NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998"

Transkript

1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 5 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 10 NÆRINGS- EIENDOM: 3. KVARTAL De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene 14 4.Oppsummering Presentasjon av meglerne i NNM 16 NNM på internett Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 3/98 side 2 Innledning Norge på nedtur? renteøkning annonserte sentralbanksjefen at Norges Bank nå ville la kronen flyte. Fastkurspolitikken ble for dyr. Eiendomsmarkedet er påvirket av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i. Det forventes at boligtakstene «justeres» noe ned. Dette avhenger av, i enda større grad enn for kort tid siden, beliggenhet. Vi mener næringseiendommer vil følge samme utvikling om enn i noe mindre grad. Videre utvikling avhenger av utvikling i økonomiske rammebetingelser. Nye rammebetingelser har oppstått. I hvilken grad påvirkes markedet? 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 NOK/ECU - kursutvikling på NOK Konjunkturavgiften Regjeringen har valgt å følge opp Stortingets vedtak fra i vår, og foreslår en konjunkturavgift for nye næringsbygg. Dette på grunn av vedvarende press i bygge- og anleggssektoren. Regjeringen foreslår at avgiften settes til 5% for bygg som ferdigstilles etter Det er budsjettert med et proveny fra konjunkturavgiften i 1999 på 1,4 mrd. kroner. Avgiften skal vurderes løpende ut fra konjunktursituasjonen. Byggestatistikken viser for august en nedgang i byggingen av næringsbygg på 33% sammenlignet med august i fjor. Det vil være feilgrep av regjeringen å gjennomføre konjunkturavgift nå, fordi den bommer kraftig på konjunkturene. Vi tror en eventuell konjunkturavgift vil få negative konsekvenser for hele landet, med mulig unntak for pressområder hvor avgiften kan legges på leien. Der det ikke er rom for leieøkning, vil en rekke planlagte prosjekter bli lagt på is. Resultatet av dette vil bli ledighet i byggebransjen og store skatte- og avgiftstap for staten. Markedsrapport nr. 4/98 kommer i desember. 1. Økonomiske rammebetingelser Kostbar fastkurspolitikk. Turbulens og usikkerhet preger den norske økonomien. Etter en nokså jevn og langvarig vekstperiode er norsk økonomi inne i en krise med lav kronekurs, den laveste på 90-tallet, og renteøkning på tilsammen 4,5% de siste måneder. Mandag 24. august ga Norges Bank opp kampen for fastkurspolitikken. Etter atter en ny 100,00 uke 27 uke 29 uke 31 uke 33 uke 35 uke 37 uke 39 Tallmaterialet viser ukentlige registreringer av kronekursen mot ECU. Kilde: Sp.b. NOR Stans i virkemiddelbruken innebærer at pengemarkedsrentene ikke vil øke ytterligere. Norges Bank har sagt at renten ikke skal ytterligere opp. Når kronekursen styrker seg vil Norges Bank vil bli tvunget til å sette renten ned - men fortsatt risikopremie. Umiddelbart etter sentralbanksjefens beslutning om fri kroneflyt, opplevde investorene optimisme med oppgang på børsen. Gleden var imidlertid kortvarig, kort tid etter ble det nok en gang dramatiske kursfall, og alle idikatorer pekte nedover. Etter braklanding i norsk økonomi fant Financial Times tiden inne til å kommentere begivenheten i sin velkjente Lex spalte, med følgende kommentar: «Ta et oljerikt kongedømme, tilsett en dose slapp finanspolitikk, la det småkoke ett år med økende inflasjonspress, og du ender opp med Norges overopphetede økonomi og en valuta som svekker seg.». Lav kronekurs, kostbar fastkurs politikk og kraftig renteøkning - høykonjunkturen er åpenbart rundet toppen. Renteøkning gir konjunkturomslag. Norsk økonomi blir i tillegg påvirket av usikkerheten i Russland, Asia og Latin Amerika. De finansielle problemene i mange asiatiske land preger utviklingen i finansmarkedene. I løpet av meget kort tid har eiendomsmarkedet kjølnet. Markedet er i vakum. Selgere avventer

3 Markedsrapport nr. 3/98 side 3 situasjonen. Kjøperne er der. Vi mener dette er betegnende for situasjonen. 1.1 Rentesituasjonen Renteøkningen har vært formidabel. Ingen forutså at dette skulle komme så fort. Mange faktorer kan ha bidratt til utviklingen, men det er vanskelig å anslå de enkelte faktorenes kvantitative betydning. Eksperter tror på rentefall. Renten er nå på vei nedover; tror eksperter. En betydelig nedgang i løpet av året er sannsynlig, hvis ikke store overraskelser dukker opp Nettopp dette er viktig da renteutviklingen påvirker innenlandsk etterspørsel, og valutautviklingen har betydning for eksport- og importprisene i norske kroner, som igjen påvirker inflasjon og utenriksøkonomi. Et fall på èn prosent bør være godt innen rekkevidde; uttaler sjeføkonom Stein Reegård i LO. Norsk økonomi er i bedre balanse enn de fleste. Det er innebygget i de langsiktige forventningene. Da kan vi ikke ha et rentenivå som er 3-4% over omverdenen. Flere prognosemakere mener at mer enn èn prosent over det europeiske gjennomsnittet ikke er sannsynlig i lengden. Pengemarkedsrenten bør ned mot 6% rundt årsskiftet. Den norske kronen styrket seg noe en periode ultimo september. Dette hovedsakelig på grunn av sterkere oljepris. Kronen svekket seg imidlertid igjen kort tid etter dette, sammen med den svake utviklingen i svenske og danske kroner. I en kommentar fra en valutamegler nevnes den svake utviklingen til den svenske- og danske kronen som en grunn til at den norske kronen igjen svekkes på tross av oljepris som styrker seg. I motsatt fall hadde det sett enda verre ut. Ekspertene enes om at det de siste måneder er overdrevne utslag og at rente- og valutamarkedet etterhvert vil normalisere seg. Flere banker, bl.a. BN-Bank, NOR 24 og Kredittkassen, har satt ned renten. Det er et uttrykk for at prosessen er i gang. Det kan dukke opp overraskelser som kan forandre situasjonen. Rentenedgangen kan hindres av den internasjonale usikkerheten, hvor det ser ut til at Sverige og Danmark er det nye trekk i bildet. Utfallet av statsbudsjettet er det andre. 10 års statsobligasjonsrente var pr ,28%, noe som er nedgang fra forrige rapport - til samme nivå som medio 1. halvår. Tremåneders NIBOR ligger på 7,9% 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Lange og korte renter års statsobl. 3-mnds nibor Kilde: Sp.b. NOR Realrente «Realrente» definerer vi som differansen mellom lang stat og utviklingen i KPI. Kilde: SSB og DnB Tall for 1998 er hittil i år. 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon Strammere finanspolitikk fremover? I 1997 økte offentlig konsum og investeringer med 4,2% i forhold til til året før, regnet i faste 1995-priser. For inneværende år regner analytikere med at veksten blir 2,5%. I tråd med anslagene for 1999 gitt i Revidert nasjonalbudsjett 1998, antar analytikere at denne veksten reduseres ytterligere til om lag 1,5% i På den annen side er veksttakten i overføringene til husholdningene klart økende i

4 Markedsrapport nr. 3/98 side 4 perioden. For 1997 var realveksten i stønadene bare 1,5%. For inneværende år anslår analytikere realveksten til 4,5%, noe som i hovedsak skyldes trygdeoppgjøret. Den sterke veksten i forbruket har avtatt noe, kanskje i mindre grad enn man forventet. Inflasjonen siste 12 måneders periode er på 2,1% som er en liten reduksjon i forhold til tidligere måneders tall. Analyseavdelingen i DnB forventer noe stigende inflasjon. De estimerer 2,5% for 1998, stigende mot 3% i Den høye lønnsveksten vil gi økt prisstigning, først i skjermet sektor. Sysselsettingsveksten avtar i Dette fratar husholdningene omtrent halvparten av inntektsveksten. Til sist, men ikke minst, den høye renteøkningen spiser opp store deler av lønnsveksten. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %- vise endring i KPI. Tall for 1998 er anslag. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet Arbeidsledigheten fortsetter å synke. Fall i antall langtidsledige indikerer strammere arbeidsmarked. Stramt arbeidsmarked og stort lønnsoverheng inn i 1999 vil gi fortsatt høy lønnsvekst. Utviklingen i arbeidsledigheten er noe utflatende. Ved utgangen av august var det registrert helt ledige ved arbeidskontorene, færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ved AKU var det registrert arbeidsledige, færre enn på samme tid i fjor. Med tegn til utflating i sysselsettingen og AKU ledigheten er det mulig at også nedgangen av «reservearbeidsstyrken» stopper noe opp. Utviklingen er spennende ifb. med fremleggelsen av statsbudsjettet. Vil de forventede innstramninger føre til flere arbeidsledige? Det er fremdeles mangel på kvalifisert arbeidskraft - særlig innenfor IT-, olje- og konsulentbransjer. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Kilde: SSB 1998 er anslag Bank/finans/ forsikring Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken I forrige rapport beskrev vi strammere politikk og utsikter til fusjoner i næringen. Fokus Bank har lenge vært på frieri uten å lykkes. Fusjonen mellom Fokus Bank, Postbanken, og Kredittkassen ser ut til å gå i orden. Postbanken var på vei mot katastroferesultat da den gikk inn i fusjonsforhandlingene med Fokus Bank og Kredittkassen. Den nye banken vil i tilfelle bli Norges største med hovedkontor i Trondheim. Media skriver i disse dager om at staten vurderer salg av kommunalbanken til KLP. Staten ønsker å være mindre involvert i bankvesenet, sier Høyres Are Nakkim. En slik overdragelse vil sannsynligvis foreslås i statsbudsjettet for I fremtiden vil vi sannsynligvis oppleve flere større og mindre fusjoner. Også utenlandske konserner vil være aktuelle i dette rollespillet. Først i rekken av gifteklare; Storebrand og DnB?

5 Markedsrapport nr. 3/98 side Aksjemarkedet/ olje/handel Kraftig børsnedgang. Børsene er urolige i hele verden. Børsene stupte bratt medio/ultimo september til bunnotering. Oslo Børs tar de dystre signalene fra verdens børser hardt inn over seg, og Totalindeksen er satt to år tilbake i tid. Bare i september er fallet 9,5 prosent. Totalindeksens kursfall på 29,9 prosent i årets ni første måneder er i følge Oslo Børs like stort som etter krakket i Totalindeksen passerte «toppnotering» i år med 1422 den 4.- og 6. mai. Siste tids fall ned mot bunnotering, 838,26 den 6. oktober, har for mange skapt hodebry med fortsettelse av store overskrifter i media. Verdensøkonomien er inne i en periode med redusert vekst og økt usikkerhet. Den finansielle uroen i Asia har spredt seg til flere land. Russland har opplevd finansielt sammenbrudd. Aksjekusene har falt vesentlig i mange land, deriblandt Tyskland og USA. Turbulensen i internasjonale finansmarkeder skaper uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i verdensøkonomien. Den europeiske sentralbanksjefen sier imidlertid i en høring i Europaparlamentet i september at utviklingen vil ha begrenset effekt på den økonomiske utviklingen i euroland. Men vi skal ikke glemme at denne sentralbanksjefen også er betalt for å hindre panikk! Tysk eksport til Asia har gått ned med 13% første halvår og vil trolig ende ned rundt 20% for hele året, iflg. den siste rapporten fra forskningsinstituttet DIW i Berlin. Nedgangen er enda større for en rekke andre land. I tillegg er det uroligheter i Sverige og Danmark. I løpet av mandag formiddag, uke 39, svekket svenskekronen seg åtte øre i forhold til både dollar og tyske mark. I Sverige gikk de lange rentene opp 12 punkter til 4,84 og korte steg 14 punkter til 4,32. Dette er resultat av valgresultatet med en rødgrønn røre. Sverige må tydeligvis betale en høy risikopremie for den vanskelige parlamentariske situasjonen. Hvor lenge uroen i markedet varer vet ingen, men utlendingene er mer negative enn svenske aktører. Aksjer i den amerikanske finanssektoren er gjenstand for stor interesse, og noen sier de er et røverkjøp. I løpet av det siste året nådde mange banker alltime high. Citicorp lå tidligere i år på 182 dollar. Siden har Citi gitt fra seg ca. halvparten av kursen. Andre aksjer av denne typen har også opplevd svimlende høyder i år, fulgt av skarp nedgang. På tross av svingninger de siste par uker, har disse aksjene ligget forholdsvis stabilt nær det tilnærmede lavmål. Det er forøvrig elementer som kan gjøre det fristende å vente minst noen uker. Problemene i Russland blir nevnt som en av grunnene. Utenlandske investorer er fortsatt avventende til Norge. Oljeprisen er fortsatt lav, den politiske situasjonen er på ingen måte stabil, og renten betegnes som høy. Oljeprisen har vært oppadgående. Dette oppfattes positivt. Dette skyldes i stor grad tømming av store reservelager i USA. Den 6. oktober 1998 er prisen 14,38 dollar pr. fat brent spot. Den siste tiden har prisene vært noe opp og ned. Man håper på ytterligere stigning. Utsiktene er noe usikre. 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsaksjene er lavt priset. Generelt kan vi se at kurvene er relativt stabile frem mot juni/juli måned då. August/september er katastrofale måneder med bratte fall. Indeks jan-96 De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs fra 1996 til nå mar-96 mai-96 aug-96 okt-96 jan-97 mar-97 jun-97 aug-97 okt-97 jan-98 Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks Oversikten viser utviklingen på Oslo børs totalt og for de fire eiendomsselskapene fra og frem til Kilde: Finansavisen (Oslo børs) mar-98 jun-98 aug-98

6 Markedsrapport nr. 3/98 side 6 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt Vi skrev i forrige markedsrapport om klare tegn på at en tilpasning i eiendomsmarkedet ville komme. I dag er eiendomsmarkedet betydelig påvirket, renten har økt betraktelig og mange beslutninger vedrørende eiendomskjøp er utsatt i påvente av markedets utvikling. Tilpasningen i markedet kom fortere og mer brått en noen aktør hadde kunne forestille seg. Man var enige om at markedet var på topp, men så ikke nedturen som kom så brått. Vi har nå gått inn i et marked med endrede rammebetingelser. Spesielt renteutviklingen og en eventuell konjunkturavgift vil gi nye vinklinger på prosjektvurderingene. Kjøperne bruker mer tid på beslutningsprosessen enn tidligere og selgerne vil ikke virke ivrig i markedet. Det som nå kjennetegner investormarkedet er at flere prosjekter legges til side. Investorene er mer beviste på sine krav og mål når det gjelder avkastning - de kan godt kjøpe bare objektet er billig nok. Mange profesjonelle eiendomsbesitterene tenker langsiktig og har bundet renten forlengst, dette førere til at rentehoppet ikke får direkte betydning. Vil vi se penger gå fra børs over i eiendomsmarkedet, eller er det meste tapt? Kredittilsynet kritiserer bankene for slepphendt utlånspolitikk. Hver tredje boligkjøper har mer enn 80% finansiering på sin bolig. Selv om rentenivået i dag er langt lavere enn på slutten av åttitallet ser vi at svært mange er rentesensitive. Ferdigstillelse av det nye Rikshospitalet er utsatt. Entreprenøren Statsbygg tar på seg deler av skylden men kritiserer også stortinget for stadig å komme med utvidelser. Deler av Rikshospitalet skulle stått for innflytting i disse dager, men er i følge de siste meldinger ikke innflyttingsklar før høsten `99. Etterspørselen etter salgsobjekter i såvel boligmarkedet som næringsmarkedet har sunket betraktelig, folk avventer til renten har stabilisert seg. Vedvarer det høye rentenivået vil dette medføre en reprising i markedet. Leiemarkedet har fortsatt god aktivitet. De fleste er positive. De oppgangstider vi har vært vitne til, har ført til stor byggeaktivitet. Vil dette på sikt føre til arealledighet på gode lokaler og et press i leieprisene, eller vil lokaler med god beliggenhet og standard opprettholde sin posisjon i markedet? Et annet spørsmål som dukker opp er om leietakere slutter å etterspørre lokaler fordi man i gode tider leide lokaler med henblikk på en fremtidig vekst. Kontormarkedet har fremdeles rekordlav ledighet. Vi har et lite sammenligningsgrunnlag når det gjelder leieprisutviklingen i Oslo den siste tid. Men vi merker en utflatende trend og færre inngåtte kontrakter. Mange leietakere er avventene. Norsk Nærings Megling AS skal prøve å angi en markedspris for 3. kvartal-98 og for perioden som kommer, og kan derfor ikke gjøre annet enn å nedjustere leieprisene. Markedssituasjonen har påvirket eiendomsmarkedet. Lager-/kombinertmarkedet er brukerstyrt. Vi erfarer noe lengere beslutningsperiode nå enn før sommeren. Det stilles store krav til god beliggenhet og tilfredsstillende løsninger. Det virker som dette segmentet har tatt en pause i bakken. Alikevel opplever vi et marked som er utleiers Den rekordlave ledigheten i Oslo som kun er på et par prosent vil medføre at markedet på sikt vil falle. Taperne på utleisiden vil være eierne av de dårligste byggene med dårligst beliggenhet og ikke tilfredsstillende standard. De fleste utleierne forhandler i dag ikke med leietakere på kontrakter under 7-10 år. Leietakerne må ofte betale ekstra for kortere løpetid. Det er grunn til å anta at denne trenden vil endre seg. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Etter anbudsinnbydelse legger Telenor ut «U-2 kvartalet» som er bestående av Universitetsgaten 2, Keysersgate 13/15 og Munchsgate 4 for salg. Bygningsmassen er på totalt kvm Konsulentfirmaet Cap Gemini flytter i løpet av første halvår 1999 fra sine lokaler på kvm i

7 Markedsrapport nr. 3/98 side 7 Oslo City til ca kvm nye lokaler på Oslo vest. Det foreligger forslag om avfallsdeponi i Bjørvika. Oslo Havnevesen skal renske opp i havnebassenget og plasserer avfallet i deponier. I alt er det planlagt syv deponier, to av de største deponiene er tiltenkt Bjørvika. Dette vil medføre større areal enn det er der i dag. Vil avfall danne grunnlaget for en ny opera - tomt? Byporten ved sentralbanestasjonen rapporteres å være i rute, ferdigstillese forventes være april/mai KLP kan melde om alt utleiet. Statsbygg som eier 3 etasjer i Byporten, tilsammen ca kvm kontorer, har ikke skrevet kontrakter på noe av arealet men kan melde om stor interesse. Kvadratmeterprisen forventes ligge på kr ,- m2/år. For Olav Thon kan utsettelsen av det nye Rikshospitalet få konsekvenser. Thon kjøpte Kirurgi bygget i 1996 og skal overta dette innen 1. juli Det er planlagt 158 leiligheter i bygget. Er ikke bygget klart for overtakelse til fastsatt dato vil Olav Thon som den eneste som har inngått kontrakt med Statsbygg kunne kreve kompensasjon for det utbetalte beløp. Oslo sentrum, kontorer 2 kv kvartal A. Prestisje B. Attr. bel C. God. std Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Norske Liv sitt hovedkontor på Solli Plass, ca kvm, har vært prøvd ute i markedet. Det meldes fra Real Consult om stor interesse og bud på nok 100 mill. som ikke ble akseptert. Norske Liv ønsker nå selv å utvikle eiendommen og legge denne ut i utleiemarkedet. Majorstua og særlig Bogstadveien er fortsatt meget attraktive områder. Imidlertid er dette markedet også påvirket av markedsutviklingen. Unntatt er forretningsarealene i beste handlestrøk. Bolig: En av de ledende boligmeglerne på Majorstua/Frogner kan melde om mye folk på visning, få på interesseliste og bud med lengere frister. Området oppnår gode priser men ikke de topper man opplevde de to første kvartalene av Oslo indre vest, kontorer med god standard 2 kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Fremstår som et typisk nisjeområde. Man tenker først og fremst på Grunerløkka som virkelig har fått fart i utviklingen av forretningsdrift og skyhøye boligpriser. Denne delen av Oslo henger etter i utviklingen av nye kontor og forretningseiendommer og fremstår med mye gammel bygningsmasse. På sikt vil vi anta at området vil øke i attraktivitet når området rundt sentralbanestasjonen ferdigstilles. Statsbygg er den toneangivende aktøren i området, ved oppføring og rehabilitering bygg til kultur og undervisnings- institusjoner. Oslo indre nord, kontorer med god standard 2 kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Oslo kommune planlegger lokalisering av nytt kontorsenter for tekniske etater i området rundt Rudolf Nilsens plass. Kontorbygget er lokalisert til kvartalet mellom Urtegata, Vahls gate, Heimdalsgata og Motzfeldsgate. Salget av Kværners industrieiendom i Lodalen går ikke som forventet. Man var nær en løsning før sommeren, men lyktes ikke. Markedets plutselige nedgang fører nå til at eiendommen trolig har falt i pris.

8 Markedsrapport nr. 3/98 side 8 Oslo indre øst, kontorer med god standard 2 kv kvartal Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Ingenting nytt å melde om, markedet har stabile leiepriser og svært liten aktivitet. Oslo indre syd, kontorer med god standard 2 kv kvartal Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Området preges fortsatt av sterkt press, liten eller ingen arealledighet, Skøyen og Lysaker utpeker seg med høyest kvadratmeterpris og etterspørsel. Linstow Eiendom utvikler m2 kontorlokaler ved Smestad dammen. Bygningsmassen blir fordelt på tre bygg. Hegnar har kjøpt ett av byggene, ca kvm. Bygget vil stå ferdig oppført sommer/høst år Leienivået på de resterende bygg forventes å være kr ,- pr m2/år. Hoffsveien 48 på Skøyen som bl.a huser Centra Gruppen med 1500 m², er ca. 50 % utleid. Resterende 3000 m². med kontor har en forventet leiepris på kr ,- pr. m²/år. Pareto eiendom som forestår utleieprosessen forteller at de er nær en løsning på de resterende arealer. NCC Eeg Henriksen Eiendom melder at Vollsveien Atrium på Lysaker ferdigstilles i løpet av juni Flere interessenter! De tre neste planlagte byggene, bygg D,E og F på Lysakerlokket vil få byggestart hhv. år 2000 for ett av byggene og år 2001 for de resterende to bygg. Ferdigstillelse forventes være år 2001 og En hyggelig melding oppe i alle budsjettsprekker, nye Skøyen stasjon, som offisielt åpnet 17. september ble ferdigstilt med noen millioner under budsjett. Staten har solgt eiendom på Fornebu for MNOK 600. Telenor har kjøpt 200 mål, Norske skog har kjøpt 30 mål. I tillegg har SAS kjøpt en festeandel for sitt hotell. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 2 kv kvartal 1998 Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Avantor har fortsatt omfattende planer for Nydalen. Selskapet ser muligheten for ytterligere å utvikle nye m², ca m², som fordeler seg på tre bygg, er byggeklare nå. Det nye Rikshospitalet blir utsatt i opptil tolv måneder. Ny ferdigstillesesdato er satt til 31. mars Flytting vil skje i tidsrommet 4-5. september 1999 grunnet omfattende testing og kvalitetssikring av sykehuset før det tas i bruk. Denne utsettelsen vil igjen få en innvirkning på utviklingen av Pilestredet Park. Statsbygg er ikke kjent med hva slags effekt dette vil innebære for fremdriften men forteller at de kjører planlegging på prosjektet som før utsettelsen. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 2 kv kvartal 1998 Ytre nord Nydalen

9 Markedsrapport nr. 3/98 side Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Fortsatt mulig å få større kontorarealer på Oslo øst (aksen fra Alnabru mot Furuset) som kan by på kommunikasjonsmessig god beliggenhet samt konkurransedyktige leiepriser. Denne aksen har ikke «sunket» inn hos leietakere som en «kontorby» ennå, men vi tror på økt etterspørsel i dette segmentet i tiden etter 8. oktober. NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS planlegger Helsfyr Atrium. Et kombinert kontor-/hotell prosjekt på til sammen ca m². Planlagt byggestart er satt til høst `99 under forutsetning av at kommunen godkjenner regulerings- /bebyggelsesplan. Ferdigstillelse er planlagt årsskiftet 2000/2001. Stor etterspørsel etter tomter i området. Både brukere og utbyggere konkurrerer om tomter som legges ut. Vi ser en klar tendens på at det er brukerne som går seirende ut ved kjøp av mindre tomter, mens utviklere og aktører kniver om de større prosjektene. I kombinert markedet har vi registrert noe mindre trykk på etterspørselssiden i utleiemarkedet. Søkerne er mindre beslutningsdyktig enn tidligere, og selv om vi ikke tror at den økonomiske utviklingen på kort sikt vil føre til reduksjon i utleieprisene, så erfarer vi at interessentene allerede har begynt å prute på prisen med bakgrunn i den siste måneds hendelser Ny kommunedelplan kan åpne for ett gigantisk trafikknutepunkt på Bryn som allerede i dag fremstår som et hardt belastet trafikkryss. Kommunedelplanen legges ut for høring 28 september. Planen vil ta for seg NSB`s konsekvensutredning for Gamlebytunnelen samt statens vegvesens forslag om E6 som en hovedvei til Oslo. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 2 kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd".. Stor interesse for tomter langs næringskorridor syd. Både brukere og utbyggere etterspør tomtearealer. Når nytt veinett mot Gardermoen er vedtatt vil man se på dette området som sentralt. Hovedkontoret til Philips Norge A/S som ligger på Ryen er ute for salg. Det kan meldes om stor interesse for bygget som på sikt ligger i et spennende område. Oslo ytre syd, kontorer god standard 2 kv kvartal Øvrige Stor-Oslo Rett før hovedflyplassen åpner ser vi at nyetableringer fra næringslivet i området lar vente på seg. Det meldes om at vel 150 av totalt 1700 mål foreløpig er planlagt utbygget. Det anslås at rundt mål er avsatt til næringsformål. Investorer og eiendomsaktører som har markert seg i området er Eiendomsspar og Møller Gruppen som har sikret seg 850 mål i Gardermoen Næringspark samt Norske Liv som har kjøpt nabotomten på 100 mål. Norges Varemesse AS har kjøpt Electrolux`s hovedlager på Lillestrøm samt 92 mål tomt som ligger i tilknytning til eiendommen. I tillegg har Norges Varemesse AS en opsjon på ytterligere 30 mål tomt.

10 Markedsrapport nr. 3/98 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 3. kvartal kontorlokaler i Oslo området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.292,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.650,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 2. kvartal 3. kvartal Endringer siden: kv. 98 A: Prestisje lokaler: % 50 % -2 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 46 % -3 % C: Høy standard, indre sone: % 53 % -3 % D: Ordinære lokaler % 64 % -4 % E: Umoderne lokaler % 67 % -6 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 71 % -8 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 3. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 2. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 3. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport m² m² m² 5000 m² 2. kv kv kv kv kv kv kv kv. 98 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller U.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer