Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 10 3.De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 NÆRINGS- EIENDOM: 4/99 4.Oppsummering 13 5.Presentasjon av meglerne i NNM. 15 NNM på internett Leiekalkulator finner riktig leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 4/99 side 2 Innledning Norge inne i en vekstpause Fortsatt stabile eiendomspriser? Dette er hva ekspertene strides om. Noen spår økt ledighet i kontormarkedet grunnet b.la null vekst i sysselsettingen. Andre tror ikke på noen stor ledighet i tiden fremover. Bakgrunnen for disse påstandene er troen på at utbudet av lokaler ikke vil være stort større en etterspørselen. Toppen er nådd for denne gang, den ble nådd 2- kv.-98. Vi har vært over toppen i 1½år. Når kan vi forvente å se en ny oppgang? Leietakerne i dagens markedet «shopper» mer fordi de har ett langt større tilbud i visse delmarkeder nå enn før. Det er lenger mellom de store leiekontraktene - men i segmentet for mindre brukere av kontoreiendom oppleves en god aktivitet. Neste markedsrapport nr. 1/2000 kommer medio mars. 1. Økonomiske rammebetingelser Norge: Nasjonalregnskapet underbygger bildet av at konjunkturoppgangen i fastlandsøkonomien er over. Etter en jevn vekst de siste 5-6 år har BNP for fastlands - Norge endret seg lite de siste kvartaler. Vi er inne i en periode med svakere vekst etter den sterke oppgangen. Det forventes at lønns- og prisveksten vil avta og komme ned mot den stigningstakten eurolandene sikter mot. Veksten i fastlandsøkonomien vil bli lavere enn trendveksten, dvs. den veksten som legges til grunn, både i år og neste år. Norges Bank peker på at utviklingen i fastlandsøkonomien i løpet av 2001 vil være på vei tilbake til den forventete. Vi vil nærme oss EU landene og deres inflasjonsøkning. Utlandet: Usikkerheten knyttet til utviklingen i verdensøkonomien har avtatt. Utsiktene er nå lysere enn for få måneder siden. Krisen i Asia synes å bli mer kortvarig enn tidligere antatt, det er tegn til ny oppgang. Utviklingen i Japan gir også grunn til en viss optimisme. Den europeiske sentralbanken ESB økte i begynnelsen av november styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Renteøkningen var ventet, og ble positivt mottatt i det europeiske aksjemarkedet. Fare for inflasjonspress var årsaken til rentehevingen. Det har i den senere tiden vært mye uro i finansmarkedene i enkelte av landene i Latin- Amerika. Likevel tyder utviklingen hittil i år på at det økonomiske tilbakeslaget for regionen sett under ett kan bli mindre markert enn tidligere antatt. Det er tegn til dempet økonomisk vekst i USA. 1.1 Rentesituasjonen Oktober måned ga som vanlig aksjemarkedet et usikkert preg men medførte ikke ytterligere fare for økt inflasjon og høyere renter. I slutten av november og inngangen av desember kan vi konstatere at den svake utviklingen i euroen har sendt norske renter oppover. Samtidig med dette har norske kroner styrket seg betraktelig mot euroen og ligger i skrivende stund på kr 8,09,- den sterkeste noteringen siden juli. Pengemarkedsrenten har steget noe, til rundt 5,94% siden Norges Bank senket rentene i september. Det er usikkerheten rundt årtusenskifte som er den utløsende faktor. Hittil i år har Norges Bank redusert sine renter overfor bankene ved fem anledninger, med i alt 2,5 prosentpoeng. Sannsynligheten for ytterligere rentenedgang er fortsatt større enn for at det blir en økning. Usikkerheten rundt årtusenskifte bidrar til at pengemarkedsrenten ikke går ytterligere ned i Lange renter er i skrivende stund såvidt høyere enn de korte rentene. Rentenivået på tiåringen S 468 ligger på 6,16% pr. 30. November mens 3 måneders NIBOR ligger samme dato på 5,92%.

3 Markedsrapport nr. 4/99 side 3 Lange og korte renter Inflasjon 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 10 års statsobl. 3-mnds nibor 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjonen fra 1975, her vist ved årlig %-vise endring i KPI. Tall for1999og 2000 er anslag. Kilde: SSB Kilde: DnB Markeds Arbeidsledighet 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Realrente «Realrente» definerer vi som differansen mellom lang stat og utviklingen i KPI ( inflasjon). Tall for 1999 er dagens lange stat og prisutvikling siste rullerende 12-månedersperiode. Kilde: SSB 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon Hovedutfordringen i den økonomiske politikken er å få pris- og kostnadsveksten ned på samme nivå som hos våre handelspartnere. Dette er nødvendig for å opprettholde høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, samt unngå en særnorsk høy rente i årene framover. Det er knyttet usikkerhet til anslagene for den økonomiske utviklingen. Det er vanskelig å forutsi virkningene av nedgangen i utbyggingsaktiviteten i petroleumssektoren. I tillegg er norsk økonomi utsatt for endringer i internasjonal økonomi og - ikke minst - oljeprisen. Konsumprisindeksen steg med 0,5% fra 15. September til 15. oktober i år - hovedårsak,: dyrere elektrisitet for husholdningene. Fra oktober i fjor til oktober i år har KPI steget med 2,5%. Arbeidsmarkedet har hittil i år vært preget av en svak utvikling. Det forventes en liten økning av helt ledige i år 2000 mot Arbeidsledigheten ihht. SSB arbeidskraftundersøkelse anslås på denne bakgrunn å bli under 3,5% i 1999 og i underkant av 4 % i Arbeidsledigheten vil kunne øke svakt fra 1999 til 2000, men det vil fortsatt være mangel på arbeidskraft i mange sektorer. Arbeidsledigheten i Norge vil fortsatt være svært lav sammenliknet med andre land. Etter høy lønnsvekst i 1998, er veksttakten i lønningene i 1999 vesentlig lavere. Med moderate tillegg også neste år vil prisstigningen trolig avta som igjen vil medføre stagnasjon i antall arbeidsledige. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Kilde: SSB, 1999 og 2000 er anslag

4 Markedsrapport nr. 4/99 side Aksjemarkedet / olje / handel Totalindeksen ligger på nivå 1291 hvilket er ca. 4,1% over nivået ved utgangen av 3. kvartal. Totalindeksen har steget med 38,3% siden årsskifte. I skrivende stund er brent spot over 26 dollar.pr. fat, prisen har ikke vært høyere siden Gulfkrigen i Oljeprisen har nesten tredoblet seg på ett år siden bunnoteringen på 9 dollar i desember Det forventes at oljelagrene vil fortsette å reduseres slik at oljeprisen vil holde seg godt over 20 dollar fatet. Gjennomsnittlig oljepris hittil i år er 17 dollar eller 135 kroner fatet. Statsbudsjettet forutsetter en oljepris på 110 kroner fatet. Økningen i oljeprisen gir Norge merinntekter på anslagsvis 25 milliarder i EIA, som er en del av det amerikanske Energidepartementet, regner med økt etterspørsel etter olje på nærmere 50 % innen Forventet oljepris vil da ligge over 36 dollar fatet. Målt i dagens penger vil dette tilsi en oljepris på i overkant av 22 dollar pr fat. Overskuddet på handelsbalansen i oktober ble på 9,9 milliarder. Sammenlignet med i fjor var overskuddet på handelsbalansen for samme måned 1,2 milliarder. Tradisjonell eksport har økt med ca. 8% og importen er ca. 6,3% lavere sammenlignet med samme periode i fjor 1.5 De børsnoterte eiendomsselskapene Våre børsnoterte eiendomsselskaper viser en svak utvikling og videre nedgang signaliseres. Det usikre rentemarkedet innvirker på E- selskapene. Linstow ASA tas av børs. Det er da kun tre eiendomsselskaper igjen - Olav Thon Eiendom, Steen & Strøm og Avantor. Gjennom 1999 har eiendomsselskapene hatt en prising som ikke reflekterer de underliggende verdier som ligger i selskapene.

5 Markedsrapport nr. 4/99 side 5 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt De som husker siste nedgang i eiendomsmarkedet vil nok si at markedet i dag ikke er betegnende med det markedet vi opplevde den gang. Markedet har nå vært over toppen det i 1½år. Etter høsten 1998 har vi hatt ett marked som tidvis har pekt mer nedover enn oppover. Inngangen til 1999 var preget av usikkerhet. «Usikkerheten» forsvant, rentenivået sank, børsen tok seg opp igjen og oljeprisene steg. Man så på markedet med nye øyne. Siste kvartal av dette årtusen har vært særdeles aktivt. Det er færre større aktører på jakt etter lokaler. Dette er naturlig da mange er ferdigflyttet og sitter med lange leiekontrakter. Markedet for sentrumsnære kontorarealer opp til m² er aktivt. Leietakere har lengere beslutningstid, det «shoppes» mer rundt før endelig avgjørelse tas og vi merker pruting på pris. Ledigheten i dagens marked blir i stor grad påvirket av «bufferledighet». Dette er det bedrifter leier for mye for å møte fremtidige vekst. Veksttakten blir for mange lavere enn tidligere antatt. Bufferarealene blir derfor leid ut for en kortere periode - og ofte til en lavere pris enn markedet. Dette er med på å nedjustere markedsleiene. Sverige er nå på vei inn i de hete eiendomstider som Norge opplevde i 1997 og halve Ledigheten begynner å krype mot null og prisene på kontorlokaler i de «hotteste» områdene har steget fra kr ,- pr. m² til rundt kr ,- pr. m². Bolig Det er flere store prosjekter under bygging og ytterligere boligprosjekter står i kø: Pilestredet Park ligger 2 år etter skjema, forsinkelsene ved det nye Rikshospitalet får følger for utbyggingen. Totalt blir det plass til ca boliger. OBOS og Veidekke har kjøpt alle eiendommene til Norges varemesse på Skøyen. Overtakelse i Det vil kreves omregulering av området for å kunne igangsette boligbygging. Antall nye boliger planlagt,: ca ca. 117 attraktive boliger skal bygges over det gamle jernbanesporet bak gamle vestbanen. De første boligene skal stå innflyttingsklare om to år. Økern: ny kommunedelplan der anbefaling om å rydde opp og gjøre plass til 5000 nye boliger. Store krav til infrastruktur. Waldemars Hage beliggende ned mot Akerselven, ca. 550 boliger. Planforslag inne til behandling. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard. Ny husleielov trer i kraft fra I den nye loven er det langt større avtalefrihet i næringsforhold. Dette vil stille større krav til leiekontraktene. Nåværende husleielov vil fortsatt gjelde for tidsbegrensede kontrakter som blir inngått før årsskiftet. Lite eller ingen bevegelse i lager - og kombinertmarkedet. Få store brukere har beveget seg. På investorsiden er det god aktivitet. En del investorer posisjonere seg for neste oppgang. Disse eiendommene skal helst ligge sentralt i Oslo, ha gode leietakere med mer enn 5 år igjen av leiekontrakten. Nettoavkastningskravet på disse investeringene er ca. 9%. Det rapporteres om meget gode tider for syndikering av eiendom. Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler i den følgende beskrivelse.

6 Markedsrapport nr. 4/99 side Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Området rundt sentralstasjonen er i en positiv utvikling med sine nyoppførte bygg. Leieprisnivået for lokaler med «prime lokasjon» rundt sentralbanestasjonen prises opp mot nivået for de mest attraktive eiendommene i den vestlige korridor. Det er stor forskjell på etterspørsel og prisnivå på eksisterende bebyggelse og nytt. Olav Thon gruppen melder om god interesse i Stenersgaten 2. Det har nettopp tegnet 2 leiekontrakter à 300 m² i tårnet. Nivå fra kr til kr 2.500,- pr. m²/år for toppen. Toppetasjen i Stenersgaten må betegnes som prestisjelokaler. Norske Liv melder om inngått leiekontrakt i Munchsgate 5 b med Oslo kommune, Barne og Familieetaten. Eiendommen er på totalt m² og kommunen tar m² av disse. Leienivå er ca. kr ,- pr. m²/år i ferdig tilpassede lokaler. Lengden på leieperioden er 10 år. Posten Norge har bud fra Linstow på Posthuskvartalet bestående av Dronningensgate 15, Kirkegaten 20 og Tollbugaten 17 i kvadraturen. Budet skal ligge i størrelsesorden 286 mill. Total eiendomsmasse er m². Det jobbes med utleie av m² i Oslo City som ledigstilles 1 kvartal Det meldes om flere store interessenter. Leieantydning opp mot 1.650,- pr. m²/år. Det er nylig inngått leiekontrakt i Storgaten 11 på nivå kr ,- pr. m²/år. Utleier er Vital. Telenorkvartalet, det såkalte «U-2 kvartalet» som er bestående av Universitesgaten, Keysersgate 13/15 og Munchsgate 4 har vært i markedet siden oktober/november Det kan nå meldes om både norske og utenlandske grupperinger som viser interesse for eiendommene. Markedsverdi er vurdert til MNOK 600. De senere år er Youngstorget, Arbeidersamfunnets plass og Torggata oppjustert. Etter kommunestyrets vedtak høsten 1999 om å erstatte bebyggelse som er uhensiktsmessig å rehabilitere, ser man en opprusting av denne delen av byen. Ny giv i debatten om senketunnel under Bjørvika. Høyre Byrådet er nå åpne for å spleise med staten for å få til senketunnelen og dermed frigjøre arealer på land. Tunnelen er svært viktig for området, ikke bare for Operaen som er planlagt, men også for tomteverdiene i Bjørvika - men det er ennå langt frem. Tall fra byporten viser at etter bare 9 måneders drift kan man vise til en gjennomsnittlig omsetning på kr ,- pr. m². Byporten åpnet 11 mars Stortingsgaten 2 er solgt. Bygget er på drøye m² og er solgt for mnok 90,5.iflg. Finansavisen. Thiis - bygget i Vika har 450 m² kontor ledig. Leienivå opp mot kr ,- pr. m²/år forventes. Megler er i dialog med interessenter. Megler melder om inngått leiekontrakt på 400 m² kontor i Håkon VII`s gate på nivå kr ,- pr. m²/år. Det er planlagt 116 små og store leiligheter på «Strupen» i Vika som ligger over den gamle jernbanetraseen på Ruseløkka. For leiepriser Oslo sentrum henviser vi tilkapittel Leieprisanslag Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Området preges av stabile priser god aktivitet og lav ledighet. Butikklokaler i Hegdehaugsveien/Bogstadveien opprettholder sin posisjon som mest attraktive handlegate i Norge. Stadige utsettelser av det nye Rikshospitalet får følger for utbygging av boliger på gamle Rikshospital tomta. Igangsetting kan tidligst skje sommeren Det er tegnet kontrakter i Parkveien - gammel bygård - renovert - størrelsesorden kr ,- pr. m².

7 Markedsrapport nr. 4/99 side 7 I Norske liv bygget i Drammensveien er 2/3-deler fylt med nye leietakere - utleiet til nivå kr ,- pr. m²/år. De beste arealene gjenstår - ca m². Det forventes leienivå i størrelsesorden kr ,- pr. m²/år. Oslo indre vest, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Ingen store endringer i dette området. Liten etterspørsel fra store leietakere, men det er adskillig større aktivitet å spore blant mindre leietakere. Faktorer som gunstige leiebetingelser og sentral beliggenhet i forhold til sentrum gjør området attraktivt. Både St.Hanshaugen og spesielt Grûnerløkka opprettholder sin posisjon som et populært boområde. God interesse og innledende forhandlinger om tomten Statsbygg selger i Jess Carlsens kvartalet nederst i Maridalsveien. Tomten er på 4,2 dekar og har en forventet salgspris på MNOK Oslo indre nord, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Kontorlokaler på Ensjø konkurrerer med mer populære Helsfyr/Bryn - det tegnes kontrakter på kr ,- kvadratmeteren - i eldre bygg med god standard beliggende mot bilbyen. Vil vi på sikt se området Ensjø «gro» sammen med Helsfyr? I Lodalen har Norex Group store planer for utviklingen av det gamle Kværneranlegget. Byggeprosjektet går over flere trinn, hvor første trinn omfatter utvikling av m². Det er planlagt opplevelse senter, konferansesenter, hotell, utvikling av m² kontor, samt bygging av to boligblokker, hver på 20 etg. samt lavblokker. Utviklingen av Tøyen kulturpark er en av de største enkeltprosjektene i oppgraderingen av Oslo øst i regi av Oslo kommune. Dette innebærer en omfattende revitalisering av det 400 mål store tomteområdet rundt Tøyen. Oslo indre øst, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. En bydel med stort potensiale og mye ubebygd areal langs europaveien. Den dagen alle forutsetninger er på plass for det nye Bjørvika vil dette område bli en naturlig del av fjordbyen. Store områder vil bli omskapt til boligog næringsformål. Oslo indre syd, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Som beskrevet i forrige markedsrapport har vi merket et prisfall i dette området. Det gis tilbakemeldinger om at Lysaker er «vanskeligere» enn Skøyen. Det er spesielt i ytre vest vi merker at etterspørselen har avtatt. Hovedårsak; bufferledighet.

8 Markedsrapport nr. 4/99 side 8 Granfoss Næringspark har så og si ingen ledighet. Det er ca. 70 leietakere i næringsparken og det tegnes stadig nye leiekontrakter på mindre og større leieforhold. I nybygget tegnes det kontrakter i størrelsesorden kr ,- pr. m²/år. I eksisterende næringspark ligger nivået på kr ,- pr. m²/år. Utbyggingen av Smedstaddammen følger den vedtatte fremdriftsplan og alle tre byggene skal ferdigstilles i løpet av 3. kvartal Ca. ¾deler av bygningsmassen er nå utleid eller solgt. Coca-Cola Company legger ned sitt kontor på Lysaker fra januar Det antas at m² frigis. I det nye Tjernsmyr næringspark skal det bygges ca m² fordelt på 10 bygningskropper med mellombygg i glass. Prosjektet har 3 byggetrinn. Første trinn igangsettes nå, og er utleid til Software Innovation ASA. Antatt leieprisnivå ligger i størrelsesorden kr ,-pr. m². Gjensidige NOR har utarbeidet en omfattende plan for Finatomten i Strandveien 30/40. Området består i dag av to eiendommer på tilsammen 22,5 dekar. Gjensidige legger opp til 2 alternativer i sitt bebyggelse program, fordelt på fire enkeltstående bygg på til sammen m² eller enn mer variert bystruktur inneholdende m². Byggestart er planlagt primo Leienivå bør ligge i overkant av kr 1.900,- pr. m². Statens vegvesen skal bygge ny rundkjøring ved Skøyen stasjon og utvide Drammensveien på begge sider av jernbanestasjonen. Antatt ferdig juni Eiendomsspar og Thrane-Steen planlegger utbygging på Skøyen. Totalt er eiendommen på 15 mål og har et utbyggingspotensiale på kvadratmeter inkludert nåværende bebyggelse på m². Oslo ytre vest, kontorer med god standard 3 kv kvartal Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Avantor har inngått kontrakt med United Pan- Europe Comminications Norge om å bygge nytt hovedkontor for selskapet i Nydalen. Her vil ca nye m² gi Avantor MNOK 16,8 pr. år i leieinntekter. Leienivået ligger i størrelsesorden kr ,- pr. m²/år. I tillegg har dataselskapet EDB signert for leie av hele byggetrinn 1 og deler av B2 i Gullhaug Torg m² kontor langs Akerselven på Sagene er utleid for kr 1.200,-pr. m²/år Nye budsjettsprekker for det nye Rikshospitalet. Regjeringen bevilger ytterligere 370 mill. Ny kostnadsramme kan kommer over 5,7 mrd. Siste melding om ferdigstillelse er satt til sommeren Oslo ytre nord, kontorer med god standard 3 kv kvartal Ytre nord Nydalen Telenors nye bygg på Fornebu blir Norges største kontorbygg, hele kvadratmeter, og vil romme 6000 arbeidsplasser når det står ferdig i Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker.

9 Markedsrapport nr. 4/99 side Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Aksen Ole Deviks vei - Alnabru - Furuset kan by på større kontorarealer, konkurransedyktige leiepriser. Bryn er området i øst som utfordrer Lysaker og Skøyen. God tilgjengelighet og lavere leier får flere og flere bedrifter til å rette sine øyne østover. De større eiendomsaktørene på Bryn oppnår leiepriser opp mot kr ,- pr. m²/år. Det er gitt grønt lys for utbygging av ett nytt industribygg på Alnabru. Bensinstasjon, lager og industribygg i fire etasjer skal oppføres i Breivollveien 31, tvers over Smart Club. Utbyggingen vil medføre nye biler i døgnet, en trafikkøkning på hele ti prosent. I lager og kombinertmarkdet registreres det mindre trykk på etterspørselssiden. Prisene har flatet ut og markedet er i balanse. Vi forventer ingen stor leieprisjustering i dette segmentet. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 3 kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd, kontorer med god standard 3. kv kvartal Øvrige Stor-Oslo Gardermo- effekten har gjort seg klart synlig det siste året. Tettstedene rundt vår hovedflyplass, særlig Jessheim, har hatt en kraftig oppgang i boligprisene. Derimot sliter hotellnæringen på Gardermoen med dårlig belegg. Gjensidige Nor eiendom har kjøpt Sandvika torg. Total eiendomsmasse er m² eiendom og m² garasjeannlegg. På sikt skal det bygges ut m² slik at Sandvika Torg får en størrelse på m². På sikt skal det bygges m² leiligheter, m² næringsarealer og m² parkeringsarealer. Linstow utvikler Erteløkka som ligger ved avkjøringen fra E18 til Asker Sentrum i tilknytning til Scandic Hotell. Prosjektet er på ca kvm, og vil bestå av boliger, kontorer, noe forretningsareal og parkeringshus. 75 av 90 leiligheter i prosjektet er solgt, og den første boligblokken ferdigstilles nå. Linstow er videre i forhandlinger om salg av kontorarealene. Dersom dette bortfaller, leies lokalene ut. Utover parkering til boligene er det ca. 300 parkeringsplasser i prosjektet som skal leies ut Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Liten bevegelse i markedet for leie av kontor, lager og kombinerteiendommer i dette området. På sikt vil næringsmarkedet bli mer spennende. Bedre veiløsninger mot sentrum og lettere tilgjengelighet til Gardermoen vil gi området en økt merverdi. Linstow utvikler Philips-byggene på Ryen. På Skullerud frigis store kontorarealer den dagen Telenor flytter til Fornebu. Leienivået for dette området ligger noe lavt - men har et potensiale når området er ferdigutviklet.

10 Markedsrapport nr. 4/99 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 4. kvartal kontorlokaler i Oslo-området området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.289,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.644,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 3. kvartal 4. kvartal Endringer siden: kv.99 A: Prestisje lokaler: % 44 % 0 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 46 % 0 % C: Høy standard, indre sone: % 53 % 0 % D: Ordinære lokaler % 64 % 0 % E: Umoderne lokaler % 67 % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 71 % 0 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 4. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 3. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 4. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 3/ m² m² m² 5000 m² 3. kv kv kv kv kv kv kv kv. 99 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

11 Markedsrapport nr. 4/99 side 11 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

12 Markedsrapport nr. 4/99 side De største eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 4. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 48. Totalt teller listen 22 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 4. KVARTAL 1999): Selskap (alfabetisk) Bto. Leie pr. år (mill. kr) Endring fra 3.99 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 3.99 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 3.99 Andenæs Eiendom AS 71, ,7 Aspelin-Ramm gruppen AS 163, ,4-0,2 Avantor ASA 283,0 11, ,5 0,3 Borg eiendomsselskap AS 1) 39, ,0-0,0 EAB Eiendom AS 117, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 477,5 9, ,0 - Fabritius Eiendom AS 74,6 0, ,2-0,2 Gjensidige NOR 921,7 11, ,0 - KLP Eiendom AS 597,1 4, ,0 - Kristiania Eiendomsforvaltning AS 55,5 6, ,6-0,7 Linstow ASA 340,0 15, ,6-0,2 Mustad Eiendom AS 85,0 29, ,0 0,7 Norske Liv AS 192,8-0, ,4-0,1 OBOS Forretningsbygg AS 193,4 13, ,0-0,3 Olav Thon gruppen 1 125, ,0 - Pecunia AS 30, ,7 - Steen & Strøm ASA 1) 460, ,0 - Storebrand Eiendom 810,0 20, ,3-0,2 Trondheim Næringsbygg AS 91, Veidekke ASA 1) 2) 37, ,0 - Vital Eiendomsforvaltning AS Vital Forsikring ASA 474,0 20, ,8 Den norske Bank ASA 161, VÅR Bank og Forsikring 202, ,9 - SUM 7 004, ,27 Gjennomsnitt 6,07 1) Ikke mottatt tall - benyttet forrige kjente tall 2) Veidekke har mest lager med lav leie i eksisterende bygg, men mange eiendommer under utvikling. 3) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning ca m² innleide lokaler for DnB

13 Markedsrapport nr. 4/99 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Her er oversikten over eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Gjensidige NOR kr ) Storebrand Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 3/99: 1) Mustad Eiendom AS + kr ) Vital Eiendomsforvaltn. + kr ) Storebrand Eiendom + kr Størst ut fra areal: 1) Gjensidige NOR Eiendom m² 2) Olav Thon Gruppen m² 3) Storebrand Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Pecunia AS 14,7 år 2) Norske Liv AS 10,4 år 3) Eiendomsspar AS/Victoria AS 8,0 år 3) KLP Eiendom AS 8,0 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Pecunia AS kr ,- pr m² 2) Olav Thon Gruppen kr ,- pr m² 3) Eiendomsspar/Victoria kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Veidekke ASA kr 434,- pr m² 2) Kristiania Eiend.forv. AS kr 569,- pr m² 3) Borg Eiendomsselskap AS kr 639,- pr m² * Leieinntekt pr m²/år representerer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). 4.0 Oppsummering Konjunkturer: Etter sterk oppgang i Norge er vi nå inne i en periode med svakere vekst. Konjukturoppgangen i fastlandsøkonomien flater ut. Inflasjonen har vært høyere enn ventet, årsaken er først og fremst høyere elektrisitetspriser. Arbeidsledigheten øker noe, mens det fortsatt er mangel på kvalifisert arbeidskraft i visse bransjer. Oljeprisen har nesten tredoblet seg siden bunnoteringen i desember 1998 til $26 pr fat. Usikkerheten knyttet til utviklingen i verdensøkonomien har avtatt - det er stor optimisme i EU - veksten er i ferd med å ta seg betydelig opp. Eiendom: Leieprisene har ikke falt eller steget siste kvartal. Leietakerne «shopper» mer i markedet før endelig beslutning tas. Det registrerte leiefallet påvirkes i stor grad av at bufferledighet leies ut noe rimeligere på korte kontrakter. Det er gode tider for syndikering av eiendom. Investorer posisjonerer seg for fremtidig oppgang. Markedet for salg av eiendom er godt.

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen 30.11.2011 Innholdsfortegnelse Fra Vulkan til Vulkan Status på Leiemarkedet Volum signering & utløp Ledighet Eksempler fra utleiemarkedet

Detaljer