Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato Første utgave F. Hinrichsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen"

Transkript

1 Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent Første utgave

2 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 1. Omfang Litt m BVS Generelt m Kvalitetssikring Tillatte utelukkelser Systemreferanser Termer g Definisjner Kvalitetsledelse g Systemer Generelle krav Generelle krav til dkumentasjn Ledelsens ansvar Ledelsens frpliktelser Kundefkusering Kvalitetsplitikk Visjn Kvalitetsplitikk g målsetting Planlegging Kvalitetsmål Kvalitetsplanlegging Administrasjn Generelt Ansvar g myndighet Ledelsens representant Intern kmmunikasjn Dkumentasjn Dkumentkntrll Registreringer Ledelsens gjennmgang Generelt Basis fr gjennmgang Behandling av resultater Ressurser Fremskaffelse av ressurser Menneskelige ressurser Utnevnelse av persnell Opplæring, bevisstgjøring g kmpetanse Infrastruktur Arbeidsmiljø Prduktgjennmføring Planlegging av prsessgjennmføring Kunderelaterte prsesser Identifisering av krav Gjennmgang av krav til prdukter Kmmunikasjn med kunde Utvikling g knstruksjn Innkjøp Kntrll av innkjøp Innkjøpsinfrmasjn Verifikasjn av innkjøpte prdukter Tilvirkning g tjenesteytelse Kntrll av drift Validering av prsesser fr tilvirkning g tjenesteytelse Identifikasjn g sprbarhet Kvalitetshåndbk Side 2 av 16

3 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Kundens eiendeler Håndtering av prdukter Kntrll av vervåking g måleutstyr Kntrllmåling, analysering g frbedringer Planlegging Kntrllmåling g vervåking Kundetilfredshet Interne revisjner Kntrllmåling g vervåking av prsesser Kntrllmåling g vervåking av prdukter Avviksbehandling Analysering av data Frbedringer Planlegging av kntinuerlig frbedring Krrigerende tiltak Frebyggende tiltak Sentral gdkjenning, Statens byggtekniske etat Sertifiseringer Kvalitetshåndbk Side 3 av 16

4 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 1. Omfang 1.1. Litt m BVS Selskapet ble etablert i 2002 med frmål å være en ttalleverandør av brann- g ventilasjnsprdukter, tilby ttaltjenester innen brannsikring g rådgivende knsulenttjeneste innen nevnte fagmråder. BVS er en prdusent g ttalleverandør av brann- g ventilasjn til Offshre, Onshre g Shipping. BVS tilbyr prduktleveranse, engineeringsarbeid, mntasje g service av brannsikringsutstyr. BVS representerer flere betydelige eurpeiske prdusenter. Disse er alle underlagt strenge kvalitetsnrmer. Vår adresse er BVS AS Nedre Banegate 19 NO-44 STAVANGER Tel.: Faks: E-pst: Hjemmeside: Generelt m Kvalitetssikring Kvalitetssikring (KS) bygger på enkle velprøvde rganisasjnsprinsipper nedfelt i standarder g er et effektivt system fr å verføre eksterne g interne krav til praktisk handling i bedriften. KS er rettet mt de prsesser sm skal sikre ss frnøyde kunder g eiere, gde prdukter g riktige leveranser. Sm grunnleggende frutsetninger fr vårt ks-system gjelder: Målgruppe er alle ansatte. Utgangspunkt er eksterne krav i frm av standarder g spesifikasjner. Offentlige lver g frskrifter. Bygger på å sette mål g velge strategi, planlegge g følge pp planer, frebygge, avdekke g krrigere avvik. Krever styring fr å kunne fungere. Krever dkumentasjn av hvrdan den fungerer i bedriften. Kvalitetshåndbk Side 4 av 16

5 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Disse prsessene er sm vist i følgende figur; GRØNN - Aktivitet RØD Ledelse SORT Utførelse BLÅ Resultat Kvalitets manual, kvalitets plitikk, HMS plitikk, generell administrasjn, ressurser, finans mål, ledelsens gjennmgang, interne revisjner, pplærings prgrammer Myndighets krav Lver g frskrifter Kunde krav Kntrakt gjennmgang Kvalitetsplanlegging Ordre behandling Kmpetanse Innkjøp Arbeids frberedelser Vedlikehld utstyr Reparasjn utstyr Salg Rapprtering Spesifikasjner Kntrakts krav Utføre slutt kntrll Kunde krav Salg Markedsføring Mtta ppdrag Utførelse av ppdrag Slutt kntrll Kunde aksept Kstnads estimater Planer Signert rdrer Kntrakt gjennmgang Prduksjnsplaner Ordre bekreftelser Dkumentasjn ihht krav Oppgradert utstyr ihht myndighetskrav Rapprter Annen dkumentasjn ihht krav Fakturering Rapprtering g kntrll av avvik, krrektive g frebyggende tiltak, gjennmgang av resultater fra kundetilfredshet målinger fører til frbedringer g økt kmpetanse Tilfredse kunder BVS har laget denne kvalitetshåndbken i samsvar med NS-EN ISO 90;2008, samt Frskrift m Internkntrll Tillatte utelukkelser Para. 7.3 Utvikling g Knstruksjn Kvalitetshåndbk Side 5 av 16

6 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 2. Systemreferanser Den nrmative referansen fr BVS kvalitetssikringssystem er NS-EN ISO 90;2008, kvalitetsledelse, systemer, prinsipper g vkabular 3. Termer g Definisjner Kvalitetssikringssystemet er laget med det frmål å møte termer g definisjner sm ppgitt i NS-EN ISO 90;2008 Organisasjnstermene sm er brukt i dette kvalitetssikringssystem er Leverandør Organisasjn Kunde hvr rganisasjn er den enhet sm er beskrevet i denne manual. 4. Kvalitetsledelse g Systemer 4.1. Generelle krav Kvalitetsledelse er et vesentlig element i bedriftens filsfi g bedriftskultur g derfr en av ledelsens primærppgaver. Ansvaret fr utfrming ligger CEO fr BVS AS. Gjennmføring av kvalitetsplitikken ligger hs den øverste ledelse. Implementering av styringssystemet skal medvirke til å øke lønnsmhet, knkurranseevne g bedre bedriftskulturen. Kvalitetsmålene skal nås gjennm å arbeide etter retningslinjene i denne håndbka slik at ppgavene løses effektivt iht. spesifiserte krav, kundens behv g gjøres riktig hver gang. Regelmessig revisjn skal sikre at systemet kntinuerlig vedlikehldes g frbedres Generelle krav til dkumentasjn Kvalitetshåndbken er laget ut i fra bedriftens rganisasjn g persnalressurser. Systemet er beskrevet slik at en kan finne fram til deler g prsedyrer fr bruk i det daglige arbeidet. Bken har disse bruksmrådene: - håndbk fr medarbeidere. - grunnlag fr pplæring - dkumentasjn verfr kunder, myndigheter g andre sm krever det - grunnlag fr frbedringer. Bken revideres g vedlikehldes av KS/HMS ansvarlig. Endringer skal gdkjennes av CEO. Kvalitetshåndbk Side 6 av 16

7 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Håndbken innehlder ikke knfidensielle pplysninger g kan således distribueres eksternt til kunder eller andre sm ber m det. Eksterne eksemplarer vedlikehldes ikke. Detaljerte prsedyrer g instrukser g Sikkerhetsmanual er utviklet med basis i kvalitetshåndbken. Infrmasjn m disse dkumenter er tilgjengelig på frespørsel. Ansvaret fr å implementere innhldet i håndbken følger linjen i rganisasjnen. 5. Ledelsens ansvar 5.1. Ledelsens frpliktelser Øverste ledelse i BVS AS skal synliggjøre sine frpliktelser vedrørende utvikling g frbedring av kvalitetssikringssystemet ved å: kmmunisere viktigheten av å møte kunde g myndighetskrav til rganisasjnen etablere kvalitetsplitikk g kvalitetsmål gjennmføre ledelsens gjennmgang av kvalitetssikringssystemet sørge fr at nødvendige ressurser er til stede sørge fr nødvendig pplæring g kmpetanse 5.2. Kundefkusering Øverste ledelse skal frsikre at kunders krav g frventninger er fastslått g dkumentert i avtaler, rdre g spesifikasjner g at disse blir ppfylt med mål m å ppnå kundetilfredshet. Vår kundebehandling skal gjenspeile at kundeljalitet g kundetilknytning avhenger like mye av service sm av kvalitet på levert prdukt. Klager eller kmmentarer fra kunder vurderes sm verdifull infrmasjn fr frbedring g skal behandles deretter. Vi skal kntinuerlig frbedre g frnye ss fr å skape knkurransefrtrinn fr våre kunder g fr ss selv Kvalitetsplitikk Visjn BVS AS skal utvikles til å bli en av hvedaktørene innen brannsikring g at selskapet skal bli en fretrukket samarbeidspartner g leverandør til våre kunder. Våre tjenester skal bidra til høyere verdiskapning fr våre kunder g en akseptabel inntjening fr våre eiere. Selskapet skal bygge pp et nettverk av høyt kvalifiserte g effektive underleverandører med erfaring g kjennskap til industriens takt g tne Inngå strategiske allianser g kundefrhld sm sikrer selskapet en bred plattfrm g muligheter fr variasjner ved svingninger i markedet Det er styrets ambisjn å ppnå bedriftens vedtatte visjn. Fr å møte denne er det av avgjørende betydning at bedriften etablerer g kntinuerlig vedlikehlder et mfattende g praktisk styringssystem sm mfatter kvalitetsaspekt fr alle nivåer g alle funksjner i bedriften. Kvalitetshåndbk Side 7 av 16

8 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Kvalitetsplitikk g målsetting Vårt uttalte mål er å levere frventede varer g tjenester til avtalt tid. Våre kunder skal vite at BVS er synnymt med gd servise g et faglig høyt nivå. Alle våre medarbeidere har riktig g nødvendig kmpetanse fr å utføre de jbbene de blir satt til. Ledelsen i BVS har fastlagt bedriftens målsetting g definert krav g retningslinjer fr de frskjellige frretningsmråder med hensikt å ppnå en lønnsm, effektiv g kvalitetsbevisst virksmhet. Kvalitet er definert til å være ledelsesverktøy fr bedriften g gjrt gjeldende fr det persnell sm leder, utfører g verifiserer arbeid sm innvirker på kvalitet. Etablerte styringssystem i frm av prsedyrer g retningslinjer er tilpasset denne filsfi g skal ivareta at denne målsetting er frstått, etterlevd g vedlikehldt i alle rganisasjnsledd. Bedriftens prdukt skal være kvalitetsmessig tilpasset markedets behv g møte den kravstandard sm er avtalt Planlegging Kvalitetsmål Følgende mål er fast definert: Utføre service g markedsføre prdukter g tjenester sm møter kundens behv g er i verensstemmelse med spesifiserte krav. Ha et mdømme sm en trverdig leverandør. Levere til avtalt tid, til knkurransedyktige priser g med kstnader sm gir best mulig avkastning. BVS AS skal være en trygg g sikker arbeidsplass g skal arbeide aktivt fr å unngå skader. Hlde sykefraværet i bedriften lavest mulig g alltid lavere enn landsgjennmsnittet. Oppretthlde et tillitsfullt samarbeid med ansatte, samarbeidspartnere, kunder g myndigheter. Sette fkus på kunde tilfredshet. Spesifikke årlige mål blir definert i ledelsens gjennmgang Kvalitetsplanlegging Avvik i frhld til definerte kvalitetsmål skal rapprteres på ledermøte. Ledelsen vil initiere tiltak med det mål å eliminere gjentakelser g på den måte ppnå kntinuerlige frbedringer. Endringer i kvalitetssystemet g nye rutiner vil bli infrmert til alle ansatte. Nyansatte vil bli gitt pplæring i det implementerte kvalitetssystem. Prsjekt relaterte kvalitetsplaner vil bli laget ved behv g/eller påkrevd av kunde spesifikasjner Administrasjn Generelt Administrasjn av kvalitetssikringssystemet er definert i ansvars g myndighetsmråder sm vist i de følgende punkter samt rganisasjnskart. Kvalitetshåndbk Side 8 av 16

9 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Styret CEO HMSK Øknmi Administrasjn Salg Markedsføring Prsjektleder Offshre Prsjektleder Onshre Prsjektleder Shipping Service/Mntasje Ansvar g myndighet Ansvar, myndighet g samarbeidsfrhld fr persnell sm leder, utfører g verifiserer arbeid sm innvirker på kvalitet, er fastlagt g dkumentert i rganisasjnskart g funksjnsbeskrivelser Ledelsens representant Øverste ledelse i BVS utpeker en persn i ledelse gruppen sm ansvarlig fr kvalitetssikringssystemet. Denne har myndighet til å utføre dette arbeidet uten å ta hensyn til ansvar g myndighet gitt eventuell i annen funksjn. Administrasjnsleder er utpekt til ledelsens representant. Stilling sm leder av styringssystemet er gitt sm HMSK ansvarlig med ansvar g myndighet sm følger: sikre at prsessene angående kvalitetssikringssystemet blir etablert g vedlikehldt rapprtere til øverste ledelse m status på kvalitetssikringssystemet inkludert behv fr frbedringer bevisstgjøre g implementere kvalitetssikringssystemet i rganisasjnen Intern kmmunikasjn Intern kmmunikasjn sm har relevans til et ppdrag skal arkiveres i rdremappe. Kmmunikasjn sm har relevans til den daglige drift, inkludert styringssystem skal arkiveres i administrasjns fil på server. Annen intern kmmunikasjn blir gitt i jevnlige møter med de ansatte. Det avhldes prduksjns møter hvr CEO g prsjektleder deltar Dkumentasjn Kvalitetshåndbken er den verrdnede del av systemdkumentasjnen sm angir kvalitetsplitikken g beskriver rganisasjnens styringssystem. Kvalitetshåndbk Side 9 av 16

10 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Nivå 2 prsedyrer innehlder bedriftsavhengige g systemavhengige prsedyrer sm beskriver gjennmføring av de viktigste prsesser g klarlegger ansvar. Prsedyrene kntrlleres av aktivitets ansvarlig g gdkjennes av CEO eventuelt annen lederfunksjn. Funksjnsbeskrivelser gir versikt ver bedriftens ansatte/funksjner med definering av ansvar g myndighetsmråde. Nivå 3 er arbeidsbeskrivelser, tekniske beskrivelser g administrative bestemmelser sm nivå 2 prsedyrene henviser til. Referansedkumenter er faglitteratur, standarder, kmpendier g sluttdkumentasjn sm ppstår ved etterlevelse av styringssystemet. Kvalitetshåndbk, prsedyrer g stillingsinstrukser er tilgjengelig på bedriftens datasystem. Disse regnes sm riginal g er lagret sm pdf fil. Dkumenter sm blir gitt ny revisjn skal legges inn på relevant fil sm pdf fil. Kpi av systemet kan distribueres eksternt etter avtale med ledelsen (ved nye revisjner blir disse ikke vedlikehldt) Dkumentkntrll Alle dkumenter sm er beskrevet i kvalitetssikringssystemet g sm kan relateres til å ha innvirkning på kvalitet skal kntrlleres. En nærmere definisjn av disse er beskrevet i prsedyre fr dkumentkntrll g registreringer, BVS-PR-009. Hensikten med dkumentkntrll er å sikre at dkumenter er; gjennmgått g gdkjent før utgivelse at kun gjeldene utgave er aktivt i bruk å sikre at dkumenter er gyldige, identifiserbare g sprbare å sikre at eksterne dkumenter blir identifisert g distribuert til riktig persnell Registreringer Dkumenter sm er beskrevet i prsedyre fr dkumentkntrll blir registrert. Registreringer ppbevares slik at det ikke er fare fr ttal ødeleggelse Ledelsens gjennmgang Generelt Ledelsen i BVS utfører en ttal gjennmgang av kvalitetssikringssystemet minimum en gang i året. Denne gjennmgangen blir utført ihht prsedyre fr Ledelsens gjennmgang. Resultater fra gjennmgangen blir dkumentert g registrert Basis fr gjennmgang Basis fr gjennmgang er revisjnsresultater, tilbakemelding fra kunder, status prduksjn, status underleverandører, status HMS, prsess- g prdukt avvik g ppfølging fra frrige års gjennmgang. En fast agenda er etablert fr ledelsens gjennmgang. Kvalitetshåndbk Side 10 av 16

11 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Behandling av resultater Rapprt fra gjennmgang definerer de frbedringsprsesser sm skal utføres. Det blir definert hvem sm har ansvar g tidsplan fr gjennmføring. Sluttresultat skal verifiseres av ledelsen. 6. Ressurser 6.1. Fremskaffelse av ressurser Ansvarlige enheter i rganisasjnen bestemmer ressursbehv fr sine ansvarsmråder. Disse baseres på de gjeldene budsjetter g på eksisterende g planlagt rdrereserver. Budsjetter blir gdkjent av styret Menneskelige ressurser Utnevnelse av persnell Kriterier g krav sm blir brukt hs BVS ved utnevnelse av persnell i de frskjellige psisjner er en eller flere av følgende: at persnen har utdannelse g/eller nødvendige kvalifikasjner i henhld til stillings krav at persnen har relevant erfaring ansiennitet i firmaet menneskelige faktrer Opplæring, bevisstgjøring g kmpetanse BVS har et system fr rekruttering g pplæring sm sikrer at medarbeiderne har nødvendig kmpetanse fr å ppnå kvalitet på prdukter g tjenester, fr verhldelse av målsettinger g av lver g frskrifter. Gjennm intern utlysning infrmeres det m nye g ledige stillinger. Opplæringsbehv skal vurderes minst en gang årlig. Opplæringsbehvet avdekkes gjennm medarbeidersamtaler eller annen kntakt med nærmeste verrdnede. Det ppstår gså ved innføring av nye prdukter, ny teknlgi g nye arbeidsmetder. Avdelingsledere er ansvarlig fr å kartlegge pplæringsbehv g gjennmføre pplæringstiltak i egen avdeling. Sammen med fadder gjennmgår den nyansatte i verkstedet et fast pplæringsprgram. Presentasjn av relevante persner, prdukter, prsesser g praktiske gjøremål, deri gså gjennmgang av pplæringsbehv. Nyansatte i administrative stillinger blir presentert fr alle ansatte g deretter vist de frskjellige rutiner. Kvalitetsansvarlig gjennmgår kvalitetssystemet med den nyansatte. Fadder i stillinger er nærmeste verrdnede Infrastruktur Basert på eksisterende g estimerte rdrer blir det på ledermøter evaluert behv fr, g status fr ressurser. Resultat av denne evalueringen blir vurdert i frbindelse med kmmende års budsjettarbeid. Ressurser er definert sm persnale, lkaler, utstyr g maskiner. Firmainfrmasjn er kmmunisert til eksisterende g ptensielle nye kunder på internett adresse eller via presentasjner. Kvalitetshåndbk Side 11 av 16

12 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 6.4. Arbeidsmiljø BVS har utviklet g implementert rutiner fr Helse, Miljø g Sikkerhet. Disse er dkumentert i egne prsedyrer g møter gjeldene myndighetskrav. Prdukter sm blir brukt under service arbeid g innehlder miljøfarlige stffer ppbevares på tilegnede plasser. Datablader fr disse er kntrllert. Rutiner fr behandling av avfall er beskrevet i HMS rutiner. Frhld sm kan påvirke våre prdukter under mntering g service arbeid er: Temperatur Sterk vind Snø Vi har definert alt verktøy, utstyr, bygg relatert materiell sm krever peridisk vedlikehld. 7. Prduktgjennmføring 7.1. Planlegging av prsessgjennmføring Fr hvert prsjekt ppnevnes en Prsjektansvarlig sm i samarbeid med CEO er ansvarlig fr planlegging av alle aktiviteter i frbindelse med ppstart g drift av prsjektet. Dette kan mfatte: Kntraktsgjennmgang, ref. prsedyre fr kntrakts gjennmgang BVS-PR-003 Arbeidsmfang Bemanning g fremdriftsplaner Prduksjnsunderlag g prsedyrer Kntrllplan Planlegge nødvendige sikkerhetstiltak i prsjektet I den grad det er nødvendig skal alt nøkkelpersnell bli innkalt til BVS fr gjennmgang av kntrakten, med spesiell vekt på de kntraktsfrhld sm dette persnell skal ha ansvaret fr. I tillegg blir det en innføring i BVS s interne prsedyrer angående sikkerhetsbestemmelser, timeregistrering, prduktspesifikasjner, registrering/kntrll av materiell g utstyr, g generell kvalitetskntrll. Kundens prsedyrer innenfr Helse, Miljø g Sikkerhet, g Kvalitetssikrings rutiner til det aktuelle prsjektet gjennmgås dersm kunden krever dette Kunderelaterte prsesser Identifisering av krav Salgs prsesser er utført g styrt av BVS salgs apparat. Identifisering av krav i kntrakter g avtaler blir utført ihht prsedyre fr kntrakts gjennmgang BVS-PR-003 Krav til prdukt resultat skal være klart definert før avtalt arbeid igangsettes. Dette innbefatter tekniske krav g leveringstider. Disse er beskrevet i rdre dkumenter Gjennmgang av krav til prdukter Krav til prdukter må gjennmgås av CEO g/eller Prsjektleder før start av prsjekt/rdre. Kravene er nrmalt beskrevet av kunden med referanse til gjeldene spesifikasjner. Kvalitetshåndbk Side 12 av 16

13 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Kmmunikasjn med kunde All kmmunikasjn med kunde sm er relatert til en rdre g sm har/kan ha innvirkning på avtalt sluttresultat skal dkumenteres g registreres. Den ffisielle kmmunikasjn skal kntrlleres av relevant saksbehandler Utvikling g knstruksjn Dette punktet er ikke relevant fr BVS. Alle våre prdukter er typegdkjent g leveres av våre gdkjente leverandører sm har implementerte rutiner fr utvikling g knstruksjn Innkjøp Kntrll av innkjøp Alle anskaffelser av varer utføres i henhld til prsedyre fr innkjøp. BVS-PR-005. Våre tekniske innkjøp består av typegdkjente prdusenter av brannsikrings utstyr. Annet innkjøp er frbruks varer. Vi har registrert våre kritiske leverandører g har jevnlig ppfølging av disse. Vi har liten påvirkning på kvaliteten på typegdkjente prdukter men bidrar med vår erfaring g kmpetanse ved nyutvikling g frbedringsfrslag ved nye prdukter Innkjøpsinfrmasjn Innkjøp av varer skal innehlde tilstrekkelig infrmasjn slik at prdukt type er definert. Dette skal være pris, kvantitet, leveringstider g spesifikasjn. I tillegg kan det være prsjekt spesifikke krav, disse implementeres ved behv Verifikasjn av innkjøpte prdukter Mttakskntrll er den nrmale kntrll sm blir utført. Alle utførte kntrller skal dkumenteres Tilvirkning g tjenesteytelse Kntrll av drift Oppdrags grunnlag skal definere alle prsesser g alle aktiviteter sm må utføres fr å møte definerte krav. Disse er beskrevet i relevante prsedyrer g arbeidsrutiner. Mamut faktura g rdre systemsystem er implementert g alle definerte jbber kntrlleres gjennm dette systemet. All utført service blir verifisert g kntrllert ihht. relevante kravspesifikasjner. Der hvr det er myndighetskrav til 3.part verifikasjn vil dette bli utført g dkumentert Validering av prsesser fr tilvirkning g tjenesteytelse Validering av prsesser fr tivirkning blir utført av våre utstyrs leverandører. Relevant utstyr blir sertifisert til gjeldende standarder g myndighetskrav. Våre sertifiseringer er listet i vedlegg 1 i dette dkument Identifikasjn g sprbarhet Alt relevant materialer g kmpnenter blir kntrllert g merket ved mttak. Hensikten med merkingen er å få materialet allkert til rett rdre/prdukt. Detaljer er spesifisert i hver enkelt rdre Kundens eiendeler Vi skal frsikre ss m at vi håndterer disse i henhld til gjeldene krav. Skulle disse mangle er det vår plikt å kntakte kunde fr å mtta, gjennmgå g implementere relevante krav. Kvalitetshåndbk Side 13 av 16

14 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Håndtering av prdukter Prdukter skal håndteres i henhld til spesifiserte krav. Det vil utvikles håndterings instrukser etter behv. Det skal tas hensyn til det ytre miljø g sikkerhet fr både persnell g utstyr når instruksene skrives Kntrll av vervåking g måleutstyr Overvåking g måleutstyr sm brukes av BVS, skal være kntrllert g kalibrert, merket, registrert g ppbevart kntrllert. Prsedyren fr styring med kntrll av vervåking g måleutstyr mfatter metder g tiltak fr alle typer utstyr sm blir benyttet av BVS i denne prsessen. Hver peratør skal daglig selv kntrllere persnlig utlevert arbeidsplass verktøy, før bruk. Ukntrllert måle-/testutstyr er merket spesielt. Alt vervåking g måleutstyr, med krav til kalibrering, blir justert/kalibrert ved freskrevne intervaller, g etter anerkjente nrmaler g fra gdkjente leverandører. Registreringer blir ppbevart sm bevis på kntrllene. Verkstedssjef er ansvarlig fr alt vervåking g måleutstyr, g at prsedyrene vi har fr dette, blir fulgt. 8. Kntrllmåling, analysering g frbedringer 8.1. Planlegging BVS er kjent fr fleksible ansatte med en psitiv hldning til service. Oppdrag blir planlagt med hensyn til å sikre ptimalisering av prduksjnen basert på rdre tilgang. Dette fr å møte rett kvalitet g krav til leveringstider. Planene er basert på gdkjente rdre Kntrllmåling g vervåking Kundetilfredshet Kundetilfredshets målinger vil bli utført g evaluert av Ledelse gruppen ved jevne mellmrm. Metder sm blir brukt er daglig kntakt med kunder, registrering av kundeklager g møtevirksmhet med kunder. Psitive g negative resultater skal registreres g en gjennmgang av disse registreringer vil bli evaluert i den årlige ledelsens gjennmgang Interne revisjner Fr å sikre at vårt kvalitetssikringssystem er hensiktsmessig effektivt g etterleves, gjennmføres interne system revisjner på initiativ fra ledelsen. Ulike deler av systemet skal revideres minimum 1 gang pr 3dje år. Det skal utvikles en årlig plan fr disse aktiviteter sm skal gdkjennes av CEO. Resultatet av revisjner kan føre til frbedrete endringer av rutiner Kntrllmåling g vervåking av prsesser Kntrllrutiner under ppdrag skal være definert på frhånd g er beskrevet i kntraktsdkumenter g arbeidsinstrukser. Ved definerte kunde- eller myndighetskrav skal det lages en kntrllplan fr de aktuelle prdukter eller prsesser. Denne planen skal definere relevante kntrllaktiviteter g krav til dkumentasjn Kntrllmåling g vervåking av prdukter Kntrll g vervåking sm utføres av BVS på prduktene er definert i kntrll planer g arbeidsbeskrivelser sm er relatert til rdre. Disse definerer relevante tester g verifikasjner g viser dkumentkrav. Når påkrevd, viser de gså 3parts kntrller. Kvalitetshåndbk Side 14 av 16

15 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 8.3. Avviksbehandling Det er ledelsens ansvar at medarbeiderne kjenner til kvalitetskravene i sitt arbeid g hensikten med avviksregistrering g prsedyren fr dette. Vi definerer avvik sm "mangel på ppfyllelse av spesifiserte krav" sm kan gjelde både aktiviteter beskrevet i styringssystemet, egenskaper ved prdukter, arbeidsutførelse, miljømessige g HMS-aktiviteter. Avvik kan gså være en kilde til frbedring. Et avvik sm har inntruffet men ikke registrert, er en tapt frbedringsmulighet. Alle medarbeidere har ansvar fr g myndighet til å registrere avvik sm ppdages. Referer til prsedyre fr avvik g krrigerende tiltak, BVS-PR Analysering av data Avvik skal rapprteres g dkumenteres. Avviksrapprter g eventuelle reklamasjner fra kunder skal evalueres med det målet å unngå gjentakelser g dermed gjøre kntinuerlige frbedringer. Evalueringene kan skje i ledelse møtene, kunde møter samt interne avdelings møter. Hensikten er at alle parter sm kan bli invlvert i liknende aktiviteter, skal være infrmert Frbedringer Planlegging av kntinuerlig frbedring BVS ser det sm meget vesentlig at interne prsesser g styringssystemet stadig frbedres i takt med endringer i markedet, endrede systemkrav eller utviklingen internt Krrigerende tiltak Krrigerende tiltak planlegges g gjennmføres sm følge av avviksbehandling, revisjner eller gjennmganger. Det kan være endring av aktivitet g/eller dkumentasjn. De krrigerende tiltak skal følges pp fr å påse at det ppfyller hensikten. Referer til prsedyre fr avvik g krrigerende tiltak, BVS-PR Frebyggende tiltak Frebyggende tiltak baseres på indikasjner m at avvik kan kmme til å ppstå. Disse indikasjnene kan kmme tilsyne ved å lage trendanalyse av registrerte avvik, gjennm frslag fra ansatte, gjennm evaluering av kundetilfredshet g gjennm resultater fra kvalitetsrevisjner. Frslag til frebyggende tiltak skal diskuteres g evalueres i egnede møter. Ref prsedyre fr frebyggende tiltak,. BVS-PR-1. Kvalitetshåndbk Side 15 av 16

16 Dk. nr. Nivå 1- Vedlegg 1 Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Sentral gdkjenning, Statens byggtekniske etat Sentral Gdkjenning Sertifiseringer Flammatex branngardiner A-60 Marine/Offshre BTZ-2 Brannventil BCF-2 Brannventil BR Brannspjeld BS Brannspjeld BEK Brannspjeld BEW Brannspjeld BGL Branngassluke Startbank sertifisering Kvalitetshåndbk Side 16 av 16

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer