BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY"

Transkript

1 FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND LARSEN KONTROLLERT AV: GAUTE VARTDAL ROGER FAGERHEIM repo001.docx

2 REVISJONSHISTORIKK REV. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR. AV UTARB. AV 0 (UTGITT FOR KOMMENTARER) GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN repo001.docx Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Håkon Eivind Larsen Ingeniør Avdeling Brann-Akustikk Lysaker Mobil

3 Sammendrag Beregningene viser at lydnivået på felles uteoppholdsareal nordvest for leilighetene vil være under anbefalt grenseverdi, Lden 55 db, på hele arealet. På utearealet nærmest Ringvegen, overskrides anbefalt grenseverdi marginalt med 1-2 db. Det anses dermed ikke å være behov for skjermingstiltak mot utearealet. Beregnede lydnivå (Lden) på fasader er, uten skjermingstiltak, inntil 3 db over anbefalt grenseverdi (fasade sørøst og sørvest i blokk nærmest Ringveien). Antall leiligheter som tilfredsstiller krav som kommunen kan stille ved etablering i støysone. Stille side Min. ett soverom mot stille side Uten skjerm 10/10 8/10 10/10 Skjermet svalgang 10/10 10/10 10/10 Skjerm langs Ringvegen 10/10 10/10 10/10 Skjerm langs gangveg 10/10 9/10 10/10 Uteoppholds-areal Prosjektet imøtekommer anbefalte grenseverdier ved flere alternative skjermingstiltak. Vi anbefaler løsningen med skjermet svalgang. Dette fordi denne løsningen er den beste støyreduserende løsningen og samtidig den mest kostnadseffektive løsningen. Lydnivå foran fasader er bestemmende for innendørs lydnivå. TEK henviser til NS 8175 som setter krav til samlet døgnekvivalent og maksimalt lydnivå innendørs. For klasse C er kravet Lekv < 30 dba og Lmaks < 45 dba. Forutsatt balansert ventilasjon (ingen ventiler i vegg), vil vinduer, vegg og tak være bestemmende for innendørs lydnivå. repo001.docx Sweco Drammensveien 260 Box 80 Skøyen NO 0212 Oslo, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Håkon Eivind Larsen Ingeniør Avdeling Brann-Akustikk Oslo Mobil

4

5 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Situasjon 2 3 Regelverk og grenseverdier Støyindikatorer Grenseverdier for utendørs lydforhold Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder 6 4 Beregningsgrunnlag Metode Trafikkdata 8 5 Beregningsresultater Utendørs lydnivå uten skjerming (L DEN) Utendørs lydnivå med skjermet svalgang Utendørs lydnivå med skjerm langs Ringvegen Utendørs lydnivå med skjerm langs gangveg Statistisk maksimalnivå (L 5AF) 12 6 Flytrafikkstøy 13 7 Konklusjon Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå på fasader Innendørs lydforhold 14 Vedlegg Vedlegg 1: SINTEF Notat, «Utendørs støynivå på utvalgte punkter i planområdet Bergli Nord, Tromsø kommune», samt oversiktskart med plassering av beregningspunkter 1 (15) repo001.docx

6 1 BAKGRUNN I forbindelse med etablering av leilighetsbygg på eiendommen gnr/bnr 115/1150 (Hamneneset 1) i Tromsø kommune, har Sweco på oppdrag for Frabene AS utført beregninger av støy fra vegtrafikk samt kommentert støy fra flytrafikk på bakgrunn av SINTEFs beregninger fra 2009 (prognosesituasjon 2016). Det er etablert leiligheter i to etasjer på taket av Coop Extra Hamna. Hensikten med beregningene er å vise hvordan gjeldende grenseverdier og krav for støy møtes for prosjektet. 2 SITUASJON Oversiktskart med aktuell eiendom markert er vist i Figur 1. Figur 1: Kart. Plassering av aktuell eiendom markert (kilde: maps.google.com) Dominerende støykilde er Ringvegen. Figur 2 viser situasjonsplan over aktuell eiendom. 2 (15) repo001.docx

7 Figur 2: Situasjonsplan, Hamneneset 1 Da boligene skal plasseres i et støyutsatt område, er planløsningene delvis tilpasset deretter. Felles adkomst/svalgang til leilighetene er lagt mot Ringveien. Figur 3 og Figur 4 viser planløsninger for henholdsvis plan 1 og 2. Ringveien ligger på undersiden av bildet i begge bildene. 3 (15) repo001.docx

8 Figur 3 Planløsning hus A, plan 1 (skisse fra Arkitekt) Figur 4 Planløsning hus A, plan 2 (skisse fra arkitekt) 4 (15) repo001.docx

9 3 REGELVERK OG GRENSEVERDIER 3.1 Støyindikatorer Lden A-veid ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 db / 5 db ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs oppholdsplasser og utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten refleksjoner fra egen fasade. Lydnivå på oppholdsplasser er også beregnet uten refleksjon fra egen fasade. L 5AF A-veid lydnivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. Gjelder utenfor soverom på natt kl Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten refleksjoner fra egen fasade. L 5AS A-veid lydnivå målt med tidskonstant Slow på 1 s som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. L pa,ekv,24t Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. Benyttes for innendørs lydnivå. L pa maks Maksimale lydnivå ved passering, målt med tidskonstant Fast på 125 ms. Benyttes for innendørs lydnivå. 3.2 Grenseverdier for utendørs lydforhold Miljøverndepartementets planretningslinje T-1442/2012 gjeldende fra 1. juni 2012 legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gjelder i følgende tilfeller: Etablering av nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde. Etablering av ny støyende virksomhet. Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, forutsatt at ny plan medfører krav om ny plan etter plan- og bygningsloven. Som hovedregel skal retningslinjene legges til grunn for alle prosjekter der det kreves ny plan etter plan- og bygningsloven, eller der eksisterende plan må endres. Anbefalte grenseverdier for vegtrafikkstøy er vist i Tabell 1. 5 (15) repo001.docx

10 Tabell 1: Utdrag fra T-1442: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse for vegtrafikkstøy. Alle tall er "frittfelt" A-veid lydnivå i db re 20 μpa. Kilde Støynivå på uteareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål Støynivå utenfor soverom, natt (kl *) Vegtrafikk 55 Lden 70 L5AF* Flyplass 52 Lden 80 L5AS* *) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt Resultatene er presentert som støysoner. Da det ikke er utført støyberegninger fra flytrafikk, er heller ikke støysonegrensene for flytrafikk vist i rapporten. Støysonegrensene for vegtrafikk er vist i Tabell 2. Tabell 2: Utdrag fra T-1442: Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy. Alle tall er "frittfelt" A-veid lydnivå i db re 20 μpa. Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden (kl *) Gul sone 55 Lden 70 L5AF* Rød sone 65 Lden 85 L5AF* *) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt Kommuneplanen i Tromsø kommune sier følgende om støy: «Når det settes av arealer til støyømfintlig formål, må man i særlig grad sørge for at tiltakshaver tilfredsstiller krav om støyfaglig utredning. Anbefalte støykrav skal tilstrebes og bare unntaksvis kunne fravikes. I viktige grønne soner skal støygrensen settes lavere.» 3.3 Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder Overordnede krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor bygninger er gitt i 8-4 i Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). I veilederen til TEK er det angitt at bygningsmyndighetenes krav til tilfredsstillende lydforhold kan dokumenteres ved at det legges til grunn grenseverdier for lydtekniske ytelser og lydforhold som er i samsvar med NS 8175, lydklasse C. T-1442 er tilpasset NS 8175 slik at anbefalte grenseverdier i T-1442 samsvarer med utendørs grenseverdier for boliger i klasse C i NS Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder for boliger er vist i Tabell 3. 6 (15) repo001.docx

11 Tabell 3: Utdrag fra forskrift Norsk Standard NS 8175: Lydforhold i bygninger. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder. Alle tall er A-veid lydnivå i db re 20 μpa. Type område Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D I oppholds- og soverom fra utendørs kilder I soverom fra utendørs kilder LpA,ekv,24t [dba] LpA,maks* [dba] *Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt. Videre stilles det i NS 8175 lydisolasjonskrav til skillekonstruksjonen mellom en boenhet og svalgang. Tabell 4 viser krav til luftlydisolasjon mellom eksempelvis svalgang og soverom med vindu mot svalgangen. Tabell 4: Utdrag fra forskrift Norsk Standard NS 8175: Lydforhold i bygninger. Lydklasser for boliger. Luftlydisolasjon Type område Mellom en boenhet og kommunikasjonsvei, som svalgang/utvendig trapp der det er rom med vindu direkte mot disse Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D R w [dba] (15) repo001.docx

12 4 BEREGNINGSGRUNNLAG 4.1 Metode Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag. Nye leilighetsbygg er modellert basert på tegninger fra oppdragsgiver. Markdempning er satt til 1 ( myk mark") på terreng utenfor vei. For bygninger er det antatt absorpsjonsfaktor α=0,21 (tilsvarer et refleksjonstap på 1 db). Beregningene er utført ved bruk av Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, med beregningsprogrammet CadnaA (versjon ). Som grunnlag for støysonene er det beregnet immisjonspunkter med avstand 2 x 2 meter, i høyde 1,5 meter over terreng. Beregningene inkluderer 2. ordens refleksjoner Trafikkdata Det er benyttet trafikktall (ÅDT) oppgitt av Tromsø kommune. Tungandel er ikke tilgjengelig for Ringvegen. Det er antatt en tungandel på 5 % i For fremtidig situasjon (år 2035) er trafikken fremskrevet med Vegdirektoratets prognoser for Tromsø. Fordeling over døgnet er basert på Gruppe 2-fordeling i T-1442s veileder M-128, som tilsvarer typisk fordeling for veger i by og bynære områder. Tabell 5 viser trafikktallene som er benyttet i beregningene. Tabell 5: Trafikkdata benyttet i beregning. Trafikktall er oppgitt av Tromsø kommune. ÅDT ÅDT Hastighet Tungandel Tungandel Veglenke [km/t] 2006 [%] 2035 [%] Ringvegen ,4 1 n. ordens refleksjoner: Lydrefleksjoner via n bygning(er) eller skjerm(er). Direktelyd 2. ordens lydrefleksjon 1. ordens lydrefleksjon Veg 8 (15) repo001.docx

13 5 BEREGNINGSRESULTATER 5.1 Utendørs lydnivå uten skjerming (L DEN) Figur 5 viser støysituasjon ved leilighetsbygg ved Bergli nord. Fasadenivåer er høyeste lydnivå på fasade uavhengig av etasje. Figur 5 Støysituasjon Hamneneset 1. Gule og røde soner er områder der lydnivå er over anbefalt grenseverdi. Uten skjerming mot Ringveien, vil fasader mot sørøst og sørvest i leilighetsbygget nærmest Ringveien, ha fasadenivåer som er inntil 3 db over anbefalt grenseverdi. Det anbefales å utføre støyreduserende tiltak mot Ringveien. 5.2 Utendørs lydnivå med skjermet svalgang Figur 6 viser støysituasjon ved leilighetsbygg ved Bergli nord med skjermet svalgang. Fasadenivåer er høyeste lydnivå på fasade uavhengig av etasje. 9 (15) repo001.docx

14 Figur 6 Støysituasjon Hamneneset 1 med skjermet svalgang. Gule og røde soner er områder der lydnivå er over anbefalt grenseverdi. Beregningene viser at ved å etablere skjerming av svalgangen, som angitt i Figur 6, vil alle fasadenivå være under anbefalt grenseverdi. 5.3 Utendørs lydnivå med skjerm langs Ringvegen Figur 7 viser støysituasjon ved leilighetsbygg ved Bergli nord med skjerm langs Ringvegen. Fasadenivåer er høyeste lydnivå på fasade uavhengig av etasje. 10 (15) repo001.docx

15 Figur 7 Støysituasjon Hamneneset 1 med skjerm langs Ringvegen. Gule og røde soner er områder der lydnivå er over anbefalt grenseverdi. Beregningene viser at ved å etablere skjerming langs Ringvegen, vil alle fasadenivå være under anbefalt grenseverdi. 5.4 Utendørs lydnivå med skjerm langs gangveg Figur 8 viser støysituasjon ved leilighetsbygg ved Bergli nord med skjerm langs gangveg. Fasadenivåer er høyeste lydnivå på fasade uavhengig av etasje. 11 (15) repo001.docx

16 Figur 8 Støysituasjon Hamneneset 1 med skjerm langs gangveg. Gule og røde soner er områder der lydnivå er over anbefalt grenseverdi. Beregningene viser at ved å etablere skjerming langs gangvegen, vil fasade mot sør ha fasadenivå som overskrider anbefalt grenseverdi med inntil 2 db. 5.5 Statistisk maksimalnivå (L 5AF) Statistisk maksimalt lydnivå er vurdert og er funnet ikke dimensjonerende for støytiltak. 12 (15) repo001.docx

17 6 FLYTRAFIKKSTØY På bakgrunn av SINTEFs beregninger av flystøy for Bergli Nord boligområde, forventes det ikke lydnivå på fasade eller uteplass som overskrider anbefalte grenseverdier ved noen av leilighetene. SINTEFs beregninger viser en reduksjon fra Lden = 54,4 dba til Lden = 52,6 dba (1,8 db) fra beregningspunkt FL5 til FL7. Leilighetsbyggene ligger ytterligere ca. 150 meter unna støykilden, og lydnivået her forventes her å være under anbefalt grenseverdi, Lden = 52 dba. Vedlegg 1 viser flystøykart med seks utvalgte beregningspunkter. 13 (15) repo001.docx

18 7 KONKLUSJON 7.1 Lydforhold på utendørs oppholdsareal Beregningene viser at lydnivået på felles uteoppholdsareal nordvest for leilighetene, vil være under anbefalt grenseverdi, Lden 55 db, på hele arealet. På utearealet nærmest Ringvegen, overskrides anbefalt grenseverdi marginalt med 1-2 db. Det anses dermed ikke å være behov for skjermingstiltak mot utearealet. 7.2 Lydnivå på fasader Beregnede lydnivå (Lden) på fasader er, uten skjermingstiltak, inntil 3 db over anbefalt grenseverdi (fasade sørøst og sørvest i blokk nærmest Ringveien). Ved etablering av støyfølsom bebyggelse i støysonene, gir støyretningslinjen T-1442 eksempler på krav kommunen kan stille i slike tilfeller dersom kommunen definerer området som et avviksområde hvor det ønskes høy arealutnyttelse, som sentrumsområder og kollektivknutepunkter: Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. Tabell 6 Oppsummering. Antall leiligheter som tilfredsstiller krav som kommunen kan stille ved etablering av bebyggelse i støysone. Stille side Minst ett soverom mot stille side Uten skjerm 10/10 8/10 10/10 Skjermet svalgang 10/10 10/10 10/10 Skjerm langs Ringvegen 10/10 10/10 10/10 Skjerm langs gangveg 10/10 9/10 10/10 Uteoppholdsareal Prosjektet imøtekommer anbefalte grenseverdier ved flere alternative skjermingstiltak. Vi anbefaler løsningen med skjermet svalgang. Dette fordi denne løsningen er den beste støyreduserende løsningen og samtidig den mest kostnadseffektive løsningen. 7.3 Innendørs lydforhold repo001.docx (15) Lydnivå foran fasader er bestemmende for innendørs lydnivå. TEK henviser til NS 8175 som setter krav til samlet døgnekvivalent og maksimalt lydnivå innendørs. For klasse C er kravet Lekv < 30 dba og Lmaks < 45 dba. Forutsatt balansert ventilasjon (ingen ventiler i

19 vegg), vil vinduer, vegg og tak være bestemmende for innendørs lydnivå. Ved Lden 60 dba på fasade og bruk av standard fasadeelementer, vil innendørs lydnivå med stor sannsynlighet, tilfredsstille krav i NS Dette forutsette balansert ventilasjon. 15 (15) repo001.docx

20 NOTAT SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens v Trondheim Telefon: Telefaks: GJELDER Utendørs støynivå på utvalgte punkter i planområdet Bergli Nord, Tromsø kommune GÅR TIL SWECO Norge v/trond Vestjord X BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Foretaksregisteret: NO MVA ARKIVKODE NO 90E10339 GRADERING Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE NO90E10339.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER 90E Idar Ludvig Nilsen Granøien 1 SINTEF har utført beregning av utendørs støynivå på i alt seks punkter innenfor planområdet Bergli Nord i Tromsø kommune på oppdrag for SWECO Norge AS. Punktene er koordinatbestemt ut fra tilsendt dwg-fil og angivelse i elektronisk post av 11. desember d.å. Det er valgt et punkt midt i de angitte flater og beregnet for dette med mottakerhøyde 4 meter i henhold til retningslinje T-1442 for prognosesituasjonen 2016, som er den dimensjonerende for eksisterende støysonekart. Tabell 1 L DEN for 6 utvalgte punkter beregnet med NORTIM v. 3.4 Punkt East North L DEN FL1A FL1B FL FL FL FL Ut over dette resultatet leveres en sosifil med L DEN kontur på 55 dba. Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport. SINTEF hefter ikke for innholdet, og tar forbehold mot gjengivelse.

21

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Ljøterud Ødegård Kongsberg v/ Hans Petter Barkost Fra: v/ Ånundd Skomedal Dato: 12. september 2013 Mulighetsstudie Stordalenss fabrikk, Kongsberg STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001 For: Opus Bergen AS OPPDRAGSNUMMER 99284001 DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING Dr. Holms hotel, med visualisering av planlagt påbygg indikert med oransje ellipse. Flyfoto frå aust

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no www.solemarkitektur.no NO 942 024 290 MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres

Detaljer

REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING. Fv.167 / 166 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING. Fv.167 / 166 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING REGULERINGSPLAN Fv.17 / 1 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER 18.11.2011 30.11.2011 Statens vegvesen Region midt Nord-Trøndelag

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer