Modul for forsikringsrisiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul for forsikringsrisiko"

Transkript

1 Risikbasert tilsyn Mdul fr frsikringsrisik Evaluering av styring g kntrll DATO:

2 Mdul fr frsikringsrisik Innhld Innledning Strategi g verrdnede retningslinjer Strategi Risikrammer Sentrale retningslinjer Organisering g ansvarsfrhld mv Organisering g ansvarsfrhld Ressurser g kmpetanse Måling av frsikringsrisik Verdivurdering g administrasjn av frsikringsbestanden Statistiske risikmdeller Stresstester g scenarianalyser Overvåking g rapprtering Rutiner fr vervåkning Styre- g ledelsesrapprtering Ekstern rapprtering Uavhengig kntrll VEDLEGG Mal fr varsel m stedlig tilsyn Finanstilsynet

3 Mdul fr frsikringsrisik Innledning Dkumentet er en veiledning fr Finanstilsynets vurdering av fretakets system fr styring g kntrll av frsikringsrisik (frsikringsmrådet). Dkumentet er delt inn i fem kapitler: 1. Strategi g verrdnede retningslinjer, 2. Organisering g ansvarsfrhld mv, 3. Måling av frsikringsrisik, 4. Overvåkning g rapprtering g 5. Uavhengig kntrll. Hvert av kapitlene innehlder flere avsnitt. Under hvert avsnitt gjengis aktuelle vurderingsmmenter, g det er satt pp en tabell sm veiledning fr den klassifiseringen sm skal gjøres. Klassifiseringen gjøres etter en firedelt gradering: Gd kntrll, Tilfredsstillende kntrll, Mindre tilfredsstillende kntrll g Ikke tilfredsstillende kntrll. I frmuleringen av vurderingspunktene har Finanstilsynet valgt å bruke rdet "bør", men vi understreker at flere av vurderingspunktene i dkumentet er basert på lv- g frskriftskrav. Vurderingsmmentene i dette dkumentet er basert på lv g frskriftskrav sm gjennmfører Slvens II i nrsk rett, anbefalinger fra den eurpeiske tilsynsmyndigheten (EIOPA), aktuelle anbefalinger fra Internatinal Assciatin f Insurance Supervisrs (IAIS) g erfaringer fra tilsynsarbeidet. 1 I vedlegg følger en mal sm, med nødvendige tilpasninger, kan danne grunnlaget fr inspeksjnsvarselet. Malen følger strukturen i dette dkumentet. Det er videre utarbeidet hjelpeskjemaer fr evalueringen. Skjemaene følger strukturen i dette dkumentet. Under hvert avsnitt skal faktisk status fr fretaket beskrives med utgangspunkt i vurderingsmmentene (kulepunktene). En evaluering skal så gjøres med utgangspunkt i klassifiseringstabellen. Til slutt skal avsnittet gis en samlet gradering. I evalueringen av det enkelte fretak må en se hen til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten (frhldsmessighetsprinsippet). 1 Se finansfretakslven kapittel 13, frskrift til finansfretakslven m gjennmføring av Slvens II-direktivet (Slvens II-frskriften), frskrift m utfyllende regler til Slvens II-frskriften, "Guidelines n System f Gvernance" EIOPA 14/253 g IAIS Insurance Cre Principles nr. 7 g 8. Finanstilsynet 3

4 Mdul fr frsikringsrisik 1. Strategi g verrdnede retningslinjer 1.1 Strategi Frmålet med dette avsnittet er å vurdere fretakets strategi g strategiprsess fr frsikringsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Dkumentasjn g prsess Fretaket bør ha en dkumentert strategi fr frsikringsvirksmheten. Strategien bør være i verenstemmelse med den verrdnede risikstrategien g fretakets frretningsstrategi, g gjelde på knslidert basis slik at den mfatter eventuelle filialer g datterfretak. Strategien bør være vedtatt av styret. Strategien bør være viderefrmidlet til g frstått av rganisasjnen. Strategien bør være kjent fr relevante beslutningstagere g persnell sm innehar kntrllfunksjner knyttet til aktiviteten. Styret bør jevnlig g minst årlig revurdere strategien i en klart definert beslutningsprsess. Strategiens innhld Styret bør i strategidkumentet gi klare føringer fr frsikringsvirksmheten med angivelse av verrdnede mål g rammer. Styret bør klart definere sin risikappetitt g risiktleransegrenser fr frsikringsrisik. Styret bør i fastsettelsen av verrdnede mål g rammer relatere disse til fretakets kapitalsituasjn i frm av regulatriske krav (slvenskapital) g krav til avkastning på egenkapitalen. Styret bør definere en klar gjenfrsikringsstrategi. Fretaket bør ha et gjenfrsikringsprgram sm står i naturlig samsvar med selskapets kapitalsituasjn g prteføljens sammensetning. Styret bør fastlegge minstekrav til gjenfrsikringsfretaket i frm av krav til minimumsrating. Styret bør i strategidkumentet fastsette hvilke prdukter/hvilke typer frsikringsrisik sm fretaket er villig til å akseptere g gi føringer fr risikspredning. I strategidkumentet bør en klarlegge fretakets system fr styring g kntrll av frsikringsrisik, herunder klart definere ansvar g prsesser fr å identifisere, måle, vervåke, styre g rapprtere relevante risiker. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Fretaket har gde Fretaket har tilfredsstilende strategiprsesser. strategiprsesser. Fretaket har mindre tilfredsstillende strategiprsesser. Fretaket har ikke tilfredsstillende strategiprsesser. Styret har definert en klar risikappetitt g risiktleranse. Styret har definert en klar risikappetitt g risiktleranse. Styret har definert en ne uklar risikappetitt g risiktleranse. Styret har ikke definert sin risikappetitt g risiktleranse. Fr øvrig en gd strategi fr frsikringsmrådet. Fr øvrig tilfredsstillende strategi fr frsikringsmrådet. Fr øvrig mindre tilfredsstillende strategi fr frsikringsmrådet. Fr øvrig ikke tilfredsstillende strategi fr frsikringsmrådet. 2.2 Risikrammer Frmålet med dette avsnittet er særlig å vurdere ramme- g fullmaktstrukturen sm er etablert fr å styre fretakets frsikringsrisiknivå. Nedenfr følger aktuelle mmenter: 4 Finanstilsynet

5 Mdul fr frsikringsrisik Dkumentasjn g prsess Dersm de verrdnede risikrammene ikke følger av strategidkumentet, bør fretaket ha et eget rammedkument sm angir verrdnet rammestruktur g rammenivå fr fretakets samlede frsikringsrisik. Rammene bør vedtas av styret, g tildeles administrerende direktør med eventuell angivelse av videre delegering. Rammene bør evalueres jevnlig g minst én gang i året sammen med strategien fr frsikringsmrådet. Rammestruktur Styret bør gjennm den etablerte rammestrukturen sikre at alle vesentlige risiker er styrt. Fr livsfrsikring: Bimetrisk risik, avgangsrisik, kstnadsrisik, katastrferisik mv. Eksempler på risikrammer kan være: Rammer fr hvilke skift i de bimetriske risikparametere fretaket skal kunne tåle Maksimalbeløp fr egen regning fr hhv. dødsrisik g uførerisik Rammer fr hvilke skift i avgangshyppighet fretaket skal kunne tåle Rammer fr hvilke avvik fra beregningsmessige kstnader fretaket kan akseptere før det skal iverksettes tiltak Rammer fr hvilke skift i risik fr katastrfeliknende hendelser fretaket skal kunne tåle Fr skadefrsikring bør det være fastsatt rammer fr premienivå aggregert g frdelt på prdukter. Fullmaktstruktur Det bør være fastsatt tegningsmaksimaler (brutt g nett) på prdukt g bransje. Avhengig av virksmhetens egenart bør det være rammer fr gegrafisk knsentrasjn eller knsentrasjn mt enkeltkunder g/eller prdusenter (meglere). Basert på de verrdnede rammene gitt av styret, bør fretaket etablere et skriftlig fullmaktshierarki sm mfatter alle sm i sin psisjn kan pådra institusjnen øknmisk ansvar. Fr frsikringsvirksmheten vil dette i første rekke gjelde tegning g skadeppgjør. Fullmaktene bør være klart definert g avgrenset beløpsmessig g innehlde prsedyre fr fremgangsmåte hvr fullmaktenes beløpsgrense verskrides. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Fretaket har gdt dkumenterte rammer. Fretaket har tilfredsstillende dkumenterte rammer. Fretaket har mindre tilfredsstillende dkumenterte rammer. Fretaket har ikke tilfredsstillende dkumenterte rammer. Prsessene fr rammesetting er gde. Prsessene fr rammesetting er Prsessene fr rammesetting er mindre Prsessene fr rammesetting er ikke Rammestrukturen sikrer gd styring av alle vesentlige risiker. Rammestrukturen sikrer tilfredsstillende styring av alle vesentlige risiker. Rammestrukturen gir en mindre tilfredsstillende styring av vesentlige risiker. Rammestrukturen sikrer ikke tilstrekkelig styring av vesentlige risiker. Fullmaktsstrukturen er gd. Fullmaktsstrukturen er Fullmaktsstrukturen er mindre Fullmaktsstrukturen er ikke Finanstilsynet 5

6 Mdul fr frsikringsrisik 1.3 Sentrale retningslinjer Frmålet med dette avsnittet er å vurdere fretakets sentrale verrdnede retningslinjer fr frsikringsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Gdkjennelse av nye prdukter / prduktmråder Det bør freligge gdkjennelsesprsedyrer fr nye prdukter/prduktmråder. Gdkjennelse av nye prdukter/prduktmråder bør gis av styret eller annen relevant instans sm styret har delegert ansvaret til. Sm grunnlag fr beslutningen bør det utarbeides dkumentasjn sm innehlder: En beskrivelse av prduktet En risikanalyse av prduktet, herunder en angivelse av sikkerhetsmarginer i frhld til empiriske data g frventede trender En vurdering av menneskelige g systemmessige ressurser sm kreves fr å etablere en gd g effektiv risikvervåkning, herunder en vurdering av prduktets kmpleksitet pp mt funksjnaliteten i de IT-systemer sm skal betjene prduktet En beskrivelse av nødvendige prsedyrer fr vervåking g kntrll av identifiserte risiker Retningslinjer fr frsikringstegning g gjenfrsikring Det bør freligge en fastlagt prsedyre fr fastsettelse g revidering av premietariffer/satser fr ulike elementer g prdukter. Fretakets premier skal være tilstrekkelige g rimelige i frhld til den risik sm vertas. Det bør freligge skrevne retningslinjer fr mmenter sm skal hensyntas ved aksept av risik. Det bør freligge skriftlig instruks med rammer fr rabattering g/eller annet avvik fra etablerte retningslinjer (fr eksempel egenandeler g spesialvilkår). Det bør være retningslinjer fr gjenfrsikring sm minst dekker følgende: Øvrige sentrale retningslinjer Identifisering av hvilke nivå av risikavdekning sm er hensiktsmessig sett i frhld til etablerte risikrammer, g hvilke typer av gjenfrsikring sm er mest hensiktsmessig gitt fretakets risikprfil Prinsipper fr valg av mtparter g prsedyrer fr vurdering g ppfølging av kredittverdighet g risikknsentrasjn Prsedyrer fr å vurdere effektiv risikverføring (basisrisik) Prsedyrer fr likviditetsstyring fr å håndtere eventuelle avvik i tid mellm erstatningsutbetalinger g utbetalinger i henhld til inngåtte gjenfrsikringer Fretaket bør ha skrevne retningslinjer fr de enhetene sm er tildelt frsikringsrisikrammer. Sentrale retningslinjer bør gdkjennes av styret eller annen instans sm styret har delegert ansvaret til. Styret bør påse at retningslinjene gjøres kjent g implementeres i rganisasjnen. Retningslinjene må jevnlig evalueres. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Det er etablert gde prsedyrer fr gdkjennelse av nye prdukter g prduktmråder. Det er etablert tilfredsstillende prsedyrer fr gdkjennelse. Det er etablert mindre tilfredsstillende prsedyrer fr gdkjennelse. Det er etablert ikke tilfredsstillende prsedyrer fr gdkjennelse. Øvrige sentrale retningslinjer sikrer gd styring av virksmheten. Øvrige sentrale retningslinjer sikrer tilfredsstillende styring av virksmheten. Øvrige sentrale retningslinjer gir mindre tilfredsstillende styring av virksmheten. Øvrige sentrale retningslinjer gir ikke tilfredsstillende styring av virksmheten. 6 Finanstilsynet

7 Mdul fr frsikringsrisik 2. Organisering g ansvarsfrhld mv. 2.1 Organisering g ansvarsfrhld Frmålet med dette avsnittet er å vurdere fretakets rganisering g ansvarsdeling innen frsikringsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Fretaket bør ha en styringsstruktur sm effektivt iverksetter strategien fr frsikringsmrådet. Styringsstrukturen bør sikre løpende engasjement fra styret, ledelsen g ansatte i nøkkelfunksjner. Fretaket bør klart definere hvilken rganisatrisk enhet eller hvilke gruppe/kmité sm har ansvar fr den verrdnede styringen av risiknivået g ppfølgingen av resultatene. Ansvaret fr den løpende styringen av fretakets frsikringsrisik bør være klart definert. Fretaket bør ha etablert tilstrekkelig uavhengige enhet(er) med et klart definert ansvar fr jevnlig måling, vervåking, rapprtering g kntrll av frsikringsrisik. Enheten(e) bør rapprtere uavhengig av enheter med resultatansvar. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Styringsstrukturen iverksetter strategien på en gd måte g sikrer løpende engasjement fra styret, ledelsen g ansatte i nøkkelfunksjner. Styringsstrukturen iverksetter strategien på en tilfredsstillende måte g sikrer løpende engasjement fra styret, ledelsen g ansatte i nøkkelfunksjner. Styringsstrukturen iverksetter strategien på en mindre tilfredsstillende måte g sikrer i mindre grad løpende engasjement fra styret, ledelsen g ansatte i nøkkelfunksjner. Styringsstrukturen iverksetter ikke strategien på en tilfredsstillende måte g sikrer i ikke løpende engasjement fra styret, ledelsen g ansatte i nøkkelfunksjner. Ansvaret fr risikstyringen g resultat - ppfølgingen er klart definert. Ansvaret fr risikstyringen g resultat - ppfølgingen er klart definert. Ansvaret fr risikstyringen g resultat - ppfølgingen er uklar. Ansvaret fr risikstyringen g resultat - ppfølgingen er uklar. Det er gd uavhengighet. Det er tilfredsstillende uavhengighet. Det er mindre tilfredsstillende uavhengighet. Det er ikke tilfredsstillende uavhengighet. 2.2 Ressurser g kmpetanse Frmålet med dette avsnittet er å vurdere fretakets ressurser g kmpetanse mht. håndtering av frsikringsrisik. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Styret g ledelsen bør ha tilstrekkelig kmpetanse på frsikringsmrådet. Styret g ledelsen bør blant annet på verrdnet nivå kunne ta stilling til fretakets beregning av tekniske avsetninger, herunder sentrale frutsetninger fr beregningene. Styret g ledelsen bør sikre at fretaket har persnale med tilstrekkelig kmpetanse til å styre g kntrllere de aktuelle risikene. Antallet medarbeidere bør være tilpasset virksmhetens kmpleksitet g mfang. Ressursene bør være tilstrekkelige til å dekke inn midlertidig fravær av nøkkelpersnell. Ved eventuell utkntraktering av funksjner (fr eksempel skadeppgjør) bør fretaket selv ha de nødvendige ressurser g kmpetanse til å vervåke g kntrllere risiker knyttet til den utkntrakterte virksmheten. Styrkefrhldet mellm enheter/persnell med resultatansvar g enheter/persnell med kntrllansvar bør være slik at kntrllenhetene kan gjennmføre en effektiv g gd løpende Finanstilsynet 7

8 Mdul fr frsikringsrisik kntrll av virksmheten. Persnell med kntrllansvar bør ha gd frståelse av aktuelle risiker. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse på frsikringsmrådet bør være tilpasset kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Organisasjnens kmpetanse er gd i frhld til kmpleksiteten g Organisasjnens kmpetanse er tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten Organisasjnens kmpetanse er mindre tilfredsstillende i frhld til Organisasjnens kmpetanse er ikke tilfredsstillende i frhld til mfanget av virksmheten. g mfanget av virksmhetenfanget kmpleksiteten g m- kmpleksiteten g m- av virksmheten. fanget av virksmheten. Antallet medarbeidere g frdelingen av disse er gd i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Antallet medarbeidere g frdelingen av disse er tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Antallet medarbeidere g frdelingen av disse er mindre tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Antallet medarbeidere g frdelingen av disse er ikke tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse er gd i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse er tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse er mindre tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse er ikke tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. 8 Finanstilsynet

9 Mdul fr frsikringsrisik 3. Måling av frsikringsrisik 3.1 Verdivurdering g administrasjn av frsikringsbestanden Frmålet med dette avsnittet er å vurdere fretakets systemer, prsedyrer g rutiner fr administrasjn av frsikringsbestanden g verdivurdering av frsikringstekniske avsetninger. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Administrasjn av frsikringsbestanden (IT-systemer) Systemene bør sm et minimum prdusere i henhld til gjeldende lvkrav g gjeldende prduktspekter, men gså kunne håndtere nye ppgaver i frm av nye prdukter eller nye lvkrav. Systemløsningene bør i størst mulig utstrekning dekke hele frretningsflyten. Manuelle rutiner er erfaringsmessig kilde til økt risik. Systemløsningene bør ha autmatiske fungerende grensesnitt mellm tegnings-, ppgjørs- g gjenfrsikingssystemer. Systemene bør løpende ajurføres med nye kntrakter. Systemene bør løpende ajurføres ved endringer i frsikringsbestanden. Det bør freligge rutiner fr kvalitetssikring av data g systemer. Verdivurdering av frsikringstekniske avsetninger, herunder validering Fretakets retningslinjer g rutiner fr beregning g validering av frsikringstekniske avsetninger bør minst dekke: Verdivurderingsprsessen, herunder rller g ansvar g fastsettelse av metdikk, data, parametere g frutsetninger Prinsippene fr beregningene Retningslinjer fr datahåndtering, herunder prsedyrer fr kntrll av datakvalitet Retningslinjer fr dkumentasjn g prsess fr uavhengig gjennmgang g verifikasjn (validering) Nærmere m uavhengig validering av beregningene: Fretaket bør validere beregningen av de frsikringstekniske avsetningene minst årlig. Den uavhengige valideringen bør gjennmføres av aktuarfunksjnen. Valideringen bør blant annet mfatte en vurdering av m: Dataene sm benyttes er hensiktsmessige, fullstendige g nøyaktige Frutsetningene er tilstrekkelige g realistiske Metdene er tilstrekkelige, anvendelige g relevante Nivået på de frsikringstekniske avsetningene er tilstrekkelig. Nærmere m dkumentasjn av beregningene: Metder g frutsetninger knyttet til verdivurderingen av frsikringstekniske avsetninger bør dkumenteres. Dkumentasjnen bør være slik at det er mulig fr en kvalifisert tredjepart å gjenskape beregningsresultatene. Fretaket bør dkumentere verdivurderingsprsessen, herunder innsamling av data g analysen av dataenes kvalitet, valget av frutsetninger, valget g anvendelsen av metder g validering. Dkumentasjnen av datainnsamling g -kvalitet bør mfatte en liste ver dataene med angivelse av kilde, egenskaper g bruk, samt spesifikasjner fr innsamling, behandling g anvendelse av data. Dkumentasjnen av frutsetninger bør mfatte en versikt ver alle relevante frutsetninger, herunder begrunnelse fr valget av frutsetningen. Dkumentasjnen av prsessene fr valg av frutsetninger bør dekke begrunnelse fr endringer av frutsetninger fra en peride til en annen samt vurdering av virkningen av vesentlige endringer. Finanstilsynet 9

10 Mdul fr frsikringsrisik Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde systemer g rutiner fr administrering av frsikringsbestanden. Tilfredsstillende systemer g rutiner fr administrering av frsikringsbestanden. Mindre tilfredsstillende systemer g rutiner fr administrering av frsikringsbestanden. Ikke tilfredsstillende systemer g rutiner fr administrering av frsikringsbestanden. Gde retningslinjer fr beregning g validering av frsikringstekniske avsetninger. Tilfredsstillende retningslinjer fr beregning g validering av frsikringstekniske avsetninger. Mindre tilfredsstillende retningslinjer fr beregning g validering av frsikringstekniske avsetninger. Ikke tilfredsstillende retningslinjer fr beregning g validering av frsikringstekniske avsetninger. 3.2 Statistiske risikmdeller Frmålet med dette kapitlet er å vurdere fretakets bruk av statistiske mdeller fr å vurdere frsikringsrisik fr interne frmål. Nedenfr følger sentrale mmenter: Mdellene Mdellene bør fange pp et tilstrekkelig antall risikfaktrer. Risikfaktrene bør gi en gd representasjn av den faktiske risik. Det bør sm et minimum være risikfaktrer innenfr hver av risikkategriene sm mdellen dekker (dvs. dødelighet, uførhet, reserverisik, premierisik etc.). I tillegg bør det være et tilstrekkelig g representativt antall risikfaktrer innenfr hver kategri (dvs. frdeling på kjønn, bransjer, kundegrupper etc.). Det må være tilstrekkelig kvalitet på dataseriene sm inngår i beregningene g på prsedyrene fr ppdateringen av disse. Mdellenes beregning av risikreduserende effekter (graden av samvariasjn mellm ulike elementer i g mellm risiker) bør ved usikkerhet være knservativt anslått. Integrasjn g validering Mdellene bør være en integrert del av fretakets system fr risikstyring, herunder i fretakets ORSA-prsess. Styret g ledelsen bør ha et aktivt frhld til risikstyringsprsessen. Styret g ledelsen bør være kjent med sentrale parametere g frutsetninger i mdellen, g slike frutsetninger bør revurderes minst årlig. Fretaket bør ha etablert rutiner fr kntrll g ppfølging av mdellens gyldighet gjennm validering. Valideringen, så vel sm selve mdellen, bør være gdt dkumentert. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde mdeller fr kvantifisering av risik, sett i frhld til fretakets prtefølje g ambisjnsnivå. Tilfredsstillende risikmdeller sett i frhld til fretakets prtefølje g ambisjnsnivå. Mindre tilfredsstillende risikmdeller sett i frhld til fretakets prtefølje g ambisjnsnivå. Ikke tilfredsstillende risikmdeller sett i frhld til fretakets prtefølje g ambisjnsnivå. Fretakets risikmdeller er gdt integrert i den løpende styringen av risik g er gdt frankret i rganisasjnen. Fretakets risikmdeller er gdt integrert i den løpende styringen av risik g er gdt frankret i rganisasjnen. Fretakets risikmdeller er kun i liten grad integrert i den løpende styringen av risik. Fretakets risikmdeller er ikke integrert i den løpende styringen av risik. Rutinene fr validering er gde. Rutinene fr validering er Rutinene fr validering er mindre Rutinene fr validering er ikke 10 Finanstilsynet

11 Mdul fr frsikringsrisik 3.3 Stresstester g scenarianalyser Frmålet med dette avsnittet er å vurdere fretakets bruk av stresstester g scenarianalyser fr vurdering av frsikringsrisik. Nedenfr følger sentrale mmenter: Fretaket bør utarbeide stresstester g scenarianalyser fr alle vesentlige risiker fretaket er ekspnert mt. Fretaket bør jevnlig utføre stresstester g scenarianalyser fr å måle sin sårbarhet verfr uvanlige hendelser, herunder situasjner hvr sentrale frutsetninger i den løpende risikmålingen bryter sammen. Fretaket bør utarbeide wrst case (katastrfe-) scenarier i tillegg til mer sannsynlige scenarier. Fretaket bør regelmessig revidere utfrmingen av stresstestene g scenarianalysene g de frutsetningene sm er lagt til grunn. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde stresstester g scenarianalyser. Tilfredsstillende stresstester g scenarianalyser. Mindre tilfredsstillende stresstester g scenarianalyser. Ikke tilfredsstillende stresstester g scenarianalyser. Gde prsedyrer fr revisjn. Tilfredsstillende prsedyrer fr revisjn. Mindre tilfredsstillende prsedyrer fr revisjn. Ikke tilfredsstillende prsedyrer fr revisjn. Finanstilsynet 11

12 Mdul fr frsikringsrisik 4. Overvåking g rapprtering 4.1 Rutiner fr vervåkning Frmålet med dette avsnittet er å vurdere fretakets rutiner fr vervåking av frsikringsrisik, resultater g etterlevelse av interne g eksterne retningslinjer innen frsikringsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Overvåkning av risik Overvåking av utviklingen i etablerte risikmål bør skje jevnlig både på knslidert basis g på prduktnivå. Det bør være etablert prsedyrer sm sikrer at det er knsistens mellm styrets vedtatte frsikringsrisiktleranse g det etablerte rammenivået (g gjenfrsikringsprgrammet). Styret g ledelsen bør jevnlig vurdere utfallet av gjennmførte stresstester g scenarianalyser pp mt risikkapitalen/bufferkapitalen g nivået på etablerte rammer (g gjenfrsikringsprgrammet). Ved verskridelse av visse frhåndsbestemte risiknivåer eller ved definerte frsikringstilfeller bør umiddelbart styret g ledelsen vurdere den ppståtte situasjnen. Det bør være etablert handlingsregler fr risikreduserende tiltak eller tiltak fr å styrke risikkapitalen/ bufferkapitalen ved verskridelse av slike frsikringsrisiknivåer eller ved definerte frsikringstilfeller. Overvåking av resultater Overvåking av resultater bør skje jevnlig både på knslidert basis g på prduktnivå. Overvåking av etterlevelse av interne g eksterne retningslinjer Det bør freligge rutiner fr vervåking av etterlevelse av interne retningslinjer g rutiner innen frsikringsmrådet, herunder etterlevelse av vedtatte pristariffer. Gjentatte brudd på retningslinjer g rutiner indikerer at rutinene ikke er tilfreds-stillende. Det bør freligge rutiner fr vervåking av etterlevelse av lvkrav. Gjentatte vertredelser av kravene indikerer at rutinene ikke er Brudd på interne retningslinjer g rutiner bør umiddelbart rapprteres til den instans hvr de er vedtatt. Alvrlige brudd bør rapprteres umiddelbart. Brudd på lvkrav bør rapprteres til styret. Det bør freligge prsedyrer fr ppfølging av slike brudd. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Etablerte rutiner fr vervåking av risik er gde. Etablerte rutiner fr vervåking av risik er Etablerte rutiner fr vervåking av risik er mindre Etablerte rutiner fr vervåking av risik er ikke Etablerte rutiner fr vervåking av resultater er gde. Etablerte rutiner fr vervåking av resultater er Etablerte rutiner fr vervåking av resultater er mindre Etablerte rutiner fr vervåking av resultater er ikke Etablerte rutiner fr vervåking av etterlevelsen av interne g eksterne retningslinjer mv er gde. Etablerte rutiner fr vervåking av etterlevelsen av interne g eksterne retningslinjer mv er Etablerte rutiner fr vervåking av etterlevelsen av interne g eksterne retningslinjer mv er mindre Etablerte rutiner fr vervåking av etterlevelsen av interne g eksterne retningslinjer mv er ikke Det er etablert gde prsedyrer fr håndtering av brudd på retningslinjer mv. Det er etablert tilfredsstillende prsedyrer fr håndtering av brudd på retningslinjer mv. Det er etablert mindre tilfredsstillende prsedyrer fr håndtering av brudd på retningslinjer mv. Det er ikke etablert tilfredsstillende prsedyrer fr håndtering av brudd på retningslinjer mv. 12 Finanstilsynet

13 Mdul fr frsikringsrisik 4.2 Styre- g ledelsesrapprtering Frmålet med dette avsnittet er å vurdere rapprteringen til styret g ledelsen på frsikringsmrådet g rutinene fr kvalitetssikring av rapprteringen. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Innhld Frekvens Kvalitetssikring Rapprteringen til styret g fretakets ledelse bør gi et helhetlig bilde av fretakets frsikringsrisik. De målevariable sm er definert i strategi, rammedkumenter g verrdnede retningslinjer bør inngå i rapprteringen til styret g ledelsen. Styret g ledelsen bør jevnlig mtta rapprter sm viser resultater av stresstester g scenarianalyser g andre sentrale analyser av frsikringsrisiknivået sm fr eksempel analyser av skadeutviklingen. Sentrale frutsetninger fr beregningene bør klart fremgå slik at styret g ledelsen kan evaluere gyldigheten g implikasjnene av de ulike scenariene. Styret g ledelsen bør jevnlig mtta rapprter sm viser fretakets etterlevelse av retningslinjer g rutiner på frsikringsmrådet, herunder etterlevelse av rutiner fr aksept av frretning. Styret g ledelsen bør jevnlig mtta rapprter fra uavhengige kntrllfunksjner sm viser eventuelle evalueringer av systemet fr styring g kntrll av frsikringsrisik. Det bør rapprteres jevnlig til styret g ledelsen. Rapprteringsfrekvensen bør tilpasses kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Fretaket bør etablere rutiner fr kvalitetssikring av rapprteringsdataene g systemene fr rapprtering. Det bør fretas rimelighetskntrller g stikkprøver av dataene. Rapprtenes frm, innhld g frekvens bør vurderes jevnlig. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde rapprter til styret g Tilfredsstillende rapprter ledelsen. til styret g ledelsen. Mindre tilfredsstillende rapprter til styret g ledelsen. Ikke tilfredsstillende rapprter til styret g ledelsen. Gd frekvens på rapprteringen til styret g ledelsen. Tilfredsstillende frekvens på rapprteringen til styret g ledelsen. Mindre tilfresstillende frekvens på rapprteringen til styret g ledelsen. Ikke tilfresstillende frekvens på rapprteringen til styret g ledelsen. Gde rutiner fr kvalitetssikring. Tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. Mindre tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. Ikke tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. 4.3 Ekstern rapprtering Frmålet med dette avsnittet er å vurdere fretakets ffentliggjøring av infrmasjn g rapprtering til myndighetene på frsikringsmrådet g rutinene fr kvalitetssikring av rapprteringen. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Fretaket bør ha retningslinjer fr ffentliggjøring av infrmasjn g rapprtering til myndighetene. Retningslinjene bør dekke ansvar g prsesser, herunder krav til ekstrardinær rapprtering ved vesentlige hendelser. Sentrale rapprter bør gdkjennes av styret g ledelsen. Finanstilsynet 13

14 Mdul fr frsikringsrisik Fretaket bør ha etablert rutiner fr kntrll av dataene sm ffentligjøres g sm rapprteres til myndighetene. Dårlig kvalitet på rapprteringsdataene indikerer at rutinene ikke er Et eksempel på en slik rutine kan være at enheter/persnell sm har det løpende fagansvaret fr frsikringsmrådet skal gjennmgå rapprtene før de versendes myndighetene. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde retningslinjer. Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende retningslinjer. retningslinjer. retningslinjer. Gde rutiner fr kvalitetssikring. Tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. Mindre tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. Ikke tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. 14 Finanstilsynet

15 Mdul fr frsikringsrisik 5. Uavhengig kntrll Frmålet med dette kapittelet er å vurdere internrevisjnens evaluering av systemet fr styring g kntrll av frsikringsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Uavhengige evalueringer/kntrller Fretakets system fr styring g kntrll av frsikringsrisik bør jevnlig evalueres av internrevisjnen. Slike evalueringer bør ver tid dekke de venfr angitte hvedmråder, dvs.: Strategi g verrdnede retningslinjer Organisering g ansvarsfrhld Måling av risik Overvåkning g rapprtering Oppfølging av internrevisjnens evalueringer/kntrller Rapprter fra internrevisjnen bør behandles av styret. Det bør freligge prsedyrer fr hvrdan påpekninger fra internrevisjnen skal behandles g følges pp. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Internrevisjnens evalueringer/kntrller er gde. Internrevisjnens evalueringer/kntrller er Internrevisjnens evalueringer/kntrller er mindre Internrevisjnens evalueringer/kntrller er ikke Oppfølgingen av uavhengige evalueringer/ kntrller er gd. Oppfølgingen av uavhengige evalueringer/ kntrller er Oppfølgingen av uavhengige evalueringer/ kntrller er mindre Oppfølgingen av uavhengige evalueringer/ kntrller er ikke Finanstilsynet 15

16 Mdul fr frsikringsrisik VEDLEGG Mal fr varsel m stedlig tilsyn I STYRING OG KONTROLL 1 STRATEGI OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 1.1 Strategi Fretakets verrdnede frretningsstrategi g risikstrategi Styrets strategi fr frsikringsmrådet. Eventuelle strategidkumenter fr relevante underenheter g datterfretak Dkumentasjn sm viser fretakets planprsess, herunder prsedyrer fr revisjn av strategi g rammer fr frsikringsmrådet. 1.2 Risikrammer Dkumentasjn sm viser rammestruktur g rammenivå fr fretakets knsliderte virksmhet mht. frsikringsrisik Dkumentasjn sm viser delegering av rammer g fullmakter på frsikringsmrådet til ulike nivåer i rganisasjnen (fullmaktstruktur). 1.3 Sentrale retningslinjer Prsedyrer fr gdkjennelse av nye prdukter/aktiviteter Dkumentasjn av nye prdukter/aktiviteter intrdusert de seneste t årene Prsedyrer fr fastsettelse g revidering av premietariffer. Retningslinjer fr aksept av risik Eventuelle øvrige sentrale retningslinjer fr frsikringsmrådet. 2 ORGANISERING OG ANSVARSFORHOLD MV. 2.1 Organisering g ansvarsfrhld Organisasjnskart sm viser fretakets juridiske struktur g funksjnelle rganisering Oversikt ver styrende g besluttende rganer. Oversikt ver enheter/persnell sm inngår i fretakets system fr styring g kntrll av frsikringsrisik. Dkumentasjn sm viser enhetenes/persnenes ansvarsmråder g rapprteringslinjer. Kpi av styrereferatene fr de siste t årene Nærmere beskrivelse av den eller de enhetene sm er ansvarlig fr å utarbeide rapprter til styret g ledelsen vedrørende frsikringsrisiknivå g resultater. 2.2 Ressurser g kmpetanse Dkumentasjn sm viser eventuelle frmelle krav til kmpetanse fr medarbeidere på ulike nivåer g i ulike funksjner sm håndterer frsikringsrisik Dkumentasjn sm viser internrevisjnens ressurser g kmpetanse innen frsikringsmrådet 3 MÅLING AV FORSIKRINGSRISIKO 3.1 Verdivurdering g administrasjn av frsikringsbestanden 16 Finanstilsynet

17 Mdul fr frsikringsrisik Dkumentasjn sm beskriver fretakets systemer fr administrasjn av frsikringsbestanden/ -avtaler, herunder skadeppgjør g gjenfrsikring Eventuelle driftsavtaler med eksterne eiere av frsikringstekniske fagsystemer Rutiner fr ajurhld av frsikringsbestanden Eventuelle rutiner fr integrering av data fra ulike systemer. Redegjørelse fr eventuelle avstemningsprblemer Retningslinjer fr beregning g validering av frsikringstekniske avsetninger. 3.2 Statistiske risikmdeller Dkumentasjn sm beskriver eventuelle statistiske mdeller sm benyttes fr å måle fretakets frsikringsrisiknivå, herunder hvilke risikkategrier mdellen(e) mfatter g dens viktigste parametere Dkumentasjn sm viser hvrdan mdellene er integrert i fretakets samlede system fr styring g kntrll av risik. 3.3 Stresstester g scenarianalyser Dkumentasjn sm viser fretakets systemer g prsedyrer fr stresstester g scenarianalyser. Eksempler på gjennmførte analyser Dkumentasjn sm viser hvedtrekkene i de scenariene sm benyttes Dkumentasjn sm viser hvrdan systemet fr stresstestester g scenarianalyser integreres i fretakets samlede system fr styring g kntrll av risik. 4 OVERVÅKNING OG RAPPORTERING 4.1 Rutiner fr vervåkning Rutiner fr vervåking av risik på knslidert basis g på prduktnivå. Siste års referater fra risikstyringskmité eller lignende styrende rganer Prsedyrer sm sikrer at det er knsistens mellm styrets frsikringsrisiktleranse g det etablerte rammenivået (g gjenfrsikringsprgrammet) Dkumentasjn sm viser eventuelle handlingsregler fr risikreduserende tiltak eller tiltak fr å styrke bufferkapitalen ved verskridelse av definerte frsikringsrisiknivåer eller ved definerte frsikringshendelser Rutiner fr vervåking av resultater på knslidert basis g på prduktnivå Rutiner fr vervåking/kntrll av etterlevelse av interne retningslinjer g rutiner innen frsikringsmrådet. Rutiner fr etterlevelse av lvkrav, herunder krav til kundevern Prsedyrer fr rapprtering g ppfølging av brudd på retningslinjer g rutiner Oversikt ver eventuelle brudd på lvkrav, retningslinjer g rutiner mht. håndtering av frsikringsrisik i de siste t årene. 4.2 Styre- g ledelsesrapprtering Oversikt ver alle faste rapprter til styret g ledelsen sm berører risiknivået g øknmiske resultater knyttet til frsikringsrisik, med angivelse av rapprteringsfrekvens. Siste versjn av hver rapprt Oversikt ver andre faste rapprter sm prduseres/mttas i den løpende risik- g resultatppfølgingen med angivelse av innhld, frekvens g mttakere Rutiner fr kvalitetssikring av rapprteringsdata g systemene fr rapprtering. Finanstilsynet 17

18 Mdul fr frsikringsrisik 4.3 Ekstern rapprtering Retningslinjer fr ffentliggjøring av infrmasjn g rapprtering til myndighetene. Rutiner fr kvalitetssikring av rapprteringen til myndighetene på frsikringsmrådet. 5. UAVHENGIG KONTROLL 5.1 Dkumentasjn sm viser intern revisrs ressurser g planer fr frsikringsmrådet. 5.2 Rapprter fra intern revisr, sm berører frsikringsmrådet, de seneste t årene, samt fretakets svar på disse. 5.3 Rapprter/brev fra ekstern revisr, sm berører frsikringsmrådet, de seneste t årene, samt fretakets svar på disse. Eventuelle rapprter fra andre uavhengige kntrllfunksjner i samme peride. 5.4 Prsedyrer fr ppfølging av påpekninger fra uavhengige kntrllfunksjner. II RISIKOEKSPONERING 1. Sentrale analyser av fretakets ekspnering mt ulike frsikringsrisiker. 2. Sentrale analyser av tilstrekkeligheten av premier g frsikringstekniske avsetninger. 3. Dkumentasjn av gjenfrsikringsprgrammer. 18 Finanstilsynet

19

20 FINANSTILSYNET Pstbks 1187 Sentrum 0107 Osl

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 19.08.2010 Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML) ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002 UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN Kredittilsynet juni 2002 1 1. INNLEDNING... 4 2. INTERNKONTROLLENS BETYDNING... 6 2.1 ØKT BEVISSTHET VEDRØRENDE INTERNKONT

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007

OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Styresaknr. 15/07 REF: 2007/000142 OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Saksbehandler: Per-Ingve Nrheim, Finn Brgvatn, g Jan Steffensen Dkumenter

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

Tema. Arbeidsmarkedskriminalitet Hva kan du gjøre før det er for sent? May Martinsen

Tema. Arbeidsmarkedskriminalitet Hva kan du gjøre før det er for sent? May Martinsen Tema Arbeidsmarkedskriminalitet Hva kan du gjøre før det er fr sent? May Martinsen Tema Dagens samfunnsstatus g utfrdringer fr næringslivet glbalt g i Nrge Hvilke påvirkningsfaktrer har bidratt til Nrge

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015 Medlemmene av frstanderskapet Medlemmene av styret Medlemmene av kntrllkmiteen Ansvarlig revisr Knsernledelsen i Sparebanken Møre HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg. 29-33 Pstbks 121 6001 Ålesund Tlf.: 70 11

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Espen Melheim 10/10/2012

Espen Melheim 10/10/2012 I.L. DRAMMEN STRONG HMS HÅNDBOK HÅNDBOK FOR FORENINGENS ARBEID MED HELSE MILJØ OG SIKKERHET Espen Melheim 10/10/2012 Innhld Innledning... 2 Overrdnet mål fr HMS arbeidet... 2... 2 HMS håndbken... 2 s-

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Modul for markedsrisiko

Modul for markedsrisiko Risikobasert tilsyn Modul for markedsrisiko Evaluering av styring og kontroll DATO: 31.08.2011 SEKSJON/AVDELING: SEKSJON FOR BANKTILSYN 2 Finanstilsynet Innhold Innledning 4 1 STRATEGI OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer