KRISTIANSAND KOMMUNE SØRLANDSPARKEN. TRAFIKKANALYSE Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KOMMUNE SØRLANDSPARKEN. TRAFIKKANALYSE Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE SØRLANDSPARKEN TRAFIKKANALYSE Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting 3434/bvh Rev

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD BAKGRUNN PROBLEMSTILLING METODIKK REGISTRERING AV TJENESTEYTENDE VIRKSOMHETER Definisjon Kategorisering Eksisterende omfang Fremtidig omfang TRAFIKKBEREGNINGER Generell trafikk på hovedveinettet tjenesteytende virksomheter Helse/pleie Konsulent (kontor) Post/tele/transport Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet Trafikkmengder generert av eksisterende virksomheter Trafikkmengder generert av fremtidige virksomheter ANALYSER Trafikale konsekvenser av dagens tjenesteyting Beskjedne trafikkmengder Turkjeder gir mindre trafikk enn beregnet hver for seg Økt stedsattraktivitet kan føre til mer trafikk Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting Hvilke tjenestetilbud gir mest trafikk? Eksempel kino Økt tjenesteyting i samsvar med scenariet Konsekvenser av plasskrevende og ikke plasskrevende tjenesteyting Konsekvenser av besøksintensiv og ikke besøksintensiv tjenesteyting Konsekvenser av transformasjon av arealbruk Forretning Kontor Lager/industri Samlet oversikt av konsekvenser ved transformasjon Konsekvenser for bussfremkommelighet SAMMENDRAG KONKLUSJON REFERANSER/KILDER Side 2 av 21

3 FORORD Kristiansand kommune ved plan- og bygningsetaten har startet arbeidet med å revidere reguleringsplan for Sørlandsparken. I følge kommunen åpner ikke gjeldende reguleringsplaner for tjenesteyting, servering og underholdning. En del slike virksomheter er likevel etablert i dag og flere ønsker å etablere tjenesteytende virksomheter. Dette planarbeidet skal avklare om det skal åpnes for etablering av tjenesteyting og servicetilbud, og eventuelt hvilke typer og i hvilket omfang. Kommunen ønsker å få utredet hvilke konsekvenser dette medfører. Konsekvenser ved økt tjenesteyting, er utredet i egen rapport, Civitas, 2014 (1). Denne rapporten vurderer de trafikale konsekvenser ved tjenesteytende virksomheter i Sørlandsparken. Ansvarlig for analysearbeidet hos ViaNova har vært sivilingeniør Bjørn Vidar Hellenes. Kontaktperson hos oppdragsgiver, Kristiansand kommune, har vært Jøran Syversen. Kristiansand, 1. juli 2014 ViaNova Kristiansand AS Bjørn Vidar Hellenes Side 3 av 21

4 1. BAKGRUNN I kommuneplanen defineres Sørlandsparken som en næringspark og et avlastingssenter for plasskrevende handel. Kristiansand kommune ved plan og bygningsetaten har startet arbeidet med å revidere reguleringsplan for Sørlandsparken for deltemaer som det ønskes nye vurderinger av, bl.a. etter ønske om etablering av tjenesteyting (underholdning, service og tjenestetilbud). Gjeldende reguleringsplaner åpner ikke for tjenesteyting, servering og underholdning. En del slike virksomheter er likevel etablert i dag, og det er flere som ønsker å etablere tjenesteytende virksomheter. Kommunen ønsker å vurdere om det kan åpnes for etablering av tjenesteyting og servicetilbud, i hvilket omfang og eventuelt hvilke typer tjenesteyting det kan åpnes for. Konsekvensene ved økt tjenesteyting ønskes vurdert. Kristiansand kommune utførte høsten 2013 en kartlegging av tjenesteytende virksomheter som er i Sørlandsparken i dag (2). Totalt ble det registrert 72 tjenesteytende virksomheter, hvorav 15 er i Sørlandssenteret. Det er også registrert omfanget av (arealstørrelser) de ulike virksomheter (3). Disse registreringene er lagt til grunn for analysearbeidet. Figur 1 - Registrerte tjenesteytende virksomheter Side 4 av 21

5 2. PROBLEMSTILLING Utredningen skal søke å belyse de trafikale konsekvenser av etablert tjenesteyting og eventuelt økt tjenesteyting i Sørlandsparken. Det ønskes bl.a. vurdert - hva de ulike formål tjenesteyting genererer av trafikk - eventuelle forskjeller for plasskrevende og ikke plasskrevende tjenesteytinger med tanke på trafikkbildet - eventuelle forskjeller for besøksintensive eller ikke besøksintensive virksomheter med tanke på trafikkbildet - trafikale konsekvenser av en eventuell transformasjon av et område fra annet formål til tjenesteyting - bussfremkommelighet som følge av økt tjenesteyting Det er i denne omgang ikke aktuelt å beregne trafikkbelastninger på veinettet eller kapasitet i kryss. Dette krever mer omfattende datamodeller. Side 5 av 21

6 3. METODIKK Det kan tenkes ulike tilnærminger til problemet. Egen spesifikk metodikk finnes ikke. Vi har valgt å vurdere trafikkskapende evne (turproduksjon) for ulike kategorier tjenesteytende virksomheter og deretter, på grunnlag av registrert omfang (3), beregne genererte trafikkvolumer. Basert på samme turproduksjon, er også trafikkvolum beregnet for et antatt fremtidig omfang tjenesteytende virksomheter. Dette blir likevel en forenklet fremstilling. Virkeligheten er mer kompleks. Vi har derfor ut fra faglig skjønn, prøvd å vurdere den trafikale effekten av et mer komplett tilbud i Sørlandsparken, der turkjeder (reiser med flere reisemål) kan gi mindre trafikk enn beregnet hver for seg og økt stedsattraktivitet (variert tilbud) kan gi mer trafikk. Dette fins det ingen tall på og ingen kvantitativ metodikk for. Vi har vært i kontakt med ulike forskningsinstitusjoner som TØI (Transportøkonomisk Institutt), NIBR og SINTEF for å avklare om det finnes forskning eller litteratur om hvordan økt stedattraktivitet kan påvirke trafikkbildet. Ingen av dem har kjennskap til dette. Side 6 av 21

7 4. REGISTRERING AV TJENESTEYTENDE VIRKSOMHETER Som grunnlag for de analyser og vurderinger som gjøres, er tjenesteytende næringer definert og kategorisert. Basert på dette er dagens virksomhet registrert og omfanget summert for hver kategori. Denne rapporten omhandler kun trafikale konsekvenser. Andre forhold omkring tjenesteytende virksomheter er omtalt i rapport fra Civitas (1). 4.1 Definisjon I ny plan- og bygningslov ble det innført ny inndeling av enkelte formål og bransjer. De nye betegnelsene «Offentlig og privat tjenesteyting» er en blanding av det som tidligere var offentlig formål, allmennyttig formål, kontorformål og bevertning. Privat og offentlig tjenesteyting er i Plan- og bygningsloven definert med ulike formål og underformål: Barnehage Undervisning Institusjon som bl.a. o helseinstitusjon (uspesifisert) - sykehus o kulturinstitusjoner (uspesifisert) - bibliotek - konsertlokale - kino - teater - galleri - museum o kirke/annen religionsutøvelse - forsamlingslokale annen offentlig eller privat tjenesteyting, kan bl.a. omfatte: o treningssenter o legesenter/lege/tannlege o fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie, fotpleie o.l. o servering/bevertning/kafe/restaurant/pub o.l. o konsulentvirksomhet o virksomhet med allmennyttig formål o lekeland for barn o kino 4.2 Kategorisering For å gjøre det noe mer oversiktlig, er denne inndelingen kategorisert i samsvar med SSB s inndeling. Kristiansand kommune har registrert omfanget av tjenesteyting i Sørlandsparken (3) og stort sett benyttet de samme kategorier. Vi har også i det videre arbeid benyttet disse kategoriene: Kategorier tjenesteyting Nr Kategori (SSB) 6 Helse/pleie 8 Post/tele/transport 9 Kultur/fritid 11 Restaurant/bespisning 12 Annet Side 7 av 21

8 Kategoriene omfatter følgende virksomheter: 6 Helse/pleie helseinstitusjon sykehus fysioterapi kiropraktor hudpleie/fotpleie frisør legesenter/lege tannlege akupunktur ortopedi omsorg 8 Post, tele, transport posten bring transportfirma 9 Kultur/fritid bingo idrett treningssenter lekeland kino/teater konsert galleri 11 Restaurant/bespisning restaurant spisesteder konditori 12 Annet vask av biler 4.3 Eksisterende omfang Kristiansand kommune gjennomførte våren 2014 en registrering av størrelsen på de eksisterende tjenesteytende virksomheter i Sørlandsparken (3). Arealene er hentet fra kommunens database over godkjente bygninger, samt faglig skjønnsmessig vurderinger ut fra befaring på stedet. En del virksomheter er registrert på én felles adresse, arealene for disse er fordelt i forhold til antall virksomheter. Vi har kategorisert og summert arealene for disse virksomhetene i samsvar med ovenstående inndeling (i tillegg er konsulent/kontor registrert): Registrert omfang eksisterende tjenesteytende virksomheter Nr Kategori (SSB) Registrert antall Registrert areal (m2) % m2 6 Helse/pleie % Konsulent (kontor) % 8 Post/tele/transport % 9 Kultur/fritid % 11 Restaurant/bespisning % 12 Annet % SUM % Side 8 av 21

9 En ser at helse/pleie, samt restaurant/bespisning utgjør det største antall, til dels også i areal men hver enhet er i gjennomsnitt liten. De største enhetene i areal er post/tele/transport og kultur/fritid, men de er få i antall. 4.4 Fremtidig omfang Rapporten fra Civitas (1) foreslår et mulig fremtidig omfang av tjenesteytende virksomheter I Sørlandsparken som naturlig betjener parkens behov og dens nære influensområde i år 2040 basert på befolkningsprognoser for år Vi har, som et scenarium, brukt arealtallene slik de fremkommer i nevnte rapport. Fremtidig omfang tjenesteytende virksomheter (Civitas) Nr Kategori (SSB) Fremtidig areal (m2) % m2 6 Helse/pleie % 8 Post/tele/transport % 9 Kultur/fritid % 11 Restaurant/bespisning % 12 Annet % SUM % Vi har utelatt «konsulent» ettersom det, i samråd med kommunen, er definert som kontor, og ikke tjenesteyting. Vi har i disse beregninger ikke tatt hensyn til om virksomheten/tilbudet er egnet/ønsket i Sørlandsparken eller ikke. Det behandles i egen rapport (1). En ser at totalarealet er foreslått doblet, og det er først og fremst helse/pleie og restaurant/bespisning som foreslås økt. Forholdsmessig utgjør de også en større andel. Side 9 av 21

10 5. TRAFIKKBEREGNINGER 5.1 Generell trafikk på hovedveinettet For å kunne vurdere trafikkmengdene generert av tjenesteytende virksomheter i forhold til de totale trafikkmengder, er her tatt med en oversikt over de totale trafikkmengdene på hovedveinettet i og omkring Sørlandsparken. Figur 2 - Dagens trafikkmengder, ÅDT 2013 (kilde NVDB) Figur 3 - Fremtidige trafikkmengder, ÅDT 2040 (NTP prognose Vest-Agder) Dagens trafikkmengder er fremskrevet til analyseåret 2040, basert på generell trafikkvekst etter NTP s prognoser for Vest-Agder (4) der gjennomsnittlig årlig vekst i perioden er 1,0 % for lette kjøretøy og 1,4 % for tunge kjøretøy. Siden andelen tunge kjøretøy er liten, er her anvendt 1 % årlig vekst for hele bilparken. Prognosene vil kanskje ikke være helt Side 10 av 21

11 korrekte for internveisystemet i Sørlandsparken, der trafikkutviklingen er mer avhengig av lokale utbygginger. I mangel av noe bedre er prognosen likevel anvendt på Barstølveien. 5.2 tjenesteytende virksomheter Som nevnt innledningsvis, ønskes belyst hvilke trafikkmengder de ulike tjenesteytende virksomheter genererer. Basert på den kategorisering som er brukt foran, har vi gjort en vurdering av turproduksjon for hver kategori basert på tilgjengelig litteratur samt egne og andres erfaringer. defineres ofte i forhold til arealbruk (m2 gulvflate), antall ansatte, antall besøkende, antall senger, e.l. I dette tilfellet har en kun opplysninger om arealstørrelser, antall m2 gulvflate for hver virksomhet, registrert av Kristiansand kommune (3). En kunne tatt utgangspunkt i personturer og vurdert reisemiddelfordeling (kollektivandel, sykkelandel, bilandel). Grunnet manglende data og for å gjøre betraktningene noe enklere, har en har valgt å bruke direkte slik de er gitt i faglitteraturen. I det videre arbeid er det derfor bilturproduksjon som betraktes. I de betraktninger som gjøres her, forutsettes normale bilandeler (70 %) og beleggsprosent i bilene (1,4). Bilandel er hentet fra RVU 2009 (5), se tabell. Generell bilandel for Kristiansand er 65 %. Bilandelen for Sørlandsparken er ikke kjent, men antas høyere. Vi har valgt å benytte 70 %. Kanskje er den enda høyere. Det vi ikke vet, er om lokalisering av en tjenesteytende virksomhet til næringsparken påvirker disse faktorene. En bilbasert næringspark med gode parkeringsmuligheter kan gjøre bilandelen større. På den annen side kan god kollektivdekning, korte gangavstander og variert tilbud innenfor samme senter gi mindre bilandel. Bilandelen vil også variere for ulike typer reiser (jobb, handle, service, etc) Helse/pleie Statens vegvesens Håndbok V713 (6) angir turproduksjon for helse (kontor) med 6-12 pr døgn pr 100 m2 og et snitt på 8 pr døgn pr 100 m2. ViaNova/Cowi (7) anvender 2 turer pr døgn pr besøkende for helse og velvære i Aquarama, basert på aktuelle tall fra Aquarama-prosjektet svarer dette til 9-10 pr døgn pr 100 m2. I beregningene anvendes her 10 pr døgn pr 100 m2 gulvflate Konsulent (kontor) Statens vegvesens Håndbok V713 (6) angir turproduksjon for kontor (bank/offentlig) med 6-12 pr døgn pr 100m2 og et snitt på 8 pr døgn pr 100 m2. Prosam-103 (8) angir i underkant av 2 pr døgn pr ansatt for kontor med full parkeringsdekning. Med kontorstørrelse 25 m2 og 4 ansatte pr 100 m2, utgjør det i underkant av 8 pr døgn pr 100 m2. Egne erfaringer og ViaNova/Cowi (7) tilsier 8 turer. I beregningene anvendes her 8 pr døgn pr 100 m2 gulvflate Post/tele/transport Bilandel RVU 2009 Kristiansand 65 % Lillesand Vennesla 70 % 73 % Agderbyen 66 % Region Sør 69 % Valgt andel 70 % Statens vegvesens Håndbok V713 (6) angir turproduksjon for post (kontor) med 6-12 pr døgn pr 100 m2 og et snitt på 8 pr døgn pr 100m2. Det finnes lite erfaringstall. Hovedvirksomheten i kategorien (post) er lite publikumsrettet, men bilbasert og arealkrevende. I beregningene anvendes her 6 pr døgn pr 100 m2 gulvflate. Side 11 av 21

12 5.2.4 Kultur/fritid Finnes lite trafikktall i generell litteratur. Fra tidligere utredninger nevnes: ViaNova/Cowi (7): Badeland Aquarama (data fra Pirbadet Trondheim) 9-10 pr døgn pr 100 m2, idrettshall Aquarama 8 turer pr døgn pr 100 m2, treningssenter 42 pr døgn pr 100 m2. ViaNova (9): Kirke/forsamling 48 turer pr døgn pr 100 m2 Rambøll (10): Lekeland 15 turer pr døgn pr 100 m2. Svært varierende tall kan skyldes utilstrekkelig datagrunnlag eller at kategorien «kultur/fritid» er noe for omfattende. I dette tilfelle anses forsamlingslokaler (kirke) uaktuelt og treningssentre er det få av. I beregningene av denne felleskategorien anvendes derfor 15 pr døgn pr 100 m2 gulvflate. Siden tallene her er så sprikende, har vi også vurdert enkelte kulturtilbud separat. Det er trafikalt sett vesentlig forskjell på hvilken type kulturtilbud man etablerer. Vi har da, ut fra ovenstående, anvendt følgende turproduksjoner: - Idrett/badeland/lekeland, 12 (8-15) pr døgn pr 100 m2 - Treningssenter, 42 (40-45) pr døgn pr 100 m2 - Forsamling 48 (45-50) pr 100 m Restaurant/bespisning Annet Generelle tall relatert til areal ikke funnet. I eldre egne beregninger er brukt 6 turer pr døgn pr 100 m2 for hotell/restaurant (85 % bilandel), nyere utredninger ViaNova/Cowi (7) gir 4 turer pr døgn pr 100 m2 for hotell/restaurant (50 % bilandel) og ViaNova (9) gir 20 turer pr døgn pr 100 m2 for restaurant/kafe (bespisning). På bakgrunn av dette anvendes i beregningene 10 pr døgn pr 100 m2. Herunder er registrert kun én virksomhet, bilvask. Det kan være naturlig å definere det som verksted, bensinstasjon eller veiservice. Statens vegvesens Håndbok V713 (6) angir turproduksjon for verksted til gjennomsnittlig 3,5 pr døgn pr 100 m2, med et variasjonsområde på 2-6 pr døgn pr 100 m2, og for bensinstasjon gjennomsnittlig 45 pr døgn pr 100m2, med et variasjonsområde på turer. Rambøll (10) angir 10 pr døgn pr 100 m2 for veiservice i Sørlandsparken Øst. Også her svært varierende tall. Men ut fra forekommende virksomhet her vi i beregningene valgt å anvende 15 pr døgn pr 100 m2. Oppsummert foreslås følgende turproduksjon for ulike kategorier tjenesteytende virksomheter: tjenesteytende virksomheter Nr Kategori (SSB) pr 100 m2 6 Helse/pleie 10 Konsulent (kontor) 8 8 Post/tele/transport 6 9 Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet 15 Slik vi har vurdert turproduksjonen for de enkelte kategorier tjenesteyting, genererer kultur/fritid mest trafikk pr arealenhet. Post og kontor genererer minst pr arealenhet. Totaltrafikken er selvsagt avhengig også av arealomfanget. Side 12 av 21

13 Disse turproduksjonsfaktorer legges til grunn for beregning av trafikkmengder for hver kategori og samlet. 5.3 Trafikkmengder generert av eksisterende virksomheter På basis av valgte turproduksjonsfaktorer ovenfor og registrerte/kategoriserte arealer, er turproduksjonen beregnet for hver kategori og samlet for eksisterende virksomheter. TRAFIKKMENGDER GENERERT AV EKSISTERENDE VIRKSOMHETER Dagens areal m2 pr 100 m2 pr døgn (YDT) pr døgn (ÅDT) Nr Kategori (SSB) 6 Helsepleie Konsulent (kontor) Post/tele/transport Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet SUM Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) er ofte 5-10 % lavere enn yrkesdøgntrafikken (YDT). Vi har regnet 10 %. Dvs ÅDT = 90 % av YDT. 5.4 Trafikkmengder generert av fremtidige virksomheter Som et scenarium er fremtidig turproduksjonen beregnet på basis av angitte arealer for fremtidig tjenesteytende virksomheter (se pkt 4.4 ovenfor) og samme turproduksjonsfaktorer som anvendt ovenfor. Vi har ikke tatt hensyn til om virksomheten/tilbudet er egnet/ønsket i Sørlandsparken eller ikke. Vi har, uten å vurdere behovet for eller planmessige konsekvenser av en slik utvikling, lagt disse tallene til grunn for beregninger av fremtidig trafikk ved dette scenariet. TRAFIKKMENGDER GENERERT AV FREMTIDIG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHETER Fremtidig areal m2 pr 100 m2 pr døgn (YDT) pr døgn (ÅDT) Nr Kategori (SSB) 6 Helsepleie Post/tele/transport Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet SUM Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) regnes også her 10 % lavere enn YDT. Som tidligere nevnt, har vi utelatt «konsulent» ettersom det, i samråd med kommunen, er definert som kontor, og ikke tjenesteyting. Side 13 av 21

14 6. ANALYSER Med ovenstående beregninger som grunnlag, er de trafikale konsekvenser søkt belyst. 6.1 Trafikale konsekvenser av dagens tjenesteyting Beregnet trafikkmengde generert av dagens tjenesteyting (jfr pkt 5.3): Nr Dagens areal m2 pr døgn (YDT) pr døgn (ÅDT) SUM Beskjedne trafikkmengder De beregnede trafikkmengder generert av tjenesteytende virksomheter, (ÅDT kjt/d) utgjør i underkant av 19 % av trafikken på Barstølveien (ÅDT ca kjt/d). I forhold til trafikken på E18 vest for Sørlandsparken utgjør den kun ca 5 %. Trafikkmengdene som følge av tjenesteytende næringer er med andre ord relativt beskjedne sammenlignet med den totale trafikken til og fra Sørlandsparken. Men det er neppe en ønsket utvikling dersom dette skyldes netto tilvekst eller transformasjon fra mer trafikksvak arealbruk. Helse/pleie utgjør den største trafikkandelen, noe som selvsagt har sammenheng med det utgjør flest enheter og størst samlet areal. Men også kultur/fritid genererer noe trafikk. De trafikkmengder som her er beregnet, er beregnet ut fra at det er den tjenesteytende virksomheten som alene og primært genererer reisen. Det er ikke alltid tilfelle. Den reelle konsekvens av tjenesteytende virksomheter er mer komplisert Turkjeder gir mindre trafikk enn beregnet hver for seg Det er nærliggende å anta at flere av disse turene er en del av en «turkjede», dvs tilbudet utgjør ett av flere reisemål på én tur. Hvis en som jobber i Sørlandsparken benytter helse/pleie tilbud før eller etter arbeidstid, så er det egentlig en jobbreise det er jobben som generer reisen. Hvis en handler i Sørlandsparken og går på kafé innimellom, så er det egentlig en handlereise det er handelen som normalt generer reisen. Hvor stor andel av trafikken som primært genereres kun av den tjenesteytende virksomhet, vet vi ikke. Men SINTEF (City Syd, Trondheim, 2005) og Rambøll (10) angir en turkjedeandel på %, dvs % av turene er kombinerte turer. Vi syns det i denne sammenheng kan virke noe lavt, men hvis vi likevel legger dette til grunn, så er 40 % (ca 900 kjt/d) turkjeder og 60 % av turene, ca pr døgn, genereres av tjenesteytende virksomheter alene. Det svarer til 11 % av trafikken i Barstølveien, eller kun 3 % av trafikken på E Økt stedsattraktivitet kan føre til mer trafikk På den annen side er det grunn til å anta at jo mer variert og komplett tilbudet i et kjøpesenter blir, desto mer trafikk trekkes til senteret. Økt stedsattraktivitet gir sannsynligvis mer trafikk. Men det er igjen avhengig av type virksomhet. Virksomheter som i stor grad betjener de ansatte, vil ikke være trafikkdrivende (kanskje tvert i mot). Mens virksomheter som betjener kundene vil kunne være trafikkdrivende fordi kunden velger å kjøre dit hvor det er flere tilbud samlet. For å tallfeste dette, kreves omfattende intervjuundersøkelser. Det ligger ikke i vårt mandat. Vi kjenner ikke til studier som er gjort omkring dette. Vi har søkt i litteratur og annet Side 14 av 21

15 prosjektmateriale uten å finne noe. Vi har vært i kontakt med ulike forskningsinstitusjoner som TØI (Transportøkonomisk Institutt), NIBR og SINTEF for å avklare om det finnes forskning eller litteratur om hvordan økt stedattraktivitet påvirker trafikkbildet. Ingen av dem hadde kjennskap til dette. Vi har derfor ut fra faglig skjønn, prøvd å vurdere den trafikale effekten av et mer sammensatt og variert tilbud i Sørlandsparken, dvs økt stedsattraktivitet. Vi betrakter da kun handlereiser, reiser hvor en i prinsippet kan velge andre reisemål, fordi jobbreiser, servicereiser og andre spesielle ærender ikke velger Sørlandsparken pga variert tilbud. Normalt utgjør handlereiser ca 30 % av alle reiser (11). Trafikken i Sørlandsparken antas å ha en vesentlig større andel handlereiser. Hvis vi antar at andel handelsreiser i Barstølveien er dobbel så stor, dvs 60 %, så utgjør handlereisene kjt/d av totalt kjt/d (resten er jobbreiser, service, ærender, etc). Hvis 40 % av disse er turkjeder (jfr pkt 6.1.2), dvs nesten kjt/d, og anslagsvis halvparten av disse velger Sørlandsparken fordi de får dekket flere tilbud, så utgjør effekten av dagens stedsattraktivitet ca 1500 kjt/d. Dette er noe mer enn beregnet turkjedeandel for tjenesteytende virksomheter (ca 900 kjt/d, jfr pkt 6.1.2), men omtrent samme størrelsesorden. Det kan tyde på at effekten av økt stedsattraktivitet er noe større (kanskje opp mot 50 % større) enn den reduserte effekten av turkjeder. Men hvis disse antagelsene er riktige, er nettoeffekten i antall kjøretøy uansett beskjeden i forhold til det totale trafikkbildet kanskje bare i størrelsesorden 5 % av samlet trafikk. Det presiseres at dette er usikre antagelser basert på mangelfullt og usikkert tallgrunnlag. 6.2 Trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting Vi har nedenfor forsøkt å vurdere trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting i forhold til dagens virksomhet Hvilke tjenestetilbud gir mest trafikk? Her er vist trafikale konsekvenser av å øke de ulike tilbud like mye uten å relatere til et bestemt utbyggingsscenarium. Dersom vi øker de ulike tjenesteytende virksomheter med 1000 m2, vil trafikkøkningen (forutsatt turproduksjon som angitt tidligere) bli som følger: TRAFIKKØKNING PR 1000m2 ØKNING AV TJENESTETILBUD Areal økning m2 pr 100 m2 Økt turproduksjon pr døgn (YDT) Økt turproduksjon pr døgn (ÅDT) Nr Kategori (SSB) 6 Helsepleie Post/tele/transport Kultur/fritid (generelt) Idrett/bade/leke Treningssenter Forsamling Restaurant/bespisning Annet Ser en bort fra «Annet» (som i dette tilfellet er én bilvaskbedrift), så er det kultur- og fritidstilbudene som genererer mest trafikk pr m2. En økning av kultur/fritid gir 50 % mer trafikk enn samme arealmessige økning av helse eller bespisning. Under kultur/fritid er det spesielt treningssentre og forsamlingslokaler som genererer mye trafikk. Tallene for «forsamlingslokale» er usikre forutsetter daglig drift (kino?), annen Side 15 av 21

16 sporadisk bruk vil gi vesentlig mindre trafikk. Men det må også sies at disse virksomheter ofte har sin trafikktopp på andre tider av døgnet enn handletrafikken. En del av disse virksomhetene, spesielt innen kultur og fritid, vil i en viss grad rette seg mot eksterne brukere og tiltrekke seg trafikk som i utgangspunktet kanskje ikke ville kjørt til Sørlansparken Eksempel kino Kino med kveldsforestillinger kan være eksempel på en tjenesteyting som i liten grad betjener parken for øvrig og som i stor grad vil trekke til seg ny trafikk. Det skjer i tillegg på tider av døgnet hvor kollektivtrafikk tilbudet er dårlig. Gjennomsnittlig belegg på norske kinoer i 2008 var 160 besøk pr sete pr år (12). På nyere kvalitetskinoer er tallet noe høyere, besøk pr sete pr år. Hvis vi tar utgangspunkt i 250 besøk pr sete pr år, vil en kino med 500 seter (normal størrelse) generere personturer pr år t/r. Med bilandel 70 % og gjennomsnitt 2 personer pr bil, blir det en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca 250 kjt/d. Men selvfølgelig vesentlig større på dager med fulle forestillinger. Forutsatt samme bilandel og antall personer pr bil, vil en kino med 500 sitteplasser, 3 forestillinger pr kveld og fullt belegg på alle forestillinger, generere 1050 kjt/d. Med 75 % belegg genereres 790 kjt/d, med 50 % belegg genereres 525 kjt/d og med 25 % belegg genereres 260 kjt/d Økt tjenesteyting i samsvar med scenariet Som ett gitt scenarium brukes det omfang og den arealfordeling som er antydet i Civitas rapport (1), se pkt 4.4 ovenfor. Vi har i vår analyse ikke tatt hensyn til om virksomheten/ tilbudet er egnet/ønsket i Sørlandsparken eller ikke. Det omhandles i nevnte rapport (1). Beregnet trafikkmengde generert av fremtidig tjenesteyting (jfr pkt 5.4): Nr Fremtidig areal m2 pr døgn (YDT) pr døgn (ÅDT) SUM Den samlede trafikk som kan henføres til tjenesteytende virksomheter, vil omtrent dobles fra 2274 kjt/d i 2013 til ca 4986 kjt/d i Samtidig øker trafikken generelt på veinettet i og utenfor Sørlandsparken. I forhold til fremtidig beregnet trafikk på Barstølveien (ÅDT ca kjt/d) vil den samlede trafikken generert av tjenesteytende virksomheter da utgjøre ca 30 % på døgnbasis. I forhold til trafikken på E18 vest for Sørlandsparken vil den utgjøre ca 9 %. Effekten av «turkjeder» (flere reisemål på samme reise) og «stedsattraktivitet» vil forholdsmessig være den samme som nevnt tidligere. 6.3 Konsekvenser av plasskrevende og ikke plasskrevende tjenesteyting Vi har forsøkt å finne ut om det er noe forskjell på trafikkbildet for plasskrevende og ikkeplasskrevende virksomheter. Plasskrevende virksomheter defineres som de med størst areal pr virksomhet. Side 16 av 21

17 DAGENS AREALBRUK PR VIRKSOMHET Nr Kategori (SSB) Antall virksomheter Dagens areal m2 Areal m2 pr virksomhet Bilturer pr 100 m2 6 Helse/pleie Konsulent (kontor) Post/tele/transport Kultur/fritid Restaurant/bespisning Annet SUM Beregningen ovenfor viser at post/tele/transport og kultur/fritid er de mest arealkrevende virksomhetene. Men sammenlignet med trafikktallene og turproduksjonen pr arealenhet (pkt 5.3), generer post/tele/transport relativt lite trafikk (lav turproduksjonsfaktor). Kultur/fritid som også er arealkrevende genererer derimot mer trafikk (høy turproduksjonsfaktor). Restaurant/bespisning og helse/pleie er mindre arealkrevende virksomheter pr enhet, men generere relativt mye trafikk (relativ høy turproduksjonsfaktor). Men det vil være rimelig å anta at turkjedeandelen for bespisning er høyere enn angitt tidligere, og trafikkandelen mindre. Mange av de som benytter spisesteder i Sørlandsparken, antas å gjøre det i forbindelse med andre ærender (andre reiser). Noen klar sammenheng mellom arealkrevende virksomheter og trafikk er her ikke, men det synes som om de mest arealkrevende virksomheter skaper mindre trafikk pr arealenhet (bortsett fra kultur/fritid), mens mindre arealkrevende virksomheter som bespisning og helse jevnt over skaper mer trafikk pr arealenhet, noe som gjenspeiles i turproduksjonsfaktorene. 6.4 Konsekvenser av besøksintensiv og ikke besøksintensiv tjenesteyting Det ligger i sakens natur at besøksintensive virksomheter skaper mer trafikk. Eller omvendt, de virksomheter som genererer mest trafikk (har høyest turproduksjonsfaktor) defineres som mest besøksintensive. Ut fra en slik definisjon er kultur/fritid de mest besøksintensive virksomheter, spesielt treningssentre. Basert på valgte turproduksjonsfaktorer genererer kultur/fritid 50 % mer trafikk enn samme areal med helse eller bespisning. Treningssentre genererer over 4 ganger så mye trafikk. 6.5 Konsekvenser av transformasjon av arealbruk Her vurderes hvilke trafikale konsekvenser transformasjon av et område fra annet formål til tjenesteyting vil medføre. Vi har vurdert konsekvensene ved å transformere forretning, kontor og lager/industri til tjenesteytende virksomheter Forretning Handel (forretning/varehandel) har en vesentlig høyere turproduksjon enn tjenesteytende næringer, typisk pr døgn pr 100 m2. Handel genererer altså 2-10 ganger mer trafikk enn tjenesteytende næringer som helse/pleie og restaurant/bespisning. Tidligere utredninger om trafikk i Sørlandsparken, bl.a. (13), har benyttet følgende turproduksjon for handelsvirksomheter: - Håndbok V713 (6), kjøpesenter 45 (15-105) /d pr 100 m2 - Prosam Rapport 103 (8), kjøpesentre 51 (kun snitt) /d pr 100 m2 - Prosam Rapport 167 (14), hypermarked 39 (15-76) /d pr 100 m2 Side 17 av 21

18 6.5.2 Kontor For videre sammenligning velger vi å bruke 50 pr døgn pr 100m2 gulvflate som et representativt tall for turproduksjon til forretning/handel i Sørlandsparken. Generelt genererer tjenesteyting mindre trafikk enn forretning/handel. Transformasjon av områder fra forretning til tjenesteyting vil normalt medføre redusert trafikk. Som tidligere anført (pkt 5.2.2) generer kontor 8 pr døgn pr 100 m2 gulvflate. Dette er mindre enn tjenesteytende virksomheter. Generelt genererer tjenesteyting mer trafikk enn kontorvirksomhet. En endring i arealbruk fra kontor til tjenesteyting vil derfor normalt gi økt trafikk. Og betydelig økt trafikk dersom det legges om til f.eks treningssenter Lager/industri Trafikkskapende evne til lager/industri er ikke vurdert tidligere i rapporten. Statens vegvesen (6) angir 2-6 pr døgn pr 100 m2 for industri/lager. Byggvarer er registrert med 6-20 pr døgn pr 100 m2 (14). For kategorien lager/industri anvendes her 6 pr døgn pr 100 m2 gulvflate. Generelt genererer tjenesteyting mer trafikk enn lager/industri. En endring i arealbruk fra lager/industri til tjenesteyting vil derfor normalt gi økt trafikk. Og betydelig økt trafikk dersom det legges om til f.eks treningssenter Samlet oversikt av konsekvenser ved transformasjon En samlet oversikt over de trafikale konsekvenser ved å transformere 1000 m2 av ulik virksomhet til tjenesteytende virksomheter, basert på valgte turproduksjonsfaktorer, er vist i tabellen nedenfor. ENDRING I TRAFIKK (KJT/DØGN) VED TRANSFORMASJON AV 1000 m2 Virksomhet Genererte turer kjt pr døgn Fra handel til tjenesteyting Fra kontor til tjenesteyting Fra lager til tjenesteyting Forretning/handel Kontor Lager/industri Helse/pleie Restaurant/bespisning Kultur/fritid generelt Treningssenter Som nevnt ovenfor, vil det normalt være en reduksjon i trafikken når bruken av et område endres fra handel til tjenesteyting, men en økning i trafikken når arealbruken endres fra lager til tjenesteyting. Og endringen varierer med type tjenesteytende virksomhet. Dette basert på tradisjonell trafikkberegningsmetodikk. Men som nevnt tidligere, vil variert tilbud gi økt stedsattraktivitet, noe som vil kunne gi økt trafikk totalt sett. Om denne mertrafikken blir større enn bortfallet av trafikk som følge av endret arealbruk, vet vi ikke. Dette har vi lite tall på. 6.6 Konsekvenser for bussfremkommelighet Generelt vil økt trafikk kunne gi redusert fremkommelighet også for buss. Men som vist, er de trafikale konsekvenser av økt tjenesteyting beskjedne, dermed også konsekvensene for Side 18 av 21

19 bussenes fremkommelighet. Bussens fremkommelighet vil nok være mer avhengig av den øvrige trafikken og veitekniske løsninger, spesielt i kryssene. Bussfremkommeligheten er avhengig av kapasitet og avvikling i kryssene. Avviklingen i kryssene er avhengig av totaltrafikken og kryssløsningene. Totaltrafikken påvirkes mest av handelen. De fleste handlereisene foregår i tidsrommet kl 12-17, de fleste arbeidsreisene foregår i tidsrommet kl 7-9 og kl Trafikken i Sørlandsparken er størst i ettermiddagsrushet (kl 15-16), timestrafikken utgjør ca 10 % av ÅDT (10). Mye av trafikken til og fra tjenesteytende virksomheter (som ikke er en del av en turkjede) antas å være utenom rushtiden. Økning av tjenestetilbudet antas derfor å ville påvirke bussfremkommeligheten marginalt. Dagens busstilbud i Sørlandsparken er for øvrig ikke tilpasset kulturtilbud utover normal arbeidstid. Lokalbussene betjener parken 4 ganger/time fram til kl 21. Kulturtilbud på kveldstid (f.eks kino) vil kreve bedre busstilbud. Side 19 av 21

20 7. SAMMENDRAG KONKLUSJON I forbindelse med revisjon av reguleringsplan for Sørlandsparken, er konsekvensene ved økt tjenesteyting vurdert. Generelle konsekvenser er utredet av Civitas (1). Trafikale konsekvenser er vurdert i denne rapport. Kristiansand kommune utførte høsten 2013 en kartlegging av tjenesteytende virksomheter i Sørlandsparken (2) og (3). Registreringene er kategorisert, turproduksjon vurdert og samlet trafikk beregnet hver type virksomhet. Samlet trafikkmengde som følge av tjenesteytende virksomheter utgjør ca kjt pr døgn, eller 19 % av trafikken i Barstølveien og 5 % av trafikken på E18. Helse/pleie utgjør den største andelen. Trafikkmengdene som følge av tjenesteytende næringer er med andre ord relativt beskjedne sammenlignet med den totale trafikken til og fra Sørlandsparken. De trafikkmengder som er beregnet, er beregnet ut fra at det er den tjenesteytende virksomheten som alene og primært genererer reisen. Det er ikke alltid tilfelle. Den reelle konsekvens av tjenesteytende virksomheter er mer komplisert. Konsekvensene av turkjeder (flere reisemål på en reise) og økt stedsattraktivitet (variert tilbud) er forsøkt vurdert, men dette er mekanismer vi vet lite om. Selv forskningsinstitusjoner som TØI, NIBR og SINTEF som vi har konsultert, har begrenset kunnskap om dette. Et fremtidig omfang tjenesteytende virksomheter basert på scenariet i Civitas rapport (1), vil gi en generert trafikk på nesten 5000 kjt pr døgn, dvs en dobling av dagens trafikk relatert til tjenesteytende virksomheter. Analysene viser imidlertid at tjenestetilbud som kultur/fritid genererer mest trafikk pr m2. En økning av kultur/fritid gir 50 % mer trafikk enn samme arealmessige økning av helse eller bespisning. Kategorien kultur/fritid er svært omfattende og består av virksomheter med ulike trafikale egenskaper. F.eks synes treningssentre å generere nesten 3 ganger så mye trafikk som kategorien generelt. En del av virksomhetene i kategorien kultur/fritid vil i en viss grad rette seg mot eksterne brukere og tiltrekke seg trafikk som i utgangspunktet kanskje ikke ville kjørt til Sørlansparken (f.eks kino). Noen klar sammenheng mellom arealkrevende virksomheter og trafikk, er her ikke, men det kan synes som om de mest arealkrevende virksomheter skaper mindre trafikk pr arealenhet enn mindre arealkrevende virksomheter. Besøksintensive virksomheter skaper mer trafikk. Basert på valgte turproduksjonsfaktorer genererer kultur/fritid 50 % mer trafikk enn samme areal med helse eller bespisning. Treningssentre genererer over 4 ganger så mye trafikk. Ved transformasjon av et område fra en type arealbruk til en annen, vil trafikken kunne endre seg. Normalt vil det bli en reduksjon i trafikken når bruken av et område endres fra handel til tjenesteyting, men en økning i trafikken når arealbruken endres fra lager til tjenesteyting. Men variert tilbud gir økt stedsattraktivitet, noe som vil kunne gi økt totaltrafikk uansett. Økning av tjenesteyting antas å ville påvirke bussens fremkommelighet i liten grad. Bussens fremkommelighet er mer avhengig av den øvrige trafikken og veitekniske løsninger, spesielt i kryssene. Dagens busstilbud i Sørlandsparken er for øvrig lite tilpasset kulturtilbud utover normal arbeidstid. Side 20 av 21

21 8. REFERANSER/KILDER 1. Civitas AS. Sørlandsparken - Konsekvensanalyse for økt tjenesteyting Kristiansand kommune. Tjenesteyting i Sørlandsparken og Kvadraturen (notat) Kartlegging av tjenesteyting sitt arealomfang (notat) Statens vegvesen. NTP , Grunnprognoser person- og godstransport TØI. Reisevaneundersøkelse Agderbyen 2009 (sammendrag) Statens vegvesen. Trafikkberegninger, Håndbok V713 (tidl Hb 146) ViaNova/Cowi. Aquarama - Konsekvensutredning trafikk Statens vegvesen. Prosam for kontorbedrifter og kjøpesentre ViaNova. Trafikkanalyse Kvartal 42, Kristiansand Rambøll Norge AS. Trafikkanalyse Sørlandsparken Øst TØI. Handelslokalisering og transport Kalvik, Arid m.fl. Kinoetableringer de siste 30 årene. Oslo : s.n., Rambøll Norge AS. Følsomhetsanalyse nasjonale turproduksjonstall (notat) Oslo kommune. Prosam arealekstensive handelskonsepter Statens vegvesen. KVU Kristiansandsregionen, regionale virkninger Side 21 av 21

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Planprammet sier også at en i planprosessen skal endre kontor- og parkeringsbestemmelser i tråd med kommuneplanen.

Planprammet sier også at en i planprosessen skal endre kontor- og parkeringsbestemmelser i tråd med kommuneplanen. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201114568-49 Saksbehandler Eirik Martens Svensen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 27.11.2014 Sørlandsparken - endring av reguleringsplaner.

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata. Saksnr.: /323

Notat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata. Saksnr.: /323 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata Notat Saksnr.: 201007323/323 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: KADA Til: Byrådsavdeling byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 24.08.2016

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia.

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. KANALBYEN Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. 3478\th 03.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORUTSETNINGER... 4 2.1 Dagens situasjon... 4 2.2 Planlagt

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Kartlegging av tjenesteyting i Sørlandsparken

Kartlegging av tjenesteyting i Sørlandsparken Kartlegging av tjenesteyting i Sørlandsparken 1 Innledning Kristiansand kommune ved plan- og bygg og oppmålingsetaten har startet opp arbeidet med å revidere reguleringsplanen for Sørlandsparken. Gjeldene

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST Oppdragsgiver Vestby kommune Rapporttype Utkast rapport 2010-04-26 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]" UTKAST 3 (21) VESTBY

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 NOTAT 04.02.2015 Mini-RVUer 2014 Februar - Mai - August - November Sammenligning med nasjonal RVU 2009/10 Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 2.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Bruk av vinterdekk med pigger. Oslo/Akershus 1995/96. Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96

Bruk av vinterdekk med pigger. Oslo/Akershus 1995/96. Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96 Bruk av vinterdekk med pigger Oslo/Akershus 1995/96 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus, med Eirik Wulvik som

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE.

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. HØNEFOSS, 06.11.2014 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen og Tysvær kommune å foreta støyvurderinger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-06-09

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-06-09 IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering Utgave: 1 Dato: 2015-06-09 IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering

Detaljer

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde 15.09.10 Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall fra ulike virksomheter/arealbruk samt størrelsen på virksomheten/størrelsen på, eller antallet,

Detaljer