Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS"

Transkript

1 Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS

2 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OVERORDNET RISIKOSTRATEGI FOR EKSPORTFINANS STYRING OG KONTROLL AV RISIKO I EKSPORTFINANS FORMÅL ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR RISIKOSTYRING BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I EKSPORTFINANS REGNSKAPSPRINSIPPER OG MÅLING INTERN REVISJON BEREGNING AV KAPITALDEKNING PILAR INNLEDNING ANSVARLIG KAPITAL KAPITALDEKNING VURDERING AV KAPITALBEHOV PILAR OPPSUMMERING MARKEDSRISIKO KREDITTRISIKO LIKVIDITETSRISIKO OPERASJONELL RISIKO FORRETNINGS- /STRATEGISK RISIKO

3 Innledning: Frmålet med dette dkumentet er å infrmere m risiktyper, risikstyring g kapitaldekning sm beskrevet i pilar 3 i Basel II s kapitaldekningsregelverk. Kmplett infrmasjn publiseres årlig i frm av dette dkumentet. Infrmasjnskravene i pilar 3 inkluderer en beskrivelse av Eksprtfinans kapitalbehv beregnet utifra de anvendte metdene fr markedsrisik, kredittrisik g perasjnell risik (pilar 1) samt infrmasjn m interne prsesser fr å vurdere selskapets ttale kapitalkrav (pilar 2). Fr 2009 var selskapets mål fr kapitaldekning å ligge rundt 9% dvs. ett prsentpeng høyere enn året før. Eksprtfinans benytter standardmetden fr beregning av kapitalkrav fr markedsrisik g kredittrisik g basismetden fr perasjnell risik. Derfr er det ikke fretatt nen risikberegninger basert på egne analyser g stresstester. Vi har dermed ikke satt av tilleggskapital utver minimumskravet. Eksprtfinans har gjrt drøftelser der vi har hensyntatt et tre års nedgangsscenari g mener at minimumskravet innehlder nk knservatisme til å fungere sm vår egen vurdering inklusive tillegg fr andre risiktyper enn de tre hvedtypene. I analysene har vi benyttet vår interne langtidsmdell g sett på frventete finansielle størrelser ihht. vår gjeldende finansielle plan. Frventete nettresultater g kapitaldekningstall er deretter justert med vår vurdering av en negativ utvikling fra a) markedsrisikhendelser, b) kredittrisikhendelser, c) perasjnell risikhendelser g tilslutt d) negative hendelser i kategrien frretnings- g strategisk risik. Vi mener at disse fire risikkategriene ver tidshrisnten vi betrakter, vil være de førende. Den samlete negative resultateffekten hvert år fra disse vurderingene legges til basisscenariet i den finansielle planen. Det analyseres så m vårt frventete resultat etter de negative scenariene fr hver risik er gdt nk til at de interne kapitaldekningsmålene kan hldes. 3

4 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL 1.1 Generelt m verrdnet risikstrategi Overrdnet risikstrategi er fastsettelse g styring av selskapets risikprfil g øknmiske måltall g skal beskrive selskapets samlede risikvillighet. 1.2 Overrdnet risikstrategi fr Eksprtfinans Eksprtfinans har følgende nøkkelprinsipper fr risik- g kapitalstyring: Ledelsen har det verrdnede tilsyn med selskapets samlede risik- g kapitalstyring. Styret i Eksprtfinans vervåker risik- g kapitalprfilen jevnlig g reviderer retningslinjene hvert år. Eksprtfinans styrer markeds-, kreditt-, drifts-, frretnings-, juridisk g mdømmerisik så vel sm kapitaltildeling på en helhetlig måte. Dette gjelder gså sammensatt finansiering sm vanligvis styres med fkus på likviditetsrisik, siden løpetider kan være usikre. Juridisk avdeling, risikavdeling, g øknmifunksjn er nært frbundet med frretningsmrådene, men uavhengige. Selskapet skal ppretthlde en høy kredittvurderingskarakter fra Fitchratings, Mdy s Glbal Investrs g Standard & Pr s. Risikstyringen i Eksprtfinans skal støtte pp under selskapets strategiske utvikling g målppnåelse. Eksprtfinans risikprfil skal være lav. Risikstyringen g kapitalstrategien skal bidra til å: Sikre selskapet knkurransedyktige vilkår i innlånsmarkedene slik at selskapet kan tilby knkurransedyktige utlånsbetingelser. Sikre selskapets evne til å gi knkurransedyktig avkastning fr aksjnærer g andre interessenter. Oppretthlde en sterk kapitalbase fr å støtte utviklingen i selskapet, herunder utnytte vekstmuligheter. Fr å nå dette er kjernekapitaldekningsmålet satt til rundt 9 % dvs. rundt ett prsentpeng høyere enn fr ett år siden. 4

5 2 STYRING OG KONTROLL AV RISIKO I EKSPORTFINANS 2.1 Frmål Eksprtfinans verrdnede målsetting er å: Tilby de beste utlånsbetingelsene fr våre kunder Skape verdier fr eierne Risik- g kapitalstyring i Eksprtfinans skal støtte pp under selskapets strategiske utvikling g mål g samtidig sikre finansiell stabilitet. Den verrdnede risikstyring fastsetter prinsipper fr hvrdan Eksprtfinans skal styre, rapprtere, vervåke g kntrllere både sin ttale risik samt risiken de enkelte virksmhetsmrådene. Denne verrdnete styringen skal bidra til å sikre at selskapet når sine verrdnede målsettinger. 2.2 Organisering, rller g ansvar Ansvaret fr gjennmføringen av risikstyring g kntrll er delt mellm styret, revisjnsutvalg, kntrllkmité, ledelsen g de perative enheter. Styret Styret er ansvarlig fr ekstern rapprtering av regnskap g risikinfrmasjn, samt ekstern rapprtering etter kapitalkravfrskriften (dette dkumentet). Styret har ansvar fr at de midlene Eksprtfinans rår ver frvaltes på en trygg g hensiktsmessig måte. Styret skal mtta peridisk g tilstrekkelig infrmasjn fra administrerende direktør g internrevisjn fr å kunne ivareta g følge pp: Sin plikt til å hlde seg rientert m selskapets øknmiske stilling, g å påse at dets virksmhet, regnskap g frmuesfrvaltning er gjenstand fr betryggende kntrll At selskapsledelsen sørger fr en hensiktsmessig g effektiv risikstyringsprsess i samsvar med lver, frskrifter, vedtekter g prinsipper beskrevet i styrets retningslinjer fr verrdnet risikstyring Selskapets risikstatus g risikutvikling mt vedtatte rammer, risikstrategiske måltall g frretningsstrategi At Eksprtfinans har tilstrekkelig kapital i frhld til selskapets underliggende risik g fremtidige vekstplaner Revisjnsutvalg Revisjnsutvalget er et underutvalg av styret g skal frsterke styrets arbeid med å ivareta kntrllppgavene. Ansvaret inkluderer vervåking av interne kntrllsystemer g risikstyringssystemer, samt internrevisjnen. 5

6 Kntrllkmité Kntrllkmiteen skal føre tilsyn med fretakets virksmhet g blant annet påse at virksmheten drives i samsvar med lver g vedtekter. Oppgavene til kntrllkmiteen er fastlagt i instruks med hjemmel i finansieringsvirksmhetslvens Kntrllppgavene er rettet mt styrets arbeid. Administrerende direktør skal: Ivareta g følge pp: - Selskapets risikstatus g risikutvikling mt vedtatte risikstrategiske måltall g frretningsstrategi. - At det er etablert en frsvarlig risikstyring etter retningslinjer fastsatt av styret. - At risikstyringen blir dkumentert, gjennmført g vervåket på en frsvarlig måte. - At rapprteringsplikten til styret er i samsvar med lver, frskrifter, vedtekter g prinsipper beskrevet i styrets retningslinjer fr verrdnet risikstyring (dette dkumentet). Årlig gjennmgå vesentlige risiktyper g risikjustert kapitalbehv sm dekker pp fr den helhetlige risiken. Utarbeide en samlet vurdering av risiksituasjnen sm skal frelegges styret til behandling. Styret kan beslutte at så langt det passer med internkntrllfrskriften, kan rapprteringen av vesentlige risiker dekkes av ICAAP rapprten. Følge pp at en uavhengig part en gang per år rapprterer status på kvaliteten av den etablerte internkntrllen. Den uavhengige rapprten skal frelegges styret. Ved endringer eller etablering av nye prdukter g rutiner av vesentlig betydning påse at risikvurdering, internkntrll g dkumentasjn freligger før virksmheten igangsettes. Styret skal infrmeres m vesentlige endringer i selskapets kvalitetssikringsarbeid. Møte ledergruppen jevnlig g drøfte saker av prinsipiell betydning fr selskapet, herunder beslutninger sm vil invlvere flere virksmhetsmråder. Kredittkmité Kredittkmiteen er et besluttende rgan ved avgjørelser kredittsaker på siden av fastsatt regelverk (se nøyere beskrivelse i fjrårets Pilar 3) I 2009 ble det avhldt flere møter i kmiteen enn tidligere år vedrørende rammespørsmål. Ledere fr virksmhetsmrådene Utøver risikstyring i frretningsdriften i henhld til vedtatte retningslinjer. Gdkjenner kreditter innenfr rammene. Overvåker engasjementene. Gjennmfører kntrller. 6

7 Rapprterer i henhld til internkntrllfrskriften m gjennmføring av kntrller, svakheter g risikvurderinger. Rapprterer m tapshendelser. Risikavdelingen Risikavdelingen vervåker risikstyringen i selskapet ved jevnlig vervåking av markeds- g kredittrisik mt satte rammer. Avdelingen har gså ansvar fr metde g beregning av ffisielle virkelige verdier sm benyttes i regnskapene samt ansvaret fr mdellbruk g mdelldata til balanse- g likviditetsstyring. Risikavdelingen utarbeider peridisk g infrmasjn fr å kunne ivareta g følge pp: - At risikstyringssystemene fungerer, følges pp g dkumenteres i samsvar med gjeldende lver, frskrifter, strategi/retningslinjer g rutiner. - At risikstyringsprsessen er hensiktsmessig g effektiv etter retningslinjer fastsatt av styret g at retningslinjene tilstreber beste praksis. - Selskapets risikstatus g utvikling mt vedtatte risikstrategiske måltall g frretningsstrategi. - At regulatriske krav innenfr risikstyring verhldes. Frum fr gdkjennelse av nye prdukter, instrumenter, strukturer Dette er et ad hc frum sm trer sammen i frbindelse med at nye prdukter, instrumenter g strukturer skal gdkjennes. I rutinen fr gdkjennelse av nye prdukter er det nærmere beskrevet når denne gruppen skal innkalles. I 2009 er det implementert nytt beregningssystem fr pris- g risikberegninger av den strukturerte innlånsprteføljen til Eksprtfinans g det er bl.a. bestemt at strukturer sm ikke behandles direkte i det nye systemet ikke skal utstedes. Selskapets medarbeidere Skal ha tilstrekkelig kunnskap m risikstyringsprsessen, rutiner, instrukser, fullmakter g risikmdellene knyttet til eget ansvarsmråde. Skal ha tilstrekkelig kmpetanse m sitt eget ansvarsmråde til å gjennmføre tilstrekkelig egenkntrll, g på eget initiativ kunne vurdere frbedringstiltak i frhld til dette. Har ansvar fr å frmidle vesentlige brudd i risikstyringsprsessen ppver i rganisasjnen. Internrevisjnen Selskapets internrevisr er Ernst & Yung Internrevisr rapprterer resultater av gjennmgangen av prsjekter i henhld til vedtatt revisjnsplan til styret, selskapsledelsen g avdeling fr risikstyring minimum årlig. 7

8 Gir bjektive råd til styret g ledelsen m selskapets risikstyring, utfrming g etterlevelse av kntrller, samt etterlevelse av etablerte rutiner, prsedyrer g retningslinjer. Skal ha tilstrekkelig kmpetanse g erfaring, samt metdikk g verktøy fr å kunne vurdere m alle mråder med vesentlig risik fr selskapet dekkes. 2.3 Risikstyring Eksprtfinans utstrakte innlåns-, utlåns- g investeringsvirksmhet i mange ulike markeder krever at selskapet identifiserer, aggregerer g styrer ttalrisiken frnuftig. Selskapet styrer risiken gjennm ulike rammeverk, rganisatrisk inndeling, delegering, beregning/rapprtering g vervåking. Prsessen fr risikstyring i Eksprtfinans baseres på følgende elementer: Kntrllmiljø Risikidentifikasjn Risikanalyse Retningslinjer g rutiner Risikstrategi Kntrlltiltak Rapprtering Overvåking g ppfølging Innenfr hvert element er det et sett av prinsipper sm danner rammeverket fr risikstyringen. Elementene er nærmere mtalt i kapitlene under Kntrllmiljø Kntrllmiljøet inkluderer rganiseringen av selskapet, retningslinjer fr ledelse, lederstil g de ansattes integritet g Eksprtfinans legger vekt på følgende prinsipper: Verdigrunnlag / etiske retningslinjer: Selskapets etiske retningslinjer g verdigrunnlag skal underbygge den knservative risikprfilen, g være kmmunisert i hele rganisasjnen. Persnalplitikk / kmpetanse: Persnalplitikken i selskapet skal angi frventningene sm stilles til den enkelte ansatte når det gjelder integritet, etisk atferd g kmpetanse. Eksprtfinans har siste år vedtatt ny HR-strategi g alle ansettelser skal gjennm et ansettelsesutvalg Samfunnsansvar: Eksprtfinans plicy fr samfunnsansvar består av retningslinjer fr etikk, varsling, krrupsjn g miljø. I tillegg vil selskapet tilslutte seg et sett med frivillige retningslinjer knyttet til miljømessige g ssiale frhld ved prsjektfinansiering (Ekvatrprinsippene 1 ) i løpet av 2010, samt innføre retningslinjer fr miljø g ssiale frhld ved internasjnaliseringslån. Eksprtfinans skal ha et aktivt frhld til samfunnsansvar i driften av selskapet g i all frretningsvirksmhet 1 Ekvatrprinsippene er finansnæringens etablerte referanseramme fr vurdering g styring av miljømessige g ssiale risikfrhld i finansieringen av større, glbale prsjekter. Prinsippene ble utfrmet av banker fra privat sektr i 2003 g er basert på Verdensbankens miljøstandard g de ssiale retningslinjene til det Internasjnale finansieringsinstituttet (IFC). 8

9 Kntrll- g styringsstruktur: Styring g kntrll mfatter alle prsesser g kntrlltiltak sm er iverksatt av ledelsen fr å sikre en effektiv frretningsdrift g gjennmføring av selskapets strategier. Selskapet legger vekt på en kntrll- g styringsstruktur sm fremmer målrettet styring g uavhengig kntrll. Eksprtfinans følger Sarbanes Oxley rammeverket fr regnskapsrapprtering ne sm innebærer utstrakt bruk av rutinebeskrivelser g kntrllbevisførsel sm synliggjør internt arbeid fr revisr. Det er gså etablert interne fra fr vurdering av prduktspekter, aktiva/passiva- sammensetning samt vurdering av spesielle kredittsaker i tillegg til de eksterne kntrllmiljøene Risikidentifikasjn Styret g ledelsen kjenner Eksprtfinans risikbilde, slik at det kan settes rammer fr ønsket risikekspnering g velge målrettede risikstyringsstrategier fr å styre risiknivået i frhld til rammer g måltall. I frbindelse med finanskrisen reduserte selskapet en rekke kredittrammer sm følge av nedgraderinger av utenlandske banker. Vi innførte gså landrammer sm begrenset kredittrisiken per land mer enn hva sm var tilfellet tidligere. Rente- g valutarisikrammene sm begrenser tillatt markedsrisik ble gså redusert. Risikidentifikasjn skal dekke alle vesentlige risiker sm selskapet står verfr g gjennmføres minimum en gang per år, eller når andre frhld tilsier det. Følgende prsesser søkes til stadighet at er ivaretatt: Identifisere strategiske risiker sm en del av ICAAP g strategiprsessen g innarbeide disse i planleggingen. Ansvarlige: styret g ledelsen. Identifisere vesentlige risiker i selskapets prsesser. Ansvarlige: ledere g prsesseiere. Ved endringer eller etablering av nye prdukter g rutiner av vesentlig betydning knyttet til innlån, utlån eller investeringer, skal det gjennmføres en risikidentifikasjn før disse tillates. Ansvarlig: frum fr gdkjennelse av nye prdukter, instrumenter, strukturer. En aktiva/passiva kmité møtes månedlig fr å gjøre ttalvurderinger av balansen mellm innlån g fremtidige utlån g fungerer sm et rådgivende utvalg fr ledergruppen Risikvurdering De løpende vurderingene av endringer i prteføljesammensetning, regelverk, tid igjen fr garantiavtaler m.m. danner grunnlag fr hvrdan selskapet skal frstå g styre de identifiserte risikene. Det betyr bl.a. At alle vesentlige risiker skal kvantifiseres, basert på anerkjente metder g fremgangsmåter fr å måle risik kmbinert med egne vurderinger. At det gjennmføres sensitivitets- g stresstester fr ulike scenarier. Å sikre at det gjennmføres en kvalifisert g strukturert vurdering g dkumentering av de kntrll- g styringstiltak sm er implementert, g m disse tiltakene er frsvarlig ivaretatt i selskapet. 9

10 At det fr de sentrale risiktyper utarbeides mål fr risikprfil i frhld til risiktleranse basert på dagens g ventet fremtidig ekspnering. Det skal minimum årlig i frbindelse med ICAAP beregnes frventet g uventet tapsrisik fr verdipapirplasseringer (realisert g urealiserte svingninger) g kredittekspneringer (frventete g ekstrardinære tap) Lederne fr de enkelte frretningsmrådene er ansvarlig fr m definerte risikprfiler er passende, ppdaterte g innenfr selskapets risikstrategi. Risikvurderingene med identifisert risikprfil, g frslag til akseptabel risikprfil fr risiktyper g risikmråder, skal presenteres g gdkjennes i ledergruppen før endelig gdkjennelse i styret Retningslinjer, instrukser g rutiner Styret skal evaluere vedtatte retningslinjer fr risikstyring årlig. Styret beslutter retningslinjer fr: Overrdnet risikstyring ICAAP i Eksprtfinans Kredittrisik Likviditetsrisik Markedsrisik, herunder - Renterisik - Valutarisik - Kredittspreadrisik Operasjnell risik Utlånsvirksmheten i selskapet Innlån I tillegg gjelder følgende instrukser g fullmakter: Frskrift m instruks fr kntrllkmiteer i finansieringsfretak Instruks fr styret i Eksprtfinans ASA Instruks fr Administrerende direktør Fullmakt fr Administrerende direktør Instruks fr internrevisjn i Eksprtfinans ASA Det er utarbeidet en rekke rutiner sm gjelder fr de enkelte avdelinger. Dette er detaljerte beskrivelser sm mfatter inngåelse av innlån, avdekning av markedsrisik, innleggelse av transaksjner i finanssystemet g gdkjennelse av nye prdukter til håndtering av telefnpptakersystemet. Fr persner sm binder selskapet utad, fr eksempel gjennm å utføre handler, er det i stillingsbeskrivelsene gitt klare fullmakter ver hvilke prdukter g innenfr hvilke rammer den enkelte kan frplikte selskapet. Fr å lette versikten fr lederne g medarbeiderne er det utarbeidet en fullmaktsmatrise Risikstrategi Risikstrategi er pririteringer g tiltak sm skal sikre at Eksprtfinans styrer g følger pp risikene i tråd med akseptable g gdkjente risikprfiler (rammer g måltall), slik at samlet risikekspnering er i samsvar med selskapets verrdnede risikprfil. 10

11 Følgende prinsipper legges til grunn ved valg av risikstyringsstrategi. Risikstyringsstrategiene skal: gjenspeile selskapets verrdnede mål g strategier være en integrert del av selskapets løpende aktiviteter stå i frhld både til selskapets risiktleranse g kstnadsbudsjett Kntrlltiltak Etter valg av risikstrategi velges de viktigste styrings- g kntrlltiltakene i frhld til gitte risiker g innarbeides i retningslinjene fr styring av den aktuelle risiktype. Følgende prinsipper gjelder: Fr alle vesentlige deler av selskapets virksmhetsmråder skal det freligge en ppdatert dkumentasjn ver hvilke kntrll- g styringstiltak sm er etablert med henvisning til eventuelle instrukser, fullmakter g arbeidsbeskrivelser. Ved endringer eller etablering av nye prdukter g rutiner av vesentlig betydning, skal det freligge en dkumentasjn ver hvilke kntrll- g styringstiltak sm er etablert med henvisning til eventuelle instrukser, fullmakter g arbeidsbeskrivelser før dette igangsettes Rapprtering Hver måned utarbeides det en rapprt sm sendes styret. I denne rapprten gis det infrmasjn m finansielle nøkkeltall, resultat g balanseutvikling. Det gis gså en versikt ver aktivitetene på utlånsmrådene, utvikling i likviditetsprteføljen, samt innlånssituasjnen. I månedsrapprten til styret rapprterer risikavdelingen utviklingen innenfr kreditt-, markeds- g likviditetsrisik. Markedsrisik rapprteres sm kredittspreadfølsmhet, renterisik g valutarisik. Kredittrisik rapprteres sm mtpartsekspnering per mtpart, land, regin g verdipapirtype g vises pp mt satte rammer. Likviditetsrisik rapprteres i frm av et likviditetsscenari kmmentarer m hvrvidt det bør vurderes nye lånepptak eller eventuelt plassering av verskuddslikviditet. Selskapets risikrapprtering skal sikre at alle relevante avdelinger i rganisasjnen har versikt ver risikekspnering g eventuelle svakheter i risikstyringsprsessen. Rapprteringen skal danne grunnlaget fr den videre ppfølgingen g vervåkingen av risikekspneringen g risikstyringsprsessen i selskapet. Risikrapprtering Styret skal ha rapprter på psisjner g trender i henhld til alle styrefastsatte rammer g måltall fr risik. Risikrapprter utarbeides av risikavdelingen. Internkntrllrapprtering Administrerende direktør er ansvarlig fr at internkntrllfrskriftens krav til dkumentasjn g rapprtering ivaretas. Følgende prinsipper gjelder: Oversikt ver internkntrll 11

12 Det utføres årlig en gjennmgang ver kntrlltiltak innen alle selskapets virksmhetsmråder. Denne versikten er basert på en systematisk analyse av risikelementer knyttet til IKT frskriftens paragraf 5, 7 g 11 g ibende risikelementer i driften. Analysen er basert på en likeartet presentasjn i alle delene av virksmheten. Kntrlltiltakene blir vurdert g eventuelle frbedringstiltak beskrevet. Gjennmgang av risik g sikring En gang i året gjennmfører medlemmer av selskapets ledergruppe en verrdnet risikvurdering. Hvert risikelement blir analysert med hensyn til sannsynlighet g knsekvens samt styrken av aktuelle kntrlltiltak g ønsket kntrllnivå. Resultatene av vurderingene blir fremstilt samlet g danner blant annet et grunnlag fr priritering av internrevisjnens arbeid. Bekreftelse fra ledere Alle ledere avgir årlig g fr egne ansvarsmråder en bekreftelse på gjennmføringen av den interne kntrllen. Eventuelle frbedringstiltak kmmenteres særskilt. Rapprt til styret Et sammendrag av risiksituasjnen rapprteres årlig til styret. Styret gdkjenner samtidig frslag til årsplan fr internrevisjnen Beredskapsplaner I ICAAP dkumentet er det definert en beredskapsplan fr kapitaldekning sm spesifiserer handlinger hvis kapitaldekningen beregnes til eller skulle vurderes å kmme under satte nivåer. Først nås et gult nivå sm utløser visse handlinger, deretter m kapitaldekningen synker videre, et rødt nivå sm utløser mer drastiske tiltak. 12

13 3 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER 3.1 Intrduksjn til kapitaldekningsreglene Frskriftene fr tilsyn g kapitaldekning, Basel II, ble innført i Nrge 1. januar Disse kapitaldekningsreglene hviler på tre pilarer. Pilar 1 mhandler minimumskrav til kapitaldekning. Pilar 2 mhandler myndighetenes tilsynsfunksjn samt finansinstitusjnenes egen kapitalvurdering. Pilar 3 mhandler krav til ekstern rapprtering av risikfrhld. Dette dkumentet skal dekke kapitaldekningsreglenes krav m ffentliggjøring av finansiell infrmasjn (Pilar 3), men Pilar 1 g 2 er beskrevet krt nedenfr Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 1 mhandler minimumskrav til kapitaldekning. Minstekrav til ansvarlig kapital (Kjernekapital + Tilleggskapital) er 8 % av beregningsgrunnlaget. Fr hver risiktype er det utviklet ulike metder sm finansinstitusjnen kan velge mellm fr å beregne kapitalkravet se tabell 1 nedenfr. Tabell 1 Oversikt ver ulike metder KREDITTRISIKO MARKEDSRISIKO OPERASJONELL RISIKO Standardmetden Standardmetden Basismetden Grunnleggende IRB-metde *) Interne målemetder *) Sjablngmetden Avansert IRB-metde *) AMA-metden *) *) Metden krever gdkjennelse fra Kredittilsynet Pilar 2 - vurdering av samlet kapitalbehv (ICAAP) g tilsynsmessig ppfølging Pilar 2 er basert på t hvedprinsipper: a) Finansinstitusjnene skal ha en prsess fr å vurdere sin ttale kapital i frhld til risikprfil g b) Finansinstitusjnene skal ha en strategi fr å ppretthlde sitt kapitalnivå. Under Pilar 2 skal man vurdere alle risiktyper sm selskapet er ekspnert mt, utver de sm inngår i Pilar 1. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennmgå g evaluere institusjnenes interne vurdering av kapitalbehv g strategier, samt vervåke g sikre verhldelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Kredittilsynet har myndighet til å sette i verk tiltak m det ikke er tilfreds med resultatet av denne prsessen Pilar 3 ffentliggjøring av infrmasjn Frmålet med Pilar 3 er å supplere minimumskravene i Pilar 1 g den tilsynsmessige ppfølgingen i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennm ffentliggjøring av infrmasjn sm gjør det mulig fr markedet, herunder analytikere g investrer, å vurdere institusjnens risikprfil g kapitalisering, samt styring g kntrll. Det kreves at alle institusjner skal publisere infrmasjn m rganisasjnsstruktur, risikstyringssystem g rapprteringskanaler, samt hvrdan risikstyringen er ppbygd g rganisert. Videre er det gitt detaljerte krav til ffentliggjøring av kapitalnivå, kapitalstruktur g risikekspneringer, hvr sistnevnte avhenger av hvilke beregningsmetder finansinstitusjnene benytter i Pilar 1. Eksprtfinans ffentliggjør rapprten på internett. 13

14 3.2 Implementering av kapitaldekningsreglene i Eksprtfinans Eksprtfinans har valgt standardmetden fr beregning av kredittrisik g markedsrisik. Fr perasjnell risik har selskapet valgt basismetden. Kapitalvurderinger (ICAAP) gjennmføres minst en gang pr. år, g Eksprtfinans kapitalstrategi vil være basert på en vurdering av risiknivået i virksmheten supplert med effekten av ulike stresscenarier. Eksprtfinans skal til enhver tid verhlde regulatriske kapitalkrav. 3.3 Regnskapsprinsipper g måling En betydelig andel av selskapets balanse består av finansielle instrumenter. Regnskapsprinsippene anvendt på disse eiendeler g gjeldspster er derfr vesentlige fr å frstå regnskapet. Finansielle instrumenter i Eksprtfinans sin balanse kan regnskapsmessig deles inn i tre kategrier med utgangspunkt i hvrdan verdiene bestemmes: 1. Finansielle eiendeler g gjeld målt til virkelig verdi med verdiendring ver resultatet 2. Utlån g frdringer målt til amrtisert kst 3. Annen finansiell gjeld målt til amrtisert kst Finansielle eiendeler g gjeld målt til virkelig verdi med verdi ver resultatet Finansielle eiendeler g gjeld sm måles til virkelig verdi med verdiendring ver resultatet består av finansielle instrumenter sm enten er klassifisert fr handelsfrmål eller sm ved første gangs måling er bestemt målt til virkelig verdi med verdiendringer ver resultatet (virkelig verdi psjnen). Finansielle instrumenter fr handelsfrmål inkluderer verdipapirer klassifisert fr handel da de er anskaffet primært fr frmålet å bli slgt på krt sikt. Prteføljen inkluderer derivater brukt til risikstyring. Innlån til finansiering av prteføljens investeringer er gså inkludert i handelsprteføljen. Finansielle instrumenter, sm ved første gangs innregning er øremerket sm til virkelig verdi med verdiendringer ver resultatet, består av utlån, likviditetsplasseringer, inkludert verdipapirer g bankinnskudd, innlån g kntantinnskudd sm sikkerhet fr swapavtaler. Virkelig verdi-psjnen er anvendt når dette gir den mest relevante infrmasjn under de prinsipper fr målinger sm er tilgjengelig fr finansielle instrumenter Utlån g frdringer målt til amrtisert kst Utlån g frdringer målt til amrtisert kst består av utlån g frdringer under avtale med myndighetene på grunnlag av St.prp. nr 108 ( ), mtalt sm 108-rdningen, g lån til det tidligere datterselskapet Kmmunekreditt Nrge AS (nå KLP Kreditt AS). 108-rdningen er etablert fr å tilby eksprtører av kapitalvarer finansiering til vilkår i verensstemmelse med OECDs Cnsensusavtalen fr eksprtkreditter (CIRR finansiering). Avtalen gir Eksprtfinans dekning av rente- g valutarisik knyttet til utlån, innlån g likviditet under rdningen. Selskapet inngår derivatavtaler på vegne av 108-rdningen fr å redusere markedsrisiken. I frbindelse med salget av Kmmunekreditt ble det inngått en avtale m at Eksprtfinans i en tårsperide skal yte finansiering til det tidligere datterselskapet. Dette lånet er regnskapsført til amrtisert kst. 14

15 3.3.3 Annen finansiell gjeld målt til amrtisert kst Annen finansiell gjeld målt til amrtisert kst består av innlån g annen gjeld under 108- rdningen Virkelig verdi g amrtisert kst Selskapet måler en betydelig andel av de finansielle instrumentene til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløpet, eller det beste tilgjengelige estimat på beløpet en eiendel frventes å kunne msettes fr eller en frpliktelse kntant gjøres pp fr i en transaksjn på armlengdes avstand mellm velinfrmerte g frivillige parter. Virkelig verdi på nterte verdipapirer er, hvis mulig, basert på aktuelle salgskurser. Hvis det ikke er et aktivt marked fr finansielle eiendeler (eller verdipapirer sm ikke er nterte), fastsetter selskapet virkelig verdi ved bruk av ulike verdsettelsesmetder. Disse inkluderer bruk av transaksjner sm nylig har skjedd på armlengdes avstand, referanse til andre instrumenter sm i hvedsak er sammenlignbare, diskntering av frventet kntantstrøm g bruk av anerkjente verdsettelsesmdeller sm så langt det er mulig benytter markedsdata g i minst mulig grad ikke-bserverbare data. Utlån, innlån g likviditet under 108-rdningen, samt utlån til Kmmunekreditt, er målt til amrtisert kst med bruk av effektiv rentes metde. Ved utbetaling av et utlån er den amrtiserte kst lik verdien av det nminelle beløpet justert fr eventuelle ver- eller underkurser ved utbetaling, direkte kstnader eller gebyrer. Ved bruk av effektiv rentes metde blir internrenten beregnet på utbetalingstidspunktet. Internrenten fastsettes ved å diskntere frventet kntantstrøm ver frventet løpetid ver amrtisert kst ved utbebetaling. Eksprtfinans vurderer risik fr kredittap på den delen av låneprteføljen sm verdsettes til amrtisert kst sm ubetydelig, g har følgelig ikke bkført verdifall i prteføljen. Nedenfr følger en versikt ver realiserte g urealiserte gevinster/(tap) fr Tabell 2 (Beløp i tusen krner) 2009 Verdipapirer 1) (58.224) Valuta (14.713) Andre finansielle instrumenter til virkelig verdi 1) Nett realisert gevinst/(tap) Utlån g frdringer 1) (48.512) Verdipapirer 1) Sertifikatgjeld 1) Obligasjnsgjeld 1) ( ) Ansvarlig lånekapital g fndsbligasjner 1) Valuta (86.759) Andre finansielle instrumenter til virkelig verdi 1) Nett urealisert gevinst/(tap) ( ) Finansielle derivater relatert til 108 avtalen 2) NETTO REALISERT OG UREALISERT GEVINST/(TAP) ( ) 1) Inkludert finansielle derivater med frmål m øknmisk sikring 2) Derivativer relatert til kmpnenter i 108 avtalen. 108 avtalen er ført til amrtisert kst, derfr er ikke disse derivatene inkludert i effektene relatert til finansielle instrumenter til virkelig verdi. 3.4 Intern revisjn Selskapets internrevisr (Ernst & Yung) skal regelmessig minst en gang pr. år - gjennmgå Eksprtfinans prsess fr vurdering av kapitalbehv sett i frhld til risikprfil g strategi (ICAAP-prsessen). 15

16 4 BEREGNING AV KAPITALDEKNING PILAR Innledning I figuren under vises utviklingen i kapitaldekningen g kjernekapitaldekningen fr de siste 5 årene. Tallene er beregnet ut fra gjeldende kapitaldekningsregelverk fr det aktuelle året. Figur 1 Kapitaldekning g kjernekapitaldekning % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kapitaldekning Kjernekapitaldekning 4.2 Ansvarlig Kapital Tabellene nedenfr gir pplysning m ansvarlig kapital, herunder kjernekapital g tilleggskapital. Alle tabeller er knyttet til regulatrisk rapprtering g er basert på tall pr. 31. desember Tabell 3 Spesifikasjn av minimumskrav til ansvarlig kapital (Pilar 1) RISIKOFAKTORER Kredittrisik Hvrav: Stat Lkale g reginale myndigheter Offentlig eide fretak Multilaterale utviklingsbanker Institusjner Fretak Pantesikkerhet eiendm Øvrige engasjementer Markedsrisik Operasjnell risik KAPITALKRAV I NOK mill m 0 m 33 m 0 m 0 m m 0 m 1 m Samlet minimumskrav til ansvarlig kapital Vi har ingen engasjementer i de engasjementskategriene sm ikke er nevnt. 16

17 Tabell 4 - Kapitalsammensetning I prsent av I NOK ansvarlig KAPITALSAMMENSETNING mill kapital Aksjekapital Overskuddfnd Fnd fr urealiserte kursgevinster Annen egenkapital % 3 % 8 % 39 % Sum egenkapital % Avsatt utbytte Fndsbligasjner Fradrag *) Tillegg % 9 % 26 % 0 % Sum kjernekapital % Ansvarlig lånekapital Fndsbligasjner Fradrag Tillegg % 1 % Sum tilleggskapital % SUM ANSVARLIG KAPITAL *) I fradraget i kjernekapitalen inngår en urealisert gevinst pga. redusert verdi av gjeld sm følge av at kredittspreadpremien på utstedte Eksprtfinansbligasjner har økt. Denne gevinsten er på 1,3 mrd etter skatt. Kapitalstyring Det primære målet med selskapets kapitalstyring er å ppretthlde en sunn kapitalbase, g å sikre selskapets høye kredittrating fra de internasjnale kredittvurderingsbyråene g etterkmme de eksternt pålagte kapitaldekningsreglene. Dette målet skal danne grunnlag fr virksmheten g gi avkastning til aksjnærene g frdeler til andre interessegrupper. Eksprtfinans ppretthlder en aktivt styrt kapitalbase fr å dekke ibende risik i virksmheten. Kapitaldekningen til Eksprtfinans vervåkes ved bruk av blant annet regler g måltall fastsatt av Basel-kmiteen fr tilsyn av bankvirksmhet ( BIS rules/ratis ) g vedtatt av Finanstilsynet i Nrge. I 2008 iverksatte selskapet g dets eiere en rekke tiltak sm en respns på uren i finansmarkedene. Fr å styrke egenkapitalen ble det fretatt en aksjeemisjn 13. mars Aksjekapitalutvidelsen var på NOK 1,2 milliarder krner. I mars 2008 signerte Eksprtfinans sine eiere en avtale med selskapet (Prtfli Hedge Agreement), hvr eierne påtk seg å sikre mt ytterligere tap i selskapets verdipapirprtefølje etter 29. februar Fr ytterligere detaljer, se nte nvember 2008 inngikk Eksprtfinans en avtale med staten m finansiering av nye eksprtkreditter sm kvalifiserer under den statsstøttede rdningen i henhld til OECDs Arrangement n Officially Supprted Exprt Credits på Cmmercial Interest Reference Rate (CIRR-lån ). Avtalen gir Eksprtfinans mulighet til å låne av staten med pp til 5 års løpetid til g med Selskapet har ikke benyttet seg av denne muligheten. Utbytte fastsettes med sikte på å sikre et tilstrekkelig vekst- g lønnsmhetsnivå fr Eksprtfinans, så vel sm en tilfredsstillende avkastning til aksjnærene. Fr regnskapsåret 2009 er det avsatt 700 milliner krner i utbytte. Ansvarlig lånekapital g fndsbligasjn Tabell 5 Spesifikasjn av fndsbligasjn Hvedstl FONDSOBLIGASJON I NOK mill Lån pptatt i februar 2003 GBP 50 mill. (3 mnd Libr + margin). Lånet er evigvarende, men Eksprtfinans kan kalle tilbake lånet kvartalsvis f..m. feb SUM FONDSOBLIGASJON

18 Tabell 6 Spesifikasjn av ansvarlig lån Hvedstl ANSVARLIG LÅN I NOK mill JPY 15 mrd. Frfall 2015 (3 mnd. Libr + margin). Nn-call USD 60 mill. Frfall 2016 (3 mnd. Libr + margin). Kan calles i USD 15 mill. Frfall 2016 (3 mnd. Libr + margin). Kan calles i SUM ANSVARLIG LÅN Kapitaldekning Tabellen under viser utviklingen i kapitaldekningen de siste tre årene. Tabell 7 Kapitaldekning I NOK mill I NOK mill I NOK mill Kjernekapital Tilleggskapital Ttal kapital Kjernekapital i prsent 9,7 % 7,2 % 5,2 % Ttal kapital i prsent 13,3 % 10,7 % 8,4 % Ttal risikvektet aktiva (inkl. ff-balance elementer, perasjnell risik g handelsprtefølje) Ttal balanse Tabell 8 gir en versikt ver selskapets aktiva pr 31. desember 2009, samt hvilke aktiva sm er sikret med garantier, slik at kredittap bare vil frekmme dersm både låntaker g garantist mislighlder sine frpliktelser. Tabell 8 - Spesifisering av risikvektet balanse pr 31. desember 2009 TYPE AKTIVA TOTAL BOKFØRT VERDI RISIKO VEKT BOKFØRT VERDI RISIKO- VEKTET VERDI Lån fra Eksprtfinans % 20 % 20 % 35 % 50 % 100 % Verdipapirer % 20 % GARANTERT KOMMENTAR Garanti av GIEK Garanti av andre stater Garanti fra banker Lån til KLP Kreditt AS Bankprtefølje Bankprtefølje Handelsprtefølje Finansielle derivater Annet mrd depsits / 4 mrd avgitt CSA sikkerhet* Off-balance pster 465 Operasjnell risik Valutarisik 162 TOTAL Ttal risikvektet aktiva / Ttal aktiva 17,4 % *) Kntantsikkerhet avgitt i frbindelse med derivatekspnering på regulert i ISDA Cllateral Supprt Annex (CSA) avtaler. 18

19 5 VURDERING AV KAPITALBEHOV PILAR Oppsummering Under Pilar 2 beregner Eksprtfinans øknmisk kapital fr alle vesentlige risiktyper sm selskapet påtar seg gjennm virksmheten. Den øknmiske kapitalen skal dekke uventede tap sm kan ppstå g således sikre at Eksprtfinans har nødvendig sliditet. Eksprtfinans vurderer kapitalbehv på bakgrunn av scenarier fr ugunstig fremtidig markedsutvikling. Scenariene tar utgangspunkt i kjernekapitalen i den finansielle planen sm skal gi en kjernekapitalandel på rundt 9 %. Deretter hensyntas en resultatnedgang under de ulike risiktypene. Resultatnedgangen fører til lavere kjernekapital g det kan ppstå et behv fr tilførsel av kapital fr at målsettingen m kjernekapitalandelen skal nås. Til slutt vurderes det m selskapets planlagte utbytte kan hldes tilbake sm et middel fr å nå målet. Denne metden anvendes på alle tre årene i den finansielle planen. Eksprtfinans histrie fra etablering i 1962 g frem til 2007 har vært preget av stabile markedsfrhld g små tap, mens tiden etter 2007 har vært mer utfrdrende p.g.a. den internasjnale finanskrisen. Vi har derfr valgt å illustrere resultatnedgangen på t måter; en beregning sm bruker resultatendringer sm avviker fra Eksprtfinans histrie men uten den alvrlighetsgraden sm vi g mange finansinstitusjner har erfart de siste par år (mhandles i dette kapittelet), samt en sensitivitetsanalyse sm er en test av hvr mye Eksprtfinans finansielle plan tåler. Sensitivitetsanalysen er sterkere enn den første beregningen g ligger nærmere den finansielle krisen. Eksprtfinans frventer gde resultater i de nærmeste årene. Selv i det mest negative scenariet synes den finansielle utviklingen slid, uten nen dramatisk innvirkning på kapitaldekningen hvis utbyttet hldes tilbake. Det negative scenariet gir en samlet resultatnedgang i sm vil redusere kapitaldekningen, men ikke mer enn at frventet resultatnedgang kan absrberes ved å hlde tilbake ne av ellers mulig utbytte. Kjernekapitaldekningen vil altså kunne hldes på 9% selv med et tre års nedgangsscenari. Det er flere usikkerhetsmmenter i analysen. Analysen dekker ikke selskapets ttale risikbilde, kun de risiktyper vi mener er de mest sentrale fr selskapet. Det ligger gså en usikkerhet knyttet til fremtidig vlum g marginer på disse. Fr hver av de følgende fem beskrevne risiktyper har selskapet vurdert effekt på resultat g kapitaldekning av et treårig negativ scenari g summen av disse effektene er tatt med i den helhetlige vurderingen av Eksprtfinans kapitalbehv. 19

20 De neste avsnittene er en beskrivelse av hvedrisikmrådene markeds-, kreditt-, likviditets- g perasjnell risik med detaljer mkring styringen g ekspneringen innenfr hvert mråde. 5.2 Markedsrisik Styring g kntrll Eksprtfinans har sm mål å styre g redusere markedsrisiken gjennm rente- g valutaswapavtaler på alle innlån, samt rammer fr rente- g valutarisik. Selskapet har i tillegg rammer på kredittspreadrisik i likviditetsreserveprteføljen. Regnskapsresultatenes følsmhet fr kredittspreadendringer beregnes pr. virksmhetsmråde g rapprteres månedlig til ledergruppe g styre. I tillegg til å benytte markedsinfrmasjn i handel, benyttes gså kvantitative mål fr å styre Eksprtfinans ekspnering mt markedsrisik. Dette inkluderer: Risikgrenser fr valutarisik per valuta g ttalt. Det er satt øvre grenser fr nettekspnering i fremmede valutaer sm hvis de brytes fører til at selskapet må veksle m ne valuta til nrske krner fr å redusere valutarisiken. Tilsvarende er det satt en øvre risikgrense fr renterisik pp til ett år per basispunkt endring i internasjnale rentenivåer. Hvis disse brytes skal det vurderes justeringer g i utgangspunktet skal det byttes renteekspnering til man er under grensen. Fr likviditetsreserveprteføljen er det satt en lav grense fr følsmheten fr kredittspreadendringer. Det er i tillegg satt en stp-lss grense i frhld til prteføljens markedsverdi. Er nedgangen i markedsverdi bryter denne grensen siste måned eller ttalt siden prteføljen ble pprettet skal papirer erstattes med papirer med høyere likviditet g/eller lavere spreaddurasjn ut året g i minimum 3 mnd. Grensene fr rente-, valuta-, g kredittspreadfølsmhet er alle satt ifht. selskapets tleranse fr markedsrisik. Den lange investeringsprteføljen er sikret mt all markedsrisik (både spreadutgang g valutarisik) i prteføljesikringsavtalen med eierbankene, mtalt i bl.a. Eksprtfinans årsrapprt. Selskapets system fr styring g kntrll av markedsrisik skal jevnlig evalueres av interne g uavhengige kntrllfunksjner. I Eksprtfinans tilfelle vil den eksterne kntrllen bli utført av selskapets internrevisr. 5.3 Kredittrisik Eksprtfinans er i all hvedsak ekspnert fr kredittrisik gjennm lån til eksprtnæringen, men selskapet har gså kredittrisik på utsteder av likviditetspapirer sm selskapet har investert i, samt til mtparter i bytteavtaler. Selskapet stiller høye krav til kredittkvalitet til låntaker (direkte lån) g til garantist fr å ppretthlde selskapets knservative risikprfil. Kredittrisik beregnes utelukkende ut fra Basel II Standardmetden i Pilar 1. I 2008 ble det fretatt en nytte-/kstnadsanalyse av en mulig vergang til avansert metde (IRB). En slik vergang ville islert sett, basert på de frventninger sm ble lagt inn i mdellen, gitt en viss kapitalbesparelse. Men de perative g administrasjnsmessige knsekvensene ble vurdert så stre at det ble besluttet å ikke sette i gang et frprsjekt på det tidspunktet. Kmmunekreditt 20

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank Spesifikasjn av ansvarlig kapital (beløp i tusen NOK) Type kapital Beløp Sparebankens fnd

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015 Medlemmene av frstanderskapet Medlemmene av styret Medlemmene av kntrllkmiteen Ansvarlig revisr Knsernledelsen i Sparebanken Møre HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg. 29-33 Pstbks 121 6001 Ålesund Tlf.: 70 11

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

1. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

1. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 1. kvartal 2014 Beskrivelse av virksmheten g sikkerhetsmassene Eiendmskreditt Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksmhet g øknmi Blighyptek (bligkreditt) Eiendmshyptek (næringskreditt) Innlån, likviditet

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002 UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN Kredittilsynet juni 2002 1 1. INNLEDNING... 4 2. INTERNKONTROLLENS BETYDNING... 6 2.1 ØKT BEVISSTHET VEDRØRENDE INTERNKONT

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

2. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

2. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 2. kvartal 2014 Beskrivelse av virksmheten g sikkerhetsmassene Eiendmskreditt Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksmhet g øknmi Blighyptek (bligkreditt) Eiendmshyptek (næringskreditt) Innlån, likviditet

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Rentenetto 674 519 1 197 Resultat før skatt 821 506 1 034 Resultat etter skatt 591 364 741

Rentenetto 674 519 1 197 Resultat før skatt 821 506 1 034 Resultat etter skatt 591 364 741 Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer