Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)"

Transkript

1 Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember

2 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet Knslidering Oversikt ver datterselskaper, tilknyttede selskaper mv Ansvarlig kapital g kapitalkrav Ansvarlig kapital Kapitalkrav Kredittrisik g mtpartsrisik Definisjn av mislighld g verdifall Metde fr beregning av nedskrivninger Engasjementer frdelt på engasjementstyper, mtparter g gegrafiske mråder Engasjementer frdelt på engasjementstyper g gjenstående løpetid Mislighld, nedskrivninger g avsetninger på garantier Endringer i nedskrivninger g avsetninger på garantier Bruk av ffisiell rating fr kapitaldekningsfrmål Engasjementsbeløp g bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av kapitalkrav Mtpartsrisik knyttet til derivater Egenkapitalpsisjner Renterisik Styring g kntrll av risik Frmål g prinsipper fr ICAAP Styring g kntrll av enkeltrisiker Bankens gdtgjørelsesrdning

3 1 Innledning g frmål med dkumentet Frmålet med dette dkumentet er å ppfylle kravene til ffentliggjøring av finansiell infrmasjn etter kapitalkravsfrskriftens del IX (pilar 3), samt gi samarbeidsparter g investrer relevant g ppdatert infrmasjn m Rindal Sparebank.. Alle tall i dkumentet er per 31. desember 2013 med mindre annet fremgår. Banken benytter standardmetden ved beregning av kapitalkrav fr kredittrisik. Dette innebærer at det brukes standardiserte myndighetsbestemte risikvekter ved beregning av kapitalkravet. Fr beregning av kapitalkrav fr perasjnell risik benyttes basismetden sm innebærer at kapitalkravet beregnes i frhld til inntekt siste tre år. Banken har ikke handelsprtefølje g beregner derfr ikke kapitalkrav fr markedsrisik. Det vises til annen litteratur fr en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene. 2 Knslidering 2.1 Oversikt ver datterselskaper, tilknyttede selskaper mv Rindal Sparebank har ingen datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskntrllert virksmhet sm skal knslideres sammen med mrbanken, jfr. frskriftens Ansvarlig kapital g kapitalkrav 3.1 Ansvarlig kapital Rindal Sparebanks ansvarlige kapital består av bankens fnd på kr mill. g et gavefnd på kr mill. Banken har ingen fndsbligasjner, eller annen ansvarlig lånekapital. Spesifikasjn av ansvarlig kapital (beløp i tusen NOK) Type kapital Beløp Kjernekapital: Sparebankens fnd Gavefnd Fradrag i kjernekapital: Utsatt skattefrdel - Overfinansiering av pensjnsfrpliktelse Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjner Sum kjernekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning 24,22 % 3

4 3.2 Kapitalkrav Tabellen nedenfr viser kapitalkrav fr kredittrisik frdelt på de enkelte engasjementskategriene slik disse er definert i kapitalkravsfrskriften. I tillegg vises kapitalkrav fr mtpartsrisik g perasjnell risik g samlet kapitalkrav. Minimumskrav til ansvarlig kapital (beløp i tusen krner) Engasjementskategrier Minimumskrav Stater g sentralbanker - Lkale g reginale myndigheter - Offentlig eide fretak 400 Multilaterale utviklingsbanker - Internasjnale rganisasjner - Institusjner Fretak Massemarkedsengasjementer - Engasjementer med pantesikkerhet i blig Frfalte engasjementer - Høyrisik-engasjementer - Obligasjner med frtrinnsrett 481 Andeler i verdipapirfnd - Øvrige engasjementer Sum kapitalkrav fr kredittsisik Kapitalkrav fr mtpartsrisik Kapitalkrav fr perasjnell risik Fradrag i kapitalkravet (768) Sum Kredittrisik g mtpartsrisik 4.1 Definisjn av mislighld g verdifall Definisjn mislighld: Et engasjement anses mislighldt når kunden ikke har betalt termin innen 90 dager etter frfall, eller når vertrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at kreditten ble vertrukket.. Definisjn verdifall. Utlån g garantier vurderes etter Frskrift m regnskapsmessig behandling av utlån g garantier i finansinstitusjner av Banken har utarbeidet egne retningslinjer fr nedskrivning fr tap på utlån g garantier. 4

5 Banken har utarbeidet følgende kriterier sm skal legges til grunn når en skal vurdere grunnlag av nedskrivning fr verdifall i utlånsprteføljen: Det er et bjektivt bevis fr verdifall fr et næringslivsengasjement når: Slik negativ inntjeningsutvikling i en peride at innskutt egenkapital brukes til inndekning av tap. Underskudd i 2 påfølgende år sm enten belastes innskutt egenkapital, eller reduserer pptjent egenkapital med mer enn 75 %. Hendelser knyttet til engasjementet sm akutt øker underdekning i sikkerheter vesentlig. Mislighld av lån g rammekreditter uten løpende kmmunikasjn med kunden g en mfrent plan fr å kmme à jur. Det tas utlegg i, eller fretas utpanting i, eiendeler sm tilhører kunden. Det må vurderes m det finnes bjektive bevis fr verdifall fr et næringslivsengasjement Ved vesentlige endringer i kundens rganisasjn Tap av nøkkelpersnell Endring i løpende leveringskntrakter g andre markedsbestemte frhld. Det er et bjektivt bevis fr verdifall fr et privatengasjement når: Det er mislighld ut ver 90 dager uten at det finnes en frmell avtale m at tiltak skal gjennmføres fr å bringe engasjementet à jur. Kunden dør eller utsettes fr hendelser sm umiddelbart gir et så strt inntektsbrtfall at det er åpenbart at gjelden ikke kan betjenes fullt ut. Det er åpenbart at realisasjnsverdien av stilte sikkerheter er så lav at kunden ikke har betjeningsevne fr et ev. restlån etter tvangsrealisasjn. Det må vurderes m det er et bjektivt bevis fr verdifall fr et privatengasjement når: Kunden blir syk, arbeidsledig, eller på andre måter kmmer ut fr hendelser sm ver tid kan endre kundens betjeningsevne vesentlig. Det er et bjektivt bevis fr verdifall fr en gruppe av utlån når: Det skjer dramatiske markedsendringer i en bransje der banken har grupper av utlån. Det skjer vesentlige endringer i rammebetingelsene sm utvilsmt får praktiske knsekvenser fr en gruppe av lånekunder. En gruppe av låntakere åpenbart ikke er i stand til å følge pp nødvendig frnyelser g investeringer. En gruppe av låntakere utsettes fr hendelser sm gir varig g vesentlig reduksjn av betjeningsevnen (eks. hjørnesteinsbedrift med mange middelaldrende arbeidstakere går knkurs). Det må vurderes m det freligger et bjektivt bevis fr verdifall fr en gruppe utlån når: Banken er ekspnert i bransjer sm ver tid viser klare utviklingstrender sm kan føre til redusert betjeningsevne. Grupper av låntakere er avhengig av lkalt marked. 5

6 Grupper av låntakere får endret sine rammebetingelser ver tid, inkl. krav til kmpetanse. Grupper av låntakere gjennm kllektiv pptreden reduserer bankens inntjeningsmulighet. 4.2 Metde fr beregning av nedskrivninger Identifiseringen av tapsutsatte engasjement gjøres hvedsakelig med utgangspunkt i kriterier gjengitt i pkt g i henhld til bestemmelsene i Frskrift m regnskapsmessig behandling av utlån g garantier i finansinstitusjner av Nedskrivning på grupper av utlån fretas dersm det freligger bjektive bevis fr verdifall i den aktuelle utlånsgruppen. Banken har frsøkt å dele inn bankens utlån i grupper med tilnærmet like risikegenskaper med hensyn til debitrenes evne til å betale ved frfall. Etter siste gangs gjennmgang er det fretatt nedskrivning på følgende 4 grupper av engasjement: Persnkunder Primærnæring Industri Bygg, anlegg, kraft, vann Fr gruppevise nedskrivninger beregnes nedskrivningsgrunnlaget sm en relativ andel (15%) av ttalengasjementet sm er risikklassifisert i de t høyeste risikklassene, krrigert fr engasjementer sm allerede er individuelt nedskrevet. 4.3 Engasjementer frdelt på engasjementstyper, mtparter g gegrafiske mråder Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger frdelt på engasjementstyper, typer av mtparter g gegrafiske mråder. Engasjementer frdelt på engasjementstyper, gegrafiske mråder g typer av mtparter (beløp i tusen krner) Type mtpart Utlån g frdringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Persnkunder Primærnæringer Industri g bergverk Bygg g anlegg Eiendmsdrift Øvrige næringer Eika BligKreditt Øvrige finansinstitusjner Sum sektr-/næringsfrdeling Møre g Rmsdal Sør-Trøndelag Resten av landet Sum gegrafisk frdeling Gjennmsnitt Gjennmsnitt av inngående g utgående balanse siste år 6

7 4.4 Engasjementer frdelt på engasjementstyper g gjenstående løpetid Matrisen viser beløp fr ulike engasjementstyper frdelt på løpetid. Engasjementer frdelt på engasjementstyper g gjenstående løpetid (beløp i tusen krner) Engasjementstyper Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Utlån g frdringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Mislighld, nedskrivninger g avsetninger på garantier Matrisen viser mislighldte utlån g individuelle nedskrivninger på utlån samt avsetninger på garantier frdelt på typer av mtparter g gegrafiske mråder. Mislighld, nedskrivninger g avsetninger på garantier (beløp i tusen krner) Type mtpart Mislighldte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Samlede nedskrivninger 1 Resultatførte nedskrivninger 1 siste år Garantier med avsetning 2 Avsetninger på garantier Persnkunder (118) - - Primærnæringer (550) - - Industri g bergverk Bygg g anlegg Eiendmsdrift Øvrige næringer Terra BligKreditt Øvrige finansinstitusjner Sum (668) - - Møre g Rmsdal (668) - - Sør Trøndelag Resten av landet Kun individuelle nedskrivninger 2 Samlet garantibeløp der det er fretatt avsetning. 7

8 4.6 Endringer i nedskrivninger g avsetninger på garantier Endringer i nedskrivninger på individuell utlån g avsetninger på garantier siste år (beløp i tusen krner) Utlån Garantier Sum Inngående balanse Økte nedskrivninger på individuelle utlån/ avsetninger på garantier Nye nedskrivninger på individuelle utlån/ avsetninger på garantier Knstatert tap på tidligere individuelle nedskrivninger/avsetninger på garantier Tilbakeføring på tidligere individuelle nedskrivninger/avsetninger på garantier Utgående balanse Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen krner) Inngående balanse /- Peridens nedskrivninger på grupper av utlån - Utgående balanse Årets nedskrivninger g gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen krner) Utlån Garantier Sum Peridens endring i individuelle nedskrivninger/avsetninger (668) - (668) Peridens endring i gruppenedskrivninger Peridens knstaterte tap sm det tidligere år er fretatt individuell nedskrivning fr Peridens knstaterte tap sm det tidligere år ikke er fretatt individuell nedskrivning fr Peridens inngang på tidligere års knstaterte tap (14) - (14) Peridens tapskstnad Bruk av ffisiell rating fr kapitaldekningsfrmål Etter standardmetden vil kapitalkravet kunne avhenge av mtpartens ffisielle rating. Offisiell rating vil i liten grad være aktuelt fr bankens lånekunder, men kan være aktuelt fr utstedere av verdipapirer banken plasserer i. Rindal Sparebank har per rapprteringstidspunktet ingen engasjementer hvr ratingen påvirker kapitaldekningen. 4.8 Engasjementsbeløp g bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av kapitalkrav Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før g etter at det er tatt hensyn til sikkerheter samt engasjementsbeløp sm er fratrukket den ansvarige kapitalen. 8

9 Engasjementsbeløp g bruk av sikkerheter m.v ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i tusen krner) Engasjementsbeløp før sikkerheter Engasjementsbeløp etter sikkerheter Fratrukket den ansvarlige kapitalen Benyttede ratingbyråer Andel sikret med pant 1 Andel sikret med garantier 1 Engasjementskategrier Stater g sentralbanker ingen 0 % 0 % Lkale g reginale myndigheter - - ingen 0 % 0 % Offentlig eide fretak ingen 0 % 0 % Multilaterale utviklingsbanker - - ingen 0 % 0 % Internasjnale rganisasjner - - ingen 0 % 0 % Institusjner ingen 0 % 0 % Fretak ingen 0 % 0 % Massemarkedsengasjementer - - ingen 0 % 0 % Engasjementer med pantesikkerhet i blig ingen 90 % 0 % Frfalte engasjementer - - ingen 0 % 0 % Høyrisik-engasjementer - - ingen 0 % 0 % Obligasjner med frtrinnsrett ingen 0 % 0 % Andeler i verdipapirfnd - - ingen 0 % 0 % Øvrige engasjementer ingen 0 % 0 % Sum Her tas kun hensyn til garantier g pant sm har betydning fr beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerheter. Hvedtyper av pant sm benyttes fr kapitaldekningsfrmål er pant i blig g fritidseiendm. Garantier har i liten grad betydning fr kapitaldekningen. I nen tilfeller benyttes garantier fra banker eller reginale myndigheter. Rindal Sparebank benytter ikke kredittderivater. Det tas ikke hensyn til mtregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Verdivurdering av sikkerheter tar utgangspunkt i sikkerhetens markedsverdi. Ved antatt behv fr nedskrivning, g i den årlige engasjementsgjennmgangen brukes realisasjnsverdier i henhld til intern verdivurderingsmatrise. Verdivurdering av bligeiendmmer ppdateres ved vesentlige endringer g ved endringer i engasjementet. Verdien settes enten ut fra kjent markedsverdi satt ved knkret msetning, gjennm takst, eller ved bruk av Eiendmsverdi Det tas hensyn til knsentrasjnsrisik i bankens ICAAP, men ikke knsentrasjnsrisik sm følge av knsentrasjn av typer av sikkerheter. 4.9 Mtpartsrisik knyttet til derivater Rindal Sparebank har ingen derivatkntrakter pr , g har derav heller ingen engasjementsbeløp hvr det beregnes kapitalkrav fr mtpartsrisik. 5 Egenkapitalpsisjner Rindal Sparebanks behldning av aksjer, andeler g egenkapitalbevis defineres enten sm krtsiktige plasseringer, eller til varig eie. I Pilar 3 mtales behldningene henhldsvis sm værende til gevinstfrmål g strategisk frmål. Regnskapsprinsippene fr mrådet er ikke endret i løpet av året. Krtsiktige plasseringer bkføres i regnskapet til markedskurs, mens verdipapirer anskaffet til varig eie bkføres til anskaffelseskst. Verdipapirer anskaffet til varig eie nedskrives likevel dersm markedsverdi er vesentlig lavere enn bkført verdi, g nedgangen skyldes frhld sm ikke er av frbigående art. Matrisen nedenfr viser egenkapitalpsisjner frdelt etter m de hldes fr gevinstfrmål eller strategisk frmål. Matrisen viser gså type verdipapir g bkført verdi, virkelig verdi, realisert gevinst/tap siste år, akkumulert urealisert gevinst/tap g hvr mye av dette sm er medregnet i henhldsvis kjernekapital g tilleggskapital. 9

10 Egenkapitalpsisjner Beløp i milliner krner Bkført verdi Virkelig verdi Aksjer g andeler - gevintsfrmål Realisert gevinst/ -tap i periden Urealisert gevinst/ -tap Herav medregnet i kjernekapital 1 Herav medregnet i tilleggskapital 1 - børsnterte aksjer (54) andre aksjer g andeler Aksjer g andeler - strategisk frmål - børsnterte aksjer andre aksjer g andeler (250) "Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap 6 Renterisik Rindal Sparebank har identifisert følgende kilder til renterisik: Utlån til kunder/andre banker Rentebærende plasseringer i verdipapirer Innskudd fra kunder Rentebærende verdipapirgjeld Annen rentebærende gjeld Derivater Renterisik på utlån til kunder ppstår i tilknytning til både flytende g fast frrentede utlån. I henhld til finansavtalelven (gjeldende fr privatpersner) har banken en varslingsfrist på 6 uker før en eventuell renteøkning på utlån kan iverksettes g banken vil derfr alltid ha en viss renterisik gså på lån med flytende rente. Fastrentelån har en betydelig høyere durasjn g renterisik. Banken kan benytte renteswapper fr å styre renterisiken på fastrenteutlån, g vedtatt ramme tilsier at fastrenteutlån på maksimalt NOK 10 mill kan være usikret. Pr. dat har banken ingen fastrentelån gitt til kunder. Bankens plasseringer i rentebærende verdipapirer består kun av papirer med flytende rente sm reguleres kvartalsvis. Hver måned innhentes verdivurderinger g beregning av renterisik knyttet til disse papirene. Beregningen gjøres av en av våre meglerfrbindelser på mrådet. Renterisik knyttet til kundeinnskudd ppstår gså i tilknytning til både flytende g fastfrrentede avtaler. Når det gjelder kundeinnskudd er varslingsfristen i finansavtalelven på 2 mnd ved rentenedgang. Renterisiken knyttet til fastrenteinnskudd er nrmalt høyere. Banken har i perider tilbydd fastrenteinnskudd med rentebindingsperide på 3 måneder, g i nen få tilfeller pp til 12 måneder. Pr. dat har banken ingen fastrenteinnskudd gitt til kunder. All rentebærende verdipapirgjeld er lagt ut med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR g kvartalsvise rentejusteringer. I perider hvr banken har rentebærende gjeld med fast rente vurderes behvet fr renteswapper i hvert enkelt tilfelle. Styret har vedtatt retningslinjer g rammer fr ekspnering i bligasjns- g verdipapirmarkedet, g dagens prtefølje er innenfr de rammer sm styret har satt i følgende plicyer: Risikplicy Markedsplicy 10

11 Renterisik Eiendeler Renterisik i tusen krner 1 Utlån til kunder med flytende rente -1308,5 Utlån til kunder med rentebinding 0 Rentebærende verdipapirer -190 Øvrige rentebærende eiendeler 0 Gjeld Innskudd med rentebinding 0 Andre innskudd 1075,6 Verdipapirgjeld 307,5 Øvrig rentebærende gjeld 0 Utenm balansen Renterisik i derivater 0 Sum renterisik -115,4 1 Renterisik er beregnet sm et anslag på verdiendring ved ett prsentpengs økning i renten. 7 Styring g kntrll av risik 7.1 Frmål g prinsipper fr ICAAP ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Prcess) er bankens egen prsess fr å vurdere bankens ttalkapitalbehv. Denne kapitalbehvsvurderingen skal være fremverskuende, g dette innebærer at kapitalbehvet skal vurderes i frhld til bankens nåværende g fremtidig risikprfil. Det er derfr et verrdnet prinsipp at banken i tillegg til å beregne behvet ut fra gjeldende ekspnering (eventuelt rammer) gså må vurdere kapitalbehvet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer m.v. Med risiktleranse frstås størrelsen på den risiken banken er villig til å ta i sin virksmhet fr å nå sine mål g i risikplicyen sm styret har vedtatt står det: I Rindal Sparebank aksepteres en lav til mderat risik ttalt fr bankens virksmhet. Risiktleransen kmmer til uttrykk i rammeverket fr virksmheten, herunder i begrensninger i vedtekter, plicyer, fullmakter, retningslinjer g rutiner. Fr nen av risikene er det vanlig å fastsette kvantitative begrensinger på risik, fr eksempel kvantitative rammer fr markedsrisik, rammer fr stre engasjement, rammer fr ekspnering mt enkeltbransjer sv. Fr andre risiktyper er det mer naturlig å benytte kvalitative begrensninger. Slike begrensninger angir hvr langt man er villig til å strekke seg på enkeltrisiker, g representerer derfr en beskrivelse av risiktleransen fr disse enkeltrisikene. Bankens risiktleranse er frsøkt reflektert i kapitalbehvet sm beregnes fr hver enkelt risik. Ved beregning av samlet kapitalbehv (fr alle risikene) kan det argumenteres fr at de ulike risikene ikke vil materialisere seg samtidig, g at det derfr eksisterer diversifikasjnseffekter sm innebærer at det samlede kapitalbehvet er lavere enn summen av kapitalbehvet fr de enkelte risikene. Banken har gså i dette tilfellet valgt å legge en knservativ tilnærming til grunn, g ser derfr brt fra slike effekter. Beregning av kapitalbehv fr enkeltrisiker gjøres ved hjelp av ulike metder. Banken stresstester effekten på kapitaldekningen ved et alvrlig øknmisk tilbakeslag eller nedgangsknjunktur. I tillegg gjennmfører banken en reversed stresstest. I en reversed stresstest 11

12 bestemmer banken først hvilken kapitaldekning sm er så lav at banken risikerer å bli satt under administrasjn g/eller vertatt. Deretter simulerer banken med frskjellige kmbinasjner av parameterverdier sm i sum gir det resultat man har bestemt. Hensikten med en slik reversed stresstest er å gi banken ytterligere kunnskap m hvr mye sm skal til før bankens kapitaldekning faller under et kritisk nivå. Banken gjennmfører gså egne stresstester av markedsrisik g likviditetsrisik. Banken har vedtatt et minimumsnivå fr kapital sm skal gjenspeile bankens samlede risiktleranse. Vurderingen er basert på beregnet kapitalbehv, ffentlige krav g markedets frventninger. Det er etablert et sett av handlingsregler, hvr det fremgår hvilke tiltak sm skal iverksettes ved ulike nivåer av faktisk kapital. Styret har gdkjent utfrming g metdevalg fr kapitalbehvsvurderingen g stresstester. Administrasjnen gjennmfører de relevante vurderinger g beregninger g fremlegger dette fr styret. En slik gjennmgang gjøres minst én gang per år. Rindal Sparebank rapprterte i henhld til ICAAP-frskriften til Kredittilsynet første gang pr Frut fr rapprten hadde en gjennmført en grundig prsess der styret var aktivt engasjert både i utfrmingen av de verrdnede risikbeskrivelsene, frutsetningene g selve sluttrapprten inkl. de faktiske beregningene. Rindal Sparebank samarbeider aktivt med andre banker fr å få kvaliteten g systematikken i rapprteringen så gd sm mulig. I praksis skjer dette samarbeidet gjennm Eika ViS AS sm gså har bistått banken direkte i prsessen bl.a. ved å arrangere seminar fr styret i sakens anledning. Bankens interne kapitalbehvsvurdering innebærer en analyse g beregning av kapitalbehv fr følgende risiker: Kredittrisik Markedsrisik Operasjnell risik Knsentrasjnsrisik Eiendmsprisrisik Likviditetsrisik Frretningsrisik Omdømmerisik Strategisk risik 7.2 Styring g kntrll av enkeltrisiker Generelt. Rindal Sparebank har sm følge av klare strategiske valg i styret hatt gd vekst siste år. Denne veksten har i str grad kmmet i privatmarkedet, g typisk innenfr segmentet bliglån med gd sikkerhet. I g med at veksten er kmmet i det nasjnale markedet, har en i hele periden lagt spesiell vekt på å ha så gde markedsverdivurderinger sm mulig. I tillegg til bjektive pplysninger m verdier sm kmmer til uttrykk gjennm knkrete avtaler m kjøp g salg, har en gså brukt eksterne kilder sm ppdateres løpende fr å kunne kntrllere at prissettingen ikke avviker i fr str grad fra de generelle markedsprisene. Rindal Sparebank har alltid hatt sm verrdnet strategi å finansiere næringsvirksmhet kun i egen kmmune. Til trss fr at utlån til næringsliv g landbruk ikke har økt siste år, vurderes risiken fr tap å ha økt innenfr dette segmentet. Årsaken til dette er svak inntjening g generelt dårligere rammevilkår. 12

13 Gde sikkerheter har vært grunnlaget fr veksten i bliglånsmassen. Grunnlaget fr finansiering av lkal næringsvirksmhet, er et løpende samarbeid med bedriftene, sammen med innhenting g analyse av regnskapstall. Risikstyring. Rindal Sparebank benytter en vurderings- g rapprteringsmdell fr virksmhetsstyringen sm er utviklet i g av samarbeidsselskapet Eika ViS AS. Dette er en mdell sm brukes av alle aksjnærbankene, g sm tar utgangspunkt i CEBS GL 03 ( Guidelines n the Applicatin f the Supervisry Review Prcess under Pilar 2). De 21 prinsippene fr styring g kntrll sm inngår i mdellen, er de samme sm Finanstilsynets mdul fr vurdering av verrdnet styring g kntrll baserer seg på. Krisen i finansmarkedene i 2008, g de siste års utvikling i internasjnal øknmi, vil sm en helt naturlig knsekvens føre til økt fkus på risikstyring g kntrll. Rindal Sparebank har i all vesentlighet implementert de plicyene g styringsdkumentene sm inngår i ViS-mdellen, g styret vil gjennm nye prsesser løpende ajurføre g justere disse dkumentene sm følge av nye frutsetninger fr vurderingene. Virksmhetsstyringsmdellen er grunnlagsdkumentet fr både bankens ICAAP-vurdering, g den interne kntrllen. Styret får rapprter m utviklingen både på utlåns- g verdipapirmrådet månedlig. Risikstyringsfunksjnen inngår i bankens internkntrllsystem. Den enkelte ansvarlige på hvert aktivitetsmråde rapprterer til banksjef t ganger pr. år. Styret får seg frelagt en halvårsrapprt g en årsrapprt, g styret mener at ttalrisiken i Rindal Sparebank er lav til mderat innenfr de risikmrådene sm mtales nedenfr. Ekstern revisr avgir en uavhengig bekreftelse av internkntrllen sm en del av årsrapprten. Definisjner g kmmentarer til finansielle risiker. Kredittrisik Kredittrisik er risiken fr at banken påføres tap i frbindelse med kredittgivningen på grunn av at kunden ikke ppfyller sine betalingsfrpliktelser verfr banken på grunn av manglende betalingsevne eller betalingsvilje, eller at de sikkerhetene sm er stilt fr kreditten ikke dekker bankens engasjement fullt ut. Styret i Rindal Sparebank vurderer kvaliteten på bankens utlånsprtefølje til å være gd. Kjøp av bligasjner blir i den sammenheng vurdert sm lån til utsteder, g bligasjnsprteføljen vurderes til å ha lav kredittrisik. Banken fretar en årlig engasjementsgjennmgang av de 10 største engasjement innenfr næring g landbruk, samt de 10 største nye engasjement fr persnkunder. I tillegg har vi enkeltengasjement sm vi har en spesiell ppfølging av, på grunn av svak øknmi. Lånerestansene er frtsatt svært lave g pr var ingen næringslån i restanse. Banken har hatt svært lite tap på utlån sett ver den siste 10-årsperiden. Knstaterte tap utgjør i gjennmsnitt kun 0,02 % av brutt utlån fr disse årene. Mislighldsvlumet har vært svært lavt gjennm året g strukturen i utlånsprteføljen samsvarer med bankens kredittplicy med 17,4 % lån til næringslivsfrmål inklusive landbruk (19,9 % samme tid i fjr). Plicymålet er maksimalt 25 % utlån til næringsfrmål. Utlånsveksten var 7 % i Banken har hatt svært lite tap på utlån sett ver den siste 10-årsperiden. Knstaterte tap utgjør i gjennmsnitt kun 0,02 % av brutt utlån fr disse årene. På grunn av styrets vurdering av at det har blitt en ne økende kredittrisikprfil i bankens utlånsprtefølje, må en frvente ne økte tap 13

14 de kmmende år. Med ttale individuelle g gruppevise nedskrivinger på i alt 10,7 mill, tilsvarende 0,94 % av FVK, er det tatt gd høyde fr eventuelle framtidige tap. Markedsrisik Markedsrisik er risiken fr at banken skal få tap sm følge av rente g kursendringer på bankens verdipapirbehldning, samt kursendringer på valutabehldning. Rindal Sparebank deler inn aksjebehldningen i krtsiktige plasseringer g anleggsaksjer. Markedsrisik på aksjer g egenkapitalbevis er knyttet til krtsiktige plasseringer, g denne behldningen har en markedsverdi pr på kr. 4,5 mill. Behldningen utgjør kun 0,3 % av bankens frvaltningskapital, g vurderes til å ha en mderat risik. Bankens behldning av anleggsaksjer består strt sett av aksjer i strategiske selskaper. Banken handler ikke med valuta utver kjøp g salg av reisevaluta til våre kunder. Valutarisiken er derfr ubetydelig. Operasjnell risik Operasjnell risik defineres sm risiken fr tap sm skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prsesser, svikt hs mennesker g i systemer eller eksterne hendelser. Styret g bankens administrative ledelse har fkus på å begrense perasjnell risik gjennm gde styringssystemer g gd kntrll med virksmheten. Kvaliteten på interne prsesser vurderes sm svært gd med få avvik. Banken har et mfattende internkntrllsystem sm brukes i denne ppfølgingen. Banken g bankens kunder er sårbare ved teknisk svikt i IT-systemene, samtidig sm bransjen merker en økende kriminell aktivitet fr å få tilgang til våre datasystem. Banken har tatt i bruk et fellesutviklet virksmhetsstyringspplegg fra Eika VIS sm brukes i det daglige arbeidet g av bankens styre. Knsentrasjnsrisik Knsentrasjnsrisik defineres sm risik fr tap sm følge av knsentrasjn m: Enkeltkunder Enkelte bransjer Gegrafiske mråder Styret i Rindal Sparebank har i sin kredittplicy fastsatt rammer fr knsentrasjnsrisik blant annet ved å fastsette rammer fr antall g ttalvlum fr såkalt stre engasjement sm skal rapprteres (ver 10 % av nett ansvarlig kapital). Pr har banken 2 slike engasjementer, mens det i plicyen er satt en begrensning på 3. Eiendmsprisrisik Denne risiktypen defineres sm risik fr uventet verdifall på institusjnens eiendmmer eller prteføljer av eiendmsinvesteringer, eller uventede tap på lån til datterselskaper sm er eiendmsselskaper (fte er eiendmsmassen skilt ut i egne datterselskaper). Eiendmsprisrisik knyttet til utlån til eiendmssektren eller eiendeler sm sikkerhet dekkes under kredittrisik g knsentrasjnsrisik. Rindal Sparebank antas å ha en svært lav eiendmsprisrisik, sm er relatert til bankens eget frretningsbygg sm pr er bkført til kr. 4,4 mill. 14

15 Likviditetsrisik Likviditetsrisik defineres sm risiken fr at en bank ikke klarer å ppfylle sine frpliktelser g/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det ppstår vesentlige ekstramkstninger i frm av prisfall på eiendeler sm må realiseres, eller i frm av ekstra dyr finansiering. Rindal Sparebanks likviditetssituasjn pr anses sm gd. Styret har tett ppfølging av bankens funding- g finansieringsrisik gjennm månedlig rapprtering av status i frhld til satte nøkkeltallsmål. Rindal Sparebank har pr en prtefølje av bligasjner g sertifikater på i alt kr. 126,6 mill. 70 mill av dette er depnerbar i Nrges Bank, g kan benyttes sm sikkerhet fr lån, mens verskytende del av behldningen kan msettes. Likviditeten i disse papirene vurderes til å være gd i dagens marked. Banken har gså en trekkrett i ppgjørsbank på 50 mill, mens innskuddsdekningen er på 82,2 % siste årsskifte. I langtidsbudsjettene har en satt et minimumsmål på 75 % i innskuddsdekning. Frretningsrisik Frretningsrisik defineres sm risiken fr uventede inntekstsvingninger ut fra andre frhld enn kredittrisik, markedsrisik g perasjnell risik. Risiken kan pptre i ulike frretningseller prduktsegmenter g være knyttet til knjunktursvingninger g endret kundeatferd. Endring i nivået fr den frretningsmessige risiken, vurderes kvartalsvis i styrets kvartalsrapprt. Målppnåelse pr. aktivitetsmråde vurderes knkret ftere, gjerne månedlig. Omdømmerisik Omdømmerisik defineres sm risik fr svikt i inntjening g kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit g mdømme i markedet, dvs. hs kunder, mtparter, eiere g myndigheter. Interne avvik sm kan påføre banken mdømmetap, behandles månedlig i krdineringsfrumet fr aktivitetsmrådene. I tillegg ppsummeres alle avvik i halv- g helårsrapprten fr internkntrllen. Strategisk risik Strategisk risik er risik fr uventede tap eller sviktende inntjening i frhld til prgnser knyttet til vekstambisjner, inntreden i nye markeder eller ppkjøp. Rindal Sparebank har sm verrdnet strategi å være tilsluttet en allianse. Alliansevalg er derfr vurdert sm en del av den ttale strategiske risiken. Rindal Sparebank har i alle år først g fremst vært en bank med lkal sparebankprfil. I det legger en først g fremst at banken skal være en viktig aktør i utviklingen av rindalssamfunnet gjennm å engasjere seg i tiltak g sikre finansieringsbistand fr gde g lønnsmme prsjekter i framtida, både fr privatpersner g bedrifter. Erfaringene tilsier at det ikke er nen grunn til å endre denne hvedstrategien. Systemrisik Rindal Sparebank er en del av Eika-Alliansen, g har en eierandel på 0,65 % i Eika-Gruppen AS. Systemrisik kan ppstå ved at prblemer hs Eika-Gruppen AS, eller andre banker i alliansen smitter ver på enkeltbanker. Dette kan gi seg utslag i fallende verdi på verdipapirprtefølje, prblemer med å få tak i likviditet, g høy pris på funding. 15

16 7.3 Bankens gdtgjørelsesrdning Styret har gitt retningslinjer fr gdtgjørelse sm mfatter alle frmer fr gdtgjørelse til bankens ansatte. Retningslinjene skal bidra til å fremme g gi incentiver til gd styring av, g kntrll med virksmhetens risik, mtvirke fr høy risiktaking g bidra til å unngå interesseknflikter. Rindal Sparebank har i 2013 hatt en generell rdning fr variabel gdtgjørelse sm defineres inn under punkt 5: Unntak i Finanstilsynets rundskriv av «Gdtgjørelsesrdninger i finansinstitusjner, verdipapirfretak g frvaltningsselskaper fr verdipapirfnd». Ordningen mfatter hele banken g gir ikke incentiveffekt når det gjelder vertakelse av risik. Den variable gdtgjørelsen beregnes på grunnlag av en kmbinasjn av salg g bankens årsresultat. Ordningen er begrenset ppad til kr pr. ansatt pr. år. Det vises frøvrig til nte 9 i årsregnskapet. Rindal,

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriften del IX( Pilar 3) 31. desember 2014 Rindal Sparebank Spesifikasjn av ansvarlig kapital (beløp i tusen NOK) Type kapital Beløp Sparebankens fnd

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

Kombinert bufferkrav 79.708

Kombinert bufferkrav 79.708 Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 79.708 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.523.397 50.777 1.784 1.575.958 Utlandet 26.092 0 0 26.092 Næringssektor

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 21.03.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Detaljer

1. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

1. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 1. kvartal 2014 Beskrivelse av virksmheten g sikkerhetsmassene Eiendmskreditt Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksmhet g øknmi Blighyptek (bligkreditt) Eiendmshyptek (næringskreditt) Innlån, likviditet

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Basel II Pilar III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Oppdatert per 31. desember 2011

Basel II Pilar III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Oppdatert per 31. desember 2011 Basel II Pilar III Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Oppdatert per 31. desember 2011 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 23.03.2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.2 Forskjeller mellom regnskapsmessig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) PILAR 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31.12.2013 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kombinert bufferk rav 65

Kombinert bufferk rav 65 Kombinert bufferk rav 65 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.487.333 117.449 51.172 1.655.954 Utlandet - - Næringssektor fordelt: - Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Oppdatert per 31. desember 2013

Oppdatert per 31. desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Pilar III - 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Ørje, 19.03.2014 Side: 2/17 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Oppdatert per 31. desember 2011

Oppdatert per 31. desember 2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Oppdatert pr 31. desember 2010

Oppdatert pr 31. desember 2010 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013. Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015 Medlemmene av frstanderskapet Medlemmene av styret Medlemmene av kntrllkmiteen Ansvarlig revisr Knsernledelsen i Sparebanken Møre HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg. 29-33 Pstbks 121 6001 Ålesund Tlf.: 70 11

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

-oss bry oss! PILAR III. Oppdatert pr. 31.desember 2014

-oss bry oss! PILAR III. Oppdatert pr. 31.desember 2014 -oss bry oss! PILAR III 2014 Oppdatert pr. 31.desember 2014 Vedtatt av styret 12.02.15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2. Ansvarlig kapital og kapitalkrav.... 3 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK Sist oppdatert per 31. desember 2012 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 1.1

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Oppdatert per 31. desember 2014

Oppdatert per 31. desember 2014 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for. Basel II Pilar 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Offentliggjøring av finansiell informasjon for. Basel II Pilar 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2013 Basel II Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Innhold Innledning og...3 1 Basel II - Kapitaldekningsregler...3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 19.03.2014 1 Informasjon i samsvar med kravene i Kapitalkravforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr. 31. desember

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 2 Konsolidering... 2 2.1

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 212 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 3 2.1

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 2 Konsolidering... 2 2.1

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

2. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

2. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 2. kvartal 2014 Beskrivelse av virksmheten g sikkerhetsmassene Eiendmskreditt Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksmhet g øknmi Blighyptek (bligkreditt) Eiendmshyptek (næringskreditt) Innlån, likviditet

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Ørje, 20.03.2013 1 Innhold Side 1.0 Innledning og formål med dokumentet 3 2.0 Konsolidering 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

BASEL II PILAR III. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013

BASEL II PILAR III. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 1 BASEL II PILAR III 2013 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet...2 2 Konsolidering...2 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer