RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON STANSA AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS"

Transkript

1 STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy OMRÅDEREGULERING STØY OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx Sweco

2 Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR. AV UTARB. AV REV Utgitt for kommentarer Tore Sandbakk Petter H. Eriksen REV Plassering støyskjerm endret. Høyde støyskjerm Petter H. satt til 2,7 meter over senterlinje vei Eriksen REV Skrivefeil i forhold til skjermhøyde rettet Petter H. Eriksen REV Presisering i forhold til stille side Petter H. Eriksen REV Endrede bygningsmasser og støyskjerm flyttet Gaute Vartdal repo002.docx Sweco Drammensveien 260 Box 80 Skøyen NO 0212 Oslo, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Gaute Vartdal Akustikk, støy og viberasjoner Mobil

3 Sammendrag På oppdrag for Stansa AS er det utført beregninger av støy på fasader og på utendørs oppholdsplasser for fremtidig situasjon i planområdet der Stansefabrikken ligger. Vurderte støykilder er veitrafikk på FV 420 og RV 202. Beregningsresultater er vurdert opp mot anbefalte grenseverdier i planretningslinjen T-1442 og NS 8175 som er gjeldende standard for lydforhold i bygninger. For uteoppholdsareal vil en støyskjerm plassert langs eiendomsgrensen med høyde 2,7 meter over senterlinje veg, gi et støynivå under grenseverdien for store deler av eiendommen. Fasader og balkonger som vender inn mot uteområdet vil ha støy under grenseverdi. For fasader og balkonger med fri sikt mot enten FV 420 eller RV 202 er det beregnet lydnivå over grenseverdi. For balkonger med lydnivå L den mellom 55 dba og opp til 58 dba vil grenseverdi kunne tilfredsstilles med tett brystning/balkongrekkverk og absorbenter i balkonghimling. For balkonger med lydnivå L den over 58 dba må det benyttes innglassing av balkonger for å oppnå tilfredsstillende lydforhold. De høyeste beregnede fasadenivåene for planlagte bygg er L den 64 dba fra vegtrafikk. Det forventes ikke problemer med å oppfylle krav til innendørs lydnivå for leiligheter, men lydvinduer kan bli aktuelt avhengig av fasadekonstruksjon. For barnehage forventes ikke overskridelse av krav til innendørs lydnivå. En mindre del av barnehagens uteområde mot RV 202 har støy over grenseverdi. 1 (10) repo001.docx

4 Innhold Innhold 2 1 Innledning 3 2 Metode og beregningsgrunnlag Definisjoner Metode Trafikktall Grenseverdier Utendørs støy Innendørs støy 6 3 Beregningsresultater og skjermingstiltak Utendørs lydforhold vegtrafikk Planlagt støyskjerming langs eiendom Beregningsresultat Støy på uteområdet Støy på balkonger og fasade Innendørs lydforhold Maksimalnivå Barnehage 9 4 Konklusjon / oppsummering 10 2 (10) repo001.docx

5 1 Innledning Revisjon 4: Støyskjermen er flyttet lenger inn på tomten, og vekk fra veien. Høyde er uendret, men utforming er noe endret, inkludert endrede sluser for adkomst til tomten. På oppdrag for Stansa AS er det utført beregninger av støy på fasader og på utendørs oppholdsplasser for fremtidig situasjon i planområdet der Stansefabrikken ligger. Vurderte støykilder er veitrafikk på FV 420 og RV 202. Beregnede støynivåer er sammenlignet med grenseverdier i teknisk forskrift / NS 8175 og gjeldende planretningslinje for støy T Der det er nødvendig og mulig i forhold til nåværende planer er det foreslått avbøtende tiltak. Aktuell eiendom er vist i kart for reguleringsplan i Figur 1. Figur 1: Utsnitt av reguleringsplan med aktuell eiendom markert 3 (10) repo001.docx

6 2 Metode og beregningsgrunnlag 2.1 Definisjoner L den : A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 db / 5 db ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: og natt: L den er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med anbefalingene her. L den -nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i retningslinje eller forskrift kan ulike midlingstider gjelde. L ekv : Det ekvivalente støynivået L ekv er et mål på tidsmidlet nivå for varierende støy over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 24 timer. L 5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser 2.2 Metode Støyberegningene er utført ihht. "Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy" med beregningsprogrammet CadnaA versjon 4.4. Det er benyttet digital terrengmodell. Planlagt bygning og endring i terreng er digitalisert manuelt. Ny rundkjøring er lagt på kotehøyde +36,0 m, og tilstøtende veger er tilpasset dette. Tabell 1: Viktigste beregningsparametere Egenskap Verdi Refleksjoner 2. ordens 1 Markabsorpsjon Refleksjonstap bygninger Beregningspunktenes høyde over terreng 1 ("myk mark") 1 db 2,0 m (støysoner) 1 n. ordens refleksjoner: Lydrefleksjoner via n bygning(er) eller skjerm(er). Direktelyd 2. ordens lydrefleksjon 1. ordens lydrefleksjon Veg 4 (10) repo001.docx

7 2.3 Trafikktall For hovedveiene er det benyttet tilsvarende trafikkdata som i rapporten Områdeplan Stykkene Støyutredning Rev0, Rambøll Tabell 2: Trafikktall for veier, år 2033 Vei ÅDT 2012 ÅDT 2033 Hastighet, km/t Tungtrafikkandel, % FV RV Rundkjøring RV 202 Barnehage Boliger Rundkjøring FV 420 Figur 2: Situasjonsplan med plassering av veger og bygg 2.4 Grenseverdier I tillegg til generelle retningslinjer foreligger det egne kommunale bestemmelser for planområdet. Se Lillesand kommunes forslag til bestemmelser for områderegulering for Stansefabrikken Stykkene Trydal. Bestemmelsene følger anbefalinger i T Utendørs støy Miljøverndepartementets planretningslinjer T-1442/2012 skal legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Merk at T-1442 har differensierte krav til utendørs støy fra ulike kilder f.eks. veg og jernbane, mens NS 8175 setter krav til samlet innendørs lydnivå fra utendørs kilder. 5 (10) repo001.docx

8 Tabell 3: Utdrag fra T-1442: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Alle tall er frittfelt A-veid lydnivå i db re 20 μpa Gul sone / Anbefalte støygrenser Rød sone Kilde Utendørs Utendørs kl * Utendørs Utendørs kl * Veg 55 L den 70 L 5AF * 65 L den 85 L 5AF * *) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til støy, og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold Innendørs støy Det er krav til innendørs støynivå fra samferdsel. Teknisk forskrift henviser til grenseverdier i NS 8175 klasse C som også er revidert og tilpasset T Utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med anbefaling i T Innendørs lydkrav er vist i Tabell 4. Tabell 4: Utdrag fra NS 8175: Lydklasser for boliger innendørs. Alle tall er A-veid lydnivå i db re 20 μpa Type område Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D I oppholds og soverom fra utendørs kilder L ekv I soverom fra utendørs kilder L maks * Natt kl *) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt 6 (10) repo001.docx

9 3 Beregningsresultater og skjermingstiltak 3.1 Utendørs lydforhold vegtrafikk Det er beregnet støy fra vegtrafikk til planlagt bebyggelse. Det er beregnet lydnivå på fasader og bakkeplan for framtidig situasjon med nye bygninger, støyskjerming og ny vei med rundkjøring som vist i reguleringsplan. Trafikktall i beregninger er fremskrevet til Planlagt støyskjerming langs eiendom Støy fra veitrafikk vil uten tiltak gi støy over grenseverdi for store deler av eiendommen. I Figur 3 vises beregnet støy fra vegtrafikk til eiendommen med fremtidig planlagt situasjon for prosjektet med skjermingstiltak. Det er i beregninger lagt inn støyskjerming langs eiendomsgrense. Støyskjerm har en høyde på +2,7 m i forhold til senterlinje veg. Støyskjerming kan bestå av skjerm eller voll. Langs Rv 202 er det anbefalt voll Beregningsresultat I Figur 3 vises beregnet støysonekart og beregnet lydnivå på fasader. Punkt på fasade viser lydnivå for den etasjen med det høyeste lydnivået. Planlagte bygninger er høye, og en støyskjerm langs veien vil i praksis kun ha støyreduserende effekt for uteplasser på bakkeplan og leiligheter i 1. etasje. Figur 3: Beregnet støy fra vegtrafikk for fremtidig utbygd situasjon, L den. 7 (10) repo001.docx

10 3.1.3 Støy på uteområdet 8 (10) Støyskjerm langs eiendomsgrense sørger for tilfredsstillende lydforhold på det meste av eiendommen. Uteområder i indre del av eiendom og også område mellom blokkene har beregnet lydnivå under grenseverdi. Pga. eiendommens utforming og plassering av byggene er det vanskelig å skjerme hele uteområdet for støy over grenseverdi Støy på balkonger og fasade Eiendommen har en slik beliggenhet og utforming at man med planlagt høyde og plassering av bygninger ikke kan tilfredsstille støygrenser på alle fasader og balkonger. Området er ikke planlagt i detalj, og det må i senere fase sørges for tilstrekkelig uteareal med lydnivå under grenseverdier. Nye boliger må planlegges slik at de får tilfredsstillende støy og solforhold på uteplass. Balkonger med lydnivå under L den 55 dba tilfredsstiller støykrav uten tiltak. For balkonger med lydnivå L den mellom 55 dba og opp til 58 dba vil grenseverdi kunne tilfredsstilles med tett brystning/balkongrekkverk og absorbenter i balkonghimling. For balkonger med lydnivå over L den 58 dba må det benyttes innglassing av balkonger for å oppnå tilfredsstillende lydforhold. Dette gjelder i hovedsak balkonger med fri sikt mot FV 420 eller RV 202. Anbefalte krav til lydnivå utenfor soverom skal sørge for at mulighet for lufting ivaretas uten at innendørs lydforhold blir uakseptable. I dette tilfellet er det planlagt balansert ventilasjon og det kan forutsettes begrenset behov for lufting gjennom vindu på nattestid. Det må legges til rette slik at planlagte leiligheter med støy over grenseverdi på fasaden er gjennomgående og får en stille side med beregnet lydnivå under L den 55 dba fra vei. Boliger skal ha et soverom og et oppholdsrom med fasade mot stille side. De høyeste beregnede fasadenivåene fra veitrafikk til planlagte bygg er L den 64 dba. 3.2 Innendørs lydforhold Når mer detaljerte planer foreligger må innendørs lydnivå estimeres basert på beregnet utendørs lydnivå og metodikk i NBI Håndbok 47. For de fleste leiligheter antas det at tilfredsstillende lydforhold kan oppnås ved bruk av balansert ventilasjon, standard isolerglassvinduer og moderne fasadekonstruksjon. Avhengig av fasadekonstruksjon og størrelse på vinduer, kan det for mest støyutsatte fasader mot vei bli aktuelt med ekstra lydisolering, for eksempel i form av lydvinduer. Krav til innendørs lydforhold er angitt i NS Maksimalnivå Høyeste maksimalnivå er beregnet for fasader langs RV 202 grunnet avstand til vegen. Med ÅDT 4020 og 10 % av trafikken i nattperioden (kl ), vil det passere ca. 400 kjøretøy i nattperioden. Av disse vil det være 36 tunge og 366 lette kjøretøy, gitt en tungtrafikkandel på 9 %. Det er beregnet maksimalt lydnivå (L 5AF ) på fasade fra tunge og lette kjøretøy på hhv. 79 og 70 dba. Dette er statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av hendelsene. Lydnivå fra tunge og lette kjøretøy med hastighet 60 km/t er i følge repo001.docx

11 nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy normalfordelt med standardavvik på hhv. 3,4 og 2,4. Det vil dermed si at det vil være totalt 43 (derav 30 tunge og 13 lette) kjøretøyspasseringer som gir lydnivå over 70 dba på fasade, og forutsetningen for at kravet til maksimalnivå skal være gjeldende (10 hendelser over 70 dba i nattperioden) vil dermed være oppfylt. Beregnet frittfelt L ekv på fasade er 64 db. Følgelig vil det kreve enn lydnivådifferanse mellom ute og inne (fasadedemping) på 34 db for å innfri krav til innendørs ekvivalent lydnivå (L ekv < 30 dba). Fasadedemping på 34 db vil statistisk føre til at det vil være 2 hendelser som gir L maks som overskrider 45 dba. Siden det er færre enn 10 hendelser over maksimalnivåkravet er maksimalnivå ikke dimensjonerende. 3.3 Barnehage For barnehager gjelder krav til lydnivå på dagtid, L d 55 dba. Støysonekart for barnehagen er vist i Figur 4. Som man ser av støysonekartet har en liten del av uteområdet mot nord støy over grenseverdien. For barnehage gjelder krav i NS 8175 klasse C om at innendørs lydnivå i brukstid, L p,a,t ikke skal overstige 32 dba. Innendørs krav til lydnivå vil overholdes ved bruk av standard fasadekonstruksjon. Figur 4: Beregnet støy fra vegtrafikk for fremtidig utbygd situasjon, Ld 9 (10) repo001.docx

12 4 Konklusjon / oppsummering For uteoppholdsareal vil en støyskjerm plassert langs eiendomsgrensen med høyde 2,7 meter over senterlinje veg, gi et støynivå under grenseverdien for store deler av eiendommen. Fasader og balkonger som vender inn mot uteområdet vil ha støy under grenseverdi. For fasader og balkonger med fri sikt mot enten FV 420 eller RV 202 er det stort sett beregnet lydnivå over grenseverdi. For balkonger med lydnivå L den mellom 55 dba og opp til 58 dba vil grenseverdi kunne tilfredsstilles med tett brystning/balkongrekkverk og absorbenter i balkonghimling. For balkonger med lydnivå over 58 dba må det benyttes innglassing av balkonger for å oppnå tilfredsstillende lydforhold. De høyeste beregnede fasadenivåene for planlagte bygg er rundt L den 64 dba fra vegtrafikk. Det forventes ikke problemer med å oppfylle krav til innendørs lydnivå for leiligheter, men lydvinduer kan bli aktuelt avhengig av fasadekonstruksjon. For barnehage forventes ikke problemer med å tilfredsstille innendørs lydnivå. En mindre del av barnehagens uteområde mot RV 202 har støy over grenseverdi. 10 (10) repo001.docx

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Ljøterud Ødegård Kongsberg v/ Hans Petter Barkost Fra: v/ Ånundd Skomedal Dato: 12. september 2013 Mulighetsstudie Stordalenss fabrikk, Kongsberg STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001 For: Opus Bergen AS OPPDRAGSNUMMER 99284001 DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING Dr. Holms hotel, med visualisering av planlagt påbygg indikert med oransje ellipse. Flyfoto frå aust

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer