Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: Til: Fra:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY Med beklagelse ser vi at vi i justert reguleringsplan med Ku for nedre datert 24.mars 09 - kapittel 3.2 Støy har kommet til å legge inn uriktige tall i tabell 4. Tabellen som er lagt inn angir for lave verdier for dagens støynivå, og støynivå 2020 uten (justert for nye, oppdaterte trafikktall fra kap 3.1). Støynivå for 2020 med er imidlertid angitt rett også i denne tabellen. De korrigerte beregningene er angitt under. Avstand fra senterlinje - støynivå Lden 5 m 10 m 15 m 25 m Dagens støynivå 55 db 52 db 50 db 47 db Støynivå 2020 uten 55,7 db 52,5 db 51 db 47,4 db Støynivå 2020 med 58,1 db 54,9 db 53,1 db 49,8 db Jeg har oppdatert tabell 4 i støykapitlet som vedlegges, det er nå samsvar mellom redegjørelsen og tabellen. Det presiseres at konklusjonene med hensyn til virkning av utbyggingen ikke er endret. Sandvika Alf Haukeland Asplan Viak AS - asplanviak.no

2 VEDLEGG: Kapittel 3.2 Støy Innledning Planprogrammet: Omfang av vegtrafikkstøy generert av planforslaget kvantifiseres og vurderes i forhold til total støy. Støyvurderingene vil bli utført med bakgrunn i foreliggende trafikktall fra Statens vegvesen. Behov for avbøtende tiltak vurderes. Problemer knyttet til støy og støv fra kornsiloen skal vurderes og avklares i planbehandlingen og konsekvensutredningen. Kommentarer til høringen: Støyberegning må justeres etter at trafikktall er oppdatert. Støyberegning må gjelde både ny og eksisterende bebyggelse. Definisjonen av gul og rød støysone er i henhold til Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442, og arbeidene er utført i henhold til veilederen til disse støyretningslinjene. Det er beregnet støy fra veg i en fremtidig situasjon, år Støyberegningene / vurderingene er utførtt av sivilingeniør Kristin Strand Amundsen Generelt om støy Figur 1 viser hvilke situasjoner som skaper ulike støynivåer. Figur 1: Hvilke situasjoner som skaper ulike støynivåer. Selv om det finnes store individuelle forskjeller mellom personer vil andelen av befolkningen som føler seg plaget av støy øke med økende støynivå. I den forbindelse er det utarbeidet både retningslinjer for akseptable utendørs støynivåer i Norge og grenseverdier for støykrav innendørs til nybygg eller eksisterende bebyggelse ved ny eller endring av veganlegg. Trafikkstøy varierer med trafikkmengden for et gitt tidsrom. På grunn av den store spennvidden fra den svakeste lyd vi kan oppfatte til smertegrensen benyttes en logaritmisk Revisjon av KAPittel 3.2 Støy 2

3 skala for å beskrive støynivå. Hver gang energien i en lyd fordobles, øker lydnivået med 3 db(a), men menneskets subjektive reaksjon på endringer i lydnivået er: - 2 db(a): opp mot merkbart 3-5 db(a): godt merkbart 5-10 db(a): vesentlig > 10 db(a): dobling En fordobling av vegtrafikken innebærer en endring i støynivå på 3 db(a), som er en merkbar støyendring. Grenseverdier for vegtrafikkstøy Utendørs oppholdsarealer og innendørs rom For utendørs oppholdsarealer gjelder grenseverdier i henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). For innendørs oppholdsrom gjelder krav til maksimalt støynivå i henhold til NS 8175, det er kun beregnet for utendørs støynivå Lekv knyttet til fasade i dette prosjektet. Det må kjøres egne innendørs beregninger Lekv ved bruk av de utendørsverdiene som er beregnet i dette prosjektet Lekv. Begrepene er nærmere forklart under tabellen. T-1442 Bidragskilde Utendørs støynivå (døgngjennoms nitt) Utendørs støynivå i nattperioden kl Utendørs støynivå (døgngjennomsni tt) Utendørs i støynivå i nattperioden kl L den,frittfelt L 5AF L den,frittfelt L 5AF GUL sone GUL sone RØD sone RØD sone Vegtrafikk db db > 65 db > 85 db Tabell 1: Anbefalte/krav grenseverdier i retningslinje for støy Bebyggelse som ligger i rød og gul støysone (dvs >55dB) skal utredes for støytiltak. Begrep L den,frittfelt Definisjon Ekvivalent støynivå fritt felt med ulik vekting over døgnet. Trafikk om kveld og natt vektes Revisjon av KAPittel 3.2 Støy 3

4 strengere enn om dagen. L 5AF Maksimalnivå i forhold til antall hendelser i løpet av en gitt periode (5% av hendelsene) Tabell 2: Def av støybetegnelser. For vegtrafikk er det i dette tilfellet trafikkfordelingen over døgnet og ikke maksimalnivået som utløser støytiltaksplikt. For vurdering av støy på utendørsområder skal det beregnes for L den,frittfelt som er ekvivalent støynivå frittfelt med ulik vekting over døgnet. Trafikk om kveld og natt vektes strengere enn om dagen. Forutsetninger og inndata Programvare Det er gjort støyberegninger med programmet NBSTØY versjon 6.0. Beregningsmetoden baseres på Nordisk Beregningsmetode for Vegtrafikkstøy (rev.1996) og kan benyttes i forbindelse med støyberegninger på et detaljert nivå. Trafikkdata Det henvises til egen delutredning av trafikale konsekvenser. Denne utredningen viser at planforslaget (110 boliger og diverse næringsvirksomhet, trafikk til båthavn med mer) medfører en turproduksjon på rundt 600 YDT (YrkesDøgntrafikk). Denne trafikken kommer i tillegg til dagens trafikk på veien, som er størrelsesorden 700 YDT. I henhold til veileder til retningslinje 1 T-1442, er det ÅDT (Års Døgn Trafikk) som skal brukes som trafikktall ved støyberegninger. ÅDT er vanligvis 90 % av YDT. Tellinger 2 på Rv 303 bekrefter at ÅDT er 90 % av YDT på veinettet i Melsomvik-området. Tabell 3 viser hvilke trafikktall som er lagt til grunn i støyanalysen. I dagens situasjon er ÅDT på veien i størrelsesorden 630 kjt/døgn, mens denne vil øke til ca 1380 kjt/døgn som følge av planlagt utbygging. ÅDT år 2007 ÅDT År 2020 uten Prosentvis vekst ÅDT År 2020 med Prosentvis vekst med 1 Veileder til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (TA-2115/SFT) 2 Innhentet fra Statens vegvesen Region Sør Revisjon av KAPittel 3.2 Støy 4

5 RV 303 fra nord % % Rv 303 fra vest % % Fv 554 Storevarveien % % Fv 555 veien % % Tabell 3: Trafikkdata som er grunnlag for støyvurderinger Tabellen viser at økt trafikk på grunn av planlagt utbygging på, i liten grad påvirker trafikkbildet på Rv 303 og Fv 554 Storevarveien. For at støynivået skal endres merkbart, må trafikkmengden på en veg fordobles. Ut fra dette er det ikke gjort støyberegninger for Rv 303 og Rv 554 Storevarveien, men støymessige konsekvenser for eksisterende og planlagt bebyggelse langs veien er vurdert nærmere. Det er gjort beregninger for noen representative snitt og ulike avstander fra vegen. Tungtrafikkandel i veien er basert på erfaringstall for denne type veien (blindvei med primært boligtrafikk) som vanligvis er 3 %. Siden det er en del trafikk i forbindelse med kornsiloen (august, september og vinter) er tungtrafikkandel på 5 % benyttet i beregningene. Hastighet er satt til 40 km/t. For trafikkfordeling over døgnet er beregningsprogrammets standard for byveier benyttet, nemlig dag 80 % - Kveld 12 % - Natt 8%. Beregningsresultat og vurderinger for Fv 555 veien Tabell 4 viser beregnede støynivåer i ulike avstander fra senterlinjen av veien. Det er gjort sjablongmessige beregninger, forutsatt flatt terreng (myk mark) og støysektor på 120 grader. Avstand fra senterlinje - støynivå Lden 5 m 10 m 15 m 25 m Dagens støynivå 55 db 52 db 50 db 47 db Støynivå 2020 uten 55,7 db 52,5 db 51 db 47,4 db Støynivå 2020 med 58,1 db 54,9 db 53,1 db 49,8 db Tabell 4: Beregnede støynivåer i ulike avstander fra senterlinjen av veien Støyforhold for eksisterende bebyggelse Beregningene viser at med dagens trafikkmengde på veien, vil gul støysone (L den >55 db) ligger i en avstand på 2-3 m fra vegkanten på veien (5 m fra midten av veien). Revisjon av KAPittel 3.2 Støy 5

6 Eksisterende boliger som ligger nærmere en 2 3 m fra vegkanten på veien ligger altså i gul støysone allerede i dagens situasjon. Beregningene viser også at trafikkøkningen pga generell trafikkvekst ikke vil gi merkbar støyøkning (en økning i L den på under 1 db) langs veien. Beregningene viser at trafikkøkningen som følge av generell trafikkvekst og utbygging av 110 boliger på gir en merkbar endring i støynivået langs veien i størrelsesorden 3 4 db. Gul støysone vil ligge i en avstand på 6-7 meter fra vegkanten (9-10 m fra midten av veien). I større avstand enn 6-7 meter fra vegkanten på veien vil støynivået øke merkbart (og med 3 db), men støynivåene vil fortsatt være lavere enn anbefalt grenseverdi i støyretningslinje T Barnas Hus barnehage ligger i veien 6 og har ca 40 barn. Den nærmeste fasaden av barnehagen ligger i en avstand på ca 10 m fra veien. I dagens situasjon er støynivået ved denne fasaden ca db, og barnehagens uteområder ligger i sin helhet i hvit støysone i henhold til retningslinje T-1442). Beregningene viser at støynivået vil øke til ca db ved den nevnte fasaden som følge av trafikkøkningen på grunn av planforslaget. Beregningene viser videre at de deler av barnehagens uteområder som ligger nærmere veien enn 6-7 m fra vegkanten vil ligge i gul støysone, dersom man ikke iverksetter støydempende tiltak. Enkle overslag viser at et støygjerde på 1,5 m langs barnehagens eiendomsgrense vil reduseres støynivåer slik at hele barnehagens uteområde ligger i hvit støysone. Det er ingen forskjell mellom alternativ A og alternativ B når det gjelder støymessige konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Støyforhold for planlagt bebyggelse på For planlagt bebyggelse ligger nærmeste fasade 8 meter fra vegkanten av veien ( klippe, alternativ A). Beregningene viser at støynivåene på uteplassene for disse boligene vil være i størrelsesorden L den db. Trafikkmengden på denne delen av veien vil imidlertid være en del lavere enn det som er benyttet i beregningene, og dermed vil faktiske støynivåer være lavere enn hva beregningene viser. Det er derfor sannsynlig at støynivåene på planlagte uteplasser ved klippe (alternativ A) er lavere enn anbefalt grenseverdi i støyretningslinje T Disse boligene er de mest støyutsatte i planforslaget. Både alternativ A og B inneholder forslag om 35 boligenheter ved terrasse. Basert på de foreliggende beregninger kan man fastslå at disse boligene vil ikke være utsatt for støynivåer over 55 db (L den ). Det samme gjelder Torg, som støymessig er like i begge alternativer. brygge (alt A) og Blokk (alt B) er heller ikke utsatt for støynivåer med L den over 55 db (anbefalt grenseverdi i støyretningslinje). Oppsummering/konklusjon Revisjon av KAPittel 3.2 Støy 6

7 Beregningene viser at en utbygging av 110 boliger på vil gi en merkbar støyøkning for eksisterende bebyggelse langs veien på i størrelsesorden 3-4 db. I dagens situasjon er støynivåer langs veien lavere enn anbefalt grenseverdi i støyretningslinje T Etter en eventuell utbygging i henhold til reguleringsplanforslaget vil gul støysone vil ligge i en avstand på 6-7 meter fra vegkanten (9-10 m fra midten av veien). Eksisterende bebyggelse som ligger nærmere enn 6-7 meter fra vegkanten vil dermed ligge i gul støysone. Basert på beregningene, kan man fastslå at ingen av de planlagte boligene ved vil være utsatt for støynivåer over anbefalt grenseverdi. Klippe (10 enheter, alt B) er den bebyggelsen som er mest støyutsatt, med støynivåer på vestvendt uteplass på opp mot 55 db (L den ). Revisjon av KAPittel 3.2 Støy 7

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

SKI SENTRUM STØYUTREDNING

SKI SENTRUM STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ski kommune Rapporttype Støyutredning 2014-12-08 SKI SENTRUM STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn: 1131745A Ski sentrum, områderegulering C-rap-001

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn.

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn. DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306 Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Hønefoss, 12.3.2013 Rev.: 20.5.14 Rev.:1.10.14 Bakgrunn. Ringerike

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 2. KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 3. BEREGNINGER... 3 3.1 BEREGNINGSFORUTSETNINGER... 4 3.2 BEREGNINGSRESULTATER FOR LYDNIVÅ

Detaljer

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen E18 korridoren Lysaker Slependen Hele området Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen Hvordan beregner vi støy 3D modell fra digitalt kartgrunnlag Trafikkmengder, sammensetning, hastighet og fordeling over døgnet

Detaljer

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3865-1 Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy 12..2.2007. for Asplan Viak Bergen AS mars 07 Rapport 3865-1 10 sider Voss Versjon

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Utredning varmepumper

Utredning varmepumper Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer