Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS"

Transkript

1 Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS

2 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OVERORDNET RISIKOSTRATEGI FOR EKSPORTFINANS STYRING OG KONTROLL AV RISIKO I EKSPORTFINANS FORMÅL ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR RISIKOSTYRING BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I EKSPORTFINANS REGNSKAPSPRINSIPPER OG MÅLING INTERN REVISJON BEREGNING AV KAPITALDEKNING PILAR INNLEDNING ANSVARLIG KAPITAL KAPITALDEKNING VURDERING AV KAPITALBEHOV PILAR OPPSUMMERING MARKEDSRISIKO KREDITTRISIKO LIKVIDITETSRISIKO OPERASJONELL RISIKO FORRETNINGS- /STRATEGISK RISIKO

3 Innledning: Frmålet med dette dkumentet er å infrmere m risiktyper, risikstyring g kapitaldekning sm beskrevet i pilar 3 i Basel II s kapitaldekningsregelverk. Kmplett infrmasjn publiseres årlig i frm av dette dkumentet. Infrmasjnskravene i pilar 3 inkluderer en beskrivelse av Eksprtfinans kapitalbehv beregnet utifra de anvendte metdene fr markedsrisik, kredittrisik g perasjnell risik (pilar 1) samt infrmasjn m interne prsesser fr å vurdere selskapets ttale kapitalkrav (pilar 2). Fr 2009 var selskapets mål fr kapitaldekning å ligge rundt 9% dvs. ett prsentpeng høyere enn året før. Eksprtfinans benytter standardmetden fr beregning av kapitalkrav fr markedsrisik g kredittrisik g basismetden fr perasjnell risik. Derfr er det ikke fretatt nen risikberegninger basert på egne analyser g stresstester. Vi har dermed ikke satt av tilleggskapital utver minimumskravet. Eksprtfinans har gjrt drøftelser der vi har hensyntatt et tre års nedgangsscenari g mener at minimumskravet innehlder nk knservatisme til å fungere sm vår egen vurdering inklusive tillegg fr andre risiktyper enn de tre hvedtypene. I analysene har vi benyttet vår interne langtidsmdell g sett på frventete finansielle størrelser ihht. vår gjeldende finansielle plan. Frventete nettresultater g kapitaldekningstall er deretter justert med vår vurdering av en negativ utvikling fra a) markedsrisikhendelser, b) kredittrisikhendelser, c) perasjnell risikhendelser g tilslutt d) negative hendelser i kategrien frretnings- g strategisk risik. Vi mener at disse fire risikkategriene ver tidshrisnten vi betrakter, vil være de førende. Den samlete negative resultateffekten hvert år fra disse vurderingene legges til basisscenariet i den finansielle planen. Det analyseres så m vårt frventete resultat etter de negative scenariene fr hver risik er gdt nk til at de interne kapitaldekningsmålene kan hldes. 3

4 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL 1.1 Generelt m verrdnet risikstrategi Overrdnet risikstrategi er fastsettelse g styring av selskapets risikprfil g øknmiske måltall g skal beskrive selskapets samlede risikvillighet. 1.2 Overrdnet risikstrategi fr Eksprtfinans Eksprtfinans har følgende nøkkelprinsipper fr risik- g kapitalstyring: Ledelsen har det verrdnede tilsyn med selskapets samlede risik- g kapitalstyring. Styret i Eksprtfinans vervåker risik- g kapitalprfilen jevnlig g reviderer retningslinjene hvert år. Eksprtfinans styrer markeds-, kreditt-, drifts-, frretnings-, juridisk g mdømmerisik så vel sm kapitaltildeling på en helhetlig måte. Dette gjelder gså sammensatt finansiering sm vanligvis styres med fkus på likviditetsrisik, siden løpetider kan være usikre. Juridisk avdeling, risikavdeling, g øknmifunksjn er nært frbundet med frretningsmrådene, men uavhengige. Selskapet skal ppretthlde en høy kredittvurderingskarakter fra Fitchratings, Mdy s Glbal Investrs g Standard & Pr s. Risikstyringen i Eksprtfinans skal støtte pp under selskapets strategiske utvikling g målppnåelse. Eksprtfinans risikprfil skal være lav. Risikstyringen g kapitalstrategien skal bidra til å: Sikre selskapet knkurransedyktige vilkår i innlånsmarkedene slik at selskapet kan tilby knkurransedyktige utlånsbetingelser. Sikre selskapets evne til å gi knkurransedyktig avkastning fr aksjnærer g andre interessenter. Oppretthlde en sterk kapitalbase fr å støtte utviklingen i selskapet, herunder utnytte vekstmuligheter. Fr å nå dette er kjernekapitaldekningsmålet satt til rundt 9 % dvs. rundt ett prsentpeng høyere enn fr ett år siden. 4

5 2 STYRING OG KONTROLL AV RISIKO I EKSPORTFINANS 2.1 Frmål Eksprtfinans verrdnede målsetting er å: Tilby de beste utlånsbetingelsene fr våre kunder Skape verdier fr eierne Risik- g kapitalstyring i Eksprtfinans skal støtte pp under selskapets strategiske utvikling g mål g samtidig sikre finansiell stabilitet. Den verrdnede risikstyring fastsetter prinsipper fr hvrdan Eksprtfinans skal styre, rapprtere, vervåke g kntrllere både sin ttale risik samt risiken de enkelte virksmhetsmrådene. Denne verrdnete styringen skal bidra til å sikre at selskapet når sine verrdnede målsettinger. 2.2 Organisering, rller g ansvar Ansvaret fr gjennmføringen av risikstyring g kntrll er delt mellm styret, revisjnsutvalg, kntrllkmité, ledelsen g de perative enheter. Styret Styret er ansvarlig fr ekstern rapprtering av regnskap g risikinfrmasjn, samt ekstern rapprtering etter kapitalkravfrskriften (dette dkumentet). Styret har ansvar fr at de midlene Eksprtfinans rår ver frvaltes på en trygg g hensiktsmessig måte. Styret skal mtta peridisk g tilstrekkelig infrmasjn fra administrerende direktør g internrevisjn fr å kunne ivareta g følge pp: Sin plikt til å hlde seg rientert m selskapets øknmiske stilling, g å påse at dets virksmhet, regnskap g frmuesfrvaltning er gjenstand fr betryggende kntrll At selskapsledelsen sørger fr en hensiktsmessig g effektiv risikstyringsprsess i samsvar med lver, frskrifter, vedtekter g prinsipper beskrevet i styrets retningslinjer fr verrdnet risikstyring Selskapets risikstatus g risikutvikling mt vedtatte rammer, risikstrategiske måltall g frretningsstrategi At Eksprtfinans har tilstrekkelig kapital i frhld til selskapets underliggende risik g fremtidige vekstplaner Revisjnsutvalg Revisjnsutvalget er et underutvalg av styret g skal frsterke styrets arbeid med å ivareta kntrllppgavene. Ansvaret inkluderer vervåking av interne kntrllsystemer g risikstyringssystemer, samt internrevisjnen. 5

6 Kntrllkmité Kntrllkmiteen skal føre tilsyn med fretakets virksmhet g blant annet påse at virksmheten drives i samsvar med lver g vedtekter. Oppgavene til kntrllkmiteen er fastlagt i instruks med hjemmel i finansieringsvirksmhetslvens Kntrllppgavene er rettet mt styrets arbeid. Administrerende direktør skal: Ivareta g følge pp: - Selskapets risikstatus g risikutvikling mt vedtatte risikstrategiske måltall g frretningsstrategi. - At det er etablert en frsvarlig risikstyring etter retningslinjer fastsatt av styret. - At risikstyringen blir dkumentert, gjennmført g vervåket på en frsvarlig måte. - At rapprteringsplikten til styret er i samsvar med lver, frskrifter, vedtekter g prinsipper beskrevet i styrets retningslinjer fr verrdnet risikstyring (dette dkumentet). Årlig gjennmgå vesentlige risiktyper g risikjustert kapitalbehv sm dekker pp fr den helhetlige risiken. Utarbeide en samlet vurdering av risiksituasjnen sm skal frelegges styret til behandling. Styret kan beslutte at så langt det passer med internkntrllfrskriften, kan rapprteringen av vesentlige risiker dekkes av ICAAP rapprten. Følge pp at en uavhengig part en gang per år rapprterer status på kvaliteten av den etablerte internkntrllen. Den uavhengige rapprten skal frelegges styret. Ved endringer eller etablering av nye prdukter g rutiner av vesentlig betydning påse at risikvurdering, internkntrll g dkumentasjn freligger før virksmheten igangsettes. Styret skal infrmeres m vesentlige endringer i selskapets kvalitetssikringsarbeid. Møte ledergruppen jevnlig g drøfte saker av prinsipiell betydning fr selskapet, herunder beslutninger sm vil invlvere flere virksmhetsmråder. Kredittkmité Kredittkmiteen er et besluttende rgan ved avgjørelser kredittsaker på siden av fastsatt regelverk (se nøyere beskrivelse i fjrårets Pilar 3) I 2009 ble det avhldt flere møter i kmiteen enn tidligere år vedrørende rammespørsmål. Ledere fr virksmhetsmrådene Utøver risikstyring i frretningsdriften i henhld til vedtatte retningslinjer. Gdkjenner kreditter innenfr rammene. Overvåker engasjementene. Gjennmfører kntrller. 6

7 Rapprterer i henhld til internkntrllfrskriften m gjennmføring av kntrller, svakheter g risikvurderinger. Rapprterer m tapshendelser. Risikavdelingen Risikavdelingen vervåker risikstyringen i selskapet ved jevnlig vervåking av markeds- g kredittrisik mt satte rammer. Avdelingen har gså ansvar fr metde g beregning av ffisielle virkelige verdier sm benyttes i regnskapene samt ansvaret fr mdellbruk g mdelldata til balanse- g likviditetsstyring. Risikavdelingen utarbeider peridisk g infrmasjn fr å kunne ivareta g følge pp: - At risikstyringssystemene fungerer, følges pp g dkumenteres i samsvar med gjeldende lver, frskrifter, strategi/retningslinjer g rutiner. - At risikstyringsprsessen er hensiktsmessig g effektiv etter retningslinjer fastsatt av styret g at retningslinjene tilstreber beste praksis. - Selskapets risikstatus g utvikling mt vedtatte risikstrategiske måltall g frretningsstrategi. - At regulatriske krav innenfr risikstyring verhldes. Frum fr gdkjennelse av nye prdukter, instrumenter, strukturer Dette er et ad hc frum sm trer sammen i frbindelse med at nye prdukter, instrumenter g strukturer skal gdkjennes. I rutinen fr gdkjennelse av nye prdukter er det nærmere beskrevet når denne gruppen skal innkalles. I 2009 er det implementert nytt beregningssystem fr pris- g risikberegninger av den strukturerte innlånsprteføljen til Eksprtfinans g det er bl.a. bestemt at strukturer sm ikke behandles direkte i det nye systemet ikke skal utstedes. Selskapets medarbeidere Skal ha tilstrekkelig kunnskap m risikstyringsprsessen, rutiner, instrukser, fullmakter g risikmdellene knyttet til eget ansvarsmråde. Skal ha tilstrekkelig kmpetanse m sitt eget ansvarsmråde til å gjennmføre tilstrekkelig egenkntrll, g på eget initiativ kunne vurdere frbedringstiltak i frhld til dette. Har ansvar fr å frmidle vesentlige brudd i risikstyringsprsessen ppver i rganisasjnen. Internrevisjnen Selskapets internrevisr er Ernst & Yung Internrevisr rapprterer resultater av gjennmgangen av prsjekter i henhld til vedtatt revisjnsplan til styret, selskapsledelsen g avdeling fr risikstyring minimum årlig. 7

8 Gir bjektive råd til styret g ledelsen m selskapets risikstyring, utfrming g etterlevelse av kntrller, samt etterlevelse av etablerte rutiner, prsedyrer g retningslinjer. Skal ha tilstrekkelig kmpetanse g erfaring, samt metdikk g verktøy fr å kunne vurdere m alle mråder med vesentlig risik fr selskapet dekkes. 2.3 Risikstyring Eksprtfinans utstrakte innlåns-, utlåns- g investeringsvirksmhet i mange ulike markeder krever at selskapet identifiserer, aggregerer g styrer ttalrisiken frnuftig. Selskapet styrer risiken gjennm ulike rammeverk, rganisatrisk inndeling, delegering, beregning/rapprtering g vervåking. Prsessen fr risikstyring i Eksprtfinans baseres på følgende elementer: Kntrllmiljø Risikidentifikasjn Risikanalyse Retningslinjer g rutiner Risikstrategi Kntrlltiltak Rapprtering Overvåking g ppfølging Innenfr hvert element er det et sett av prinsipper sm danner rammeverket fr risikstyringen. Elementene er nærmere mtalt i kapitlene under Kntrllmiljø Kntrllmiljøet inkluderer rganiseringen av selskapet, retningslinjer fr ledelse, lederstil g de ansattes integritet g Eksprtfinans legger vekt på følgende prinsipper: Verdigrunnlag / etiske retningslinjer: Selskapets etiske retningslinjer g verdigrunnlag skal underbygge den knservative risikprfilen, g være kmmunisert i hele rganisasjnen. Persnalplitikk / kmpetanse: Persnalplitikken i selskapet skal angi frventningene sm stilles til den enkelte ansatte når det gjelder integritet, etisk atferd g kmpetanse. Eksprtfinans har siste år vedtatt ny HR-strategi g alle ansettelser skal gjennm et ansettelsesutvalg Samfunnsansvar: Eksprtfinans plicy fr samfunnsansvar består av retningslinjer fr etikk, varsling, krrupsjn g miljø. I tillegg vil selskapet tilslutte seg et sett med frivillige retningslinjer knyttet til miljømessige g ssiale frhld ved prsjektfinansiering (Ekvatrprinsippene 1 ) i løpet av 2010, samt innføre retningslinjer fr miljø g ssiale frhld ved internasjnaliseringslån. Eksprtfinans skal ha et aktivt frhld til samfunnsansvar i driften av selskapet g i all frretningsvirksmhet 1 Ekvatrprinsippene er finansnæringens etablerte referanseramme fr vurdering g styring av miljømessige g ssiale risikfrhld i finansieringen av større, glbale prsjekter. Prinsippene ble utfrmet av banker fra privat sektr i 2003 g er basert på Verdensbankens miljøstandard g de ssiale retningslinjene til det Internasjnale finansieringsinstituttet (IFC). 8

9 Kntrll- g styringsstruktur: Styring g kntrll mfatter alle prsesser g kntrlltiltak sm er iverksatt av ledelsen fr å sikre en effektiv frretningsdrift g gjennmføring av selskapets strategier. Selskapet legger vekt på en kntrll- g styringsstruktur sm fremmer målrettet styring g uavhengig kntrll. Eksprtfinans følger Sarbanes Oxley rammeverket fr regnskapsrapprtering ne sm innebærer utstrakt bruk av rutinebeskrivelser g kntrllbevisførsel sm synliggjør internt arbeid fr revisr. Det er gså etablert interne fra fr vurdering av prduktspekter, aktiva/passiva- sammensetning samt vurdering av spesielle kredittsaker i tillegg til de eksterne kntrllmiljøene Risikidentifikasjn Styret g ledelsen kjenner Eksprtfinans risikbilde, slik at det kan settes rammer fr ønsket risikekspnering g velge målrettede risikstyringsstrategier fr å styre risiknivået i frhld til rammer g måltall. I frbindelse med finanskrisen reduserte selskapet en rekke kredittrammer sm følge av nedgraderinger av utenlandske banker. Vi innførte gså landrammer sm begrenset kredittrisiken per land mer enn hva sm var tilfellet tidligere. Rente- g valutarisikrammene sm begrenser tillatt markedsrisik ble gså redusert. Risikidentifikasjn skal dekke alle vesentlige risiker sm selskapet står verfr g gjennmføres minimum en gang per år, eller når andre frhld tilsier det. Følgende prsesser søkes til stadighet at er ivaretatt: Identifisere strategiske risiker sm en del av ICAAP g strategiprsessen g innarbeide disse i planleggingen. Ansvarlige: styret g ledelsen. Identifisere vesentlige risiker i selskapets prsesser. Ansvarlige: ledere g prsesseiere. Ved endringer eller etablering av nye prdukter g rutiner av vesentlig betydning knyttet til innlån, utlån eller investeringer, skal det gjennmføres en risikidentifikasjn før disse tillates. Ansvarlig: frum fr gdkjennelse av nye prdukter, instrumenter, strukturer. En aktiva/passiva kmité møtes månedlig fr å gjøre ttalvurderinger av balansen mellm innlån g fremtidige utlån g fungerer sm et rådgivende utvalg fr ledergruppen Risikvurdering De løpende vurderingene av endringer i prteføljesammensetning, regelverk, tid igjen fr garantiavtaler m.m. danner grunnlag fr hvrdan selskapet skal frstå g styre de identifiserte risikene. Det betyr bl.a. At alle vesentlige risiker skal kvantifiseres, basert på anerkjente metder g fremgangsmåter fr å måle risik kmbinert med egne vurderinger. At det gjennmføres sensitivitets- g stresstester fr ulike scenarier. Å sikre at det gjennmføres en kvalifisert g strukturert vurdering g dkumentering av de kntrll- g styringstiltak sm er implementert, g m disse tiltakene er frsvarlig ivaretatt i selskapet. 9

10 At det fr de sentrale risiktyper utarbeides mål fr risikprfil i frhld til risiktleranse basert på dagens g ventet fremtidig ekspnering. Det skal minimum årlig i frbindelse med ICAAP beregnes frventet g uventet tapsrisik fr verdipapirplasseringer (realisert g urealiserte svingninger) g kredittekspneringer (frventete g ekstrardinære tap) Lederne fr de enkelte frretningsmrådene er ansvarlig fr m definerte risikprfiler er passende, ppdaterte g innenfr selskapets risikstrategi. Risikvurderingene med identifisert risikprfil, g frslag til akseptabel risikprfil fr risiktyper g risikmråder, skal presenteres g gdkjennes i ledergruppen før endelig gdkjennelse i styret Retningslinjer, instrukser g rutiner Styret skal evaluere vedtatte retningslinjer fr risikstyring årlig. Styret beslutter retningslinjer fr: Overrdnet risikstyring ICAAP i Eksprtfinans Kredittrisik Likviditetsrisik Markedsrisik, herunder - Renterisik - Valutarisik - Kredittspreadrisik Operasjnell risik Utlånsvirksmheten i selskapet Innlån I tillegg gjelder følgende instrukser g fullmakter: Frskrift m instruks fr kntrllkmiteer i finansieringsfretak Instruks fr styret i Eksprtfinans ASA Instruks fr Administrerende direktør Fullmakt fr Administrerende direktør Instruks fr internrevisjn i Eksprtfinans ASA Det er utarbeidet en rekke rutiner sm gjelder fr de enkelte avdelinger. Dette er detaljerte beskrivelser sm mfatter inngåelse av innlån, avdekning av markedsrisik, innleggelse av transaksjner i finanssystemet g gdkjennelse av nye prdukter til håndtering av telefnpptakersystemet. Fr persner sm binder selskapet utad, fr eksempel gjennm å utføre handler, er det i stillingsbeskrivelsene gitt klare fullmakter ver hvilke prdukter g innenfr hvilke rammer den enkelte kan frplikte selskapet. Fr å lette versikten fr lederne g medarbeiderne er det utarbeidet en fullmaktsmatrise Risikstrategi Risikstrategi er pririteringer g tiltak sm skal sikre at Eksprtfinans styrer g følger pp risikene i tråd med akseptable g gdkjente risikprfiler (rammer g måltall), slik at samlet risikekspnering er i samsvar med selskapets verrdnede risikprfil. 10

11 Følgende prinsipper legges til grunn ved valg av risikstyringsstrategi. Risikstyringsstrategiene skal: gjenspeile selskapets verrdnede mål g strategier være en integrert del av selskapets løpende aktiviteter stå i frhld både til selskapets risiktleranse g kstnadsbudsjett Kntrlltiltak Etter valg av risikstrategi velges de viktigste styrings- g kntrlltiltakene i frhld til gitte risiker g innarbeides i retningslinjene fr styring av den aktuelle risiktype. Følgende prinsipper gjelder: Fr alle vesentlige deler av selskapets virksmhetsmråder skal det freligge en ppdatert dkumentasjn ver hvilke kntrll- g styringstiltak sm er etablert med henvisning til eventuelle instrukser, fullmakter g arbeidsbeskrivelser. Ved endringer eller etablering av nye prdukter g rutiner av vesentlig betydning, skal det freligge en dkumentasjn ver hvilke kntrll- g styringstiltak sm er etablert med henvisning til eventuelle instrukser, fullmakter g arbeidsbeskrivelser før dette igangsettes Rapprtering Hver måned utarbeides det en rapprt sm sendes styret. I denne rapprten gis det infrmasjn m finansielle nøkkeltall, resultat g balanseutvikling. Det gis gså en versikt ver aktivitetene på utlånsmrådene, utvikling i likviditetsprteføljen, samt innlånssituasjnen. I månedsrapprten til styret rapprterer risikavdelingen utviklingen innenfr kreditt-, markeds- g likviditetsrisik. Markedsrisik rapprteres sm kredittspreadfølsmhet, renterisik g valutarisik. Kredittrisik rapprteres sm mtpartsekspnering per mtpart, land, regin g verdipapirtype g vises pp mt satte rammer. Likviditetsrisik rapprteres i frm av et likviditetsscenari kmmentarer m hvrvidt det bør vurderes nye lånepptak eller eventuelt plassering av verskuddslikviditet. Selskapets risikrapprtering skal sikre at alle relevante avdelinger i rganisasjnen har versikt ver risikekspnering g eventuelle svakheter i risikstyringsprsessen. Rapprteringen skal danne grunnlaget fr den videre ppfølgingen g vervåkingen av risikekspneringen g risikstyringsprsessen i selskapet. Risikrapprtering Styret skal ha rapprter på psisjner g trender i henhld til alle styrefastsatte rammer g måltall fr risik. Risikrapprter utarbeides av risikavdelingen. Internkntrllrapprtering Administrerende direktør er ansvarlig fr at internkntrllfrskriftens krav til dkumentasjn g rapprtering ivaretas. Følgende prinsipper gjelder: Oversikt ver internkntrll 11

12 Det utføres årlig en gjennmgang ver kntrlltiltak innen alle selskapets virksmhetsmråder. Denne versikten er basert på en systematisk analyse av risikelementer knyttet til IKT frskriftens paragraf 5, 7 g 11 g ibende risikelementer i driften. Analysen er basert på en likeartet presentasjn i alle delene av virksmheten. Kntrlltiltakene blir vurdert g eventuelle frbedringstiltak beskrevet. Gjennmgang av risik g sikring En gang i året gjennmfører medlemmer av selskapets ledergruppe en verrdnet risikvurdering. Hvert risikelement blir analysert med hensyn til sannsynlighet g knsekvens samt styrken av aktuelle kntrlltiltak g ønsket kntrllnivå. Resultatene av vurderingene blir fremstilt samlet g danner blant annet et grunnlag fr priritering av internrevisjnens arbeid. Bekreftelse fra ledere Alle ledere avgir årlig g fr egne ansvarsmråder en bekreftelse på gjennmføringen av den interne kntrllen. Eventuelle frbedringstiltak kmmenteres særskilt. Rapprt til styret Et sammendrag av risiksituasjnen rapprteres årlig til styret. Styret gdkjenner samtidig frslag til årsplan fr internrevisjnen Beredskapsplaner I ICAAP dkumentet er det definert en beredskapsplan fr kapitaldekning sm spesifiserer handlinger hvis kapitaldekningen beregnes til eller skulle vurderes å kmme under satte nivåer. Først nås et gult nivå sm utløser visse handlinger, deretter m kapitaldekningen synker videre, et rødt nivå sm utløser mer drastiske tiltak. 12

13 3 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER 3.1 Intrduksjn til kapitaldekningsreglene Frskriftene fr tilsyn g kapitaldekning, Basel II, ble innført i Nrge 1. januar Disse kapitaldekningsreglene hviler på tre pilarer. Pilar 1 mhandler minimumskrav til kapitaldekning. Pilar 2 mhandler myndighetenes tilsynsfunksjn samt finansinstitusjnenes egen kapitalvurdering. Pilar 3 mhandler krav til ekstern rapprtering av risikfrhld. Dette dkumentet skal dekke kapitaldekningsreglenes krav m ffentliggjøring av finansiell infrmasjn (Pilar 3), men Pilar 1 g 2 er beskrevet krt nedenfr Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 1 mhandler minimumskrav til kapitaldekning. Minstekrav til ansvarlig kapital (Kjernekapital + Tilleggskapital) er 8 % av beregningsgrunnlaget. Fr hver risiktype er det utviklet ulike metder sm finansinstitusjnen kan velge mellm fr å beregne kapitalkravet se tabell 1 nedenfr. Tabell 1 Oversikt ver ulike metder KREDITTRISIKO MARKEDSRISIKO OPERASJONELL RISIKO Standardmetden Standardmetden Basismetden Grunnleggende IRB-metde *) Interne målemetder *) Sjablngmetden Avansert IRB-metde *) AMA-metden *) *) Metden krever gdkjennelse fra Kredittilsynet Pilar 2 - vurdering av samlet kapitalbehv (ICAAP) g tilsynsmessig ppfølging Pilar 2 er basert på t hvedprinsipper: a) Finansinstitusjnene skal ha en prsess fr å vurdere sin ttale kapital i frhld til risikprfil g b) Finansinstitusjnene skal ha en strategi fr å ppretthlde sitt kapitalnivå. Under Pilar 2 skal man vurdere alle risiktyper sm selskapet er ekspnert mt, utver de sm inngår i Pilar 1. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennmgå g evaluere institusjnenes interne vurdering av kapitalbehv g strategier, samt vervåke g sikre verhldelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Kredittilsynet har myndighet til å sette i verk tiltak m det ikke er tilfreds med resultatet av denne prsessen Pilar 3 ffentliggjøring av infrmasjn Frmålet med Pilar 3 er å supplere minimumskravene i Pilar 1 g den tilsynsmessige ppfølgingen i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennm ffentliggjøring av infrmasjn sm gjør det mulig fr markedet, herunder analytikere g investrer, å vurdere institusjnens risikprfil g kapitalisering, samt styring g kntrll. Det kreves at alle institusjner skal publisere infrmasjn m rganisasjnsstruktur, risikstyringssystem g rapprteringskanaler, samt hvrdan risikstyringen er ppbygd g rganisert. Videre er det gitt detaljerte krav til ffentliggjøring av kapitalnivå, kapitalstruktur g risikekspneringer, hvr sistnevnte avhenger av hvilke beregningsmetder finansinstitusjnene benytter i Pilar 1. Eksprtfinans ffentliggjør rapprten på internett. 13

14 3.2 Implementering av kapitaldekningsreglene i Eksprtfinans Eksprtfinans har valgt standardmetden fr beregning av kredittrisik g markedsrisik. Fr perasjnell risik har selskapet valgt basismetden. Kapitalvurderinger (ICAAP) gjennmføres minst en gang pr. år, g Eksprtfinans kapitalstrategi vil være basert på en vurdering av risiknivået i virksmheten supplert med effekten av ulike stresscenarier. Eksprtfinans skal til enhver tid verhlde regulatriske kapitalkrav. 3.3 Regnskapsprinsipper g måling En betydelig andel av selskapets balanse består av finansielle instrumenter. Regnskapsprinsippene anvendt på disse eiendeler g gjeldspster er derfr vesentlige fr å frstå regnskapet. Finansielle instrumenter i Eksprtfinans sin balanse kan regnskapsmessig deles inn i tre kategrier med utgangspunkt i hvrdan verdiene bestemmes: 1. Finansielle eiendeler g gjeld målt til virkelig verdi med verdiendring ver resultatet 2. Utlån g frdringer målt til amrtisert kst 3. Annen finansiell gjeld målt til amrtisert kst Finansielle eiendeler g gjeld målt til virkelig verdi med verdi ver resultatet Finansielle eiendeler g gjeld sm måles til virkelig verdi med verdiendring ver resultatet består av finansielle instrumenter sm enten er klassifisert fr handelsfrmål eller sm ved første gangs måling er bestemt målt til virkelig verdi med verdiendringer ver resultatet (virkelig verdi psjnen). Finansielle instrumenter fr handelsfrmål inkluderer verdipapirer klassifisert fr handel da de er anskaffet primært fr frmålet å bli slgt på krt sikt. Prteføljen inkluderer derivater brukt til risikstyring. Innlån til finansiering av prteføljens investeringer er gså inkludert i handelsprteføljen. Finansielle instrumenter, sm ved første gangs innregning er øremerket sm til virkelig verdi med verdiendringer ver resultatet, består av utlån, likviditetsplasseringer, inkludert verdipapirer g bankinnskudd, innlån g kntantinnskudd sm sikkerhet fr swapavtaler. Virkelig verdi-psjnen er anvendt når dette gir den mest relevante infrmasjn under de prinsipper fr målinger sm er tilgjengelig fr finansielle instrumenter Utlån g frdringer målt til amrtisert kst Utlån g frdringer målt til amrtisert kst består av utlån g frdringer under avtale med myndighetene på grunnlag av St.prp. nr 108 ( ), mtalt sm 108-rdningen, g lån til det tidligere datterselskapet Kmmunekreditt Nrge AS (nå KLP Kreditt AS). 108-rdningen er etablert fr å tilby eksprtører av kapitalvarer finansiering til vilkår i verensstemmelse med OECDs Cnsensusavtalen fr eksprtkreditter (CIRR finansiering). Avtalen gir Eksprtfinans dekning av rente- g valutarisik knyttet til utlån, innlån g likviditet under rdningen. Selskapet inngår derivatavtaler på vegne av 108-rdningen fr å redusere markedsrisiken. I frbindelse med salget av Kmmunekreditt ble det inngått en avtale m at Eksprtfinans i en tårsperide skal yte finansiering til det tidligere datterselskapet. Dette lånet er regnskapsført til amrtisert kst. 14

15 3.3.3 Annen finansiell gjeld målt til amrtisert kst Annen finansiell gjeld målt til amrtisert kst består av innlån g annen gjeld under 108- rdningen Virkelig verdi g amrtisert kst Selskapet måler en betydelig andel av de finansielle instrumentene til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløpet, eller det beste tilgjengelige estimat på beløpet en eiendel frventes å kunne msettes fr eller en frpliktelse kntant gjøres pp fr i en transaksjn på armlengdes avstand mellm velinfrmerte g frivillige parter. Virkelig verdi på nterte verdipapirer er, hvis mulig, basert på aktuelle salgskurser. Hvis det ikke er et aktivt marked fr finansielle eiendeler (eller verdipapirer sm ikke er nterte), fastsetter selskapet virkelig verdi ved bruk av ulike verdsettelsesmetder. Disse inkluderer bruk av transaksjner sm nylig har skjedd på armlengdes avstand, referanse til andre instrumenter sm i hvedsak er sammenlignbare, diskntering av frventet kntantstrøm g bruk av anerkjente verdsettelsesmdeller sm så langt det er mulig benytter markedsdata g i minst mulig grad ikke-bserverbare data. Utlån, innlån g likviditet under 108-rdningen, samt utlån til Kmmunekreditt, er målt til amrtisert kst med bruk av effektiv rentes metde. Ved utbetaling av et utlån er den amrtiserte kst lik verdien av det nminelle beløpet justert fr eventuelle ver- eller underkurser ved utbetaling, direkte kstnader eller gebyrer. Ved bruk av effektiv rentes metde blir internrenten beregnet på utbetalingstidspunktet. Internrenten fastsettes ved å diskntere frventet kntantstrøm ver frventet løpetid ver amrtisert kst ved utbebetaling. Eksprtfinans vurderer risik fr kredittap på den delen av låneprteføljen sm verdsettes til amrtisert kst sm ubetydelig, g har følgelig ikke bkført verdifall i prteføljen. Nedenfr følger en versikt ver realiserte g urealiserte gevinster/(tap) fr Tabell 2 (Beløp i tusen krner) 2009 Verdipapirer 1) (58.224) Valuta (14.713) Andre finansielle instrumenter til virkelig verdi 1) Nett realisert gevinst/(tap) Utlån g frdringer 1) (48.512) Verdipapirer 1) Sertifikatgjeld 1) Obligasjnsgjeld 1) ( ) Ansvarlig lånekapital g fndsbligasjner 1) Valuta (86.759) Andre finansielle instrumenter til virkelig verdi 1) Nett urealisert gevinst/(tap) ( ) Finansielle derivater relatert til 108 avtalen 2) NETTO REALISERT OG UREALISERT GEVINST/(TAP) ( ) 1) Inkludert finansielle derivater med frmål m øknmisk sikring 2) Derivativer relatert til kmpnenter i 108 avtalen. 108 avtalen er ført til amrtisert kst, derfr er ikke disse derivatene inkludert i effektene relatert til finansielle instrumenter til virkelig verdi. 3.4 Intern revisjn Selskapets internrevisr (Ernst & Yung) skal regelmessig minst en gang pr. år - gjennmgå Eksprtfinans prsess fr vurdering av kapitalbehv sett i frhld til risikprfil g strategi (ICAAP-prsessen). 15

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND

Detaljer

Offentliggjøring av sentral informasjon

Offentliggjøring av sentral informasjon Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral informasjon Sandnes Sparebank 2009 Innhold Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 5 Pilar II: Vurdering av samlet kapitalbehov og oppfølging fra tilsynsmyndigheter

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer