ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)"

Transkript

1 ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral behandling mellm medbestemmelsespartene g FHAMU/AMU. Den skal videre gi en anbefalt rekkefølge fr gjennmføringen i henhld til nrmale endringer i Frsvarets rganisasjn med referanse til lv- g avtaleverk. Det er mange frhld sm kan medføre et behv fr endret rganisasjn g eller struktur sm kan gi persnellmessige knsekvenser, herunder arbeidsmiljømessige knsekvenser. Når en beslutning er fattet kan iverksettelsen kmme i frm av et Gjennmføringsdirektiv, knkrete ppdrag i Virksmhetsplanen eller rettelser g tillegg til denne. Dette dkumentet tar utgangspunkt i Hvedavtalene med Tilpasningsavtalene (HA/TAene), Arbeidsmiljølven (AML) m/andre lver g avtaler, samt Bestemmelser fr kvalitetssikring av Helse, miljø g sikkerhetsarbeidet ved planlegging, gjennmføring g ppfølging av mstillingsprsesser i Frsvaret. 2. Behandling i FHAMU/AMU Når en rganisasjnsutvikling (OU) iverksettes skal partene iht HA/TAene avtale behandlingsmåte av de arbeidsmiljømessige knsekvensene, Jfr. Kgl.res av 6 juni Jf Løpenummer 1 i Dreiebka. 3. Dreibøker i samsvar med type endring Dette frslag mfatter de vanligste frmer fr det sm faller inn under begrepet OU. Hvr mfattende en OU er, avhenger av kmpleksitet, tidsg ressursfrbruk - gjennmføringsmåten avhenger av dette. En OU kan medføre behv fr endring av virksmhetsplan g vedtatt budsjett. Partene legger til grunn at OU skal gjennmføres slik at persnellets rettigheter, arbeidsplassen, helse g psykssiale frhld ivaretas innenfr rammen av et frsvarlig arbeidsmiljø. Dreiebken mhandler flere frskjellige måter å håndtere OU på. OU løp. OU er en knsekvens av budsjettmessige endringer, mpririteringer eller endret ppdragsprtefølje. OU kan medføre arbeidsmiljømessige utfrdringer g skal behandles i samsvar med Hvedavtalene g AML. Det kan være behv fr sentral eller lkal tilpasning, herunder justering av tidsfrbruk, alt avhengig av kmpleksiteten fr OU. OU uten persnellmessige knsekvenser. (Flat verføring). Side 1 av 15

2 En OU hvr hele avdelinger eller deler av avdelinger endrer rganisasjnsmessig tilhørighet g sm ikke medfører flytting av persnell eller gi andre persnellmessige knsekvenser. Dette betraktes sm en enkel OU g bør kunne gjennmføres innenfr et krt tidsperspektiv. Dette er den raskeste måten å gjennmføre en rganisasjnsendring på. Nedleggelse g pprettelse av avdeling Nedleggelse innen en tidsfrist betyr at rganisasjnen/enheten pphører å virke sm enhet ifh til sine definerte ppgaver innen tidsfristen. Gammel rganisasjn starter nedleggelsen parallelt med pprettelsen av ny rganisasjn i gd tid før fastsatt tidsfrist. I slike tilfeller aksepteres det at en restrganisasjn fullfører nedleggelsen etter fastsatt dat. OU sm er plitisk styrt Dersm en OU er plitisk bestemt jfr HATA ene, har partene bare medbestemmelse mht gjennmføringsmåten, hvis ikke gså dette er plitisk bestemt. 4. Frkrtelser med tilhørende definisjner Nedenfr er gjengitt de mest brukte frkrtelser i dreiebken. AG : Arbeidsgiver FST/P : Frsvarsstaben/Persnellavdelingen DIF : Driftsenhet i Frsvaret GFD : Gjennmføringsdirektiv Partene : Arbeidstakerrganisasjnene g arbeidsgiver TV : Organisasjnenes tillitsvalgte. FHVO : Frsvarets hvedvernembud HVO : Hvedvernembud FHAMU : Frsvarets hvedarbeidsmiljøutvalg AMU : Arbeidsmiljøutvalg EBA : Etablissement, bygg g anlegg HMSO : Bestemmelser fr kvalitetssikring av helse, miljø g sikkerhetsarbeidet ved planlegging, gjennmføring g ppfølging av mstillingsprsesser i Frsvaret BHT : Bedriftshelsetjenesten Side 2 av 15

3 Side 3 av 15

4 Innhldsfrtegnelse: Løpenummer Dreiebk Handling Vedlegg A Antatt tidsfrbruk (Innkallingstid i tillegg) 1 Innkalling til- g infrmasjnsmøte jfr HA 11 1 dg 2 Behandling i FHAMU eller i Arbeidsutvalget (AU) 1 dg 3 Drøfting av Frsvarssjefens (FSJ) gjennmføringsdirektiv (GFD) 8-10 dgr (Inkl gdkjenning av referat) 4 Utsendelse av FSJens gjennmføringsdirektiv (GFD) 1 dg 5 Mttak av g infrmasjn m FSJens gjennmføringsdirektiv (GFD) 1 dg (Avtal møtetidspunkt) 6 Infrmasjn til de ansatte, jfr. Lkal infrmasjns- g samarbeidsavtale 1 dg 7 Behandling i lkale Arbeidsmiljøutvalg, jfr HATA ene 4.3, jfr gså AML 10 dgr (Inkl gdkjenning av referat) 8 Lkale utredninger i samsvar med GFD 8 uker (Avhengig av mfang) 8.1 Lkale utredninger ved flat verføring 1-10 dgr (Avhengig av mfang)) 8.2 Lkale utredninger ved nedleggelse av avdeling 2-6 måneder (Avhengig av mfang) 8.3 Lkale utredninger ved nedleggelse/pprettelse/sammenslåing 2-24 måneder (Avhengig av mfang) 9 Drøftingsgrunnlag behandles i lkalt AMU 10 dgr (Inkl gdkjenning av referat) 10 Lkale drøftinger DIF uten stillingsfullmakt 10 dgr (Inkl gdkjenning av referat) 10.1 Lkale drøftinger DIF med stillingsfullmakt 10 dgr (Inkl gdkjenning av referat) 11 Sentral bearbeidelse (Etter mttak fra DIF uten stillingsfullmakt) 14 dgr 12 Behandling i FHAMU alt AU 10 dgr (Inkl gdkjenning av referat) 13 Sentral/DIF drøfting- g frhandling i samsvar med HATA ene 7 dgr (Avhengig av mfang) 14 Arbeidsgivers behandling etter sentral drøfting-/frhandling 14 dgr (Avhengig av mfang + referat) 15 Mttak av gdkjent rganisasjn DIF. Innplassering fase 1-2 (sivile gså fase 3) 6 12 uker (Mil siv) 16 Sentral innplassering militært persnell 6 uker (Mil) 17 Infrmasjn m innplasseringsresultater 1 dg 18 Dispneringsrunde måneder 19 Implementering av ny rganisasjn Avhengig av kmpleksitet 20 Evaluering av OU Avhengig av kmpleksitet Side 4 av 15

5 1. Innkalling til- g infrmasjnsmøte jfr HA 11 Når et utredningsppdrag/ou-ppdrag er gitt skal AG innkalle partene, inkl FHVO fr infrmasjn g nødvendige avklaringer. Følgende bør inngå i infrmasjnen: FST/P Hjemmelsgrunnlag fr ppdraget (1) Infrmer m ppdrag, herunder knsekvenser fr avdelingen mht OU-behv, persnell, arbeidsmiljø, virksmhetsplan g budsjett Hvrdan infrmasjn til arbeidstakerne skal gis Behandlingsmåten vedr arbeidsmiljømessige knsekvenser avtales (2) Om mulig, avklar/vurder følgende: Avklare behv fr OU-rganisasjn Tidsplan fr utredningsppdraget/ou-ppdraget, herunder milepæler Angi anbefalt dreiebk fr OU, avklar bruken. Vurder behv fr en egen OU-avtale, Angi arbeidsgivers frslag til gjennmføringsplan Avklar tidspunkt fr utsendelse av drøftingsgrunnlag Snarest mulig etter at ppdraget er kjent, eller tiltak besluttet iverksatt. 1) Saksgrunnlag utleveres i møte m ikke tidligere mfrdelt. 2) Partene avtaler behandlingsmåten vedr de arbeidsmiljømessige knsekvensene. Det partene blir enige m, har innvirkning på behvet fr Lnr 2. Merknad til 2): Dersm de arbeidsmiljømessige knsekvensene avtales behandlet mellm partene, skal FHVO delta, jf HA/TAene Tidsfrbruk: 1 dag. 2. Behandling i FHAMU Når et ppdrag er gitt sm vil eller kan gi knsekvenser fr en eller flere DIF, knsekvenser fr persnell g eller arbeidsmiljø med mer, skal FHAMU innkalles. (1) (2) Tilgjengelig saksgrunnlag vedlegges innkallingen. Vurder hvrvidt ppdragene kan gjennmføres innenfr rammen av et frsvarlig arbeidsmiljø, herunder ressurs- g tidsfrbruk Angi risik fr arbeidsmiljøet, herunder gi nødvendige anbefalinger (eks behvet fr hensikt g målsetting, krav til arbeidsmiljøet ved OU, behvet fr risikvurdering av planlagte tiltak) (3) Angi frutsetninger fr gjennmføring mht EBA g andre frhld sm binder partene mht tid. Egen innkalling Leder FHAMU 1) FHAMU kan delegere myndighet av behandlingen til FHAMUs arbeidsutvalg. 2) Dette Lnr avhenger av hva partene er blitt enig m mht behandling i FHAMU/AU eller i samsvar med Kgl.res av 6 juni Skal saken kun behandles iht HA/TAene frutsettes at dette linjenummer ivaretas av FHVO. 3) Beskrevet i HMSO Merknad til 2): Dersm de arbeidsmiljømessige knsekvensene avtales behandlet mellm partene, skal FHVO delta, jfr HA/TAene Side 5 av 15

6 Tidsfrbruk: 1 dg 3. Drøfting av Frsvarssjefens (FSJ) gjennmføringsdirektiv (GFD) Innkalling til sentral drøfting. (1). Drøfte frslag til GFD g anbefalt frslag til dreiebk, herunder: Avklare hjemmelsgrunnlag Knsekvenser fr avdelingene, persnell, arbeidsmiljø, budsjett g drift (2) Angi evt behv fr ny EBA sm binder tidsplanen m kjent på drøftingstidspunktet Tidsplan fr OUen, herunder milepæler Avklare tidspunkt fr gdkjennelse av referat, utsendelse av GFD (3) Nrmalt etter gdkjent referat fra FHAMU/AU - møte. FST/P 1) Saksgrunnlag sm følger (minimum): Hjemmels -dkument (IVB, VP mv), Referat fra FHAMU/AU, utkast til GFD annet. 2) Ved endring i virksmhetsplan eller budsjett, tas dette i første rutinemessige møte, evt i eget møte. 3) AG kan infrmere DIF - sjefer m når GFD vil være tilgjengelig ved DIF en. Dette slik at DIF - sjef kan kalle inn partene iht Lnr 5. (Hensikt tidsbesparelse) 1-3 dg drøfting + 1 uke referat (Jfr HA/TAene) 4. Utsendelse av FSJens gjennmføringsdirektiv (GFD) Utsendelse av FSJens GFD mfatter: (1) Når klart FST/P Det frmelle lkale OU-løpet skal gjennmføres iht Gjennmføringsdirektiv m/vedlegg GFD. R&T til FSJens VP Evt endringer i tildelt budsjett 1) Tidsfrbruk: 1 dg 5. Mttak av g infrmasjn m FSJens gjennmføringsdirektiv (GFD) Ved mttak av GFD m/vedlegg, skal avdelingen gjøre følgende: Partene kan ha Sjef DIF Innkall TV fr infrmasjn g krdinering. (1) frhåndsavtalt Infrmer m GFD m/vedlegg, m mulig avklar følgende: møtetidspunkt, jfr Behvet fr justering av lkal inf- g samarbeidsavtale, herunder hvrdan, når g m hva de ansatte skal infrmeres m, avklar frhld til pressen (2) Lnr 3. Felles frståelse m frhld sm berører egen DIF (3) Behandlingsmåten vedrørende arbeidsmiljømessige frhld avtales Angi evt knsekvenser fr egen virksmhetsplan g budsjettmessige knsekvenser (hvilke andre ppdrag/prsjekter kan påvirke lkal behandling) Angi evt knsekvenser fr berørt persnell/avdeling, herunder når Omstillingssamtaler kan gjennmføres. 1. Det er viktig at ledelsen gtv infrmeres så raskt sm mulig m innhld g knsekvenser. (Ved str gegrafisk spredning bør DIF -sjef innkalle underlagte sjefer g evt TV) 2. Hvis ikke angitt i inf- g samarbeidsavtalen 3. Berørt DIF skal bruke Dreiebk 4. Stillingsbeskrivelsene skal ppdateres i samsvar med det den ansatte faktisk gjør. Dette har str betydning ved eks et senere innplasseringsløp. 5. Dersm ikke regulert i GFD. Side 6 av 15

7 Angi evt knsekvenser fr andre avdelinger ved endring i egen rganisasjn/ppdragsprtefølje m.m. Vurder rganiseringen av OU prsessen, herunder evt ppnevning av partssammensatt arbeidsgruppe, jf HA/TA vedl 4 g HA LO/NHO 9-2 Varsle m en gjennmgang av gjeldende stillingsbeskrivelser m/tidsplan g OPL (4) Revitalisering av STØG (5) EBA-planer, jf HA/TA vedl 3 Avklar andre frhld sm må behandles eller påvirker tidsplan, herunder møtestruktur. Tidsfrbruk: 1 dg 6. Infrmasjn til de ansatte De ansatte skal infrmeres jfr lkal infrmasjns- g samarbeids - avtale. Mmenter sm bør mtales i inf til ansatte: Infrmasjns- g samarbeidsavtalen Oppdrag g hensikt med OU (1) Angivelse av hvem sm kan bli berørt (NB: Ikke navngitte pers) Tentativ tidsplan, herunder infrmasjnsmøter, mstillingssamtaler mv (2) Evt OU-rganisasjn, ppdrag g fullmakter Prsess: Utredning, AMU, lkal drøfting, FHAMU, sentral frhandling g drøfting, sentrale rganisasjnsmessige tiltak (ORG/WBS/SAP), innplassering, utlysning, tilsetting, implementering, evaluering. (3) Gd tid til spørsmål Snarest Sjef DIF 1. Det vises til HMSO. 2. Det er viktig at de ansatte vet når g av hvem de skal infrmeres av. Kntaktpersner må bekjentgjøres. De ansatte skal gis melding m når mstillingssamtaler vil bli gjennmført g hvrdan. 3. Her skal man kun gi en summarisk versikt, men man må være frberedt på å svare på spørsmål m innplassering g rettigheter. Det bør avsettes egen tid fr å gå gjennm dette mer detaljert. Tidsfrbruk: 1 dg 7. Behandling jfr HATA 4.3, AML 7-2 (2) g frskrift best nr 321, 9 Infrmasjn m GFD m/vedlegg Ved mttak av Sjef DIF Infrmer m egen plan fr arbeidet, herunder angi: GFD Evt arbeidsmiljømessige knsekvenser sm følge av GFD. Her skal tidsplan, arbeidsmengde ift til andre pålagte ppdrag vurderes spesielt (1) Vurdering av hvrvidt rg endringen får knsekvenser fr den lkale bedriftshelsetjenesten g den interne vernetjenesten Avhengig av hvilken behandlingsfrm partene har valgt jfr venstående Lnr 5. (GFD) Merk: Dersm man velger en annen behandlings - frm må AG avklare hvrdan man skal frhlde seg til FVHP, BHT g de vernepliktige, jfr HMSO 1) Hensikten med møte er å avklare evt arbeids - miljømessige knsekvenser g fallgruver utledet Side 7 av 15

8 Hvrvidt OU-tiltak vil gi arbeidsmiljøutfrdringer ifh eksisterende ppdragsprtefølje (1) Arbeidsmiljøknsekvenser av evt rasjnaliseringsfrslag Evt knsekvenser fr EBA mht arbeidsplasser m.m. Evt knsekvenser ved en evt endret AMU-struktur Evt kriteria fr arbeidsmiljøundersøkelse/risikvurdering evt drøft, knsekvenser av gjennmført medarbeider - undersøkelse, HMS-målsetting (2) Utarbeid frslag til tiltak sm reduserer evt risik. Frslag til HMS -handlingsplan med utgangspunkt risikvurderingen av GFD m/vedlegg. 2) Bestemmelser m dette kan være gitt i GFD, da beskrives evt endringer. Alt gi anbefaling/pålegg m risikvurdering, jfr HMSO Tidsfrbruk: 1-3 dg (Avhengig av mfang) + 7 dg fr referat 8. Lkale utredninger i samsvar med GFD Etabler felles frståelse av ppdrag g faktrer sm innvirker på Etter AMU - møte, Sjef DIF 1) OU rganisasjn ref Lnr 5. løsningen av ppdraget. (1) alt ref tidligere Lnr Utred nedenstående (med evt lkal justering av tiltak), sm følger: Lag en beskrivelse av ny rganisasjns ppgaver, Merk: Gå til Lnr 9 når ferdig rganisering, ressursbehv (persnell g øknmi) Utarbeid frslag til ny firkantrganisasjn m/underlagt struktur, inklusive OPL/F g stillingsbeskrivelser Utred persnellmessige knsekvenser fr berørt persnell, utarbeid ansiennitetslister g gjennmfør Omstillingssamtaler Utred arbeidsmiljømessige knsekvenser av ny rg Utred EBA -messige knsekvenser Utred øknmiske g budsjettmessige knsekvenser Utred knsekvenser av evt ÅV - endringer Utred behv fr endring i lkale instrukser, direktiver mv Utarbeid freløpig drøftingsgrunnlag De ansatte skal infrmeres i samsvar med lkal infrmasjns- g samarbeidsavtale Tidsfrbruk: Antatt 8 uker. Regulert i GFD 8.1 Lkale utredninger ved flat verføring Etabler felles frståelse av ppdrag g faktrer sm innvirker på Sjef DIF løsningen av ppdraget. Utred knsekvenser av verføringen Etter AMU-møte, alt ref tidligere Lnr Flat verføring skal ikke gi persnellmessige knsekvenser. Medfører kun endring i rganisatrisk ppheng, herunder endringer i Side 8 av 15

9 Endre OPL/F g stillingsbeskrivelser De ansatte skal infrmeres i samsvar med lkal infrmasjns- g samarbeidsavtale OPL/F g grunndata i stillingsbeskrivelser. Behandles i AMU m endring i AMU-struktur, ellers ikke. Merk: Gå til Lnr 10, med mindre endring i AMUstruktur Tidsfrbruk: 2-8 dg 8.2 Lkale utredninger ved nedleggelse av avdeling Etabler felles frståelse av ppdrag g faktrer sm innvirker på løsningen av ppdraget. Etter AMU-møte, alt ref tidligere Lnr Sjef DIF Ved nedleggelse av avdelingen vil alt persnell være berørt. Opprett en nedleggelsesrganisasjn. Utarbeid plan, herunder pprett nedleggelsesrganisasjn Persnellet frvaltes av FPT etter at avdelingen er Utred persnellmessige knsekvenser av nedleggelsen nedlagt, eller at rganisasjn fr nedleggelse er etablert. De ansatte skal infrmeres i samsvar med lkal infrmasjns- g samarbeidsavtale Merk: Gå til Lnr 9 når ferdig Tidsfrbruk: 2 6 mnd 8.3 Lkale utredninger ved nedleggelse/pprettelse/sammenslåing Etabler felles frståelse av ppdrag g faktrer sm innvirker på løsningen av ppdraget. Nedenfr er listet nen av de frhld sm må behandles: Etter AMU-møte, alt ref tidligere Lnr Sjef DIF Nedleggelse/pprettelse er i dette linjenummer basert på at en avdeling nedlegges et sted g pprettes et annet sted. En nedlegging kan gi stre Gjennmfør en arbeidsmiljøundersøkelse, behandle saken i persnellmessige knsekvenser. lkalt AMU Beskriv evt knsekvenser fr pågående aktivitet, herunder leveranser sm blir påvirket av nedlegging/pprettelse/sammenslåing. Utred frslag til ny rganisasjn, herunder behv fr endringer i firkantrganisasjn, samt utarbeid OPL/F g stillingsbeskrivelser Utred behv fr EBA, herunder evt behv fr nybygg sm innvirker på tidsplanen. Knkrete frslag fr justering av etablissementsplanen Det anbefales at det etableres en nedleggelses g en pprettelsesrganisasjn sm krdineres gjennm en styringsgruppe med persnell fra berørte DIFer. Mesteparten av utredningsarbeidet må skje på det stedet der avdelingen flytter til Det kreves en mfattende krdinering, herunder behandling i de respektive AMUer. Lkale drøftinger gjennmføres ved hver berørt DIF. Side 9 av 15

10 Utred persnellmessige knsekvenser, herunder årsverksendringer, innplasseringslister, ansiennitetslister, familieplitiske frhld sm; tilgjengelig kvarter, familiebliger, jbb- g skletilbud. Gjennmfør Omstillingssamtaler mv. Utarbeid versikt ver kstnader ved nedlegging/pprettelse/sammenslåing, herunder utgifter ved etablering; EBA, møblering, pendlerutgifter, miljøpprydding, besøksreiser fr invlvert persnell, flyttekstnader mv. Utred samrdning av AMU-tjenesten, støtte funksjner, BHT, velferd, idrett sv. Utred arbeidsmiljømessige knsekvenser fr ny rganisasjn, herunder utarbeid risikanalyse mht ressurser ifh til pålagte ppdrag. Denne skal behandles i lkalt AMU. Utarbeid frslag fr nytt budsjett, basert på nye frutsetninger Utarbeid reelle kstnadsberegninger fr endringen. Utarbeid en plan fr nedleggelse, flytting g etablering Utarbeid drøftingsgrunnlag De ansatte skal infrmeres i samsvar med lkal infrmasjnsg samarbeidsavtale Merk: Gå til Lnr 9 når ferdig. Tidsfrbruk: 6-24 måneder (Avhengig av kmpleksitet) 9. Drøftingsgrunnlag behandles i lkalt AMU Innkall AMU m/sakspapirer, behandle følgende: (1) Når grunnlag klart Sjef DIF Presenter drøftingsgrunnlag med vekt på de arbeidsmiljømessige g HMS perspektivene, herunder: (Gjelder alle DIF) Persnellmessige knsekvenser AMU må uttale seg m hvrvidt budsjett (hvis kjent) synes rimelig ifh til persnell g ppdragsprtefølje. Hvrvidt avdelingen har tilstrekkelig kmpetanse ifh til ppgaver (2) Risikvurdering av anbefalt frslag (3) Knsekvenser av evt endret AMU-struktur Andre kjente arbeidsmiljørelaterte frhld 1) Dette linjenummer er avhengig av beslutning fattet i Lnr 5. 2) Det vises til AML 7-2 (2) b 3) Evt arbeidsmiljømessige knsekvenser ved frslaget må detaljbeskrives i referatet. Det henvises til HMSO Merk: Dersm det er flere underavdelinger m/lkale AMU må prsessen først gjennmføres her fr fremsending til DIF. DIF må sammenstille g behandle helheten i AMU. Tidsfrbruk: 1-2 dager behandling, 10. Lkale drøftinger DIF u/stillingsfullmakt Side 10 av 15

11 Drøftingsgrunnlag sendes ut når klart. Resultatene fra AMU behandlingen ettersendes (1). Gjennmgang av referat fra lkal AMU-behandling (2) Drøft frslag til evt ny firkantrganisasjn, herunder ppgavefrdeling mellm respektive avdelinger, herunder gså evt ppdrag relatert til dagens ppdragsprtefølje sm får innvirkning på dagens VP (2) Drøft frslag til ny OPL/F m/stillingsbeskrivelser (2) Drøft persnellmessige knsekvenser (2) Drøft endringer i EBA, evt behv fr ny EBA (2) Drøft øknmiske knsekvenser av endringer, herunder budsjettmessige knsekvenser ny rganisasjn (2) Når grunnlag klart Sjef DIF 1) Dersm flere underavdelinger må prsessen først gjennmføres her fr fremsending til DIF. DIF må sammenstille g behandle helheten på DIF-nivå. I slike tilfeller må det beregnes mer tid. 2) Kmplett saksgrunnlag versendes FST hvis endringene går utver Dif-sjefs delegerte fullmakt, gå deretter til Lnr 11. Tidsfrbruk: 1-2 dager behandling 10.1 Frhandlinger g drøftinger ved DIF m/stillingsfullmakt Frhandlings- drøftingsgrunnlag sendes ut når klart. Resultatene fra AMU behandlingen ettersendes (1). Når grunnlaget er klart Sjef DIF (DIF med Gjennmgang av referat fra lkal AMU-behandling (2) stillingsfullmakt) Drøft frslag til evt ny firkantrganisasjn, herunder ppgavefrdeling mellm respektive avdelinger, herunder gså evt ppdrag relatert til dagens ppdragsprtefølje sm får innvirkning på dagens VP (2) Drøft frslag til ny OPL/F m/stillingsbeskrivelser (2) Drøft persnellmessige knsekvenser (2) Drøft endringer i EBA, evt behv fr ny EBA (2) Drøft øknmiske knsekvenser av endringer, herunder budsjettmessige knsekvenser ny rganisasjn (2) 1) Dersm flere underavdelinger må prsessen først gjennmføres her fr fremsending til DIF. DIF må sammenstille g behandle helheten på DIF-nivå. I slike tilfeller må det beregnes mer tid. 2) Grunnlaget bør sendes ut med 14 dagers frist, resultat fra AMU fremsendes når klart. Man kan spare ne tid ved en grundig gjennmgang ved ppstart av møte. Tidsfrbruk: 7 dg behandling (Avhengig av mfang) Gå til Lnr 14. Side 11 av 15

12 11. Arbeidsgivers bearbeidelse (Etter mttak fra DIF uten stillingsfullmakt) Ved mttak av lkale referater skal AG gjøre følgende: Grunnlag j sendes FST/P Gjennmgå referater fra lkale AMU, vurder evt tiltak (1) til FHAMU/AU g Gjennmgå referater fra DIF, avklar lkal uenighet (2) sentrale parter. Evt utarbeid grunnlag fr behandling i FHAMU, herunder: Sammenfatting av resultat fra lkal AMU behandling, lkale referater er en del av grunnlaget (3) Behandles jfr Lnr 12. Utarbeid frhandlings- g drøftingsgrunnlag g send ut til partene (3).: (4) Referater fra DIF m/lkale referater Knsekvenser fr rganisasjn Persnellmessige knsekvenser EBA-messige knsekvenser Øknmiske knsekvenser fr ny rganisasjn Knsekvenser fr årets budsjett g VP, evt neste års VP/budsjett. Evt andre kjente frhld sm kan ha knsekvenser Behandles jfr Lnr Der de arbeidsmiljømessige knsekvensene er uakseptable, må AG avklare dette med DIF før FHAMU-møte, evt tiltak skal beskrives. 2. Avklar lkal uenighet mht ressurs/ppdrag, angi evt tiltak 3. Det vises til HMSO. Evt tiltak vektlegges. 4. Drøftingsgrunnlaget bør rganiseres i den rekkefølgen AG ønsker å gjennmføre drøftingene/frhandlingene. Tidsfrbruk: 14 dg (Avhengig av mfang) 12. Behandling i FHAMU Saksgrunnlag sendes ut til medlemmene. FHAMU skal behandle følgende: (1 g 2) Gjennmførte risikanalyser m/tiltak. Samsvar mellm ppgaver g ressurser. (Organisasjn-, Persnell-, EBA-, Materiell- g Øknmiske knsekvenser) (3) FHAMUs anbefaling til sentrale parter. (4) Når grunnlag klart Leder FHAMU 1) Det vises til behandlingsfrm jfr Lnr 1 2) FHAMU må avklare hvrvidt AU skal gjennmgå g gi sine anbefalinger til FHAMU. Dette påvirker ikke tidslinjalen, men binder ressurser. 3) Det vises til HMSO 4) FHAMU/AMU er et rådgivende rgan mht behandling av saker sm inngår i Arbeidsmiljølven 7-2 (2). FHAMU kan imidlertid beslutte frebyggende vernetiltak etter 7-2 (2) d med hjemmel i 7-2 (5) Tidsfrbruk: 1-2 dg behandling, 1 dg etterarbeid, 7 dg gdkjenning av referat (Avhengig av mfang) Side 12 av 15

13 13. Sentral drøfting- g frhandling i samsvar med HATA ene fr avdelinger uten stillingsfullmakt Frhandlings- drøftingsgrunnlag sendes ut når klart. Evt ettersendes resultatene fra FHAMU behandlingen (1). Når grunnlag klart FST/P 1. Grunnlaget bør sendes ut med 14 dagers frist, resultat fra FHAMU fremsendes når klart. Man DIF-vis gjennmgang, herunder: kan spare ne tid ved en grundig gjennmgang Arbeidsmiljø. Resultat fra FHAMU m/anbefaling ved ppstart av møte (Må avklares mellm Knsekvenser fr rganisasjn (ressurser, kmpetanse, partene) ledelse, samarbeid g medvirkning) Persnellmessige knsekvenser, herunder tiltak EBA-messige knsekvenser Evt kstnader sm påvirker årets g neste års budsjett Drøfte OPL/F evt frhandle firkantrganisasjn Angi Knsekvenser fr årets g neste års VP Avklare evt annen pågående aktivitet pp mt denne behandlingen Tidsfrbruk: 7 dg behandling (Avhengig av mfang) 14. Arbeidsgivers behandling etter sentral drøfting-/frhandling Etter sentral behandling, skal følgende skje: Umiddelbart FST/P 1) R&T, samt budsjettmessige endringer tas i Ferdigstill frhandlings- g drøftingsresultat, rutinemessige møte Gdkjenning av referat Gjennmfør rganisasjnsendring iht til ferdigstilt resultat i DFPS Tidsfrbruk: 14 dg (Avhengig av mfang) + 1 uke Utarbeid evt R&T til VP, endringer i budsjett g evt tiltak mht fr gdkjenning av referat EBA, med bakgrunn i gdkjent referat (1) 15. Mttak av gdkjent rganisasjn DIF. Innplassering fase 1-2 (sivile gså fase 3) Infrmer TV, vernetjenesten g de ansatte, vektlegg endringer g evt behv fr lkal tilpasning/justering Når mttatt Sjef DIF 1. 3 ukers varsling. Regelverket må gjennmgås fr berørt persnell. Start innplasseringsløpet sm følger: 2. Ref FPH Etabler innplasseringsgruppen 3. Ref HA/TAene g FPH AG utarbeider frslag til innplassering Stillinger bekjentgjøres fr berørt persnell (1) Frist fr å hevde rettskrav Innplassering iht gjeldende prsedyrer (Fase 1-3) (2) Iverksett evt kmpetansehevende tiltak basert på innplasseringen Side 13 av 15

14 Drøfting av kunngjøringstekst/lys ut ledige sivile stillinger (3) Fremsend resultatet fra den lkale behandlingen Antatt tidsfrbruk: 6 12 uker 16. Sentral innplassering militære stillinger Behandling av stillinger hvr flere har gjrt rettskrav. (1) Når grunnlag klart FST/P 1. Tar utgangspunkt i lkal anbefaling (Rettskrav Innplassering fase 3. (1 g 2) eller ikke) Drøft kunngjøringstekst fr stillinger sm ønskes utlyst 2. DIF kan anbefale persnell mht innplassering i Kunngjøring av ikke besatte stillinger fase 3. Behandles iht FPH Tidsfrbruk: 6 uker (avhengig av mfang) 17. Infrmasjn m innplasseringsresultater (Mil stillinger) Infrmer berørt persnell Når klar Sjef DIF Iverksett evt kmpetansehevende tiltak basert på innplasseringen Tidsfrbruk: 1 dg 18. Dispneringsrunde Utlys ledige stillinger i samsvar med drøftet kunngjøringstekst Når grunnlag klart FST/P /FPT 1) Ref FPH Rådsbehandling (1) 3 mnd varsel før fremmøte Tidsfrbruk: måneder 19. Implementering av ny rganisasjn Gjøres i samsvar med frister i GFD, evt R&T til VP I samsvar med FST/P /Sjef DIF 1. Frutsetter at alt det bygningsmessige er i rden Infrmasjn til TV, vernetjenesten g de ansatte GFD/R&T VP Kulturbygging, trimming av rutiner sv Tidsfrbruk: Avhengig av kmpleksitet 20. Evaluering av OUen Gjennmføres nrmalt ett år etter at ny rganisasjn ble implementert. Evaluering gjennmføres av de sm har avtalt evaluering. 14 dager FST/P /Sjef DIF Partene sentralt må avklare evalueringskriteria Det vises til HMSO Gjennmgå AMU-struktur m/verneapparat g anbefal evt endringer Side 14 av 15

15 Vurdere målppnåelse Gjennmfør risikanalyse g arbeidsmiljøundersøkelse Partene iht HATA avtaler evaluering fra prsess til prsess. Eventuelt anbefal g iverksett tiltak Tidsfrbruk: Avhengig av kmpleksitet Side 15 av 15

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Frsvarsstaben 1 av 5 Vår saksbehandler Vår dat Vår referanse OL STANGE ARILD, astange@mil.n 2012-03-26 2012/005727-003/FORSVARET/ 22 +4723 09 66 11, 0510 6611 FST/ Persnellavdelingen/ Orgkultur

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

byggeplan GS-veg Bedriftsvegen

byggeplan GS-veg Bedriftsvegen SHA-plan fr bygge- g anleggsfasen Rapprt Oppdrag: Emne: Rapprt: Oppdragsgiver: 814560 byggeplan GS-veg Bedriftsvegen Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø fr prsjekteringsfasen SHA-plan Skien kmmune

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet.

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet. Frhandlingsspill Det skal være lkale frhandlinger i Papirdirektratet (PAD). Papirdirektratet er et direktrat sm står fr den sentrale faglige, strategiske g administrative ledelse av Papiretaten. PAD hlder

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2 UNVERSTETET OSLO UNVERSTETSDREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. 2/2013 Møtedat: 17.6.2013 Ntatdat: 3.6.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR. 01.02.2017 FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 2 1. Ytre Fsen (Ørland, Bjugn, Åfjrd, Ran g Osen) 1,1 Fylkesmannens tilråding pr 16. desember Fylkesmannen har tidligere

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

HMS-plan Vikaune Fabrikker as...

HMS-plan Vikaune Fabrikker as... HMS-plan Vikaune Fabrikker as....... HMS INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-SKJEMAER INTERNT KAP 1 Innledning Risikvurderingskjema KAP 2 Mål fr HMS Handlingsplan fr gjennmføring av tiltak KAP 3 KAP 4 KAP 5 Organisering,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer