KRISTIANSAND KOMMUNE SØRLANDSPARKEN. TRAFIKKANALYSE Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KOMMUNE SØRLANDSPARKEN. TRAFIKKANALYSE Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE SØRLANDSPARKEN TRAFIKKANALYSE Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting 3434/bvh Rev

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD BAKGRUNN PROBLEMSTILLING METODIKK REGISTRERING AV TJENESTEYTENDE VIRKSOMHETER Definisjon Kategorisering Eksisterende omfang Fremtidig omfang TRAFIKKBEREGNINGER Generell trafikk på hovedveinettet tjenesteytende virksomheter Helse/pleie Konsulent (kontor) Post/tele/transport Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet Trafikkmengder generert av eksisterende virksomheter Trafikkmengder generert av fremtidige virksomheter ANALYSER Trafikale konsekvenser av dagens tjenesteyting Beskjedne trafikkmengder Turkjeder gir mindre trafikk enn beregnet hver for seg Økt stedsattraktivitet kan føre til mer trafikk Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting Hvilke tjenestetilbud gir mest trafikk? Eksempel kino Økt tjenesteyting i samsvar med scenariet Konsekvenser av plasskrevende og ikke plasskrevende tjenesteyting Konsekvenser av besøksintensiv og ikke besøksintensiv tjenesteyting Konsekvenser av transformasjon av arealbruk Forretning Kontor Lager/industri Samlet oversikt av konsekvenser ved transformasjon Konsekvenser for bussfremkommelighet SAMMENDRAG KONKLUSJON REFERANSER/KILDER Side 2 av 21

3 FORORD Kristiansand kommune ved plan- og bygningsetaten har startet arbeidet med å revidere reguleringsplan for Sørlandsparken. I følge kommunen åpner ikke gjeldende reguleringsplaner for tjenesteyting, servering og underholdning. En del slike virksomheter er likevel etablert i dag og flere ønsker å etablere tjenesteytende virksomheter. Dette planarbeidet skal avklare om det skal åpnes for etablering av tjenesteyting og servicetilbud, og eventuelt hvilke typer og i hvilket omfang. Kommunen ønsker å få utredet hvilke konsekvenser dette medfører. Konsekvenser ved økt tjenesteyting, er utredet i egen rapport, Civitas, 2014 (1). Denne rapporten vurderer de trafikale konsekvenser ved tjenesteytende virksomheter i Sørlandsparken. Ansvarlig for analysearbeidet hos ViaNova har vært sivilingeniør Bjørn Vidar Hellenes. Kontaktperson hos oppdragsgiver, Kristiansand kommune, har vært Jøran Syversen. Kristiansand, 1. juli 2014 ViaNova Kristiansand AS Bjørn Vidar Hellenes Side 3 av 21

4 1. BAKGRUNN I kommuneplanen defineres Sørlandsparken som en næringspark og et avlastingssenter for plasskrevende handel. Kristiansand kommune ved plan og bygningsetaten har startet arbeidet med å revidere reguleringsplan for Sørlandsparken for deltemaer som det ønskes nye vurderinger av, bl.a. etter ønske om etablering av tjenesteyting (underholdning, service og tjenestetilbud). Gjeldende reguleringsplaner åpner ikke for tjenesteyting, servering og underholdning. En del slike virksomheter er likevel etablert i dag, og det er flere som ønsker å etablere tjenesteytende virksomheter. Kommunen ønsker å vurdere om det kan åpnes for etablering av tjenesteyting og servicetilbud, i hvilket omfang og eventuelt hvilke typer tjenesteyting det kan åpnes for. Konsekvensene ved økt tjenesteyting ønskes vurdert. Kristiansand kommune utførte høsten 2013 en kartlegging av tjenesteytende virksomheter som er i Sørlandsparken i dag (2). Totalt ble det registrert 72 tjenesteytende virksomheter, hvorav 15 er i Sørlandssenteret. Det er også registrert omfanget av (arealstørrelser) de ulike virksomheter (3). Disse registreringene er lagt til grunn for analysearbeidet. Figur 1 - Registrerte tjenesteytende virksomheter Side 4 av 21

5 2. PROBLEMSTILLING Utredningen skal søke å belyse de trafikale konsekvenser av etablert tjenesteyting og eventuelt økt tjenesteyting i Sørlandsparken. Det ønskes bl.a. vurdert - hva de ulike formål tjenesteyting genererer av trafikk - eventuelle forskjeller for plasskrevende og ikke plasskrevende tjenesteytinger med tanke på trafikkbildet - eventuelle forskjeller for besøksintensive eller ikke besøksintensive virksomheter med tanke på trafikkbildet - trafikale konsekvenser av en eventuell transformasjon av et område fra annet formål til tjenesteyting - bussfremkommelighet som følge av økt tjenesteyting Det er i denne omgang ikke aktuelt å beregne trafikkbelastninger på veinettet eller kapasitet i kryss. Dette krever mer omfattende datamodeller. Side 5 av 21

6 3. METODIKK Det kan tenkes ulike tilnærminger til problemet. Egen spesifikk metodikk finnes ikke. Vi har valgt å vurdere trafikkskapende evne (turproduksjon) for ulike kategorier tjenesteytende virksomheter og deretter, på grunnlag av registrert omfang (3), beregne genererte trafikkvolumer. Basert på samme turproduksjon, er også trafikkvolum beregnet for et antatt fremtidig omfang tjenesteytende virksomheter. Dette blir likevel en forenklet fremstilling. Virkeligheten er mer kompleks. Vi har derfor ut fra faglig skjønn, prøvd å vurdere den trafikale effekten av et mer komplett tilbud i Sørlandsparken, der turkjeder (reiser med flere reisemål) kan gi mindre trafikk enn beregnet hver for seg og økt stedsattraktivitet (variert tilbud) kan gi mer trafikk. Dette fins det ingen tall på og ingen kvantitativ metodikk for. Vi har vært i kontakt med ulike forskningsinstitusjoner som TØI (Transportøkonomisk Institutt), NIBR og SINTEF for å avklare om det finnes forskning eller litteratur om hvordan økt stedattraktivitet kan påvirke trafikkbildet. Ingen av dem har kjennskap til dette. Side 6 av 21

7 4. REGISTRERING AV TJENESTEYTENDE VIRKSOMHETER Som grunnlag for de analyser og vurderinger som gjøres, er tjenesteytende næringer definert og kategorisert. Basert på dette er dagens virksomhet registrert og omfanget summert for hver kategori. Denne rapporten omhandler kun trafikale konsekvenser. Andre forhold omkring tjenesteytende virksomheter er omtalt i rapport fra Civitas (1). 4.1 Definisjon I ny plan- og bygningslov ble det innført ny inndeling av enkelte formål og bransjer. De nye betegnelsene «Offentlig og privat tjenesteyting» er en blanding av det som tidligere var offentlig formål, allmennyttig formål, kontorformål og bevertning. Privat og offentlig tjenesteyting er i Plan- og bygningsloven definert med ulike formål og underformål: Barnehage Undervisning Institusjon som bl.a. o helseinstitusjon (uspesifisert) - sykehus o kulturinstitusjoner (uspesifisert) - bibliotek - konsertlokale - kino - teater - galleri - museum o kirke/annen religionsutøvelse - forsamlingslokale annen offentlig eller privat tjenesteyting, kan bl.a. omfatte: o treningssenter o legesenter/lege/tannlege o fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie, fotpleie o.l. o servering/bevertning/kafe/restaurant/pub o.l. o konsulentvirksomhet o virksomhet med allmennyttig formål o lekeland for barn o kino 4.2 Kategorisering For å gjøre det noe mer oversiktlig, er denne inndelingen kategorisert i samsvar med SSB s inndeling. Kristiansand kommune har registrert omfanget av tjenesteyting i Sørlandsparken (3) og stort sett benyttet de samme kategorier. Vi har også i det videre arbeid benyttet disse kategoriene: Kategorier tjenesteyting Nr Kategori (SSB) 6 Helse/pleie 8 Post/tele/transport 9 Kultur/fritid 11 Restaurant/bespisning 12 Annet Side 7 av 21

8 Kategoriene omfatter følgende virksomheter: 6 Helse/pleie helseinstitusjon sykehus fysioterapi kiropraktor hudpleie/fotpleie frisør legesenter/lege tannlege akupunktur ortopedi omsorg 8 Post, tele, transport posten bring transportfirma 9 Kultur/fritid bingo idrett treningssenter lekeland kino/teater konsert galleri 11 Restaurant/bespisning restaurant spisesteder konditori 12 Annet vask av biler 4.3 Eksisterende omfang Kristiansand kommune gjennomførte våren 2014 en registrering av størrelsen på de eksisterende tjenesteytende virksomheter i Sørlandsparken (3). Arealene er hentet fra kommunens database over godkjente bygninger, samt faglig skjønnsmessig vurderinger ut fra befaring på stedet. En del virksomheter er registrert på én felles adresse, arealene for disse er fordelt i forhold til antall virksomheter. Vi har kategorisert og summert arealene for disse virksomhetene i samsvar med ovenstående inndeling (i tillegg er konsulent/kontor registrert): Registrert omfang eksisterende tjenesteytende virksomheter Nr Kategori (SSB) Registrert antall Registrert areal (m2) % m2 6 Helse/pleie % Konsulent (kontor) % 8 Post/tele/transport % 9 Kultur/fritid % 11 Restaurant/bespisning % 12 Annet % SUM % Side 8 av 21

9 En ser at helse/pleie, samt restaurant/bespisning utgjør det største antall, til dels også i areal men hver enhet er i gjennomsnitt liten. De største enhetene i areal er post/tele/transport og kultur/fritid, men de er få i antall. 4.4 Fremtidig omfang Rapporten fra Civitas (1) foreslår et mulig fremtidig omfang av tjenesteytende virksomheter I Sørlandsparken som naturlig betjener parkens behov og dens nære influensområde i år 2040 basert på befolkningsprognoser for år Vi har, som et scenarium, brukt arealtallene slik de fremkommer i nevnte rapport. Fremtidig omfang tjenesteytende virksomheter (Civitas) Nr Kategori (SSB) Fremtidig areal (m2) % m2 6 Helse/pleie % 8 Post/tele/transport % 9 Kultur/fritid % 11 Restaurant/bespisning % 12 Annet % SUM % Vi har utelatt «konsulent» ettersom det, i samråd med kommunen, er definert som kontor, og ikke tjenesteyting. Vi har i disse beregninger ikke tatt hensyn til om virksomheten/tilbudet er egnet/ønsket i Sørlandsparken eller ikke. Det behandles i egen rapport (1). En ser at totalarealet er foreslått doblet, og det er først og fremst helse/pleie og restaurant/bespisning som foreslås økt. Forholdsmessig utgjør de også en større andel. Side 9 av 21

10 5. TRAFIKKBEREGNINGER 5.1 Generell trafikk på hovedveinettet For å kunne vurdere trafikkmengdene generert av tjenesteytende virksomheter i forhold til de totale trafikkmengder, er her tatt med en oversikt over de totale trafikkmengdene på hovedveinettet i og omkring Sørlandsparken. Figur 2 - Dagens trafikkmengder, ÅDT 2013 (kilde NVDB) Figur 3 - Fremtidige trafikkmengder, ÅDT 2040 (NTP prognose Vest-Agder) Dagens trafikkmengder er fremskrevet til analyseåret 2040, basert på generell trafikkvekst etter NTP s prognoser for Vest-Agder (4) der gjennomsnittlig årlig vekst i perioden er 1,0 % for lette kjøretøy og 1,4 % for tunge kjøretøy. Siden andelen tunge kjøretøy er liten, er her anvendt 1 % årlig vekst for hele bilparken. Prognosene vil kanskje ikke være helt Side 10 av 21

11 korrekte for internveisystemet i Sørlandsparken, der trafikkutviklingen er mer avhengig av lokale utbygginger. I mangel av noe bedre er prognosen likevel anvendt på Barstølveien. 5.2 tjenesteytende virksomheter Som nevnt innledningsvis, ønskes belyst hvilke trafikkmengder de ulike tjenesteytende virksomheter genererer. Basert på den kategorisering som er brukt foran, har vi gjort en vurdering av turproduksjon for hver kategori basert på tilgjengelig litteratur samt egne og andres erfaringer. defineres ofte i forhold til arealbruk (m2 gulvflate), antall ansatte, antall besøkende, antall senger, e.l. I dette tilfellet har en kun opplysninger om arealstørrelser, antall m2 gulvflate for hver virksomhet, registrert av Kristiansand kommune (3). En kunne tatt utgangspunkt i personturer og vurdert reisemiddelfordeling (kollektivandel, sykkelandel, bilandel). Grunnet manglende data og for å gjøre betraktningene noe enklere, har en har valgt å bruke direkte slik de er gitt i faglitteraturen. I det videre arbeid er det derfor bilturproduksjon som betraktes. I de betraktninger som gjøres her, forutsettes normale bilandeler (70 %) og beleggsprosent i bilene (1,4). Bilandel er hentet fra RVU 2009 (5), se tabell. Generell bilandel for Kristiansand er 65 %. Bilandelen for Sørlandsparken er ikke kjent, men antas høyere. Vi har valgt å benytte 70 %. Kanskje er den enda høyere. Det vi ikke vet, er om lokalisering av en tjenesteytende virksomhet til næringsparken påvirker disse faktorene. En bilbasert næringspark med gode parkeringsmuligheter kan gjøre bilandelen større. På den annen side kan god kollektivdekning, korte gangavstander og variert tilbud innenfor samme senter gi mindre bilandel. Bilandelen vil også variere for ulike typer reiser (jobb, handle, service, etc) Helse/pleie Statens vegvesens Håndbok V713 (6) angir turproduksjon for helse (kontor) med 6-12 pr døgn pr 100 m2 og et snitt på 8 pr døgn pr 100 m2. ViaNova/Cowi (7) anvender 2 turer pr døgn pr besøkende for helse og velvære i Aquarama, basert på aktuelle tall fra Aquarama-prosjektet svarer dette til 9-10 pr døgn pr 100 m2. I beregningene anvendes her 10 pr døgn pr 100 m2 gulvflate Konsulent (kontor) Statens vegvesens Håndbok V713 (6) angir turproduksjon for kontor (bank/offentlig) med 6-12 pr døgn pr 100m2 og et snitt på 8 pr døgn pr 100 m2. Prosam-103 (8) angir i underkant av 2 pr døgn pr ansatt for kontor med full parkeringsdekning. Med kontorstørrelse 25 m2 og 4 ansatte pr 100 m2, utgjør det i underkant av 8 pr døgn pr 100 m2. Egne erfaringer og ViaNova/Cowi (7) tilsier 8 turer. I beregningene anvendes her 8 pr døgn pr 100 m2 gulvflate Post/tele/transport Bilandel RVU 2009 Kristiansand 65 % Lillesand Vennesla 70 % 73 % Agderbyen 66 % Region Sør 69 % Valgt andel 70 % Statens vegvesens Håndbok V713 (6) angir turproduksjon for post (kontor) med 6-12 pr døgn pr 100 m2 og et snitt på 8 pr døgn pr 100m2. Det finnes lite erfaringstall. Hovedvirksomheten i kategorien (post) er lite publikumsrettet, men bilbasert og arealkrevende. I beregningene anvendes her 6 pr døgn pr 100 m2 gulvflate. Side 11 av 21

12 5.2.4 Kultur/fritid Finnes lite trafikktall i generell litteratur. Fra tidligere utredninger nevnes: ViaNova/Cowi (7): Badeland Aquarama (data fra Pirbadet Trondheim) 9-10 pr døgn pr 100 m2, idrettshall Aquarama 8 turer pr døgn pr 100 m2, treningssenter 42 pr døgn pr 100 m2. ViaNova (9): Kirke/forsamling 48 turer pr døgn pr 100 m2 Rambøll (10): Lekeland 15 turer pr døgn pr 100 m2. Svært varierende tall kan skyldes utilstrekkelig datagrunnlag eller at kategorien «kultur/fritid» er noe for omfattende. I dette tilfelle anses forsamlingslokaler (kirke) uaktuelt og treningssentre er det få av. I beregningene av denne felleskategorien anvendes derfor 15 pr døgn pr 100 m2 gulvflate. Siden tallene her er så sprikende, har vi også vurdert enkelte kulturtilbud separat. Det er trafikalt sett vesentlig forskjell på hvilken type kulturtilbud man etablerer. Vi har da, ut fra ovenstående, anvendt følgende turproduksjoner: - Idrett/badeland/lekeland, 12 (8-15) pr døgn pr 100 m2 - Treningssenter, 42 (40-45) pr døgn pr 100 m2 - Forsamling 48 (45-50) pr 100 m Restaurant/bespisning Annet Generelle tall relatert til areal ikke funnet. I eldre egne beregninger er brukt 6 turer pr døgn pr 100 m2 for hotell/restaurant (85 % bilandel), nyere utredninger ViaNova/Cowi (7) gir 4 turer pr døgn pr 100 m2 for hotell/restaurant (50 % bilandel) og ViaNova (9) gir 20 turer pr døgn pr 100 m2 for restaurant/kafe (bespisning). På bakgrunn av dette anvendes i beregningene 10 pr døgn pr 100 m2. Herunder er registrert kun én virksomhet, bilvask. Det kan være naturlig å definere det som verksted, bensinstasjon eller veiservice. Statens vegvesens Håndbok V713 (6) angir turproduksjon for verksted til gjennomsnittlig 3,5 pr døgn pr 100 m2, med et variasjonsområde på 2-6 pr døgn pr 100 m2, og for bensinstasjon gjennomsnittlig 45 pr døgn pr 100m2, med et variasjonsområde på turer. Rambøll (10) angir 10 pr døgn pr 100 m2 for veiservice i Sørlandsparken Øst. Også her svært varierende tall. Men ut fra forekommende virksomhet her vi i beregningene valgt å anvende 15 pr døgn pr 100 m2. Oppsummert foreslås følgende turproduksjon for ulike kategorier tjenesteytende virksomheter: tjenesteytende virksomheter Nr Kategori (SSB) pr 100 m2 6 Helse/pleie 10 Konsulent (kontor) 8 8 Post/tele/transport 6 9 Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet 15 Slik vi har vurdert turproduksjonen for de enkelte kategorier tjenesteyting, genererer kultur/fritid mest trafikk pr arealenhet. Post og kontor genererer minst pr arealenhet. Totaltrafikken er selvsagt avhengig også av arealomfanget. Side 12 av 21

13 Disse turproduksjonsfaktorer legges til grunn for beregning av trafikkmengder for hver kategori og samlet. 5.3 Trafikkmengder generert av eksisterende virksomheter På basis av valgte turproduksjonsfaktorer ovenfor og registrerte/kategoriserte arealer, er turproduksjonen beregnet for hver kategori og samlet for eksisterende virksomheter. TRAFIKKMENGDER GENERERT AV EKSISTERENDE VIRKSOMHETER Dagens areal m2 pr 100 m2 pr døgn (YDT) pr døgn (ÅDT) Nr Kategori (SSB) 6 Helsepleie Konsulent (kontor) Post/tele/transport Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet SUM Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) er ofte 5-10 % lavere enn yrkesdøgntrafikken (YDT). Vi har regnet 10 %. Dvs ÅDT = 90 % av YDT. 5.4 Trafikkmengder generert av fremtidige virksomheter Som et scenarium er fremtidig turproduksjonen beregnet på basis av angitte arealer for fremtidig tjenesteytende virksomheter (se pkt 4.4 ovenfor) og samme turproduksjonsfaktorer som anvendt ovenfor. Vi har ikke tatt hensyn til om virksomheten/tilbudet er egnet/ønsket i Sørlandsparken eller ikke. Vi har, uten å vurdere behovet for eller planmessige konsekvenser av en slik utvikling, lagt disse tallene til grunn for beregninger av fremtidig trafikk ved dette scenariet. TRAFIKKMENGDER GENERERT AV FREMTIDIG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHETER Fremtidig areal m2 pr 100 m2 pr døgn (YDT) pr døgn (ÅDT) Nr Kategori (SSB) 6 Helsepleie Post/tele/transport Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet SUM Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) regnes også her 10 % lavere enn YDT. Som tidligere nevnt, har vi utelatt «konsulent» ettersom det, i samråd med kommunen, er definert som kontor, og ikke tjenesteyting. Side 13 av 21

14 6. ANALYSER Med ovenstående beregninger som grunnlag, er de trafikale konsekvenser søkt belyst. 6.1 Trafikale konsekvenser av dagens tjenesteyting Beregnet trafikkmengde generert av dagens tjenesteyting (jfr pkt 5.3): Nr Dagens areal m2 pr døgn (YDT) pr døgn (ÅDT) SUM Beskjedne trafikkmengder De beregnede trafikkmengder generert av tjenesteytende virksomheter, (ÅDT kjt/d) utgjør i underkant av 19 % av trafikken på Barstølveien (ÅDT ca kjt/d). I forhold til trafikken på E18 vest for Sørlandsparken utgjør den kun ca 5 %. Trafikkmengdene som følge av tjenesteytende næringer er med andre ord relativt beskjedne sammenlignet med den totale trafikken til og fra Sørlandsparken. Men det er neppe en ønsket utvikling dersom dette skyldes netto tilvekst eller transformasjon fra mer trafikksvak arealbruk. Helse/pleie utgjør den største trafikkandelen, noe som selvsagt har sammenheng med det utgjør flest enheter og størst samlet areal. Men også kultur/fritid genererer noe trafikk. De trafikkmengder som her er beregnet, er beregnet ut fra at det er den tjenesteytende virksomheten som alene og primært genererer reisen. Det er ikke alltid tilfelle. Den reelle konsekvens av tjenesteytende virksomheter er mer komplisert Turkjeder gir mindre trafikk enn beregnet hver for seg Det er nærliggende å anta at flere av disse turene er en del av en «turkjede», dvs tilbudet utgjør ett av flere reisemål på én tur. Hvis en som jobber i Sørlandsparken benytter helse/pleie tilbud før eller etter arbeidstid, så er det egentlig en jobbreise det er jobben som generer reisen. Hvis en handler i Sørlandsparken og går på kafé innimellom, så er det egentlig en handlereise det er handelen som normalt generer reisen. Hvor stor andel av trafikken som primært genereres kun av den tjenesteytende virksomhet, vet vi ikke. Men SINTEF (City Syd, Trondheim, 2005) og Rambøll (10) angir en turkjedeandel på %, dvs % av turene er kombinerte turer. Vi syns det i denne sammenheng kan virke noe lavt, men hvis vi likevel legger dette til grunn, så er 40 % (ca 900 kjt/d) turkjeder og 60 % av turene, ca pr døgn, genereres av tjenesteytende virksomheter alene. Det svarer til 11 % av trafikken i Barstølveien, eller kun 3 % av trafikken på E Økt stedsattraktivitet kan føre til mer trafikk På den annen side er det grunn til å anta at jo mer variert og komplett tilbudet i et kjøpesenter blir, desto mer trafikk trekkes til senteret. Økt stedsattraktivitet gir sannsynligvis mer trafikk. Men det er igjen avhengig av type virksomhet. Virksomheter som i stor grad betjener de ansatte, vil ikke være trafikkdrivende (kanskje tvert i mot). Mens virksomheter som betjener kundene vil kunne være trafikkdrivende fordi kunden velger å kjøre dit hvor det er flere tilbud samlet. For å tallfeste dette, kreves omfattende intervjuundersøkelser. Det ligger ikke i vårt mandat. Vi kjenner ikke til studier som er gjort omkring dette. Vi har søkt i litteratur og annet Side 14 av 21

15 prosjektmateriale uten å finne noe. Vi har vært i kontakt med ulike forskningsinstitusjoner som TØI (Transportøkonomisk Institutt), NIBR og SINTEF for å avklare om det finnes forskning eller litteratur om hvordan økt stedattraktivitet påvirker trafikkbildet. Ingen av dem hadde kjennskap til dette. Vi har derfor ut fra faglig skjønn, prøvd å vurdere den trafikale effekten av et mer sammensatt og variert tilbud i Sørlandsparken, dvs økt stedsattraktivitet. Vi betrakter da kun handlereiser, reiser hvor en i prinsippet kan velge andre reisemål, fordi jobbreiser, servicereiser og andre spesielle ærender ikke velger Sørlandsparken pga variert tilbud. Normalt utgjør handlereiser ca 30 % av alle reiser (11). Trafikken i Sørlandsparken antas å ha en vesentlig større andel handlereiser. Hvis vi antar at andel handelsreiser i Barstølveien er dobbel så stor, dvs 60 %, så utgjør handlereisene kjt/d av totalt kjt/d (resten er jobbreiser, service, ærender, etc). Hvis 40 % av disse er turkjeder (jfr pkt 6.1.2), dvs nesten kjt/d, og anslagsvis halvparten av disse velger Sørlandsparken fordi de får dekket flere tilbud, så utgjør effekten av dagens stedsattraktivitet ca 1500 kjt/d. Dette er noe mer enn beregnet turkjedeandel for tjenesteytende virksomheter (ca 900 kjt/d, jfr pkt 6.1.2), men omtrent samme størrelsesorden. Det kan tyde på at effekten av økt stedsattraktivitet er noe større (kanskje opp mot 50 % større) enn den reduserte effekten av turkjeder. Men hvis disse antagelsene er riktige, er nettoeffekten i antall kjøretøy uansett beskjeden i forhold til det totale trafikkbildet kanskje bare i størrelsesorden 5 % av samlet trafikk. Det presiseres at dette er usikre antagelser basert på mangelfullt og usikkert tallgrunnlag. 6.2 Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting Vi har nedenfor forsøkt å vurdere trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting i forhold til dagens virksomhet Hvilke tjenestetilbud gir mest trafikk? Her er vist trafikale konsekvenser av å øke de ulike tilbud like mye uten å relatere til et bestemt utbyggingsscenarium. Dersom vi øker de ulike tjenesteytende virksomheter med 1000 m2, vil trafikkøkningen (forutsatt turproduksjon som angitt tidligere) bli som følger: TRAFIKKØKNING PR 1000m2 ØKNING AV TJENESTETILBUD Areal økning m2 pr 100 m2 Økt turproduksjon pr døgn (YDT) Økt turproduksjon pr døgn (ÅDT) Nr Kategori (SSB) 6 Helsepleie Post/tele/transport Kultur/fritid (generelt) Idrett/bade/leke Treningssenter Forsamling Restaurant/bespisning Annet Ser en bort fra «Annet» (som i dette tilfellet er én bilvaskbedrift), så er det kultur- og fritidstilbudene som genererer mest trafikk pr m2. En økning av kultur/fritid gir 50 % mer trafikk enn samme arealmessige økning av helse eller bespisning. Under kultur/fritid er det spesielt treningssentre og forsamlingslokaler som genererer mye trafikk. Tallene for «forsamlingslokale» er usikre forutsetter daglig drift (kino?), annen Side 15 av 21

16 sporadisk bruk vil gi vesentlig mindre trafikk. Men det må også sies at disse virksomheter ofte har sin trafikktopp på andre tider av døgnet enn handletrafikken. En del av disse virksomhetene, spesielt innen kultur og fritid, vil i en viss grad rette seg mot eksterne brukere og tiltrekke seg trafikk som i utgangspunktet kanskje ikke ville kjørt til Sørlansparken Eksempel kino Kino med kveldsforestillinger kan være eksempel på en tjenesteyting som i liten grad betjener parken for øvrig og som i stor grad vil trekke til seg ny trafikk. Det skjer i tillegg på tider av døgnet hvor kollektivtrafikk tilbudet er dårlig. Gjennomsnittlig belegg på norske kinoer i 2008 var 160 besøk pr sete pr år (12). På nyere kvalitetskinoer er tallet noe høyere, besøk pr sete pr år. Hvis vi tar utgangspunkt i 250 besøk pr sete pr år, vil en kino med 500 seter (normal størrelse) generere personturer pr år t/r. Med bilandel 70 % og gjennomsnitt 2 personer pr bil, blir det en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca 250 kjt/d. Men selvfølgelig vesentlig større på dager med fulle forestillinger. Forutsatt samme bilandel og antall personer pr bil, vil en kino med 500 sitteplasser, 3 forestillinger pr kveld og fullt belegg på alle forestillinger, generere 1050 kjt/d. Med 75 % belegg genereres 790 kjt/d, med 50 % belegg genereres 525 kjt/d og med 25 % belegg genereres 260 kjt/d Økt tjenesteyting i samsvar med scenariet Som ett gitt scenarium brukes det omfang og den arealfordeling som er antydet i Civitas rapport (1), se pkt 4.4 ovenfor. Vi har i vår analyse ikke tatt hensyn til om virksomheten/ tilbudet er egnet/ønsket i Sørlandsparken eller ikke. Det omhandles i nevnte rapport (1). Beregnet trafikkmengde generert av fremtidig tjenesteyting (jfr pkt 5.4): Nr Fremtidig areal m2 pr døgn (YDT) pr døgn (ÅDT) SUM Den samlede trafikk som kan henføres til tjenesteytende virksomheter, vil omtrent dobles fra 2274 kjt/d i 2013 til ca 4986 kjt/d i Samtidig øker trafikken generelt på veinettet i og utenfor Sørlandsparken. I forhold til fremtidig beregnet trafikk på Barstølveien (ÅDT ca kjt/d) vil den samlede trafikken generert av tjenesteytende virksomheter da utgjøre ca 30 % på døgnbasis. I forhold til trafikken på E18 vest for Sørlandsparken vil den utgjøre ca 9 %. Effekten av «turkjeder» (flere reisemål på samme reise) og «stedsattraktivitet» vil forholdsmessig være den samme som nevnt tidligere. 6.3 Konsekvenser av plasskrevende og ikke plasskrevende tjenesteyting Vi har forsøkt å finne ut om det er noe forskjell på trafikkbildet for plasskrevende og ikkeplasskrevende virksomheter. Plasskrevende virksomheter defineres som de med størst areal pr virksomhet. Side 16 av 21

17 DAGENS AREALBRUK PR VIRKSOMHET Nr Kategori (SSB) Antall virksomheter Dagens areal m2 Areal m2 pr virksomhet Bilturer pr 100 m2 6 Helse/pleie Konsulent (kontor) Post/tele/transport Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet SUM Beregningen ovenfor viser at post/tele/transport og kultur/fritid er de mest arealkrevende virksomhetene. Men sammenlignet med trafikktallene og turproduksjonen pr arealenhet (pkt 5.3), generer post/tele/transport relativt lite trafikk (lav turproduksjonsfaktor). Kultur/fritid som også er arealkrevende genererer derimot mer trafikk (høy turproduksjonsfaktor). Restaurant/bespisning og helse/pleie er mindre arealkrevende virksomheter pr enhet, men generere relativt mye trafikk (relativ høy turproduksjonsfaktor). Men det vil være rimelig å anta at turkjedeandelen for bespisning er høyere enn angitt tidligere, og trafikkandelen mindre. Mange av de som benytter spisesteder i Sørlandsparken, antas å gjøre det i forbindelse med andre ærender (andre reiser). Noen klar sammenheng mellom arealkrevende virksomheter og trafikk er her ikke, men det synes som om de mest arealkrevende virksomheter skaper mindre trafikk pr arealenhet (bortsett fra kultur/fritid), mens mindre arealkrevende virksomheter som bespisning og helse jevnt over skaper mer trafikk pr arealenhet, noe som gjenspeiles i turproduksjonsfaktorene. 6.4 Konsekvenser av besøksintensiv og ikke besøksintensiv tjenesteyting Det ligger i sakens natur at besøksintensive virksomheter skaper mer trafikk. Eller omvendt, de virksomheter som genererer mest trafikk (har høyest turproduksjonsfaktor) defineres som mest besøksintensive. Ut fra en slik definisjon er kultur/fritid de mest besøksintensive virksomheter, spesielt treningssentre. Basert på valgte turproduksjonsfaktorer genererer kultur/fritid 50 % mer trafikk enn samme areal med helse eller bespisning. Treningssentre genererer over 4 ganger så mye trafikk. 6.5 Konsekvenser av transformasjon av arealbruk Her vurderes hvilke trafikale konsekvenser transformasjon av et område fra annet formål til tjenesteyting vil medføre. Vi har vurdert konsekvensene ved å transformere forretning, kontor og lager/industri til tjenesteytende virksomheter Forretning Handel (forretning/varehandel) har en vesentlig høyere turproduksjon enn tjenesteytende næringer, typisk pr døgn pr 100 m2. Handel genererer altså 2-10 ganger mer trafikk enn tjenesteytende næringer som helse/pleie og restaurant/bespisning. Tidligere utredninger om trafikk i Sørlandsparken, bl.a. (13), har benyttet følgende turproduksjon for handelsvirksomheter: - Håndbok V713 (6), kjøpesenter 45 (15-105) /d pr 100 m2 - Prosam Rapport 103 (8), kjøpesentre 51 (kun snitt) /d pr 100 m2 - Prosam Rapport 167 (14), hypermarked 39 (15-76) /d pr 100 m2 Side 17 av 21

18 6.5.2 Kontor For videre sammenligning velger vi å bruke 50 pr døgn pr 100m2 gulvflate som et representativt tall for turproduksjon til forretning/handel i Sørlandsparken. Generelt genererer tjenesteyting mindre trafikk enn forretning/handel. Transformasjon av områder fra forretning til tjenesteyting vil normalt medføre redusert trafikk. Som tidligere anført (pkt 5.2.2) generer kontor 8 pr døgn pr 100 m2 gulvflate. Dette er mindre enn tjenesteytende virksomheter. Generelt genererer tjenesteyting mer trafikk enn kontorvirksomhet. En endring i arealbruk fra kontor til tjenesteyting vil derfor normalt gi økt trafikk. Og betydelig økt trafikk dersom det legges om til f.eks treningssenter Lager/industri Trafikkskapende evne til lager/industri er ikke vurdert tidligere i rapporten. Statens vegvesen (6) angir 2-6 pr døgn pr 100 m2 for industri/lager. Byggvarer er registrert med 6-20 pr døgn pr 100 m2 (14). For kategorien lager/industri anvendes her 6 pr døgn pr 100 m2 gulvflate. Generelt genererer tjenesteyting mer trafikk enn lager/industri. En endring i arealbruk fra lager/industri til tjenesteyting vil derfor normalt gi økt trafikk. Og betydelig økt trafikk dersom det legges om til f.eks treningssenter Samlet oversikt av konsekvenser ved transformasjon En samlet oversikt over de trafikale konsekvenser ved å transformere 1000 m2 av ulik virksomhet til tjenesteytende virksomheter, basert på valgte turproduksjonsfaktorer, er vist i tabellen nedenfor. ENDRING I TRAFIKK (KJT/DØGN) VED TRANSFORMASJON AV 1000 m2 Virksomhet Genererte turer kjt pr døgn Fra handel til tjenesteyting Fra kontor til tjenesteyting Fra lager til tjenesteyting Forretning/handel Kontor Lager/industri Helse/pleie Restaurant/bespisning Kultur/fritid generelt Treningssenter Som nevnt ovenfor, vil det normalt være en reduksjon i trafikken når bruken av et område endres fra handel til tjenesteyting, men en økning i trafikken når arealbruken endres fra lager til tjenesteyting. Og endringen varierer med type tjenesteytende virksomhet. Dette basert på tradisjonell trafikkberegningsmetodikk. Men som nevnt tidligere, vil variert tilbud gi økt stedsattraktivitet, noe som vil kunne gi økt trafikk totalt sett. Om denne mertrafikken blir større enn bortfallet av trafikk som følge av endret arealbruk, vet vi ikke. Dette har vi lite tall på. 6.6 Konsekvenser for bussfremkommelighet Generelt vil økt trafikk kunne gi redusert fremkommelighet også for buss. Men som vist, er de trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting beskjedne, dermed også konsekvensene for Side 18 av 21

19 bussenes fremkommelighet. Bussens fremkommelighet vil nok være mer avhengig av den øvrige trafikken og veitekniske løsninger, spesielt i kryssene. Bussfremkommeligheten er avhengig av kapasitet og avvikling i kryssene. Avviklingen i kryssene er avhengig av totaltrafikken og kryssløsningene. Totaltrafikken påvirkes mest av handelen. De fleste handlereisene foregår i tidsrommet kl 12-17, de fleste arbeidsreisene foregår i tidsrommet kl 7-9 og kl Trafikken i Sørlandsparken er størst i ettermiddagsrushet (kl 15-16), timestrafikken utgjør ca 10 % av ÅDT (10). Mye av trafikken til og fra tjenesteytende virksomheter (som ikke er en del av en turkjede) antas å være utenom rushtiden. Økning av tjenestetilbudet antas derfor å ville påvirke bussfremkommeligheten marginalt. Dagens busstilbud i Sørlandsparken er for øvrig ikke tilpasset kulturtilbud utover normal arbeidstid. Lokalbussene betjener parken 4 ganger/time fram til kl 21. Kulturtilbud på kveldstid (f.eks kino) vil kreve bedre busstilbud. Side 19 av 21

20 7. SAMMENDRAG KONKLUSJON I forbindelse med revisjon av reguleringsplan for Sørlandsparken, er konsekvensene ved økt tjenesteyting vurdert. Generelle konsekvenser er utredet av Civitas (1). Trafikale konsekvenser er vurdert i denne rapport. Kristiansand kommune utførte høsten 2013 en kartlegging av tjenesteytende virksomheter i Sørlandsparken (2) og (3). Registreringene er kategorisert, turproduksjon vurdert og samlet trafikk beregnet hver type virksomhet. Samlet trafikkmengde som følge av tjenesteytende virksomheter utgjør ca kjt pr døgn, eller 19 % av trafikken i Barstølveien og 5 % av trafikken på E18. Helse/pleie utgjør den største andelen. Trafikkmengdene som følge av tjenesteytende næringer er med andre ord relativt beskjedne sammenlignet med den totale trafikken til og fra Sørlandsparken. De trafikkmengder som er beregnet, er beregnet ut fra at det er den tjenesteytende virksomheten som alene og primært genererer reisen. Det er ikke alltid tilfelle. Den reelle konsekvens av tjenesteytende virksomheter er mer komplisert. Konsekvensene av turkjeder (flere reisemål på en reise) og økt stedsattraktivitet (variert tilbud) er forsøkt vurdert, men dette er mekanismer vi vet lite om. Selv forskningsinstitusjoner som TØI, NIBR og SINTEF som vi har konsultert, har begrenset kunnskap om dette. Et fremtidig omfang tjenesteytende virksomheter basert på scenariet i Civitas rapport (1), vil gi en generert trafikk på nesten 5000 kjt pr døgn, dvs en dobling av dagens trafikk relatert til tjenesteytende virksomheter. Analysene viser imidlertid at tjenestetilbud som kultur/fritid genererer mest trafikk pr m2. En økning av kultur/fritid gir 50 % mer trafikk enn samme arealmessige økning av helse eller bespisning. Kategorien kultur/fritid er svært omfattende og består av virksomheter med ulike trafikale egenskaper. F.eks synes treningssentre å generere nesten 3 ganger så mye trafikk som kategorien generelt. En del av virksomhetene i kategorien kultur/fritid vil i en viss grad rette seg mot eksterne brukere og tiltrekke seg trafikk som i utgangspunktet kanskje ikke ville kjørt til Sørlansparken (f.eks kino). Noen klar sammenheng mellom arealkrevende virksomheter og trafikk, er her ikke, men det kan synes som om de mest arealkrevende virksomheter skaper mindre trafikk pr arealenhet enn mindre arealkrevende virksomheter. Besøksintensive virksomheter skaper mer trafikk. Basert på valgte turproduksjonsfaktorer genererer kultur/fritid 50 % mer trafikk enn samme areal med helse eller bespisning. Treningssentre genererer over 4 ganger så mye trafikk. Ved transformasjon av et område fra en type arealbruk til en annen, vil trafikken kunne endre seg. Normalt vil det bli en reduksjon i trafikken når bruken av et område endres fra handel til tjenesteyting, men en økning i trafikken når arealbruken endres fra lager til tjenesteyting. Men variert tilbud gir økt stedsattraktivitet, noe som vil kunne gi økt totaltrafikk uansett. Økning av tjenesteyting antas å ville påvirke bussens fremkommelighet i liten grad. Bussens fremkommelighet er mer avhengig av den øvrige trafikken og veitekniske løsninger, spesielt i kryssene. Dagens busstilbud i Sørlandsparken er for øvrig lite tilpasset kulturtilbud utover normal arbeidstid. Side 20 av 21

21 8. REFERANSER/KILDER 1. Civitas AS. Sørlandsparken - Konsekvensanalyse for økt tjenesteyting Kristiansand kommune. Tjenesteyting i Sørlandsparken og Kvadraturen (notat) Kartlegging av tjenesteyting sitt arealomfang (notat) Statens vegvesen. NTP , Grunnprognoser person- og godstransport TØI. Reisevaneundersøkelse Agderbyen 2009 (sammendrag) Statens vegvesen. Trafikkberegninger, Håndbok V713 (tidl Hb 146) ViaNova/Cowi. Aquarama - Konsekvensutredning trafikk Statens vegvesen. Prosam for kontorbedrifter og kjøpesentre ViaNova. Trafikkanalyse Kvartal 42, Kristiansand Rambøll Norge AS. Trafikkanalyse Sørlandsparken Øst TØI. Handelslokalisering og transport Kalvik, Arid m.fl. Kinoetableringer de siste 30 årene. Oslo : s.n., Rambøll Norge AS. Følsomhetsanalyse nasjonale turproduksjonstall (notat) Oslo kommune. Prosam arealekstensive handelskonsepter Statens vegvesen. KVU Kristiansandsregionen, regionale virkninger Side 21 av 21

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dybdahlsvegen 3 og 5 Detaljregulering 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkberegning Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Planprammet sier også at en i planprosessen skal endre kontor- og parkeringsbestemmelser i tråd med kommuneplanen.

Planprammet sier også at en i planprosessen skal endre kontor- og parkeringsbestemmelser i tråd med kommuneplanen. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201114568-49 Saksbehandler Eirik Martens Svensen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 27.11.2014 Sørlandsparken - endring av reguleringsplaner.

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall fra ulike virksomheter/arealbruk samt størrelsen på virksomheten/størrelsen på, eller antallet, enheter

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata. Saksnr.: /323

Notat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata. Saksnr.: /323 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata Notat Saksnr.: 201007323/323 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: KADA Til: Byrådsavdeling byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 24.08.2016

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia.

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. KANALBYEN Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. 3478\th 03.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORUTSETNINGER... 4 2.1 Dagens situasjon... 4 2.2 Planlagt

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Beregnet til Jonsvollskvartalet Dokument type Konsekvensutredning - delrapport Dato 2009-06-26 RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Revisjon 3.0 Dato

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Mjøsanlegget Biogassanlegget på Roverudmyra. Trafikkvurdering

Mjøsanlegget Biogassanlegget på Roverudmyra. Trafikkvurdering Mjøsanlegget Biogassanlegget på Roverudmyra Trafikkvurdering Desember 2012 Utgivelsesdato Desember 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Anders Arild Godkjent av Knut Olav Furuseth Signaturer

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer TØI-rapport 1071/2010 Forfatter(e): Aud Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Oslo 2010, 100 sider Sammendrag: Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer Handelsanalyser kan

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål?

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål? Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål? Arvid Strand Transportøkonomisk institutt Kilder for all trafikkvekst som følge av befolkningsveksten

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Vestaksen Kobbervikdalen 4 AS Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse.

Vestaksen Kobbervikdalen 4 AS Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. Utgave: 1.utgave Dato: 2016-02-05 Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer