4/03 markedsrapport næringseiendom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no"

Transkript

1 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom <

2 Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold... 4 Leiemarkedet generelt Leiemarkedet Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst/indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo... 8 Leieprisanslag Kontor Lager Leiemarkedet historisk De største eiendomsselskapene Nøkkeltall Om Norsk Nærings Megling Lysere tider! Konjunkturutsiktene er lysere enn på lenge. Både norske og internasjonale økonomiske nøkkeltall og indikatorer peker oppover. Historisk har det eksister sterk korrelasjon mellom leieprisutvikling og utviklingen i aksje- og arbeidsmarkedet. Vi har tidligere sagt at leiemarkedet sannsynligvis ikke vil stige før børsen har vist minst ett års stabil oppgang. Spørsmålet nå er hvor raskt kan ledigheten i næringsbygg minske og leieprisene øke som følge av en eventuell konjunkturoppgang. Etter forrige bunnpunkt tok det 4-5 år før arealledigheten og prisene var på samme nivå som før de begynte å falle. Denne gangen vil det sannsynligvis ta kortere tid! Leiemarkedet preges nå av vedvarende høy ledighet. Det inngås få kontrakter, men det merkes at mange ønsker å bli ferdige før jul. De kontraktene som inngås samt pågående forhandlinger indikerer at leienivået har flatet ut. I salgsmarkedet er temperaturen en annen. Det er fortsatt høy aktivitet. Flere store finansielle transaksjoner er gjennomført i ett marked der etterspørselen er større enn tilbudet. Yield nivået på attraktive eiendommer med 15 års kontrakter med solide leietakere er presset under 6,5%. Så lenge rentenivået er på dagens lave nivå, vil prisene i salgsmarkedet forbli høye! Vi benytter også anledningen til å ønske GOD JUL, og ett godt nytt eiendomsår. Denne markedsrapporten finner du også på internett:

3 4/033 Oppsummering Konjunkturer - BNP vekstestimater fortsetter å stige i Norge - Arbeidsmarkedet viser tegn til avtagende ledighetsvekst - Sentralbanken har endret sitt inflasjonssyn til nøytralt - Rentekurven er tilnærmet uendret -Fortsatt sterk konjunkturutvikling i USA Eiendom -Vedvarende høy arealledighet -Få leietransaksjoner er inngått - Flat leieprisutvikling i alle segmenter - Høy aktivitet i salgsmarkedet - Rekordlav yield - Lav byggeaktivitet i næringseiendomsmarkedet 1. Investering i næringseiendom Innledning Oslo Børs steg videre i 4. kv. og det er stadig flere tegn på at den positive internasjonale konjunkturutviklingen vil fortsette. Forventingsindikatorer for husholdningenes og bedriftenes økonomi har steget i løpet av 4. kvartal. Denne optimismen kombinert med et fordelaktig rentemarked har ført til at det har vært høy aktivitet i salgsmarkedet i høst. Det er gjennomført flere store transaksjoner og yielden er presset ned til rekordlave 6.4%. Det er fremdeles nesten utelukkende syndikater som er på kjøpersiden. Kontorarealledigheten er trolig i overkant av 11%. Dette er en oppgang på 1% poeng siden årsskiftet. Leieprisfallet har flatet ut og leieprisene ligger på samme nivå som 3. kvartal. Konjunkturutviklingen USA og Japan USA fortsetter å vise solid fremgang og BNP veksten steg markant i 3. kvartal. Det er fremdeles privat og offentlig konsum som er hovedbidragsyterne til denne veksten. Forventningsindikatorene til næringslivet og husholdningene viser fortsatt økende positiv fremtidstro. Nylig vedtatte skattekutt forventes å påvirke privat etterspørsel positivt. I næringslivet er kapasitetsutnyttelsen fremdeles lav. Det forventes dermed at arbeidsledigheten vil fortsette å være på ca. 6 % og investeringstakten vil forbli lav. Tall for nye ledige har vist en klar avtagende tendens. Handelsbalansen til USA gir fortsatt grunn til bekymring. Underskuddet i utenriksøkonomien vil snart tilsvare 5% av BNP. Dette innebærer at dollaren sannsynligvis vil svekkes ytterligere. I Japan viser husholdningen endelig tegn til økt kjøpelyst. Obligasjonsrentene i landet har steget. Noe som er et solid tegn på at markedet forventer vekst. Det kan derimot ikke forventes solid vekst i nærmeste fremtid. Til det er de strukturelle problemer innenlands for omfattende. Eurolandene Europeiske aksjemarkeder og de lange rentene har steget. Få økonomiske data understøtter derimot denne optimismen. Konkurranseutsatt sektor har blitt rammet av appresiering av euro mot dollar. Vedvarende høy arbeidsledighet fortsetter å påvirke husholdningenes etterspørsel og det er foreløpig ingen tegn til at investeringer fra industrien er i ferd med å ta seg opp. Likevel har det vært en liten bedring i industriens forventningsindikatorer og det er tegn til avtagende ledighetsvekst. Norge Oslo Børs har steget marginalt siden sist rapport og indeksen har stabilisert seg på et nivå rundt 160 poeng(fig. 2). Tendensen til oppgang i norsk økonomi blir stadig tydeligere. I følge Norges Banks Inflasjonsrapport nr. 3. er BNP vekstanslagene for 2004 og 2005 økt til henholdsvis 3% og 2,75%. For 2006 forventes veksten å bli 2,25%. Det private forbruket steg markant i 2. og 3. kvartal. Det markerte rentefallet ventes å stimulere til fortsatt økt privat forbruk. Etterspørselen fra husholdninger blir trolig den viktigste drivkraften i norsk økonomi fremover. Dette understøttes av TNS Gallups undersøkelse for 3. kvartal som viser at tiltroen til landets og egen økonomiske utsikter har økt. I næringer som leverer varer og tjenester til private husholdninger er det utsikter til relativ høy vekst. Et annet tegn på økt optimisme er at boligprisene har fortsatt sin stigende tendens. Arbeidsledigheten har steget utover høsten men veksten er avtagende. I 2004, 2005 og 2006 forventer Norges Bank at sysselsetting kun vil vokse med henholdsvis 0,25%, 1%, og 0,5%. Årsaken til de lave estimatene er det høye kost-

4 Investering i næringseiendom forts. 4 nadsnivået og ledig kapasitet i flere sektorer. Først i 2005/2006 er det utsikter til ny vekst. Konkurransen fra lavkostland vil føre til at stadig flere bedrifter flytter produksjonen ut. Utviklingen i Kina vil forsterke denne tendensen. Økt internasjonal aktivitet har ført til noe økt eksport. Særlig gjelder dette produsenter av innsatsvarer. I 2004 forventes det også økte investeringer i oljesektoren. Fig 1: BNP vekst (%) Fig. 3: Arbeidsledighet og inflasjon (KPI) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 apr Arbeidsledighet i % Inflasjon i % okt apr okt apr okt apr Sentralbanken har nylig utgitt sin rapport om finansiell stabilitet. Rapporten viser at husholdningenes gjeld øker kraftig og langt sterkere enn veksten i disponibel inntekt. Dersom denne utviklingen fortsetter vil gjeldsbelastningen i 2005 passere nivået fra forrige bankkrise. Dette vil øke husholdningenes sårbarhet for økonomiske forstyrrelser. Likevel vurderer Norges Bank at utsiktene for finansiell stabilitet er bedre enn for et halvt år siden * 2004* 2005* 2006 BNP vekst Norge 1,4 1,3 0,75 (0,5) 3,0(2,25) 2,75 (2,5) 2,25 BNP vekst USA 0,3 2,4 2,75 (2,3) 3,5 (3,75) 3,25 (3,5) 3,25 BNP vekst EMU 1,5 0,8 0,5 (0,6) 1,5 (2,0) 2,5 (2,5) 2,5 Kilde: Norges Bank. * Estimat Norges Bank Inflasjonsrapport nr.3. Tall i parentes viser tall fra inflasjonsrapport nr. 2. Fig. 2: Børsutvikling 230 Kilde: Bloomberg Oslo Børs Hovedindeks 70 Eiendomsindeks Oslo Børs okt apr okt apr Kilde: Bloomberg okt apr. okt. Renter Både de lange og korte rentene har holdt seg stabile siden sist rapport (se fig 5 og 6). Det ble ikke fattet vedtak om å endre renten på Norges Banks hovedstyremøte 29. oktober. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 2,5 prosent. Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at med en foliorente nå på 2,5 prosent ser Norges Bank det som like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2 prosent som at den blir lavere. Dette innebærer at rentene bør ligge på dagens nivå godt inne i Deretter forventes det at rentene vil utvikle seg i takt med utenlandske renter. Generelle eiendomsforhold Den høye aktiviteten i investormarkedet fortsatte i 4. kvartal og som ventet har yielden blitt presset videre nedover. I Nydalen ble nylig lokalene til Politiets Sikkerhetstjeneste(PST) solgt for MNOK 312 som tilsvarer yield på 6,45%. PST har inngått en 20 års leieavtale og bygget er foreløpig ikke oppført. Drammensveien 144 er solgt for MNOK 263 som tilsvarer yield i underkant av 6,3%. Bygget er nyrehabilitert og Hafslund ASA har en 15 års 100% barehouse leiekontrakt. Både leieinntekter og finansiering er i Euro. Begge eiendommene ble solgt til kommandittselskaper. Steen & Strøm og Storebrand er i markedet med en portefølje på 9 kjøpesentre. Selskapene ønsker å syndikere eiendomsporteføljen. Samlet eiendomsverdi er MNOK som tilsvarer nettoyield på ca. 7%. Nylig har Nordea undertegnet en avtale med eiendomsforvalteren IXIS AEW Europe om salg og delvis tilbakeleie av 97 eiendommer i Finland, Norge og Sverige. Det dreier seg i hovedsak om større regionkontorer og tradisjonelle bankkontorer Nordea holder til i, totalt rundt kvadratmeter. Transaksjonen omfatter leieavtaler på 3-10 år.

5 4/03 Investering i næringseiendom forts. Fig. 4: Sysselsetting. Antall sysselsatte(1.000) i Norge, Oslo og Akershus Antall (1000) Norge Antall (1000) Oslo og Akershus Som det fremkommer av fig. 6 så har spreaden mellom yield og 10 års statsrenten krympet inn og den ligger nå på Kilde: SSB gjennomsnittsnivået. Gitt dagens rentenivå indikerer dette at yield bunnen kan være nådd i denne omgang Profesjonaliseringen av eiendomsmarkedet /035 fortsetter. Flere tilretteleggere Norge utvikler nå eiendomsfond rettet mot 2200 Oslo 240 pensjonskasser og andre institusjonelle Akershus investorer. Produktene som tilbys har eksistert lenge i utlandet og ses på som kv. 2. kv. 3. kv. en naturlig utvikling av syndikeringsmarkedet i Norge. Fig. 5: Renteswap Renteswap i % Det er observert en viss interesse i Norge 6 Kilde: Norgeskreditt fra utenlandske investorer. Det er likevel 5,5 langt igjen til at Norge oppnår den statusen som Sverige har. Til tross for høy 5 4,5 arealledighet og Euro-nei så har Sverige stor etterspørsel fra utlandske investorer. 4 Årsaken til dette er god likviditet og 3,5 oversiktelighet. Norge har betydelig 3 negativ netto investeringsflyt og store beløp har funnet veien fra Norge til 2,5 utenlandske eiendomsinvesteringer. 2 Særlig gjelder dette hotell og kjøpesenter eiendommer. I tillegg har livselskapene Spot 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 år 2005 Løpetid investert i utlandske kontoreien- dommer og eiendomsfond. Figuren viser lånerente ekskl. margin for lån forutsatt ulik rentebindingstid. Fig. 6: Rente- og yield (%) Igangsetting av næringsbygg til privat 10 sektor er på et rekordlavt nivå. Likevel Kilde: Bloomberg/NNM 10 års stat Spread holder byggeprisene seg stabile. Årsaken 3 mnd NIBOR Yield til dette er høy aktivitet i boligsektoren 8 og at det i stat og kommune fortsatt er høy aktivitet. 6 Leiemarkedet generelt Det har blitt inngått få leiekontrakter siste kvartal. Utvikling i prisnivået og arealledigheten er flat. For noen av prestisje lokalene er det antydning til en liten prisnivåheving. I figur 7 og 8 er det illustrert historiske utviklingen mellom leiepriser, arealledighet, arbeidsledighet og børsutvikling. Som det fremkommer av fig. 7 eksister apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr 03 jul okt I figuren har vi skissert inn net yield. Yield er et uttrykk for direkteavkastning. Net yield er definert som netto leieinntekter dividert med eiendommens salgspris. I vårt eksempel tas det utgangspunkt i et kontorbygg i A-segmentet(definert side10) med en sikker leietaker med en lang leiekontrakt. I grafen er det også skissert inn differansen mellom yield og 10 års stat(spread). Siden 1997 er gjennomsnittlig spread 1,45 %

6 Investering i næringseiendom forts. 6 er det en sterk negativ historisk korrelasjon mellom leiepriser og arbeidsledighet. Hvis denne sammenhengen fortsetter å eksistere og arbeidsledigheten utvikler seg slik Norges Bank forventer indikerer det en flat leieprisutvikling i 2004, 2005 og I samme graf vises hvordan arealledigheten i prosent har utviklet seg historisk i forhold til arbeidsledigheten og leieprisene siden Denne kurven viser at den prosentvise arealledigheten er den samme nå som ved forrige toppunkt for arbeidsledigheten( ). Siden dette toppunktet falt arealledigheten raskt i takt med fallende arbeidsledighet og leieprisene steg tilsvarende. Om korrelasjonen mellom fallende arbeidsledighet og fallende arealledighet (og stigende leiepriser) vil være tilstede i fremtiden er usikkert. Hovedårsaken til dette er at ved forrige vekst i sysselsetting opplevde arbeidsmarkedet samtidig en dreining mot kontorarealkrevende yrker. I 2004, 2005 og 2006 forventer Norges Bank at sysselsetting kun vil vokse med 0,25%, 1%, og 0,5%. I begynnelsen av forrige oppgangsperiode ( ) var årlig gjennomsnittelig sysselsettingsvekst 2,3 %. Den svake forventede sysselssettingsveksten kan bidra til at arealledigheten ikke vil falle like raskt som ved forrige oppgangsperiode. Andre momenter som vil påvirke om korrelasjonen vil være like sterk i fremtiden er om den skjulte ledigheten er på samme nivå og nybygge aktiviteten de nærmeste årene. I figur 8 er det illustrert forholdet mellom børsutvikling og leieprisene med ett års etterslep. Også her eksisterer det historisk sett en sterk korrelasjon. Om forholdet vil være tilsvarende i fremtiden er usikkert. Årsaken til dette er som nevnt tidligere at ved forrige oppgangskonjunktur opplevde man en sterk sysselsettingsvekst kombinert med en dreining mot kontorarealkrevende yrker. Fig. 7: Leiepris mot arbeidsledighet og arealledighet Leiepris i NOK Arbeidsledighet i % , , , , Arbeidsledighet i % Leiepris prestisje Arealledighet i % 9% 10% 10% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 10% ,02 0,01 0 Fig. 8: Leiepris mot børs Fig. 9: Leieprisutvikling historisk OSEAX Leiepris Leie Prestisjesegm. snitt ( kroner) Prestisjesegm. snitt (nominelt) B segm. snitt ( kroner) B segm. snitt (nominelt) OSEAX Leiepris prestisje nov 1996 nov 1997 nov 1998 nov 1999 nov 2000 nov 2001 nov nov

7 /03 4/ Leiemarkedet (alle priser er oppgitt eks. mva. og felleskostnader) Fig 10: Prosent ledighet For hvert segment oppgis antatt ledighet. Disse tallene er tatt fra Eiendomsspars Oslostudie. 2.1 Oslo sentrum 2.2 Oslo indre vest Oslo sentrum er innenfor ca 15 min. gangavstand fra Oslo Rådhus I Oslo Atrium har Tine leid 4.500m 2 som SAS har fremutleid. Tine flytter inn i 2004 og kontrakten løper til Årlig leiepris er oppgitt til ca. MNOK 10 inkludert felleskostnader. I Grensen er det utleid to lokaler på tilsammen ca m 2. Det er inngått 10 år og 5 års kontrakter på NOK og pr.m 2. Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. I Hegdehaugsveien er det meldt at flere små lokaler er leid ut til NOK pr.m 2. Oslo indre vest, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Oslo indre nord Kilde: Eiendomsspar Vika/Rådhuset Øvrige sentrum Indre Vest Indre Nord Indre Øst/Syd Ytre Vest Ytre Nord/Øst/Syd Asker/Bærum Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands plass og Grünerløkka Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo indre nord, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt I Holmensgate 3 på Aker Brygge er det utleid to lokaler på til sammen 600m 2. Det ble oppnådd NOK og pr.m 2. I Kongens gate 12 er det utleid 250m 2 til ca. NOK pr.m 2. Oslo sentrum, kontorer med god standard Ytre vest Ytre nord Indre nord Indre vest Sentrum Indre øst Ytre øst 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Vika/ Aker Brygge Øvrige sentr Indre syd Ytre syd Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler.

8 2.4 Oslo indre øst/indre syd 2.6 Oslo ytre nord 2.7 Oslo ytre øst 8 Oslo indre øst består av områdene Grønland, Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen. Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/Bekkelaget, Nordstrand. Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo indre øst/syd, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker som egne prisgrupper. Områdene er hver i sær forskjellige fra resten av området Oslo ytre vest. Ved Smestaddammen er det utleid ca m 2 til NOK pr.m 2. Det ble inngått en tre års fremleiekontrakt og lokalene beskrives som moderne. På Lysaker er det utleid flere lokaler i Strandveien 50. Arealene som er utleid er mellom m 2 og det ble oppnådd ca. NOK pr.m 2. I Strandveien 15 er det utleid 1.450m 2 til NOK pr.m 2. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre vest Skøyen Lysaker Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Industrifinans Næringseiendom ASA og NetCom AS inngått ny leieavtale på leie av ca m 2 kontor- og lagerareal i eiendommen Gullhaugveien 9-13 i Nydalen. Leiekontrakten har en løpetid f.o.m t.o.m , og er en reforhandling og forlengelse av leieforholdet NetCom AS har hatt i Nydalen siden Leiekontrakten er inngått med betingelser tilsvarende dagens løpende leieinntekter på MNOK 18,5 på kontor- og lagerareal og MNOK 1,5 for kontraktsfestet parkering. Kontorleien representerer et leienivå på NOK 1.360,- pr. kvm. I forbindelse med inngåelse av ny leiekontrakt er NetCom AS innrømmet et leiefritak tilsvarende ca. syv måneders leie for Inngåelse av leiekontrakten vil ikke medføre investeringsbehov i leietakertilpasninger for IFN. I Nydalen er det utleid to lokaler på hhv. 830m 2 og 1.300m 2. Det er inngått 10 års kontrakter og det ble oppnådd hhv. NOK og NOK pr.m 2. Det er inngått flere mindre kontrakter i samme området og det er oppnådd mellom NOK og NOK pr.m 2. Det kreves ingen leietakertilpassninger. I Pontoppidans gate 7 er ca m 2 leid ut til ca. NOK pr.m 2. I Maridalsveien er det utleid flere små kontorlokaler til NOK pr.m 2. Oslo ytre nord, kontorer med god standard Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. På Fyrstikktorget meldes det om flere små lokaler som er leid ut til NOK pr.m 2. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Det er ikke registrert vesentlig utleie i dette området i 3. kvartal. Oslo ytre syd, kontorer med god standard 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Øvrige Stor-Oslo I Nesøyveien er det utleid to lokaler på tilsammen 5.400m 2 til ca. NOK pr.m 2. Lokalene vil bli betydelig tilpasset. 3. kv. 4. kvartal - Snitt Min Maks Snitt Ytre nord Nydalen

9 4/03 4/039 Fig. 11: Leieprisutvikling, bydelssegmentert Sentrum Kilde: NNM Skøyen/Lysaker Nydalen Helsfyr/Bryn Figuren viser leieprisutviklingen på kontorer av god standard. Leiepriser for sentrum gjelder utenom prestisjeområdet. Bydelen Lysaker og Skøyen er slått sammen til en graf. Vi ser at alle fire segmenter nådde det høyeste nivået i 2001.

10 2. Leiemarkedet forts. NNMs anslag leienivå 4.kvartal kontorlokaler i Oslo-området. 10 Endringer siden Type Andel (*) Min. Maks. Gj. snitt Tendens kv kv -03 A Prestisje lokaler 5 % B Høy standard, mest attraktiv beliggenhet 20 % C Høy standard, 35 % D Ordinære lokaler forøvrig 20 % E Umoderne, mangelfulle lokaler 20 % *Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. - Beløpene er oppgitt pr. m 2 /år eksklusiv andel felleskostnader og mva. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. - Historiske sammenlikninger gjelder gjennomsnittspriser. Tallene er ikke inflasjonsjusterte. Kommentarer/utfyllende opplysninger Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vika og på Aker Brygge. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bla. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Lysaker C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. For å avansere til C- segmentet må ofte en betydelig rehabilitering til. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga mangelfull beliggenhet, område og miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet" og noen har hatt langtidsledighet. Norsk Nærings Megling AS s anslag av leienivå 4. kvartal lagerlokaler i Oslo området. A beliggenhet B beliggenhet 3. kv kv kv kv. 03 Lager, høyde 3,5 m Lager, høyde 3,5-6 m Lager, høyde 6 m A beliggenhet: B beliggenhet: Lager som ligger i veletablerte lagerområder med gode adkomstmuligheter og i nærhet til sentrum og hovedfartsårer. F.eks. Alnabru området. Lager som ligger i mer perifere områder og har ofte mangelfull infrastruktur. Prisene er beregnet for lager med god standard og god intern logistikk.

11 4/03 3. Leiemarkedet historisk Fig. 12. Utviklingen i leiepriser for prestisjesegmentet Maks Markedsleie Min Kilde: NNM /95 3/95 1/96 3/96 1/97 3/97 1/98 3/98 1/99 3/99 1/00 3/00 1/01 3/01 1/02 3/02 1/03 3/03 2/95 4/95 2/96 4/96 2/97 4/97 2/98 4/98 2/99 4/99 2/00 4/00 2/01 4/01 2/02 4/02 2/03 4/03 Figuren over beskriver den kvartalsvise utviklingen over NNMs leieprisanslag for prestisjelokaler (A-segmentet) i Oslo-området. Den røde grafen representerer gjennomsnittlig utleiepris. I tillegg er maksimums- og minimumspriser avmerket. 4/ Fig. 13. Leieprisutvikling for kontorer i A-, B- og C-segmentet i Oslo-området. Kilde: NNM Ledighet i m 2 Leiepris pr. m A B C Figuren beskriver leieprisutviklingen i segmentene A, B og C, som er definert på side 10. Fig. 14. Utvikling av arealledighet i markedet for kontorarealer i Oslo, Asker og Bærum. Ledighet Pris A-segment Ledighet i % Kilde: Eiendomsspar/NNM % 10% 10% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 10% Figuren viser utvikling av arealledighet for kontorer i Oslo-området samt prisutviklingen i A-segmentet. Eiendomsspars årlige gjennomgang av markedet for kontorlokaler i Oslo viser at ca m 2 var ledig ved årsskifte. Dette gir en økning på m 2 siste året.

12 4. De største eiendomsselskapene i Norge 4.0 De største eiendomsselskapene Her presenterer vi nøkkeltallene for de største eiendomsselskapene i Norge 4. kvartal. Totalt teller listen 29 selskaper. (-) betyr at tall mangler. 4. kvartal Selskap (alfabetisk) Brutto leie pr. år i mill. kr. Samlet næringsareal i m 2 xxxxxxxx Arealledigheti Vektet -hvorav bygg/ gjenværende endring* endring* park/rehab leietid i år endring * 12 ABG Sundal Collier** 273,4 13,6 % ,0 % ,1 % 7,9-1,3 % Amfi Eiendom 402,6 55,6 % ,9 % ,0 % 5,0 0,0 % Andenæs Eiendom AS 92,9 6,9 % ,5 % ,7 % 4,6-8,0 % Aspelin-Ramm gruppen AS 245,7 21,8 % ,8 % ,7 % 7,2 30,2 % Avantor ASA 167,4 29,4 % ,9 % ,7 % 7,9 41,1 % Centennial AS** 71,4 1,0 % ,4 % 3,0 % 4,1-37,9 % EAB Eiendom AS 132,0-5,7 % ,2 % ,7 % 4,0-2,4 % Eiendomsspar AS/Victoria AS 523,0 0,8 % ,7 % 3,0 % 6,0-7,7 % Entra Eiendom AS 843,6 24,6 % ,5 % ,0 % 11,0 37,5 % Fabritius Eiendom AS 61,2 0,3 % ,3 % 637 1,3 % 3,6-5,3 % Fearnley Finans Prosjekt AS 386,5 1,2 % ,7 % 1,8 % 7,0-6,7 % Ferd Eiendom 67,3-1,2 % ,6 % 600 3,3 % 4,4-13,7 % Gjensidige NOR Næringseiendom AS** 1 178,0-4,9 % ,8 % - 9,0 % 5,0 2,0 % Industrifinans Næringseiendom ASA 351,1-21,4 % ,2 % ,4 % 4,9-6,0 % Kjøpesenter Holding AS** 70,8-0,1 % ,5 % - 2,7 % 4,5 9,8 % KLP Eiendom AS 898,7 2,1 % ,7 % ,8 % 7,7 11,6 % Kristiania Eiendomsforvaltning AS 81,4 5,0 % ,2 % ,0 % 4,1-21,2 % Linstow Eiendom AS 239,3-19,6 % -100,0 % ,0 % 5,1 30,8 % Mustad Eiendom AS 170,9 8,9 % ,7 % ,8 % 9,5-5,0 % OBOS Forretningsbygg AS 256,9 10,3 % ,0 % ,9 % 4,6 39,4 % Olav Thon Gruppen 1 600,0 2,2 % ,3 % 4,6-8,0 % Pecunia AS 145,5 30,5 % ,4 % ,4 % 10,7-15,1 % Sektor Eiendomsutvikling AS 316,4 3,9 % ,6 % ,3 % 4,0-4,8 % SpareBank1 258,7-0,5 % ,8 % ,9 % 5,0-14,5 % Steen&Strøm ASA** 660,0 12,6 % ,1 % 3,5 % 4,0-2,4 % Storebrand Eiendom 795,0-12,8 % ,7 % ,3 % 4,5-2,2 % Nordea Liv 314,7 10,9 % ,8 % ,9 % 6,3-18,2 % Vital Eiendomsforvaltning 1 013,0 16,0 % ,1 % 5,4-8,5 % Warbo Gruppen 68,0 15,3 % ,2 % ,0 % 4,9-18,3 % ** Tall for 3. kv. er benyttet.

13 4.1 Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oversikt over eiendomsselskapenes tre på topp i ulike kategorier. 4/0313 Størst leieinntekt pr. år (mill.): 1. Olav Thon Gruppen NOK Gjensidige NOR NOK Vital NOK Størst samlet næringsareal: 1. Gjensidige NOR m 2 2. Entra Eiendom AS m 2 3. Vital m 2 Lengst gjenværende leietid: 1. Pecunia AS 11,0 år 2. Entra Eiendom AS 10,7 år 3. Mustad Eiendom AS 9,5 år Pris- og yieldeksempler for transaksjoner i Oslo markedet 2002 Størst vekst i leieinntekter siste år: 1. Amfi Eiendom AS 55,6 % 2. Pecunia AS 30,5 % 3. Avantor ASA 29,4 % Størst vekst i gjenværende leietid siste år: 1. Avantor ASA 41,1 % 2. OBOS Forretningsbygg AS 39,4 % 3. Entra Eiendom AS 37,5 % Størst vekst i næringsareal siste år: 1. Amfi Eiendom AS 39,9 % 2. Pecunia AS 28,4 % 3. Avantor ASA 14,9 % Kontor eiendom Pris (mnok) Yield Kjøper Leietaker Drammensveien ,3% DNB (KS) Hafslund ASA Nydalshøyden Bygg B 312 6,45% Pareto Private Equity(KS) Politiets Sikkerhetstjeneste Forskningsveien 2 Ca ,6 6,8 Pareto Private Equity(KS) GlaxoSmithKline/Rikshospitalet Dronning Mauds Gt ,2 % Pecunia AS Diverse Gullhaugveien ,1 7,3% Fearnleys (KS) Hjemmet Mortensen Oslo Atrium 812 7,3 % Anders Wilhelmsen SAS, E&Y Hoffsveien 65 B 114 7,4 % Oslo Pensjonsforsikring Elkem Vahls gt ,5 % Pareto (KS) Plan & Bygningsetaten Nydalen Portefølje 689 7,5 % Nydalen Invest KS Diverse Wergelandsveien 1-3* 367 7,6 % Slottsparken Eiendom KS Luftfartsverket Pilestredet 33* 400 7,7 % Nordea (KS) Oslo Kemnerkontor St. Olavsplass 5* 299 7,8 % St. Olavs Plass 5 KS Universitetet i Oslo Lille Grensen 5 77,5 8,4 % Lille Grensen 5 KS Diverse Stålfjæra 10* 64 8,9 % Stålfjæra 10 KS Lindab AS Bergerveien 12, Asker 445 9,9 % DNB (KS) ABB * Dokumentavgift kommer i tillegg

14 Norsk Nærings Megling AS 14 Norsk Nærings Megling AS (NNM) ble etablert i 1984 og er i dag et selskap i Norden Gruppen som for øvrig består av Norden Corporate ASA og Norden Prosjekt AS. NNM er en av Norges ledende aktører innen kjøp, salg, søk og utleie av næringseiendom. Selskapet har fokus på kjernevirksomheten i Oslo med landsdekkende samarbeidsavtaler i stedet for stedlig representasjon. Norden Corporate ASA har sin styrke inne corporate finance transaksjoner med spesiell vekt på handel, tjenester, reiseliv og eiendom. Norden Prosjekt AS arbeider hovedsakelig med tilrettelegging av finansielle løsninger tilknyttet eiendomsinvesteringer samt syndikering av eiendomsprosjekter. Det komplette tjenestespekter gjør at NNM har en meget god kontaktflate i markedet. Det samlede prosjektvolum fra 1984 og frem til i dag gir selskapet et godt erfaringsgrunnlag, finansiell innsikt samt tyngde ved forhandlinger. Dette sammen med gode og langsiktige kundeforhold er selskapets hovedstyrke. SALG NNM jobber bevisst med hele salgsmarkedet i Stor-Oslo området, men har spesiell fokus på større og mellomstore eiendommer. Grundige analyser og et meget godt nettverk kreves for å avdekke eiendommens potensial og muligheter. Gjennomføring av salgsprosessen på en profesjonell måte krever innsikt og erfaring samt velutviklet forhandlingsteknikk. Gjennom dette legger vi grunnlaget for strategisk markedskommunikasjon og en optimal pris. SØK Gjennom den profesjonalisering som har skjedd i eiendomsmarkedet har produktet søk blitt stadig viktigere. Bedrifter på flyttefot har sett fordelen av å ha en egen rådgiver i sitt søk etter lokaler, evaluering av alternativer, bistand i forhandlinger og opprettelse av leiekontrakt. NNM har gjennom flere år hatt oppdrag for alt fra mindre selskaper til store børsnoterte selskaper. Vi bistår i leie/kjøp av kontorlokaler, kombilokaler, lager og tomter. Partner Øystein A. Landvik har mer enn 20 års erfaring fra eiendomsbransjen. Utdannet Statsautorisert Eiendomsmegler CCMI og har været ansatt i Norsk Nærings Megling AS siden Landvik har mottatt flere hedersbevisninger for sin innsats og engasjement i bransjen. E-post adresse: UTLEIE Med mer enn 18 år i utleiebransjen har NNM opparbeidet seg en erfaring som har gjort selskapet til en av de største aktørene innen utleie av næringseiendom i Norge. Våre spesialister vet at for å lykkes med utleiearbeid er essensen å kvalitetsikre utleieprosessen fra start til mål. Dette oppnås gjennom erfarne og fokuserte eiendomsmeglere med en meget god markedsoversikt. ANALYSE Gjennom vårt daglige arbeid ser vi nødvendigheten av å knytte til oss analytikere som fokuserer på de korte og lange trendene i markedet. Analyseavdelingen utarbeider bl.a. NNMs kvartalsvise markedsrapport som blir benyttet av hele eiendomsmarkedet. I tillegg utføres analyser for og i samarbeid med våre kunder basert på problemstillinger knyttet til markedet for næringseiendom. Partner Knut M. Stokke har mer enn 20 års erfaring fra finans og eiendomsbransjen. Har erfaring fra Orkla Finans hvor han var ansvarlig direktør for eiendomsmegleravdelingen. Utdannet MBA fra Arizona State University. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse:

15 Partner 4/0315 Lars P. Fasting har mer enn 20 års erfaring fra finansog eiendomsmiljøet. Har erfaring fra ulike ledende stillinger innen Orkla ASA hvor han avsluttet som Administrerende Direktør for Orkla Finans. Er utdannet sivilingeniør fra NTH. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler/ Diplomøkonom Ole Christian Iversen er uteksaminert fra BI Har i tillegg studert økonomi/ markedsføring ved Arizona State University 1995/96. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet ved BI våren Har jobbet i Gjensidige Bank som fagkonsulent før han ble ansatt i NNM september E-post adresse: Megler/ Diplomøkonom Anne K. Simonsen er uteksaminert fra BI i Har i flere år arbeidet som næringsforvalter hos OBOS Eiendoms-forvaltning AS. Ble ansatt som megler i Norsk Nærings Megling AS i februar E-post adresse: Faglig leder Petter Nylend er bedriftsøkonom fra BI og statsautorisert eiendomsmegler CCIM. Avla eksamen som beste eiendomsmeglerstudent i 1993 og har arbeidet i NNM siden mars Tidligere arbeidserfaring fra Vestenfjelske Bykreditt AS. Underviser på BI i faget næringsmegling. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Solveig Lund er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Hun arbeidet deretter som eiendomsmegler hos Petter Woxen inntil hun ble ansatt i Norsk Nærings Megling AS i oktober E-post adresse: Siviløkonom Christoffer Sundin har jobbet med eiendomstransaksjoner i Norden Corporate ASA siden juni Christoffer har erfaring fra Arthur Andersen & Co. som revisjonsmedarbeider og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler CCIM Jan Wold er bedriftsøkonom fra BI. Fullførte eiendomsmeglerskolen på BI våren Han arbeidet deretter som eiendomsmegler i London, inntil han begynte i NNM juni E-post adresse: Megler/ siviløkonom Jonas Karlsen er utdannet Siviløkonom fra NHH i Erfaring som prosjektleder fra Norlandia Hotellene. Begynte som megler i Norden Eiendomsmeglerforretning i juni E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler/ aut.regnskapsfører Gunn Nordeide er bedriftsøkonom og autorisert regnskapsfører fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Har drevet egen virksomhet innenfor eiendomsforvaltning og regnskapsføring, samt arbeidet hos Notar Eiendom AS og Postbanken Eiendomsmegling AS. Begynte i NNM februar 2001 som økonomisjef. E-post adresse:

16 1203 Lay-out, bildemanipulasjon og trykk Omslagsfoto Steve Halsetrønning / NN / Samfoto Besøksadresse: Stranden 1a, Aker Brygge Telefon: Epost: Foretaksregistrert MVA Postadresse: Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo Telefaks:

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/03 2/03 2/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

2/02 markedsrapport næringseiendom.

2/02 markedsrapport næringseiendom. 2/02 2/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003 Presentasjon av 1. kvartal 2003 6. mai 2003 Agenda 1. Resultat 1. kvartal 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering 6. Oppsummering 1. Resultat 1.

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM Leietakerrådgivning Innhold 03 05 06 07 08 REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING Leietakerrådgivning REFORHANDLING

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 Leietakertilpasninger Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 DTZ i dag Sub heading 208 24,200 52 194 Offices People Countries Cities 2 DTZ Norge Capital Markets Leietakerrådgivning Verdivurdering

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer