4/02 markedsrapport næringseiendom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no"

Transkript

1 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom <

2 Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5 Generelle eiendomsforhold... 5 Byggeaktivitet... 5 Leiemarkedet generelt Leiemarkedet Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst/indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo... 9 Leieprisanslag Kontor Lager Leiemarkedet historisk De største eiendomsselskapene Om Norsk Nærings Megling Julerushet er her! Bunnen har falt ut i leiemarkedet for mange eiendommer. Fremleie er som tidligere beskrevet en sterkt pådriver i fallet. Vi konstaterer at fallet også er markant for en del av gårdeierene som nå leier ut direkte. Julerushet påvirker også utleiemarkedet. Det er eksempler i denne markedsrapporten på leiekontrakter inngått det siste kvartalet til svært gode priser! Igjen er det kombinasjonen produkt/beliggenhet som er utslagsgivende. Det er også oppløftende å fastslå at en del av de store arealene som har vært ledige i Oslo har funnet eller er i ferd med å finne leietagere. Det er julerush. Vi opplever stor interesse for finansielle kjøp. Dette fremstår i dag som et godt spareobjekt til fordel for aksje- eller obligasjonsmarkedet. Det er stor interesse fra mange solide interessenter til eiendommer med lange kontrakter. Vi ønsker alle våre forbindelser en GOD JUL og ett godt nytt eiendomsår. Denne markedsrapporten finner du også på internett:

3 4/023 Oppsummering Konjunkturer - Fortsatt fall i aksjemarkedene. - Nedjustert vektsanslag. - Økende arbeidsledighet. - Fortsatt sterk krone. - Økt tro på rentenedsettelse. Eiendom - Fortsatt høy etterspørsel etter eiendommer med sikker kontantstrøm. - Økende arealledighet og fallende leiepriser i Oslo. - Det er få leiekontrakter som er inngått siste kvartal. De kontrakter som er inngått er tegnet på svært ulike nivåer. - Flere store kontorprosjekter utsettes men det er fremdeles høy aktivitet i bygge- og anleggmarkedet. 1. Investering i næringseiendom Innledning Den høye etterspørselen etter investeringsobjekter med sikker kontantstrøm har vedvart i 4. kvartal. Den største transaksjonen er St. Olavs Plass 5 som ble solgt for NOK 299 millioner. Jernia har solgt sitt hovedkontor for 172 millioner kroner, og leier eiendommen tilbake på en 15-års kontrakt. Etterspørselen etter utviklingseiendommer er redusert. For utleier har markedet forverret seg. Ledigheten har økt og prisene fortsetter å falle. Prisdumping forekommer stadig oftere. Dette har vi tidligere primært observert i fremleiesegmentet. Samtidig observerer vi at gårdeiere som kan tilby gode produkter og kreative løsninger får fortsatt godt betalt for dette. Konjunkturutviklingen Siden toppen sommeren 2000 har verdien av selskapene på Oslo Børs rast med nesten 50%. Andre børser og markeder har også opplevd store verdifall. Fremtiden er fremdeles svært usikker og det hersker laber stemning i nært sagt alle markeder. Vi ønsker nå å undersøke hva som virkelig har skjedd med de underliggende økonomiske faktorer som BNP-vekst, arbeidsløshet, produksjon, sparing og forbruk i denne nedgangsperioden. En nærmere undersøkelse vil kunne identifisere hvilke faktorer som kan forårsake et videre fall og hvilke faktorer som har potensial til å dra økonomien ut av nedgangsperioden. USA BNP realveksten i USA vokste i årene 1994 til 2000 i gjennomsnitt med ca. 3,9%. I 2001 ble veksttakten redusert til 0,3%. For ligger vekstanslagene på 2,25%. For 2003 og 2004 er anslagene henholdsvis 2,5% og 3,75%. Troen på snarlig økonomisk oppsving er redusert og det er knyttet stor oppmerksomhet til husholdningenes og bedriftenes handlemønster. Vedvarende høyt privat forbruk var hovedårsaken til at resesjonen i 2001 ble mild. Til tross for vedvarende generell økonomisk usikkerhet opprettholder den amerikanske forbruker troen på fremtiden. Amerikanske forbrukere har i flere år hatt lav sparerate. Spareraten vil trolig øke i årene som kommer. Dette kombinert med lavere formue som følge av kursfall på aksjer, gjør at forbrukeren ikke vil kunne være noe vekstlokomotiv. Videre er analytikere bekymret over at det er et viss tegn til nedgang i boligprisene. Dette vil sannsynligvis få stor innvirkning på privat etterspørsel. De amerikanske bedriftene sliter med høy gjeldsgrad og overkapasitet. Dermed er det redusert mulighet for økt investeringstakt. Det er forventet fortsatt produktivitetsvekst i USA. Dette kan bidra til å holde inflasjonen nede og reallønnen oppe.

4 Investering i næringseiendom forts. 4 Det kan ikke forventes særlig mer hjelp fra penge- og finanspolitikken. Renten er allerede på rekordlave 1,25% og handlingsrommet til sentralbanken er dermed minimalt. Stimuleringstiltak fra finanspolitikken er begrenset som følge av underskudd på statsbudsjettene. Eurolandene Veksten i Euroområdet stagnerte i andre kvartal. Ledigheten er på vei opp, forbruket synker og konkurranseevnen er svekket som følge av Euro appresiering. Det er potensial for høyere konsum som følge av skattelettelse, høy lønnsvekst og lav inflasjon. For Tyskland er det få lyspunkter. Arbeidsledigheten, industriproduksjonen og detaljomsetningen utvikler seg negativt. Den Europeiske sentralbank (ESB) har høstet stor kritikk for å ikke sette ned renten. Kritikerne mener at ESBs inflasjonsfrykt er ubegrunnet og at den reelle faren er deflasjon og ikke inflasjon. Det er forventet at den europeiske sentralbanken vil sette ned renten i løpet av kort tid. Norge I perioden 1995 til 2000 var gjennomsnittlig BNP realvekst ca. 3,7%. I 2001 falt veksten til 1,4%. For, 2003 og 2004 er estimatene henholdsvis 1,75%, 2% og 2,5%. Norsk økonomi vokste i moderat tempo i første halvår. Det er særlig økt privat og offentlig konsum som bidro til vekst. Vårens lønnsoppgjør med påfølgende økning i reallønnen har ikke påvirket konsumet i så stor grad som forventet. For 2003 antas veksten i husholdningenes konsum å ligge på nivået. Til tross for antatt fortsatt høy lønnsøkning i 2003 vil konsumveksten bli begrenset av økt inflasjon og redusert sysselsetting. I tillegg er husholdningene mindre optimistiske til norsk økonomi viser Norsk Gallups forventingsbarometer. Konsumet vil sannsynligvis også bli påvirket av at den høye utlånsveksten ikke kan vedvare. I de siste fem årene har utlånsveksten vært på ca. 7,5% og dette er betydelig høyere enn lønnsveksten. Arbeidsledigheten fortsetter å øke og vi må tilbake til begynnelsen av nittitallet for å finne en tilsvarende økning i ledigheten (fig 2). Oslo og Akershus er fremdeles det området som har opplevd størst vekst i ledigheten og særlig er økningen stor for menn i alderen år. Dette har sammenheng med aktivitetsnedgangen i IKT-relatert Fig 1: BNP realvekst(%) virksomhet og enkelte andre yrker som krever høyere utdannelse. Ledighetsøkningen er nå i ferd med å spre seg til alle yrkesgrupper. Aetat forventer at svekkelsen i arbeidsmarkedet vil vedvare inn i For etterspørselen etter kontorareal er det viktig å merke seg at antall sysselsatte ikke er redusert i Oslo. Akershus har kun opplevd en marginal nedgang(se fig.4). Det som har påvirket etterspørselen er sysselsettingsreduksjon i kontorareal intensive yrker (virkelig) * 2003* 2004* BNP vekst Norge 1,40 1,75 2,00 2,50 BNP vekst USA 0,30 2,25 2,50 3,75 BNP vekst EMU 1,50 0,75 2,00 2,50 *Norges Bank og OECD estimat pr. oktober Fig. 2: Arbeidsledighet og inflasjon (%) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 feb Arbeidsledighet i % Inflasjon i % aug feb aug feb aug feb aug feb aug Kilde: Norges Bank Kilde: Bloomberg feb. aug.

5 4/02 Investering i næringseiendom forts. Oljeprisen/US dollar Oljeprisen har falt fra 27 dollar til 25 dollar siden sist markedsrapport. Årsaken til dette fallet er overproduksjon i OPEC landene, nedjustert vekstanslag for verdensøkonomien samt at sannsynligheten for krig i Irak er redusert. For børsene, bortsett fra Oslo Børs, er redusert oljepris meget positivt. Et videre fall i oljeprisen vil være en viktig bidragsyter til økt vekst i USA. Norges inntekter reduseres ytterligere ved at US dollaren fortsetter sin svake utvikling. nærmeste årene er Regjeringens handlingsrom redusert som følge av fall i verdien av Petroleumsfondet, samt allerede vedtatte skatte- /avgiftslettelser og utgiftsøkninger. Stadig nedjustert vekstanslag samtidig som inflasjonen synker gir rom for at sentralbanksjefen kan bruke renten til å stimulere økonomien. Spread til utlandske renter: Et eventuelt fall i europeiske renter vil påvirke de norske markedsrentene. 4/025 Generelle eiendomsforhold Renter Siden sist rapport har både de lange og korte rentene steget marginalt for så å falle tilbake. Det ble ikke fattet vedtak om å endre renten på Norges Banks hovedstyremøte 30. oktober. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 7,0 prosent. D-låns renten holdes også uendret. Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at med uendret rente ser Norges Bank det som like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2,5 prosent som at den blir lavere. Sentralbanksjefen har med andre ord en nøytral holdning og med mindre økonomiske rammebetingelser forandres signifikant vil det ikke bli foretatt noen renteendring ved nesten rentemøte. I den nærmeste fremtid vil rentene bli påvirket av følgende faktorer: Inflasjonen: Tall for oktober viser at 12 mnd kjerneinflasjon er på 2.1%. Det er den innlandske genererte prisveksten som falt mest. Vårens lønnsoppgjør: Som følge av at arbeidsledigheten øker vil sannsynligvis lønningene stige mer moderat enn tidligere antatt. Budsjettforforliket: Budsjettutvidelsene som er foretatt er sannsynligvis ikke vesentlig nok til å endre sentralbanksjefens inflasjonssyn. I de Etterspørselen etter objekter med lange og sikre leietakere fortsetter å være høy. Selv om etterspørselen er høy har det vært gjennomført få transaksjoner. Årsaken til dette er at det er få objekter til salgs. Nylig ble IPD indeksen lansert i Norge. Indeksen er en referanse på avkastning i eiendomsmarkedet. Foreløpig består indeksen av selskaper som representerer eiendom for ca. 30 milliarder. For 2001 viste indeksen en totalavkastning på 11% fordelt på løpende avkastning og verdistigning. Eiendom gav dermed best avkastningen blant alle aktivaklasser i Norge. Hvert år retter Kredittilsynet fokus mot bankenes eksponering i næringer de mener det kan være økende risiko i. Økt arealledighet har ført til stigende risiko i eiendomsmarkedet. Dette har ført til at Kredittilsynet har bedt de store bankene å redegjøre for sine eiendomsengasjement. Resultatet fra denne undersøkelsen er ikke kjent. Det er derimot tydelig tegn til at bankene er mer risikoaverse og krever høyere sikkerhet ved låneengasjement. Dyre boliger i Oslo har opplevd etterspørselssvikt og prisfall. For øvrige boliger går salgsprosessen også tregere men det har foreløpig ikke vært et signifikant prisfall. Fremtidig prisutvikling vil være sterkt avhengig av byggeaktiviteten. Selv om det kommer mange nye prosjekter for salg er det uvisst hvordan dette vil påvirke markedet. Det viser seg at de fleste utbyggere har satset på leiligheter til over 3 millioner kroner, mens ca. 90 prosent av omsetningen skjer i segmentene under 3 millioner. I tillegg er det fremdeles et stort sprik mellom prisen på nye og brukte boliger. For Oslo og Akershus viser tall for årets ni første måneder at det har vært igangsatt henholdsvis 20% og 39% færre boliger enn samme periode i På sikt vil dette føre til redusert tilbud og bidra til at et eventuelt prisfall reduseres. Byggeaktivitet Etter lang tid med stor økning i byggeprisene er det tegn til avmatting. På landsbasis er det fremdeles høy aktivitet i bygge- og anleggmarkedet og entreprenørene har fremdeles tilfredstillende mengde prosjekter i sine ordrebøker. Verdien av ordrebeholdningen i bygge- og anleggsvirksomheten totalt var like høy ved utgangen av 3. kvartal i år som i 3. kvartal Verdien av entreprenørenes tilgang på nye anleggsprosjekter i 3. kvartal var 12 prosent lavere sammenlignet med samme periode i fjor. I samme periode falt tilgangen på nye næringsbygg med 5% mens tilgangen på nye boligprosjekter økte med 18%. På lengre sikt vil prisutviklingen være avhengig av lønnsutviklingen og fremdriften til prosjekter som Tjuvholmen, Vestbanen, Bjørvika, Snøhvit utbygningen samt diverse store offentlige prosjekter.

6 Investering i næringseiendom forts. Leiemarkedet generelt 6 Ved utgangen av året antas det at det vil være ca m 2 ledig kontorareal i Oslo området. Det er ingen tvil om at leieprisen faller fremdeles. Prisdumping forekommer nå i større grad. Selv om det er mulig å få lokaler ekstremt billig tegnes det også kontrakter på høye nivåer. Gårdeiere som kan tilby gode produkter og kreative løsninger får fortsatt godt betalt for dette. Dagens arealledighet antas å være på samme nivå som i Det er ingen tegn til økt absorbsjon på kort sikt. Arealledighet vil derfor være sterkt avhengig av byggeaktiviteten. Eiendomsspar beregnet pr. begynnelsen av at for perioden vil det være sannsynlig/mulig at i overkant av en million kvadratmeter kunne bli ferdigstilt i Osloområdet. Med utgangspunkt i Eiendomsspars studie foretok Norsk Nærings Megling i november en enkel undersøkelse for å kartlegge prosjektenes status. Undersøkelsen ble begrenset til prosjekter over m 2, det innebærer at status for over 30 prosjekter ble undersøkt. Disse 30 prosjektene utgjør ca. 70% av utvalget. Det fremkom at for 27 av disse prosjektene vil byggestart utsettes. Igangsetting uten at det er signert kontrakt med en hovedleietaker forekommer ikke. Selv om det ikke bygges lokaler uten at leietakersituasjonen er avklart så fortsetter planleggings- og reguleringsarbeidet samt at prosjektene markedsføres. For flere av prosjektene foreligger rammeavtaler eller byggetillatelser. Flere av prosjektene kan dermed ferdigstilles innenfor den tidsrammen en stor leietaker bruker på å flytte. Dermed kan det argumenteres for at flere av prosjektene kan sidestilles med eksisterende lokaler som markedsføres. Dette vil begrense hvor raskt ledighetstallene kan synke. For flere av disse prosjektene bør det merkes at tomtekostnaden allerede er belastet. Terskelen for å igangsette er dermed noe lavere. Fig. 3: Rente- og yieldutvikling (%) Fig. 5: Aksjekurser Oslo Børs Hovedindeks Eiendomsindeks Oslo Børs Kilde: Bloomberg/NNM 10 års stat 3 mnd NIBOR Realrente Yield I fig.3 har vi skissert inn en såkalt net yieldindeks. Yield er et uttrykk for direkteavkastning. Net yield er definert som netto leieinntekter dividert med eiendomens salgspris. I vårt eksempel tas det utgangspunkt i et kontorbygg i A-segmentet (definert side10) med en sikker leietaker med en lang (7-10 år) leiekontrakt. Fig. 4: Sysselsetting Antall (1000) Norge Norge Oslo Akershus Antall (1000) Oslo og Akershus Kilde: Aetat Kilde: Bloomberg

7 4/02 4/02 2. Leiemarkedet (alle priser er oppgitt eks. mva. og felleskostnader) 2.1 Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 min. gangavstand fra Oslo Rådhus I Stranden 1 på Aker Brygge er det reforhandlet en kontrakt på 650m 2 til NOK pr. m 2. Kontraktslengden er fem år. Det er også inngått en annen kontrakt på Aker Brygge på 650m 2 til NOK pr. m 2. På Filipstad Brygge er det utleid et lokale på 1.500m 2 til kr pr. m 2. I Oslo City er det utleid 2.200m 2 for NOK pr. m 2. Leietaker leier lokalene as is og kontraktslengden er ti år. I Kongensgt 2 er 230m 2 utleid for NOK pr. m 2. I Havnelageret er det fremutleid 492m 2 til NOK pr. m 2. I Teatergaten 5 er det utleid 296m 2 på en 10-års kontrakt til NOK pr. m 2. I Hammersborg Torg 3 er det utleid 640m 2 for NOK pr. m 2. I Grev Wedels plass 5 er det utleid 755 m 2 til ca. NOK pr. m 2. Oslo sentrum, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Vika/ Aker Brygge Øvrige sentr Oslo indre vest 2.3 Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands plass og Grünerløkka Langs Akerselven ble mye av de rehabiliterte arealene myntet på IT og media bedrifter. Utleier markedsførte at de kunne tilby rehabiliterte, kreative og rimelige lokaler. Etterspørselen etter slike arealer fra IT- og media-bransjen har sunket betydelig. Samtidig lokkes leietakere i denne bransjen til andre områder og lokaler som tidligere var for dyre. Oslo indre nord, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre vest Indre vest Ytre nord Indre nord Sentrum Indre øst 2.4 Oslo indre øst/indre syd Oslo indre øst består av områdene Grønland, Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen. Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/Bekkelaget, Nordstrand. På Grunerløkka er det utleid et mindre kontorareal for NOK pr. m 2 og i Chr. Kroghs gt 32 har Oslo Politidistrikt leid m 2. Oslo indre øst/syd, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre øst 7 Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Indre syd I dette området er det svært lite aktivitet. Det er mye ledig, særlig på Majorstuen. Det har forekommet noe reforhandling i området. I noen tilfeller må gårdeier akseptere nivåer som ligger % lavere enn de utløpte kontraktene. Oslo indre vest, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre syd Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler i den følgende beskrivelse

8 2. Leiemarkedet forts. 2.5 Oslo ytre vest 2.6 Oslo ytre nord 8 Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. På Lysaker fortsetter prisfallet og aktører dumper prisene for å fylle opp ledige lokaler. Hittil har prisdumping stort sett forekommet i fremleiesegmentet. I det siste har tendensen vært at prisdumping i større grad også forekommer i direktemarkedet. I Fornebuveien 1-3 er gårdeier villig til å leie ut for NOK pr. m 2 as is. I bygget er det 6.000m 2 ledig. I Fornebuveien er flere små lokaler leid ut til ca. NOK pr. m 2. I Strandveien 150 er det utleid 2.200m 2 til NOK pr. m 2 til AS Vegproduksjon. I Granfoss Næringspark opplever utleier at prisene holder seg bedre enn på Lysaker. Ledigheten er på ca. 2%. I Vollsveien 19 er det utleid et lokale med høy standard på en seks års kontrakt. Det ble oppnådd NOK pr. m 2. I samme adresse er det reforhandlet en kontrakt på 2.200m 2. Arealene har høy standard, kontraktslengden er 5 år og det ble oppnådd NOK pr. m 2. I Vollsveien 13 er det utleid 813m 2 til NOK pr. m 2. Kontrakten er på 9 år og standarden beskrives som høy. I det gamle terminalbygget på Fornebu er det utleid 1.000m 2 til selskapet Mogul Technology. Med sine 70 ansatte blir Mogul terminalbyggets nest største leietaker. Fra før huset terminalbygget 200 ansatte. I mars blir ytterlige m 2 ferdigstilt. I Vollsveien 13D er det utleid et lager på NOK 650 pr. m 2 med 5,5m takhøyde. Lageret har lasteramper og kontraktslengdene er 7 år. På Skøyen, i Karenslyst Alle 12-14, er det utleid to arealer på til sammen 450m 2 til ca. NOK pr. m 2. I Drammensveien 167 er det utleid 500m 2 til NOK pr. m 2. Høegh Invest starter bygging av et nytt kontorbygg på kvadratmeter på Skøyen. Entreprenørselskapet Peab skal oppføre bygget som har en kontraktsverdi på 215 millioner kroner. Bygget vil være fult utleid med Peab og Høegh ASA som leietakere. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre vest Skøyen Lysaker Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. I følge børsmelding fra Industrifinans Næringseiendom ASA har selskapet inngått en 15 års leieavtale med Den norske Stat ved Kultur- og kirkedepartementet om leie av Gullhaug Torg 2 i Nydalen i Oslo. Brukere av eiendommen blir Riksteatret og Rikskonsertene, som overtar lokalene 1. juli Årlig leiebeløp vil være 7,25 millioner kroner per år, løpende fra 1. januar 2004, som reguleres med 90 prosent av årlig endring av KPI. Eiendommen er på rundt kvadratmenter, bestående av studio, prøvesaler og kontorer, og er i dag leiet ut til NRK med et årlig leiebeløp på 6,11 millioner kroner. IFN må investere 3,5 millioner kroner i leietagertilpasninger i forbindelse med ny leiekontrakt. Leien representerer en reell økning fra tidligere leienivå. I Gjerdrums Vei har Avantor leid ut 3000m 2 for ca. kr pr. m 2. Bygget ferdigstilles i mars. Hakon har inngått leiekontrakt for butikklokaler i Torgbygget (Nydalsveien 33). Kontrakten er på ti år og er omsetningsbasert. Videre meldes det om flere leieavtaler som er reforhandlet på samme nivå som tidligere kontrakter. Song Networks prøver å skaffe seg fremleietaker i bedriftens nybygg i Sandakerveien 130 i Nydalen for NOK 990 per m 2. Prisen er prosent under normalnivå. Song har en leieavtale på ti år med Avantor. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre nord Nydalen

9 4/ Oslo ytre øst 2.8 Oslo ytre syd 2.9 Øvrige Stor-Oslo Oslo ytre øst består av områdene Oslo ytre syd består av områdene Fra aktører i Sandvika meldes det at Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Ryen, Skullerud, Bjørndal og området blir mer og mer påvirket Alnabru/ Furuset og Groruddalen. "Næringskorridor Syd". av fallet på Lysaker. Frem til nå har Sandvika sentrum vært et eget I Brynsveien 11 er det utleid 600m 2 til Jernia har solgt sitt hovedkontor for markedssegment som i stor grad har NOK pr. m 2 på en fem års 172 millioner kroner, og leier eiendommen tilbake på en 15-års kontrakt. vært uberørt av fallet i Oslo og Lysaker. kontrakt. I et annet lokale i samme gate er det utleid 860m 2 til NOK pr. m 2 Bygget består av lager og kontor og er Ericsson ønsker å fremleie store deler på 4/029 en tre års kontrakt til statlig leietaker. på til sammen ca m 2. av sitt nybygg i Asker. Ericsson betaler i dag ca. NOK pr. m 2 og har en ti I Grenseveien 95 er det reforhandlet en års avtale med KLP. kontrakt på 625m 2 til NOK pr. m 2. Oslo ytre syd, kontorer med god standard Lokalene har høy standard og 3. kv. 4. kvartal - kontraktslengden er 5 år. På samme adresse er det utleid et lokale på Snitt Min Maks Snitt kortidskontrakt. Kontrakten ble tegnet på NOK pr. m 2 for 445m 2. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Leieprisutvikling, bydelssegmentert Sentrum Skøyen/Lysaker Nydalen Helsfyr/Bryn Figuren viser leieprisutviklingen på kontorer av god standard. Leiepriser for sentrum gjelder utenom prestisjeområdet. Bydelen Lysaker og Skøyen er slått sammen til en graf. Vi ser at alle fire segmenter nådde det høyeste nivået i tredje kvartal 2001.

10 2. Leiemarkedet forts. NNM s anslag av leienivå 4. kvartal - kontorlokaler i Oslo-området Endringer siden Type Andel* Min. Maks. Gj.snitt Tendens kv. -02 A Prestisje lokaler 3% % 37% -4% B Høy standard, mest attraktiv beliggenhet 17% % 39% -3% C Høy standard, forøvrig 33% % 37% -4% 10 D Ordinære lokaler 32% % 49% -5% E Umoderne, mangelfulle lokaler 15% % 56% -0% -*Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. - Beløpene er oppgitt pr. m 2 /år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. - Sammenligningene med 1988 og 1993 gjelder gjennomsnittspriser. Tallene er ikke inflasjonsjusterte. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.234,- pr m 2 /år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien 1.511,- pr m 2 /år. Det bør merkes at vektingen er forandret siden sist rapport. Kommentarer/utfyllende opplysninger Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået opnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vika og på Aker Brygge. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bla. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Lysaker C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. For å avansere til C- segmentet må ofte en betydelig rehabilitering til. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga mangelfull beliggenhet, område og miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet" og noen har hatt langtidsledighet. Norsk Nærings Megling AS s anslag av leienivå 4. kvartal lagerlokaler i Oslo området. A beliggenhet B beliggenhet 3. kv kv kv kv. 02 Lager, høyde 3,5 m Lager, høyde 3,5-6 m Lager, høyde 6 m A beliggenhet: B beliggenhet: Lager som ligger i veletablert lagerområder med gode adkomstmuligheter og i nærhet til sentrum og hovedfartsårer. F.eks. Alnabru området. Lager som ligger i mer perifere områder og har ofte mangelfull infrastruktur. Prisene er beregnet for lager med god standard og god intern logistikk.

11 4/02 3. Leiemarkedet historisk Utviklingen i leiepriser for prestisjesegmentet Kilde: NNM Maks Markedsleie Min /95 3/95 1/96 3/96 1/97 3/97 1/98 3/98 1/99 3/99 1/00 3/00 1/01 3/01 1/02 3/02 Figuren over beskriver den kvartalsvise utviklingen over NNM's leieprisanslag for prestisjelokaler (A-segmentet) i Oslo-området. Den merkede linjen representerer gjennomsnittlig utleiepris. I tillegg er maksimums- og minimumspriser avmerket. Leieprisutvikling for kontorer i A-, B- og C-segmentet i Oslo-området. 4/ Kilde: NNM Figuren beskriver leieprisutviklingen i segmentene A, B og C, som er definert på side 10. A B C Utvikling av arealledighet i markedet for kontorarealer i Oslo, Asker og Bærum Kilde: Eiendomsspar/NNM * * Estimat utgang. Figuren viser utvikling av arealledighet for kontorer i Oslo-området. Eiendomsspars årlige gjennomgang av markedet for kontorlokaler i Oslo viser at ca m 2 stod ledig ved årskifte. Dette er en økning på m 2 i løpet av Pr. august estimerte selskapet at ledigheten var ca m 2. Ved utgangen av året forventer flere aktører i markedet at ledigheten vil overstige m 2.

12 4. De største eiendomsselskapene i Norge 4.0 De største eiendomsselskapene Her presenterer vi nøkkeltallene for de største eiendomsselskapene i Norge 4. kvartal. Totalt teller listen 30 selskaper. 4. kvartal Selskap (alfabetisk) Brutto leie pr. år i mill. kr. Samlet næringsareal i m 2 xxxxxxxxxx Arealledigheti Vektet -hvorav bygg/ gjenværende endring* endring* park/rehab leietid i år endring * 12 Acta 240, % 8 - Amfi Eiendom ASA 258, % 5 - Andenæs Eiendom AS 86,9-3,4 % ,2 % % 5,0 31,6 % Aspelin-Ramm gruppen AS 201,7 14,1 % ,0 % % 5,5-7,8 % Avantor ASA 129,4 10,6 % ,5 % % 5,6 5,7 % Centennial AS*** 70,7 1,4 % ,0 % - 3% 6,6 0,0 % EAB Eiendom AS 140,0 0,0 % ,0 % % 4,1 0,0 % Eiendomsspar AS/Victoria AS 519,0-1,3 % ,5 % - 1% 6,5-7,1 % Entra Eiendom AS 676,8 4,8 % ,4 % % 8,0 19,4 % Fabritius Eiendom AS*** 61,09,3 % ,6 % - 6% 3,8 11,8 % Fearnley Finans(Prosjekt)AS 381, % 7,5 - Ferd Eiendom 68, % 5,1 - Gjensidige NOR 1238,1 4,8 % ,4 % % 4,9 2,1 % Industrifinans Næringseiendom ASA 446,7 0,1 % ,4 % - 9% 5,2-23,5 % Kjøpesenter Holding AS 70,9 11,8 % ,5 % - 2% 4,1-18,0 % KLP Eiendom AS*** 880,2 2,5 % ,8 % % 6,9-11,5 % Kristiania Eiendomsforvaltning AS 77,5 16,2 % ,3 % % 5,2-7,1 % Linstow Eiendom AS 297,7 1,3 % ,8 % % 3,9-15,2 % Mustad Eiendom AS 157,0 70,7 % ,1 % % 10,0 66,7 % NSB Eiendom/Rom*** 397,0 0,0 % ,0 % - 0% - - OBOS Forretningsbygg AS 233,0 8,7 % ,6 % % 3,3-10,8 % Olav Thon Gruppen 1565,06,1 % % 5,0-9,1 % Pecunia AS 111,5 13,4 % ,4 % % 12,6-6,7 % Sektor Eiendomsutvikling AS 304,5-11,9 % ,5 % % 4,2 5,0 % SpareBank1 260,0 6,3 % ,5 % % 5,8-3,3 % Steen&Strøm ASA 586,0 4,6 % ,7 % % 4,1 2,5 % Storebrand Eiendom 911,5 0,7 % ,9 % % 4,6 7,0 % Nordea Liv 283,8-18,6 % ,2 % % 7,7 4,1 % Vital Eiendomsforvaltning 873,04,2 % ,8 % - - 5,9-4,8 % Warbo Gruppen 59,0 18,0 % ,1 % - 1% 6,0 20,0 % * Endring i prosent gjelder siste år - Tall ikke tilgjenelig eller ikke relevant. *** Tall fra 3.kvartal er brukt.

13 4.1 Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oversikt over eiendomsselskapene tre på topp i ulike kategorier. 4/0213 Størst leieinntekt pr. år: Størst vekst i leieinntekter siste år: 1. Olav Thon Gruppen kr Mustad Eiendom AS 70,7 % 2. 4/02 Gjensidige NOR kr Warbo 18,0 % 3. Storebrand Eiendom kr Kristiania Eiendomsforvaltning AS 16,2 % Størst samlet næringsareal: Størst vekst i gjenværende leietid siste år: 1. Gjensidige NOR m 2 1. Mustad Eiendom AS 66,7% 2. NSB/Rom m 2 2. Andenæs 31,6% 3. Entra m 2 3. Warbo 20,0% Lengst gjenværende leietid: Størst vekst i næringsareal siste år: 1. Pecunia AS 12,6 år 1. Avantor 28,5% 2. Mustad 10,0 år 2. Warbo 16,1% 3. Acta og Entra 8,0 år 3. Aspelin-Ramm 16,0% Leieprisutvikling nominelt og kroner 3700 Prestisjesegment snitt ( kroner) 3200 B segment snitt ( kroner) Prestisjesegment snitt (nominelt) 2700 B segment snitt (nominelt)

14 Norsk Nærings Megling AS 14 Norsk Nærings Megling AS (NNM) ble etablert i 1984 og er i dag et selskap i Norden Gruppen som for øvrig består av Norden Corporate ASA og Norden Prosjekt AS. NNM er en av Norges ledende aktører innen kjøp, salg, søk og utleie av næringseiendom. Selskapet har fokus på kjernevirksomheten i Oslo med landsdekkende samarbeidsavtaler i stedet for stedlig representasjon. Norden Corporate ASA har sin styrke inne corporate finance transaksjoner med spesiell vekt på handel, tjenester, reiseliv og eiendom. Norden Prosjekt AS arbeider hovedsakelig med tilrettelegging av finansielle løsninger tilknyttet eiendomsinvesteringer samt syndikering av eiendomsprosjekter. Det komplette tjenestespekter gjør at NNM har en meget god kontaktflate i markedet. Det samlede prosjektvolum fra 1984 og frem til i dag gir selskapet et godt erfaringsgrunnlag, finansiell innsikt samt tyngde ved forhandlinger. Dette sammen med gode og langsiktige kundeforhold er selskapets hovedstyrke. SALG NNM jobber bevisst med hele salgsmarkedet i Stor-Oslo området, men har spesiell fokus på større og mellomstore eiendommer. Grundige analyser og et meget godt nettverk kreves for å avdekke eiendommens potensial og muligheter. Gjennomføring av salgsprosessen på en profesjonell måte krever innsikt og erfaring samt velutviklet forhandlingsteknikk. Gjennom dette legger vi grunnlaget for strategisk markedskommunikasjon og en optimal pris. SØK Gjennom den profesjonalisering som har skjedd i eiendomsmarkedet har produktet søk blitt stadig viktigere. Bedrifter på flyttefot har sett fordelen av å ha en egen rådgiver i sitt søk etter lokaler, evaluering av alternativer, bistand i forhandlinger og opprettelse av leiekontrakt. NNM har gjennom flere år hatt oppdrag for alt fra mindre selskaper til store børsnoterte selskaper. Vi bistår i leie/kjøp av kontorlokaler, kombilokaler, lager og tomter. Partner Øystein A. Landvik har mer enn 20 års erfaring fra eiendomsbransjen. Utdannet Statsautorisert Eiendomsmegler CCMI og har været ansatt i Norsk Nærings Megling AS siden Landvik har mottatt flere hedersbevisninger for sin innsats og engasjement i bransjen. E-post adresse: UTLEIE Med mer enn 18 år i utleiebransjen har NNM opparbeidet seg en erfaring som har gjort selskapet til en av de største aktørene innen utleie av næringseiendom i Norge. Våre spesialister vet at for å lykkes med utleiearbeid er essensen å kvalitetsikre utleieprosessen fra start til mål. Dette oppnås gjennom erfarne og fokuserte eiendomsmeglere med en meget god markedsoversikt. ANALYSE Gjennom vårt daglige arbeid ser vi nødvendigheten av å knytte til oss analytikere som fokuserer på de korte og lange trendene i markedet. Analyseavdelingen utarbeider bl.a. NNMs kvartalsvise markedsrapport som blir benyttet av hele eiendomsmarkedet. I tillegg utføres analyser for og i samarbeid med våre kunder basert på problemstillinger knyttet til markedet for næringseiendom. Partner Knut M. Stokke har mer enn 20 års erfaring fra finans og eiendomsbransjen. Har erfaring fra Orkla Finans hvor han var ansvarlig direktør for eiendomsmegleravdelingen. Utdannet MBA fra Arizona State University. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse:

15 Partner 4/0215 Lars P. Fasting har mer enn 20 års erfaring fra finansog eiendomsmiljøet. Har erfaring fra ulike ledende stillinger innen Orkla ASA hvor han avsluttet som Administrerende Direktør for Orkla Finans. Er utdannet sivilingeniør fra NTH. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler/ Diplomøkonom Ole Christian Iversen er uteksaminert fra BI Har i tillegg studert økonomi/ markedsføring ved Arizona State University 1995/96. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet ved BI våren Har jobbet i Gjensidige Bank som fagkonsulent før han ble ansatt i NNM september E-post adresse: Megler/ Diplomøkonom Anne K. Simonsen er uteksaminert fra BI i Har i flere år arbeidet som næringsforvalter hos OBOS Eiendoms-forvaltning AS. Ble ansatt som megler i Norsk Nærings Megling AS i februar E-post adresse: Faglig leder Petter Nylend er bedriftsøkonom fra BI og statsautorisert eiendomsmegler CCIM. Avla eksamen som beste eiendomsmegler-student i 1993 og har arbeidet i NNM siden mars Tidligere arbeidserfaring fra Vestenfjelske Bykreditt AS. Underviser på BI i faget næringsmegling. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Solveig Lund er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Hun arbeidet deretter som eiendomsmegler hos Petter Woxen inntil hun ble ansatt i Norsk Nærings Megling AS i oktober E-post adresse: Siviløkonom Christoffer Sundin har jobbet med eiendomstransaksjoner i Norden Corporate ASA siden juni Christoffer har erfaring fra Arthur Andersen & Co. som revisjonsmedarbeider og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler CCIM Jan Wold er bedriftsøkonom fra BI. Fullførte eiendomsmeglerskolen på BI våren Han arbeidet deretter som eiendomsmegler i London, inntil han begynte i NNM juni E-post adresse: Megler/ siviløkonom Jonas Karlsen er utdannet Siviløkonom fra NHH i Erfaring som prosjektleder fra Norlandia Hotellene. Begynte som megler i Norden Eiendomsmeglerforretning i juni E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler/ aut.regnskapsfører Gunn Nordeide er bedriftsøkonom og autorisert regnskapsfører fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Har drevet egen virksomhet innenfor eiendomsforvaltning og regnskapsføring, samt arbeidet hos Notar Eiendom AS og Postbanken Eiendomsmegling AS. Begynte i NNM februar 2001 som økonomisjef. E-post adresse:

16 1202 Lay-out, bildemanipulasjon og trykk Forsidefoto David Trood / BAM / Samfoto Besøksadresse: Stranden 1a, Aker Brygge Telefon: Epost: Foretaksregistrert MVA Postadresse: Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo Telefaks:

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/03 2/03 2/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

2/02 markedsrapport næringseiendom.

2/02 markedsrapport næringseiendom. 2/02 2/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene

Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Hamar 1. mai 3 Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM Leietakerrådgivning Innhold 03 05 06 07 08 REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING Leietakerrådgivning REFORHANDLING

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q3 2003 Oslo, 5. november 2003 Hovedtrekk pr Q3 2003 h Resultat Resultat NOK 15,8 mill før skatt, NOK 0,82 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,71 pr aksje, før skatt h Utvikling Torgbygget

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer