NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998"

Transkript

1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 5 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager.. 10 NÆRINGS- EIENDOM: 4. KVARTAL De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene 14 4.Oppsummering 14 5.Presentasjon av meglerne i NNM. 15 NNM på internett Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 4/98 side 2 Innledning Vedvarende usikkerhet? Etter kraftig fall på Børsen i høst har vi registrert bunn noteringer helt ned mot 760- tallet. Imidlertid så vi lysninger i markedet da totalindeksen krøp over tallet 1. november. Dette vedvarte ikke. Få dager senere falt indeksen under poeng igjen. Ultimo 1998 har markedet «stabilisert» seg noe. Totalindeksen har holdt seg på 900- tallet. Fra årstopp på 1422 til bunn på 760 prøver mange i dag å selge inn ny gullalder. Oljeprisen har fortsatt å rase mot nye bunnrekorder. Prisen på brent har i skrivende stund vært under 10 dollar tallet fatet. Noteringen er den laveste på over 12 år. Den lave oljeprisen rammer olje- og offshore selskapene hardt. Aktiviteten går ned, overskuddet forsvinner og aksjekursene stuper. Med vedvarende lave oljepriser har vi trolig bare sett begynnelsen på nedturen i denne sektoren. På tross av nedgangen som rammet markedet hardt i høst, ser det ut til at aktørene har tilpasset seg situasjonen og planlegger fra nytt ståsted. Pessimistene spår en form for berg- og dalbane i norsk økonomi i tiden som kommer. Generelt har prisene i boligsektor sunket relativt lite, mens omsetningssvikten er opptil 35%. Dog presiseres det fra bransjen at beliggenhet er mer avgjørende enn noen gang. Det er få næringseiendommer som er omsatt siste tid. Eiendommene som er solgt har oppnådd lavere priser en hva som var mulig å oppnå før sommeren. Regjeringskrisen er over etter at Høyre og Fremskrittspartiet støttet regjeringen i budsjettforhandlingene. Budsjettet er i havn. Konjunkturavgiften er ikke vedtatt. Høykonjekturen i byggesektoren har allerede passert toppen og en slik avgift ville kun ha bidratt til å forsterke en konjunktur i nedgang. Markedsrapport nr. 1/99 kommer i primo mars. 1. Økonomiske rammebetingelser Etter høstens kostbare fastkurspolitikk er det fremdeles turbulens og usikkerhet som preger den norske økonomien. Kronen holder stadig svak kurs mot ECU-indeksen. Den kraftige renteøkningen vi opplevde i høst har ført til vedvarende høy rente. Sparebanken NOR har forutsatt at rentenivået gradvis senkes gjennom året, med totalt 3 prosent. Da får vi 0,1 prosent vekst, eller i praksis nullvekst, for fastlands-norge, sier sjefsøkonom Furunes i Sparebanken NOR Finansminister Gudmund Restad har uttalt at han ikke er sikker på at renten vil falle dersom oljeprisen holder seg lav. Uttalelsene fra Restad ble opplevd som negative, fordi markedet har diskontert en rentenedgang. 116,00 114,00 112,00 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 100,00 uke 27 uke 31 Kilde: Sp.b. NOR NOK/ECU - kursutvikling på NOK uke 35 uke 39 uke 43 uke 47 Den 2. desember gikk alle impulser mot det norske markedet. Vi opplevde oljeras, kronesvekkelse, rentehopp og internasjonale børsfall som skapte en spiral av dårlige nyheter for norske aksjer. Totalindeksen falt med 3,4 prosent. Tross dette klarte Oslo Børs seg godt, etter at andre europeiske børser falt 3-5 prosent. Effekten av oljeprisfallet kom derimot klart til syne i renteog valuta markedet. Kronen svekket seg betraktelig og den korte renten spratt opp 15 punkter til 8,17 prosent. Ekspertene antydet et nytt «bear marked» etter at Dow Jones - indeksen samme dag falt mer enn den hadde gjort på to måneder. Det pekes på flere forhold som ligger bak presset mot norske kroner inneværende år, og den lave prisen de to siste kvartalene. Usikkerheten rundt videre utvikling av finanspolitikken er trukket frem som en høyst mulig forklaring, men er senere redusert i.o.m. budsjettforlik mellom regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet. Det mest synlige utslaget, nemlig det sterke fallet i oljeprisen, har bidratt til en relativt usikker

3 Markedsrapport nr. 4/98 side 3 utvikling. Nedgang av volumet av olje- og gasseksport er også sterkt medvirkende. Lange og korte renter Mange ser likevel positivt på utviklingen. Meninger fra økonomieksperter er delte, men mange tror på sterkere krone i Rentedifferansen overfor euro er altfor høy i dagens marked. Man kan ikke se bort fra at de lave oljeprisene holder seg i Markedet tror imidlertid på svak oppgang i prisene gjennom neste år. Produksjonsøkning for olje og gass, svakere innenlandsk etterspørsel og lavere vekst i importprisene tilsier at Norge igjen vil få overskudd på driftsbalansen neste år. Dette anses som en viktig betingelse for styrkingen av kronen og rentenedgangen gjennom ,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, års statsobl. 3-mnds nibor Rentesituasjonen Kilde: Sp.b. NOR Mens pengepolitikken gjennom de siste fem årene og frem til og med 1. kvartal i år, gjennomgående har virket ekspansivt, har politikken i 2., 3. og 4. kvartal bidratt til å dempe veksten i norsk økonomi. For å møte det tiltakende presset mot norske kroner, økte Norges Bank sine signalrenter ovenfor bankene med hele 4,5 prosentpoeng fra slutten av mars og frem til midten av september. Noe vi i forrige rapport beskrev som meget negativt for eiendomsmarkedet. 3 måneders renten har siden slutten av august stort sett holdt seg i underkant av 8 prosent, vel 3,5 prosentpoeng over den tilsvarende ECU-renten. Finansinstitusjonenes utlåns- og innskuddsrenter har fulgt utviklingen i pengemarkedsrenten med et lite etterslep, og gjennomsnittlig utlånsrente i private finansinstitusjoner gikk opp fra om lag 6,6 prosent, ved utgangen av 2. kvartal i år til 9,4 prosent ved utgangen av 3. kvartal. 10 års renten var pr på 5,31%, noe som er en svak oppgang fra forrige rapport. Tremåneders NIBOR ligger på 7,92 % pr % 6 % 4 % 2 % 0 % Realrente «Realrente» definerer vi som differansen mellom lang stat og utviklingen i KPI minus inflasjon. Kilde: SSB og DnB Tall for 1998 er hittil i år. 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon Utviklingen i husholdningenes etterspørsel har gjennom de siste fire år gitt betydelige impulser til veksten i norsk økonomi. Sterk oppgang i husholdningenes varekjøp i 2. og 3. kvartal. Avtagende i 3. kvartal. Moderat nedgang av anskaffelse av bilkjøp både i 3.- og 4. kvartal. Utviklingen i detaljomsetningen peker også i retning av utflating og nedgang på slutten av året. Likevel ligger husholdningenes forbruk an til å øke med nærmere 4 prosent på årsbasis, dvs. litt mer enn i Konsumprisveksten har holdt seg lav i 1998 og ser nå ut til å ville bli på 2,2-2,3 prosent, dvs. noe lavere enn i 1997.

4 Markedsrapport nr. 4/98 side 4 Utflatingen- og hittil relative nedgangen, må sees i lys av den sterke renteoppgangen gjennom den siste tiden. Renteoppgangen vil også bidra til å bremse den sterke utviklingen og veksten vi har hatt på boligprisene de siste fem år. Prisene har falt noe, omsetningssvikten er opptil 35%. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %- vise endring i KPI. Tall for 1998 er anslag. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet Økt arbeidsløshet neste år? Uten utsikter til produksjonsvekst i 1999 vil sysselsettingsveksten stoppe opp, både utførte timeverk og antall sysselsatte vil kunne gå ned neste år. Med et svakere arbeidsmarked vil også tilbudet av arbeidskraft avta merkbart, men arbeidsløsheten vil antakelig begynne å øke allerede i begynnelsen av neste år. Vanligvis vil et slikt omslag bringe ledigheten raskere opp enn den nedgangen en opplevde under høykonjunkturen. Mye tyder på at ledigheten blir høyere enn i Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvor mye ledigheten evt. vil øke neste år. Dette avhenger bl.a. hvor produksjonsnedgangen rammer hardest. Rammer den f. eks byggebransjen sterkt, hvor innslaget av utenlandsk arbeidskraft er stor, kan det tenkes at dette fører til at den utenlandske arbeidskraften sies opp først, slik at nedgangen i mindre grad påvirker observert ledighet i Norge. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Kilde: SSB 1998 er anslag Bank/finans/ forsikring Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Fusjonen mellom Fokus Bank, Postbanken, og Kredittkassen gikk i vasken. Fremtiden vil nok bære preg av flere, større og mindre, fusjoner og at flere av disse kan være nært forestående. Også store utenlandske banker, på tvers av kontinentene, fusjoneres. 1.5 Aksjemarkedet/ olje/handel Turbulensen fortsetter på Oslo Børs. I løpet av de siste uker, ultimo november/primo desember, har markedet den ene uken falt 100 poeng for så å stige 100 poeng. Det siste først og fremst forårsaket av et lite grep med den amerikanske renten. Perioden har som helhet endt med en liten oppgang. Fremtiden vil vise om vår indeks på 760 var den endelige bunnen i denne omgang. Årsaken til at markedet øyner håp fikk vi fra USA. Den amerikanske sentralbanken satte renten ned med en kvart prosent, og det amerikanske markedet, representert ved den toneangivende indeksen Dow Jones, reagerte øyeblikkelig opp 4,1 prosent. Her hjemme løftet markedet seg øyeblikkelig fem prosent, og oppgangen fortsatte siste uken i november.

5 Markedsrapport nr. 4/98 side 5 På den annen side stiller man spørsmål om USA skal merke virkningen av en asiatisk, europeisk - og sør-amerikansk børs, som har falt som en sten. Dow-Jones har det siste året bare falt fra 9300 til 8300 etter den siste oppgangen ultimo november. Børsene i resten av verden har falt både 30- og 40 prosent fra toppen i vår. Norge lå an til å bli den femte dårligste børsen i verden i en av de siste oversiktene. Når vi tenker tilbake til årstoppen her hjemme med totalindeks på 1422, var det stort sett bred enighet om at markedet skulle videre opp. Da markedet falt til 760, var alle meglere og analytikere opptatt av å fremheve den lave risikoen. 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene I forrige markedsrapport skrev vi om eiendomsaksjene fall i august/september. Etter siste tids utvikling på børs og en stadig svakere kronekurs opprettholder eiendomsaksjene sin svake posisjon i markedet og er lavt priset. De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs fra 1996 til nå Indeks jan-96 mar-96 mai-96 aug-96 okt-96 jan-97 mar-97 jun-97 aug-97 okt-97 jan-98 mar-98 jun-98 aug-98 okt-98 Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks Oversikten viser utviklingen på Oslo børs totalt og for de fire eiendomsselskapene fra og frem til Kilde: Finansavisen (Oslo børs)

6 Markedsrapport nr. 4/98 side 6 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt I forrige markedsrapport beskrev vi klare tegn til tilpasning i eiendomsmarkedet. Vi konstaterer at eiendomsmarkedet er påvirket og at den korte renten har vært stabil på et nivå som er 3- til 4% høyere enn medio På bakgrunn av dette har beslutningsvegringen tildels vært vedvarende, vedrørende eiendomskjøp. Markedets utvikling imøtesees med spenning. Eiendomsaktører har innsett nedgang i markedet og på mange måter tilpasset seg dette. Vi anser tilpasningen som positivt for fortsettelsen. Det har i perioden vært en utflatende trend og færre inngåtte kontrakter. Våre spådommer vedrørende endringer i eiendomsmarkedet har vært riktige, på bakgrunn av nye rammebetingelser som følge av renteendringer og konjunkturskifte. Vi opplever at leietakere har vært avventende og at det også her er inngått færre kontrakter. Av denne grunn føler vi det var riktig å nedjustere leieprisene i 3. kvartal Eiendomsinvestorene setter større krav og er mer forsiktig med investeringene, også sett i forhold til konjunkturtoppen. Flere av de største eiendomsbesitterne nyter godt av at de tidligere har bundet renten, sett i relasjon til dagens nivå. Så langt ser ikke renteøkningen ut til å ha noen innvirkning og nevneverdig effekt på boligprisene. Antall omsetninger har derimot vist markant nedgang. Kilde; NBBL, 3. kvartal Dette belyser åpenbart folks dempende lyst til bolighandel. Det er enkelte steder i Oslo registrert inntil 30% lavere omsetningsaktivitet enn samme periode i fjor. Vi nevnte i forrige rapport at kredittilsynet kritiserer bankene for slepphendt utlånspolitikk. Hver tredje boligkjøper har mer enn 80% finansiering på sin bolig. Vi aner at noen tåler dette mindre enn andre Aner vi et etterslep med problemer av dette? Vi føler at lager-/kombinertmarkedet er i samme gate som kontormarkedet. Vi erfarer lengre beslutningsperiode enn medio 1998 og det stilles enda større krav til god beliggenhet, jfr. uttalelse om kontormarkedet. Vi har i en periode opplevet en viss stillstand i dette segmentet. Fremdeles forhandler utleiere med leietakere om kontrakter på 7-10 år. Vi aner at trenden er i ferd med å endre seg og at prisforskjellen på kontrakter ned mot 5 år er mindre. NCC Eeg-Henriksen satser på nye forretningsområder, og har opprettet datterselskapet NCC Eeg-Henriksen Industri AS. Ved årsskiftet etableres i tillegg NCC Eeg-Henriksen Bolig AS. NCC Eeg-Henriksen er svært opptatt av god spisskompetanse på hvert område og har store ambisjoner om å bli blant de markedsledende innen bolig i Norge. Prosjekterte, godkjente yrkesbygg: Til og med 3. kvartal 1998 ble det godkjent m² nye prosjekter. Dette er 38% mer enn igangsatt areal. Markedsutviklingen vurderes nå fortløpende og mer inngående, og prosjekter utsettes eller skrinlegges i større utstrekning underveis. Byggevolum 1998: I 1. kvartal 1998 ble det igangsatt kvm yrkesbygg, 4 % flere enn i samme kvartal året før, hvilket kunne indikere en fortsatt sterk vekst. I løpet av første halvår ble det igangsatt m² og ved utgangen av 3. kvartal m², en reduksjon på hhv. 8- og 11% mot tilsvarende periode året før. En fremskrivning av resten av året gir m² igangsatte yrkesbygg for Etter Rikshospitalet og Gardermoen prosjektet er det lite av storprosjekter som kan holde igangsettingen oppe. Igangsetting av nye forretningsbygg antas derimot fortsatt å holde seg på et høyere nivå. Kilde: HolteProsjekt Markedsdata Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Telenor kvartalet, bestående av eiendommene Universitetsgaten 2, Keysersgate og Munchsgate 4, har vært ute i markedet for salg. Selger melder om interesse fra flere aktører, men ingen konkrete kjøpere p.t. Debatten rundt utviklingen i Bjørvika fortsetter.

7 Markedsrapport nr. 4/98 side 7 Samferdselsminister Odd Einar Dørum uttaler i en artikkel at det er idioti å gjøre sentrum om til en lagerplass. Han tenker da spesifikt på Bjørvika. Oslo havnevesen la nylig frem strategiplan for utvikling av Fillipstad og Bjørvika. Konklusjonen er frigjøring til bolig, næring og rekreasjon. Havneaktivitetene er planlagt til østsiden, mellom Sørenga og Ormsund. I samme anledning som Staten vegvesen la frem planer for en senketunell i Bjørvika uttalte de at «Bjørvika er byens styggeste sted». Med en senketunell på 930 meter kan man om 6-7 år se et nytt bybilde i Bjørvika og Oslo frestå som en fjordby med et pulserende liv bestående av boliger, næring, kultur og rekreasjon. Planen går til høring i disse dager og skal avsluttes 29 januar Vi gleder oss til resultatet. I april starter arbeidene som skal omgjøre Oslo S. til en lys og moderne stasjonsbygning. Ansiktsløftingen er priset til 142 millioner kroner. En lenge etterlengtet utvidelse av Tinghuset kan bli stanset av politikerne. Plan- og bygningsetaten sier nei til ombygging av nabobygget til Tinghuset. Byporten ved sentralstasjonen rapporteres å være i rute. Bygget forventes ferdigstillet april/mai Stasbygg anser sin andel av eiendommen i Byporten som fullt utleiet. Kontrakt er ikke endelig underskrevet. Det opplyses fra Statsbygg at det handler om en stor leietaker av arealene på m². Leienivået ligger rundt 1.850,- pr. m²/år. ventilasjonsanlegg og tilpasses den enkelte leietaker. De er ikke i dialog med enhetlig bruker. Leienivået er i størrelsesorden kr ,- pr m²/år. Majorstua og særlig Bogstadveien holder fortsatt sin posisjon som svært attraktiv handlegate. Leienivå mellom kr ,- og kr ,- pr. kvm/år oppnås i dagens marked. Boligmeglere på Majorstuen og Frogner melder om fortsatt gode priser, men omsetningssvikt. Vi tror dette er meget betegnende generelt for boligmarkedet. Oslo indre vest, kontorer med god standard 3 kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Vår beskrivelse av Grunerløkka i forrige rapport, med rekordrask utvikling, viser seg å forsterke seg ytterligere. Siste tids mediaomtale viser sjokkpriser av næringslokaler. Utleiere av forretningslokaler i området ser potensiale i den positive tilveksten og øker husleien med opptil 200%! Prisen for sentralt beliggende salgslokaler utbys for kr ,- pr. kvm/år. Oslo sentrum, kontorer 3 kv kvartal A. Prestisje B. Attr. bel C. God. std Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Norske Liv sitt gamle hovedkontor på Solli Plass, ca kvm, har vært til salgs i markedet. Norske Liv utvikler nå eiendommen med henblikk på utleie og melder om dialog med diverse interessenter av varierende størrelse. Bygget vil fullstendig rehabiliteres med bl.a. nytt Oslo indre nord, kontorer med god standard 3 kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen NCC-Eeg Henriksen har kjøpt Christian Krohgs gate 32. Kværner har solgt industrieiendommen i Lodalen for kr. 325 millioner til Norex. Kværner var nær ved å selge eiendommen før sommeren for bud godt over kr. 500 millioner. Renteøkningen i sommer førte til nok et stort tap for Kværner.

8 Markedsrapport nr. 4/98 side 8 Oslo indre øst, kontorer med god standard 3 kv kvartal Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Fabritius oppfører kvm kombinert bygg for Hakon gruppen i Ski næringskorridor. Dette skal fremleies. Oslo indre syd, kontorer med god standard 3 kv kvartal kvartal Bygget er på kvm og vil gi ca arbeidsplasser. Ferdigstillelse er beregnet til 2. kvartal NCC-Eeg Henriksen Eiendom arbeider i disse dager med utleie av Vollsveien Atrium. Bygget oppføres med m² og går over 5 etasjer. Bygget er klart for innflytting primo juni Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 3 kv kvartal 1998 Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Gjensidige eiendom har gjort «årets» tomtekjøp ved å kapre Fina tomtene. De satser videre på Lysaker, og Fina tomtene gir disposisjonsrett til et areal på ca. 20 mål med egen kai mot fjorden. Bygget Gjensidige Eiendom har for oppføring i Strandveien 15 er til eget bruk. Forretningsbygget er i alt m². Bygget ferdigstilles høsten Fortsatt press på Skøyen og Lysaker, relativt god etterspørsel begge steder, og dermed liten ledighet. Linstow Eiendom opplyser at arbeidet med utleie av Smestad dammen er i sluttfasen. Linstow opplyser også om god aktivitet og aksept på prisforlangende av utleieobjekter på Aker Brygge, Ibsen kvartalet og Fyrstikkalleèn. Mustad Eiendom as er godt igang med nytt hovedkontor for Aker Maritime. Bygget er på kvm kontor og vil gi ca. 750 arbeidsplasser. Ferdigstillelse siste kvartal I forrige rapport skrev vi at nye Rikshospitalet blir utsatt i opptil tolv måneder. Ny dato for ferdigstillelse er 31. mars Omfattende testing og kvalitetssikring av sykehuset vil starte langt tidligere enn dette. Statsråd tiet om kjempesprekk med overskridelser på kr. 490 millioner på Rikshospitalets nye bygg. Det paradoksale var at statsråden visste om kjempesprekken mens finansdebatten pågikk i Stortinget. Gjensidige Eiendom har kjøpt eiendommen Sandakerveien 99 B i Oslo. Tomten er ca. 14 mål med stort utbyggingspotensiale. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 3 kv kvartal 1998 Ytre nord Nydalen Videre er byggestart for Statskraft`s nye hovedkontor

9 Markedsrapport nr. 4/98 side Oslo ytre øst Oslo ytre syd Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. 26. november åpnet IKEA på Furuset med stor bravadur. Alt tegner til at også denne avdelingen skal bli svært så vellykket.ikea`s satsning i dette området har allerede medført at tilslektede miljøer ser positivt på satsing i samme område. IKEA bidrar også til høyere leieprisnivå for omkringliggende eiendommer. For gode lokaler, hhv. lager og forretning-/og salgslokaler, vil man oppleve priser opp mot kr. 800,-/900,- pr. kvm/år for tilpasset lager og kr ,-/1.200,- for gode forretning-/og salgslokaler. Industrifinans Næringseiendom har inngått kjøpsavtale med finansieringsforbehold på Pecunia eiendommene på Bryn for samlet kr. 370,3 mill, forutsatt en inntekt på eiendommen for 1999 på kr. 30,7 mill. Finansieringsforbeholdet gjelder frem til 17 desember. Eiendommene har en samlet eiendomsmasse på ca kvm. I lagermarkedet opplever man et tilfang av ledige lokaler som følge av at større logistikkbedrifter har etablert lagerenheter i Oslo`s randsone. Tilbud og etterspørsel etter lagerlokaler er fortsatt godt balansert. Prisnivået for denne type lokaler står i et sundt forhold til dagens byggekostnader, og vi forventer ingen vesentlig leieprisreduksjon i dette segmentet før arealledigheten øker. Selv om man ikke har registrert noen prisreduksjon for lager-/og produksjonsmarkedet aner vi en tedens til at leietaker stiller strengere krav til tilpasninger og standard. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 3 kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Møller Eiendom har fått godkjent oppføring av inntil m² næringsbygg på Ryen. Møller opplyser at full utbygging kan gi et sted mellom 900 og arbeidsplasser. Møller bil Eiendom ønsker å bygge ut Ryen med nytt bilanlegg og kontor. I tråd med dette er det fortsatt meget stor interesse for tomter langs næringskorridor syd. Hovedkontoret til Philips Norge A/S som ligger på Ryen ble lagt ut for salg tidlig i høst. Selger melder om stor interesse for eiendommen og at salgsprosessen er i sluttfasen. Det forventes oppnåelse av god salgspris i dagens marked. Det hevdes at prisen ligger godt over utgangs prisen på kr. 220 millioner. Gjensidige Eiendom opplyser at de har regulert sin eiendom i Lørenveien 64 for utbygging av et m² stort næringsbygg. Oslo ytre syd, kontorer god standard 3 kv kvartal Øvrige Stor-Oslo Områdene opp mot Gardermoen vil i enda større grad bli gjenstand for meget stor utvikling de kommende år. Hittil er Gardermoeffekten først og fremst rundt Gardermoen. Vinnere ellers er områdene rundt dagens og kommende togstasjoner med Lillestrøm som ledende. Trolig vil Eiendomsspar og Møller Eiendomspartner tjene godt på investeringene i Gardermoen Næringspark. Sammen med Møller Eiendomspartner har Eiendomsspar nylig inngått en opsjonsavtale verdt minst 80 millioner kroner for kjøp av ytterligere 700 mål i området.

10 Markedsrapport nr. 4/98 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 4. kvartal kontorlokaler i Oslo området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.290,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.647,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 3.kvartal 4.kvartal Endringer siden: kv.98 A: Prestisje lokaler: % 47 % -2 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 46 % 0 % C: Høy standard, indre sone: % 53 % 0 % D: Ordinære lokaler % 64 % 0 % E: Umoderne lokaler % 67 % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 71 % 0 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 4. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 3. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 4. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport m² m² m² 5000 m² 3. kv kv kv kv kv kv kv kv. 98 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

11 Markedsrapport nr. 4/98 side 11 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

12 Markedsrapport nr. 4/98 side 12 Leieprisutvikling fra 1988 til 1998 Alle tall pr. 4. kvartal Leie pr m²/åt A B C kv 98 F E D A: Prestige lokaler, beste beliggenhet B: Meget sentrale lokaler, god standard C: Sentrale lokaler, tidsmessige D: Ordinære, lokaler E: Eldre, sentrale, men utidsmessige lokaler F: Eldre, urasjonelle lokaler.

13 Markedsrapport nr. 4/98 side De største eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 4. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 51. Totalt teller listen 23 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 4. KVARTAL 1998): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 3.98 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 3.98 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 3.98 AS OBOS Forretningsbygg 176,8-5, ,7 0,1 ASA Veidekke (3) 49, ,5 - Aspelin-Ramm gruppen AS 129,6 1, ,4 - Avantor ASA 264,0 2, ,8 0,2 Borg eiendomsselskap AS 3) 76,7-3, ,7 0,8 EAB Eiendom AS (4) 112, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 433, ,8-0,2 Fabritius Eiendom AS 78,0 1, ,3 1,0 Gjensidige Eiendom (3) 559,0 6, ,3 - KLP Eiendom AS 465,8 1, ,5-0,4 Kristiania Eiendomsforvaltning AS 49,5-7, ,5 0,4 Linstow ASA 410, ,4 - Mustad Eiendom AS (3) 56, ,3 2,1 NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS (4) 34, ,2 - Norske Liv AS 219,2 5, ,2 0,2 Olav Thon gruppen (4) 1 020, ,5 - Pecunia AS (4) 37, ,2 - Vår Bank og Forsikring 165, ,0 - Steen & Strøm ASA 582,0 112, ,8 - Storebrand Eiendom 750,0 16, ,5-0,2 Vital Eiendomsforvaltning 1) Vital Forsikring 438,0 22, Den norske Bank ASA 2) 210,0-25, Wahl Eiendom AS (3) 53, ,6 - SUM ,75 Gjennomsnitt 6,11 1) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning m² innleide lokaler for DnB. 2) Ikke inkludert eiendommer under forvaltning 3) Ikke mottatt tall 4) Uendrede tall

14 Markedsrapport nr. 4/98 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Storebrand Eiendom kr ) Steen & Strøm kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 3/98: 1) Steen & Strøm + kr ) Vital Forsikring + kr ) Eiendommsspar + kr Størst negativ endring i leieinntekt fra 3/98: 1) Den norske Bank - kr ) Kristiania Eiendomsforv. - kr ) AS OBOS Forr. bygg - kr Størst ut fra areal: 1) Olav Thon Gruppen m² 2) Storebrand Eiendom m² 3) Gjensidige Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Pecunia AS 12,2 år 2) Norske Liv AS 11,2 år 3) Eiendomsspar AS/Victoria AS 7,8 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Eiendomsspar AS kr ,- pr m² 2) Pecunia AS kr ,- pr m² 3) Olav Thon Gruppen kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Kristiania Eiendomsforvaltning AS kr 463,- pr m² 2) EAB Eiendom AS kr 679,- pr m² 3) AS OBOS Forretningsbygg kr 669,- pr m² 4.0 Oppsummering Oljeprisen fortsetter å rase mot nye bunnrekorder. Prisen på brent er i skrivende stund under 10 dollar-tallet. Den laveste på over 12 år. Den lave oljeprisen rammer olje- og offshore selskapene hardt. Aktiviteten går ned, overskuddet forsvinner og aksjekursene stuper. Med vedvarende lave oljepriser har vi trolig bare sett begynnelsen på nedturen i denne sektorenrbulens og usikkerhet preger den norske og internasjonale økonomi. Mens pengepolitikken gjennom de siste fem årene og frem til og med 1. kvartal i år, gjennomgående har virket ekspansivt, har politikken i 2., 3. og 4. kvartal bidratt til å dempe veksten i norsk økonomi. Det er få næringseiendommer som er omsatt siste tid. Eiendommene som er solgt har oppnådd lavere priser en hva som var forventet før sommeren. Generelt har prisene i boligsektor sunket relativt lite, mens omsetningssvikten er opptil 35%. Dog presiseres det fra bransjen at beliggenhet er mer avgjørende enn noen gang. Konjunkturavgiften er ikke vedtatt. Høykonjekturen i byggesektoren har allerede passert toppen og en slik avgift ville kun ha bidratt til å forsterke en konjektur i nedgang. Konsumprisveksten har holdt seg lav i 1998 og ser nå ut til å ville bli på 2,2-2,3 prosent, dvs. noe lavere enn i Tremåneders NIBOR ligger på 7,92 pr * Leieinntekt pr m²/år representerer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). Dette er en endring fra tidligere rapporter, der samlet næringsareal ble lagt til grunn.

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Mange studier av «oljen i norsk økonomi» St.meld nr.

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

DnB NOR Markets prøver seg som "den lille kjemiker" CME/SSB, tirsdag 30. oktober 2007 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

DnB NOR Markets prøver seg som den lille kjemiker CME/SSB, tirsdag 30. oktober 2007 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets DnB NOR Markets prøver seg som "den lille kjemiker" CME/SSB, tirsdag Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Utgangspunkt Begrenset tid, både i forkant og til presentasjonen => Avgrense antall kjøringer

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E.

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. NAUG Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2014 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer