NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak"

Transkript

1 Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Dkument kategri: Veiledning Fagmråde: Akkreditert sertifisering av akuttmttak ved smatiske sykehus Frmål Dette dkumentet gir presiseringer, spesialkrav g veiledning fr akuttmttak ved tlkning g implementering av akkreditert sertifisering etter NS-EN ISO 9001:2008 Systemer fr kvalitetsstyring - Krav g tilleggskrav i henhld til denne veileder.

2 Side: 2 av 41 Innhld OMFANG... 4 GENERELT... 4 ANVENDELSE... 4 NORMATIVE REFERANSER... 5 TERMER OG DEFINISJONER... 5 SYSTEM FOR KVALITETSSTYRING... 5 GENERELLE KRAV... 5 KRAV TIL DOKUMENTASJON... 6 Generelt... 6 Kvalitetshåndbk... 6 Dkumentstyring... 6 Kntrll med registreringer... 6 LEDELSENS ANSVAR... 6 LEDELSENS FORPLIKTELSE... 6 KUNDEFOKUS... 7 KVALITETSPOLITIKK... 7 PLANLEGGING... 7 Kvalitetsmål... 7 Planlegging av system fr kvalitetsstyring... 7 ANSVAR, MYNDIGHET OG KOMMUNIKASJON... 7 Ansvar g myndighet... 7 Ledelsens representant... 7 Intern kmmunikasjn... 7 LEDELSENS GJENNOMGÅELSE... 8 Generelt... 8 Grunnlag fr gjennmgåelsen... 8 Resultat fra gjennmgåelsen... 8 RESSURSSTYRING... 8 ANSKAFFELSE AV RESSURSER... 8 MENNESKELIGE RESSURSER... 8 Generelt... 8 Kmpetanse, pplæring g bevissthet... 9 INFRASTRUKTUR... 9 ARBEIDSMILJØ... 9 REALISERING AV PRODUKT... 9 PLANLEGGING FOR REALISERING AV PRODUKTER... 9 KUNDERELATERTE PROSESSER Bestemmelse av krav relatert til prduktet Gjennmgåelse av krav relatert til prduktet Kmmunikasjn med kunder UTVIKLING OG KONSTRUKSJON Planlegging av Utvikling g knstruksjn Grunnlag fr Utvikling g knstruksjn Resultater fra Utvikling g knstruksjn... 14

3 Side: 3 av 41 Utviklings- g knstruksjnsgjennmgåelse Verifikasjn av utvikling g knstruksjn Validering av utvikling g knstruksjn Kntrll med utviklings- g knstruksjnsendringer INNKJØP Innkjøpsprsess Innkjøpsinfrmasjn Verifikasjn av innkjøpt prdukt TILVIRKNING OG TJENESTEYTELSE Kntrll med tilvirkning g tjenesteytelse Validering av prsesser fr tilvirkning g tjenesteytelse Identifikasjn g sprbarhet Kundens eiendeler Bevaring av prdukt KONTROLL MED OVERVÅKINGS- OG MÅLEUTSTYR MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING GENERELT OVERVÅKING OG MÅLING Kunders tilfredshet Intern revisjn Overvåking g måling av prsesser Overvåking g måling av prdukt KONTROLL MED PRODUKT OG AVVIK ANALYSE AV DATA FORBEDRING Kntinuerlig frbedring Krrigerende tiltak Frebyggende tiltak VEDLEGG 1. EKSEMPLER PÅ FLYTSKJEMAER AKUTTKJEDEN VEDLEGG 2: SJEKKLISTE ISO 9001:2008 OG TILLEGGS-/SPESIALKRAV FOR AKUTTMOTTAK REFERANSER... 40

4 Side: 4 av 41 Innledning Nrsk Akkreditering etablerte i 2008 en sektrkmité P 14 Akuttmttak, i den hensikt å etablere et enhetlig system fr akkreditert sertifisering av smatiske akuttmttak i spesialisthelsetjenesten. Kmiteen har utarbeidet Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak, NA dk 58. NA Dk. 58 gir presiseringer g veiledning til sertifiseringskravene slik de er beskrevet i NS-EN ISO 9001:2008 Systemer fr kvalitetsstyring - Krav. Veiledning er utarbeidet på grunnlag av en kartlegging g risikvurdering av akuttmttakenes frventede kjerneprsesser. Dkumentet er ment sm en veileder fr å bidra til en enhetlig frståelse av sertifiseringskravene relatert til smatiske akuttmttak. Den akuttmedisinske behandlingskjeden Den akuttmedisinske behandlingskjeden mfatter de tiltak g tjenester sm er etablert fr å yte nødvendig medisinsk hjelp ved akutt, behandlingstrengende sykdm. Den akuttmedisinske behandlingskjeden i Nrge består av følgende elementer: 1. Prehspitale tjenester: Fastlege, kmmunal legevakt, bil- g båtambulansetjenesten, luftambulansetjenesten, nødmeldetjenesten (LV-sentralene g AMK-sentralene), g 2. Akutt beredskap i sykehus: Akuttmttak g de enkelte sykehusavdelinger innen indremedisin, kirurgi, fødetilbud g andre medisinske spesialiteter. Smatiske akuttmttak skal ta i mt pasienter med behv fr øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten. Kjerneppgaven er å utføre de første undersøkelser fr deretter g verføre pasienten til enhet sm kan utføre spesialisert behandling. Omfang Generelt Ref. NS-EN ISO 9001:2008 (1.1) Dette tekniske dkumentet presiserer g angir spesialkrav til ISO 9001:2008 sm skal sikre kvalitetsstyring g frsvarlig drift av akuttmttak i smatiske sykehus. Anvendelse Ref. NS-EN ISO 9001:2008 (1.2) Presiseringer: Akuttmttak i smatiske sykehus skal ta i mt, vurdere, priritere g diagnstisere mennesker med behv fr øyeblikkelig hjelp innen 24 timer. Dette stiller særlige krav til ledelse, rganisering, samhandling, fagsystemer g kmpetanse. Dette dkumentet frutsettes å benyttes sammen med NS-EN ISO 9001:2008 samt NS- EN ISO 9000:2005 Systemer fr kvalitetsstyring Grunntrekk g terminlgi. Systemet fr kvalitetsstyring må integreres i det styringssystem rganisasjnen allerede har. Nrsk helsetjeneste er underlagt nrsk lvgivning (lver g frskrifter).

5 Side: 5 av 41 Nrmative referanser Ref. NS-EN ISO 9001:2008 (2) Presiseringer: Følgende refererte dkumenter er nødvendige fr anvendelsen av dette dkumentet. Fr daterte referanser gjelder bare utgavene sm er nevnt. Fr udaterte referanser gjelder den siste utgaven av det refererte dkumentet (innbefattet endringsblad) NS-EN ISO 9000:2005 Systemer fr kvalitetsstyring Grunntrekk g terminlgi NS-EN ISO 9001:2008 Systemer fr kvalitetsstyring Krav Det finnes flere standarder sm mhandler ledelsessystemer i helsetjenesten. Disse dekker bl.a. mrådene medisinsk utstyr g medisinske labratrier: NS-EN ISO 13485:2003 Medisinsk utstyr Systemer fr kvalitetsstyring Krav fr å ppfylle regelverk. NS-EN ISO 15189:2003 Medisinske labratrier Særskilte krav til kvalitet g kmpetanse. Termer g definisjner Ref. NS-EN ISO 9001:2008 Systemer fr kvalitetsstyring Krav (3) Fr dette dkumentet gjelder termer g definisjner i NS-EN Presiseringer: Gjennm hele teksten benyttes termen tjeneste sm likeverdig prdukt. Helsetjenesten utfører en rekke ulike prsesser. Resultatene av disse prsessene kan generelt sett betegnes helsetjenester. I denne veilederen skal termen helsetjeneste bety levert helsetjeneste. Primærkunden i helsetjenesten er pasienten. Det innebærer at kundetilfredsstillelse er graden av innfrielse av behv g frventninger til helsetjenesten ut fra pasientens eller andre interessenters vurdering. Akuttmedisinske tjenester består av integrerte prsesser sm spenner ver funksjner g kliniske spesialiteter, samt ulike helsetjenesteleverandører. Helsetjenester leveres gjennm kjerneprsesser sm følger pasienten fra henvisning/kntakt til etter utskriving g ppfølging. Kjerneprsessenes ytelse er avhengige av en rekke støtteprsesser. En klinisk prsess er et sett med gjensidig avhengige eller samvirkende helsetjenesteaktiviteter sm utføres fr pasienter med et helseprblem. Risikhåndtering er viktig g ppnås best gjennm en integrert prsesstilnærming. System fr kvalitetsstyring Generelle krav Ref NS-EN ISO 9001:2008 (4.1) Identifisering g fastsettelse av kjerneppgaver, kjerneprsesser g del-/støtteprsesser danner grunnlag fr analyse g identifisering av kritiske mråder sm krever særskilte prsedyrer g styring.

6 Side: 6 av 41 a) Akuttmttaket skal definere start g slutt fr prsesser sm er nødvendige fr å løse kjerneppgavene. Av hensyn til versikt ver de ulike rller g klargjøring av egen rlle i pasientfrløpet skal akuttkjeden kartlegges 1 fra første henvendelse til helsetjenesten frem til pasienten er verført til annen enhet eller på annen måte avsluttet kntakt/ppfølgingsansvar i akuttmttaket. Relevante kjerne- g støtteprsesser skal beskrives, herunder prsesser g tjenester sm er brtsatt g/eller styres av andre. (Ref. Merknad 2) b) Organisasjnen skal gjennmføre en dkumentert risikvurdering av kjerneprsesser g tilhørende støtteprsesser. Krav til dkumentasjn Generelt Ref NS-EN ISO 9001:2008 (4.2.1) Kvalitetshåndbk Ref NS-EN ISO 9001:2008 (4.2.2) En rekke dkumentasjnskrav til helsetjenesten er lvpålagt. Dette mfatter f.eks. infeksjnskntrll, jurnalføring, HMS g andre prsesser sm innebærer høy risik. Behvet fr å integrere prsesser på tvers av enheter i rganisasjnen bør fremkmme i prsessdkumentasjnen. Dkumentstyring Ref NS-EN ISO 9001:2008 (4.2.3) Presisering til pkt. f) Ansatte skal ha tilgang til g benytte relevant infrmasjn sm samsvarer med deres behv g ppgaver. Ansatte skal i samarbeid med ledelsen vedlikehlde g utvikle dkumenter sm styrer virksmheten. Kntrll med registreringer Ref NS-EN ISO 9001:2008 (4.2.4) Registrering: Dkumenter sm angir resultater sm er ppnådd, eller skaffer bevis på aktiviteter sm er gjennmført. Registrering kan angis sm resultatdkumentasjn sm bekrefter at aktiviteter g ppgaver er utført. All jurnalføring er registreringer. Virksmheten skal ha dkumentasjnssystemer sm samhandler g sikrer sprbarhet g kntinuitet i akuttkjeden g pasientfrløpet. Ledelsens ansvar Ledelsens frpliktelse Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.1) 1 Se Vedlegg, Eksempler på flytskjemaer ver akuttkjeden

7 Side: 7 av 41 Akuttmttaket skal definere sin øverste ledelse. Kundefkus Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.2) Akuttmttaket skal definere sine kunder. Kvalitetsplitikk Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.3) Til pkt a) Kvalitetsplitikken skal avledes fra fretakets/sykehusets frmål g plitikk g tilpasses kjerneaktivitetene fr akuttmttaket. Kvalitetsplitikken skal gjenspeile engasjement i kvalitet g kntinuerlig frbedring, samt inkludere fkus på risikhåndtering. Planlegging Kvalitetsmål Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.4.1) Kvalitetsmål utledes fra, g skal gså mfatte prsesser i kjerneaktiviteten. Planlegging av system fr kvalitetsstyring Ref NS-EN ISO 9001:2008 Ansvar, myndighet g kmmunikasjn Ansvar g myndighet Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.5.1) 1. Ansvar g myndighetsfrhld skal defineres fr den enkelte prsess. 2. Det skal utarbeides rganisasjnskart med tilhørende fastsettelse av ansvar sm sikrer at alle sm yter helsetjenester i akuttmttaket har en klar felles frståelse av interne rutiner, den enkeltes arbeidsppgaver, ansvar, plikt g myndighet. Kvalifikasjner, ansvar g vilkår fr delegering av myndighet skal fastsettes. 3. Fr å sikre ansvars- g myndighetsfrhld i prsesser der andre enheter er invlvert skal det etableres skriftlige avtaler/prsedyrer med kritiske samarbeidspartnere (ref 7.1 g 7.5). Ledelsens representant Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.5.2) Intern kmmunikasjn

8 Side: 8 av 41 Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.5.3) 1. Virksmheten skal fastsette g etablere frutsigbar(e) samarbeidsarena(er) hvis ppgave er å sikre kntinuerlig styring, krdinering, evaluering g frbedring av aktivitetene g ressursene knyttet til akuttmttaket. 2. Akuttmttaket skal etablere rutiner sm sikrer et gdt samarbeid, effektiv kmmunikasjn g samhandling mellm ulike prfesjner, avdelinger g klinikker/ divisjner. 3. Alle invlverte skal være kjent med hvrdan kmmunikasjns- g samhandlingslinjer fungerer, g hvem sm har hvilket ansvar g hvilken myndighet. 4. Akuttmttaket skal ha systemer fr å sikre at nødvendig infrmasjn videreføres internt, samt mellm interne g eksterne aktører g enheter i pasientfrløpet. 5. Ansvarsverføringer g vaktskifter skal fregå på en styrt måte sm sikrer helhet g kntinuitet i infrmasjn, ppgaver g pririteringer. Valg av metde g struktur skal risikvurderes. Ledelsens gjennmgåelse Generelt Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.6.1) Grunnlag fr gjennmgåelsen Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.6.2) Resultat fra gjennmgåelsen Ref NS-EN ISO 9001:2008 (5.6.3) Ressursstyring Anskaffelse av ressurser Ref NS-EN ISO 9001:2008 (6.1) a) Virksmheten skal etablere en felles definisjn g kriterier fr hva sm er nrmal ressurstilgang. Herunder kriterier fr å vurdere kapasitetsgrenser. Menneskelige ressurser Generelt Ref NS-EN ISO 9001:2008 (6.2.1) Presiseringer: 1. Øverste leder skal til en hver tid ha en dkumentert versikt ver tilgjengelig kmpetanse i akuttmttaket. 2. Akuttmttakets ledelse skal sikre at den til en hver tid har nødvendig kmpetanse tilpasset nåværende g fremtidige behv. Herunder sikre at persnell sm mttar, vurderer g pririterer pasienter har tilstrekkelig kmpetanse, erfaring g ferdigheter. 3. Akuttmttakets ledelse skal definere klare kriterier fr når ekstra persnell g/eller høyere kmpetanse skal tilkalles. Herunder skal ledelsen sikre kriterier g tilgjengelighet til bistand med høyere kmpetanse.

9 Side: 9 av 41 Kmpetanse, pplæring g bevissthet Ref NS-EN ISO 9001:2008 (6.2.2) Presiseringer: a) Akuttmttakets ledelse skal definere kmpetansebehv fr ulike faggrupper g funksjner. Persnalet skal ha gjennmgått fastsatt g nødvendig pplæring. Akuttmttakets ledelse skal sikre at alt persnell, inkludert vikarer g nyansatte, sm utfører et arbeid i akuttmttaket er kjent med hvrdan akuttmttaket er rganisert, interne rutiner, arbeidsppgaver, rller, ansvar g myndighet. b) Det skal være etablert pplæringsplaner fr alle ansatte i akuttmttaket. Herunder leger sm utfører medisinsk diagnstikk g behandling. Opplæringen skal sikre regelmessig trening g pplæring fr kritiske funksjner g teamppgaver i akuttmttaket. c) Akuttmttakets ledelse skal evaluere m systemer fr pplæring g trening er tilstrekkelig fr å sikre kvalitet på tjenestene. Evalueringen skal dkumenteres i ledelsens gjennmgåelse. d) Ref. NS-EN ISO 9001:2008 (6.2.2 pkt d) e) Virksmheten skal etablere systemer sm dkumenterer kmpetansekrav g verifisering av den enkelte medarbeiders kmpetanse g kjennskap til kritiske ppgaver g rutiner. Infrastruktur Ref NS-EN ISO 9001:2008 (6.3) Presisering til punkt c): Akuttmttaket skal identifisere grensesnitt g samarbeidspartnere i pasientfrløpet. Det skal etableres avtaler sm sikrer ansvar, myndighet g ppgavefrdeling i hele pasientfrløpet. Det skal etableres skriftlige avtaler sm sikrer styring, krdinering g ppfølging av persnell sm er ansatt ved andre enheter/avdelinger g sm har arbeidsppgaver i akuttmttaket. Herunder skal det etableres skriftlige avtaler fr samhandling med avdelinger g enheter sm leverer kritiske tjenester, eller sm er viktige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljø Ref NS-EN ISO 9001:2008 (6.4) Akuttmttakets ledelse skal sikre at det er etablert et system fr å identifisere faktrer sm kan påvirke kvaliteten på utøvd tjeneste. Nødvendige tiltak fr sikre arbeidsmiljø skal iverksettes uten pphld. Realisering av prdukt Planlegging fr realisering av prdukter Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.1)

10 Side: 10 av 41 Akuttmttaket skal ved planlegging av virksmheten sikre at prsessene tilpasses kjerneaktivitetene sm består i å: ta i mt, undersøke g eventuelt å iverksette primærbehandling av alle øyeblikkelighjelp 2 pasienter med behv fr innleggelse g spesialisert behandling frmidle pasientene videre til en av sykehusets avdelinger, heretter kalt mderavdeling, eller til annet nivå i helsetjenesten. Ved planlegging skal følgende fastlegges: a) Krav gitt i denne veilederen skal tilfredstilles g relevante kvalitetsmål skal etableres fr å følge pp kvaliteten på tjenesten. b) Bemanningen g turnusplanlegging skal være tilpasset ppgavene g kjente variasjner gjennm døgnet, uker g år, samt i frhld til helger, ferier g høytider. Dette inkluderer både persnellressurser g kmpetanse i frhld til å mestre de ppgaver sm skal løses. Det skal etableres dkumenterte kriterier sm sikrer at enhetens kjerneppgaver ivaretas ved verskridelse av nrmal ressurstilgang. Det skal være avklart hvem sm kan tilkalle, følge pp g krdinere persnell sm rganisatrisk ikke hører til i akuttmttaket. Hensiktsmessige registreringer skal ppbevares (Ref. 6.3). c) Avtaler mellm akuttmttaket g kritiske samarbeidspartnere (Ref 6.3) skal sm minimum sikre at: krav til leveranse er tilstrekklig definert, dkumentert g frstått, herunder krav til kmpetanse, partene har gjensidig evne g ressurser til å ppfylle kravene, valgte prsedyrer er egnet til å ppfylle avtalekravene g de kliniske behvene, endringer i mderavdelingens evne til å mtta pasienter, frmidles umiddelbart til krdinerende ledd i akuttmttaket (eks. stengning av avdeling pga smitte, ferie etc.). d) Akuttmttaket skal etablere systemer sm sikrer identifisering av risikfaktrer sm knapphet på ressurser g tidsfaktr. Herunder skal systemene sikre en systematisk revurdering av pasienter ved frlenget vente- g pphldstid. Aktivitetstall skal identifisere kritiske trinn i pasientfrløp g behandlingsflyt. e) Registreringer skal ppbevares (Ref 4.2.4). Kritiske mråder sm må sikres ved planlegging fr realisering av prdukt: 1. Den enkelte enhet skal kartlegge sine kjerne- g delprsesser g analysere disse mht å avdekke kritiske mråder. Eksempler på kritiske mråder sm krever særskilte prsedyrer kan blant annet være: a. Ledelse, rganisering g styring: i. Krdinering: Rller, ansvar g myndighet ii. Kmmunikasjn g samhandling eksternt g internt iii. Kmpetansekrav iv. Organisatrisk læring g frbedring 2 Øyeblikkelig- hjelp innleggelse i sykehus definert sm: Henvisning til eller mttak av pasient i helseinstitusjn sm har behv fr umiddelbar eller snarlig undersøkelse, behandling eller pleie. Gjelder pasienter med antatt hjelpebehv innen 24 timer fra første kntakt med helsetjenesten.

11 Side: 11 av 41 v. Rm- g plassfrhld vi. Infrmasjnssikkerhet b. Pasientbehandling i. Mttak, priritering g vervåking ii. Undersøkelse g diagnstikk iii. Observasjn g medisinsk ppfølging i ventetid før verføring til annen enhet iv. Rller, ansvar, bservasjn g medisinsk ppfølging ved midlertidig pphld / undersøkelse i enheter utenfr akuttmttak, fr eksempel radilgi. v. Kriterier g rutiner fr avslutning av pphld / verføring til annen enhet. 2. Undersøkelsesfrhld a. Virksmheten skal sikre at frhldene i akuttmttaket er lagt til rette fr at persnellet kan freta en frsvarlig medisinsk undersøkelse g bservasjn. Herunder at pasienter med mistenkt smitteførende sykdm kan få frsvarlig vurdering, priritering, diagnstikk g behandling uten unødig pphld eller frsinkelse. b. Ved nrmal aktivitet i mttaket, skal det være tilgang på enerm der den medisinske undersøkelsen krever det. c. Det skal være tilrettelagt fr skjerming g samtaler på tmannshånd ved innhenting av pasientpplysninger g frmidling av alvrlige g sensitive pplysninger til pasienter. 3. Dkumentasjn g kmmunikasjn a. Virksmheten skal sikre at diagnstiske verveielser g tiltak sm er fretatt i frkant av innkmst, følger pasienten videre inn i akuttmttaket g sykehuset. Det må sikres at denne infrmasjnen følger pasienten, g blir kjent fr helsepersnellet sm til enhver tid skal behandle pasienten. b. Virksmheten skal ha etablerte rutiner g praksis fr å sikre at relevant g nødvendig pasientinfrmasjn blir frmidlet/er tilgjengelig fr undersøkende lege ved muntlig kmmunikasjn g/ eller ved skriftlige eller elektrniske arbeidsdkument/ jurnal. c. Det skal være dkumentert registrering av sentrale hendelser i akuttfrløpet, herunder hvr lenge pasienter pphlder seg der i påvente av videre håndtering. d. Dkumentasjnsrutiner skal være skriftlige g skal sikre sprbarhet fr kritiske trinn i frløpet. 4. Samhandling med andre spesialiteter a. Virksmheten skal sikre at legene tilknyttet akuttmttaket har tilgang til relevante spesialiteter både i akutte situasjner, i utredningsfase g ved diskusjner mkring uavklarte pasienter. b. Det skal være etablerte rutiner g praksis fr når g i hvilke tilfeller øvrige spesialiteter kan tilkalles g hvem sm kan tilkalles. c. I tilknytning til tilsyn fra annen spesialitet, skal det være etablert rutiner fr kmmunikasjn, skriftlig g/eller muntlig. d. Dersm det er nødvendig med løpende bistand, skal ansvar g ppgaver være avklart. Det må være enighet g felles frståelse m disse rutinene blant legene sm skal samhandle i mttaket. e. Det skal sikres at endringer i samarbeidsrutiner sm har direkte innvirkning på pasientbehandling frmidles mellm de ulike enheter/klinikker/avdelinger. Det bør tilstrebes at dette gjøres skriftlig g i frkant av endring. 5. Labratrie- g radilgiske undersøkelser krever samhandling med andre avdelinger

12 Side: 12 av 41 Det anbefales at det etableres avtaler sm minimum sikrer: a. Rekvirering, prøvetaking g utførelse av analyser g undersøkelser både i nrmalg hastesituasjner b. Frmidling av resultater både i nrmal- g hastesituasjner der det sm minimum fremgår: i. Hvem sm skal mtta svar i nrmalsituasjner g i hastesituasjner. ii. Hvrdan man skal sikre at svar når frem til den sm har det medisinske ansvaret fr pasienten, g sm skal vurdere svarene. iii. Hvrdan man skal sikre varsling av rekvirerende lege, vakthavende lege eller pasientens avdeling ved svar på undersøkelser sm tilsier behv fr rask intervensjn (str hastegrad). iv. Dersm det ikke er ansvarlig lege sm mttar varsel direkte, må virksmheten sikre at svar fra labratrie- g røntgenundersøkelser frmidles til behandlende lege innen den tid kravet til faglig frsvarlighet setter. 6. Minimumskriterier fr å sikre frsvarlig vurdering, priritering, vervåking utredning g diagnstikk: a. Relevant g nødvendig infrmasjn m pasienten er tilgjengelig b. Det er benyttet persnell med riktig kmpetanse c. Det er gjrt relevante kliniske bservasjner g undersøkelser d. Det er gjennmført relevante supplerende undersøkelser, fr eksempel labratrieg røntgenundersøkelser 7. Mttak, priritering g vervåking a. Alle pasienter sm ankmmer akuttmttaket skal, uavhengig av hvrdan de kmmer, registreres med persnalia g ankmsttidspunkt. b. Virksmheten skal definere metde g rutiner fr systematisk vurdering g priritering av pasient ved mttak. Herunder defineres rller, ansvar g myndighet g krav til kmpetanse g ppfølging. Resultat fra vurdering skal sm minimum angi hastegrad, vurdert kmpetansebehv g plan fr videre ppfølging g vervåking. c. Det skal etableres systemer g tiltak sm sikrer at man til enhver tid har versikt ver hva sm skjer med pasienten under pphldet i akuttmttaket, hvr pasienten befinner seg g hvem sm har hvilket ansvar, gså medisinsk ansvar. 8. Ansvar g ppgaver i ventetid på lege/ medisinskfaglig undersøkelse a. Det skal være klarlagt g kjent i rganisasjnen hvem sm har ansvar fr vervåking av pasienter sm venter på undersøkelse. Dette gjelder både venting sm ppstår ved nrmal belastning i mttaket g ved samtidighetsknflikter eller andre kriser/ verbelastninger. b. Det skal være klarlagt hvem sm innehar det medisinsk faglige ansvaret fr pasienter i ulike verleveringsfaser. c. Det skal være mfrente rutiner fr hvrdan pasienten skal vervåkes i ventetiden. d. Det skal være definert maksimale ventetider fr ulike alvrlighets- g hastekategrier. Herunder skal det bestemmes tiltak ved verskridelse av frventet ventetid g/eller pphpning av pasienter i akuttmttak. 9. Undersøkelse g diagnstikk a. Virksmheten skal sikre at akuttmttaket er bemannet med tilstrekkelig medisinskfaglig persnell til en hver tid, fr å sikre frsvarlig medisinsk utredning g diagnstikk. Herunder skal det sikres at det medisinsk faglige persnellet har tilstrekkelig kmpetanse g erfaring.

13 Side: 13 av 41 b. Fr å sikre frsvarlig planlegging g styring av medisinskfaglig bemanning, skal virksmheten ha versikt ver belastningen i mttaket til ulike tider. Det gjelder både gjennm døgnet, uka g året g frdelt på medisinsk spesialitet. Frdelingen mellm akutte henvendelser, planlagte innleggelser g plikliniske pasienter bør gså registreres der dette håndteres av det samme persnellet. c. Det skal etableres rutiner sm sikrer at avdelinger sm fasiliteter akuttmttaket med leger er bemannet i frhld til ppgavene g behvet i mttaket. d. Det skal freligge kriterier g rutiner fr varsling g tilkalling av lege g annet relevant persnell. Herunder kriterier g rutiner fr bruk av teamfunksjner i behandling av alvrlige syke pasienter (eks. hjertestans g traume). Av rutinene skal det sm minimum fremgå: i. Hvem sm til enhver tid har ansvaret fr å tilkalle lege eller annet persnell ii. Kriterier g hastegrad sm sikrer riktig priritering g kmpetanse iii. Hvilken lege / -kmpetanse sm skal tilkalles i de ulike situasjner g til ulike sykdmmer/ skader iv. Hvrdan lege/ -kmpetanse skal tilkalles v. Hvem sm har ansvar fr g følger pp at legen/ tilkalt persnell faktisk kmmer e. Ved nrmal belastning skal virksmheten ha planlagt en tilstrekkelig bemanning i frhld til frventet aktivitet. f. Fr situasjner med unrmalt str belastning skal det freligge knkrete retningslinjer fr iverksetting av ekstrardinære tiltak. Slike retningslinjer skal sm minimum beskrive: i. Kriterier fr ekstrardinære tiltak ii. Ansvar g myndighet fr iverksetting av tiltak iii. Hvilke tiltak sm skal iversksettes. g. Virksmheten må sikre at det i frbindelse med undersøkelse g avslutning av medisinsk undersøkelse, gis klare frrdninger g beskjeder m hvilke tiltak sm skal iverksettes, g hvilken bservasjn/ vervåking av pasienten sm kreves. Beslutninger g iverksatte tiltak skal nedtegnes skriftlig. Instrukser m tiltak g tilsyn må være tydelige. Fr eksempel må rdinasjner tidfestes. 10. Observasjn g medisinsk ppfølging av pasienter i ventetid før verføring til pst a. Det skal innarbeides rutiner sm definerer g regulerer kriterier fr når en pasient kan verføres fra akuttmttak til annen enhet. b. Virksmheten skal gjennm rganiseringen av ansvar g ppgaveløsning både hs mderavdelingene g akuttmttaket sikre frsvarlig medisinsk ppfølging, tilsyn, pleie g msrg fr pasienter sm er verflytningsklare fra akuttmttak. c. Virksmheten skal ha rutiner fr frdeling av pasienter til mderavdeling g verflytting når pasienten er ferdig undersøkt i mttaket. Rutinene må være frankret både i mttaket g alle aktuelle mderavdelinger. d. Det skal defineres rutiner, ansvar g myndighet fr å sikre beslutninger g frsvarlig pasientbehandling ved samtidighetsknflikter g verbelegg e. Basert på tilgjengelige styringsdata, skal virksmheten vurdere tiltak g dispnering av ressurser fr å kunne håndtere ppfølging av pasientene før verføring. f. Virksmheten skal ha rutiner sm sikrer at mttaket har versikt ver hvilke pasienter sm er ferdig undersøkt g klar fr verføring til mderavdeling. g. Fr at virksmheten skal kunne sikre frsvarlig pasientbehandling, skal virksmheten fr de pasientene sm må vente i mttaket, ha rutiner sm sikrer vervåking g versikt ver hvr lenge pasientene må vente.

14 Side: 14 av 41 h. Nødvendig infrmasjn g dkumentasjn sm skal følge pasienten fr det videre frløp må klargjøres. Kunderelaterte prsesser Bestemmelse av krav relatert til prduktet Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.2.1) Akuttmttaket skal etablere prsesser sm sikrer pasientmedvirkning i henhld til lver g frskrifter. Gjennmgåelse av krav relatert til prduktet Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.2.2) Akuttmttaket skal ved planlegging sikre etterlevelse av myndighets- g eierkrav sm fr eksempel Oppdrags- g bestillerdkument fra Helse g Omsrgsdepartementet, det reginale helsefretak g øverste ledelses krav. Kmmunikasjn med kunder Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.2.3) Akuttmttaket skal utarbeide prsesser fr infrmasjn sm sikrer kmmunikasjn m akuttmttakets rlle g tjenester i pasientfrløpet. Herunder skal man sikre at nødvendig infrmasjn gis til- g blir frstått av pasienter g dennes pårørende. Ved behv skal infrmasjn være skriftlig tilgjengelig Presisering til pkt c) Akuttmttaket skal etablere et system sm sikrer at tilbakemeldinger fra pasienter g dennes pårørende blir registrert g bearbeidet. Utvikling g knstruksjn Planlegging av Utvikling g knstruksjn Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.3.1) Grunnlag fr Utvikling g knstruksjn Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.3.2) Resultater fra Utvikling g knstruksjn Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.3.3) Utviklings- g knstruksjnsgjennmgåelse Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.3.4) Verifikasjn av utvikling g knstruksjn Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.3.5) Validering av utvikling g knstruksjn Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.3.6)

15 Side: 15 av 41 Kntrll med utviklings- g knstruksjnsendringer Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.3.7) Innkjøp Innkjøpsprsess Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.4.1) Innkjøpsinfrmasjn Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.4.2) Verifikasjn av innkjøpt prdukt Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.4.3) Ved bruk av innleid persnell, herunder fra eksterne leverandører, skal akuttmttaket sikre nødvendig referanser g gdkjenning. Tilvirkning g tjenesteytelse Kntrll med tilvirkning g tjenesteytelse Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.5.1) Presiseringer: Akuttmttakets kjerneaktiviteter skal gjennmføres under kntrllerte frhld (Ref 7.1). Kntrllerte frhld mfatter: a) Kjerneaktiviteten g mål fr virksmheten skal være beskrevet, b) Nødvendige prsedyrer g prsessbeskrivelser fr å sikre gd pasientbehandling, skal være etablert. Dette inkluderer systemer sm sikrer versikt, risikfrhld g ansvarsfastsettelse/frdeling, herunder skriftlige avtaler/prsedyrer fr samhandling med avdelinger/enheter sm leverer kritiske tjenester (Ref. 6.3) Sm minimum skal virksmheten til en hver tid ha versikt ver hvem sm har ansvar fr- g vervåker den enkelte pasient g hvem sm har det medisinskfaglige ansvaret fr de ulike pasientene. Det er spesielt kritisk å sikre pasienter sm er uavklarte med hensyn på diagnse g i henhld til fagspesialitet. c) Kritisk medisinsk utstyr g kliniske infrmasjnsteknlgiske verktøy/utstyr skal være under kntrll. d) Nødvendig medisinsk behandlings-, vervåkings- g måleutstyr skal være tilgjengelig g brukerkmpetanse skal være dkumentert. e) Ref pkt d) f) Akuttmttaket skal sikre prsesser ved verføring av ansvar fr- g verflytting av pasienter. Validering av prsesser fr tilvirkning g tjenesteytelse Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.5.2) Virksmheten skal sikre at kritiske prsesser g støttetjenester fungerer i henhld til krav g ytelse. Kritiske prsesser g verktøy/utstyr skal valideres.

16 Side: 16 av 41 Identifikasjn g sprbarhet Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.5.3) Kundens eiendeler Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.5.4) Akuttmttaket skal sikre at pasientens integritet g eiendeler ivaretas i henhld til lv g frskrift. Bevaring av prdukt Ref NS-EN ISO 9001:2008 (7.5.5) Kntrll med vervåkings- g måleutstyr Ref NS-EN ISO 9001:2008 Måling, analyse g frbedring Generelt Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.1) Overvåking g måling Kunders tilfredshet Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.2.1) Akuttmttakets ledelse skal beskrive hvrdan de innhenter g håndterer tilbakemeldinger g erfaringer fra pasienter, pårørende g øvrige samarbeidspartnere. Herunder muntlige tilbakemeldinger m erfaringer relatert til pphld i akuttmttaket. Valg av metde skal sikre hensiktsmessig g rask bearbeiding av infrmasjn. Intern revisjn Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.2.2) Overvåking g måling av prsesser Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.2.3) Det skal være etablert prsess-, resultat- g aktivitetsmål fr kritiske deler av virksmheten. Mål skal være kjent fr alle relevante medarbeidere g gjenspeiles i pririteringskriteriene sm styrer pasientstrømmen g pasientbehandlingen. Overvåking g måling av prdukt Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.2.4)

17 Side: 17 av 41 Det skal være etablert relevante indikatrer sm bekrefter m kvalitet på tjenesten er sm planlagt. Mål skal være kjent fr alle relevante medarbeidere g gjenspeiles i pririteringskriteriene sm styrer pasientstrømmen g pasientbehandlingen. Eksempler på relevante indikatrer: Tid fra ankmst til legetilsyn Tid fra ankmst til vurdering g priritering Opphldstid Kntrll med prdukt g avvik Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.3) 1. Akuttmttaket skal ha et fungerende avviksbehandlingssystem sm fanger pp, retter pp g frebygger risik fr svikt knyttet til frsvarlig pasientbehandling. Det er ikke bare de alvrlige pasientskadene sm skal meldes eller tas pp, men gså svikt i daglige rutiner, samt klager fra samarbeidspartnere, pasienter g pårørende. 2. Avvikssystemet må innrettes på en måte sm sikrer inkludering av alt invlvert persnell, altså alle invlverte avdelinger/ klinikker/ divisjner slik at det kan iverksettes krrigerende g frebyggende tiltak sm har ønsket effekt. 3. Avviksbehandling skal pririteres g jbbes med kntinuerlig fr å sikre frsvarlig tjenesteyting. 4. Alle sm yter helsetjenester i akuttmttaket skal være kjent med akuttmttakets avviksrutiner, g melde fra m avvik sm skjer under tjenesteyting i akuttmttaket. 5. Lederne skal følge pp at avvikene krrigeres, at krrigerende tiltak har ønsket effekt, at prsedyrer endres m nødvendig g at avvik sm ikke lukkes innen akseptabel tid løftes pp i rganisasjnen. 6. Avvikssystemene må sikre rganisatrisk læring g frbedring i alle ledd g på tvers av enheter, avdelinger g divisjner. 7. Lederne må bruke de ansattes g pasientenes erfaringer strategisk i sitt utviklings- g frbedringsarbeid. Analyse av data Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.4) Frbedring Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.5) Kntinuerlig frbedring Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.5.1) Krrigerende tiltak Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.5.2) Frebyggende tiltak Ref NS-EN ISO 9001:2008 (8.5.3)

18 Side: 18 av 41 Vedlegg 1. Eksempler på flytskjemaer akuttkjeden Figur 1: Eksempel på Akuttkjeden fra sykdm/skade inntreffer frem til pasient er verført fra akuttmttak til annen behandlingsenhet Figur 2: Eksempel på Kjerneprsess i akuttmttak; mttak, vurdering g priritering, utredning g beslutning av videre frløp, evt. med ppstart av behandling

19 Side: 19 av 41 Figur 3: Eksempel på delprsess utredning g diagnstikk

20 Side: 20 av 41 Vedlegg 2: Sjekkliste ISO 9001:2008 g tilleggs-/spesialkrav fr akuttmttak (Sjekklisten er ikke uttømmende) Krav ISO 9001:2008 Spesialkrav akuttmttak På plass 4 Kvalitetsstyringssystem 4.1 Generelle krav Generelle krav Har virksmheten etablert, Har virksmheten etablert, dkumentert, implementert, dkumentert g implementert et vedlikehldt g kntinuerlig kvalitetsstyringssystem i samsvar frbedret et med nasjnale krav? kvalitetsstyringssystem i Har nødvendige kjerne- g samsvar med kravene i denne støtteprsesser identifisert g internasjnale standard? beskrevet? Har nødvendige prsesser fr kvalitetsstyringssystemet g deres anvendelse gjennm hele virksmheten blitt identifisert? Er rekkefølgen g grensesnittene mellm disse prsessene bestemt? Er det avgjrt nødvendige kriterier g metder fr å sikre effektiv drift g styring med disse prsesser? Er nødvendig infrmasjn fr å kunne støtte driften g vervåke disse prsesser tilgjengelig? Er disse prsesser målt, kntrllert g analysert? Er nødvendige tiltak fr å ppnå planlagte resultater g kntinuerlige frbedringer implementert? Styrer virksmheten disse prsessene i samsvar med kravene i denne internasjnale standard? Er det etablert en kvalitetsplan fr å følge pp brtsatte prsesser? 4.2 Generelle krav til dkumentasjn Har dkumenterte prsedyrer blitt inkludert i henhld til kravene i denne internasjnale standard? Har dkumenterte prsedyrer blitt implementert g vedlikehldt? Er de dkumenter sm er nødvendig fr å sikre effektiv drift g styring med disse prsesser inkludert? Har virksmheten tatt hensyn til følgende frhld ved implementeringen av sitt kvalitetsstyringssystem: Størrelse g type virksmhet Kmpleksitet g grensesnitt mellm prsesser Persnalets kmpetanse Kvalitetshåndbken Er en kvalitetshåndbk sm inkluderer følgende blitt etablert g vedlikehldt? Omfanget av kvalitetsstyringssyste met Detaljer g begrunnelse fr et hvert unntak Er brtsatte prsesser g tjenester beskrevet? Har rekkefølgen g grensesnittene mellm disse prsessene blitt bestem g beskrevet? Har det vært gjennmført en risikvurdering av disse prsessene? Er gjennmført risikvurdering registrert? Kvalitetshåndbken Er dkumentasjnskrav relatert til særskilte krav- g risikmråder inkludert? (Infeksjnskntrll, legemiddelhåndtering, medisinsk teknisk utstyr etc.) Verif isert Ntater

21 Side: 21 av 41 Dkumenterte prsedyrer eller referanser til disse Beskrivelse av rekkefølgen g grensesnittene mellm prsessene i kvalitetsstyringssyste met Er kvalitetshåndbken styrt? NOTE: Kvalitetshåndbken kan være en del av virksmhetens ttale kvalitetsstyringssystem Dkumentstyring Finnes de dkumenter sm kreves fr kvalitetsstyringssystemet? Er dkumentene styrt? Er det etablert en dkumentert prsedyre fr styring av dkumenter i kvalitetsstyringssystemet? Omhandler prsedyren følgende: Gdkjenning av dkumenter Gjennmgang, ppdatering når nødvendig g ny gdkjennelse av dkumentet Identifisering av endringer g gjeldende status fr dkumentet Hvrdan det sikres at dkumenter frblir lesbare, lett identifiserbare g gjenpprettelige? Hvrdan det sikres at dkumenter med ekstern pprinnelse blir identifisert g hvrdan disse blir styrt? Hindre utilsiktet bruk av ugyldige dkumenter g sikre passende identifisering av disse dersm de ppbevares av nen grunn Styring med kvalitetsregistreringer Er registreringer (recrds) sm er nødvendige fr kvalitetsstyringssystemet styrt? Blir slike registreringer vedlikehldt på en slik måte at de gir bevis fr tilfredsstillelse av krav g effektiv bruk av kvalitetsstyringssystemet? Er registreringene lesbare, lett identifiserbare g gjenfinnelige? Er det etablert en dkumentert prsedyre fr identifikasjn, ppbevaring, gjenfinnelse, beskyttelse, ppbevaringstid g dispnering av slike kvalitetsregistreringer? 5 Ledelsens ansvar 5.1 Ledelsens frpliktelser Har tppledelsen vist ppfyllelse av Dkumentstyring Har ansatte tilgang til relevant infrmasjn? Styring med kvalitetsregistreringer Har virksmheten dkumentasjnssystemer sm samhandler g sikrer sprbarhet g kntinuitet? Ledelsens frpliktelser Er den øverste ledelse definert?

22 Side: 22 av 41 sin frpliktelse til å utvikle g frbedre kvalitetsstyringssystemet ved å: Kmmunisere viktigheten av å tilfredsstille så vel kundekrav sm myndighetskrav til virksmheten? Etablere kvalitetsplitikk g kvalitetsmål? Sikre implementering av kvalitetsstyringssystemet? Gjennmføring av ledelsens gjennmgåelse? Sikre tilgjengelighet til nødvendige ressurser? 5.2 Kundefkus Har tppledelsen sørget fr at: Kundekrav er bestemt, knvertert til prduktkrav g ppfylt ved ppnåelse av kundetilfredshet? Myndighetskrav er tatt hensyn til ved bestemmelse av kundebehv g frventninger? 5.3 Kvalitetsplitikk Har tppledelsen sørget fr at kvalitetsplitikken: Er hensiktsmessig i frhld til virksmhetens frmål? Omfatter en frpliktelse til å møte krav g til kntinuerlige frbedringer? Gir et rammeverk fr å etablere g til å følge pp kvalitetsmål? Er kmmunisert g frstått på relevante nivåer i virksmheten? Blir gjennmgått fr kntinuerlig vurdering av hensiktsmessighet? Er et styrt dkument? 5.4 Kvalitetsmål Har tppledelsen etablert kvalitetsmål fr relevante nivåer g funksjner i virksmheten? Er kvalitetsmålene målbare, knsistente med kvalitetsplitikken, g inkluderer frpliktelse til kntinuerlige frbedringer? Omfatter kvalitetsmålene krav sm er nødvendige fr å møte kravene til prduktet/tjenestene? Kvalitetsplanlegging Har tppledelsen sørget fr at nødvendige ressurser fr å nå kvalitetsmålene er identifisert g planlagt? Er resultatet av planleggingen dkumentert? Omfatter planleggingen: Kvalitetsstyringssystemets prsesser under hensyntagen til tillatte utelatelser? Nødvendige ressurser? Kntinuerlige frbedringer av kvalitetsstyringssystemet? Sikrer planleggingen at endringer blir gjennmført på en styrt måte? Sikrer planleggingen at kvalitetsstyringssystemets integritet blir vedlikehldt Kundefkus Er kunde definert? Kvalitetsplitikk Kvalitetsmål

23 Side: 23 av 41 gjennm disse endringene? 5.5 Ansvar, fullmakter g kmmunikasjn Ansvar g fullmakter Er funksjner g deres samarbeid innen virksmheten, inkludert ansvar g fullmakter, definert? Er dette kmmunisert fr å gjøre effektiv kvalitetsstyring lettere? Ledelsens representant Har tppledelsen utpekt en eller flere fra ledelsen sm, uavhengig av andre ppgaver, har ansvar g fullmakter sm mfatter: Sørge fr at prsessene i kvalitetsstyringssystemet blir etablert, implementert g vedlikehldt? Rapprtere til tppledelsen m virkningen av kvalitetsstyringssystemet, herunder behvet fr frbedringer? Fremme bevissthet m kundekrav gjennm hele virksmheten? NOTE: Ansvaret til ledelsens representant kan gså mfatte kntakt med eksterne på mråder sm angår kvalitetsstyringssystemet Intern kmmunikasjn Er det tilstrekkelig kmmunikasjn mellm de ulike nivåer g funksjner når det gjelder kvalitetsstyringssystemets effektivitet? 5.6 Ledelsens gjennmgåelse Generelt Har tppledelsen gjennmgått kvalitetsstyringssystemet med faste intervaller, fr å sikre systemets kntinuerlige hensiktsmessighet, tilstrekkelighet g effektivitet? Er det knkludert vedrørende behvet fr frandringer av, g muligheten fr frbedringer av Ansvar g fullmakter Er ansvar g myndighet definert fr den enkelte prsess? Er det utarbeidet rganisasjnskart med tilhørende fastsettelse av ansvar? Er det etablert skriftlige avtaler med kritiske samarbeidspartnere? Ledelsens representant Intern kmmunikasjn Er det etablert en samarbeidsarena fr akuttmttaket g samarbeidende enheter/avdelinger? Er det etablert rutiner sm sikrer et gdt samarbeid, effektiv kmmunikasjn g samhandling mellm ulike prfesjner g rganisatriske enheter? Er de invlverte kjent med hvrdan kmmunikasjns g samhandlingslinjer fungerer? Ved nrmal drift Ved beredskapssituasjner Ved stre pasienttilstrømninger Etc. Er ansvar, myndighet g fullmakter tydelig kmmunisert? Er det etablert kmmunikasjns- g dkumentasjnssystemer sm sikrer kntinuitet i akuttkjeden g pasientfrløpet? Er det etablert rutiner/prsedyrer sm sikrer at all nødvendig infrmasjn internt g mellm interne g eksterne aktører g enheter? Er vaktskifter styrt på en slik måte at de sikrer kntinuitet ved verføring av all nødvendig infrmasjn g ppgaver fr å sikre frsvarlig g msrgsfull pasientbehandling? Generelt

24 Side: 24 av 41 virksmhetens kvalitetsstyringssystem, herunder gså kvalitetsplitikk g kvalitetsmål? Grunnlaget fr gjennmgåelsen Har grunnlaget fr ledelsens gjennmgåelse mfattet hvrdan kvalitetsstyringssystemet fungerer g mulighetene fr frbedringer relatert til følgende: Resultater fra revisjner Tilbakemelding fra kunder Prsessenes ytelse g prduktenes/tjenestenes verensstemmelse Status fr frebyggende g krrigerende tiltak Oppfølging fra tidligere ledelsens gjennmgåelse Frandringer sm kan påvirke kvalitetsstyringssystemet Frslag til frbedringer Resultater av gjennmgåelsen Har resultatene fra ledelsens gjennmgåelse inkludert tiltak relatert til følgende: Frbedringer av kvalitetsstyringssystemet g dets prsesser Frbedringer av prduktet/tjenesten relatert til kundekrav Nødvendige ressurser NOTE: Resultatene fra ledelsens gjennmgåelse skal registreres 6 Ressursstyring 6.1 Tildeling av ressurser Har virksmheten bestemt g tildelt tilstrekkelig ressurser fr å: Implementere g vedlikehlde prsessene i kvalitetsstyringssystemet? Øke kundetilfredshet ved å møte kundekrav? 6.2 Persnalressurser Generelt Er persnalet sm utfører arbeid sm påvirker prduktkvalitet kmpetent når det gjelder tilstrekkelig utdannelse, pplæring, ferdigheter g erfaring Kmpetanse, bevissthet g pplæring Har virksmheten: Bestemt kmpetansebehvet fr persnale sm utfører arbeid sm påvirker kvalitet? Gitt pplæring eller gjennmført andre tiltak fr å tilfredsstille disse behv? Evaluert effektiviteten av gjennmførte tiltak? Sørget fr at persnalet er bevisst relevansen g betydningen av deres arbeidsppgaver g hvrdan de bidrar til å ppnå kvalitetsmålene? Vedlikehldt tilstrekkelige registreringer av utdannelse, Grunnlaget fr gjennmgåelsen Resultater av gjennmgåelsen Tildeling av ressurser Er det etablert en felles definisjn på hva sm er nrmal ressurstilgang i virksmheten? Er det etablert kriterier fr å vurdere kapasitetsgrenser? Generelt Er det en dkumentert versikt ver tilgjengelig kmpetanse? Er det et system sm sikrer at det til en hver tid er tilgjengelighet til nødvendig kmpetanse? Er det definert kriterier fr når man skal eller kan tilkalle ekstra persnell eller persnell med høyere kmpetanse? Kmpetanse, bevissthet g pplæring Har akuttmttaket: Bestemt kmpetansebehv fr ulike faggrupper g funksjner? Rutiner sm sikrer at alt persnell, inklusive nyansatte g vikarer, har gjennmgått fastsatt pplæring? Er det etablert pplæringsplaner fr alle ansatte, inklusive leger sm utfører medisinsk diagnstikk g behandling? Er det etablert systemer sm sikrer dkumentasjn av kmpetansekrav g verifikasjn?

25 Side: 25 av 41 erfaring, pplæring, ferdigheter g kvalifikasjner? 6.3 Infrastruktur Har virksmheten bestemt, tildelt g vedlikehldt de innretninger sm er nødvendig fr å ppnå tilfredsstillelse av prduktkrav, herunder: Arbeidsstedet g tilhørende hjelpesystemer? Utstyr, maskiner g prgramvare? Støttetjenester sm transprt g kmmunikasjn 6.4 Arbeidsmiljø Har virksmheten bestemt g rganisert nødvendig arbeidsmiljø fr å ppfylle prduktkravene Infrastruktur Er det lagt til rette fr skjerming av pasienter g ivaretakelse av persnvern ved undersøkelse g behandling? Er arbeidssted g tilhørende hjelpesystemer tilrettelagt fr å frebygge smittespredning mellm pasienter g persnale g fra pasient til pasient? Er det tilrettelagt fr tilgjengelighet til kritisk viktig infrmasjn ved strømbrudd eller teknisk IKTdriftsstans? Er det etablert samarbeidsavtaler med kritiske samarbeidspartnere? Arbeidsmiljø 7 Prduksjn Prduksjn Øyeblikkelig-hjelp innleggelse i sykehus er definert sm: Henvisning til eller mttak av pasient i helseinstitusjn sm har behv fr umiddelbar eller snarlig undersøkelse, behandling eller pleie. Gjelder pasienter med antatt hjelpebehv innen 24 timer fra første kntakt med helsetjenesten. (NOU 1998:9)

26 Side: 26 av Planlegging av prduksjnsprsessen Er det samsvar mellm den planlagte prduksjnsprsessen g andre krav i virksmhetens kvalitetsstyringssystem? Blir prduksjnsplanene dkumentert i en frm sm er tilstrekkelig i frhld til virksmhetens arbeidsmetder? Har virksmheten gjennm planleggingen av prduksjnsprsessen, i den grad det er hensiktsmessig, fastlagt følgende: Kvalitetsmål g krav til prduktivitet? Behvet fr å etablere prsesser g dkumentasjn? Behvet fr å tildele ressurser spesielt fr prduktet? Verifikajn, validering, vervåking, kntrllg testaktiviteter, g kriterier fr aksept av prduktet? Registreringer sm er nødvendige fr å dkumentere samsvar fr prsessene g prdukter? NOTE: Prduksjn er den rekkefølge av prsesser g underprsesser sm er nødvendig fr å fullende prduktet Dkumentasjn sm beskriver hvrdan prsessene i kvalitetsstyringssystemet anvendes fr et spesifikt prdukt, prsjekt eller kntrakt, kan bli referert til sm en kvalitetsplan Planlegging av prduksjnsprsessen Er kjerneprsessene (pasientbehandling) g tilhørende støtteprsesser kartlagt g analysert fr identifisering av kritiske mråder? Er det etablert rutiner sm sikrer ledelse, rganisering g styring: Krdinering: rller, ansvar g myndighet Kmmunikasjn g samhandling internt g eksternt Kmpetansekrav Organisatrisk læring g frbedring Rm- g plassfrhld Infrmasjnssikkerhet Er bemanning g turnusplanlegging tilpasset ppgavene g kjente variasjner (24-365)? Er det etablert samarbeidsavtaler sm sikrer tilgjengelighet til kmpetanse g ressurser fr kritiske delprsesser? Er det beskrevet g kmmunisert kriterier fr definisjn g håndtering av situasjner med verskridelse av kapasitetsgrenser/nrmal ressurstilgang? Er det etablert systemer sm sikrer identifisering av risikfaktrer sm knapphet på ressurser g tidsfaktr? Sikrer systemene en systematisk vurdering, revurdering g priritering av pasienter? Er det etablert system fr å registrere/følge pp aktivitetstall sm identifiserer g vervåker kritiske trinn? Oppbevares registreringer av aktivitetstall? Mttak, priritering g vervåking Registreres alle pasienter sm ankmmer akuttmttaket med persnalia g ankmsttidspunkt? Har virksmheten bestemt krav til metde g kvalitet fr en systematisk vurdering g priritering av pasienter sm ankmmer akuttmttaket? Herunder krav til Respnstid fra mttak til vurderingsstart? Kmpetansekrav fr de sm kan utføre systematisk vurdering g priritering Kriterier fr vurdert hastegrad g videre ppfølgingstiltak. Er det etablert systemer g tiltak sm sikrer at man til en hver tid har versikt ver hva sm skjer med pasienten under pphldet i akuttmttaket, hvr pasienten befinner seg g hvem sm har ansvar fr å følge pp pasienten? Er det etablert systemer sm sikrer at pasienter sm ikke får planlagt ppfølging i henhld til 1.gangsvurdering følges pp med bservasjn g ny vurdering i henhld til fastsatte kriterier? Er det etablert rutiner sm sikrer at det medisinskfaglige ansvaret til

27 Side: 27 av 41 enhver tid er definert g kjent? Er det etablert rutiner sm sikrer frsvarlig vurdering g håndtering ved faglig uenighet fr uavklarte pasienter? Dkumentasjn g kmmunikasjn Har virksmheten sikret at diagnstiske verveielser g tiltak sm er fretatt i frkant av innkmst, følger pasienten videre inn i akuttmttaket g sykehuset? Herunder at: infrmasjnen følger pasienten, g blir kjent fr helsepersnellet sm til enhver tid skal behandle pasienten. Virksmheten skal ha etablerte rutiner g praksis fr å sikre at relevant g nødvendig pasientinfrmasjn blir frmidlet/er tilgjengelig fr undersøkende lege ved muntlig kmmunikasjn g/ eller ved skriftlige eller elektrniske arbeidsdkument/ jurnal. Det skal være dkumentert registrering av sentrale hendelser i akuttfrløpet, herunder hvr lenge pasienter pphlder seg der i påvente av videre håndtering. Dkumentasjnsrutiner skal være skriftlige g skal sikre sprbarhet fr kritiske trinn i frløpet. Ansvar g ppgaver i ventetid på lege/ medisinskfaglig undersøkelse Er det klarlagt g kjent i rganisasjnen hvem sm har ansvar fr vervåking av pasienter sm venter på undersøkelse. herunder venting sm ppstår ved nrmal belastning i mttaket g ved samtidighetsknflikter eller andre kriser/ verbelastninger? Er det klarlagt hvem sm innehar det medisinsk faglige ansvaret fr pasienter i ulike verleveringsfaser? Er det etablert mfrente rutiner fr hvrdan pasienten skal vervåkes i ventetiden? Er det definert maksimale ventetider fr ulike alvrlighets- g hastekategrier? Er det bestemt tiltak ved verskridelse av frventet ventetid g/eller pphpning av pasienter i akuttmttaket? Undersøkelse g diagnstikk Har virksmheten sikret at akuttmttaket er bemannet med tilstrekkelig medisinskfaglig persnell til en hver tid, fr å sikre frsvarlig medisinsk utredning g diagnstikk? Har virksmheten sikret at det medisinsk faglige persnellet har tilstrekkelig kmpetanse g erfaring? Har virksmheten sikret frsvarlig planlegging g styring av medisinskfaglig bemanning, ved å bruke infrmasjn m belastningen i mttaket til ulike tider. Det gjelder både gjennm døgnet, uka g året g frdelt på medisinsk spesialitet.

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Side 1 av 48 NA Dk. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Dkument kategri: Veiledning Fagmråde: Akkreditert sertifisering av akuttmttak ved smatiske sykehus Frmål Dette dkumentet gir presiseringer,

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune.

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune. Frskrift m kriterier fr tildeling av langtidspphld i sykehjem g ventelister i Namss kmmune. Fastsatt av Namss kmmunestyre den... med hjemmel i endring av lv m kmmunale helse g msrgstjenester 3-2 a første

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

HMS-plan Vikaune Fabrikker as...

HMS-plan Vikaune Fabrikker as... HMS-plan Vikaune Fabrikker as....... HMS INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-SKJEMAER INTERNT KAP 1 Innledning Risikvurderingskjema KAP 2 Mål fr HMS Handlingsplan fr gjennmføring av tiltak KAP 3 KAP 4 KAP 5 Organisering,

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007

OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Styresaknr. 15/07 REF: 2007/000142 OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Saksbehandler: Per-Ingve Nrheim, Finn Brgvatn, g Jan Steffensen Dkumenter

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05 ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE Revidert mars 05 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING AV OG MANDAT FOR ANALYSEARBEIDET. 2.1 Organisering.

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

Funksjonsplan miljø Side: 1 av 5

Funksjonsplan miljø Side: 1 av 5 Funksjnsplan miljø Side: 1 av 5 1. HENSIKT OG OMFANG Hensikten med dette dkumentet er å beskrive vedtatte rammer fr arbeidet til funksjn miljø under alle frmer fr aksjner mt akutt frurensning. Funksjnsbeskrivelsen

Detaljer

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager Vedlegg 1. EASA OPS OPERATØRER FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE Stilling Pensum Verifikasjnsmetde Ansvarlig leder Accuntable Manager Samtale Generell kjennskap 1

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

byggeplan GS-veg Bedriftsvegen

byggeplan GS-veg Bedriftsvegen SHA-plan fr bygge- g anleggsfasen Rapprt Oppdrag: Emne: Rapprt: Oppdragsgiver: 814560 byggeplan GS-veg Bedriftsvegen Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø fr prsjekteringsfasen SHA-plan Skien kmmune

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer