INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING"

Transkript

1 INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter, ssial dialg g bærekraftig utvikling, var å følge pp den ssiale dialgen blant annet ved å inngå internasjnale avtaler innen særskilte tema, herunder helse g sikkerhet. Denne avtalens signatarer sikter på å definere g iverksette grunnleggende prinsipper innenfr helse g sikkerhet på arbeidsplassen i GDF SUEZ' selskaper, g så langt det er mulig innenfr frsyningskjeden g GDF SUEZ' innflytelsessfære 1. Helse g sikkerhet fr alle står sentralt i GDF SUEZ' humane g ssiale prsjekt. Knsernets ambisjn er å gjøre hver eneste direktør, leder, ansatt g tjenesteyter til en engasjert aktør fr egen g andre helse g sikkerhet. Dette grunnleggende kravet ble knkretisert 23. februar 2010 gjennm undertegnelsen av en eurpeisk knsernavtale sm fastsatte de grunnleggende prinsippene fr GDF SUEZ plicy innen mrådet, i tillegg til en knsernmspennende handlingsplan fr periden med definisjn av knkrete tiltak sm skulle gjennmføres i periden. GDF SUEZ g de internasjnale fagfrbundene har ønsket å styrke g gjøre disse første frpliktelsene kjent i en bredere skala ved å gi dem en internasjnal dimensjn gjennm denne avtalen. 1 Se styringsprinsipper fr multinasjnale selskaper innen OECD samt De frente nasjners styringsprinsipper fr selskaper g menneskerettigheter fr nærmere referanser m begrepet innflytelsessfære. Eksempler på GDF SUEZ' innflytelsessfære kan være samarbeid, samprduksjnsavtaler, leverandører g/eller selgere g deres tilknyttede kntrahenter g underleverandører. 1

2 DEL 1: ANVENDELSESOMRÅDE Denne avtalens anvendelsesmråde fr de grunnleggende prinsippene innen helse g sikkerhet er verdensmspennende. Denne avtalen kmmer i tillegg til g bygger på den eurpeiske knsernavtalen av 23. februar 2010 (g samtlige påfølgende revideringer), sm frtsatt anvendes i Eurpa, uten å hverken erstatte eller ppheve denne. Den kmmer til anvendelse fr alle GDF SUEZ' anlegg g installasjner sm er helhetlig integrert innen det knsliderte mfanget fr GDF SUEZ. I den grad det er mulig, kmmer avtalen gså til anvendelse fr de anlegg g installasjner sm ligger innenfr GDF SUEZ' innflytelsessfære, uten gegrafiske begrensninger. DEL 2: PRINSIPPER Arbeidernes best mulige fysiske, psykiske g ssiale trivsel, uansett yrke, samt frebygging av helserelatert fravær 2 knyttet til arbeidsfrhld, fremmes g ppretthldes ved å bygge på g verhlde åtte (8) grunnleggende prinsipper: 1. Hensyn til risik i enhver beslutningsprsess Før enhver beslutning (prsjekt, ppkjøp, investering, utvinning, større rganisering, kntrakt med kunde sv.), må farene kartlegges g risikene evalueres slik at de kan håndteres. Hensynet til risik skal gså utgjøre et tungtveiende kriterium, integrert i alle knsernets prsesser g særlig i prsessene knyttet til ppkjøp. Menneskers helse g sikkerhet skal kmme fran ytelsenes kntinuitet. Beslutninger m risikevaluering g -styring skal ta hensyn til uttalelsen fra de sm utsettes fr risik. Tilstrekkelige ressurser skal tildeles fr kartlegging av farer g risikstyring fr å ivareta frpliktelsene innen helse g sikkerhet. 2. Bruk av deltakelse fr frebygging av risiksituasjner Frebygging av yrkesulykker g -sykdmmer 3 baseres på kjensgjerningen m at antallet ulykker g hendelser - særlig de sm er ptensielt svært alvrlige - samt feil g farlige situasjner, henger sammen. Kartlegging av risiksituasjner g iverksetting av frebyggende g krrigerende tiltak krever aktiv g felles deltakelse fra ledelsen, sakkyndige innen helse g sikkerhet, de ansatte g deres fagfreninger (eller eventuelt fra den mest representative instans eller 4 rganisasjn i henhld til det enkelte land), fr å ppnå en varig reduksjn av antallet risiksituasjner g risikbelagt atferd. Disse ulike aktørenes felles analyse av ulykkene, yrkessykdmmene, hendelsene g de farlige situasjnene, må føre til søken 2 Fr eksempel ulykke g sykdm 3 Definisjnen kmmer fra en felles definisjn fra ILO/WHO fr helse på arbeidsplassen. Fare refererer til de ibende egenskapene ne kan ha, mens risik refererer til grad av ekspnering verfr en fare g sannsynligheten fr at den kan føre til skade 4 Knsernets helse- g sikkerhetsregel nr. 3 definerer minstekravene sm skal respekteres fr en effektiv håndtering av ulykker g hendelser i tilknytning til GDF SUEZ-enhetenes virksmheter, g tar sikte på å frhindre gjentakelse gjennm dyptgående analyse av årsaker g dertil egnet infrmasjn. 2

3 etter g håndtering av de dyptliggende årsakene, enten de er tekniske, rganisatriske, menneskelige g/eller knyttet til arbeidsmiljøet. 3. Bygging av et klima med tillit g utveksling Den invlvering sm frventes av hver g én, krever et klima med tillit g utveksling. På den måten tas alt persnell med på arbeidet med å fjerne farer så langt det er mulig, redusere risik g bygge en reell felles, integrert kultur fr helse g sikkerhet. Mtivasjn av den enkelte ppnås ved å ppfrdre til frslag m frebygging, pedaggikk g nyttegjøring av vellykket arbeid. I denne tankegangen er kartlegging av feil en kilde til fremgang. Feil skyldes vanligvis rganisatriske g menneskelige årsaker. Knsernet frplikter seg fr øvrig til å bistå alle ansatte sm juridisk anklages fr frhld ved helse g sikkerhet i tilknytning til vedkmmendes yrkesaktivitet, i samråd med den ansatte det gjelder. 4. Frebygging satt i hierarkisk system Denne frpliktelsen består av følgende: fjerne farene ved kilden redusere muligheten fr uønskede hendelser gjennm frebyggende tiltak sm sikter på å begrense ekspneringen verfr risik til et nivå sm står i henhld til ptimeringsprinsippet ALARP - As Lw As Reasnably Practicable iverksette rdninger fr kllektiv beskyttelse (f.eks. integrert sikkerhet) fr å redusere det ptensielle alvret sm ligger i en uønsket hendelse bistå med persnlig verneutstyr. 5. Sammenligning, erfaringsdeling g tilbakemelding Intern g ekstern sammenligning (referansegrunnlag 5 ) samt tilbakemeldinger gjør det mulig å påvise g dele gd praksis g øke vår evne til å bli bedre innen frebygging. Dette innebærer analyse av ulykker, hendelser, prblemmråder innen industrien, farlige situasjner g helserisik. Andre kvantitative g kvalitative indikatrer sm drøftes med "den utvidede helse- g sikkerhetskmiteen" kan gså vurderes g brukes ved en HMS-revisjn. 6. Et minst like gdt nivå fr frebygging g beskyttelse blant våre tjenesteytere 6 sm fr våre ansatte Tjenesteleverandører g bidragsytere er med på å gi våre aktiviteter kvalitet g sørger fr sikkerhet i våre metder. I den frbindelse må vi sammen med dem skriftlig definere 5 GDF SUEZ frplikter seg til å ta med persnellet representative instanser i analysen av farer, risiker g ulykker, uansett hva slags nasjnal lvgivning sm er gjeldende. 6 Samtidig sm det anerkjennes at statistikker g revisjner har begrensninger, må referansegrunnlaget utvikles med basis i indikatrer knsernet kan benytte i en revisjn, slik at enhetene kan gjennmføre en nyttig sammenligning med mål m en reell frbedring 3

4 g tilrettelegge fr de helse- g sikkerhetsfrhldene sm er i tråd med våre krav g sørge fr ppfølging. Fr å begrense risiken, skal det særlig sørges fr å begrense antall nivåer av underleverandører. 7. Overhldelse av regelverk g interne regler Samsvar med lkalt regelverk er en frpliktelse. I tillegg kmmer knsernets regler til anvendelse i alle enheter, uansett beskaffenhet g mstendigheter. Reglene pålegger et minstenivå sm kan gå lengre enn lkale krav. Disse regelverkene, reglene eller instruksjnene må være kjent, frstått g verhldt av alle de sm skal anvende dem. Feil skal kunne straffes sm feil dersm det etter en dybdeanalyse blir klart at feilene er gjrt med hensikt g/eller gjentatte ganger. 8. Frberedelse til krisehåndtering Hver eneste enhet, uansett størrelse, utvikler i samarbeid med ansatterepresentantene en intern nødplan sm ivaretar kntinuerlig drift, såfremt de ansattes helse g sikkerhet ikke kmprmitteres. Nødplanen må innehlde følgende: varslings- g evakueringsprsedyrer nødvendige ressurser fr å dekke g håndtere alle tenkelige nødsituasjner rganisering av krisehåndtering, inkludert en plan fr frtsatt aktivitet. Nødplanenes evne til å ivareta driftsaspektet må regelmessig kntrlleres gjennm egnede øvelser. Tilbakemelding fra slike øvelser g reelle hendelser eller ulykker må nyttegjøres i den kntinuerlige frbedringsprsessen. DEL 3: ARBEIDETS BYGGESTENER Det frebyggende arbeidet støttes gjennm ledernes g hver enkelts invlvering, gjennm den ssiale dialg g et system fr ledelse g kmmunikasjn. Arbeidet må bygge pp m en felles kultur i knsernet fr helse g sikkerhet. Artikkel 3.1: Ledernes invlvering Ledernes engasjement 7 innen helse g sikkerhet innebærer særlig følgende: sørge fr et sunt g sikkert arbeidsmiljø gjennm kartlegging av farer, vurdering g håndtering av risik samt iakttakelse tilrettelegge fr et rbust, internt ansvarssystem sm klarlegger g frmaliserer den enkeltes rller g ansvarsmråder ved å integrere den ssiale dialgen med de 7 Knsernets helse- g sikkerhetsregler nr. 1 g 2 definerer henhldsvis minstekrav sm skal respekteres fr hele knsernet når en vikar benyttes eller når aktiviteter settes ut til eksterne selskap. 4

5 ansatte g deres fagfreninger (eller eventuelt med den instans eller rganisasjn sm er mest representativ i henhld til de ulike land) tildele arbeid ved å sørge fr tilstrekkelig kmpetanse g rganisering av arbeidsbyrden direkte ta perativt ansvar fr sikkerheten med støtte fra sakkyndige utarbeide instruksjner g gjøre disse kjent, sørge fr at de frstås g kntrllere at de anvendes med bruk av alle egnede midler 8 gi pplæring g drive kmpetanseutvikling: fra hierarkiet til helse- g sikkerhetsledelsen fra persnellet, fr risikvurdering g fr anvendelse av de tilhørende instruksjnene infrmere alt persnell m deres rettigheter: til å mtta infrmasjn g pplæring m farer i arbeidet g måten arbeidet kan gjennmføres på i ttal sikkerhet til å nekte å fullføre eller til å avbryte et farlig arbeid dersm det freligger rimelig grunn til å tr at det aktuelle arbeidet medfører fare fr helse eller sikkerhet til fullt ut å spille en vesentlig rlle i det interne ansvarssystemet, særlig gjennm den særskilte instansen fr helse g sikkerhet (eller eventuelt med den instans eller rganisasjn sm er mest representativ i henhld til de ulike land) mbilisere de ansatte, individuelt g kllektivt, til en deltakende tilnærming fr kntinuerlig frbedring g videreføring av ypperlig praksis gå fran med et gdt eksempel gjennm atferd, prfesjnell hldning g knsekvens vise engasjement gjennm regelmessig tilstedeværelse ute i feltet g blant persnellet avbryte eller stanse en aktivitet dersm den ikke kan utøves under nødvendige helse- g sikkerhetsfrhld integrere, veilede g støtte funksjnshemmede ansatte g de sm gjenpptar arbeidet etter en ulykke eller sykdm. Artikkel 3.2: Den enkeltes invlvering Helse g sikkerhet krever at alle deltar, uansett hvilken plass man har i selskapet 9. Knkret betyr dette: 8 Knsernets helse- g sikkerhetsregel nr. 6 pålegger lederne en årlig evaluering av deres grad av invlvering, resultater g deres avdelinger angående helse- g sikkerhetsfeltet. 9 Knsernets helse- g sikkerhetsregel nr. 5 definerer minstekrav sm skal verhldes ved iverksetting av et system med arbeidstillatelse. 5

6 bygge pp et rbust, internt ansvarssystem sm integrerer den ssiale dialgen med de ansatte g deres fagfreninger (eller eventuelt med den instans eller rganisasjn sm er mest representativ i henhld til de ulike land) respektere arbeidernes rett til å kjenne til farene på arbeidsplassen samt til å nekte eller å avbryte farlig arbeid frstå g anvende regler g instruksjner aktivt delta på pplæring fr å utvikle kunnskaper g kmpetanse til risikvurdering g fr anvendelse av tilhørende instruksjner sørge fr at farer knyttet til utøvelsen av hver aktivitet er klart kartlagt g at risikvurdering er gjennmført g ivaretatt før hvert arbeid tiltar. Ved alvrlig g umiddelbar fare, stanse arbeidet øyeblikkelig være en aktiv medspiller fr egen g andres helse g sikkerhet bidra til at både farlige situasjner g gd praksis gjøres kjent ta initiativ g freslå frbedringer. Artikkel 3.3: Ssial dialg Helse g sikkerhet er kllektive satsingsmråder i en ssial sammenheng, sm krever både vilje til dialg g samråd fra alle parter. Knsernet skal etablere en "utvidet referansekmité fr helse g sikkerhet" med maksimalt åtte (8) representanter fra ledelsen g åtte (8) fra arbeiderne, frtrinnsvis ansatte i GDF SUEZ' datterselskaper. Ansatterepresentantene skal vanligvis kmme fra følgende rganisasjner: IndustriALL (2), PSI (2), BWI (2) g 2 fra "GDF SUEZ' eurpeiske styringskmité fr helse g sikkerhet". Gjennm felles avtale skal rganisasjnene sm utnevner de åtte ansatterepresentantene søke å ppnå representasjn fra alle GDF SUEZ' gegrafiske virksmhetsreginer, samt bestå av minst tre (3) kvinner. Den "utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" har til ppgave å kntrllere at denne avtalens frpliktelser g prinsipper verhldes. Den skal gså freslå frbedringstiltak. Kmiteen følger utviklingen i helse g sikkerhetsresultatene i henhld til juridiske bestemmelser g nrmer samt anbefalinger fra den internasjnale arbeidsrganisasjnen, g kan versende deres frslag til GDF SUEZ' helse- g sikkerhetsledelse. T ganger i året skal medlemmene i den "utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" infrmeres m viktige aktiviteter g hendelser. En gang i året skal GDF SUEZ' helse- g sikkerhetsledelse fremlegge en ppsummering av helse- g sikkerhetsaktivitetene samt resultatene fr den "utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet", særlig hva angår iverksetting av denne avtalens prinsipper g frpliktelser. Helse- g sikkerhetsresultatene følges pp lkalt i alle enheter av HMS-kmiteer (eller eventuelt de mest representative rganisasjner i henhld til ulike land) g ledelsens 6

7 representanter med bistand fra bedriftslege g sakkyndige innen helse g sikkerhet. Kmiteene invlveres ved kartlegging av farlige situasjner, planleggingsarbeid g ppfølging av frebyggende tiltak. Artikkel 3.4: Handlingsplan på middels lang sikt samt kmmunikasjn Fr å ta hensyn til GDF SUEZ' mangfld av virksmheter g anlegg, skal en handlingsplan på middels lang sikt (5-årsperiden ) fr helse g sikkerhet iverksettes ut ifra de stre gegrafiske mrådene g/eller virksmhetstype. Oppfølging skal gjennmføres hvert år i "den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet". I tilknytning til utviklingen av den ssiale dialg, skal arbeidet i "den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" samt de fastsatte målsetningene i handlingsplanen systematisk deles med representantene fra de internasjnale fagfrbundene på det årlige møtet i "den utvidede referansekmiteen", hvr knsernledelsen er til stede. Infrmasjn skal sendes ut minst én måned før det årlige møtet i den utvidede referansekmiteen. Etter utvekslingene skal GDF SUEZ' styringskmité fr helse g sikkerhet sørge fr at de helse- g sikkerhetsansvarlige i alle knsernets bransjer gjøres kjent med analysene, kmmentarene g anbefalingene fra "den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" g " den utvidede referansekmiteen" m fattede vedtak. Det er gså essensielt at kmmunikasjnen går både ppver g nedver. Kmmunikasjnen må tilrettelegge fr: kunnskap helse- g sikkerhetsplicy fastsatte målsetninger resultater erfaringsdeling av tilbakemeldinger g gd intern g ekstern praksis. Kmmunikasjnen må være åpen, knkret, psitiv g deltakende fr å frsterke helse- g sikkerhetskulturen. Den må tilrettelegge fr at alle helse- g sikkerhetsspørsmål fra persnellet blir besvart. GDF SUEZ må gså kmmunisere m frebygging eller reduksjn av risik verfr kundene, tjenesteyterne g i bredere frstand tredjeparter sm berøres gjennm anleggene g virksmhetene. Kmmunikasjnen må gå helt ut til alle kunder sm er brukere av knsernets varer g tjenester g allmennheten sm berøres. 7

8 DEL 4: SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR FREMGANG Gjennm denne internasjnale avtalen, frplikter GDF SUEZ seg mer nøyaktig innenfr følgende målsetninger fr fremgang: Fullstendig fjerning av dødsulykker med tilknytning til knsernets aktiviteter 10. Kntinuerlig reduksjn av antallet arbeidsulykker, samtidig sm fkus bevares på statistikkens kvalitet g ved å unngå at den fører til negative knsekvenser (f.eks. færre ulykkesrapprter fr å ppnå målsetningen). Den kntinuerlige frbedringen av helsen på arbeidsplassen 11 ved å fjerne prdukter med substituerbare giftstffer, særlig CMR-stffer (kreftfremkallende, mutagene g reprduksjnsskadelige stffer). Avtalens signatarer er fr øvrig enige i den utfrdringen sm ligger i utsurcingsaktiviteter hva angår helse g sikkerhet, både fr selskapenes persnell g fr tredjepartene. Outsurcing benyttes særlig under knstruksjnsfasen ved industri- g infrastrukturprsjekter, g GDF SUEZ frplikter seg til at det utarbeides en helse- g sikkerhetsprsedyre fr alle disse prsjektene 12, sm er i str utvikling internasjnalt. Prsedyren skal sørge fr følgende: en risikvurdering skal gjennmføres fr prsjektet i alle faser: utvikling, planlegging, gjennmføring, avslutning g verdragelse det lkale helse- g sikkerhetsregelverket skal kartlegges g verhldes kntraktsbestemmelser med underleverandører skal innehlde helse- g sikkerhetsfrpliktelser sm skal verhldes den endelige verdragelsen skal innehlde gdkjennings- g kntrllkriterier angående helse g sikkerhet. DEL 5: SLUTTBESTEMMELSER "Den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet" har ansvaret fr ppfølging av avtalen, i henhld til vilkårene sm fremgår av artikkel 3.3 g definisjnen av indikatrer g ppfølgingsmetdene fr disse. Denne avtalen skal versettes til alle nødvendige språk. Det er imidlertid kun den engelske versjnen (riginalversjnen) sm anses sm gyldig. Spørsmål knyttet til frtlkningen av denne avtalen vil kun avgjøres av "den utvidede referansekmiteen fr helse g sikkerhet". Avtalen skal tre i kraft 13. mai 2014 g er inngått fr en ubegrenset tidsperide. Avtalen kan revideres ved enighet mellm GDF SUEZ' ledelse g minst 2 av de undertegnende internasjnale fagfrbundene. 10 Persnellets representative rganer g fagfreningene spiller en viktig rlle i frbedringen av helse g sikkerhet fr alle berørte parter i selskapet. 11 GDF SUEZ har utviklet 9 "livreddende regler" sm står sentralt i et system hvr alle har en rlle å spille, g hvr det siktes på null dødsulykker g alvrlige ulykker. 12 Knsernets helse- g sikkerhetsregel nr. 7 definerer minstekrav sm alle knsernets enheter må respektere fr å beskytte g bevare knsernets ansatte g våre tjenesteytere, på middels lang g lang sikt. 8

9 Begge partene kan si pp avtalen ved ppsigelsesvarsel til den andre, med en tidsfrist på 6 måneder. Ved pphør samtykker signatarene til å møtes under pphørsperiden (6 måneder) fr å frsøke å kmme frem til en ny g endret versjn av avtalen. Denne avtalen er undertegnet i 5 eksemplarer. Hvert undertegnende internasjnale fagfrbund skal ha ett riginalt eksemplar. Utarbeidet i Paris, 13. mai 2014 Fr GDF SUEZ SA g knsernets datterselskaper Fr BWI Gérard Mestrallet Fr IndustriALL Fr PSI 9

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) 2014-07-11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn:

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer