Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)"

Transkript

1 Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember

2 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet Knslidering Oversikt ver datterselskaper, tilknyttede selskaper mv Ansvarlig kapital g kapitalkrav Ansvarlig kapital Kapitalkrav Kredittrisik g mtpartsrisik Definisjn av mislighld g verdifall Metde fr beregning av nedskrivninger Engasjementer frdelt på engasjementstyper, mtparter g gegrafiske mråder Engasjementer frdelt på engasjementstyper g gjenstående løpetid Mislighld, nedskrivninger g avsetninger på garantier Endringer i nedskrivninger g avsetninger på garantier Bruk av ffisiell rating fr kapitaldekningsfrmål Engasjementsbeløp g bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av kapitalkrav Mtpartsrisik knyttet til derivater Egenkapitalpsisjner Renterisik Styring g kntrll av risik Frmål g prinsipper fr ICAAP Styring g kntrll av enkeltrisiker Bankens gdtgjørelsesrdning

3 1 Innledning g frmål med dkumentet Frmålet med dette dkumentet er å ppfylle kravene til ffentliggjøring av finansiell infrmasjn etter kapitalkravsfrskriftens del IX (pilar 3), samt gi samarbeidsparter g investrer relevant g ppdatert infrmasjn m Rindal Sparebank.. Det vil bli utarbeidet et tilsvarende dkument hvert år i tilknytning til årsrapprten. Vesentlige endringer sm gjør at innhldet i dkumentet avviker betydelig fra faktiske frhld vil kunne medføre hyppigere ppdatering av infrmasjnen. Alle tall i dkumentet er per 31. desember 2012 med mindre annet fremgår. Banken benytter standardmetden ved beregning av kapitalkrav fr kredittrisik. Dette innebærer at det brukes standardiserte myndighetsbestemte risikvekter ved beregning av kapitalkravet. Fr beregning av kapitalkrav fr perasjnell risik benyttes basismetden sm innebærer at kapitalkravet beregnes i frhld til inntekt siste tre år. Banken har ikke handelsprtefølje g beregner derfr ikke kapitalkrav fr markedsrisik. Det vises til annen litteratur fr en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene. 2 Knslidering 2.1 Oversikt ver datterselskaper, tilknyttede selskaper mv Rindal Sparebank har ingen datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskntrllert virksmhet sm skal knslideres sammen med mrbanken, jfr. frskriftens

4 3 Ansvarlig kapital g kapitalkrav 3.1 Ansvarlig kapital Rindal Sparebanks ansvarlige kapital består av bankens fnd på kr mill. g et gavefnd på kr mill. Banken har ingen fndsbligasjner, eller annen ansvarlig lånekapital. Spesifikasjn av ansvarlig kapital (beløp i tusen NOK) Type kapital Beløp Kjernekapital: Sparebankens fnd Gavefnd Fradrag i kjernekapital: Utsatt skattefrdel - Overfinansiering av pensjnsfrpliktelse Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjner Sum kjernekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning 23,12 % 4

5 3.2 Kapitalkrav Tabellen nedenfr viser kapitalkrav fr kredittrisik frdelt på de enkelte engasjementskategriene slik disse er definert i kapitalkravsfrskriften. I tillegg vises kapitalkrav fr mtpartsrisik g perasjnell risik g samlet kapitalkrav. Minimumskrav til ansvarlig kapital (beløp i tusen krner) Engasjementskategrier Minimumskrav Stater g sentralbanker - Lkale g reginale myndigheter - Offentlig eide fretak 398 Multilaterale utviklingsbanker - Internasjnale rganisasjner - Institusjner Fretak Massemarkedsengasjementer - Engasjementer med pantesikkerhet i blig Frfalte engasjementer - Høyrisik-engasjementer - Obligasjner med frtrinnsrett 440 Andeler i verdipapirfnd - Øvrige engasjementer Sum kapitalkrav fr kredittsisik Kapitalkrav fr mtpartsrisik Kapitalkrav fr perasjnell risik Fradrag i kapitalkravet (943) Sum

6 4 Kredittrisik g mtpartsrisik 4.1 Definisjn av mislighld g verdifall Definisjn mislighld: Et engasjement anses mislighldt når kunden ikke har betalt termin innen 90 dager etter frfall, eller når vertrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at kreditten ble vertrukket.. Definisjn verdifall. Utlån g garantier vurderes etter Frskrift m regnskapsmessig behandling av utlån g garantier i finansinstitusjner av Banken har utarbeidet egne retningslinjer fr nedskrivning fr tap på utlån g garantier. Banken har utarbeidet følgende kriterier sm skal legges til grunn når en skal vurdere grunnlag av nedskrivning fr verdifall i utlånsprteføljen: Det er et bjektivt bevis fr verdifall fr et næringslivsengasjement når: Slik negativ inntjeningsutvikling i en peride at innskutt egenkapital brukes til inndekning av tap. Underskudd i 2 påfølgende år sm enten belastes innskutt egenkapital, eller reduserer pptjent egenkapital med mer enn 75 %. Hendelser knyttet til engasjementet sm akutt øker underdekning i sikkerheter vesentlig. Mislighld av lån g rammekreditter uten løpende kmmunikasjn med kunden g en mfrent plan fr å kmme à jur. Det tas utlegg i, eller fretas utpanting i, eiendeler sm tilhører kunden. Det må vurderes m det finnes bjektive bevis fr verdifall fr et næringslivsengasjement Ved vesentlige endringer i kundens rganisasjn Tap av nøkkelpersnell Endring i løpende leveringskntrakter g andre markedsbestemte frhld. Det er et bjektivt bevis fr verdifall fr et privatengasjement når: Det er mislighld ut ver 90 dager uten at det finnes en frmell avtale m at tiltak skal gjennmføres fr å bringe engasjementet à jur. Kunden dør eller utsettes fr hendelser sm umiddelbart gir et så strt inntektsbrtfall at det er åpenbart at gjelden ikke kan betjenes fullt ut. Det er åpenbart at realisasjnsverdien av stilte sikkerheter er så lav at kunden ikke har betjeningsevne fr et ev. restlån etter tvangsrealisasjn. Det må vurderes m det er et bjektivt bevis fr verdifall fr et privatengasjement når: Kunden blir syk, arbeidsledig, eller på andre måter kmmer ut fr hendelser sm ver tid kan endre kundens betjeningsevne vesentlig. 6

7 Det er et bjektivt bevis fr verdifall fr en gruppe av utlån når: Det skjer dramatiske markedsendringer i en bransje der banken har grupper av utlån. Det skjer vesentlige endringer i rammebetingelsene sm utvilsmt får praktiske knsekvenser fr en gruppe av lånekunder. En gruppe av låntakere åpenbart ikke er i stand til å følge pp nødvendig frnyelser g investeringer. En gruppe av låntakere utsettes fr hendelser sm gir varig g vesentlig reduksjn av betjeningsevnen (eks. hjørnesteinsbedrift med mange middelaldrende arbeidstakere går knkurs). Det må vurderes m det freligger et bjektivt bevis fr verdifall fr en gruppe utlån når: Banken er ekspnert i bransjer sm ver tid viser klare utviklingstrender sm kan føre til redusert betjeningsevne. Grupper av låntakere er avhengig av lkalt marked. Grupper av låntakere får endret sine rammebetingelser ver tid, inkl. krav til kmpetanse. Grupper av låntakere gjennm kllektiv pptreden reduserer bankens inntjeningsmulighet. 4.2 Metde fr beregning av nedskrivninger Identifiseringen av tapsutsatte engasjement gjøres hvedsakelig med utgangspunkt i kriterier gjengitt i pkt g i henhld til bestemmelsene i Frskrift m regnskapsmessig behandling av utlån g garantier i finansinstitusjner av Nedskrivning på grupper av utlån fretas dersm det freligger bjektive bevis fr verdifall i den aktuelle utlånsgruppen. Banken har frsøkt å dele inn bankens utlån i grupper med tilnærmet like risikegenskaper med hensyn til debitrenes evne til å betale ved frfall. Etter siste gangs gjennmgang er det fretatt nedskrivning på følgende 4 grupper av engasjement: Persnkunder Primærnæring Industri Bygg, anlegg, kraft, vann Fr gruppevise nedskrivninger beregnes nedskrivningsgrunnlaget sm en relativ andel (15%) av ttalengasjementet sm er risikklassifisert i de t høyeste risikklassene, krrigert fr engasjementer sm allerede er individuelt nedskrevet. 7

8 4.3 Engasjementer frdelt på engasjementstyper, mtparter g gegrafiske mråder Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger frdelt på engasjementstyper, typer av mtparter g gegrafiske mråder. Engasjementer frdelt på engasjementstyper, gegrafiske mråder g typer av mtparter (beløp i tusen krner) Type mtpart Utlån g frdringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Persnkunder Primærnæringer Industri g bergverk Bygg g anlegg Eiendmsdrift Øvrige næringer Terra BligKreditt Øvrige finansinstitusjner Sum sektr-/næringsfrdeling Møre g Rmsdal Sør-Trøndelag Resten av landet Sum gegrafisk frdeling Gjennmsnitt Gjennmsnitt av inngående g utgående balanse siste år 4.4 Engasjementer frdelt på engasjementstyper g gjenstående løpetid Matrisen viser beløp fr ulike engasjementstyper frdelt på løpetid. Engasjementer frdelt på engasjementstyper g gjenstående løpetid (beløp i tusen krner) Engasjementstyper Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Utlån g frdringer Ubenyttede rammer Garantier Sum

9 4.5 Mislighld, nedskrivninger g avsetninger på garantier Matrisen viser mislighldte utlån g individuelle nedskrivninger på utlån samt avsetninger på garantier frdelt på typer av mtparter g gegrafiske mråder. Mislighld, nedskrivninger g avsetninger på garantier (beløp i tusen krner) Type mtpart Mislighldte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Samlede nedskrivninger 1 Resultatførte nedskrivninger 1 siste år Garantier med avsetning 2 Avsetninger på garantier Persnkunder (115) - - Primærnæringer Industri g bergverk Bygg g anlegg (500) - - Eiendmsdrift Øvrige næringer Terra BligKreditt Øvrige finansinstitusjner Sum Møre g Rmsdal Sør Trøndelag Resten av landet Kun individuelle nedskrivninger 2 Samlet garantibeløp der det er fretatt avsetning. 9

10 4.6 Endringer i nedskrivninger g avsetninger på garantier Endringer i nedskrivninger på individuell utlån g avsetninger på garantier siste år (beløp i tusen krner) Utlån Garantier Sum Inngående balanse Økte nedskrivninger på individuelle utlån/ avsetninger på garantier Nye nedskrivninger på individuelle utlån/ avsetninger på garantier Knstatert tap på tidligere individuelle nedskrivninger/avsetninger på garantier Tilbakeføring på tidligere individuelle nedskrivninger/avsetninger på garantier Utgående balanse Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen krner) Inngående balanse /- Peridens nedskrivninger på grupper av utlån (2.200) Utgående balanse Årets nedskrivninger g gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen krner) Utlån Garantier Sum Peridens endring i individuelle nedskrivninger/avsetninger Peridens endring i gruppenedskrivninger (2.200) - (2.200) Peridens knstaterte tap sm det tidligere år er fretatt individuell nedskrivning fr Peridens knstaterte tap sm det tidligere år ikke er fretatt individuell nedskrivning fr Peridens inngang på tidligere års knstaterte tap (3) - (3) Peridens tapskstnad Bruk av ffisiell rating fr kapitaldekningsfrmål Etter standardmetden vil kapitalkravet kunne avhenge av mtpartens ffisielle rating. Offisiell rating vil i liten grad være aktuelt fr bankens lånekunder, men kan være aktuelt fr utstedere av verdipapirer banken plasserer i. Rindal Sparebank har per rapprteringstidspunktet ingen engasjementer hvr ratingen påvirker kapitaldekningen. 4.8 Engasjementsbeløp g bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av kapitalkrav Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før g etter at det er tatt hensyn til sikkerheter samt engasjementsbeløp sm er fratrukket den ansvarige kapitalen. 10

11 Engasjementsbeløp g bruk av sikkerheter m.v ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i tusen krner) Engasjementsbeløp før sikkerheter Engasjementsbeløp etter sikkerheter Fratrukket den ansvarlige kapitalen Benyttede ratingbyråer Andel sikret med pant 1 Andel sikret med garantier 1 Engasjementskategrier Stater g sentralbanker ingen 0 % 0 % Lkale g reginale myndigheter - - ingen 0 % 0 % Offentlig eide fretak ingen 0 % 0 % Multilaterale utviklingsbanker - - ingen 0 % 0 % Internasjnale rganisasjner - - ingen 0 % 0 % Institusjner ingen 0 % 0 % Fretak ingen 0 % 0 % Massemarkedsengasjementer - - ingen 0 % 0 % Engasjementer med pantesikkerhet i blig ingen 89 % 0 % Frfalte engasjementer - - ingen 0 % 0 % Høyrisik-engasjementer - - ingen 0 % 0 % Obligasjner med frtrinnsrett ingen 0 % 0 % Andeler i verdipapirfnd - - ingen 0 % 0 % Øvrige engasjementer ingen 0 % 0 % Sum Her tas kun hensyn til garantier g pant sm har betydning fr beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerheter. Hvedtyper av pant sm benyttes fr kapitaldekningsfrmål er pant i blig g fritidseiendm. Garantier har i liten grad betydning fr kapitaldekningen. I nen tilfeller benyttes garantier fra banker eller reginale myndigheter. Rindal Sparebank benytter ikke kredittderivater. Det tas ikke hensyn til mtregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Verdivurdering av sikkerheter tar utgangspunkt i sikkerhetens markedsverdi. Ved antatt behv fr nedskrivning, g i den årlige engasjementsgjennmgangen brukes realisasjnsverdier i henhld til intern verdivurderingsmatrise. Verdivurdering av bligeiendmmer ppdateres ved vesentlige endringer g ved endringer i engasjementet. Verdien settes enten ut fra kjent markedsverdi satt ved knkret msetning, gjennm takst, eller ved bruk av Eiendmsverdi Det tas hensyn til knsentrasjnsrisik i bankens ICAAP, men ikke knsentrasjnsrisik sm følge av knsentrasjn av typer av sikkerheter. 4.9 Mtpartsrisik knyttet til derivater Rindal Sparebank har ingen derivatkntrakter pr , g har derav heller ingen engasjementsbeløp hvr det beregnes kapitalkrav fr mtpartsrisik. 5 Egenkapitalpsisjner Rindal Sparebanks behldning av aksjer, andeler g egenkapitalbevis defineres enten sm krtsiktige plasseringer, eller til varig eie. I Pilar 3 mtales behldningene henhldsvis sm værende til gevinstfrmål g strategisk frmål. Regnskapsprinsippene fr mrådet er ikke endret i løpet av året. Krtsiktige plasseringer bkføres i regnskapet til markedskurs, mens verdipapirer anskaffet til varig eie bkføres til anskaffelseskst. Verdipapirer anskaffet til varig eie nedskrives likevel dersm markedsverdi er vesentlig lavere enn bkført verdi, g nedgangen skyldes frhld sm ikke er av frbigående art. Matrisen nedenfr viser egenkapitalpsisjner frdelt etter m de hldes fr gevinstfrmål eller strategisk frmål. Matrisen viser gså type verdipapir g bkført verdi, virkelig verdi, realisert gevinst/tap siste år, akkumulert urealisert gevinst/tap g hvr mye av dette sm er medregnet i henhldsvis kjernekapital g tilleggskapital. 11

12 Egenkapitalpsisjner Beløp i milliner krner Bkført verdi Virkelig verdi Aksjer g andeler - gevintsfrmål Realisert gevinst/ -tap i periden Urealisert gevinst/ -tap Herav medregnet i kjernekapital 1 Herav medregnet i tilleggskapital 1 - børsnterte aksjer andre aksjer g andeler Aksjer g andeler - strategisk frmål - børsnterte aksjer andre aksjer g andeler (125) "Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap 6 Renterisik Rindal Sparebank har identifisert følgende kilder til renterisik: Utlån til kunder/andre banker Rentebærende plasseringer i verdipapirer Innskudd fra kunder Rentebærende verdipapirgjeld Annen rentebærende gjeld Derivater Renterisik på utlån til kunder ppstår i tilknytning til både flytende g fast frrentede utlån. I henhld til finansavtalelven (gjeldende fr privatpersner) har banken en varslingsfrist på 6 uker før en eventuell renteøkning på utlån kan iverksettes g banken vil derfr alltid ha en viss renterisik gså på lån med flytende rente. Med Rindal Sparebanks utlånsvlum utgjør denne renterisiken ca kr. 1 mill. ved 1 % endring. Fastrentelån har en betydelig høyere durasjn g renterisik. Banken kan benytte renteswapper fr å styre renterisiken på fastrenteutlån, g vedtatt ramme tilsier at fastrenteutlån på maksimalt NOK 10 mill kan være usikret. Pr. dat har banken ingen fastrentelån gitt til kunder. Bankens plasseringer i rentebærende verdipapirer består hvedsakelig av papirer med flytende rente sm reguleres kvartalsvis, g renterisiken utgjør pr kr ved 1 % renteendring. Hver måned innhentes verdivurderinger g beregning av renterisik knyttet til disse papirene. Beregningen gjøres av en av våre meglerfrbindelser på mrådet. Renterisik knyttet til kundeinnskudd ppstår gså i tilknytning til både flytende g fastfrrentede avtaler. Når det gjelder kundeinnskudd er varslingsfristen i finansavtalelven på 2 mnd ved rentenedgang. Renterisiken på innskudd med flytende rente vurderes til å være mtrent den samme sm fr utlån. Lavere vlum kmpenserer fr lengre varslingsfrist. Renterisiken knyttet til fastrenteinnskudd er nrmalt høyere, men på grunn av veldig lavt vlum, anses renterisiken å være meget mderat. Banken har nrmalt tilbydd fastrenteinnskudd med rentebindingsperide på 3 måneder, g i nen få tilfeller pp til 12 måneder. På grunn av den relativt krte bindingstiden benyttes p.t. ikke renteswapper. All rentebærende verdipapirgjeld er lagt ut med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR g kvartalsvise rentejusteringer. I perider hvr banken har rentebærende gjeld med fast rente vurderes behvet fr renteswapper i hvert enkelt tilfelle. 12

13 Styret har vedtatt retningslinjer g rammer fr ekspnering i bligasjns- g verdipapirmarkedet, g dagens prtefølje er innenfr de rammer sm styret har satt i følgende plicyer: Risikplicy Markedsplicy 7 Styring g kntrll av risik 7.1 Frmål g prinsipper fr ICAAP ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Prcess) er bankens egen prsess fr å vurdere bankens ttalkapitalbehv. Denne kapitalbehvsvurderingen skal være fremverskuende, g dette innebærer at kapitalbehvet skal vurderes i frhld til bankens nåværende g fremtidig risikprfil. Det er derfr et verrdnet prinsipp at banken i tillegg til å beregne behvet ut fra gjeldende ekspnering (eventuelt rammer) gså må vurdere kapitalbehvet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer m.v. Fremtidige tap kan deles inn i frventede tap g uventede tap. Frventede tap kan betraktes sm en driftskstnad g frutsettes dekket ver den løpende driften. Den løpende driften kan gså betraktes sm et førstelinje-frsvar mt uventede tap. I kapitalbehvsvurderingen legges det imidlertid til grunn at uventede tap ikke dekkes ver driften, med skal dekkes av kapital. Kapitalbehvsvurderingen innebærer følgelig at banken beregner hvr mye kapital sm trengs fr å dekke pp fr fremtidige uventede tap. Disse beregningene gjøres på ulike måter fr ulike risiker, g er basert på ulike frutsetninger. En kan selvfølgelig ikke beregne et kapitalbehv sm dekker ethvert tapsutfall, men det er frsøkt benyttet knservative frutsetninger i beregningene. Ved beregning av samlet kapitalbehv (fr alle risikene) kan det argumenteres fr at de ulike risikene ikke vil materialisere seg samtidig, g at det derfr eksisterer diversifikasjnseffekter sm innebærer at det samlede kapitalbehvet er lavere enn summen av kapitalbehvet fr de enkelte risikene. Banken har gså i dette tilfellet valgt å legge en knservativ tilnærming til grunn, g ser derfr brt fra slike effekter. Med risiktleranse frstås størrelsen på den risiken banken er villig til å ta i sin virksmhet fr å nå sine mål g i risikplicyen sm styret har vedtatt står det: I Rindal Sparebank aksepteres en lav til mderat risik ttalt fr bankens virksmhet. Risiktleransen kmmer til uttrykk i rammeverket fr virksmheten, herunder i begrensninger i vedtekter, plicyer, fullmakter, retningslinjer g rutiner. Fr nen av risikene er det vanlig å fastsette kvantitative begrensinger på risik, fr eksempel kvantitative rammer fr markedsrisik, rammer fr stre engasjement, rammer fr ekspnering mt enkeltbransjer sv. Fr andre risiktyper er det mer naturlig å benytte kvalitative begrensninger. Slike begrensninger angir hvr langt man er villig til å strekke seg på enkeltrisiker, g representerer derfr en beskrivelse av risiktleransen fr disse enkeltrisikene. Bankens risiktleranse er frsøkt reflektert i kapitalbehvet sm beregnes fr hver enkelt risik. Banken har videre, basert på en verrdnet risiktleranse, etablert et minstekrav til buffer utver beregnet kapitalbehv. Dette nivået er benevnt bankens minimumskrav til kapitaldekning, g er satt til 18 %. I fastsettingen av bankens minimumskrav til kapitaldekning inngår bankens internt beregnede kapitalbehv, men banken gjør i tillegg en vurdering av frventninger g krav fra bankens 13

14 mgivelser. Bankens verrdnede risiktleranse innebærer at minimumskrav til kapitaldekning alltid vil være høyere enn bankens internt beregnede kapitalbehv. Bankens minimumskrav til kapitaldekning, g verrdnede retningslinjer fr kapitalbehvsvurderingen er vedtatt av bankens styre. Administrasjnen gjennmfører de relevante vurderinger g beregninger g fremlegger dette fr styret. En slik gjennmgang gjøres minst én gang per år. Rindal Sparebank rapprterte i henhld til ICAAP-frskriften til Kredittilsynet første gang pr Frut fr rapprten hadde en gjennmført en grundig prsess der styret var aktivt engasjert både i utfrmingen av de verrdnede risikbeskrivelsene, frutsetningene g selve sluttrapprten inkl. de faktiske beregningene. Rindal Sparebank samarbeider aktivt med andre banker fr å få kvaliteten g systematikken i rapprteringen så gd sm mulig. I praksis skjer dette samarbeidet gjennm Terra ViS AS sm gså har bistått banken direkte i prsessen bl.a. ved å arrangere seminar fr styret i sakens anledning. Bankens interne kapitalbehvsvurdering innebærer en analyse g beregning av kapitalbehv fr følgende risiker: Kredittrisik Markedsrisik Operasjnell risik Knsentrasjnsrisik Eiendmsprisrisik Likviditetsrisik Frretningsrisik Omdømmerisik Strategisk risik Beregning av kapitalbehv fr enkeltrisiker gjøres ved hjelp av ulike metder. Banken stresstester effekten på kapitaldekningen ved et alvrlig øknmisk tilbakeslag eller nedgangsknjunktur. I tillegg gjennmfører banken en reversed stresstest. I en reversed stresstest bestemmer banken først hvilken kapitaldekning sm er så lav at banken risikerer å bli satt under administrasjn g/eller vertatt. Deretter simulerer banken med frskjellige kmbinasjner av parameterverdier sm i sum gir det resultat man har bestemt. Hensikten med en slik reversed stresstest er å gi banken ytterligere kunnskap m hvr mye sm skal til før bankens kapitaldekning faller under et kritisk nivå. Banken gjennmfører gså egne stresstester av markedsrisik g likviditetsrisik. 7.2 Styring g kntrll av enkeltrisiker Generelt. Rindal Sparebank har sm følge av klare strategiske valg i styret hatt gd vekst siste år. Denne veksten har i str grad kmmet i privatmarkedet, g typisk innenfr segmentet bliglån med gd sikkerhet. I g med at veksten er kmmet i det nasjnale markedet, har en i hele periden lagt spesiell vekt på å ha så gde markedsverdivurderinger sm mulig. I tillegg til bjektive pplysninger m verdier sm kmmer til uttrykk gjennm knkrete avtaler m kjøp g salg, har en gså brukt eksterne kilder sm ppdateres løpende fr å kunne kntrllere at prissettingen ikke avviker i fr str grad fra de generelle markedsprisene. Rindal Sparebank har alltid hatt sm verrdnet strategi å finansiere næringsvirksmhet kun i egen kmmune. Til trss fr at utlån til næringsliv g landbruk ikke har økt siste år, vurderes risiken fr tap å ha økt innenfr dette segmentet. Årsaken til dette er svak inntjening g generelt dårligere rammevilkår. Styret har tatt knsekvensen av dette, g har økt individuelle 14

15 nedskrivninger vesentlig i Sammen med tidligere års økning i gruppevise nedskrivninger har banken nå slide avsetninger fr å møte framtidige tap. Gde sikkerheter har vært grunnlaget fr veksten i bliglånsmassen. Grunnlaget fr finansiering av lkal næringsvirksmhet, er et løpende samarbeid med bedriftene, sammen med innhenting g analyse av regnskapstall. Risikstyring. Rindal Sparebank benytter en vurderings- g rapprteringsmdell fr virksmhetsstyringen sm er utviklet i g av samarbeidsselskapet Terra ViS AS. Dette er en mdell sm brukes av alle aksjnærbankene, g sm tar utgangspunkt i CEBS GL 03 ( Guidelines n the Applicatin f the Supervisry Review Prcess under Pilar 2). De 21 prinsippene fr styring g kntrll sm inngår i mdellen, er de samme sm Kredittilsynets mdul fr vurdering av verrdnet styring g kntrll baserer seg på. Krisen i finansmarkedene i 2008, g de siste års utvikling i internasjnal øknmi, vil sm en helt naturlig knsekvens føre til økt fkus på risikstyring g kntrll. Rindal Sparebank har i all vesentlighet implementert de plicyene g styringsdkumentene sm inngår i ViS-mdellen, g styret vil gjennm nye prsesser løpende ajurføre g justere disse dkumentene sm følge av nye frutsetninger fr vurderingene. Virksmhetsstyringsmdellen er grunnlagsdkumentet fr både bankens ICAAP-vurdering, g den interne kntrllen. Styret får rapprter m utviklingen både på utlåns- g verdipapirmrådet månedlig. Risikstyringsfunksjnen inngår i bankens internkntrllsystem. Den enkelte ansvarlige på hvert aktivitetsmråde rapprterer til banksjef t ganger pr. år. Styret får seg frelagt en halvårsrapprt g en årsrapprt, g styret mener at ttalrisiken i Rindal Sparebank er lav til mderat innenfr de risikmrådene sm mtales nedenfr.. Ekstern revisr avgir en uavhengig bekreftelse av internkntrllen sm en del av årsrapprten. Definisjner g kmmentarer til finansielle risiker. Kredittrisik Kredittrisik er risiken fr at banken påføres tap i frbindelse med kredittgivningen på grunn av at kunden ikke ppfyller sine betalingsfrpliktelser verfr banken på grunn av manglende betalingsevne eller betalingsvilje, eller at de sikkerhetene sm er stilt fr kreditten ikke dekker bankens engasjement fullt ut. Styret i Rindal Sparebank vurderer kvaliteten på bankens utlånsprtefølje til å være gd. Kjøp av bligasjner blir i den sammenheng vurdert sm lån til utsteder. Restansevlumet har gjennm året ligget på ca kr , ne sm anses svært bra. Grunnen er selvsagt først g fremst at vi har kunder med svært gd betalingsevne g vilje, men gså sm følge av det vi ppfatter sm gd løpende kmmunikasjn. Det gjør at eventuelle prblemer kan avdekkes tidlig g bearbeides i et aktivt samarbeid mellm kunde g banken. Styrets kredittplicy har sm hvedfrutsetning at Rindal Sparebank skal finansiere næringsvirksmhet kun i Rindal kmmune, g at andelen finansiering av næringsvirksmhet av ttale utlån ikke skal være høyere enn 25 %. Pr var 19,9 % av utlånene gitt til næringsvirksmhet inkludert landbruk. Selv m den gjennmsnittlige størrelsen på et typisk lån gitt av vår bank gså har økt de siste årene, har vi kun 2 kundeengasjement sm rapprteres sm såkalte stre engasjement. Styret er av den ppfatning at Rindal Sparebank har en gdt diversifisert utlånsmasse, men at kredittrisiken har økt siden frrige årsskifte. Bankens utlånsvekst var 7,3 % i

16 Markedsrisik Markedsrisik er risiken fr at banken skal få tap sm følge av rente g kursendringer på bankens verdipapirbehldning, samt kursendringer på valutabehldning. Rindal Sparebank har pr markedsrisik på sin behldning av verdipapirer, g fastrenteinnskudd. Banken har fr øyeblikket ingen fastrenteutlån gitt til kunder. At en løpende må frhlde seg til markedsrisik på verdipapirer har en til fulle fått merke de siste årene. I tillegg til urlige børser, har gså rentemarkedet g endringer i spreader på rentebærende verdipapirer medvirket til resultatmessige svingninger. Rindal Sparebank har markedsrisik på aksjer g egenkapitalbevis på en behldning med markedsverdi pr på kr. 1,8 mill. Behldningen utgjør kun 0,2 % av bankens frvaltningskapital, g vurderes til å ha en mderat risik. Prtefølje av aksjer g egenkapitalbevis har gitt en gevinst på kr. 0,299 mill siste år. Pr. siste årsskifte har banken et vlum på ca 4 mill i fastrenteinnskudd. Dette er i sin helhet innskudd med 3 mnd binding sm skal refrhandles i første kvartal Operasjnell risik Operasjnell risik defineres sm risiken fr tap sm skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prsesser, svikt hs mennesker g i systemer eller eksterne hendelser. Risiken kan reduseres i større eller mindre grad gjennm en gd kmbinasjn av kunnskap, ferdigheter g hldninger hs bankens ansatte. Kmpleksiteten i bankenes tjenestespekter har hatt en klart økende tendens de siste årene. Kanskje kan ne av det gde sm følger både av finanskrisen g andre erfaringer være at en i ne større grad går tilbake til basistjenestene uten at det vil redusere behvet fr styring g kntrll. Bransjen har selv tatt et økt kmpetansekrav alvrlig ved å etablere egne autrisasjnsrdninger fr finansielle rådgivere, g en gdkjenningsrdning fr skadefrsikringsrådgivere. Rindal Sparebank har tilsluttet seg rdningene, g har sju autriserte finansielle rådgivere, g sju gdkjente skadefrsikringsrådgivere. Kvaliteten på driftssystemene sett ut fra et perasjnelt risiksynspunkt anses å være gd. Det betyr ikke at det ikke er nødvendig med videre utvikling g frbedret systemkmpetanse hs brukerne. Fr Rindal Sparebank er det viktig at dette spørsmålet har fkus i Terra Alliansen AS sm er vår viktigste samarbeidspart på mrådet. Det er ikke knstatert perasjnelle avvik sm har påført kunder endelige tap. Banken har i nen tilfeller blitt påført tap sm følge av krtmisbruk g tyveri av krt, men tapene er ikke vesentlige. Knsentrasjnsrisik Knsentrasjnsrisikdefineres sm risik fr tap sm følge av knsentrasjn m: Enkeltkunder Enkelte bransjer Gegrafiske mråder Rindal Sparebank har i sin kredittplicy sm mål at vi skal ha maks 3 kundeengasjementer sm defineres sm stre. Pr. dat har vi 2. Det at vi kun finansierer næringsliv i Rindal, kan selvfølgelig gså ses på sm en gegrafisk risik. Balansert pp mt frdelene med å ha gd g tett ppfølging, anses dette å ppveie den eventuelle ulempen flere ganger. 16

17 Eiendmsprisrisik Denne risiktypen defineres sm risik fr uventet verdifall på institusjnens eiendmmer eller prteføljer av eiendmsinvesteringer, eller uventede tap på lån til datterselskaper sm er eiendmsselskaper (fte er eiendmsmassen skilt ut i egne datterselskaper). Eiendmsprisrisik knyttet til utlån til eiendmssektren eller eiendeler sm sikkerhet dekkes under kredittrisik g knsentrasjnsrisik. Rindal Sparebank anses ikke å ha eiendmsprisrisik verken relatert til bankens egne eiendmmer sm pr er bkført til kr. 4,7 mill., eller de relativt sett begrensede investeringene i eiendmsfnd. Likviditetsrisik Likviditetsrisik defineres sm risiken fr at en bank ikke klarer å ppfylle sine frpliktelser g/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det ppstår vesentlige ekstramkstninger i frm av prisfall på eiendeler sm må realiseres, eller i frm av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjnens ansvarlige kapital vil være en sentral frutsetning fr å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid. Rindal Sparebanks likviditetssituasjn pr anses sm gd. Behldningen av kntanter, innskudd i andre banker g msettelige verdipapirer vurderes til å være av en slik størrelse av det dekker nrmal drift de kmmende 6 mnd uten tilførsel av ny kapital. Slik sett anses den mellmlange refinansieringsrisiken å være mderat til lav. Rindal Sparebank har pr en prtefølje av bligasjner g sertifikater på i alt kr. 113,5 mill. 65 mill av dette er depnerbar i Nrges Bank, g kan benyttes sm sikkerhet fr lån, mens verskytende del av behldningen kan msettes. Likviditeten i disse papirene vurderes til å være gd i dagens marked. Frretningsrisik Frretningsrisik defineres sm risiken fr uventede inntekstsvingninger ut fra andre frhld enn kredittrisik, markedsrisik g perasjnell risik. Risiken kan pptre i ulike frretningseller prduktsegmenter g være knyttet til knjunktursvingninger g endret kundeatferd. Endring i nivået fr den frretningsmessige risiken, vurderes kvartalsvis i styrets kvartalsrapprt. Målppnåelse pr. aktivitetsmråde vurderes knkret ftere, gjerne månedlig. Omdømmerisik Omdømmerisik defineres sm risik fr svikt i inntjening g kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit g mdømme i markedet, dvs. hs kunder, mtparter, eiere g myndigheter. Interne avvik sm kan påføre banken mdømmetap, behandles månedlig i krdineringsfrumet fr aktivitetsmrådene. I tillegg ppsummeres alle avvik i halv- g helårsrapprten fr internkntrllen. Strategisk risik Strategisk risik er risik fr uventede tap eller sviktende inntjening i frhld til prgnser knyttet til vekstambisjner, inntreden i nye markeder eller ppkjøp. Rindal Sparebank har sm verrdnet strategi å være tilsluttet en allianse. Alliansevalg er derfr vurdert sm en del av den ttale strategiske risiken. Rindal Sparebank har i alle år først g fremst vært en bank med lkal sparebankprfil. I det legger en først g fremst at banken skal være en viktig aktør i utviklingen av rindalssamfunnet gjennm å engasjere seg i tiltak g sikre finansieringsbistand fr gde g lønnsmme prsjekter i framtida, 17

18 både fr privatpersner g bedrifter. Erfaringene tilsier at det ikke er nen grunn til å endre denne hvedstrategien. Fr å sikre at banken kan spille en slik rlle, må selve frretningsknseptet utvikles løpende. Fr å kunne frsvare stadig økende kstnader, ikke minst på teknlgi, er en avhengig av økt vlum fr en effektiv utnyttelse av ttalkapasiteten. Det er gjrt gjennm en vekst i privatmarkedet utenm primærmarkedet. Bankens ansatte g ledelse er i samsvar med styrets ønsker engasjert i flere samarbeidstiltak sammen med andre banker med tilsvarende utfrdringer. Gjennm slikt engasjement får enkeltpersner tilgang på viktig g tidlig infrmasjn, g stilles verfr nye kmpetanse g ferdighetskrav. Ikke minst gjelder dette å kunne skape resultater sammen med andre flk. Alliansevalg. Rindal Sparebank er en del av Terra-Alliansen, g har en eierandel på 0,65 % i Terra-Gruppen AS. Eierandelen tilsvarer bankens andel av den ttale frvaltningskapitalen i Terra-bankene. Rindal Sparebank har en klar intensjn m å ppretthlde vår relative eierandel, g har ingen planer m å vurdere valg av alliansetilknytning. 7.3 Bankens gdtgjørelsesrdning Styret har gitt retningslinjer fr gdtgjørelse sm mfatter alle frmer fr gdtgjørelse til bankens ansatte. Retningslinjene skal bidra til å fremme g gi incentiver til gd styring av, g kntrll med virksmhetens risik, mtvirke fr høy risiktaking g bidra til å unngå interesseknflikter. Det vises gså til nte 9 i årsregnskapet. Rindal Sparebank har i 2012 ikke hatt nen rdning fr variabel gdtgjørelse fr sine ansatte eller tillitsvalgte. Rindal,

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank Spesifikasjn av ansvarlig kapital (beløp i tusen NOK) Type kapital Beløp Sparebankens fnd

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2015 Rindal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2015 Rindal Sparebank Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2015 Rindal Sparebank Spesifikasjn av ansvarlig kapital (beløp i tusen NOK) Type kapital Beløp Sparebankens fnd

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 100.345 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 1.819.947 105.074 40.710 1.965.731 Utlandet 887 - - 887 Næringssektor fordelt:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kombinert bufferkrav 79.708

Kombinert bufferkrav 79.708 Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 79.708 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.523.397 50.777 1.784 1.575.958 Utlandet 26.092 0 0 26.092 Næringssektor

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 149.935 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 109.698 438-110.136 Lønnstakere o.l. 2.976.598 68.664 11.028 3.056.290 Utlandet 31.424 42-31.466

Detaljer

Sum Kombinert bufferkrav 163 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.697.912 199.307 1.139 2.898.358 Utlandet - - - - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 51.157 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 757.571 48.085 22.721 828.377 Utlandet 10 - - 10 - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 21.03.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Kombinert bufferk rav 83

Kombinert bufferk rav 83 Kombinert bufferk rav 83 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.548.682 101.058 8.896 1.658.636 Utlandet 1.525 1.525 Næringssektor fordelt: Jordbruk,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III 31. desember 2014 Skue Sparebank Kombinert bufferk rav 248.303 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kombinert bufferk rav 265

Kombinert bufferk rav 265 Kombinert bufferk rav 265 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 114.283 114.283 Lønnstakere o.l. 4.254.385 228.109 23.567 4.506.061 Utlandet 12.838 78-12.916 Eika Boligkreditt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2016 Rindal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2016 Rindal Sparebank Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2016 Rindal Sparebank 1. Innledning g frmål med dkumentet... 3 2. Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

1. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

1. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 1. kvartal 2014 Beskrivelse av virksmheten g sikkerhetsmassene Eiendmskreditt Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksmhet g øknmi Blighyptek (bligkreditt) Eiendmshyptek (næringskreditt) Innlån, likviditet

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.2 Forskjeller mellom regnskapsmessig

Detaljer

Kombinert bufferk rav 65

Kombinert bufferk rav 65 Kombinert bufferk rav 65 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.487.333 117.449 51.172 1.655.954 Utlandet - - Næringssektor fordelt: - Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 92.932 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.658.842 64.198 1.685 1.724.725 Utlandet - 0 0 0 Næringssektor

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Basel II Pilar III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Oppdatert per 31. desember 2011

Basel II Pilar III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Oppdatert per 31. desember 2011 Basel II Pilar III Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Oppdatert per 31. desember 2011 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 23.03.2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) PILAR 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31.12.2013 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

Oppdatert per 31. desember 2013

Oppdatert per 31. desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015 Medlemmene av frstanderskapet Medlemmene av styret Medlemmene av kntrllkmiteen Ansvarlig revisr Knsernledelsen i Sparebanken Møre HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg. 29-33 Pstbks 121 6001 Ålesund Tlf.: 70 11

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,29 % 658 25 mill. Ansvarlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Oppdatert per 31. desember 2011

Oppdatert per 31. desember 2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Sum ,33 %

Sum ,33 % Sum 600 1.005 33,33 % 2015 2014 Sparebankens fond 96.085 91.985 Gavefond - - Sum egenkapital 96.085 91.985 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -2.885-2.397 Sum ren kjernekapital 93.200 89.588

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav...

Detaljer

Oppdatert pr 31. desember 2010

Oppdatert pr 31. desember 2010 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Pilar III - 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Ørje, 19.03.2014 Side: 2/17 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

-oss bry oss! PILAR III. Oppdatert pr. 31.desember 2014

-oss bry oss! PILAR III. Oppdatert pr. 31.desember 2014 -oss bry oss! PILAR III 2014 Oppdatert pr. 31.desember 2014 Vedtatt av styret 12.02.15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2. Ansvarlig kapital og kapitalkrav.... 3 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013. Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Frmannskapssalen, Rådhuset, Hkksund Dat: 18.03.2015 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle frfall meldes til plitisk sekretariat i gd tid før møtet.

Detaljer

2. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

2. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 2. kvartal 2014 Beskrivelse av virksmheten g sikkerhetsmassene Eiendmskreditt Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksmhet g øknmi Blighyptek (bligkreditt) Eiendmshyptek (næringskreditt) Innlån, likviditet

Detaljer

PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014

PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014 PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning og formål med dokumentet 3 2 Konsolidering 2.2 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK Sist oppdatert per 31. desember 2012 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 1.1

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 19.03.2014 1 Informasjon i samsvar med kravene i Kapitalkravforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr. 31. desember

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 4 2.1 Oversikt over

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer