Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK"

Transkript

1 Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg ble den forventede veksten i flere av eurolandene nedjustert som følge av planlagte budsjettkutt. Til tross for utsikter for lavere økonomisk vekst i disse landene har det vært en positiv avkastning i aksjemarkedene de siste to kvartalene. Dette kan forklares med en god selskapsinntjening i perioden. Året sett under ett har det vært en positiv avkastning i verdensindeksen på ca 3, %. Norge har en gunstig situasjon i forhold til flere av euro-landene når det kommer til finansiell stabilitet. Likevel påvirket også gjeldskrisen Norge. I usikre tider vil ofte investorer flytte pengene fra det norske markedet til mer sikre markeder. En effekt av dette vil være at kronen svekkes i tider som er preget av markedsuro. Målt i norske kroner kan derfor noe av fallet i utenlandske markeder dempes av denne effekten. Frykten som var dominerende i markedet i. kvartal ser ut til å ha blitt noe redusert i de siste to kvartalene. I løpet av har derfor OSEBX gitt en positiv avkastning på ca 8,3 % Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 8,3 % 6, % 6,5 % 7,6 % 5,3 %,7 %,7 %,7 % 8,9 % 7,5 % 8, % 7,5 % 5,8 % 5,9 %,6 % 6, % 6,8 %, %, %,8 % 3, %,3 % -,3 % -,5 % -,6 % -3,7 % -,5 % -,3 % -5,9 % MSCI US MSCI Japan FTSE UK MSCI World -9,5 % MSCI Europe MSCI Emerging Markets OSEBX -,9 %. kvartal. kvartal 3. kvartal. kvartal Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK 3, % %, % 9, % 7,5 % 8, % 6,8 % 6, % 3, %, %,7 %, %, %,5 % -, % -, % -3, % -,6 % -,3 % -, % -,6 % -,8 % -, % -,7 % MSCI World OSEBX -, % jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des.

2 Rentemarkedet I Pengepolitisk rapport 3/9 ble det anslått at styringsrenten ved slutten av skulle ligge et sted tett oppunder 3 prosent. Veksten i norsk økonomi og i konsumpriser har vært noe lavere enn anslått i utgangen av 9. Dette har bidratt til at det kun har vært en økning i styringsrenten i (5 bps), fra,75 til prosent. 5,,5, 3,5 3,,5,,5 Utvikling i korte norske renter siste to år Den lave prisveksten kan komme av at prisveksten i utlandet vært noe lavere enn ventet, noe som har ført til en lav importert prisvekst. I tillegg til dette har etterspørselen i det norske markedet, samt lønnsveksten, vært lav. Norges Bank valgte derfor å nedjustere rentebanen noe gjennom året. Justeringen av rentebanen det siste halvåret førte ikke til store reaksjoner i rentemarkedene. Dette skyldes nok at aktørene allerede hadde priset inn disse justeringene i forkant av rentemøtene. Forventningene til 3 måneders NIBOR, som vi her har målt med 3 måneders renteavtale år frem i tid (8. FRA-kontrakt), har imidlertid gått noe opp i desember og er nå på tilsvarende nivå som før gjeldskrisen., Styringsrenten 3 mnd. NIBOR 3. mnd. statskasseveksel 8. FRA, des. 8 feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. apr. jun. aug. okt. 3 måneders NIBOR over 3 måneders statskasseveksel målt i basispunkter des. 8 feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. apr. jun. aug. okt.

3 Rentemarkedet Nedgangen i nivået på de lange norske rentene i første halvår ble reversert andre halvår i år. 5-års swap er nå på samme nivå som i slutten av første kvartal. Denne økningen kan blant annet tilskrives en kraftig oppgang i europeiske og amerikanske swap-renter som kan ha dyttet de norske rentene oppover. Renteøkningene internasjonalt kommer blant annet som en konsekvens av høyere inflasjonsforventninger. Internasjonalt har det vært få renteøkninger i løpet av. Et unntak er Sverige som har økt renten fire ganger, med totalt basispunkter. Dette kommer til tross for et lavt innenlands inflasjonstrykk. Sverige har hatt en sterk økonomisk vekst i og renteøkningen reflekterer først og fremst dette. Utviklingen i 5-årige markedsrenter,5 3,5 3,5 Norge 5-årig swap USA 5-årig swap,5 Eurosonen 5-årig swap des. 9 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. Utvikling i internasjonale styringsrenter 3,5 Norge UK 3 Sverige EU,5 USA Den amerikanske sentralbanken har i årets rentemøter gjort det klart at de vil holde en svært lav rente fremover. Begrunnelsen for dette er at tempoet på gjeninnhentingen etter finanskrisen har avtatt noe i perioden. I høst ble det bestemt at sentralbanken i tillegg skal gjennomføre kvantitative lettelser i form av kjøp av statsobligasjoner. Dette gjøres for å øke pengemengden og dermed få ned markedsrentene ytterligere.,5 des. 8 feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. apr. jun. aug. okt. 3

4 Rentemarkedet Som følge av fall i rentekurven både nasjonalt og internasjonalt, samt en spreadinngang i begynnelsen av året, ga obligasjonsmarkedene en god avkastning i perioden. Gjeldskrisen medførte at spreadene gikk noe ut. Dette gjaldt spesielt for obligasjoner med lavere kredittkvalitet. Spreadene for slike høyrenteobligasjoner gikk imidlertid noe inn i begynnelsen av tredje kvartal, og var med på å bidra til at globale høyrenteobligasjoner ga en avkastning på, % frem til og med november. For obligasjoner av høyere kvalitet fikk man ikke den samme spreadutgangen som for høyrenteobligasjoner. Dette medførte at avkastningen i denne kategorien av obligasjoner var noe mer stabil i årets tre første kvartal. 7, % 6, % 3, %, %, % -, % -, % 6, %, % 8, % 6, % Kvartalsvis avkastning for norske renteindekser 6,5 %, % 3, % 3,6 %, %, %,3 % % %,6 %,7 % %,6 % -, % STX STX ST5X -,3 %. kvartal. kvartal 3. kvartal. kvartal Kvartalsvis avkastning for sentrale globale obligasjonsindekser, valutasikret til NOK Globale statsobligasjoner Globale aggregerte obligasjoner, % Globale høyrenteobligasjoner 6,6 % 6,9 % 5, % 5, % I slutten av året bidro imidlertid økte lange renter til et fall i avkastningen for norske og globale statsobligasjoner, samt globale kredittobligasjoner.,9 %,7 %,7 %,8 %, %, %, %, %, % -, % -,9 % -,6 % -. kvartal. kvartal 3. kvartal. kvartal * * * Til og med 3..

5 Makrobildet Til tross for et urolig år hvor det har blitt signalisert omfattende budsjettkutt i flere europeiske land har arbeidsledigheten holdt seg på et noenlunde stabilt nivå i de fleste landene i oversikten. Sverige skiller seg ut også her. Veksten i Sverige har vært svært høy det siste året, noe som naturlig nok har gitt utslag i en lavere arbeidsledighet. Likevel er det fortsatt et stykke igjen til det nivået man så før finanskrisen slo inn for fullt. 8 6 Arbeidsledighetsrater, nasjonalt og internasjonalt Norge Euroområdet USA UK Sverige Japan Selv om Norge har en noe høyere arbeidsledighet nå enn før finanskrisen, så er fortsatt den norske arbeidsledigheten lav sammenlignet med andre OECD-land. Ved å se på PMI-tallene kan en få et visst inntrykk av aktivitetsnivået i norsk økonomi. Tall over 5 innebærer vekst, mens tall under 5 innebærer en nedgang. For det totale aktivitetsnivået har det vært en økning i 9 av månedene i. Kategoriene i undersøkelsen vil antas å ha en samvariasjon. Nye ordre vil gi høyere produksjon, som på et eller annet tidspunkt kan gi utslag i høyere sysselsetting. Alt annet like, så vil sysselsettingsveksten gi en lavere arbeidsledighetsrate. jan. 8 apr. 8 jul. 8 okt. 8 jan. 9 apr. 9 jul. 9 okt. 9 jan. apr. jul. okt. jan. Sesongjusterte PMI-tall for Norge 65 Total Nye ordre Lager av innkjøpte varer Produksjon Sysselsetting juni juli august september oktober november desember 5

6 Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt Makrobildet Oversikten over den kvartalsvise veksten i BNP ser dramatisk ut for Norge sin del. Forklaringen til det svake resultatet skyldes at tallene inkluderer utvinning av olje og gass. Her har det vært en sterk reduksjon i løpet av kvartalet. Reduksjonen skyldes blant annet at det har vært gjennomført produksjonsstopp som følge av planlagte installasjoner på kontinentalsokkelen. For Fastlands-Norge var det en kvartalsvis vekst på,9 prosent i 3. kvartal. Veksten kan blant annet forklares med en økning i eksport av tradisjonelle varer, økt konsum og økt produksjon av varer og tjenester. Sverige ligger an til å ha en årsvekst på 6,9 % i og gjør det dermed svært godt i sammenligningen.,5, ,5-7, % 6, %,9, -,,,7,7,,,,,9,8,7,,,,, -, Euroområdet Norge Sverige UK Japan USA -,6. kvartal 9. kvartal. kvartal 3. kvartal KPI-vekst (alle varer) i utvalgte land UK Norge USA Euroområdet Japan,6 I tok prisveksten seg noe opp fra bunnen i 9. Inflasjonsforventningene sank noe i begynnelsen av, men er nå stabile i de fleste industriland. Veksten i KPI i Norge var på,9 prosent fra november 9 til november. Justert for avgiftsendringer og uten endringer i midlertidige energipriser var prisveksten på, % i den samme perioden. 3, %, %, % -, % -, % -3, % des. 6 jun. 7 des. 7 jun. 8 des. 8 jun. 9 des. 9 jun. des. 6

7 Valuta Den norske kronen svekket seg noe mot de viktigste valutaene, med unntak av Euro, i perioden etter at gjeldskrisen slo inn. Gjeldskrisen medførte også at euroen svekket seg relativt til andre valutaer, som følge av at krisen også sådde en tvil om euroens fremtid Daglig utvikling i valuta siste to år USD/NOK EUR/NOK JPY/NOK GBP/NOK Valutakrig ble et kjent begrep i. halvår i. Flere virkemidler for å øke et lands konkurranseevne har dukket opp. For fremvoksende markeder har det vært en sterk kapitaltilstrømming i, noe som har presset landenes valuta oppover. Dette har medført at sentralbankene i noen av disse landene har intervenert for å svekke egen valuta. Kvantitative lettelser som de vi har vært vitne til fra USA, kan også sies å være med på å holde en lav valutakurs og dermed øke konkurranseevnen. Målt med I-, den importveide kronekursen, så ser det også ut til at kronen har styrket seg på bred basis gjennom desember. Dette er som tidligere nevnt med på å forklare avkastningsforskjeller mellom usikrede globale aksjer og norske aksjer for en norsk investor. 6 5 des. 8 mar. 9 jun. 9 sep. 9 des. 9 mar. jun. sep. des. Importveid kronekurs des. 7 mar. 8 jun. 8 sep. 8 des. 8 mar. 9 jun. 9 sep. 9 des. 9 mar. jun. sep. 7

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker kronekursen?

Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Tom Bernhardsen og Øistein Røisland, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling 1 I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og

Detaljer

Like sikkert som at nissen kommer

Like sikkert som at nissen kommer Like sikkert som at nissen kommer Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2013 Klikk

Detaljer

Sterk krone fordi vi fortjener det

Sterk krone fordi vi fortjener det Sterk krone fordi vi fortjener det Steinar Juel, Karl Johan Haarberg og Erik Bruce Den norske kronen har appresiert sterkt i løpet av det siste halvannet året. Dette er kommet etter omleggingen av pengepolitikken

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN?

KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN? KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN? Forskningssjef Øyvind Eitrheim i Forskningsavdelingen, rådgiver Espen Frøyland og rådgiver Øistein Røisland i Økonomisk

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer