3/02 markedsrapport næringseiendom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no"

Transkript

1 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom <

2 Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten... 5 Renter... 5 Generelle eiendomsforhold... 6 Leiemarkedet generelt... 6 Byggeaktivitet Leiemarkedet Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst/indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo... 9 Leieprisanslag Kontor Lager Leiemarkedet historisk De største eiendomsselskapene Tema: Boligprisene i Oslo Om Norsk Nærings Megling Fremleie presser! Bevegelse i sentrum! Det er ikke helt dødt. Leiemarkedet er i bevegelse spesielt i sentrum. Det er i hovedsak små kontorbrukere som posisjonerer seg i dagens marked. Det er lengre mellom de store leietakerne, men de er der! Fremleiemarkedet er fortsatt aktivt. Mange selskaper leier ut arealer de ikke har behov for. Fremleiere skal ha kostnadsdekning ikke nødvendigvis markedsleie. De som leier disse arealene fremleietakerne har derfor en unik forhandlingsposisjon. Leietakere bør fokusere på fleksibilitet. Viktige spørsmål i denne forbindelse er; har jeg tilfredstillende anledning til å forlenge leieforholdet? Er gårdeier innstilt på å satse videre på meg som leietaker? Det kan ofte bli dyrt kun å fokusere på pris! Salgsmarkedet er tilfredsstillende. Det er spesielt for de finansielle salgene det oppnås gode priser. Et noe svakere marked har så langt blitt kompensert med fallende lange renter. Det er stor fokus på fallet i eiendomsmarkedet. Spesielt leieprisene. Fremleie driver markedet nedover. Det store spørsmålet kommende periode er om det verste er over eller om det kommer ytterligere store fremleiearealer på markedet? Når fremleieforholdene er absorbert, og gårdeierne igjen råder utleiemarkedet, kan vi igjen ha forhåpninger om stigende leiepriser! Denne markedsrapporten finner du også på internett:

3 3/023 Oppsummering Konjunkturer - Fortsatt fare for double dip. - Avtagende risiko for stigende renter. - Lav inflasjon og høy realrente. Eiendom - Økende arealledighet og fallende leiepriser i Oslo. - Økt utleierisiko. - Økt innslag av fremleide arealer. - Fortsatt høy etterspørsel etter finansielle eiendomstransakjoner. - Økt yield differensiering. - Flere store byggeprosjekter er utsatt. - Boligfikseringstendensen av næringseiendom fortsetter. 1. Investering i næringseiendom Innledning Med unntak av finansielle transaksjoner har det vært lite aktivitet i salgsmarkedet siden sist rapport. Etterspørselen etter eiendom har hele tiden vært høy men det har vært for stor avstand mellom selgers og kjøpers prisforventninger. I løpet av samme periode har derimot de lange rentene falt og i takt med dette har differansen mellom lånerente og yield økt (fig. 3). Som følge av rentefallet er kontantstrømmen i prosjekter bedret og avstanden mellom selgers og kjøpers prisforventninger er således redusert. Vi forventer dermed økt transaksjonsaktivitet i tiden som kommer. For utleier er markedet fremdeles vanskelig. Ledigheten har økt, prisene har falt og det er ingen umiddelbare tegn til bedret etterspørsel. I Oslo sentrum blir det stadig klarere at det har utviklet seg to markedssegmenter fremleiemarkedet og direkte markedet. Denne utviklingen har gjort at det er blitt vanskeligere å stadfeste prisutviklingen nøyaktig. Fremleiesegmentet kjennetegnes ved korte kontrakter og prisnivået varierer sterkt. Konjunkturutviklingen USA I sist markedsrapport håpet vi at faren for en double dip skulle være over i løpet av sommeren. Selv om de fleste markeder har falt markant så er det fremdeles stor usikkerhet i konjunkturutsiktene. Fremdeles er ledende internasjonale investeringsbanker redde for en ny nedgang og deflasjon i USA. I 2001 opplevde man ca. 1% BNP-vekst i USA. Den amerikanske sentralbank og ledende analytikere forventer nå at BNP-veksten vil ligge på mellom ca. 2% og 3% for inneværende år. For annet kvartal var BNP-veksten på 1,1% årlig rate, dette er en solid nedgang fra første kvartal da veksten var på 5%. Det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig konjunkturutvikling. Indikatorer og nøkkeltall som er offentliggjort den siste perioden og som aktører i markedet stoler på at skal gi indikasjon på fremtidig vekstutsikter er: Indikatoren US Consumer Confidence Index måler forbrukerens tillit til amerikansk økonomi og er en pekepinn på hvor mye penger amerikanerne vil bruke. Det var ventet en nær uendret indeks på 97, mens den falt til 93. Hvis tilliten svekkes og med det økende sparerate er det fare for signifikant fall i forbruket. I USA står de private forbrukerne for 2/3 av totalforbruket og det er derfor knyttet stor interesse til deres fremtidig kjøpeevne og vilje. I juli steg forbruket med 1,9%, dette var en nedgang fra 3,1% i første kvartal. Den økende arbeidsledigheten er forventet at skal ytterlige forverre tilliten. Ordreinngang for varige goder; dette nøkkeltallet steg med 8,7% i juli. I juni var det en nedgang på 4,1%. Selv om denne indikatoren er volatil og enkeltbransje påvirket tolket markedsaktører det som et svært positivt signal.

4 Investering i næringseiendom forts. 4 Arbeidsledigheten er på det høyeste nivå på syv og et halvt år. I august steg kunngjorte stillingskutt med 46% sammenliknet med juli. ISM indeksen, som gir en indikasjon på kjøpe-og investeringslysten til amerikanske bedrifter, fortsetter å falle. Føderale budsjettunderskudd fortsetter å øke. Totalt sett gir ikke indikatorene og nøkkeltallene noen klare signaler på at konjunkturutviklingen er i ferd med å snu. Eurolandene Utsikten til forbruk- og investeringsvekst i Europa er også blitt svekket i løpet av sommeren. I Eurolandene opplever stadig flere land at muligheten for å bruke finanspolitikken som stimulansetiltak begrenses av EU s tre prosent grense for underskudd i statsfinansene. Eurolandene kan heller ikke forvente noen hjelp fra den Europeiske Sentralbank(ESB) og pengepolitikken. Dette fordi ESB har i likhet med Norges Bank innretter sin pengepolitikk etter et inflasjonsmål. Det viktigste økonomiske lokomotivet i Eurolandene er Tyskland. Både i første og andre kvartal var BNP-veksten i Tyskland på 0,3%. Privat forbruk og investeringer vokser lite, og arbeidsledigheten er på vei oppover. Indeksen som måler tilliten til næringslivet i Tyskland har falt for tredje måned på rad. Nedgangen kan tolkes som at tilstanden i den tyske økonomien er forverret. Indeksen er utarbeidet ved hjelp av en undersøkelse hvor bedriftsledere blir spurt om deres syn på fremtidig utsikter for produksjon, lageroppbygging, ordrer, priser og sysselsetning. Norge Oslo Børs hovedindeks har falt ca. 20 % inneværende år (se fig. 1). BNP-veksten for Norge var på ca. 1 % i For 2002 er konsensusanslaget pr. august at veksten vil være 1,8%. Næringslivet sliter og antall åpnede konkurser steg med 14% i løpet av første halvdel av Og for første gang siden 1993 ble det åpnet mer enn konkurser i løpet av de to første kvartalene. Den største økningen i antall konkurser kom i andre kvartal. For Oslo steg antall konkurser med 40 % i forhold til samme periode i fjor. Personlig konkurser utgjorde den største andelen av konkurser men opplevde kun en økning på 6%. Til sammen flere inkassosaker har havnet i retten i år sammenliknet med samme periode i fjor. IKT-sektoren opplevde 111 åpnede konkurser og dette var en økning på 18% i forhold til sammen periode i fjor. IT analyse selskapet Gartner Group vurderer at en oppgang i sektoren ikke vil komme før i midten av Men før den tid spår selskapet flere konkurser og konsolidering i bransjen. IKT sektoren er kontorintensiv og en fortsatt nedgang i denne sektoren vil bidra til reduksjon i kontorarealetterspørselen. Det har vært mye fokus på konkurranseutsatt sektor i sommer og det synes klart at denne sektoren ikke vil være noe konjunkturlokomotiv i nærmeste fremtid. Både det særnorske lønnsoppgjøret og rekordsterk krone gjør at konkurranseevnen til norske bedrifter er forverret. Når næringslivet sliter og har lav investeringslyst samtidig som det ikke er rom for et ekspansivt statsbudsjett er det kun forbrukeren igjen som kan skape økt etterspørsel. Etter en lenger periode med stor tro på fremtiden har nå fremtidstroen falt viser Norsk Gallups forventningsbarometer. Forventningsbarometeret viser at husholdningene forventer betydelig svakere utvikling i norsk økonomi neste år enn det de gjorde for tre måneder siden. Også konsensusanslagene for forbruksveksten er nedjustert. Norges Banks opprinnelig anslag for forbruksveksten var 4.25% for inneværende år. Utviklingen hittil peker derimot i retning av en vekst i privat forbruk på ca. 3%. Selv om reallønnsveksten har vært høy er det flere tegn som tyder på at privatøkonomien begynner å bli strammere og etterspørselen fra det private vil stabilisere seg eller avta: Veksten i detaljhandelen var sterk frem til mars deretter har den flatet ut. Det forventes at detaljhandelen igjen vil stige men at den vil havne under opprinnelige anslag for inneværende år. DNB Markets anslag for veksten i detaljomsetningen for 2002 er 1.8%. Over 12 % av boliglånene sparebankene har gitt er til over 100% av fastlagt verditakst. Dette er en dobling fra året før. Husholdningenes finansielle sparing er nær null. Kreditveksten er på 11 % og dette er langt over inntektsveksten * 2003* BNP vekst Norge 1,0 1,8 2,1 BNP vekst USA 1,2 2,3 3,1 BNP vekst EMU 1,4 1,1 2,5 *Konsensus estimat pr. august

5 3/02 Investering i næringseiendom forts. På rentemøte 7. august endret ikke Norges Bank styringsrenten og opprettholdt en innstrammende holdning. 3/025 Ved neste rentemøte er det forventet at renten holdes uendret men at sentralbanken går over til en nøytral grunnholdning. Følgende faktorer taler for uendret rente og overgang til nøytral holdning ved neste rentemøte: Oljeprisen/US dollar Oljeprisen ligger pr. dags dato på ca. 27 dollar. Denne prisen ligger langt over prisen som ligger til grunn i statsbudsjettet. Til tross for at oljeprisen er høy risikerer staten å ikke nå de budsjetterte oljeinntektene i år. Årsaken til dette er den sterke kronen i forhold til dollar. Innbakt i oljeprisen er det nå en krigspremie på et par dollar. På kort sikt antas dette prisnivået å opprettholdes. Fig. 1: Aksjekurser ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Oslo Børs Hovedindeks Eiendomsindeks Oslo B ørs Arbeidsledighet Ved utgangen av juli var det registrert helt ledig. Det er en oppgang på ca personer siste året. Den sterkeste økningen er i Oslo og Akershus og særlig i IT-relaterte yrker. Siden sist markedsrapport er antall sysselssatte i Oslo ikke endret vesentlig mens i Akershus er antall sysselsatte redusert med ca Fig. 2: Arbeidsledighet og inflasjon (%) Arbeidsledighet i % Inflasjon i % Fig. 3: Rente- og yieldutvikling (%) 10 års stat 3 mnd NIBOR Yieldindeks, A-segment Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg/NNM Renter Siden sist rapport har de lange og korte rentene beveget seg i forskjellig retning. Fra å være på omtrent samme nivå har de lange falt og de korte har økt. (se fig. 3) Konsensusanslagene for veksten i internasjonal økonomi er betydelig lavere enn det Norges Bank har lagt til grunn i sine inflasjonsprognoser. Privat forbruk i Norge øker mindre enn det Norges Bank har lagt til grunn. Utviklingen i detaljhandelen og forbruksveksten taler for uendret/redusert rente. Økt arbeidsledighet i Norge. Effekten av en sterk krone har ennå ikke fått full reduserende virkning på inflasjonen i Norge. Kjerneinflasjonen holdt seg uendret på 2,7% i juli og er med det litt i overkant av inflasjonsmålet til Norges Bank. Nivået gir derimot ikke Norges Bank grunnlag for å endre renten. 12 mnd. veksten i konsumprisindeksen steg fra 0,4% i juni til 1,6% i juli. Den store økningen skyldes at bortfallet av moms på matvarer ikke lenger er med i beregningsgrunnlaget. Selv om disse tallene taler for en endring til nøytral holdning er det mulig at sentralbanksjefen av taktiske årsaker venter til etter at budsjettet er ferdigbehandlet i Stortinget. I figuren har vi skissert inn en såkalt net yieldindeks. Yield er et uttrykk for direkteavkastning. Net yield er definert som netto leieinntekter dividert med eiendomens salgspris. I vårt eksempel tas det utgangspunkt i et kontorbygg i A-segmentet(definert side10) med en sikker leietaker med en lang (7-10 år) leiekontrakt.

6 Investering i næringseiendom forts. Generelle eiendomsforhold Leiemarkedet generelt Byggeaktivitet 6 Aksjemarkedets begredelige utvikling har ført til at risikoaverse investorer har rettet fokuset mot eiendom som investeringsobjekt. Dette til tross for at markedet opplever høyere utleierisiko enn på lenge. Som følge av at investorer søker mot sikre investeringsalternativer har etterspørselen etter objekter med lange og sikre leiekontrakter fortsatt å øke. Utviklingsprosjekter og objekter med utleierisiko har opplevd fallende etterspørsel. Som følge av ulik utvikling i etterspørsel forventes det at det vil bli større differanse i yielden. Dette er en trend som har vist seg klart i europeiske og amerikanske storbyer og vi forventer at vil komme til Norge. Det har vært inngått særdeles få leieavtaler siste kvartal og arealledigheten i Oslo fortsetter å stige. Eiendomsspars estimater pr. august viser at ledigheten ved slutten av 2002 vil være på ca m 2 og det er ikke forventet noen bedring i løpet av Oslo var i løpet av første halvår en av de byene i Europa som opplevde størst fall i leiepriser på kontorlokaler. Det er fremdeles økende arealledighet og absorbjsonen faller i takt med konjunkturutviklingen. Flere meglere melder at leietakere i tillegg til å være mer bevisst på kvadratmeterpris også i større grad fokuserer på å leie lokaler som passer nøyaktig til leietakers arealbehov. Byggekostnadene har steget mer enn kostnadene ellers i samfunnet. Spekulasjoner om fall i byggekostnadene kombinert med et usikkert leiemarked har resultert i at flere byggeprosjekter utsettes. SSB publiserer ikke månedsindeks for næringsbyggekostnader. Derimot viser månedlig tall for både anlegg og boligbygging at kostnadene fortsetter sin stigende tendens. Særlig har økt lønnsutgifter bidratt til dette. Administrerende direktør Petter Eiken i Selmer Skanska ser en avmatning i bygging av næringseiendom på østlandsområdet og særlig i Oslo. Boligbygging og anleggsmarkedet har fremdeles høy aktivitet selv om det har vært en reduksjon. SSB melder at for årets fem første måneder var fallet i boligbyggingen på landsbasis 11%, og 25% i Oslo. For andre bygg var det på landsbasis en økning på 4%. Totalt sett forventer Eiken dermed et fall i entreprenørpriser på 2-3 %. Avmatningen begrunner han bla. med at byggeprisen i deler av landet er tett oppunder salgspris og færre aktører tør dermed å sette i gang med nybygg. Det er fremdeles mangel på kapasitet i næringen. Dette er med på å sette et gulv på hvor langt byggekostnadene kan falle. Ola Mæle har spådd priskrakk på % på bygningstjenester. Han legger til grunn at boligbygging og næringsbygging stopper helt opp samt mindre tilfang av offentlig byggeoppdrag.

7 3/02 3/02 2. Leiemarkedet (alle priser er oppgitt eks. mva. og felleskostnader) 2.1 Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 min. gangavstand fra Oslo Rådhus I Posthuset har det lykkes å få på plass to store nye leietakere. Econ og Leo Burnett har besluttet å flytte til det nyrehabiliterte bygget. Econ flytter inn i 20 og 21 etasje og leier totalt ca m 2. Leo Burnett har leid etasjene 22, 23 og 24. I tillegg har Verdipapirsentralen allerede leid lokaler i bygget. Det har oppstått uenighet mellom NCC/Pareto og Posten i sluttforhandlingene om kjøp av postterminalen. Dermed er det lite sannsynlig at transaksjonen vil bli gjennomført. I Hydro bygget i Bygdøy Allé 2 er det fremutleid 600m 2 for kr pr. m 2 /år. I samme bygg er det utleid flere små lokaler for kr pr m 2 / år. I denne prisen er fellestjenester inkludert. Disse lokalene ligger i niende etasje og er nyrehabiliterte. I Fred. Olsensgt. 11 har Fylkeskattekontoret reforhandlet sin leieavtale. Fylkeskattekontoret leier nå 4.615m 2 til en snitt pris på kr pr. m 2 /år. I Universitetsgata 7 er det utleid m 2 til kr pr. m 2 /år. Lokalet ligger i 5. etasje, er ferdig tilpasset og regnes som svært effektive. I Kristian Augusts gate 7 er det fremutleid ca m 2. Lokalene har god standard. Det ble oppnådd kr pr. m 2 / år på en femårs kontrakt. I Karl Johansgt. 23 B. er det leid ut 455m 2 til kr pr. m 2 /år. På Grev Wedelsplass 5 er det utleid 200m 2 til kr pr. m 2 /år. I Rådhusgata 20 er det utleid 400m 2 for kr pr. m 2 / år. I Kirkegata 12 er det leid ut ca. 200m 2 kontor til kr pr. m 2 /år. I toppetasjen i Torggate 10 er det oppnådd kr pr. m 2 / år for 300m 2. I den nærmeste fremtid vil det komme flere attraktive lokaler på markedet i Oslo sentrum. Kemneren skal flytte til Pilestredet og dermed blir 7.000m 2 ledig i Olav V s gt. 4 og Fridtjof Nansens Plass 3. I Roald Amundsens gt. 6 flytter Skuld ut og 4.000m 2 vil bli lagt ut i markedet. Foreløpig siste utvikling på Vestbanetomten er at en jury har gått inn for et forslag som innebærer at det skal bygges ca m 2. Bygningene skal bla. inneholde kinoer, Stenersenmuseet, bibliotek, et fredsenter, kontorer, konferansesenter og et hotell. Forslaget er omstridt, særlig fordi det inneholder et høyhus som vil rage over eksisterende bygninger i området. Oslo sentrum, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal Snitt Min Maks Snitt Vika/ Aker Brygge Øvrige sentr Ytre vest Indre vest Ytre nord Indre nord Sentrum Indre øst Indre syd Ytre øst Ytre syd Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler i den følgende beskrivelse 2.2 Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. I dette området har vært lite aktivitet. I Pilestredet 46, Høyskoleparken, er det fremutleid 1.137m 2 kontor til kr pr. m 2 / år. Oslo indre vest, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal Snitt Min Maks Snitt Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka I Waldemar Thranes gt. 84 er det stor interesse for små kontorer med fellestjenester. Denne etterspørselen kommer bla. i fra nyetableringer i kjølvannet av konkurser og oppsigelser i teknologiog mediabransjen. I Waldemar Thranes gt. 75 er det fornyet og utvidet et leieforhold. Totalt leies det ut 2.500m 2 til kr pr. m 2 / år. Det meldes at lokalene er i normalt god kontorstandard. Gårdeier melder at det er god etterspørsel i området. Årsaken til dette er den sentrumsnære beliggenheten samtidig som lokalene er nøkternt priset. Oslo indre nord, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal Snitt Min Maks Snitt

8 2. Leiemarkedet forts. 2.4 Oslo indre øst/indre syd 2.5 Oslo ytre vest 8 Oslo indre øst består av områdene Grønland, Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen. Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/Bekkelaget, Nordstrand. På hjørnet av Hausmannsgate og Storgata (ved Ankertorget) er det prosjektert utvidelse og fornyelse av bygningsmassen. I dag består bygningsmassen av ca m 2. Det er planlagt at dette skal utvides til m 2 fordelt på 412 boliger og 4.000m 2 næring. På gateplan håper utviklerne at næringsarealene skal oppnå en kvadratmeterpris på NOK til NOK For øvrige kontorlokaler er det prosjektert med en pris mellom NOK til NOK I området er det flere interessante utviklingsprosjekter i startfasen som kan gi området et løft. NCC har planer om å bygge et høyhus der Villmarkshuset ligger i dag. Det er forventet oppstart om to år og det skal da bygges ca m 2. Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Lysaker er trolig det området som er blitt hardest rammet av den siste tids økonomiske utvikling. Enkelte meglere melder at det ikke er uvanlig at potensielle leietakere forlanger priser som er 30-40% lavere enn for et år siden. Det er derimot kun unntaksvis at det inngås avtaler på dette nivået og da kun på korte kontrakter. Den store ledigheten i området gjør likevel at noen gårdeiere er nødt til å inngå kontrakter for å sikre tilfredstillende likviditet. HP, som har fusjonert med Compaq, har besluttet å flytte fra Skøyen til Bryn. Dette er svært dårlig nytt for It Fornebu som i det lengste håpet at HP skulle flytte inn i det gamle Terminalbygget på Fornebu. HP samlokaliser med Compac i deres lokaler på Bryn. Totalt har selskapet ca m 2 til rådighet for sine ansatte. kr pr. m 2 /år. I Hoffsveien 17 er det leid ut flere små lokaler og det er oppnådd priser fra kr til kr pr. m 2 /år. I Hoffsveien 21 er det fremutleid 600m 2 til kr pr. m 2 / år. I Drammensveien 167 på Skøyen er det utleid 1.850m 2 kr pr. m 2 / år til et internettselskap. Lokalenes standard betegnes som gode og de ble leid as is. I Hovfaret 4 er det utleid 380m 2 lager/showrom til kr pr. m 2 / år. I Granfoss Næringspark er det fremutleid 400m 2 kontor til kr pr. m 2 /år. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal Snitt Min Maks Snitt Ytre vest Skøyen Lysaker Oslo ytre nord I Lodalen har OBOS og Øyvind Hornnæs planlagt å skape en ny bydel med boliger, skoler, barnehager og næringsareal. Totalt er området på 122 mål. Hvis alt går etter planen vil det bli byggestart i Hele prosjektet skal være avsluttet innen 8 år. Oslo indre øst/syd, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal Snitt Min Maks Snitt Til tross for høy ledighet i området og et usikkert luksusboligmarked satser Gjensidige Nor på prosjektet Lysaker Brygge. Totalt er prosjektet på m 2 og vil romme 324 boliger samt næringsareal. De første leilighetene skal være innflytningsklare vinteren De største leilighetene blir på rundt 200m 2 og det forventes trolig at kvadratmeterprisen skal bli på ca. NOK På Fornebu sliter Fornebu Boligspar med salget av tomter. Av planlagte boliger er det kun tegnet kontrakter for Målet er at alle andelene skal være solgt innen nyttår. I Strandveien 50 er det utleid 630m 2 til kr pr. m 2 / år. I Strandveien 15 er det utleid to arealer på 450m 2 (første etasje) og 600m 2 (toppetasjen) til henholdsvis kr og kr pr. m 2 / år. I Hoffsveien 70 ved Smestadammen er det fremutleid 2.000m 2 i lokaler av meget god standard. Det er oppnådd Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. I Sagveien 23, Hjula Væveri, er det leid ut 1.000m 2 kontor. Det ble oppnådd kr pr. m 2 /år. Lokalene er nyrehabilitert i ware-house stil. I Nydalen melder Avantor at det er gjennomført en del reforhandlinger av utgåtte avtaler. I de fleste tilfeller blir avtalen tegnet på samme prisnivå. Selskapet melder at de begynner å merke BI-effekten. Særlig gjelder dette etterspørselen etter butikklokaler. Den største leiekontrakten som er inngått er med Renovasjonsetaten som skal leie 3.500m 2 kontor. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal Snitt Min Maks Snitt Ytre nord Nydalen

9 3/ Oslo ytre øst 2.8 Oslo ytre syd Oslo ytre øst består av områdene Etter omorganisering i Statens Veivesen Oslo ytre syd består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, leier de nå ytterlige ca m 2 i Østensjøveien 34. "Næringskorridor Syd". Ryen, Skullerud, Bjørndal og Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Oslo ytre øst og da spesielt Bryn er et I Grenseveien 90 har en annen statlig Oppegård Kommune har lagt frem av områdene som det har vært størst leietaker signert en kortidskontrakt. plan for utvikling av Kolbotn sentrum. aktivitet i det siste kvartalet. For 820 m 2 kontor ble det oppnådd kr. Sentralt i utbyggingsplanene står et pr. m 2 / år. kjøpesenter, boliger og et kulturhus. Til De 3/029 fusjonerte selskapene Hewlett- sammen er det planlagt at det skal Packard og Compaq har besluttet å I Brynsengveien 2 har Utdanningsforbundet leid ca m 2. Lokalene er i bygges ca m 2. samlokalisere virksomheten i Oslo i felles kontorer på Bryn, heter det i en god teknisk stand og effektivt utnyttet. Oslo ytre syd, kontorer med god standard 2. kv. 3. kvartal pressemelding. Dette er meget positivt I Brynsveien 11 er det utleid 466m 2 til 2002 og viktig, både for oss som utleiere og kr pr. m 2 / år. Snitt Min Maks Snitt for området i sin helhet, sier direktør Oslo ytre øst, kontorer med god standard Erik Nygaard i Bryn Eiendom. 2. kv. 3. kvartal På Fyrstikktorget er det utleid flere små Snitt Min Maks Snitt arealer. For lokaler av god standard Ytre øst Øvrige Stor-Oslo er det oppnådd et prisnivå på ca. kr. Helsfyr/Bryn pr. m 2 / år. I Sandstuveien 60 på I Sandvika sentrum meldes det at det Ryen er det utleid et mindre kontorlokale på fem-års kontrakt. Det ble oppnådd spørselen er fallende. Også i andre er lite ledighet, samtidig som at etter- kr. 975 pr. m 2 /år. deler av Bærum meldes det at markedet preges av fallende etterspørsel. Flere utleiere har leietakere med betalingsvansker. I disse tilfellene har utleierne ofte reforhandlet leieavtalene for Leieprisutvikling, bydelssegmentert 2400 å sikre seg en minimumskontantstrøm fra leieobjektet. I reforhandlingene blir kvadratmeterpris, leiearealet Sentrum Nydalen 2200 Skøyen/Lysaker Helsfyr/Bryn og leieperioden justert I Sandvika sentrum er det utleid et areal på 200m 2 og det ble oppnådd kr pr. m 2 / år. På Stabækk er det utleid 2.000m 2 kombinasjonslokaler. For kontorlokalene ble det oppnådd kr pr. m 2 / år og for lagerlokalene ble det oppnådd kr. 850 pr. m 2 / år. På Billingstadsletta er det utleid 900m 2 kontor til kr pr. m 2 / år Figuren viser leieprisutviklingen på kontorer av god standard. Leiepriser for sentrum gjelder utenom prestisjeområdet. Bydelen Lysaker og Skøyen er slått sammen til en graf. Vi ser at alle fire segmenter nådde det høyeste nivået i tredje kvartal 2001.

10 2. Leiemarkedet forts. NNM s anslag av leienivå 3. kvartal kontorlokaler i Oslo-området Endringer siden Type Andel* Min. Maks. Gj.snitt Tendens kv. -02 A Prestisje lokaler 3% % 43% -4% B Høy standard, mest attraktiv beliggenhet 15% % 42% -5% C Høy standard, forøvrig 30% % 41% -3% 10 D Ordinære lokaler 30% % 56% -4% E Umoderne, mangelfulle lokaler 22% % 56% -2% -*Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. - Beløpene er oppgitt pr. m 2 /år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. - Sammenligningene med 1988 og 1993 gjelder gjennomsnittspriser. Tallene er ikke inflasjonsjusterte. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.179,- pr m 2 /år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien 1.565,- pr m 2 /år. Kommentarer/utfyllende opplysninger Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået opnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vika og på Aker Brygge. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bla. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Lysaker. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. For å avansere til C- segmentet må ofte en betydelig rehabilitering til. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga mangelfull beliggenhet, område og miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet" og noen har hatt langtidsledighet. Norsk Nærings Megling AS s anslag av leienivå 3. kvartal 2002 lagerlokaler i Oslo området. A beliggenhet B beliggenhet 2. kv kv kv kv. 02 Lager, høyde 3,5 m Lager, høyde 3,5-6 m Lager, høyde 6 m A beliggenhet: B beliggenhet: Lager som ligger i veletablert lagerområder med gode adkomstmuligheter og i nærhet til sentrum og hovedfartsårer. F.eks. Alnabru området. Lager som ligger i mer perifere områder og har ofte mangelfull infrastruktur. Prisene er beregnet for lager med god standard og god logistikk.

11 3/02 3. Leiemarkedet historisk Utviklingen i leiepriser for prestisjesegmentet Kilde: NNM /95 3/95 1/96 3/96 1/97 3/97 1/98 3/98 1/99 3/99 1/00 3/00 1/01 3/01 1/02 3/02 Figuren over beskriver den kvartalsvise utviklingen over NNM's leieprisanslag for prestisjelokaler (A-segmentet) i Oslo-området. Den merkede linjen representerer gjennomsnittlig utleiepris. I tillegg er maksimums- og minimumspriser avmerket. Leieprisutvikling for kontorer i A-, B- og C-segmentet i Oslo-området. 3/ Markedsleie Maks Min Kilde: NNM Figuren beskriver leieprisutviklingen i segmentene A, B og C, som er definert på side 10. A B C Utvikling av arealledighet i markedet for kontorarealer i Oslo, Asker og Bærum Kilde: Eiendomsspar Figuren viser utvikling av arealledighet for kontorer i Oslo-området. Eiendomsspars årlige gjennomgang av markedet for kontorlokaler i Oslo viser at ca m 2 stod ledig ved årskifte. Dette er en økning på m 2 i løpet av Pr. august estimerer selskapet at ledigheten er ca m 2.

12 4. De største eiendomsselskapene i Norge 4.0 De største eiendomsselskapene Her presenterer vi nøkkeltallene for de største eiendomsselskapene i Norge 2. kvartal Totalt teller listen 29 selskaper. 3. kvartal 2002 *Endringer i prosent gjelder siste år Selskap (alfabetisk) Brutto leie pr. år i mill. kr. Samlet næringsareal i m 2 xxxxxxxxxx Arealledigheti Vektet -hvorav bygg/ gjenværende endring* endring* park/rehab leietid i år endring 1 12 Acta 230, % 8 - Amfi Eiendom ASA 258, % 5 - Andenæs Eiendom AS 88,0-2,2 % ,8 % % 4,5 12,5 % Aspelin-Ramm gruppen AS 201,1 29,8 % ,0 % % 5,9 22,9 % Avantor ASA 133,4 16,8 % ,1 % % 5,4 0,0 % Centennial AS 3 70,7 1,4 % ,0 % - 3% 6,6 0,0 % EAB Eiendom AS 140,0 0,0 % ,0 % % 4,1 0,0 % Eiendomsspar AS/Victoria AS 518,0 0,6 % ,2 % - 1% 6,7-4,3 % Entra Eiendom AS 658,0 2,6 % ,4 % % 7,9 21,5 % Fabritius Eiendom AS 3 61,09,3 % ,6 % - 6% 3,8 5,6 % Ferd Eiendom 68, % 5,4 - Gjensidige NOR 1184,6 3,2 % ,8 % % 4,9 2,1 % Industrifinans Næringseiendom ASA 446,7 0,9 % ,0 % - 5% 6,5-3,7 % Kjøpesenter Holding AS 3 70,9 11,8 % ,5 % - 2% 4,1-18,0 % KLP Eiendom AS 880,2 7,2 % ,7 % % 6,9-2,8 % Kristiania Eiendomsforvaltning AS 77,5 13,2 % ,3 % % 5,2-5,5 % Linstow Eiendom AS 303,7-2,0 % ,5 % % 4,2 2,4 % Mustad Eiendom AS 156,1 69,7 % ,1 % % 10,3 71,7 % NSB Eiendom/Rom 3 397,0 0,0 % ,0 % OBOS Forretningsbygg AS 233,0 8,7 % ,1 % % 3,3-10,8 % Olav Thon Gruppen 1540,0 4,4 % % 5,1-5,6 % Pecunia AS 106,0 7,8 % ,2 % % 12,9-4,4 % Sektor Eiendomsutvikling AS 304,0-12,0 % ,5 % 80 4% 4,5 12,5 % SpareBank1 260,0 6,3 % ,5 % % 5,8-2,8 % Steen&Strøm ASA 560,0 6,7 % ,9 % - 3% 4,0 0,0 % Storebrand Eiendom 911,5 3,0 % ,9 % % 4,8 4,3 % Nordea Liv 2 284, % 7,8 - Vital Eiendomsforvaltning 876,0 5,7 % ,8 % - - 6,0-6,3 % Warbo Gruppen 58,9 17,7 % ,1 % - - 6,0 20,0 % 1 Endring i prosent gjelder siste år 2 Tidligere har det vært registrert tall for Vesta Liv og Vesta Forsikring. Vesta Liv har skiftet navn til Nordea Liv og rapportert tall inkluderer ikke Vesta Forsikring som ikke lenger er i samme konsern. 3 Tall fra 2.kvartal 2002 er brukt. - Tall ikke tilgjenelig eller ikke relevant.

13 4.1 Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oversikt over eiendomsselskapene tre på topp i ulike kategorier. 3/0213 Størst leieinntekt pr. år: Størst vekst i leieinntekter siste år: 1. Olav Thon Gruppen kr Mustad Eiendom AS 69,7 % 2. 3/02 Gjensidige NOR kr Aspelin-Ramm 29,7 % 3. Storebrand Eiendom kr Warbo Gruppen 17,7 % Størst samlet næringsareal: Størst vekst i gjenværende leietid siste år: 1. Gjensidige NOR m 2 1. Mustad Eiendom AS 72,0% 2. Entra m 2 2. Aspelin-Ramm 22,9% 3. Storebrand m 2 3. Entra 21,5% Lengst gjenværende leietid: Størst vekst i næringsareal siste år: 1. Pecunia AS 12,9 år 1. Warbo 16,1% 2. Acta 10,3 år 2. Apelin-Ramm 14.0% 3. Entra 8,0 år 3. Entra 12,3% 5.0 Tema: Boligprisene i Oslo Eiendomsspar har også gjort en grundig Samtidig er det andre nøkkeltall som indikerer at husholdningenes økonomi tåler undersøkelse av tilbud og etterspørselsforhold i boligmarkedet. Selskapet har høyere bokostnader. Oslo og Akerhus har Urolighetene i kontormarkedet har resultert i at flere eiendomsutviklere og investorer har rettet fokus mot boligmarkedet. Særlig er boligfisering av næringseiendommer en voksende trend. Dermed syns vi at det er på sin plass å rette fokuset mot de faktorer som vil bestemme prisutviklingen i boligmarkedet. sett på forholdet mellom antall nye boliger mot antall nye innbyggere. Historisk høyest inntekt etter skatt og høyest gjennomsnittlig samlet forbruk. Selv om boligprisene regnes som høye i dag så har både husholdningenes gjennomsnittlig budsjettandel til bolig og andelen husholdninger med høy boligbelastning vært høyere i løpet av de siste 15 årene. Fra 1991 til august 2002 har boligprisene økt hvert år. I løpet av sommeren har pressen trykket sprikende spådommer om boligmarked. De fleste spår fortsatt stigning mens Selvaag Gruppen er mest negative og de estimerer at boligprisene i pressområder er 30 % for høye. For å avgjøre hvem som har de mest troverdige estimatene må de viktigste prisdrivende faktorer analyseres. Det som taler sterkest i mot et prisfall i pressområder er at det bygges for lite samtidig som sentraliseringstendensen fortsetter. Dette er hovedårsaken til at Byggenæringens Landsforening tror at prisene for brukte boliger i pressområdene vil vokse med 6-7% i årene I følge SSB er det i Oslo og Akershus igangsatt boliger i årets fem første måneder. Dette er en nedgang på 25 % i forhold til sammen periode i fjor. har det vist seg at dette er de viktigste prisdrivere. Eiendomsspars undersøkelse viser at til nye boliger pr. år vil sannsynligvis bli bygget de nærmeste årene. Denne produksjonen tilsvarer estimert likevektsproduksjon. Eiendomsspars konklusjon er dermed at oppsiden er liten. Samtidig er nedsiden begrenset da det er underliggende etterspørselsvekst og tilbudsiden korrigerer raskt dersom prisen faller under byggekostnaden. Det virker ikke som etterspørselen vil bli dempet av ytterlige renteøkninger. De fleste analytikere tror ikke det vil komme flere renteøkninger inneværende år. Økt reallønn som følge av vårens lønnsoppgjør vil ha en positiv effekt på etterspørselen. I løpet av 2002 har vi opplevd økende arbeidsledighet. Særlig gjelder dette i IKTsektoren og for konsulenter. Dette kan få en negativ etterspørselseffekt i trendy boligområder i Oslo. Det har vært hevdet at bokostnadene nærmer seg privatøkonomiens smerteterskel. Oslo og Akershus har den høyeste andelen husholdninger i landet med høy boutgiftsbelastning*. *Med høy boutgiftsbelastning mener SSB at over 25% av husholdningens inntekt etter skatt brukes på boutgifter ekskl. avdrag. I boligmarkedet er psykologien og forventninger viktig. Det har blitt spekulert i at boligmarket er overpriset på lik linje med aksjemarkedet. Selv om boligprisene har opplevd enorm vekst kan ikke boligmarkedet sammenliknes med aksjemarkedet. En viktig forskjell er at det årlig brukes store penger på oppgraderinger som ikke tas hensyn til i prisstigningstallene. Der er blitt beregnet at årlig prisvekst siden 1987 er på tre prosent når man korrigerer for oppgraderingsinvesteringer. Samtidig har boliger, i motsetning til mange aksjer, substansverdi. Dermed er mye av boblebeskrivelsene ubegrunnet. Boligmarkedet er ikke et homogent marked. Boliger mellom 40-70m 2 med kvadratmeterpris opp mot kr tror vi ikke vil oppleve noen krakk. Luksussegmentet har allerede opplevd sviktende etterspørsel og denne tendensen tror vi vil fortsette.

14 Norsk Nærings Megling AS 14 Norsk Nærings Megling AS (NNM) ble etablert i 1984 og er i dag et selskap i Norden Gruppen som for øvrig består av Norden Corporate ASA og Norden Prosjekt AS. NNM er en av Norges ledende aktører innen kjøp, salg, søk og utleie av næringseiendom. Selskapet har fokus på kjernevirksomheten i Oslo med landsdekkende samarbeidsavtaler i stedet for stedlig representasjon. Norden Corporate ASA har sin styrke inne corporate finance transaksjoner med spesiell vekt på handel, tjenester, reiseliv og eiendom. Norden Prosjekt AS arbeider hovedsakelig med tilrettelegging av finansielle løsninger tilknyttet eiendomsinvesteringer samt syndikering av eiendomsprosjekter. Det komplette tjenestespekter gjør at NNM har en meget god kontaktflate i markedet. Det samlede prosjektvolum fra 1984 og frem til i dag gir selskapet et godt erfaringsgrunnlag, finansiell innsikt samt tyngde ved forhandlinger. Dette sammen med gode og langsiktige kundeforhold er selskapets hovedstyrke. SALG NNM jobber bevisst med hele salgsmarkedet i Stor-Oslo området, men har spesiell fokus på større og mellomstore eiendommer. Grundige analyser og et meget godt nettverk kreves for å avdekke eiendommens potensial og muligheter. Gjennomføring av salgsprosessen på en profesjonell måte krever innsikt og erfaring samt velutviklet forhandlingsteknikk. Gjennom dette legger vi grunnlaget for strategisk markedskommunikasjon og en optimal pris. SØK Gjennom den profesjonalisering som har skjedd i eiendomsmarkedet har produktet søk blitt stadig viktigere. Bedrifter på flyttefot har sett fordelen av å ha en egen rådgiver i sitt søk etter lokaler, evaluering av alternativer, bistand i forhandlinger og opprettelse av leiekontrakt. NNM har gjennom flere år hatt oppdrag for alt fra mindre selskaper til store børsnoterte selskaper. Vi bistår i leie/kjøp av kontorlokaler, kombilokaler, lager og tomter. Partner Øystein A. Landvik har mer enn 20 års erfaring fra eiendomsbransjen. Utdannet Statsautorisert Eiendomsmegler CCMI og har været ansatt i Norsk Nærings Megling AS siden Landvik har mottatt flere hedersbevisninger for sin innsats og engasjement i bransjen. E-post adresse: UTLEIE Med mer enn 18 år i utleiebransjen har NNM opparbeidet seg en erfaring som har gjort selskapet til en av de største aktørene innen utleie av næringseiendom i Norge. Våre spesialister vet at for å lykkes med utleiearbeid er essensen å kvalitetsikre utleieprosessen fra start til mål. Dette oppnås gjennom erfarne og fokuserte eiendomsmeglere med en meget god markedsoversikt. ANALYSE Gjennom vårt daglige arbeid ser vi nødvendigheten av å knytte til oss analytikere som fokuserer på de korte og lange trendene i markedet. Analyseavdelingen utarbeider bl.a. NNMs kvartalsvise markedsrapport som blir benyttet av hele eiendomsmarkedet. I tillegg utføres analyser for og i samarbeid med våre kunder basert på problemstillinger knyttet til markedet for næringseiendom. Partner Knut M. Stokke har mer enn 20 års erfaring fra finans og eiendomsbransjen. Har erfaring fra Orkla Finans hvor han var ansvarlig direktør for eiendomsmegleravdelingen. Utdannet MBA fra Arizona State University. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse:

15 Partner 3/0215 Lars P. Fasting har mer enn 20 års erfaring fra finansog eiendomsmiljøet. Har erfaring fra ulike ledende stillinger innen Orkla ASA hvor han avsluttet som Administrerende Direktør for Orkla Finans. Er utdannet sivilingeniør fra NTH. Startet opp Norden Corporate i E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler/ Diplomøkonom Ole Christian Iversen er uteksaminert fra BI Har i tillegg studert økonomi/ markedsføring ved Arizona State University 1995/96. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet ved BI våren Har jobbet i Gjensidige Bank som fagkonsulent før han ble ansatt i NNM september E-post adresse: Megler/ Diplomøkonom Anne K. Simonsen er uteksaminert fra BI i Har i flere år arbeidet som næringsforvalter hos OBOS Eiendoms-forvaltning AS. Ble ansatt som megler i Norsk Nærings Megling AS i februar E-post adresse: Faglig leder Petter Nylend er bedriftsøkonom fra BI og statsautorisert eiendomsmegler CCIM. Avla eksamen som beste eiendomsmegler-student i 1993 og har arbeidet i NNM siden mars Tidligere arbeidserfaring fra Vestenfjelske Bykreditt AS. Underviser på BI i faget næringsmegling. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Solveig Lund er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Hun arbeidet deretter som eiendomsmegler hos Petter Woxen inntil hun ble ansatt i Norsk Nærings Megling AS i oktober E-post adresse: Siviløkonom Christoffer Sundin har jobbet med eiendomstransaksjoner i Norden Corporate ASA siden juni Christoffer har erfaring fra Arthur Andersen & Co. som revisjonsmedarbeider og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler CCIM Jan Wold er bedriftsøkonom fra BI. Fullførte eiendomsmeglerskolen på BI våren Han arbeidet deretter som eiendomsmegler i London, inntil han begynte i NNM juni E-post adresse: Megler/ siviløkonom Jonas Karlsen er utdannet Siviløkonom fra NHH i Erfaring som prosjektleder fra Norlandia Hotellene. Begynte som megler i Norden Eiendomsmeglerforretning i juni E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler/ aut.regnskapsfører Gunn Nordeide er bedriftsøkonom og autorisert regnskapsfører fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Har drevet egen virksomhet innenfor eiendomsforvaltning og regnskapsføring, samt arbeidet hos Notar Eiendom AS og Postbanken Eiendomsmegling AS. Begynte i NNM februar 2001 som økonomisjef. E-post adresse:

16 0902 Lay-out, bildemanipulasjon og trykk Forsidefoto David Trood / BAM / Samfoto Besøksadresse: Stranden 1a, Aker Brygge Telefon: Epost: Foretaksregistrert NO Postadresse: Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo Telefaks:

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/03 2/03 2/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer