre månedene, og er nå på 10 %. En andel på 80 % oppgir at ordrereservene vil være ca. det samme på kort sikt. Figur 11: Forventning til ordrereserven 3 måneder 100 % 90 % 80 % 27% 26% 30% 18% 17% 11% 70 % 60 % 50 % 69% 73% 76% 80% Større Ca det samme 40 % 64% 66% 61% Mindre 30 % 20 % 10 % 9% 8% 9% 13% 9% 13% 0 % Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015

19 Ser vi på forventningene på kort sikt fordelt på region, forretningsområde og virksomhetsstørrelse, er det noen forskjeller. Fordelt på region ser vi at det er Midt Norge som på kort sikt har størst andel som rapporterer om forventninger til mindre ordrereserver de neste tre måneder (15 %). Ser vi på de andre regionene er det større andeler som oppgir at ordrereservene vil bli større heller enn mindre på kort sikt, selv om disse forskjellene er marginale. Figur 12: Forventning til ordrereserven 3 måneder fordelt på region Nord Norge Midt Norge -15% Vestlandet -12% 13% Østlandet -11% 19% Oslo -9% Sør Norge -9% 19% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figur 13 viser forventninger til ordrereserver fordelt på forretningsområde. Olje og Gass utpeker seg spesielt med en forventet nedgang i ordrereserver på 58 %. Det er ingen som oppgir på kort sikt at det vil være større ordrereserver i dette forretningsområdet de neste tre månedene. Videre er det i Plan, samt Bygg og eiendom også større andel som oppgir en forventning til mindre ordrereserver heller enn større på kort sikt. Vi ser også at det er positive tendenser innenfor Samferdsel og Miljø.

20 Figur 13: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -18% 11% Energi -6% 12% Industri -17% 17% Miljø 7% Olje og gass -58% Plan -19% 13% Samferdsel - 25% Vann og avløp -4% 12% Eksport - -60% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% De minste virksomhetene fra årsverk oppgir en forventning til mindre ordrereserver på kort sikt (-17 %). Vi ser at det igjen er virksomheter i størrelsesorden som oppgir en forventning til større ordrereserver på kort sikt, dette er sammenfallende med resultatene fra høsten Figur 14: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % % % % 25% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

21 FORVENTET ORDRERESERVE OM SEKS MÅNEDER Dersom vi ser på tallene på noe lengre sikt ser vi at tendensen er den sammen som på noe kortere sikt. Det er på noe lengre sikt en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større (17 %), vi ser at dette er nokså stabilt sammenlignet med forventningene fra høsten Vi ser også at det er noe større andel som oppgir en forventning til større ordrereserver på noe lengere sikt enn på kort sikt. Figur 15: Forventning til ordrereserven om 6 måneder 100 % 90 % 80 % 31% 29% 30% 15% 24% 17% 13% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 65% 61% 57% 69% 62% 65% 70% Større Ca det samme Mindre 20 % 10 % 0 % 4% Vår % 16% 13% Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår % 17% Høst 2014 Vår 2015 Vi ser at forventningen på noe lengre sikt er noe forskjellig mellom de ulike regionene. På landsbasis ser vi at det er Norge Norge som skiller seg mest negativt ut i denne sammenheng, etterfulgt av Midt Norge. Her er forventningene til mindre ordrereserver større enn motsatt, dette er sammenfallende med resultatene vi så i forrige kvartal. Videre ser vi at Sør Norge, samt Vestlandet har forventninger til noe større ordrereserver på noe lengre sikt.

22 Figur 16: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på region Nord Norge -17% Midt Norge -26% Vestlandet -12% 18% Østlandet -15% 18% Oslo -18% 13% Sør Norge -9% 19% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figuren under viser forventningene fordelt på forretningsområde. Her følger tendensen fra kort sikt der Olje og gass skilte seg svært negativt ut. Det er også på lengre sikt en forventning til mindre ordrereserver i dette forretningsområdet (50 %). Vi ser også at det på noe lenge sikt er flere forretningsområder som forventer større ordrereserver heller enn motsatt. Figur 17: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -18% 12% Energi -6% 21% Industri -18% 12% Miljø 7% Olje og gass -50% Plan -20% 6% Samferdsel -9% 26% Vann og avløp -9% 15% Eksport -21% -70% -60% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50%

23 Dersom vi ser på forventningene de neste 6 månedene fordelt på virksomhetsstørrelse er bildet nokså likt som på kort sikt (3.mnd). Det er virksomheter i størrelsesorden årsverk som har størst andel som oppgir en forventet oppgang i ordrereserver. På lengre sikt er også de største bedriftene mer positive enn de var på kort sikt (jmf. figur 14) 11. Figur 18: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % 12% % % 9% % % -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% I likhet med undersøkelsen fra høsten 2014 ser vi at det er samferdselssektoren som i størst grad forventer større ordrereserver. Dette kan ha sammenheng med de kommende planene innenfor NTP 12 og en varslet økning i bruk av OTP fra regjeringen. Det er en rekke store prosjekter som er ventet i de kommende årene innenfor denne sektoren. Vi ser også at det fremover vil være flere prosjekter knyttet til rehabilitering av tuneller knyttet til nye EU-direktiv. Dette kan også være med å drive forventningene opp for enkelte sektorer. Flere kilder oppgir at det er stor sannsynlighet for at den pågående situasjonen i Oljesektoren kan få negative ringvirkninger, men at dette foreløpig ikke har hatt stor effekt på næringer utover Industri bedrifter som er direkteleverandør til oljeindustrien. Likevel er det mye som tyder på at bedrifter som har muligheten til det, vil prøve å omstille seg i tiden fremover. 11 Resultatene viser videre at en stor del av bedriftene oppgir liten eller ingen endring i forventning til ordrereserver (ca det samme). 12

24 Undersøkelsen viser en bransje som til tross for store svingninger innenfor enkelte sektorer er positive til sysselsetting og arbeid innenfor enkelte virksomhetsområder fremover.

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) April 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Mai 2017 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Oktober 2016 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2013 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene til RIFs medlemsbedrifter. Spørsmålene

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

RAPPORT KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV

RAPPORT KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV STØDIG BEDRING Resultatindeksen viser en stødig bedring, mens forventningsindeksen går tilbake. Det kan tyde på at bedriftslederne ikke

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft Optimismen øker fortsatt fokus på konkurransekraft Hovedpunkter fra undersøkelsen 1 Økt optimisme Hovedindeksen har fått et betydelig løft i løpet av våren og indeksen har steget fra 54 til 59%. Det innebærer

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Usikker etterspørselsside bremser investeringene

Usikker etterspørselsside bremser investeringene RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Usikker etterspørselsside bremser investeringene INDEKSEN NÅR NYTT BUNNIVÅ Alle underindeksene til resultatindeksen trekker ned, men det

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017 Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017 Vi lever i en begivenhetsrik tid mange overraskelser 1 Ingen hard-landing i Kina Olje fra 30 til usd/fat

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane RAPPORT 4 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme i Sogn og Fjordane ROLIGERE NEDGANG Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Økonomisk overblikk. Utsikter for norsk økonomi. Silje Ones, NHO

Økonomisk overblikk. Utsikter for norsk økonomi. Silje Ones, NHO Økonomisk overblikk Utsikter for norsk økonomi Silje Ones, NHO 6.12.216 Svarfordeling næringer Antall svarbedrifter: 3. kvartal 215: 2378 4. kvartal 215: 2579 1. kvartal 216: 2311 2. kvartal 216: 248 3.

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger RAPPORT 2 MAI 2012 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger ØKT ETTERSPØRSEL BEDRET LØNNSOMHET 57 % av

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2016 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-6 OMSETNING SIDE 7-8 OPPDRAGSMENGDE SIDE 9-10 PRISER SIDE 11-13 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2017

Arbeidsmarkedet nå august 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå august 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer