Innhold. 1. Innledning Strategi og overordnede retningslinjer Strategi Risikorammer Sentrale retningslinjer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer..."

Transkript

1 Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO:

2 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning Strategi g verrdnede retningslinjer Strategi Risikrammer Sentrale retningslinjer Organisering g ansvarsfrhld mv Organisering g ansvarsfrhld Ressurser g kmpetanse Insentivsystemer Måling av risik Prteføljesystemer mv Bruk av statistiske risikmdeller Stresstester Overvåking g rapprtering Rutiner fr vervåkning Styre- g ledelsesrapprtering Ekstern rapprtering Uavhengig kntrll VEDLEGG 1 Mal fr varsel m stedlig tilsyn VEDLEGG 2 Operasjnalisering av enkelte prinsipper Finanstilsynet

3 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 1. Innledning Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring består av en veiledning fr vurdering av institusjnens markeds- g kredittrisiknivå g en veiledning fr vurdering av institusjnens system fr styring g kntrll av markeds- g kredittrisik (kapitalfrvaltningsmrådet). Dette dkumentet utgjør veiledningen fr vurdering av institusjnens styring g kntrll. 1 Dkumentet er delt inn i fem hvedkapitler: 2. Strategi g verrdnede retningslinjer, 3. Organisering g ansvarsfrhld mv, 4. Måling av risik, 5. Overvåkning g rapprtering g 6. Uavhengig kntrll. Hvert av kapitlene innhlder flere avsnitt. Under hvert avsnitt gjengis aktuelle vurderingsmmenter, g det er satt pp en tabell sm veiledning fr den klassifiseringen sm skal gjøres. Klassifiseringen gjøres etter en fire-delt gradering: Gd kntrll, Tilfredsstillende kntrll, Mindre tilfredsstillende kntrll g Ikke tilfredsstillende kntrll. Vurderingsmmentene i dette dkumentet er basert på Kredittilsynets delmdul fr evaluering av bankers system fr styring g kntrll av markedsrisik, aktuelle anbefalinger fra Internatinal Assciatin f Insurance Supervisrs (IAIS) 2 g erfaringer fra tilsynsarbeidet. I dkumentet er det videre vist til frskrift 17. desember 2007 nr m livsfrsikringsselskapers g pensjnsfretaks kapitalfrvaltning g frskrift 17. desember 2007 nr m skadefrsikringsselskapers kapitalfrvaltning (kapitalfrvaltningsfrskriftene) fastsatt av Finansdepartementet 17. desember I vedlegg 1 følger en mal sm, med nødvendige tilpasninger, kan danne grunnlaget fr varsel m stedlig tilsyn. Malen følger strukturen i dette dkumentet. Det er videre utarbeidet hjelpeskjemaer fr evalueringen. Skjemaene følger strukturen i dette dkumentet. Under hvert avsnitt skal faktisk status fr institusjnen beskrives med utgangspunkt i vurderingsmmentene (kulepunktene). En evaluering skal så gjøres med utgangspunkt i klassifiseringstabellen. Til slutt skal avsnittet gis en samlet gradering. 1 Styring g kntrll av likviditetsrisik dekkes ikke eksplisitt i dette dkumentet. Styring g kntrll av likviditetsrisik berøres imidlertid nærmere i Kredittilsynets delmdul fr evaluering av styring g kntrll av likviditetsrisik i banker. Se gså IAIS-dkumentet Guidance Paper n Investment Risk Management punktene 88 til Stress Testing by Insurers - Guidance Paper ; IAIS ktber Guidance Paper n Investment Risk Management ; IAIS ktber Standard n Asset-Liability Management ; IAIS ktber Supervisry Standard n Asset Management by Insurance Cmpanies ; IAIS desember Supervisry Standard n Derivatives ; IAIS ktber Se gså Issues Paper n Asset-Liability Management ; IAIS ktber Finanstilsynet 3

4 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 2. Strategi g verrdnede retningslinjer 2.1 Strategi Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens strategi g strategiprsess fr kapitalfrvaltningsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Dkumentasjn g prsess Institusjnen bør ha en dkumentert kapitalfrvaltningsstrategi, jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-1 annet ledd. Strategien bør være i verensstemmelse med institusjnens verrdnede frretningsstrategi g gjelde på knslidert basis slik at den mfatter eventuelle filialer g datterselskaper. Strategien bør være vedtatt av styret jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-1 annet ledd. Strategien bør være viderefrmidlet til g frstått av rganisasjnen. Strategien bør være kjent fr relevante beslutningstagere g persnell sm innehar kntrllfunksjner knyttet til aktiviteten. Styret bør jevnlig g minst årlig revurdere strategien jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-1 annet ledd. Strategiens innhld Styret bør klargjøre hensikten med virksmheten. Et frsikringsselskap skal ivareta hensynet til sikkerhet fr dekning av frsikringsfrpliktelsene, herunder sikre at det er en frsvarlig sammenheng mellm egenskapene til frsikringsfrpliktelsene g tilhørende eiendeler gitt nivået på institusjnens risikkapital/bufferkapital. Styret bør klart definere sin risiktleranse. En slik risiktleranse kan fr eksempel defineres i frm av tapsptensialer relatert til bufferkapital. I strategidkumentet bør en klarlegge institusjnens system fr styring g kntrll av kapitalfrvaltningen (se gså kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-1 fjerde ledd). Prinsippene fr styring g kntrll bør gjelde på knslidert basis. Av strategidkumentet bør det klart fremgå hvilke investeringsaktiviteter sm er tillatte, fr eksempel: Tillatte markeder / gegrafiske mråder Tillatte aktivaklasser Tillatte finansielle instrumenter (se gså kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-4 annet ledd) Strategien bør beskrive planlagte nye investeringsaktiviteter. Strategien bør innehlde krav til avkastning. Beste praksis er å måle risikjustert avkastning fr å gi insentiver til effektiv kapitalbruk. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Institusjnen har gde Institusjnen har tilfredsstilende strategiprsesser. strategiprsesser. Institusjnen har mindre tilfredsstillende strategiprsesser. Institusjnen har ikke tilfredsstillende strategiprsesser. Styret har definert en klar risiktleranse. Styret har definert en klar risiktleranse. Styret har definert en ne uklar risiktleranse. Styret har ikke definert sin risiktleranse. Fr øvrig en gd strategi fr kapitalfrvaltningsmrådet. Fr øvrig tilfredsstillende strategi fr kapitalfrvaltningsmrådet. Fr øvrig mindre tilfredsstillende strategi fr kapitalfrvaltningsmrådet. Fr øvrig ikke tilfredsstillende strategi fr kapitalfrvaltningsmrådet. 4 Finanstilsynet

5 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 2.2 Risikrammer Frmålet med dette avsnittet er særlig å vurdere rammestrukturen sm er etablert fr å styre institusjnens markeds- g kredittrisiknivå. I vurderingen av den etablerte rammestrukturen må en se hen til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Dkumentasjn g prsess Dersm de verrdnede risikrammene ikke følger av strategidkumentet, bør institusjnen ha et eget rammedkument sm angir verrdnet rammestruktur g rammenivå fr institusjnens knsliderte virksmhet innen kapitalfrvaltningsmrådet. Rammene bør vedtas av styret, g tildeles administrerende direktør med eventuell angivelse av videre delegering. Rammene bør evalueres jevnlig g minst én gang i året sammen med strategien fr kapitalfrvaltningsmrådet. Rammestruktur Det er naturlig at frmen på de verrdnede rammene er nært knyttet til den frm sm styret velger fr å definere sin risiktleranse. Beste praksis må sies å være å angi en slik risiktleranse i frm av tapsptensialer (risiknivå). Rammestrukturen bør være tilpasset aktivitets- g risiknivået i institusjnen. Beste praksis er å benytte tapsptensialer (fr eksempel VaR-rammer eller frventet relativ vlatilitet) gså fr styring av den løpende virksmheten. Fr aktører med et lavt aktivitets- g risiknivå er det naturlig at det etableres en enklere rammestruktur basert på rdinære ekspneringsrammer. Institusjnen bør sikre at det er knsistens mellm styrets definerte risiktleranse g det etablerte rammenivået. Styret bør gjennm den etablerte rammestrukturen sikre at alle vesentlige risiker er styrt: Aksjerisik, renterisik (herunder renterisik knyttet til frsikringsfrpliktelsene), kredittspreadrisik, valutarisik, eiendmsrisik, kredittrisik (herunder mtpartsrisik knyttet til reassurandører), ikke-lineær risik knyttet til instrumenter med psjnselementer mv. 3 Rammene bør være knsistente med institusjnens generelle metdikk fr måling av risik. Metdikken, herunder prinsippene fr aggregering av psisjner, bør være gdt dkumentert. (Se gså kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-4 tredje ledd.) 3 Aktuelle rdinære ekspneringsrammer fr markedsrisik er i nen grad berørt i Kredittilsynets delmdul fr evaluering av markeds- g kredittrisiknivå i frsikring. I tillegg til rammer fr maksimal ekspnering (abslutt eller relativ ekspnering) fr ulike aktivaklasser (jf. risikfaktren Ekspnering i vennevnte dkument), bør det være satt rammer fr aktiv risik, dvs. risik knyttet til en aktivasammensetning sm avviker fra relevante referansestørrelser (jf. risikfaktrene Risikspredning g Markedslikviditet i vennevnte dkument). Det er videre sentralt å vurdere institusjnens retningslinjer fr aggregering av psisjner (mtregning). Dersm det er etablert en liberal praksis fr slik mtregning bør det i tillegg til nettrammer være etablert bruttrammer. Fr å styre renterisiken bør en i tillegg til ttale durasjnsrammer (følsmhet verfr endringer i rentenivået / parallelle skift i rentekurven) etablere durasjnsrammer fr ulike løpetidsbånd fr å styre følsmheten verfr endringer i helning g krumning på rentekurven. Dersm institusjnen har aktivitet i utenlandsk valuta bør renterisikrammer etableres fr alle enkelvalutaer hvr det tas vesentlig renterisik. Ikke-lineær risik kan styres ved å etablere rammer fr følsmheten til psjnens deltaverdi verfr endringer i verdien til det underliggende instrument (gamma-virkningen), rammer fr psjnsverdiens følsmhet verfr endringer i vlatiliteten til det underliggende instrument (vega-virkningen) mv. Den ikke-lineære risiken fanges best pp ved bruk av simuleringsteknikker. Styring g kntrll av kredittrisik berøres nærmere i Kredittilsynets delmdul fr evaluering av styring g kntrll av kredittrisik i banker. Se gså Kredittilsynets delmdul fr evaluering av markeds- g kredittrisiknivå i frsikring g IAIS-dkumentet Guidance Paper n Investment Risk Management punktene 64 til 87. Se gså kapitalfrvaltningsfrskriftene 3-3 første ledd hvr det heter at: Eiendeler sm dekker frsikringsmessige avsetninger, skal være satt sammen slik at det er gd variasjn g spredning av eiendelene. Selskapet skal ikke eie finansielle instrumenter utstedt av én enkelt utsteder eller ha frdringer på én enkelt debitr sm utsetter selskapet fr en betydelig risikknsentrasjn. Finanstilsynet 5

6 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Fullmaktsstruktur Basert på de verrdnede rammene gitt av styret, bør institusjnen skriftlig delegere rammer g fullmakter til ulike nivåer innen virksmhetsmrådet, helt ned til den enkelte frvalter, herunder utarbeide klare investeringsmandater. Rammestrukturen bør utvides/presiseres på lavere virksmhetsnivåer. Hvrdan ulike psisjner skal måles mt etablerte rammer bør være gdt dkumentert. Det bør freligge rutiner g fullmakter fr etablering av kredittlinjer fr mtparter i derivathandler, fr utstedere av verdipapirer g fr reassurandører ved inngåelse av reassuranseavtaler. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Institusjnen har gdt dkumenterte rammer. Institusjnen har tilfredsstillende dkumenterte rammer. Institusjnen har mindre tilfredsstillende dkumenterte rammer. Institusjnen har ikke tilfredsstillende dkumenterte rammer. Prsessene fr rammesetting er gde. Prsessene fr rammesetting er Prsessene fr rammesetting er mindre Prsessene fr rammesetting er ikke Rammestrukturen sikrer gd styring av alle vesentlige risiker. Rammestrukturen sikrer tilfredsstillende styring av alle vesentlige risiker. Rammestrukturen gir en mindre tilfredsstillende styring av vesentlige risiker. Rammestrukturen sikrer ikke tilstrekkelig styring av vesentlige risiker. Fullmaktsstrukturen er gd. Fullmaktsstrukturen er Fullmaktsstrukturen er mindre Fullmaktsstrukturen er ikke 2.3 Sentrale retningslinjer Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens retningslinjer fr gdkjennelse av nye investeringsaktiviteter mv g øvrige sentrale verrdnede retningslinjer fr kapitalfrvaltningsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Gdkjennelse av nye investeringsaktiviteter mv Det bør freligge gdkjennelsesprsedyrer fr nye investeringsaktiviteter sm investeringer i nye markeder g instrumenter g fr inngåelse av frvaltningsavtaler. Gdkjennelse av nye investeringsaktiviteter mv bør gis av styret eller annen relevant instans sm styret har delegert ansvaret til. Sm grunnlag fr beslutningen bør det utarbeides dkumentasjn sm innehlder: En beskrivelse av investeringsaktiviteten En risikanalyse av investeringsaktiviteten En vurdering av menneskelige g systemmessige ressurser sm kreves fr å etablere en gd g effektiv risikvervåkning En beskrivelse av nødvendige prsedyrer fr vervåking g kntrll av identifiserte risiker Styret, eller annen relevant instans sm styret har delegert ansvaret til, bør gdkjenne viktige sikringsstrategier g enkelttiltak innenfr institusjnens risikstyring før de implementeres. Øvrige sentrale retningslinjer Institusjnen bør ha skrevne retningslinjer fr de enhetene sm er tildelt markedsrisikrammer, fr eksempel frvaltningsavtaler med knserninterne g knserneksterne frvaltere. En frvaltningsavtale bør i tillegg til et klart investeringsmandat (jf. avsnitt 1.2) blant annet innehlde: 6 Finanstilsynet

7 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Bestemmelser sm sikrer ppdragsgivers innsynsrett Bestemmelser m peridisk rapprtering fra ppdragstaker g rutiner fr rapprtering av brudd på avtalen Bestemmelser sm til enhver tid gir ppdragsgiver rett til å instruere ppdragstaker med hensyn til utførelsen av ppdraget Bestemmelser sm sikrer at ppdragsgiver ensidig kan kreve endring av investeringsmandatet g rapprteringskravene sm er stilt til ppdragstaker Bestemmelser sm sikre ppdragsgiver rett til å heve avtalen ved eventuelle brudd på investeringsmandatet mv eller når ppdraget fr øvrig er utført på en lite tilfredsstillende måte Sentrale retningslinjer bør gdkjennes av styret eller annen instans sm styret har delegert ansvaret til. Styret bør påse at retningslinjene gjøres kjent g implementeres i rganisasjnen. Retningslinjene må jevnlig evalueres. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Det er etablert gde prsedyrer fr gdkjennelse av nye investeringsaktiviteter mv. Det er etablert tilfredsstillende prsedyrer fr gdkjennelse. Det er etablert mindre tilfredsstillende prsedyrer fr gdkjennelse. Det er etablert ikke tilfredsstillende prsedyrer fr gdkjennelse. Øvrige sentrale retningslinjer sikrer gd styring av virksmheten. Øvrige sentrale retningslinjer sikrer tilfredsstillende styring av virksmheten. Øvrige sentrale retningslinjer gir mindre tilfredsstillende styring av virksmheten. Øvrige sentrale retningslinjer gir ikke tilfredsstillende styring av virksmheten. Finanstilsynet 7

8 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 3. Organisering g ansvarsfrhld mv. 3.1 Organisering g ansvarsfrhld Frmålet med dette avsnittet er å vurdere rganiseringen g ansvarsdelingen innen kapitalfrvaltningsmrådet i institusjnen. I vurderingen må en se hen til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Institusjnen bør ha en styringsstruktur sm effektivt iverksetter strategien på kapitalfrvaltningsmrådet. Styringsstrukturen bør sikre løpende engasjement fra institusjnens tppledelse. Institusjnen bør klart definere hvilken rganisatrisk enhet eller hvilke gruppe/kmité (fr eksempel en balansestyringskmité) sm har ansvar fr den verrdnede styringen av risiknivået g ppfølgingen av resultatene. Ansvaret fr den løpende styringen av institusjnens risik bør være klart definert. Institusjnen bør ha etablert tilstrekkelig uavhengige enhet(er) med et klart definert ansvar fr løpende måling, vervåking/ledelsesrapprtering g kntrll av markedsrisik mv. Enheten(e) bør rapprtere uavhengig av enheter med resultatansvar. Institusjnen bør sikre at det er tilstrekkelig uavhengighet g arbeidsdeling mellm enheter/persnell med resultatansvar g enheter/persnell med ansvar fr: 4 Utarbeidelse g ppfølging av interne retningslinjer g rutiner. Måling g vervåking av risik g resultater. Utarbeidelse av ledelsesrapprtering g kntrll av rapprteringsdata. Utførelse av back-ffice-funksjner sm registrering, resultatføring g kntrll av markedsdata g psisjner. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Styringsstrukturen iverksetter strategien på en gd måte g sikrer løpende engasjement fra tppledelsen. Styringsstrukturen iverksetter strategien på en tilfredsstillende måte g sikrer løpende engasjement fra tppledelsen. Styringsstrukturen iverksetter strategien på en mindre tilfredsstillende måte g sikrer i mindre grad løpende engasjement Styringsstrukturen iverksetter ikke strategien på en tilfredsstillende måte g sikrer i ikke løpende engasjement fra fra tppledelsen. tppledelsen. Ansvaret fr risikstyringen g resultat - ppfølgingen er klart definert. Ansvaret fr risikstyringen g resultat - ppfølgingen er klart definert. Ansvaret fr risikstyringen g resultat - ppfølgingen er uklar. Ansvaret fr risikstyringen g resultat - ppfølgingen er uklar. Det er gd uavhengighet g arbeidsdeling. Det er tilfredsstillende uavhengighet g arbeidsdeling. Det er mindre tilfredsstillende uavhengighet g arbeidsdeling. Det er ikke tilfredsstillende uavhengighet g arbeidsdeling. 3.2 Ressurser g kmpetanse Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens ressurser g kmpetanse innen kapitalfrvaltningsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Styret g ledelsen bør sikre at institusjnen har persnale med tilstrekkelig kmpetanse til å styre g kntrllere de aktuelle risikene. 4 Se vedlegg 2. Se gså kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-1 femte ledd. 8 Finanstilsynet

9 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Antallet medarbeidere bør være tilpasset virksmhetens kmpleksitet g mfang. Ressursene bør være tilstrekkelige til å dekke inn midlertidig fravær av nøkkelpersnell. Ved utkntraktering av den perative kapitalfrvaltningen bør ppdragsgiver til enhver tid ha kmpetanse g ressurser til å vervåke g kntrllere risiker knyttet til den utkntrakterte virksmheten. Styrkefrhldet mellm enheter/persnell med resultatansvar g enheter/persnell med kntrllansvar bør være slik at kntrllenhetene kan gjennmføre en effektiv g gd løpende kntrll av virksmheten. Persnell med kntrllansvar bør ha gd frståelse av aktuelle risiker. (Se gså kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-4 fjerde ledd.) Intern revisrs g øvrige uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse innen kapitalfrvaltningsmrådet bør være tilpasset kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Organisasjnens kmpetanse er gd i frhld til kmpleksiteten g Organisasjnens kmpetanse er tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten Organisasjnens kmpetanse er mindre tilfredsstillende i frhld til Organisasjnens kmpetanse er ikke tilfredsstillende i frhld til mfanget av virksmheten. g mfanget av virksmhetenfanget kmpleksiteten g m- kmpleksiteten g m- av virksmheten. fanget av virksmheten. Antallet medarbeidere g frdelingen av disse er gd i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse er gd i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Antallet medarbeidere g frdelingen av disse er tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse er tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Antallet medarbeidere g frdelingen av disse er mindre tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse er mindre tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Antallet medarbeidere g frdelingen av disse er ikke tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Uavhengige kntrllfunksjners ressurser g kmpetanse er ikke tilfredsstillende i frhld til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. 3.3 Insentivsystemer Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens insentivsystemer fr kapitalfrvaltningsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Insentivsystemene bør være innrettet slik at de gir insentiver til ppnåelse av institusjnens målsetninger. Insentivsystemene bør søke å ta hensyn til risikjustert lønnsmhet. Enheter/persnell sm har en kntrllfunksjn bør ikke være mfattet av rdninger hvr utbetalingene er avhengig av frretningsmrådets resultater. Det bør være fastsatt en øvre grense fr størrelsen på de samlede utbetalingene fra rdningene. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres fretaket i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Etablerte insentivsystemer Etablerte insentivsystemer Etablerte insentivsystemer Etablerte insentivsystemer er gde. er er mindre er ikke Finanstilsynet 9

10 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 4. Måling av risik 4.1 Prteføljesystemer mv. Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens systemer g rutiner fr administrering av markedspsisjner, beregning av markedsverdier (verdsettelse) g beregning av rdinære ekspneringsindikatrer/risikmål, herunder institusjnens system fr beregning av realistisk verdi fr frsikringsfrpliktelsene/renterisik knyttet til frsikringsfrpliktelsene. I vurderingen av systemer g rutiner må en se hen til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Prteføljesystemet bør inkludere alle psisjner. Prteføljesystemet bør løpende g minst daglig ppdateres med nye frretninger. Dersm det benyttes ulike systemer fr ulike delprteføljer/instrumenter, bør det freligge rutiner fr hvrdan dataene skal integreres. Prteføljesystemet bør løpende ppdateres med nye markedspriser. Markedsprisene må hentes fra anerkjente kilder. Beregning av markedsverdier (verdsettelse) g ekspneringsindikatrer bør være basert på anerkjente mdeller g prinsipper. Risikekspnering bør måles på en knsistent g enhetlig måte. Mdeller, parametere g frutsetninger bør være gdt dkumentert. Sentrale frutsetninger bør være kjent g frstått av styret g ledelsen g bør revurderes minst årlig. Manuelle rutiner knyttet til registrering g verdsettelse mv bør være redusert til et minimum. Eventuelle manuelle endringer av systemdata bør dkumenteres. Det bør freligge rutiner fr kvalitetssikring av data g systemer. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde systemer g rutiner fr administrering av psisjner. Tilfredsstillende systemer g rutiner fr administrering av psisjner. Mindre tilfredsstillende systemer g rutiner fr administrering av psisjner. Ikke tilfredsstillende systemer g rutiner fr administrering av psisjner. Gde systemer g rutiner fr beregning av markedsverdier g risikmål. Tilfredsstillende systemer g rutiner fr beregning av markedsverdier g risikmål. Mindre tilfredsstillende systemer g rutiner fr beregning av markedsverdier g risikmål. Ikke tilfredsstillende systemer g rutiner fr beregning av markedsverdier g risikmål. 4.2 Bruk av statistiske risikmdeller Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens bruk av statistiske mdeller fr beregning av markedsrisiknivå mv g eventuelt fr beregning av risikkapital. 5 Nedenfr følger aktuelle mmenter: Mdellene Mdellene bør fange pp et tilstrekkelig antall risikfaktrer: Mdellprteføljen (risikfaktrene) bør gi en gd representasjn av den faktiske prteføljen. 5 Del VII g X i Frskrift m kapitalkrav fr finansinstitusjner, ppgjørssentraler, verdipapirfretak g frvaltningsselskaper fr verdipapirfnd, mhandler blant annet gdkjennelse av VaR-mdeller fr beregning av kapitalkravet fr markedsrisik. Denne frskriften vil være en sentral referanse ved en vurdering av slike mdeller. Se gså veiledningsdkumentet Bruk av interne mdeller (VaR) i kapitaldekningsberegningene, utarbeidet av tilsynet i august 2001 g ppdatert i januar Finanstilsynet

11 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Det bør sm et minimum være risikfaktrer innenfr hver av risikkategriene sm mdellen dekker, dvs. aksjer, renter, valuta, eiendm, etc. I tillegg bør det være et tilstrekkelig g representativt antall risikfaktrer innenfr hver kategri, fr eksempel punkter på rentekurven, aksjeindekser, valutakurser, etc. Det må være tilstrekkelig kvalitet på dataseriene (markeds- g psisjnsdata) sm inngår i beregningene g på prsedyrene fr ppdateringen av disse. Mdellenes beregning av risikreduserende effekter (graden av samvariasjn mellm ulike elementer i g mellm prteføljer) bør ved usikkerhet være knservativt anslått. Integrasjn g ettertesting Mdellene bør være en integrert del av institusjnens system fr risikstyring. Styret g ledelsen bør ha et aktivt frhld til risikstyringsprsessen. Styret g ledelsen bør være kjent med sentrale parametere g frutsetninger i mdellen, g slike frutsetninger bør revurderes minst årlig. Institusjnen bør ha etablert rutiner fr kntrll g ppfølging av mdellens gyldighet gjennm ettertesting/validering. Ettertesting/validering, så vel sm selve mdellen, bør være gdt dkumentert. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde mdeller fr kvantifisering av risik, sett i frhld til institusjnens prtefølje g ambisjnsnivå. Tilfredsstillende risikmdeller sett i frhld til institusjnens prtefølje g ambisjnsnivå. Mindre tilfredsstillende risikmdeller sett i frhld til institusjnens prtefølje g ambisjnsnivå. Ikke tilfredsstillende risikmdeller sett i frhld til institusjnens prtefølje g ambisjnsnivå. Institusjnens risikmdeller er gdt integrert i den løpende styringen av risik g er gdt frankret i rganisasjnen. Rutinene fr ettertesting/ validering er gde. Institusjnens risikmdeller er gdt integrert i den løpende styringen av risik g er gdt frankret i rganisasjnen. Rutinene fr ettertesting/ validering er Institusjnens risikmdeller er kun i liten grad integrert i den løpende styringen av risik. Rutinene fr ettertesting/ validering er mindre Institusjnens risikmdeller er ikke integrert i den løpende styringen av risik. Rutinene fr ettertesting/ validering er ikke 4.3 Stresstester Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens bruk av stresstester på kapitalfrvaltningsmrådet. Nedenfr følger aktuelle mmenter: 6 Institusjnen bør jevnlig, g minst ved utgangen av hvert kvartal, måle sin sårbarhet verfr uvanlige markedsfrhld, herunder situasjner hvr sentrale frutsetninger i den løpende risikmålingen bryter sammen, jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-3 første g tredje ledd. Alle vesentlige risikmråder bør dekkes stresstestene bør tilpasses institusjnens risikprfil. Institusjnen bør utarbeide wrst case scenarier i tillegg til mer sannsynlige scenarier. Institusjnen bør regelmessig revidere utfrmingen av stresstestene g de frutsetningene sm er lagt til grunn. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. 6 Se gså IAIS-dkumentet Stress Testing by Insurers. Finanstilsynet 11

12 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde stresstester. Tilfredsstillende stresstester. Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende stresstester. stresstester. Gde prsedyrer fr revisjn. Tilfredsstillende prsedyrer fr revisjn. Mindre tilfredsstillende prsedyrer fr revisjn. Ikke tilfredsstillende prsedyrer fr revisjn. 12 Finanstilsynet

13 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 5. Overvåking g rapprtering 5.1 Rutiner fr vervåkning Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens rutiner fr vervåking av risik, resultater g etterlevelse av interne g eksterne retningslinjer. I vurderingen av rutinene må en se hen til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Overvåkning av risik Overvåking av utviklingen i etablerte risikmål bør skje løpende både på knslidert basis g fr delprteføljer. Det bør være etablert prsedyrer sm sikrer at det er knsistens mellm styrets risiktleranse g det etablerte rammenivået, herunder sikrer at det er en frsvarlig sammenheng mellm egenskapene til frsikringsfrpliktelsene g tilhørende eiendeler gitt nivået på institusjnens bufferkapital. Styret g ledelsen bør jevnlig vurdere utfallet av gjennmførte stresstester pp mt bufferkapitalen g nivået på etablerte rammer. Ved verskridelse av visse frhåndsbestemte risiknivåer bør umiddelbart ledelsen vurdere den ppståtte situasjnen, jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-3 annet ledd. Det bør være etablert handlingsregler fr risikreduserende tiltak eller tiltak fr å styrke bufferkapitalen ved verskridelse av slike risiknivåer. Overvåking av resultater Overvåking av resultater bør skje løpende både på knslidert basis g fr delprteføljer. Institusjnen bør måle risikjustert avkastning. Metdikk fr måling av avkastning bør være gdt dkumentert g følge etablert beste praksis. Det bør freligge prsedyrer fr tiltak dersm enkeltmandater ver tid viser svake resultater. Overvåking av etterlevelse av interne g eksterne retningslinjer Det bør freligge rutiner fr vervåking av etterlevelse av interne retningslinjer g rutiner, herunder rutiner fr vervåking av eksterne frvaltere, jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-2 annet ledd. Gjentatte brudd på rammer mv indikerer at rutinene ikke er Det bør freligge rutiner fr vervåking av etterlevelse av lvkrav. 7 Gjentatte vertredelser av kravene indikerer at rutinene ikke er Brudd på interne retningslinjer g rutiner bør rapprteres til den instans hvr de er vedtatt, jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-2 tredje ledd. Alvrlige brudd bør rapprteres umiddelbart. Brudd på lvkrav bør rapprteres til styret. Det bør freligge prsedyrer fr ppfølging av slike brudd. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Etablerte rutiner fr vervåking av risik er gde. Etablerte rutiner fr vervåking av risik er Etablerte rutiner fr vervåking av risik er mindre Etablerte rutiner fr vervåking av risik er ikke Etablerte rutiner fr vervåking av resultater er gde. Etablerte rutiner fr vervåking av resultater er Etablerte rutiner fr vervåking av resultater er mindre Etablerte rutiner fr vervåking av resultater er ikke 7 Se frsikringsvirksmhetslven 6-6 g kapitalfrvaltningsfrskriftene kapittel 3. Finanstilsynet 13

14 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Etablerte rutiner fr vervåking av etterlevelsen av interne g eksterne retningslinjer mv er gde. Etablerte rutiner fr vervåking av etterlevelsen av interne g eksterne retningslinjer mv er Etablerte rutiner fr vervåking av etterlevelsen av interne g eksterne retningslinjer mv er mindre Etablerte rutiner fr vervåking av etterlevelsen av interne g eksterne retningslinjer mv er ikke Det er etablert gde prsedyrer fr håndtering av brudd på retningslinjer mv. Det er etablert tilfredsstillende prsedyrer fr håndtering av brudd på retningslinjer mv. Det er etablert mindre tilfredsstillende prsedyrer fr håndtering av brudd på retningslinjer mv. Det er ikke etablert tilfredsstillende prsedyrer fr håndtering av brudd på retningslinjer mv. 5.2 Styre- g ledelsesrapprtering Frmålet med dette avsnittet er å vurdere rapprteringen til styret g ledelsen på kapitalfrvaltningsmrådet g rutinene fr kvalitetssikring av rapprteringen. I vurderingen av rapprteringen må en se hen til kmpleksiteten g mfanget av virksmheten. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Innhld Rapprteringen til styret g institusjnens ledelse bør gi et helhetlig bilde av institusjnens markeds- g kredittrisik. I rapprteringen til styret g ledelsen bør de målevariable sm er definert i strategi, rammedkumenter g verrdnede retningslinjer, inngå. Eksempler er: Faktisk risikekspnering i frhld til etablerte rammenivåer. Maksimal rammeutnyttelse mellm rapprteringstidspunktene bør fremgå. Faktiske resultater i frhld til måltall. Styret g ledelsen bør jevnlig mtta rapprter sm viser resultater av stresstestberegninger g andre sentrale analyser av risiknivået, jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-3 femte ledd. Sentrale frutsetninger fr beregningene bør klart fremgå slik at styret g ledelsen kan evaluere gyldigheten g implikasjnene av de ulike scenariene. Styret g ledelsen bør jevnlig mtta rapprter sm viser institusjnens etterlevelse av retningslinjer g rutiner på kapitalfrvaltningsmrådet. Styret g ledelsen bør jevnlig mtta rapprter sm viser eventuelle evalueringer av systemet fr styring g kntrll av kapitalfrvaltningsmrådet, herunder påpekninger fra intern g ekstern revisr g andre uavhengige instanser. Frekvens Det bør rapprteres jevnlig til styret g ledelsen. Rapprteringsfrekvensen må tilpasses kmpleksiteten g mfanget av virksmheten, jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-2 fjerde ledd. Kvalitetssikring Institusjnen bør ha etablert rutiner fr kvalitetssikring av rapprteringsdataene g systemene fr rapprtering. Det bør fretas rimelighetskntrller g stikkprøver av dataene. Rapprtenes frm, innhld g frekvens bør revurderes jevnlig. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde rapprter til styret g Tilfredsstillende rapprter ledelsen. til styret g ledelsen. Mindre tilfredsstillende rapprter til styret g ledelsen. Ikke tilfredsstillende rapprter til styret g ledelsen. Gd frekvens på rapprteringen til styret g ledelsen. Tilfredsstillende frekvens på rapprteringen til styret g ledelsen. Mindre tilfresstillende frekvens på rapprteringen til styret g ledelsen. Ikke tilfresstillende frekvens på rapprteringen til styret g ledelsen. 14 Finanstilsynet

15 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Gde rutiner fr kvalitetssikring. Tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. Mindre tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. Ikke tilfredsstillende rutiner fr kvalitetssikring. 5.3 Ekstern rapprtering Frmålet med dette avsnittet er å vurdere institusjnens rapprtering til myndighetene g rutinene fr kvalitetssikring av rapprteringen. 8 Nedenfr følger aktuelle mmenter: Institusjnen bør ha etablert rutiner fr kvalitetssikring av dataene sm rapprteres til myndighetene. Dårlig kvalitet på rapprteringsdataene indikerer at rutinene ikke er Et eksempel på en slik rutine kan være at enheter/persnell sm har det løpende fagansvaret fr kapitalfrvaltningsmrådet skal gjennmgå rapprtene før de versendes myndighetene. Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Gde rutiner fr kvalitetssikring. Tilfredsstillende rutiner fr Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende rutiner kvalitetssikring. rutiner fr kvalitetssikring. fr kvalitetssikring. 8 Myndighetsrapprteringen sm er særlig relevant på kapitalfrvaltningsmrådet er: Rapprt 11 Tilleggsspesifikasjner, pstene 41 Verdipapirbehldninger g markedsrisik, g pstene derivater. Rapprt 10 Kvartalsbalanse fr livs- g skadefrsikring, relevante balansepster. Stresstestrapprtering til Finanstilsynet. Finanstilsynet 15

16 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 6. Uavhengig kntrll Frmålet med dette kapittelet er å vurdere uavhengige kntrllfunksjner. Med uavhengige kntrllfunksjner menes her særlig intern g ekstern revisr. Kun frhld sm gjelder kapitalfrvaltningsmrådet skal vurderes. Nedenfr følger aktuelle mmenter: Uavhengige evalueringer/kntrller Institusjnens system fr styring g kntrll av kapitalfrvaltningsmrådet bør jevnlig evalueres av uavhengig kntrllfunksjner, jf. kapitalfrvaltningsfrskriftene 2-2 femte ledd. Slike evalueringer bør ver tid dekke: Vurderinger av m systemet fr styring g kntrll av markeds- g kredittrisik er tilpasset virksmhetens kmpleksitet g risiknivå. Vurderinger av m institusjnen har etablert tilstrekkelig uavhengighet g arbeidsdeling mellm enheter/persnell med resultatansvar g enheter/persnell med kntrllansvar. Vurderinger av m interne retningslinjer g rutiner fr styring g kntrll av markedsg kredittrisik, er gdt dkumentert. Kntrll av m interne retningslinjer g rutiner fr styring g kntrll av markeds- g kredittrisik, etterleves. Kntrll av etterlevelse av lvkrav. Vurderinger av m mdeller g frutsetninger sm ligger til grunn fr måling av markeds- g kredittrisik er gdt dkumentert, at kvalitetssikringen av mdeller g underliggende data er tilfredsstillende g at aggregeringen av risik er hensiktsmessig. Vurderinger av ledelsens deltagelse i risikstyringsprsessen. Vurderinger av m det er tilstrekkelig kmpetanse g ressurser knyttet til kapitalfrvaltningsmrådet i institusjnen. Oppfølging av uavhengige evalueringer/kntrller Rapprter fra uavhengige kntrllfunksjner bør behandles på et relevant nivå i rganisasjnen. Det bør freligge prsedyrer fr hvrdan påpekninger fra uavhengige kntrllfunksjner skal behandles g følges pp. Gjentatte vertredelser av prsedyrene indikerer at de ikke er Basert på venstående kartlegging g evaluering rangeres institusjnen i én av kategriene i tabellen nedenfr. Gd kntrll Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Uavhengige kntrllfunksjners evalueringer/ kntrller er gde. Uavhengige kntrllfunksjners evalueringer/ kntrller er Uavhengige kntrllfunksjners evalueringer/ kntrller er mindre Uavhengige kntrllfunksjners evalueringer/ kntrller er ikke Oppfølgingen av uavhengige evalueringer/ kntrller er gd. Oppfølgingen av uavhengige evalueringer/ kntrller er Oppfølgingen av uavhengige evalueringer/ kntrller er mindre Oppfølgingen av uavhengige evalueringer/ kntrller er ikke 16 Finanstilsynet

17 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring VEDLEGG 1 Mal fr varsel m stedlig tilsyn I STYRING OG KONTROLL 1 STRATEGI OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 1.1 Strategi Institusjnens verrdnede strategidkument Styrets strategi fr kapitalfrvaltningen. Eventuelle strategidkumenter fr relevante underenheter g datterselskaper Dkumentasjn sm viser institusjnens planprsess, herunder prsedyrer fr revisjn av strategien fr kapitalfrvaltningen. 1.2 Risikrammer Dkumentasjn sm viser rammestruktur g rammenivå fr institusjnens knsliderte virksmhet innen kapitalfrvaltningsmrådet Dkumentasjn sm viser delegering av rammer g fullmakter til ulike nivåer i rganisasjnen, herunder investeringsmandater. 1.3 Sentrale retningslinjer Prsedyrer fr gdkjennelse av nye investeringsaktiviteter g viktige sikringsstrategier. Dkumentasjn av nye investeringsaktiviteter g sikringsstrategier intrdusert de seneste t årene. Prsedyrer fr valg av eksterne frvaltere Frvaltningsavtaler inngått med knserninterne g knserneksterne frvaltere med eventuelle vedlegg (dersm vedleggene ikke er vedlagt under punkt 1.2.2) Eventuelle øvrige sentrale retningslinjer fr kapitalfrvaltningsmrådet Dkumentasjn sm viser institusjnens system fr styring g kntrll av likviditetsrisik, jf. finansieringsvirksmhetslven 2-17 med tilhørende frskrift. 2 ORGANISERING OG ANSVARSFORHOLD MV 2.1 Organisering g ansvarsfrhld Organisasjnskart sm viser institusjnens juridiske struktur g funksjnelle rganisering Oversikt ver styrende g besluttende rganer. Oversikt ver enheter/persnell sm inngår i institusjnens system fr styring g kntrll av kapitalfrvaltningsmrådet. Dkumentasjn sm viser enhetenes/persnenes ansvarsmråder g rapprteringslinjer Nærmere beskrivelse av den eller de enhetene sm er ansvarlig fr å utarbeide rapprter til styret g ledelsen vedrørende risiknivå g resultater Dkumentasjn sm viser rapprteringslinjer fr, g arbeidsdelingen mellm, frnt ffice g middle ffice/back ffice. 2.2 Ressurser g kmpetanse Dkumentasjn sm viser eventuelle frmelle krav til kmpetanse fr medarbeidere på ulike nivåer g i ulike funksjner innen kapitalfrvaltningsmrådet Dkumentasjn sm viser internrevisjnens ressurser g kmpetanse innen kapitalfrvaltningsmrådet. Finanstilsynet 17

18 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 2.3 Insentivsystemer Dkumentasjn sm viser innretningen på eventuelle insentivsystemer sm er etablert innen kapitalfrvaltningsmrådet, herunder hvem sm er mfattet av rdningene g kriteriene sm bestemmer størrelsen på utbetalingene. 3 MÅLING AV RISIKO 3.1 Prteføljesystemer mv Dkumentasjn sm beskriver institusjnens prteføljesystem(er) Rutiner fr ppdatering g kntrll av psisjns- g markedsdata Dkumentasjn sm viser institusjnens metdikk fr verdsettelse g fr beregning av ekspneringsindikatrer/risikmål, herunder hvrdan psisjner aggregeres Eventuelle rutiner fr integrering av data fra ulike systemer. Redegjørelse fr eventuelle avstemningsprblemer. 3.2 Bruk av statistiske risikmdeller Dkumentasjn sm beskriver eventuelle statistiske mdeller sm benyttes fr å måle institusjnens markeds- g kredittrisiknivå, herunder hvilke risikkategrier mdellen(e) mfatter g dens viktigste parametere Dkumentasjn sm viser hvrdan mdellene er integrert i institusjnens samlede system fr styring g kntrll av risik. 3.3 Stresstester Dkumentasjn sm viser institusjnens systemer g prsedyrer fr stresstesting. Eksempler på gjennmførte analyser Dkumentasjn sm viser hvedtrekkene i de scenariene sm benyttes Dkumentasjn sm viser hvrdan systemet fr stresstesting integreres i institusjnens samlede system fr styring g kntrll av risik. 4 OVERVÅKNING OG RAPPORTERING 4.1 Rutiner fr vervåkning Rutiner fr vervåking av risik på knslidert basis g fr delprteføljer. Siste års referater fra balansestyringskmité eller lignende styrende rganer Prsedyrer sm sikrer at det er knsistens mellm styrets risiktleranse g det etablerte rammenivået. Prsedyrer sm sikrer at det er en frsvarlig sammenheng mellm egenskapene til frsikringsfrpliktelsene g tilhørende eiendeler Dkumentasjn sm viser eventuelle handlingsregler fr risikreduserende tiltak eller tiltak fr å styrke bufferkapitalen ved verskridelse av definerte risiknivåer Rutiner fr vervåking av resultater på knslidert basis g fr delprteføljer. Metdikk fr måling av avkastning. Prsedyrer fr tiltak dersm enkeltmandater ver tid viser svake resultater Rutiner fr vervåking/kntrll av etterlevelse av interne retningslinjer g rutiner, herunder ppfølging av eksterne frvaltere. Rutiner fr vervåking av lvkrav Prsedyrer fr rapprtering g ppfølging av brudd på retningslinjer g rutiner Oversikt ver eventuelle brudd på retningslinjer g rutiner innen kapitalfrvaltningsmrådet i de siste t årene. 18 Finanstilsynet

19 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring 4.2 Styre- g ledelsesrapprtering Oversikt ver alle faste rapprter til styret sm berører risiknivået g øknmiske resultater knyttet til kapitalfrvaltningen, med angivelse av rapprteringsfrekvens. Siste versjn av hver rapprt Oversikt ver alle faste rapprter til institusjnens ledelse sm berører risiknivået g øknmiske resultater knyttet til kapitalfrvaltningen, med angivelse av rapprteringsfrekvens. Siste versjn av hver rapprt Oversikt ver andre faste rapprter sm prduseres/mttas i den løpende risik- g resultatppfølgingen med angivelse av innhld, frekvens g mttakere Rutiner fr kvalitetssikring av rapprteringsdata g systemene fr rapprtering Siste ledelsesrapprtering til institusjnens administrerende direktør g til styret i henhld til internkntrllfrskriften 7 andre ledd (sm vedrører kapitalfrvaltningsmrådet) Siste vurdering av selskapets vesentlige risiker g de interne kntrlltiltak sm sikrer mt disse, jf. internkntrllfrskriften 6 andre ledd (sm vedrører kapitalfrvaltningsmrådet). 4.3 Ekstern rapprtering Rutiner fr kvalitetssikring av rapprteringen til myndighetene på kapitalfrvaltningsmrådet. 5. UAVHENGIG KONTROLL 5.1 Dkumentasjn sm viser intern revisrs ressurser g planer fr kapitalfrvaltningsmrådet, jf. internkntrllfrskriften 9 andre ledd. 5.2 Rapprter fra intern revisr, sm berører kapitalfrvaltningsmrådet, de seneste t årene, samt institusjnens svar på disse. 5.3 Rapprter/brev fra ekstern revisr, sm berører kapitalfrvaltningsmrådet, de seneste t årene, samt institusjnens svar på disse. Eventuelle rapprter fra andre uavhengige kntrllfunksjner i samme peride. 5.4 Prsedyrer fr ppfølging av påpekninger fra uavhengige kntrllfunksjner. II RISIKOEKSPONERING 1. Institusjnens seneste analyse av sammenhengen mellm egenskapene til institusjnens frsikringsfrpliktelser g tilhørende eiendeler. Andre sentrale analyser av institusjnens ekspnering mt ulike risiker knyttet til kapitalfrvaltningen. 2. Oversikt ver institusjnens enkeltplasseringer per dd.mm.åå. (Alle aktivaklasser. Alle typer finansielle instrumenter.) 9 9 Dersm datamengden vurderes sm ufrhldsmessig str ber vi m at mfanget begrenses ved at kun enkeltplasseringer ver et nivå sm institusjnen mener er hensiktsmessig, versendes. Finanstilsynet 19

20 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring VEDLEGG 2 Operasjnalisering av enkelte prinsipper Finanstilsynets perasjnalisering av prinsippet m uavhengighet i mdulens avsnitt 2.1. Den rganisatriske uavhengigheten vurderes etter følgende skala: Leder med løpende resultatansvar fr risikmrådet g kntrllerende enhet/rapprtøren er samme persn. 1. Rapprtøren har leder med løpende resultatansvar fr risikmrådet sm verrdnet. 2. Rapprtøren er i samme rganisatriske enhet, men er sidestilt leder med løpende resultatansvar fr risikmrådet under en felles verrdnet. 3. Rapprtøren sitter i en annen rganisatrisk enhet, men rapprtørens rganisatrisk enhet g enheten til leder med løpende resultatansvar fr risikmrådet har felles verrdnet. 4. Samme situasjn sm beskrevet i pkt. 3, men med t trinn pp til felles verrdnet. 5. Samme situasjn sm beskrevet i pkt. 3, men med tre trinn pp til felles verrdnet, eller at rapprtørens enhet g enheten til leder med løpende resultatansvar fr risikmrådet er rganisatrisk underlagt frskjellige linjeledere eller divisjnsdirektører. 10 Det bør tas hensyn til m kntrllørens beregninger er basert på direkte pptrekk av data, eller m dataene hentes via den perative enheten. Hvis det ikke er direkte pptrekk av data, vurderes dette å svekke kntrllfunksjnens uavhengighet. 20 Finanstilsynet

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Modul for markedsrisiko

Modul for markedsrisiko Risikobasert tilsyn Modul for markedsrisiko Evaluering av styring og kontroll DATO: 31.08.2011 SEKSJON/AVDELING: SEKSJON FOR BANKTILSYN 2 Finanstilsynet Innhold Innledning 4 1 STRATEGI OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML) ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 19.08.2010 Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002 UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN Kredittilsynet juni 2002 1 1. INNLEDNING... 4 2. INTERNKONTROLLENS BETYDNING... 6 2.1 ØKT BEVISSTHET VEDRØRENDE INTERNKONT

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015 Medlemmene av frstanderskapet Medlemmene av styret Medlemmene av kntrllkmiteen Ansvarlig revisr Knsernledelsen i Sparebanken Møre HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg. 29-33 Pstbks 121 6001 Ålesund Tlf.: 70 11

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2 UNVERSTETET OSLO UNVERSTETSDREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. 2/2013 Møtedat: 17.6.2013 Ntatdat: 3.6.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007

OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Styresaknr. 15/07 REF: 2007/000142 OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Saksbehandler: Per-Ingve Nrheim, Finn Brgvatn, g Jan Steffensen Dkumenter

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager Vedlegg 1. EASA OPS OPERATØRER FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE Stilling Pensum Verifikasjnsmetde Ansvarlig leder Accuntable Manager Samtale Generell kjennskap 1

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Korleis få ein god start på risikostyring i statlege verksemder

Korleis få ein god start på risikostyring i statlege verksemder Rettleiar Krleis få ein gd start på risikstyring i statlege verksemder SSØ 12/2007 nynrsk utgåve Risikstyring Kva risikstyring er: Eit verktøy fr praktiv styring. Eit ressurspririteringsverktøy. Eit avgjerdsverktøy

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05 ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE Revidert mars 05 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING AV OG MANDAT FOR ANALYSEARBEIDET. 2.1 Organisering.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Effektiv innfordring i Agresso

Effektiv innfordring i Agresso ERP Innfrdring 31. Mars 2014 Effektiv innfrdring i Agress ERP Innfrdring Hva er utfrdringene med dagens løsninger? Ved å bruke eksterne inkassbyråer så gir man brt ptensielle inntekter i frm av renter

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer