NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998"

Transkript

1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 5 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 10 NÆRINGS- EIENDOM: 3. KVARTAL De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene 14 4.Oppsummering Presentasjon av meglerne i NNM 16 NNM på internett Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 3/98 side 2 Innledning Norge på nedtur? renteøkning annonserte sentralbanksjefen at Norges Bank nå ville la kronen flyte. Fastkurspolitikken ble for dyr. Eiendomsmarkedet er påvirket av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i. Det forventes at boligtakstene «justeres» noe ned. Dette avhenger av, i enda større grad enn for kort tid siden, beliggenhet. Vi mener næringseiendommer vil følge samme utvikling om enn i noe mindre grad. Videre utvikling avhenger av utvikling i økonomiske rammebetingelser. Nye rammebetingelser har oppstått. I hvilken grad påvirkes markedet? 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 NOK/ECU - kursutvikling på NOK Konjunkturavgiften Regjeringen har valgt å følge opp Stortingets vedtak fra i vår, og foreslår en konjunkturavgift for nye næringsbygg. Dette på grunn av vedvarende press i bygge- og anleggssektoren. Regjeringen foreslår at avgiften settes til 5% for bygg som ferdigstilles etter Det er budsjettert med et proveny fra konjunkturavgiften i 1999 på 1,4 mrd. kroner. Avgiften skal vurderes løpende ut fra konjunktursituasjonen. Byggestatistikken viser for august en nedgang i byggingen av næringsbygg på 33% sammenlignet med august i fjor. Det vil være feilgrep av regjeringen å gjennomføre konjunkturavgift nå, fordi den bommer kraftig på konjunkturene. Vi tror en eventuell konjunkturavgift vil få negative konsekvenser for hele landet, med mulig unntak for pressområder hvor avgiften kan legges på leien. Der det ikke er rom for leieøkning, vil en rekke planlagte prosjekter bli lagt på is. Resultatet av dette vil bli ledighet i byggebransjen og store skatte- og avgiftstap for staten. Markedsrapport nr. 4/98 kommer i desember. 1. Økonomiske rammebetingelser Kostbar fastkurspolitikk. Turbulens og usikkerhet preger den norske økonomien. Etter en nokså jevn og langvarig vekstperiode er norsk økonomi inne i en krise med lav kronekurs, den laveste på 90-tallet, og renteøkning på tilsammen 4,5% de siste måneder. Mandag 24. august ga Norges Bank opp kampen for fastkurspolitikken. Etter atter en ny 100,00 uke 27 uke 29 uke 31 uke 33 uke 35 uke 37 uke 39 Tallmaterialet viser ukentlige registreringer av kronekursen mot ECU. Kilde: Sp.b. NOR Stans i virkemiddelbruken innebærer at pengemarkedsrentene ikke vil øke ytterligere. Norges Bank har sagt at renten ikke skal ytterligere opp. Når kronekursen styrker seg vil Norges Bank vil bli tvunget til å sette renten ned - men fortsatt risikopremie. Umiddelbart etter sentralbanksjefens beslutning om fri kroneflyt, opplevde investorene optimisme med oppgang på børsen. Gleden var imidlertid kortvarig, kort tid etter ble det nok en gang dramatiske kursfall, og alle idikatorer pekte nedover. Etter braklanding i norsk økonomi fant Financial Times tiden inne til å kommentere begivenheten i sin velkjente Lex spalte, med følgende kommentar: «Ta et oljerikt kongedømme, tilsett en dose slapp finanspolitikk, la det småkoke ett år med økende inflasjonspress, og du ender opp med Norges overopphetede økonomi og en valuta som svekker seg.». Lav kronekurs, kostbar fastkurs politikk og kraftig renteøkning - høykonjunkturen er åpenbart rundet toppen. Renteøkning gir konjunkturomslag. Norsk økonomi blir i tillegg påvirket av usikkerheten i Russland, Asia og Latin Amerika. De finansielle problemene i mange asiatiske land preger utviklingen i finansmarkedene. I løpet av meget kort tid har eiendomsmarkedet kjølnet. Markedet er i vakum. Selgere avventer

3 Markedsrapport nr. 3/98 side 3 situasjonen. Kjøperne er der. Vi mener dette er betegnende for situasjonen. 1.1 Rentesituasjonen Renteøkningen har vært formidabel. Ingen forutså at dette skulle komme så fort. Mange faktorer kan ha bidratt til utviklingen, men det er vanskelig å anslå de enkelte faktorenes kvantitative betydning. Eksperter tror på rentefall. Renten er nå på vei nedover; tror eksperter. En betydelig nedgang i løpet av året er sannsynlig, hvis ikke store overraskelser dukker opp Nettopp dette er viktig da renteutviklingen påvirker innenlandsk etterspørsel, og valutautviklingen har betydning for eksport- og importprisene i norske kroner, som igjen påvirker inflasjon og utenriksøkonomi. Et fall på èn prosent bør være godt innen rekkevidde; uttaler sjeføkonom Stein Reegård i LO. Norsk økonomi er i bedre balanse enn de fleste. Det er innebygget i de langsiktige forventningene. Da kan vi ikke ha et rentenivå som er 3-4% over omverdenen. Flere prognosemakere mener at mer enn èn prosent over det europeiske gjennomsnittet ikke er sannsynlig i lengden. Pengemarkedsrenten bør ned mot 6% rundt årsskiftet. Den norske kronen styrket seg noe en periode ultimo september. Dette hovedsakelig på grunn av sterkere oljepris. Kronen svekket seg imidlertid igjen kort tid etter dette, sammen med den svake utviklingen i svenske og danske kroner. I en kommentar fra en valutamegler nevnes den svake utviklingen til den svenske- og danske kronen som en grunn til at den norske kronen igjen svekkes på tross av oljepris som styrker seg. I motsatt fall hadde det sett enda verre ut. Ekspertene enes om at det de siste måneder er overdrevne utslag og at rente- og valutamarkedet etterhvert vil normalisere seg. Flere banker, bl.a. BN-Bank, NOR 24 og Kredittkassen, har satt ned renten. Det er et uttrykk for at prosessen er i gang. Det kan dukke opp overraskelser som kan forandre situasjonen. Rentenedgangen kan hindres av den internasjonale usikkerheten, hvor det ser ut til at Sverige og Danmark er det nye trekk i bildet. Utfallet av statsbudsjettet er det andre. 10 års statsobligasjonsrente var pr ,28%, noe som er nedgang fra forrige rapport - til samme nivå som medio 1. halvår. Tremåneders NIBOR ligger på 7,9% 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Lange og korte renter års statsobl. 3-mnds nibor Kilde: Sp.b. NOR Realrente «Realrente» definerer vi som differansen mellom lang stat og utviklingen i KPI. Kilde: SSB og DnB Tall for 1998 er hittil i år. 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon Strammere finanspolitikk fremover? I 1997 økte offentlig konsum og investeringer med 4,2% i forhold til til året før, regnet i faste 1995-priser. For inneværende år regner analytikere med at veksten blir 2,5%. I tråd med anslagene for 1999 gitt i Revidert nasjonalbudsjett 1998, antar analytikere at denne veksten reduseres ytterligere til om lag 1,5% i På den annen side er veksttakten i overføringene til husholdningene klart økende i

4 Markedsrapport nr. 3/98 side 4 perioden. For 1997 var realveksten i stønadene bare 1,5%. For inneværende år anslår analytikere realveksten til 4,5%, noe som i hovedsak skyldes trygdeoppgjøret. Den sterke veksten i forbruket har avtatt noe, kanskje i mindre grad enn man forventet. Inflasjonen siste 12 måneders periode er på 2,1% som er en liten reduksjon i forhold til tidligere måneders tall. Analyseavdelingen i DnB forventer noe stigende inflasjon. De estimerer 2,5% for 1998, stigende mot 3% i Den høye lønnsveksten vil gi økt prisstigning, først i skjermet sektor. Sysselsettingsveksten avtar i Dette fratar husholdningene omtrent halvparten av inntektsveksten. Til sist, men ikke minst, den høye renteøkningen spiser opp store deler av lønnsveksten. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her representert ved årlig %- vise endring i KPI. Tall for 1998 er anslag. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet Arbeidsledigheten fortsetter å synke. Fall i antall langtidsledige indikerer strammere arbeidsmarked. Stramt arbeidsmarked og stort lønnsoverheng inn i 1999 vil gi fortsatt høy lønnsvekst. Utviklingen i arbeidsledigheten er noe utflatende. Ved utgangen av august var det registrert helt ledige ved arbeidskontorene, færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ved AKU var det registrert arbeidsledige, færre enn på samme tid i fjor. Med tegn til utflating i sysselsettingen og AKU ledigheten er det mulig at også nedgangen av «reservearbeidsstyrken» stopper noe opp. Utviklingen er spennende ifb. med fremleggelsen av statsbudsjettet. Vil de forventede innstramninger føre til flere arbeidsledige? Det er fremdeles mangel på kvalifisert arbeidskraft - særlig innenfor IT-, olje- og konsulentbransjer. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Kilde: SSB 1998 er anslag Bank/finans/ forsikring Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken I forrige rapport beskrev vi strammere politikk og utsikter til fusjoner i næringen. Fokus Bank har lenge vært på frieri uten å lykkes. Fusjonen mellom Fokus Bank, Postbanken, og Kredittkassen ser ut til å gå i orden. Postbanken var på vei mot katastroferesultat da den gikk inn i fusjonsforhandlingene med Fokus Bank og Kredittkassen. Den nye banken vil i tilfelle bli Norges største med hovedkontor i Trondheim. Media skriver i disse dager om at staten vurderer salg av kommunalbanken til KLP. Staten ønsker å være mindre involvert i bankvesenet, sier Høyres Are Nakkim. En slik overdragelse vil sannsynligvis foreslås i statsbudsjettet for I fremtiden vil vi sannsynligvis oppleve flere større og mindre fusjoner. Også utenlandske konserner vil være aktuelle i dette rollespillet. Først i rekken av gifteklare; Storebrand og DnB?

5 Markedsrapport nr. 3/98 side Aksjemarkedet/ olje/handel Kraftig børsnedgang. Børsene er urolige i hele verden. Børsene stupte bratt medio/ultimo september til bunnotering. Oslo Børs tar de dystre signalene fra verdens børser hardt inn over seg, og Totalindeksen er satt to år tilbake i tid. Bare i september er fallet 9,5 prosent. Totalindeksens kursfall på 29,9 prosent i årets ni første måneder er i følge Oslo Børs like stort som etter krakket i Totalindeksen passerte «toppnotering» i år med 1422 den 4.- og 6. mai. Siste tids fall ned mot bunnotering, 838,26 den 6. oktober, har for mange skapt hodebry med fortsettelse av store overskrifter i media. Verdensøkonomien er inne i en periode med redusert vekst og økt usikkerhet. Den finansielle uroen i Asia har spredt seg til flere land. Russland har opplevd finansielt sammenbrudd. Aksjekusene har falt vesentlig i mange land, deriblandt Tyskland og USA. Turbulensen i internasjonale finansmarkeder skaper uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i verdensøkonomien. Den europeiske sentralbanksjefen sier imidlertid i en høring i Europaparlamentet i september at utviklingen vil ha begrenset effekt på den økonomiske utviklingen i euroland. Men vi skal ikke glemme at denne sentralbanksjefen også er betalt for å hindre panikk! Tysk eksport til Asia har gått ned med 13% første halvår og vil trolig ende ned rundt 20% for hele året, iflg. den siste rapporten fra forskningsinstituttet DIW i Berlin. Nedgangen er enda større for en rekke andre land. I tillegg er det uroligheter i Sverige og Danmark. I løpet av mandag formiddag, uke 39, svekket svenskekronen seg åtte øre i forhold til både dollar og tyske mark. I Sverige gikk de lange rentene opp 12 punkter til 4,84 og korte steg 14 punkter til 4,32. Dette er resultat av valgresultatet med en rødgrønn røre. Sverige må tydeligvis betale en høy risikopremie for den vanskelige parlamentariske situasjonen. Hvor lenge uroen i markedet varer vet ingen, men utlendingene er mer negative enn svenske aktører. Aksjer i den amerikanske finanssektoren er gjenstand for stor interesse, og noen sier de er et røverkjøp. I løpet av det siste året nådde mange banker alltime high. Citicorp lå tidligere i år på 182 dollar. Siden har Citi gitt fra seg ca. halvparten av kursen. Andre aksjer av denne typen har også opplevd svimlende høyder i år, fulgt av skarp nedgang. På tross av svingninger de siste par uker, har disse aksjene ligget forholdsvis stabilt nær det tilnærmede lavmål. Det er forøvrig elementer som kan gjøre det fristende å vente minst noen uker. Problemene i Russland blir nevnt som en av grunnene. Utenlandske investorer er fortsatt avventende til Norge. Oljeprisen er fortsatt lav, den politiske situasjonen er på ingen måte stabil, og renten betegnes som høy. Oljeprisen har vært oppadgående. Dette oppfattes positivt. Dette skyldes i stor grad tømming av store reservelager i USA. Den 6. oktober 1998 er prisen 14,38 dollar pr. fat brent spot. Den siste tiden har prisene vært noe opp og ned. Man håper på ytterligere stigning. Utsiktene er noe usikre. 1.6 De børsnoterte eiendomsselskapene Eiendomsaksjene er lavt priset. Generelt kan vi se at kurvene er relativt stabile frem mot juni/juli måned då. August/september er katastrofale måneder med bratte fall. Indeks jan-96 De børsnoterte eiendomsselskapene i forhold til totalindeksen på Oslo Børs fra 1996 til nå mar-96 mai-96 aug-96 okt-96 jan-97 mar-97 jun-97 aug-97 okt-97 jan-98 Totalindeks Oslo Børs Eiendomsselskapene - indeks Oversikten viser utviklingen på Oslo børs totalt og for de fire eiendomsselskapene fra og frem til Kilde: Finansavisen (Oslo børs) mar-98 jun-98 aug-98

6 Markedsrapport nr. 3/98 side 6 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt Vi skrev i forrige markedsrapport om klare tegn på at en tilpasning i eiendomsmarkedet ville komme. I dag er eiendomsmarkedet betydelig påvirket, renten har økt betraktelig og mange beslutninger vedrørende eiendomskjøp er utsatt i påvente av markedets utvikling. Tilpasningen i markedet kom fortere og mer brått en noen aktør hadde kunne forestille seg. Man var enige om at markedet var på topp, men så ikke nedturen som kom så brått. Vi har nå gått inn i et marked med endrede rammebetingelser. Spesielt renteutviklingen og en eventuell konjunkturavgift vil gi nye vinklinger på prosjektvurderingene. Kjøperne bruker mer tid på beslutningsprosessen enn tidligere og selgerne vil ikke virke ivrig i markedet. Det som nå kjennetegner investormarkedet er at flere prosjekter legges til side. Investorene er mer beviste på sine krav og mål når det gjelder avkastning - de kan godt kjøpe bare objektet er billig nok. Mange profesjonelle eiendomsbesitterene tenker langsiktig og har bundet renten forlengst, dette førere til at rentehoppet ikke får direkte betydning. Vil vi se penger gå fra børs over i eiendomsmarkedet, eller er det meste tapt? Kredittilsynet kritiserer bankene for slepphendt utlånspolitikk. Hver tredje boligkjøper har mer enn 80% finansiering på sin bolig. Selv om rentenivået i dag er langt lavere enn på slutten av åttitallet ser vi at svært mange er rentesensitive. Ferdigstillelse av det nye Rikshospitalet er utsatt. Entreprenøren Statsbygg tar på seg deler av skylden men kritiserer også stortinget for stadig å komme med utvidelser. Deler av Rikshospitalet skulle stått for innflytting i disse dager, men er i følge de siste meldinger ikke innflyttingsklar før høsten `99. Etterspørselen etter salgsobjekter i såvel boligmarkedet som næringsmarkedet har sunket betraktelig, folk avventer til renten har stabilisert seg. Vedvarer det høye rentenivået vil dette medføre en reprising i markedet. Leiemarkedet har fortsatt god aktivitet. De fleste er positive. De oppgangstider vi har vært vitne til, har ført til stor byggeaktivitet. Vil dette på sikt føre til arealledighet på gode lokaler og et press i leieprisene, eller vil lokaler med god beliggenhet og standard opprettholde sin posisjon i markedet? Et annet spørsmål som dukker opp er om leietakere slutter å etterspørre lokaler fordi man i gode tider leide lokaler med henblikk på en fremtidig vekst. Kontormarkedet har fremdeles rekordlav ledighet. Vi har et lite sammenligningsgrunnlag når det gjelder leieprisutviklingen i Oslo den siste tid. Men vi merker en utflatende trend og færre inngåtte kontrakter. Mange leietakere er avventene. Norsk Nærings Megling AS skal prøve å angi en markedspris for 3. kvartal-98 og for perioden som kommer, og kan derfor ikke gjøre annet enn å nedjustere leieprisene. Markedssituasjonen har påvirket eiendomsmarkedet. Lager-/kombinertmarkedet er brukerstyrt. Vi erfarer noe lengere beslutningsperiode nå enn før sommeren. Det stilles store krav til god beliggenhet og tilfredsstillende løsninger. Det virker som dette segmentet har tatt en pause i bakken. Alikevel opplever vi et marked som er utleiers Den rekordlave ledigheten i Oslo som kun er på et par prosent vil medføre at markedet på sikt vil falle. Taperne på utleisiden vil være eierne av de dårligste byggene med dårligst beliggenhet og ikke tilfredsstillende standard. De fleste utleierne forhandler i dag ikke med leietakere på kontrakter under 7-10 år. Leietakerne må ofte betale ekstra for kortere løpetid. Det er grunn til å anta at denne trenden vil endre seg. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Etter anbudsinnbydelse legger Telenor ut «U-2 kvartalet» som er bestående av Universitetsgaten 2, Keysersgate 13/15 og Munchsgate 4 for salg. Bygningsmassen er på totalt kvm Konsulentfirmaet Cap Gemini flytter i løpet av første halvår 1999 fra sine lokaler på kvm i

7 Markedsrapport nr. 3/98 side 7 Oslo City til ca kvm nye lokaler på Oslo vest. Det foreligger forslag om avfallsdeponi i Bjørvika. Oslo Havnevesen skal renske opp i havnebassenget og plasserer avfallet i deponier. I alt er det planlagt syv deponier, to av de største deponiene er tiltenkt Bjørvika. Dette vil medføre større areal enn det er der i dag. Vil avfall danne grunnlaget for en ny opera - tomt? Byporten ved sentralbanestasjonen rapporteres å være i rute, ferdigstillese forventes være april/mai KLP kan melde om alt utleiet. Statsbygg som eier 3 etasjer i Byporten, tilsammen ca kvm kontorer, har ikke skrevet kontrakter på noe av arealet men kan melde om stor interesse. Kvadratmeterprisen forventes ligge på kr ,- m2/år. For Olav Thon kan utsettelsen av det nye Rikshospitalet få konsekvenser. Thon kjøpte Kirurgi bygget i 1996 og skal overta dette innen 1. juli Det er planlagt 158 leiligheter i bygget. Er ikke bygget klart for overtakelse til fastsatt dato vil Olav Thon som den eneste som har inngått kontrakt med Statsbygg kunne kreve kompensasjon for det utbetalte beløp. Oslo sentrum, kontorer 2 kv kvartal A. Prestisje B. Attr. bel C. God. std Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Norske Liv sitt hovedkontor på Solli Plass, ca kvm, har vært prøvd ute i markedet. Det meldes fra Real Consult om stor interesse og bud på nok 100 mill. som ikke ble akseptert. Norske Liv ønsker nå selv å utvikle eiendommen og legge denne ut i utleiemarkedet. Majorstua og særlig Bogstadveien er fortsatt meget attraktive områder. Imidlertid er dette markedet også påvirket av markedsutviklingen. Unntatt er forretningsarealene i beste handlestrøk. Bolig: En av de ledende boligmeglerne på Majorstua/Frogner kan melde om mye folk på visning, få på interesseliste og bud med lengere frister. Området oppnår gode priser men ikke de topper man opplevde de to første kvartalene av Oslo indre vest, kontorer med god standard 2 kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. Fremstår som et typisk nisjeområde. Man tenker først og fremst på Grunerløkka som virkelig har fått fart i utviklingen av forretningsdrift og skyhøye boligpriser. Denne delen av Oslo henger etter i utviklingen av nye kontor og forretningseiendommer og fremstår med mye gammel bygningsmasse. På sikt vil vi anta at området vil øke i attraktivitet når området rundt sentralbanestasjonen ferdigstilles. Statsbygg er den toneangivende aktøren i området, ved oppføring og rehabilitering bygg til kultur og undervisnings- institusjoner. Oslo indre nord, kontorer med god standard 2 kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Oslo kommune planlegger lokalisering av nytt kontorsenter for tekniske etater i området rundt Rudolf Nilsens plass. Kontorbygget er lokalisert til kvartalet mellom Urtegata, Vahls gate, Heimdalsgata og Motzfeldsgate. Salget av Kværners industrieiendom i Lodalen går ikke som forventet. Man var nær en løsning før sommeren, men lyktes ikke. Markedets plutselige nedgang fører nå til at eiendommen trolig har falt i pris.

8 Markedsrapport nr. 3/98 side 8 Oslo indre øst, kontorer med god standard 2 kv kvartal Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Ingenting nytt å melde om, markedet har stabile leiepriser og svært liten aktivitet. Oslo indre syd, kontorer med god standard 2 kv kvartal Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Området preges fortsatt av sterkt press, liten eller ingen arealledighet, Skøyen og Lysaker utpeker seg med høyest kvadratmeterpris og etterspørsel. Linstow Eiendom utvikler m2 kontorlokaler ved Smestad dammen. Bygningsmassen blir fordelt på tre bygg. Hegnar har kjøpt ett av byggene, ca kvm. Bygget vil stå ferdig oppført sommer/høst år Leienivået på de resterende bygg forventes å være kr ,- pr m2/år. Hoffsveien 48 på Skøyen som bl.a huser Centra Gruppen med 1500 m², er ca. 50 % utleid. Resterende 3000 m². med kontor har en forventet leiepris på kr ,- pr. m²/år. Pareto eiendom som forestår utleieprosessen forteller at de er nær en løsning på de resterende arealer. NCC Eeg Henriksen Eiendom melder at Vollsveien Atrium på Lysaker ferdigstilles i løpet av juni Flere interessenter! De tre neste planlagte byggene, bygg D,E og F på Lysakerlokket vil få byggestart hhv. år 2000 for ett av byggene og år 2001 for de resterende to bygg. Ferdigstillelse forventes være år 2001 og En hyggelig melding oppe i alle budsjettsprekker, nye Skøyen stasjon, som offisielt åpnet 17. september ble ferdigstilt med noen millioner under budsjett. Staten har solgt eiendom på Fornebu for MNOK 600. Telenor har kjøpt 200 mål, Norske skog har kjøpt 30 mål. I tillegg har SAS kjøpt en festeandel for sitt hotell. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 2 kv kvartal 1998 Ytre vest Skøyen og Lysaker Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Avantor har fortsatt omfattende planer for Nydalen. Selskapet ser muligheten for ytterligere å utvikle nye m², ca m², som fordeler seg på tre bygg, er byggeklare nå. Det nye Rikshospitalet blir utsatt i opptil tolv måneder. Ny ferdigstillesesdato er satt til 31. mars Flytting vil skje i tidsrommet 4-5. september 1999 grunnet omfattende testing og kvalitetssikring av sykehuset før det tas i bruk. Denne utsettelsen vil igjen få en innvirkning på utviklingen av Pilestredet Park. Statsbygg er ikke kjent med hva slags effekt dette vil innebære for fremdriften men forteller at de kjører planlegging på prosjektet som før utsettelsen. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 2 kv kvartal 1998 Ytre nord Nydalen

9 Markedsrapport nr. 3/98 side Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Fortsatt mulig å få større kontorarealer på Oslo øst (aksen fra Alnabru mot Furuset) som kan by på kommunikasjonsmessig god beliggenhet samt konkurransedyktige leiepriser. Denne aksen har ikke «sunket» inn hos leietakere som en «kontorby» ennå, men vi tror på økt etterspørsel i dette segmentet i tiden etter 8. oktober. NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS planlegger Helsfyr Atrium. Et kombinert kontor-/hotell prosjekt på til sammen ca m². Planlagt byggestart er satt til høst `99 under forutsetning av at kommunen godkjenner regulerings- /bebyggelsesplan. Ferdigstillelse er planlagt årsskiftet 2000/2001. Stor etterspørsel etter tomter i området. Både brukere og utbyggere konkurrerer om tomter som legges ut. Vi ser en klar tendens på at det er brukerne som går seirende ut ved kjøp av mindre tomter, mens utviklere og aktører kniver om de større prosjektene. I kombinert markedet har vi registrert noe mindre trykk på etterspørselssiden i utleiemarkedet. Søkerne er mindre beslutningsdyktig enn tidligere, og selv om vi ikke tror at den økonomiske utviklingen på kort sikt vil føre til reduksjon i utleieprisene, så erfarer vi at interessentene allerede har begynt å prute på prisen med bakgrunn i den siste måneds hendelser Ny kommunedelplan kan åpne for ett gigantisk trafikknutepunkt på Bryn som allerede i dag fremstår som et hardt belastet trafikkryss. Kommunedelplanen legges ut for høring 28 september. Planen vil ta for seg NSB`s konsekvensutredning for Gamlebytunnelen samt statens vegvesens forslag om E6 som en hovedvei til Oslo. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 2 kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd".. Stor interesse for tomter langs næringskorridor syd. Både brukere og utbyggere etterspør tomtearealer. Når nytt veinett mot Gardermoen er vedtatt vil man se på dette området som sentralt. Hovedkontoret til Philips Norge A/S som ligger på Ryen er ute for salg. Det kan meldes om stor interesse for bygget som på sikt ligger i et spennende område. Oslo ytre syd, kontorer god standard 2 kv kvartal Øvrige Stor-Oslo Rett før hovedflyplassen åpner ser vi at nyetableringer fra næringslivet i området lar vente på seg. Det meldes om at vel 150 av totalt 1700 mål foreløpig er planlagt utbygget. Det anslås at rundt mål er avsatt til næringsformål. Investorer og eiendomsaktører som har markert seg i området er Eiendomsspar og Møller Gruppen som har sikret seg 850 mål i Gardermoen Næringspark samt Norske Liv som har kjøpt nabotomten på 100 mål. Norges Varemesse AS har kjøpt Electrolux`s hovedlager på Lillestrøm samt 92 mål tomt som ligger i tilknytning til eiendommen. I tillegg har Norges Varemesse AS en opsjon på ytterligere 30 mål tomt.

10 Markedsrapport nr. 3/98 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 3. kvartal kontorlokaler i Oslo området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.292,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.650,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 2. kvartal 3. kvartal Endringer siden: kv. 98 A: Prestisje lokaler: % 50 % -2 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 46 % -3 % C: Høy standard, indre sone: % 53 % -3 % D: Ordinære lokaler % 64 % -4 % E: Umoderne lokaler % 67 % -6 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 71 % -8 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 3. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 2. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 3. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport m² m² m² 5000 m² 2. kv kv kv kv kv kv kv kv. 98 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3, m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller U.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

11 Markedsrapport nr. 3/98 side 11 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C- eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

12 Markedsrapport nr. 3/98 side 12 Leieprisutvikling fra 1988 til 1998 Alle tall pr. 4. kvartal og pr 3. kvartal for Leie pr m²/åt kv 98 F E A B C D A: Prestige lokaler, beste beliggenhet B: Meget sentrale lokaler, god standard C: Sentrale lokaler, tidsmessige D: Ordinære, lokaler E: Eldre, sentrale, men utidsmessige lokaler F: Eldre, urasjonelle lokaler.

13 Markedsrapport nr. 3/98 side De største eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 3. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 40. Totalt teller listen 23 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 3. KVARTAL 1998): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 2.98 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 2.98 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 2.98 AS OBOS Forretningsbygg 182,0 0, ,6 - ASA Veidekke 49, ,5 - Aspelin-Ramm gruppen AS 128, ,4 - Avantor ASA 262,0-8, ,6 0,6 Borg eiendomsselskap AS 3) 79, ,9 - EAB Eiendom AS 112,0 4, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 424,0-15, ,0-0,3 Fabritius Eiendom AS 77, ,3 5,3 Gjensidige Eiendom 559,0 6, ,3 - KLP Eiendom AS 464,3 7, ,9 0,5 Kristiania Eiendomsforvaltning AS 56,6 7, ,1-0,9 Linstow ASA 410,7-11, ,4-0,1 Mustad Eiendom AS 56, ,3 2,1 NCC Eeg-Henriksen Eiendom AS 34, ,2 - Norske Liv AS 214,0 15, ,0-0,4 Olav Thon gruppen 1 020,0 50, ,5 - Pecunia AS 37,4 0, ,2 3,7 Vår Bank og Forsikring 165,0 19, ,0 7,0 Steen & Strøm ASA 470,0 15, ,8 - Storebrand Eiendom 734,0 20, ,7-0,2 Vital Eiendomsforvaltning 1) Vital Forsikring 415,8 24, Den norske Bank ASA 2) 235, Wahl Eiendom AS 53, ,6 - SUM ,75 Gjennomsnitt 6,02 1) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning m² innleide lokaler for DnB. 2) Ikke inkludert eiendommer under forvaltning 3) Ikke mottatt tall

14 Markedsrapport nr. 3/98 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Storebrand Eiendom kr ) Gjensidige Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 1/98: 1) Olav Thon Gruppen + kr ) Pecunia AS + kr ) Vital Forsikring + kr Størst negativ endring i leieinntekt fra 1/98: 1) Eiendomsspar/Victoria AS - kr ) Linstow ASA - kr ) Avantor ASA - kr Størst ut fra areal: 1) Olav Thon Gruppen m² 2) Storebrand Eiendom m² 3) Gjensidige Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Pecunia AS 12,2 år 2) Norske Liv AS 11,0 år 3) Eiendomsspar AS/Victoria AS 8,0 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Pecunia AS kr ,- pr m² 2) Olav Thon Gruppen kr ,- pr m² 3) Eiendomsspar AS kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Kristiania Eiendomsforvaltning AS kr 467,- pr m² 2) EAB Eiendom AS kr 679,- pr m² 3) Avantor ASA kr 693,- pr m² * Leieinntekt pr m²/år representerer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). Dette er en endring fra tidligere rapporter, der samlet næringsareal ble lagt til grunn.

15 Markedsrapport nr. 3/98 side Oppsummering Konjunkturer: Turbulens og usikkerhet preger den norske og internasjonale økonomi. Regjeringen foreslår at avgiften settes til 5% for bygg som ferdigstilles etter Det er budsjettert med et proveny fra konjunkturavgiften i 1999 på 1,4 mrd. kroner. Byggestatistikken viser for august en nedgang i byggingen av næringsbygg på 33% sammenlignet med august i fjor. Det vil være feilgrep av regjeringen å gjennomføre konjunkturavgift nå, fordi den bommer kraftig på konjunkturene. Etter en nokså jevn og langvarig vekstperiode er norsk økonomi inne i en krise med lav kronekurs, den laveste på 90-tallet, og renteøkning på tilsammen 4,5% de siste måneder Mandag 24. august ga Norges Bank opp kampen for fastkurspolitikken. Tremåneders NIBOR ligger på 7,9% Norge kan ikke ha et rentenivå som er 3-4% over omverdenen. Flere prognosemakere mener at mer enn èn prosent over det europeiske gjennomsnittet ikke er sannsynlig i lengden. Pengemarkedsrenten bør ned mot 6% rundt årsskiftet. Analyseavdelingen i DnB forventer noe stigende inflasjon. De estimerer 2,5% for 1998, stigende mot 3% i Kraftig børsnedgang. Ingen ro å få for børsinvestorene. Totalindeksen passerte «toppnotering» i år med 1422 den 4.- og 6. mai. Siste tids fall ned mot bunnotering, 838,26 den 6. oktober, har for mange skapt hodebry med fortsettelse av store overskrifter i media. Eiendomsmarkedet: Eiendomsmarkedet betydelig påvirket, renten har økt betraktelig og mange beslutninger vedrørende eiendomskjøp er utsatt i påvente av markedets utvikling. Tilpasningen i markedet kom fortere og mer brått en noen aktør hadde kunne forestille seg. Man var enige om at markedet var på topp, men så ikke nedturen som kom så brått Vil vi se penger gå fra børs over i eiendomsmarkedet, eller er det meste tapt? Kontormarkedet har fremdeles rekordlav ledighet. Norsk Nærings Megling AS angir en markedspris for 3. kvartal-98 og for perioden som kommer. Markedssituasjonen har påvirket eiendomsmarkedet. Vi har gått inn i et marked med endrede rammebetingelser. Renteutviklingen den senere tid har bidratt til å dempe markedet. Leiemarkedet er fortsatt aktivt, men vi merker en stagnasjon. Det er inngått færre leiekontrakter den senere tid og vi merker en utflatende trend. Leietakere presser mer pris og prøver ri bølgen. Nyetableringer fra næringslivet har ikke «tatt av» som forventet i Ullensaker kommune. Vel 150 av mål er foreløpig planlagt utbygget. Det anslås at rundt mål er avsatt til næringsutbygging. Det er i dag 24 byggekraner i Oslo, med hovedvekt på Oslo Byport, Skøyen og Gaustad. Den 6. oktober 1998 er prisen 14,38 dollar pr. fat brent spot. Eiendomsaksjene er lavt priset. Generelt kan vi se at kurvene er relativt stabile frem mot juni/juli måned då. August/september er katastrofale måneder med bratte fall. Storfusjon i gang mellom Postbanken, Kredittkassen og Fokus Bank.

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer