Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 10 3.De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 NÆRINGS- EIENDOM: 4/99 4.Oppsummering 13 5.Presentasjon av meglerne i NNM. 15 NNM på internett Leiekalkulator finner riktig leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 4/99 side 2 Innledning Norge inne i en vekstpause Fortsatt stabile eiendomspriser? Dette er hva ekspertene strides om. Noen spår økt ledighet i kontormarkedet grunnet b.la null vekst i sysselsettingen. Andre tror ikke på noen stor ledighet i tiden fremover. Bakgrunnen for disse påstandene er troen på at utbudet av lokaler ikke vil være stort større en etterspørselen. Toppen er nådd for denne gang, den ble nådd 2- kv.-98. Vi har vært over toppen i 1½år. Når kan vi forvente å se en ny oppgang? Leietakerne i dagens markedet «shopper» mer fordi de har ett langt større tilbud i visse delmarkeder nå enn før. Det er lenger mellom de store leiekontraktene - men i segmentet for mindre brukere av kontoreiendom oppleves en god aktivitet. Neste markedsrapport nr. 1/2000 kommer medio mars. 1. Økonomiske rammebetingelser Norge: Nasjonalregnskapet underbygger bildet av at konjunkturoppgangen i fastlandsøkonomien er over. Etter en jevn vekst de siste 5-6 år har BNP for fastlands - Norge endret seg lite de siste kvartaler. Vi er inne i en periode med svakere vekst etter den sterke oppgangen. Det forventes at lønns- og prisveksten vil avta og komme ned mot den stigningstakten eurolandene sikter mot. Veksten i fastlandsøkonomien vil bli lavere enn trendveksten, dvs. den veksten som legges til grunn, både i år og neste år. Norges Bank peker på at utviklingen i fastlandsøkonomien i løpet av 2001 vil være på vei tilbake til den forventete. Vi vil nærme oss EU landene og deres inflasjonsøkning. Utlandet: Usikkerheten knyttet til utviklingen i verdensøkonomien har avtatt. Utsiktene er nå lysere enn for få måneder siden. Krisen i Asia synes å bli mer kortvarig enn tidligere antatt, det er tegn til ny oppgang. Utviklingen i Japan gir også grunn til en viss optimisme. Den europeiske sentralbanken ESB økte i begynnelsen av november styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Renteøkningen var ventet, og ble positivt mottatt i det europeiske aksjemarkedet. Fare for inflasjonspress var årsaken til rentehevingen. Det har i den senere tiden vært mye uro i finansmarkedene i enkelte av landene i Latin- Amerika. Likevel tyder utviklingen hittil i år på at det økonomiske tilbakeslaget for regionen sett under ett kan bli mindre markert enn tidligere antatt. Det er tegn til dempet økonomisk vekst i USA. 1.1 Rentesituasjonen Oktober måned ga som vanlig aksjemarkedet et usikkert preg men medførte ikke ytterligere fare for økt inflasjon og høyere renter. I slutten av november og inngangen av desember kan vi konstatere at den svake utviklingen i euroen har sendt norske renter oppover. Samtidig med dette har norske kroner styrket seg betraktelig mot euroen og ligger i skrivende stund på kr 8,09,- den sterkeste noteringen siden juli. Pengemarkedsrenten har steget noe, til rundt 5,94% siden Norges Bank senket rentene i september. Det er usikkerheten rundt årtusenskifte som er den utløsende faktor. Hittil i år har Norges Bank redusert sine renter overfor bankene ved fem anledninger, med i alt 2,5 prosentpoeng. Sannsynligheten for ytterligere rentenedgang er fortsatt større enn for at det blir en økning. Usikkerheten rundt årtusenskifte bidrar til at pengemarkedsrenten ikke går ytterligere ned i Lange renter er i skrivende stund såvidt høyere enn de korte rentene. Rentenivået på tiåringen S 468 ligger på 6,16% pr. 30. November mens 3 måneders NIBOR ligger samme dato på 5,92%.

3 Markedsrapport nr. 4/99 side 3 Lange og korte renter Inflasjon 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 10 års statsobl. 3-mnds nibor 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjonen fra 1975, her vist ved årlig %-vise endring i KPI. Tall for1999og 2000 er anslag. Kilde: SSB Kilde: DnB Markeds Arbeidsledighet 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Realrente «Realrente» definerer vi som differansen mellom lang stat og utviklingen i KPI ( inflasjon). Tall for 1999 er dagens lange stat og prisutvikling siste rullerende 12-månedersperiode. Kilde: SSB 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon Hovedutfordringen i den økonomiske politikken er å få pris- og kostnadsveksten ned på samme nivå som hos våre handelspartnere. Dette er nødvendig for å opprettholde høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, samt unngå en særnorsk høy rente i årene framover. Det er knyttet usikkerhet til anslagene for den økonomiske utviklingen. Det er vanskelig å forutsi virkningene av nedgangen i utbyggingsaktiviteten i petroleumssektoren. I tillegg er norsk økonomi utsatt for endringer i internasjonal økonomi og - ikke minst - oljeprisen. Konsumprisindeksen steg med 0,5% fra 15. September til 15. oktober i år - hovedårsak,: dyrere elektrisitet for husholdningene. Fra oktober i fjor til oktober i år har KPI steget med 2,5%. Arbeidsmarkedet har hittil i år vært preget av en svak utvikling. Det forventes en liten økning av helt ledige i år 2000 mot Arbeidsledigheten ihht. SSB arbeidskraftundersøkelse anslås på denne bakgrunn å bli under 3,5% i 1999 og i underkant av 4 % i Arbeidsledigheten vil kunne øke svakt fra 1999 til 2000, men det vil fortsatt være mangel på arbeidskraft i mange sektorer. Arbeidsledigheten i Norge vil fortsatt være svært lav sammenliknet med andre land. Etter høy lønnsvekst i 1998, er veksttakten i lønningene i 1999 vesentlig lavere. Med moderate tillegg også neste år vil prisstigningen trolig avta som igjen vil medføre stagnasjon i antall arbeidsledige. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Kilde: SSB, 1999 og 2000 er anslag

4 Markedsrapport nr. 4/99 side Aksjemarkedet / olje / handel Totalindeksen ligger på nivå 1291 hvilket er ca. 4,1% over nivået ved utgangen av 3. kvartal. Totalindeksen har steget med 38,3% siden årsskifte. I skrivende stund er brent spot over 26 dollar.pr. fat, prisen har ikke vært høyere siden Gulfkrigen i Oljeprisen har nesten tredoblet seg på ett år siden bunnoteringen på 9 dollar i desember Det forventes at oljelagrene vil fortsette å reduseres slik at oljeprisen vil holde seg godt over 20 dollar fatet. Gjennomsnittlig oljepris hittil i år er 17 dollar eller 135 kroner fatet. Statsbudsjettet forutsetter en oljepris på 110 kroner fatet. Økningen i oljeprisen gir Norge merinntekter på anslagsvis 25 milliarder i EIA, som er en del av det amerikanske Energidepartementet, regner med økt etterspørsel etter olje på nærmere 50 % innen Forventet oljepris vil da ligge over 36 dollar fatet. Målt i dagens penger vil dette tilsi en oljepris på i overkant av 22 dollar pr fat. Overskuddet på handelsbalansen i oktober ble på 9,9 milliarder. Sammenlignet med i fjor var overskuddet på handelsbalansen for samme måned 1,2 milliarder. Tradisjonell eksport har økt med ca. 8% og importen er ca. 6,3% lavere sammenlignet med samme periode i fjor 1.5 De børsnoterte eiendomsselskapene Våre børsnoterte eiendomsselskaper viser en svak utvikling og videre nedgang signaliseres. Det usikre rentemarkedet innvirker på E- selskapene. Linstow ASA tas av børs. Det er da kun tre eiendomsselskaper igjen - Olav Thon Eiendom, Steen & Strøm og Avantor. Gjennom 1999 har eiendomsselskapene hatt en prising som ikke reflekterer de underliggende verdier som ligger i selskapene.

5 Markedsrapport nr. 4/99 side 5 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt De som husker siste nedgang i eiendomsmarkedet vil nok si at markedet i dag ikke er betegnende med det markedet vi opplevde den gang. Markedet har nå vært over toppen det i 1½år. Etter høsten 1998 har vi hatt ett marked som tidvis har pekt mer nedover enn oppover. Inngangen til 1999 var preget av usikkerhet. «Usikkerheten» forsvant, rentenivået sank, børsen tok seg opp igjen og oljeprisene steg. Man så på markedet med nye øyne. Siste kvartal av dette årtusen har vært særdeles aktivt. Det er færre større aktører på jakt etter lokaler. Dette er naturlig da mange er ferdigflyttet og sitter med lange leiekontrakter. Markedet for sentrumsnære kontorarealer opp til m² er aktivt. Leietakere har lengere beslutningstid, det «shoppes» mer rundt før endelig avgjørelse tas og vi merker pruting på pris. Ledigheten i dagens marked blir i stor grad påvirket av «bufferledighet». Dette er det bedrifter leier for mye for å møte fremtidige vekst. Veksttakten blir for mange lavere enn tidligere antatt. Bufferarealene blir derfor leid ut for en kortere periode - og ofte til en lavere pris enn markedet. Dette er med på å nedjustere markedsleiene. Sverige er nå på vei inn i de hete eiendomstider som Norge opplevde i 1997 og halve Ledigheten begynner å krype mot null og prisene på kontorlokaler i de «hotteste» områdene har steget fra kr ,- pr. m² til rundt kr ,- pr. m². Bolig Det er flere store prosjekter under bygging og ytterligere boligprosjekter står i kø: Pilestredet Park ligger 2 år etter skjema, forsinkelsene ved det nye Rikshospitalet får følger for utbyggingen. Totalt blir det plass til ca boliger. OBOS og Veidekke har kjøpt alle eiendommene til Norges varemesse på Skøyen. Overtakelse i Det vil kreves omregulering av området for å kunne igangsette boligbygging. Antall nye boliger planlagt,: ca ca. 117 attraktive boliger skal bygges over det gamle jernbanesporet bak gamle vestbanen. De første boligene skal stå innflyttingsklare om to år. Økern: ny kommunedelplan der anbefaling om å rydde opp og gjøre plass til 5000 nye boliger. Store krav til infrastruktur. Waldemars Hage beliggende ned mot Akerselven, ca. 550 boliger. Planforslag inne til behandling. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard. Ny husleielov trer i kraft fra I den nye loven er det langt større avtalefrihet i næringsforhold. Dette vil stille større krav til leiekontraktene. Nåværende husleielov vil fortsatt gjelde for tidsbegrensede kontrakter som blir inngått før årsskiftet. Lite eller ingen bevegelse i lager - og kombinertmarkedet. Få store brukere har beveget seg. På investorsiden er det god aktivitet. En del investorer posisjonere seg for neste oppgang. Disse eiendommene skal helst ligge sentralt i Oslo, ha gode leietakere med mer enn 5 år igjen av leiekontrakten. Nettoavkastningskravet på disse investeringene er ca. 9%. Det rapporteres om meget gode tider for syndikering av eiendom. Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler i den følgende beskrivelse.

6 Markedsrapport nr. 4/99 side Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Området rundt sentralstasjonen er i en positiv utvikling med sine nyoppførte bygg. Leieprisnivået for lokaler med «prime lokasjon» rundt sentralbanestasjonen prises opp mot nivået for de mest attraktive eiendommene i den vestlige korridor. Det er stor forskjell på etterspørsel og prisnivå på eksisterende bebyggelse og nytt. Olav Thon gruppen melder om god interesse i Stenersgaten 2. Det har nettopp tegnet 2 leiekontrakter à 300 m² i tårnet. Nivå fra kr til kr 2.500,- pr. m²/år for toppen. Toppetasjen i Stenersgaten må betegnes som prestisjelokaler. Norske Liv melder om inngått leiekontrakt i Munchsgate 5 b med Oslo kommune, Barne og Familieetaten. Eiendommen er på totalt m² og kommunen tar m² av disse. Leienivå er ca. kr ,- pr. m²/år i ferdig tilpassede lokaler. Lengden på leieperioden er 10 år. Posten Norge har bud fra Linstow på Posthuskvartalet bestående av Dronningensgate 15, Kirkegaten 20 og Tollbugaten 17 i kvadraturen. Budet skal ligge i størrelsesorden 286 mill. Total eiendomsmasse er m². Det jobbes med utleie av m² i Oslo City som ledigstilles 1 kvartal Det meldes om flere store interessenter. Leieantydning opp mot 1.650,- pr. m²/år. Det er nylig inngått leiekontrakt i Storgaten 11 på nivå kr ,- pr. m²/år. Utleier er Vital. Telenorkvartalet, det såkalte «U-2 kvartalet» som er bestående av Universitesgaten, Keysersgate 13/15 og Munchsgate 4 har vært i markedet siden oktober/november Det kan nå meldes om både norske og utenlandske grupperinger som viser interesse for eiendommene. Markedsverdi er vurdert til MNOK 600. De senere år er Youngstorget, Arbeidersamfunnets plass og Torggata oppjustert. Etter kommunestyrets vedtak høsten 1999 om å erstatte bebyggelse som er uhensiktsmessig å rehabilitere, ser man en opprusting av denne delen av byen. Ny giv i debatten om senketunnel under Bjørvika. Høyre Byrådet er nå åpne for å spleise med staten for å få til senketunnelen og dermed frigjøre arealer på land. Tunnelen er svært viktig for området, ikke bare for Operaen som er planlagt, men også for tomteverdiene i Bjørvika - men det er ennå langt frem. Tall fra byporten viser at etter bare 9 måneders drift kan man vise til en gjennomsnittlig omsetning på kr ,- pr. m². Byporten åpnet 11 mars Stortingsgaten 2 er solgt. Bygget er på drøye m² og er solgt for mnok 90,5.iflg. Finansavisen. Thiis - bygget i Vika har 450 m² kontor ledig. Leienivå opp mot kr ,- pr. m²/år forventes. Megler er i dialog med interessenter. Megler melder om inngått leiekontrakt på 400 m² kontor i Håkon VII`s gate på nivå kr ,- pr. m²/år. Det er planlagt 116 små og store leiligheter på «Strupen» i Vika som ligger over den gamle jernbanetraseen på Ruseløkka. For leiepriser Oslo sentrum henviser vi tilkapittel Leieprisanslag Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Området preges av stabile priser god aktivitet og lav ledighet. Butikklokaler i Hegdehaugsveien/Bogstadveien opprettholder sin posisjon som mest attraktive handlegate i Norge. Stadige utsettelser av det nye Rikshospitalet får følger for utbygging av boliger på gamle Rikshospital tomta. Igangsetting kan tidligst skje sommeren Det er tegnet kontrakter i Parkveien - gammel bygård - renovert - størrelsesorden kr ,- pr. m².

7 Markedsrapport nr. 4/99 side 7 I Norske liv bygget i Drammensveien er 2/3-deler fylt med nye leietakere - utleiet til nivå kr ,- pr. m²/år. De beste arealene gjenstår - ca m². Det forventes leienivå i størrelsesorden kr ,- pr. m²/år. Oslo indre vest, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Ingen store endringer i dette området. Liten etterspørsel fra store leietakere, men det er adskillig større aktivitet å spore blant mindre leietakere. Faktorer som gunstige leiebetingelser og sentral beliggenhet i forhold til sentrum gjør området attraktivt. Både St.Hanshaugen og spesielt Grûnerløkka opprettholder sin posisjon som et populært boområde. God interesse og innledende forhandlinger om tomten Statsbygg selger i Jess Carlsens kvartalet nederst i Maridalsveien. Tomten er på 4,2 dekar og har en forventet salgspris på MNOK Oslo indre nord, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Kontorlokaler på Ensjø konkurrerer med mer populære Helsfyr/Bryn - det tegnes kontrakter på kr ,- kvadratmeteren - i eldre bygg med god standard beliggende mot bilbyen. Vil vi på sikt se området Ensjø «gro» sammen med Helsfyr? I Lodalen har Norex Group store planer for utviklingen av det gamle Kværneranlegget. Byggeprosjektet går over flere trinn, hvor første trinn omfatter utvikling av m². Det er planlagt opplevelse senter, konferansesenter, hotell, utvikling av m² kontor, samt bygging av to boligblokker, hver på 20 etg. samt lavblokker. Utviklingen av Tøyen kulturpark er en av de største enkeltprosjektene i oppgraderingen av Oslo øst i regi av Oslo kommune. Dette innebærer en omfattende revitalisering av det 400 mål store tomteområdet rundt Tøyen. Oslo indre øst, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. En bydel med stort potensiale og mye ubebygd areal langs europaveien. Den dagen alle forutsetninger er på plass for det nye Bjørvika vil dette område bli en naturlig del av fjordbyen. Store områder vil bli omskapt til boligog næringsformål. Oslo indre syd, kontorer med god standard 3. kv kvartal Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Som beskrevet i forrige markedsrapport har vi merket et prisfall i dette området. Det gis tilbakemeldinger om at Lysaker er «vanskeligere» enn Skøyen. Det er spesielt i ytre vest vi merker at etterspørselen har avtatt. Hovedårsak; bufferledighet.

8 Markedsrapport nr. 4/99 side 8 Granfoss Næringspark har så og si ingen ledighet. Det er ca. 70 leietakere i næringsparken og det tegnes stadig nye leiekontrakter på mindre og større leieforhold. I nybygget tegnes det kontrakter i størrelsesorden kr ,- pr. m²/år. I eksisterende næringspark ligger nivået på kr ,- pr. m²/år. Utbyggingen av Smedstaddammen følger den vedtatte fremdriftsplan og alle tre byggene skal ferdigstilles i løpet av 3. kvartal Ca. ¾deler av bygningsmassen er nå utleid eller solgt. Coca-Cola Company legger ned sitt kontor på Lysaker fra januar Det antas at m² frigis. I det nye Tjernsmyr næringspark skal det bygges ca m² fordelt på 10 bygningskropper med mellombygg i glass. Prosjektet har 3 byggetrinn. Første trinn igangsettes nå, og er utleid til Software Innovation ASA. Antatt leieprisnivå ligger i størrelsesorden kr ,-pr. m². Gjensidige NOR har utarbeidet en omfattende plan for Finatomten i Strandveien 30/40. Området består i dag av to eiendommer på tilsammen 22,5 dekar. Gjensidige legger opp til 2 alternativer i sitt bebyggelse program, fordelt på fire enkeltstående bygg på til sammen m² eller enn mer variert bystruktur inneholdende m². Byggestart er planlagt primo Leienivå bør ligge i overkant av kr 1.900,- pr. m². Statens vegvesen skal bygge ny rundkjøring ved Skøyen stasjon og utvide Drammensveien på begge sider av jernbanestasjonen. Antatt ferdig juni Eiendomsspar og Thrane-Steen planlegger utbygging på Skøyen. Totalt er eiendommen på 15 mål og har et utbyggingspotensiale på kvadratmeter inkludert nåværende bebyggelse på m². Oslo ytre vest, kontorer med god standard 3 kv kvartal Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Avantor har inngått kontrakt med United Pan- Europe Comminications Norge om å bygge nytt hovedkontor for selskapet i Nydalen. Her vil ca nye m² gi Avantor MNOK 16,8 pr. år i leieinntekter. Leienivået ligger i størrelsesorden kr ,- pr. m²/år. I tillegg har dataselskapet EDB signert for leie av hele byggetrinn 1 og deler av B2 i Gullhaug Torg m² kontor langs Akerselven på Sagene er utleid for kr 1.200,-pr. m²/år Nye budsjettsprekker for det nye Rikshospitalet. Regjeringen bevilger ytterligere 370 mill. Ny kostnadsramme kan kommer over 5,7 mrd. Siste melding om ferdigstillelse er satt til sommeren Oslo ytre nord, kontorer med god standard 3 kv kvartal Ytre nord Nydalen Telenors nye bygg på Fornebu blir Norges største kontorbygg, hele kvadratmeter, og vil romme 6000 arbeidsplasser når det står ferdig i Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker.

9 Markedsrapport nr. 4/99 side Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Aksen Ole Deviks vei - Alnabru - Furuset kan by på større kontorarealer, konkurransedyktige leiepriser. Bryn er området i øst som utfordrer Lysaker og Skøyen. God tilgjengelighet og lavere leier får flere og flere bedrifter til å rette sine øyne østover. De større eiendomsaktørene på Bryn oppnår leiepriser opp mot kr ,- pr. m²/år. Det er gitt grønt lys for utbygging av ett nytt industribygg på Alnabru. Bensinstasjon, lager og industribygg i fire etasjer skal oppføres i Breivollveien 31, tvers over Smart Club. Utbyggingen vil medføre nye biler i døgnet, en trafikkøkning på hele ti prosent. I lager og kombinertmarkdet registreres det mindre trykk på etterspørselssiden. Prisene har flatet ut og markedet er i balanse. Vi forventer ingen stor leieprisjustering i dette segmentet. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 3 kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd, kontorer med god standard 3. kv kvartal Øvrige Stor-Oslo Gardermo- effekten har gjort seg klart synlig det siste året. Tettstedene rundt vår hovedflyplass, særlig Jessheim, har hatt en kraftig oppgang i boligprisene. Derimot sliter hotellnæringen på Gardermoen med dårlig belegg. Gjensidige Nor eiendom har kjøpt Sandvika torg. Total eiendomsmasse er m² eiendom og m² garasjeannlegg. På sikt skal det bygges ut m² slik at Sandvika Torg får en størrelse på m². På sikt skal det bygges m² leiligheter, m² næringsarealer og m² parkeringsarealer. Linstow utvikler Erteløkka som ligger ved avkjøringen fra E18 til Asker Sentrum i tilknytning til Scandic Hotell. Prosjektet er på ca kvm, og vil bestå av boliger, kontorer, noe forretningsareal og parkeringshus. 75 av 90 leiligheter i prosjektet er solgt, og den første boligblokken ferdigstilles nå. Linstow er videre i forhandlinger om salg av kontorarealene. Dersom dette bortfaller, leies lokalene ut. Utover parkering til boligene er det ca. 300 parkeringsplasser i prosjektet som skal leies ut Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Liten bevegelse i markedet for leie av kontor, lager og kombinerteiendommer i dette området. På sikt vil næringsmarkedet bli mer spennende. Bedre veiløsninger mot sentrum og lettere tilgjengelighet til Gardermoen vil gi området en økt merverdi. Linstow utvikler Philips-byggene på Ryen. På Skullerud frigis store kontorarealer den dagen Telenor flytter til Fornebu. Leienivået for dette området ligger noe lavt - men har et potensiale når området er ferdigutviklet.

10 Markedsrapport nr. 4/99 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 4. kvartal kontorlokaler i Oslo-området området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.289,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.644,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 3. kvartal 4. kvartal Endringer siden: kv.99 A: Prestisje lokaler: % 44 % 0 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 46 % 0 % C: Høy standard, indre sone: % 53 % 0 % D: Ordinære lokaler % 64 % 0 % E: Umoderne lokaler % 67 % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 71 % 0 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 4. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 3. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 4. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 3/ m² m² m² 5000 m² 3. kv kv kv kv kv kv kv kv. 99 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

11 Markedsrapport nr. 4/99 side 11 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

12 Markedsrapport nr. 4/99 side De største eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 4. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 48. Totalt teller listen 22 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 4. KVARTAL 1999): Selskap (alfabetisk) Bto. Leie pr. år (mill. kr) Endring fra 3.99 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 3.99 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 3.99 Andenæs Eiendom AS 71, ,7 Aspelin-Ramm gruppen AS 163, ,4-0,2 Avantor ASA 283,0 11, ,5 0,3 Borg eiendomsselskap AS 1) 39, ,0-0,0 EAB Eiendom AS 117, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 477,5 9, ,0 - Fabritius Eiendom AS 74,6 0, ,2-0,2 Gjensidige NOR 921,7 11, ,0 - KLP Eiendom AS 597,1 4, ,0 - Kristiania Eiendomsforvaltning AS 55,5 6, ,6-0,7 Linstow ASA 340,0 15, ,6-0,2 Mustad Eiendom AS 85,0 29, ,0 0,7 Norske Liv AS 192,8-0, ,4-0,1 OBOS Forretningsbygg AS 193,4 13, ,0-0,3 Olav Thon gruppen 1 125, ,0 - Pecunia AS 30, ,7 - Steen & Strøm ASA 1) 460, ,0 - Storebrand Eiendom 810,0 20, ,3-0,2 Trondheim Næringsbygg AS 91, Veidekke ASA 1) 2) 37, ,0 - Vital Eiendomsforvaltning AS Vital Forsikring ASA 474,0 20, ,8 Den norske Bank ASA 161, VÅR Bank og Forsikring 202, ,9 - SUM 7 004, ,27 Gjennomsnitt 6,07 1) Ikke mottatt tall - benyttet forrige kjente tall 2) Veidekke har mest lager med lav leie i eksisterende bygg, men mange eiendommer under utvikling. 3) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning ca m² innleide lokaler for DnB

13 Markedsrapport nr. 4/99 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Her er oversikten over eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Gjensidige NOR kr ) Storebrand Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 3/99: 1) Mustad Eiendom AS + kr ) Vital Eiendomsforvaltn. + kr ) Storebrand Eiendom + kr Størst ut fra areal: 1) Gjensidige NOR Eiendom m² 2) Olav Thon Gruppen m² 3) Storebrand Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Pecunia AS 14,7 år 2) Norske Liv AS 10,4 år 3) Eiendomsspar AS/Victoria AS 8,0 år 3) KLP Eiendom AS 8,0 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Pecunia AS kr ,- pr m² 2) Olav Thon Gruppen kr ,- pr m² 3) Eiendomsspar/Victoria kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Veidekke ASA kr 434,- pr m² 2) Kristiania Eiend.forv. AS kr 569,- pr m² 3) Borg Eiendomsselskap AS kr 639,- pr m² * Leieinntekt pr m²/år representerer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). 4.0 Oppsummering Konjunkturer: Etter sterk oppgang i Norge er vi nå inne i en periode med svakere vekst. Konjukturoppgangen i fastlandsøkonomien flater ut. Inflasjonen har vært høyere enn ventet, årsaken er først og fremst høyere elektrisitetspriser. Arbeidsledigheten øker noe, mens det fortsatt er mangel på kvalifisert arbeidskraft i visse bransjer. Oljeprisen har nesten tredoblet seg siden bunnoteringen i desember 1998 til $26 pr fat. Usikkerheten knyttet til utviklingen i verdensøkonomien har avtatt - det er stor optimisme i EU - veksten er i ferd med å ta seg betydelig opp. Eiendom: Leieprisene har ikke falt eller steget siste kvartal. Leietakerne «shopper» mer i markedet før endelig beslutning tas. Det registrerte leiefallet påvirkes i stor grad av at bufferledighet leies ut noe rimeligere på korte kontrakter. Det er gode tider for syndikering av eiendom. Investorer posisjonerer seg for fremtidig oppgang. Markedet for salg av eiendom er godt.

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer