INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING"

Transkript

1 INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter, ssial dialg g bærekraftig utvikling, var å følge pp den ssiale dialgen blant annet ved å inngå internasjnale avtaler innen særskilte tema, herunder helse g sikkerhet. Denne avtalens signatarer sikter på å definere g iverksette grunnleggende prinsipper innenfr helse g sikkerhet på arbeidsplassen i GDF SUEZ' selskaper, g så langt det er mulig innenfr frsyningskjeden g GDF SUEZ' innflytelsessfære 1. Helse g sikkerhet fr alle står sentralt i GDF SUEZ' humane g ssiale prsjekt. Knsernets ambisjn er å gjøre hver eneste direktør, leder, ansatt g tjenesteyter til en engasjert aktør fr egen g andre helse g sikkerhet. Dette grunnleggende kravet ble knkretisert 23. februar 2010 gjennm undertegnelsen av en eurpeisk knsernavtale sm fastsatte de grunnleggende prinsippene fr GDF SUEZ plicy innen mrådet, i tillegg til en knsernmspennende handlingsplan fr periden med definisjn av knkrete tiltak sm skulle gjennmføres i periden. GDF SUEZ g de internasjnale fagfrbundene har ønsket å styrke g gjøre disse første frpliktelsene kjent i en bredere skala ved å gi dem en internasjnal dimensjn gjennm denne avtalen. 1 Se styringsprinsipper fr multinasjnale selskaper innen OECD samt De frente nasjners styringsprinsipper fr selskaper g menneskerettigheter fr nærmere referanser m begrepet innflytelsessfære. Eksempler på GDF SUEZ' innflytelsessfære kan være samarbeid, samprduksjnsavtaler, leverandører g/eller selgere g deres tilknyttede kntrahenter g underleverandører. 1

2 DEL 1: ANVENDELSESOMRÅDE Denne avtalens anvendelsesmråde fr de grunnleggende prinsippene innen helse g sikkerhet er verdensmspennende. Denne avtalen kmmer i tillegg til g bygger på den eurpeiske knsernavtalen av 23. februar 2010 (g samtlige påfølgende revideringer), sm frtsatt anvendes i Eurpa, uten å hverken erstatte eller ppheve denne. Den kmmer til anvendelse fr alle GDF SUEZ' anlegg g installasjner sm er helhetlig integrert innen det knsliderte mfanget fr GDF SUEZ. I den grad det er mulig, kmmer avtalen gså til anvendelse fr de anlegg g installasjner sm ligger innenfr GDF SUEZ' innflytelsessfære, uten gegrafiske begrensninger. DEL 2: PRINSIPPER Arbeidernes best mulige fysiske, psykiske g ssiale trivsel, uansett yrke, samt frebygging av helserelatert fravær 2 knyttet til arbeidsfrhld, fremmes g ppretthldes ved å bygge på g verhlde åtte (8) grunnleggende prinsipper: 1. Hensyn til risik i enhver beslutningsprsess Før enhver beslutning (prsjekt, ppkjøp, investering, utvinning, større rganisering, kntrakt med kunde sv.), må farene kartlegges g risikene evalueres slik at de kan håndteres. Hensynet til risik skal gså utgjøre et tungtveiende kriterium, integrert i alle knsernets prsesser g særlig i prsessene knyttet til ppkjøp. Menneskers helse g sikkerhet skal kmme fran ytelsenes kntinuitet. Beslutninger m risikevaluering g -styring skal ta hensyn til uttalelsen fra de sm utsettes fr risik. Tilstrekkelige ressurser skal tildeles fr kartlegging av farer g risikstyring fr å ivareta frpliktelsene innen helse g sikkerhet. 2. Bruk av deltakelse fr frebygging av risiksituasjner Frebygging av yrkesulykker g -sykdmmer 3 baseres på kjensgjerningen m at antallet ulykker g hendelser - særlig de sm er ptensielt svært alvrlige - samt feil g farlige situasjner, henger sammen. Kartlegging av risiksituasjner g iverksetting av frebyggende g krrigerende tiltak krever aktiv g felles deltakelse fra ledelsen, sakkyndige innen helse g sikkerhet, de ansatte g deres fagfreninger (eller eventuelt fra den mest representative instans eller 4 rganisasjn i henhld til det enkelte land), fr å ppnå en varig reduksjn av antallet risiksituasjner g risikbelagt atferd. Disse ulike aktørenes felles analyse av ulykkene, yrkessykdmmene, hendelsene g de farlige situasjnene, må føre til søken 2 Fr eksempel ulykke g sykdm 3 Definisjnen kmmer fra en felles definisjn fra ILO/WHO fr helse på arbeidsplassen. Fare refererer til de ibende egenskapene ne kan ha, mens risik refererer til grad av ekspnering verfr en fare g sannsynligheten fr at den kan føre til skade 4 Knsernets helse- g sikkerhetsregel nr. 3 definerer minstekravene sm skal respekteres fr en effektiv håndtering av ulykker g hendelser i tilknytning til GDF SUEZ-enhetenes virksmheter, g tar sikte på å frhindre gjentakelse gjennm dyptgående analyse av årsaker g dertil egnet infrmasjn. 2

3 etter g håndtering av de dyptliggende årsakene, enten de er tekniske, rganisatriske, menneskelige g/eller knyttet til arbeidsmiljøet. 3. Bygging av et klima med tillit g utveksling Den invlvering sm frventes av hver g én, krever et klima med tillit g utveksling. På den måten tas alt persnell med på arbeidet med å fjerne farer så langt det er mulig, redusere risik g bygge en reell felles, integrert kultur fr helse g sikkerhet. Mtivasjn av den enkelte ppnås ved å ppfrdre til frslag m frebygging, pedaggikk g nyttegjøring av vellykket arbeid. I denne tankegangen er kartlegging av feil en kilde til fremgang. Feil skyldes vanligvis rganisatriske g menneskelige årsaker. Knsernet frplikter seg fr øvrig til å bistå alle ansatte sm juridisk anklages fr frhld ved helse g sikkerhet i tilknytning til vedkmmendes yrkesaktivitet, i samråd med den ansatte det gjelder. 4. Frebygging satt i hierarkisk system Denne frpliktelsen består av følgende: fjerne farene ved kilden redusere muligheten fr uønskede hendelser gjennm frebyggende tiltak sm sikter på å begrense ekspneringen verfr risik til et nivå sm står i henhld til ptimeringsprinsippet ALARP - As Lw As Reasnably Practicable iverksette rdninger fr kllektiv beskyttelse (f.eks. integrert sikkerhet) fr å redusere det ptensielle alvret sm ligger i en uønsket hendelse bistå med persnlig verneutstyr. 5. Sammenligning, erfaringsdeling g tilbakemelding Intern g ekstern sammenligning (referansegrunnlag 5 ) samt tilbakemeldinger gjør det mulig å påvise g dele gd praksis g øke vår evne til å bli bedre innen frebygging. Dette innebærer analyse av ulykker, hendelser, prblemmråder innen industrien, farlige situasjner g helserisik. Andre kvantitative g kvalitative indikatrer sm drøftes med "den utvidede helse- g sikkerhetskmiteen" kan gså vurderes g brukes ved en HMS-revisjn. 6. Et minst like gdt nivå fr frebygging g beskyttelse blant våre tjenesteytere 6 sm fr våre ansatte Tjenesteleverandører g bidragsytere er med på å gi våre aktiviteter kvalitet g sørger fr sikkerhet i våre metder. I den frbindelse må vi sammen med dem skriftlig definere 5 GDF SUEZ frplikter seg til å ta med persnellet representative instanser i analysen av farer, risiker g ulykker, uansett hva slags nasjnal lvgivning sm er gjeldende. 6 Samtidig sm det anerkjennes at statistikker g revisjner har begrensninger, må referansegrunnlaget utvikles med basis i indikatrer knsernet kan benytte i en revisjn, slik at enhetene kan gjennmføre en nyttig sammenligning med mål m en reell frbedring 3

4 g tilrettelegge fr de helse- g sikkerhetsfrhldene sm er i tråd med våre krav g sørge fr ppfølging. Fr å begrense risiken, skal det særlig sørges fr å begrense antall nivåer av underleverandører. 7. Overhldelse av regelverk g interne regler Samsvar med lkalt regelverk er en frpliktelse. I tillegg kmmer knsernets regler til anvendelse i alle enheter, uansett beskaffenhet g mstendigheter. Reglene pålegger et minstenivå sm kan gå lengre enn lkale krav. Disse regelverkene, reglene eller instruksjnene må være kjent, frstått g verhldt av alle de sm skal anvende dem. Feil skal kunne straffes sm feil dersm det etter en dybdeanalyse blir klart at feilene er gjrt med hensikt g/eller gjentatte ganger. 8. Frberedelse til krisehåndtering Hver eneste enhet, uansett størrelse, utvikler i samarbeid med ansatterepresentantene en intern nødplan sm ivaretar kntinuerlig drift, såfremt de ansattes helse g sikkerhet ikke kmprmitteres. Nødplanen må innehlde følgende: varslings- g evakueringsprsedyrer nødvendige ressurser fr å dekke g håndtere alle tenkelige nødsituasjner rganisering av krisehåndtering, inkludert en plan fr frtsatt aktivitet. Nødplanenes evne til å ivareta driftsaspektet må regelmessig kntrlleres gjennm egnede øvelser. Tilbakemelding fra slike øvelser g reelle hendelser eller ulykker må nyttegjøres i den kntinuerlige frbedringsprsessen. DEL 3: ARBEIDETS BYGGESTENER Det frebyggende arbeidet støttes gjennm ledernes g hver enkelts invlvering, gjennm den ssiale dialg g et system fr ledelse g kmmunikasjn. Arbeidet må bygge pp m en felles kultur i knsernet fr helse g sikkerhet. Artikkel 3.1: Ledernes invlvering Ledernes engasjement 7 innen helse g sikkerhet innebærer særlig følgende: sørge fr et sunt g sikkert arbeidsmiljø gjennm kartlegging av farer, vurdering g håndtering av risik samt iakttakelse tilrettelegge fr et rbust, internt ansvarssystem sm klarlegger g frmaliserer den enkeltes rller g ansvarsmråder ved å integrere den ssiale dialgen med de 7 Knsernets helse- g sikkerhetsregler nr. 1 g 2 definerer henhldsvis minstekrav sm skal respekteres fr hele knsernet når en vikar benyttes eller når aktiviteter settes ut til eksterne selskap. 4

5 ansatte g deres fagfreninger (eller eventuelt med den instans eller rganisasjn sm er mest representativ i henhld til de ulike land) tildele arbeid ved å sørge fr tilstrekkelig kmpetanse g rganisering av arbeidsbyrden direkte ta perativt ansvar fr sikkerheten med støtte fra sakkyndige utarbeide instruksjner g gjøre disse kjent, sørge fr at de frstås g kntrllere at de anvendes med bruk av alle egnede midler 8 gi pplæring g drive kmpetanseutvikling: fra hierarkiet til helse- g sikkerhetsledelsen fra persnellet, fr risikvurdering g fr anvendelse av de tilhørende instruksjnene infrmere alt persnell m deres rettigheter: til å mtta infrmasjn g pplæring m farer i arbeidet g måten arbeidet kan gjennmføres på i ttal sikkerhet til å nekte å fullføre eller til å avbryte et farlig arbeid dersm det freligger rimelig grunn til å tr at det aktuelle arbeidet medfører fare fr helse eller sikkerhet til fullt ut å spille en vesentlig rlle i det interne ansvarssystemet, særlig gjennm den særskilte instansen fr helse g sikkerhet (eller eventuelt med den instans eller rganisasjn sm er mest representativ i henhld til de ulike land) mbilisere de ansatte, individuelt g kllektivt, til en deltakende tilnærming fr kntinuerlig frbedring g videreføring av ypperlig praksis gå fran med et gdt eksempel gjennm atferd, prfesjnell hldning g knsekvens vise engasjement gjennm regelmessig tilstedeværelse ute i feltet g blant persnellet avbryte eller stanse en aktivitet dersm den ikke kan utøves under nødvendige helse- g sikkerhetsfrhld integrere, veilede g støtte funksjnshemmede ansatte g de sm gjenpptar arbeidet etter en ulykke eller sykdm. Artikkel 3.2: Den enkeltes invlvering Helse g sikkerhet krever at alle deltar, uansett hvilken plass man har i selskapet 9. Knkret betyr dette: 8 Knsernets helse- g sikkerhetsregel nr. 6 pålegger lederne en årlig evaluering av deres grad av invlvering, resultater g deres avdelinger angående helse- g sikkerhetsfeltet. 9 Knsernets helse- g sikkerhetsregel nr. 5 definerer minstekrav sm skal verhldes ved iverksetting av et system med arbeidstillatelse. 5

6 bygge pp et rbust, internt ansvarssystem sm integrerer den ssiale dialgen med de ansatte g deres fagfreninger (eller eventuelt med den instans eller rganisasjn sm er mest representativ i henhld til de ulike land) respektere arbeidernes rett til å kjenne til farene på arbeidsplassen samt til å nekte eller å avbryte farlig arbeid frstå g anvende regler g instruksjner aktivt delta på pplæring fr å utvikle kunnskaper g kmpetanse til risikvurdering g fr anvendelse av tilhørende instruksjner sørge fr at farer knyttet til utøvelsen av hver aktivitet er klart kartlagt g at risikvurdering er gjennmført g ivaretatt før hvert arbeid tiltar. Ved alvrlig g umiddelbar fare, stanse arbeidet øyeblikkelig være en aktiv medspiller fr egen g andres helse g sikkerhet bidra til at både farlige situasjner g gd praksis gjøres kjent ta initiativ g freslå frbedringer. Artikkel 3.3: Ssial dialg Helse g sikkerhet er kllektive satsingsmråder i en ssial sammenheng, sm krever både vilje til dialg g samråd fra alle parter. Knsernet skal etablere en "utvidet referansekmité fr helse g sikkerhet" med maksimalt åtte (8) representanter fra ledelsen g åtte (8) fra arbeiderne, frtrinnsvis ansatte i GDF SUEZ' datterselskaper. Ansatterepresentantene skal vanligvis kmme fra følgende rganisasjner: IndustriALL (2), PSI (2), BWI (2) g 2 fra "GDF SUEZ' eurpeiske styringskmité fr helse g sikkerhet". Gjennm felles avtale skal rganisasjnene sm utnevner de åtte ansatterepresentantene søke å ppnå representasjn fra alle GDF SUEZ' gegrafiske virksmhetsreginer, samt bestå av minst tre (3) kvinner. Den "utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" har til ppgave å kntrllere at denne avtalens frpliktelser g prinsipper verhldes. Den skal gså freslå frbedringstiltak. Kmiteen følger utviklingen i helse g sikkerhetsresultatene i henhld til juridiske bestemmelser g nrmer samt anbefalinger fra den internasjnale arbeidsrganisasjnen, g kan versende deres frslag til GDF SUEZ' helse- g sikkerhetsledelse. T ganger i året skal medlemmene i den "utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" infrmeres m viktige aktiviteter g hendelser. En gang i året skal GDF SUEZ' helse- g sikkerhetsledelse fremlegge en ppsummering av helse- g sikkerhetsaktivitetene samt resultatene fr den "utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet", særlig hva angår iverksetting av denne avtalens prinsipper g frpliktelser. Helse- g sikkerhetsresultatene følges pp lkalt i alle enheter av HMS-kmiteer (eller eventuelt de mest representative rganisasjner i henhld til ulike land) g ledelsens 6

7 representanter med bistand fra bedriftslege g sakkyndige innen helse g sikkerhet. Kmiteene invlveres ved kartlegging av farlige situasjner, planleggingsarbeid g ppfølging av frebyggende tiltak. Artikkel 3.4: Handlingsplan på middels lang sikt samt kmmunikasjn Fr å ta hensyn til GDF SUEZ' mangfld av virksmheter g anlegg, skal en handlingsplan på middels lang sikt (5-årsperiden ) fr helse g sikkerhet iverksettes ut ifra de stre gegrafiske mrådene g/eller virksmhetstype. Oppfølging skal gjennmføres hvert år i "den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet". I tilknytning til utviklingen av den ssiale dialg, skal arbeidet i "den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" samt de fastsatte målsetningene i handlingsplanen systematisk deles med representantene fra de internasjnale fagfrbundene på det årlige møtet i "den utvidede referansekmiteen", hvr knsernledelsen er til stede. Infrmasjn skal sendes ut minst én måned før det årlige møtet i den utvidede referansekmiteen. Etter utvekslingene skal GDF SUEZ' styringskmité fr helse g sikkerhet sørge fr at de helse- g sikkerhetsansvarlige i alle knsernets bransjer gjøres kjent med analysene, kmmentarene g anbefalingene fra "den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" g " den utvidede referansekmiteen" m fattede vedtak. Det er gså essensielt at kmmunikasjnen går både ppver g nedver. Kmmunikasjnen må tilrettelegge fr: kunnskap helse- g sikkerhetsplicy fastsatte målsetninger resultater erfaringsdeling av tilbakemeldinger g gd intern g ekstern praksis. Kmmunikasjnen må være åpen, knkret, psitiv g deltakende fr å frsterke helse- g sikkerhetskulturen. Den må tilrettelegge fr at alle helse- g sikkerhetsspørsmål fra persnellet blir besvart. GDF SUEZ må gså kmmunisere m frebygging eller reduksjn av risik verfr kundene, tjenesteyterne g i bredere frstand tredjeparter sm berøres gjennm anleggene g virksmhetene. Kmmunikasjnen må gå helt ut til alle kunder sm er brukere av knsernets varer g tjenester g allmennheten sm berøres. 7

8 DEL 4: SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR FREMGANG Gjennm denne internasjnale avtalen, frplikter GDF SUEZ seg mer nøyaktig innenfr følgende målsetninger fr fremgang: Fullstendig fjerning av dødsulykker med tilknytning til knsernets aktiviteter 10. Kntinuerlig reduksjn av antallet arbeidsulykker, samtidig sm fkus bevares på statistikkens kvalitet g ved å unngå at den fører til negative knsekvenser (f.eks. færre ulykkesrapprter fr å ppnå målsetningen). Den kntinuerlige frbedringen av helsen på arbeidsplassen 11 ved å fjerne prdukter med substituerbare giftstffer, særlig CMR-stffer (kreftfremkallende, mutagene g reprduksjnsskadelige stffer). Avtalens signatarer er fr øvrig enige i den utfrdringen sm ligger i utsurcingsaktiviteter hva angår helse g sikkerhet, både fr selskapenes persnell g fr tredjepartene. Outsurcing benyttes særlig under knstruksjnsfasen ved industri- g infrastrukturprsjekter, g GDF SUEZ frplikter seg til at det utarbeides en helse- g sikkerhetsprsedyre fr alle disse prsjektene 12, sm er i str utvikling internasjnalt. Prsedyren skal sørge fr følgende: en risikvurdering skal gjennmføres fr prsjektet i alle faser: utvikling, planlegging, gjennmføring, avslutning g verdragelse det lkale helse- g sikkerhetsregelverket skal kartlegges g verhldes kntraktsbestemmelser med underleverandører skal innehlde helse- g sikkerhetsfrpliktelser sm skal verhldes den endelige verdragelsen skal innehlde gdkjennings- g kntrllkriterier angående helse g sikkerhet. DEL 5: SLUTTBESTEMMELSER "Den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" har ansvaret fr ppfølging av avtalen, i henhld til vilkårene sm fremgår av artikkel 3.3 g definisjnen av indikatrer g ppfølgingsmetdene fr disse. Denne avtalen skal versettes til alle nødvendige språk. Det er imidlertid kun den engelske versjnen (riginalversjnen) sm anses sm gyldig. Spørsmål knyttet til frtlkningen av denne avtalen vil kun avgjøres av "den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet". Avtalen skal tre i kraft 13. mai 2014 g er inngått fr en ubegrenset tidsperide. Avtalen kan revideres ved enighet mellm GDF SUEZ' ledelse g minst 2 av de undertegnende internasjnale fagfrbundene. 10 Persnellets representative rganer g fagfreningene spiller en viktig rlle i frbedringen av helse g sikkerhet fr alle berørte parter i selskapet. 11 GDF SUEZ har utviklet 9 "livreddende regler" sm står sentralt i et system hvr alle har en rlle å spille, g hvr det siktes på null dødsulykker g alvrlige ulykker. 12 Knsernets helse- g sikkerhetsregel nr. 7 definerer minstekrav sm alle knsernets enheter må respektere fr å beskytte g bevare knsernets ansatte g våre tjenesteytere, på middels lang g lang sikt. 8

9 Begge partene kan si pp avtalen ved ppsigelsesvarsel til den andre, med en tidsfrist på 6 måneder. Ved pphør samtykker signatarene til å møtes under pphørsperiden (6 måneder) fr å frsøke å kmme frem til en ny g endret versjn av avtalen. Denne avtalen er undertegnet i 5 eksemplarer. Hvert undertegnende internasjnale fagfrbund skal ha ett riginalt eksemplar. Utarbeidet i Paris, 13. mai 2014 Fr GDF SUEZ SA g knsernets datterselskaper Fr BWI Gérard Mestrallet Fr IndustriALL Fr PSI 9

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE. april 2014 (Korrigert i h.h.t kommunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14)

ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE. april 2014 (Korrigert i h.h.t kommunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14) ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE april 2014 (Krrigert i h.h.t kmmunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14) ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 19.08.2010 Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Selskapsledelse Sparebanken Hedmark

Selskapsledelse Sparebanken Hedmark Selskapsledelse 2012 Sparebanken Hedmark FORRETNINGSIDÉ OG VERDIGRUNNLAG 2 SELSKAPSLEDELSE I SPAREBANKEN HEDMARK 2 VERDISKAPNING FOR KUNDER OG ØVRIGE INTERESSEGRUPPER 2 EN STRUKTUR SOM SIKRER MÅLRETTET

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

KONSERNAVTALE OM GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER ANGÅENDE HELSE OG SIKKERHET

KONSERNAVTALE OM GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER ANGÅENDE HELSE OG SIKKERHET endelig versjon KONSERNAVTALE OM GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER ANGÅENDE HELSE OG SIKKERHET 1 GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_NO2 Innledning Signatarene av denne avtalen

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling Sikkerhet g risikhåndtering i skyen - juridisk vinkling Heldagsseminar m sikkerhet g integrasjn i skyen Den nrske datafrening, 16. september 2015 Advkat Øyvind Eidissen Ransedkken 1 Hva er datasikkerhet?

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

HMS-plan Vikaune Fabrikker as...

HMS-plan Vikaune Fabrikker as... HMS-plan Vikaune Fabrikker as....... HMS INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-SKJEMAER INTERNT KAP 1 Innledning Risikvurderingskjema KAP 2 Mål fr HMS Handlingsplan fr gjennmføring av tiltak KAP 3 KAP 4 KAP 5 Organisering,

Detaljer

FoU-strategi for kystskogbruket HANDLINGSPLAN. Skognæringa Kyst

FoU-strategi for kystskogbruket HANDLINGSPLAN. Skognæringa Kyst FU-strategi fr kystskgbruket 2014-2017 HANDLINGSPLAN Organisering av frsknings- g utviklingsarbeidet i Kystskgbruket, med knkretisering av aktiviteter g ppgaver fr periden 2014-2017. Skgnæringa Kyst KORT

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps Beredskapsplan fr Bekkelaget Skles Musikkrps 1. Innledning Beredskapsplanen fr Bekkelaget Skles Musikkrps er utarbeidet i henhld til vedtak på NMFs landsmøte i 2008. Bekkelaget Skles Musikkrps har utarbeidet

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer